kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ма?ала "О?ыту мен о?у ?дерісінде сындарлы о?ыту теориясыны? тиімділігі"

Нажмите, чтобы узнать подробности

?азіргі ?лемде болып жат?ан ?ар?ынды ?згерістер ?лемдік білім беру ж?йесін ?айта ?арау ?ажет екендігін паш етті. ?ар?ынды ?згеріп жат?ан ?лемде білім  саласында?ы саясаткерлер ?шін де, жалпы мектептер ?шін де, соны? ішінде м??алімдер ?шін де е? бастысы, ма?ызды м?селе болып отыр?аны: «ХХІ ?асырда нені о?ыту керек?» ж?не де екіншісі ол да ма?ызды жа?ынан біріншіден еш кем емес. «М??алімдер о?ушыларды ХХІ ?асыр?а ?алай дайындайды?» Осы ма?сатта ?аза?стан Республикасы педагог ?ызметкерлеріні? «сындарлы о?ыту теориясына»  ба?ыттал?ан де?гейлік  ба?дарламасы бойынша біліктілігін арттыру курстарына м??алімдерді ?атыстыру ар?ылы о?ыту мен о?у ж?йесін жан жа?ты дамыту ?шін ?ажетті білімдер мен да?дыларды беру болып табылады. Б?л ма?сат  к?рделі болуымен ?атар, к?п  е?бек етуді талап етеді, алайда  д?рыс  т?сілдер ?олданыл?ан жа?дайда  б?кіл  мектеп  ше?берінде ?згеріс ж?ргізілуіне ы?пал ете  алады. Білім  беру саласында  ?ол жеткізілген  б?кіл?лемдік бітімні? м?ні о?ушылар ?шін білімні? де, да?дыларды? да те?  д?режеде ма?ызды екендігіне саяды.  Заманауи т?сілді? е? негізгі ерекшелігі о?ушыларды?  ал?ан білімдерін жай ?ана иеленіп  ?оймай, оларды орынды  жерде  ?олдана білуіне басты назар аудару болып табылады, ал  ХХІ ?асырда талап етілетін  да?дыларды?  м?ні осында. Ба?дарлама н?тижесі м??алімдер о?ушылар?а ?алай о?у  керектігін  ?йреніп, соны? н?тижесінде еркін, ?зіндік д?лел у?ждерін  нанымды  жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір к?з?арастары  ж?йелі  дамы?ан, санды? технологияларда ??зырлылы? танытатын о?ушы ?алыптастыру?а даярлау болып табылады.  Мектеп ?кімшілігі мен білім беру  ж?йесін бас?ару  органдарыны?  м??алімдері  тиісті ресурстармен ?амтамасыз  ету  ?ызметінен г?рі, о?ушыларды  т?рбиелеу,  дамыту?а  ба?ыттал?ан  м??алімні? сыныпта?ы  к?нделікті ж?мысы о?ыту ?дерісі мен о?ушыларды?  о?у н?тижелеріне о? ы?пал етеді. (Barber and Moursahad, 2007). Мектеп  ж?мысы  мен о?ушы жетістіктерін ?рістетудегі негізгі  т?л?а м??алім. (Strong Ward & Grant 2011) Сындарлы о?ыту теориясы негізінен жеті модульды  ?амтиды. Онда о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер, сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету, о?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау,  дарынды ж?не талантты о?ушылар, а?паратты  коммуникациялы?  технологияларды  пайдалану, о?ушыдалды?  жас ерекшелігіне с?йкес о?ыту, о?ытуды бас?ару ж?не к?шбасшылы? модульдері ?те тиімді берілген. Балалар ?зіні? т?сінігін ?зіндік зерттеулері мен ?леуметтік ?зара байланыс?а  с?йкес  ??ратын белсенді білім алушылар болып табылады.(Ман 12 бет)
Сонды?тан  сындарлы  о?ыту?а  негізделген саба?тар о?ушылар?а  ?з  білімдері мен ?станымдары  жайында ойланып, с?ра?тар ?ойып, білімін толы?тырып, белгілі бір та?ырыпты о?ып білу кезе?інде ?з т?сінігін ?згертуге  м?мкіндік береді. Б?л ?деріс о?ушыны? ?з болжамдарына  к?м?нмен, сын т?р?ысынан  ?арай отырып, сол ар?ылы ?лем, тіршілік, жаратылыс туралы  ?зіні? т?сінігін тере?детіп, ке?ейтуге ?мтылу м?мкіндігін ?л?айтады. ?орыта айт?анда, білім берудегі  Кембридж т?сілдеріні? теориялы? негіздері еркін, ?зіндік д?лел-у?ждерін  нанымды жеткізе білетін, сыни пікір-к?з?арастары  ж?йелі дамы?ан, санды? технологияларда ??зырлылы?  танытатын  о?ушы  ретінде ?алыптасуын ?амтиды  ж?не ?р о?ушыны? ?леуеттік  м?мкіндіктерін іске асырушы  н?тижеге ба?ыттал?анды?ын да к?рсетеді.  

?ызылорда облысы, ?арма?шы ауданы  Т?рма?амбет Ізтілеуов атында?ы №29 ?аза? орта мектебіні? а?ылшын тілі п?ніні? м??алімі Жазира ?исы?ова ?ділбек?ызы


 

Просмотр содержимого документа
«Ма?ала "О?ыту мен о?у ?дерісінде сындарлы о?ыту теориясыны? тиімділігі"»

Оқыту мен оқу үдерісінде сындарлы оқыту теориясының тиімділігі


Мақала

Қазіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта қарау қажет екендігін паш етті. Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім саласындағы саясаткерлер үшін де, жалпы мектептер үшін де, соның ішінде мұғалімдер үшін де ең бастысы, маңызды мәселе болып отырғаны: «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?» және де екіншісі ол да маңызды жағынан біріншіден еш кем емес. «Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындайды?» Осы мақсатта Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің «сындарлы оқыту теориясына» бағытталған деңгейлік бағдарламасы бойынша біліктілігін арттыру курстарына мұғалімдерді қатыстыру арқылы оқыту мен оқу жүйесін жан жақты дамыту үшін қажетті білімдер мен дағдыларды беру болып табылады. Бұл мақсат күрделі болуымен қатар, көп еңбек етуді талап етеді, алайда дұрыс тәсілдер қолданылған жағдайда бүкіл мектеп шеңберінде өзгеріс жүргізілуіне ықпал ете алады. Білім беру саласында қол жеткізілген бүкіләлемдік бітімнің мәні оқушылар үшін білімнің де, дағдылардың да тең дәрежеде маңызды екендігіне саяды. Заманауи тәсілдің ең негізгі ерекшелігі оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, оларды орынды жерде қолдана білуіне басты назар аудару болып табылады, ал ХХІ ғасырда талап етілетін дағдылардың мәні осында. Бағдарлама нәтижесі мұғалімдер оқушыларға қалай оқу керектігін үйреніп, соның нәтижесінде еркін, өзіндік дәлел уәждерін нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлылық танытатын оқушы қалыптастыруға даярлау болып табылады. Мектеп әкімшілігі мен білім беру жүйесін басқару органдарының мұғалімдері тиісті ресурстармен қамтамасыз ету қызметінен гөрі, оқушыларды тәрбиелеу, дамытуға бағытталған мұғалімнің сыныптағы күнделікті жұмысы оқыту үдерісі мен оқушылардың оқу нәтижелеріне оң ықпал етеді. (Barber and Moursahad, 2007). Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға мұғалім. (Strong Ward & Grant 2011) Сындарлы оқыту теориясы негізінен жеті модульды қамтиды. Онда оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау, дарынды және талантты оқушылар, ақпаратты коммуникациялық технологияларды пайдалану, оқушыдалдың жас ерекшелігіне сәйкес оқыту, оқытуды басқару және көшбасшылық модульдері өте тиімді берілген. Балалар өзінің түсінігін өзіндік зерттеулері мен әлеуметтік өзара байланысқа сәйкес құратын белсенді білім алушылар болып табылады.(Ман 12 бет)
Сондықтан сындарлы оқытуға негізделген сабақтар оқушыларға өз білімдері мен ұстанымдары жайында ойланып, сұрақтар қойып, білімін толықтырып, белгілі бір тақырыпты оқып білу кезеңінде өз түсінігін өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл үдеріс оқушының өз болжамдарына күмәнмен, сын тұрғысынан қарай отырып, сол арқылы әлем, тіршілік, жаратылыс туралы өзінің түсінігін тереңдетіп, кеңейтуге ұмтылу мүмкіндігін ұлғайтады. Қорыта айтқанда, білім берудегі Кембридж тәсілдерінің теориялық негіздері еркін, өзіндік дәлел-уәждерін нанымды жеткізе білетін, сыни пікір-көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлылық танытатын оқушы ретінде қалыптасуын қамтиды және әр оқушының әлеуеттік мүмкіндіктерін іске асырушы нәтижеге бағытталғандығын да көрсетеді.  

     

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы Тұрмағамбет Ізтілеуов атындағы №29 қазақ орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Жазира Қисықова Әділбекқызы Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Ма?ала "О?ыту мен о?у ?дерісінде сындарлы о?ыту теориясыны? тиімділігі"

Автор: ?исы?ова Жазира ?ділбек?ызы

Дата: 17.03.2016

Номер свидетельства: 307070

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства