kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

О?ушыларды ?з елін, жерін с?юге, адамгершілікке т?рбиелеу.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Баяндама та?ырыбы :

«О?ушыларды ?з елін, жерін с?юге, адамгершілікке т?рбиелеудегі ізденістерім.»

Республика  білім ж?не ?ылым ?ызмететріні?  II съезінде Елбасы

Н.?. Назарбаев білім ж?не ?ылым саласында?ы т?йінді м?селелердішешуді? т?те жолдарын ?сынып т?рбиені? ?ш ?зекті ба?ытын ай?ындады:

Б?гінгі жастар осы заманны? сыншысы да тарихшысы да болатынды?тан жастармен ж?йелі ж?мыс ж?ргізілуіне баса назар  аударды.

?аза?станда ж?ріп жат?ан осы ау?ымды ?згерістерге байланысты педагогикалы? кадрлар дайындау ж?йесін ??ру ?ажеттігін к?рсетті, е?

алдымен б?гінгі м??алім к?сіби біліммен шеберлігімен ?атар, жастар?а

?зіні? бойында?ы адалды?, адамды?, тазалы? гуманистік ж?не ?з Отанын с?йе білу, е? жо?ар?ы адамгершілік ?асиет салаларымен к?рінуі керек.

  ?рбір мектепті? болаша?ы мектебінде шы?далады Б?л кезе?де рухани адамгершілік дамуды? жа?а ба?ытын  ай?ындау к?зделіп отыр. Сонды?тан да б?гінгі та?да барлы? ?лемде  сонымен ?атар бізді? елімізде де жеке т?л?а дамуыны? ?алыптасуына жа?аша к?з?араспен ай?ындалуда.Осы?ан байланысты д?ниеж?зілік  ?ркениеттілік ?ауымдасты?та ?азіргі адамгершілік т?рбиесіні?  негізіне о?ушыларды? ж?не ересектерді? т?л?алы? дамуына ы?пал жасайтын ?дістер алын?ан. Атап айтатын болса?, олар?а: бай?ау, ??гімелесу, с?ра? – жауап, тест ж?ргізу, анкета алу, т.б. ?дістер жатады.

 Жастарды адамгершілікке т?рбиелеу сапасын к?теруге негіз болатын

проблема – ол білім ж?не т?рбие беру саласында?ы ?ылымны? дамуына

 байланысты.Б?гінгі та?да реформаны? тияна?ты жедел ж?зеге асырылуы

м??алім, т?рбиеші, о?ушыларды? адамгершілік т?рбиесіне назар аударуда.

?рбір м??алім ?аза?стан Республикасыны? ?шінші мы?жылды?та?ы жа?а

?леуметтік, м?дени жа?дайына орай адамгершілік т?рбиені? ма?сатына,

мазм?нына, т?рлеріне, ?діс – т?сілдеріні?  ау?ымды ?згерістеріне байыппен

 ?арап, ба?амдау ?шін о?ушылар?а т?рбие беруді? тарихи философиялы?

педагогикалы? проблемаларына аса зор м?н берген ж?н. Халы? педагогика ар?ылы о?ушыларды адамгершілікке т?рбиелеуге байланысты

біршама теориялы? практикалы? т?жірибе жина?тау ?ажет. Ол ?шін  сынып м??алімдері т?рбиені? басты ?станымдарын жалпы азаматты? ??ндылы?тарды ж?не т?л?аны ?алыптастыру, ?з хал?ыны?м?дениетін,   ?дебиетін, тілін, салт – д?ст?рін, тарихын ?нерін с?ю ар?ылыбас?а   халы?тарды? да тілі мен м?дениетіне, салт – д?ст?ріне ??рметпен?арайтын  на?ыз м?дениетті адам ?алыптастырылуы тиіc

Отан – адамны? т?п – т??ияны, ата – бабаларынан бері ?арай кіндік ?аны тамып, ?сіп- ?ніпкеле жат?ан жері.Сонды?тан ?ай елді? адамы болсын ?з Отанын д?ниедегіе? ?ымбатты,  е? ?асиетті, е? аяулысы – Анасына балайды.Отан адам?а ?мір с?ру ?уанышын, ?зіні? к?шіне деген сенім, ел ?шін ма?таныш сезімін сыйлайды.

                       Ту?ан жердей жат жерді? болмайтыны а?и?ат

                       О?ан к??ілі? еш?ашан толмайтыны а?и?ат.

                       Алтын т?рде алтын ??с ?сірсе? де б?лб?л ??с,

                    ?скен ба?ы болмаса, ?онбайтыны а?и?ат –деп

         ?зірбайжан а?ыны Физулли жырла?андай о?ушыларды? бойынан  Отан?а, ту?ан жерге, атамекенге  дегенс?йіспеншіліктерін

ке?ейте  т?суді  ?зіме  ?лкен ма?сат  деп  санаймын.

       Адамгершілік т?рбесіне ?арапайымдылы??а т?рбиелеу жатады. Балаларды ж?нсіз к?п арты? ма?тау, арты? ба?алау зиянды ы?пал етеді.

       Б?л кейде ма?танша?ты? ,?рк?кірек, жал?аулы??а ?кеп тірейді,?сіресе ?абілетті балаларды? іс-?рекетін ?діл ма?тай отырып, олар?а талаппен тапсырманы к?шейте т?скен ж?н. Адамгешілік т?рбиесіні? мазм?нына  баланы? мінез-??л?ын т?рбиелеу жатады.

       Осы айтыл?андарды? н?тижесі ретінде ?зімні? ?ткізген т?рбие са?аттарыма то?таламын.

1.?дептілік т?рбие бастауы атты  т?рбиелік са?атымды ?ткіздім.

1-ші о?ушылардан адамгершілік туралы с?ра?- жауап я?ни коммуникативтік ?діс ар?ылы 5 с?ра??а жауап алдым.

Одан кейін  о?ушылар осы ба?ытта?ы ?ле?мен на?ыл с?здермен  к?ркем с?з о?ытып, ?рбір на?ылды?, ?ле?ні? м?нін аштым.

Н?тижесінде: 1. Не істеуге болмайды? Рубрикасына  о?ушылар?а 6 т?рлі пікір айт?ызып, к?рнекілік ст-ясы  ар?ылы к?з алдарына жауап ?ойдым.

2. Не істеу керек бойынша  мынандай пікірлер айтты.

?орытынды: Адам бойында?ы жа?сы  мен жаман ?асиеттерді Венн диаг-сы ар?ылы о?ушыларды?   ?зіне шы?арттым.

Н?тижесінде балалар 7 жа?сылы? пен т?рт жаманды?ты ?здері айтты, с?йлеу тілі дамыды, 7 жа?сыны бой?а сі?ірді 4жаманан безінді.

Адам болам десе?із  т?рбие са?атында 170ж Абайды? даналы?ын аша отырып,  Абайды? ?ылым таппай ма?танба т?рбие са?атыны? сценариін ??рып о?ушылар?а Абайды? 5 асылын бой?а сі?іріп, 5жаманнан жиренуді  ??ындырдым.

Н?тижесінде:О?ушыларды? м?нерлі с?йлеуі о?уы дамыды:  ?сек, ?тірік, ма?танша?ты? ?ана?атсызды? сия?ты жаман ?асиеттерден аула? болып , ерінбей білім жолында е?бектенуді ?йренді. М ,? , деген нашар о?ушыларым е?бектеніп екпінді ?атарына ?осылды.

Ал патриоттты? т?рбие беру, ту?ан елін жерін с?юге т?рбиелеуде ?з Отаным-ту?ан жері? т?рбие са?атын ?ткіздім.

Алдымен ?ткізбес б?рын Сарайшы? м?ражайына,саяхат жасады? .Сол ?серлерімен  т?мендегідей т?рбие са?атын ?ткіздім .

Н?тижесінде :О?ушылар ту?ан жерді? тарихымен танысып ,мол ?сер алды .Ол ?серін  ша?ын шы?арма ма?алаларында .?ле? шума?тарында ?рнектеді.Мысалы: С деген о?ушым: баласын,?аласын,аласы? деген ?й?ас берілгенде                 Отан-Ана аяла?ан анасын

                                                 К?ргенімде ?лкен ой?а ?аласы?

                                             Араласа? ту?ан жерді ?рдайым

                                            М?ражайдан мол ?неге аласы?

Деп ?ле? шума?ын ??рса,?.Т деген о?ушым т?мендегі шы?арма ма?алаларын жазды. Я?ни,о?ушыларды? шы?армашылы?ы артты, эстетикалы? патриотты? т?рбие алды.

                             Пайдаланыл?ан ?дебиеттер:

1.З.?абдолов. «Атырау энциклопедиясы» Атам?ра -2000ж

2.?.Асылов. Ж.Н?с?абай?лы «?деп инабаттылы? д?рістері.»

2Е.?теуілі?лы .М.Тубская «?дептілік ?демілік.» Алматы -2003ж

4.М.Бердім?ратов. «Хан ордалы Сарайшы? м?ражай ?оры?ы»

5.Дауыс пен к?рініс  (о?у мен жазу ар?ылы сыни т?р?ыдан ойлау)2002ж

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«О?ушыларды ?з елін, жерін с?юге, адамгершілікке т?рбиелеу. »

Баяндама тақырыбы :

«Оқушыларды өз елін, жерін сүюге, адамгершілікке тәрбиелеудегі ізденістерім.»

Республика білім және ғылым қызмететрінің II съезінде Елбасы

Н.Ә. Назарбаев білім және ғылым саласындағы түйінді мәселелердішешудің төте жолдарын ұсынып тәрбиенің үш өзекті бағытын айқындады:

Бүгінгі жастар осы заманның сыншысы да тарихшысы да болатындықтан жастармен жүйелі жұмыс жүргізілуіне баса назар аударды.

Қазақстанда жүріп жатқан осы ауқымды өзгерістерге байланысты педагогикалық кадрлар дайындау жүйесін құру қажеттігін көрсетті, ең

алдымен бүгінгі мұғалім кәсіби біліммен шеберлігімен қатар, жастарға

өзінің бойындағы адалдық, адамдық, тазалық гуманистік және өз Отанын сүйе білу, ең жоғарғы адамгершілік қасиет салаларымен көрінуі керек.

Әрбір мектептің болашағы мектебінде шыңдалады Бұл кезеңде рухани адамгершілік дамудың жаңа бағытын айқындау көзделіп отыр. Сондықтан да бүгінгі таңда барлық әлемде сонымен қатар біздің елімізде де жеке тұлға дамуының қалыптасуына жаңаша көзқараспен айқындалуда.Осыған байланысты дүниежүзілік өркениеттілік қауымдастықта қазіргі адамгершілік тәрбиесінің негізіне оқушылардың және ересектердің тұлғалық дамуына ықпал жасайтын әдістер алынған. Атап айтатын болсақ, оларға: байқау, әңгімелесу, сұрақ – жауап, тест жүргізу, анкета алу, т.б. әдістер жатады.

Жастарды адамгершілікке тәрбиелеу сапасын көтеруге негіз болатын

проблема – ол білім және тәрбие беру саласындағы ғылымның дамуына

байланысты.Бүгінгі таңда реформаның тиянақты жедел жүзеге асырылуы

мұғалім, тәрбиеші, оқушылардың адамгершілік тәрбиесіне назар аударуда.

Әрбір мұғалім Қазақстан Республикасының үшінші мыңжылдықтағы жаңа

әлеуметтік, мәдени жағдайына орай адамгершілік тәрбиенің мақсатына,

мазмұнына, түрлеріне, әдіс – тәсілдерінің ауқымды өзгерістеріне байыппен

қарап, бағамдау үшін оқушыларға тәрбие берудің тарихи философиялық

педагогикалық проблемаларына аса зор мән берген жөн. Халық педагогика арқылы оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеуге байланысты

біршама теориялық практикалық тәжірибе жинақтау қажет. Ол үшін сынып мұғалімдері тәрбиенің басты ұстанымдарын жалпы азаматтық құндылықтарды және тұлғаны қалыптастыру, өз халқыныңмәдениетін, әдебиетін, тілін, салт – дәстүрін, тарихын өнерін сүю арқылыбасқа халықтардың да тілі мен мәдениетіне, салт – дәстүріне құрметпенқарайтын нағыз мәдениетті адам қалыптастырылуы тиіc

Отан – адамның түп – түқияны, ата – бабаларынан бері қарай кіндік қаны тамып, өсіп- өніпкеле жатқан жері.Сондықтан қай елдің адамы болсын өз Отанын дүниедегіең қымбатты, ең қасиетті, ең аяулысы – Анасына балайды.Отан адамға өмір сүру қуанышын, өзінің күшіне деген сенім, ел үшін мақтаныш сезімін сыйлайды.

Туған жердей жат жердің болмайтыны ақиқат

Оған көңілің ешқашан толмайтыны ақиқат.

Алтын төрде алтын құс өсірсең де бұлбұл құс,

Өскен бағы болмаса, қонбайтыны ақиқат –деп

әзірбайжан ақыны Физулли жырлағандай оқушылардың бойынан Отанға, туған жерге, атамекенге дегенсүйіспеншіліктерін

кеңейте түсуді өзіме үлкен мақсат деп санаймын.

Адамгершілік тәрбесіне қарапайымдылыққа тәрбиелеу жатады. Балаларды жөнсіз көп артық мақтау, артық бағалау зиянды ықпал етеді.

Бұл кейде мақтаншақтық ,өркөкірек, жалқаулыққа әкеп тірейді,әсіресе қабілетті балалардың іс-әрекетін әділ мақтай отырып, оларға талаппен тапсырманы күшейте түскен жөн. Адамгешілік тәрбиесінің мазмұнына баланың мінез-құлқын тәрбиелеу жатады.

Осы айтылғандардың нәтижесі ретінде өзімнің өткізген тәрбие сағаттарыма тоқталамын.

1.Әдептілік тәрбие бастауы атты тәрбиелік сағатымды өткіздім.

1-ші оқушылардан адамгершілік туралы сұрақ- жауап яғни коммуникативтік әдіс арқылы 5 сұраққа жауап алдым.

Одан кейін оқушылар осы бағыттағы өлеңмен нақыл сөздермен көркем сөз оқытып, әрбір нақылдың, өлеңнің мәнін аштым.

Нәтижесінде: 1. Не істеуге болмайды? Рубрикасына оқушыларға 6 түрлі пікір айтқызып, көрнекілік ст-ясы арқылы көз алдарына жауап қойдым.

2. Не істеу керек бойынша мынандай пікірлер айтты.

Қорытынды: Адам бойындағы жақсы мен жаман қасиеттерді Венн диаг-сы арқылы оқушылардың өзіне шығарттым.

Нәтижесінде балалар 7 жақсылық пен төрт жамандықты өздері айтты, сөйлеу тілі дамыды, 7 жақсыны бойға сіңірді 4жаманан безінді.

Адам болам десеңіз тәрбие сағатында 170ж Абайдың даналығын аша отырып, Абайдың Ғылым таппай мақтанба тәрбие сағатының сценариін құрып оқушыларға Абайдың 5 асылын бойға сіңіріп, 5жаманнан жиренуді ұғындырдым.

Нәтижесінде:Оқушылардың мәнерлі сөйлеуі оқуы дамыды: өсек, өтірік, мақтаншақтық қанағатсыздық сияқты жаман қасиеттерден аулақ болып , ерінбей білім жолында еңбектенуді үйренді. М ,Ө , деген нашар оқушыларым еңбектеніп екпінді қатарына қосылды.

Ал патриотттық тәрбие беру, туған елін жерін сүюге тәрбиелеуде Өз Отаным-туған жерің тәрбие сағатын өткіздім.

Алдымен өткізбес бұрын Сарайшық мұражайына,саяхат жасадық .Сол әсерлерімен төмендегідей тәрбие сағатын өткіздім .

Нәтижесінде :Оқушылар туған жердің тарихымен танысып ,мол әсер алды .Ол әсерін шағын шығарма мақалаларында .өлең шумақтарында өрнектеді.Мысалы: С деген оқушым: баласын,қаласын,аласың деген ұйқас берілгенде Отан-Ана аялаған анасын

Көргенімде үлкен ойға қаласың

Араласаң туған жерді әрдайым

Мұражайдан мол өнеге аласың

Деп өлең шумағын құрса,Ғ.Т деген оқушым төмендегі шығарма мақалаларын жазды. Яғни,оқушылардық шығармашылығы артты, эстетикалық патриоттық тәрбие алды.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1.З.Қабдолов. «Атырау энциклопедиясы» Атамұра -2000ж

2.Ү.Асылов. Ж.Нұсқабайұлы «Әдеп инабаттылық дәрістері.»

2Е.Өтеуіліұлы .М.Тубская «Әдептілік әдемілік.» Алматы -2003ж

4.М.Бердімұратов. «Хан ордалы Сарайшық мұражай қорығы»

5.Дауыс пен көрініс (оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау)2002ж
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
О?ушыларды ?з елін, жерін с?юге, адамгершілікке т?рбиелеу.

Автор: М?сілімова Г?лжайна Шерехан?ызы

Дата: 21.01.2015

Номер свидетельства: 159323


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства