kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?АЗА? ТІЛІ САБА?ЫНДА А?Т М?МКІНДІКТЕРІН ?ОЛДАНА ОТЫРЫП, ИНТЕРАКТИВТІ МОДУЛЬДІК ТЕХНОЛОГИЯ ?А?ИДАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ АР?ЫЛЫ.

Нажмите, чтобы узнать подробности

?АЗА? ТІЛІ САБА?ЫНДА А?Т М?МКІНДІКТЕРІН ?ОЛДАНА ОТЫРЫП, ИНТЕРАКТИВТІ МОДУЛЬДІК ТЕХНОЛОГИЯ ?А?ИДАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ АР?ЫЛЫ

О?УШЫЛАРДЫ? ТАНЫМДЫ? БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ

?аза? тілі мемлекеттік тіл бол?анымен, б?гінгі та?да оны? ?олданылу аясы ?ана?аттан?ысыз екені ешкімге жасырын емес.

?азіргі та?да мемлекеттік тілді о?ыту жа?а идеяларды ?р саба?та жан-жа?ты ?олданып, жа?аша о?ытуды? тиімді жолдарын тауып, ж?йелі т?рде ?олдану –заман талабы. К?п жайларды зерттеп, к??ілге т?йіп, «?ттеген – ай!» дегізетін м?селелер т??ірегінде іздену ?р ?стазды? міндетіне айналды. Сонды?тан ?стаздарды? т?жірибесінде мынадай проблема тууы м?мкін: о?ушыларды? танымды? ?абілеттерін, танымды? процестерін (есту,к?ру, ?имыл ж?не т.б.) дамытуда ?олданып ж?рген ?діс-т?сілдерді? заман талабына сай болмауы. Осы проблеманы шешу ?шін тиімді жолдарды ?арастыру ?ажет.

?лемдік о?у ?рдісіні? ?зегі – жа?а технологиялар екені м?лім. ?рбір технология ?зіндік жа?а ?діс – т?сілдермен ерекшеленеді. ?діс –т?сілдерді м??алім ізденіс ар?ылы о?ушы ?абілетіне, ?абылдау де?гейіне ?арай іріктеп ?олданады. ?аза? тілі саба?ында А?Т м?мкіндіктерін ?олдану ар?ылы, интерактивті модульдік технология ?а?идаларын іске асыру барысында о?ушыларды? танымды? белсенділіктерін, білім сапасын, ?аза? тіліне деген ?ызы?ушылы?ын жо?арлату?а к?мектеседі.

Осы жерде модульдік технологияны? ерекшеліктеріне то?талып біраз т?сініктеме берген ж?н. «Модуль» деген – ?андай да бір ж?йені? б?лігі, я?ни о?у процесіні? орта? ??рлымы, біра? ?р т?рлі мазм?ны бар жекеше б?ліктерден т?рады. Модульдік о?ыту технологиясы баланы о?ытып ?ана ?оймай, оны? танымды? іс-?рекетін ?йымдастыру?а, о?у процесін «диалогтік» ?арым –?атынас негізінде ??ру?а тиімді болып саналады.

Модульдік о?ыту технологиясыны? мазм?ны:

 1. Модульдік о?ыту технологиясыны? ??рылымы;
 2. О?у модуліні? кіріспе б?лімі;
 3. О?у модуліні? диалогтік б?лімі;
 4. Диалогтік б?лімді дайындауды? негізгі этаптары;
 5. Диалогтік б?лімді ??ру принциптері;
 6. Танымды? іс-?рекеттерін ?йымдастыруда о?ушыларды? білімділік д?режесін есепке алу;
 7. Шы?армашылы? ж?не технология;
 8. О?у модуліні? диалогтік б?ліміні? ерекшеліктері;
 9. Ойын ар?ылы о?ыту технологиясы;
 10. О?у модуліні? ?орытындысы ж?не ба?ылауды? бас?а т?рлері.

Б?л педагогикалы? технологиялы? негізінде «?алпына келтіре ?айталай» о?ыту циклыны? идеся жатыр.

Саба?тарда да А?Т м?мкіндіктерін ?олдану барысында осы ерекшеліктерді ескеру ?ажет.

Модульдік о?ыту технологиясыны? ??рылымы ?ш б?ліктен т?рады:

 • Кіріспе (модульге, та?ырып?а енгізу)
 • С?йлесі б?лімі (о?ушыларды? ?зара с?йлесу ар?ылы танымды? ?ызметін ?йымдастыру)
 • ?орытынды (ба?ылау)

?р о?у модулі ?р т?рлі са?ат сандарынан т?рады. Зерттеулер к?рсеткендей, 7-12 са?аттан т?ратын о?у модулі е? тиімді болып саналады. Модульдік технологияны? ?р б?лігінде  А?Т м?мкіндіктерін ?олдану?а болады. Мысалы, кіріспе б?лімінде Power Point ба?дарламасын немесе электроннды? о?улы?тарды ?олдану?а болады. О?ушылар интернет ж?йесінен керекті суреттерді т?сіріп ?келіп, фотоаппарат кітапханасын ар?ылы флипчарт кітапхнасын толы?тырады. О?ушыларды? флипчарт кітапханасын толы?тыру барысында ?ызы?ушылы?тары артып, білім сапасы жо?арлайды.

Ал, с?йлесу б?ліміне к?шкенде:

 • Аспаптар панеліндегі «М?тін» ??ралы ар?ылы клавиатура аспабын

та?дап, мемлекеттік тілде с?з тіркестерін, м?тінді тез теруге да?дыланады.

 • ?й тапсырмасын тексеру, ?ткен с?здерді ?айтала?ан кезде

«Нысанды ?ндеу», «перде», «прожектор» ?олдану?а болады. Тез, аз уа?ытты? ішінде о?ушыларды? білімдерін тиімді аны?тау?а м?мкіндік береді.

 • Телеграф аспабы ар?ылы саба?ты? та?ырыбын жазу?а болады ж?не

о?ушылар саба?ты? та?ырыбына ?айта-?айта назар аударып отырады.

 • О?ушылар есту, к?ру сезім м?шелері ар?ылы м?тінді ме?герту

ма?сатында флипчарт бетіне м?тін теріліп жазылады, музыканы да ?осу?а болады.

 • м??алім  Power Point ба?дарламасында жаса?ан слайдын флипчарт

бетіне ауыстырып, аспап панеліндегі ??ралдарымен ?р т?рлі ж?мыс ж?ргізе алады.

Интерактивті та?таны пайдалану ар?ылы о?ушыларды? білімін тексеру ?шін ?р тарауды ая?та?ан кезде, немесе жа?а саба?ты бекіткен уа?ытта «с?ра?  жауапты» ?олдану?а болады. Барлы? о?ушылардан бір уа?ытта жауап алу?а м?мкіндік береді. Ол ?шін интерактивті та?таларды? арнайы  activote ??ралдары ?олданылады.

         Тестілеуді? н?тижелерін ??рыл?ан график ар?ылы тексеріп, сол уа?ытта ба?алау?а болады. Б?л ж?йе т?йы? о?ушыларды? ойын білдіріп, білімі нашар о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттырады.  О?ушылар жауаптарын ??пия т?рде бере алады. Осы атал?ан ба?дарламаларды? м?мкіндіктерін саба?та ?олдану м??алімні? уа?ытын ?немдеп, о?ушыларды ?аза? тілін білуге ?ызы?тыра т?сед. Сонымен ?атар н?тижелерімен сол с?тте таныстыру?а болады.

         ?аза? тілін о?ыту процесінде ActivStudio ба?дарламасын ?олдан?анда осындай м?селелер аны?талады:

 1. техникамен жабды?тандыру м?селесі
 2. психологиялы? кедергілері
 3. компьютерлік біліктілігіні? т?мен болуы

Бірінші м?селені шешу ?шін барлы? кабинеттер интерактивті та?тамен жабды?тандырылуы керек. Та?та бір кабинетке берілгендіктен, ?ал?ан м??алімдерді? ж?мыс істеуге ынтасы т?мен болады. Сонды?тан о?у б?ліміні? ме?герушісімен бірге интерактивті  та?тамен ж?ргізілетін бірнеше м??алімдерді? саба? кестесі ??растырылса, сонда ?ана ?р м??алімге  ActivStudio ба?дарламасыны? м?мкіндіктерін тиімді ?олдана отырып саба? ж?ргізе алатындай м?мкіндік туады.

Модульді? ?орытынды б?лімінде ба?ылаушы – ба?дарламаны ?олдану?а болады. Ба?ылаушы –ба?дарламалар ба?ылау?а ?ажетті т?ра?тылы?ты, к?пн?с?алы?ты, ба?аны? м??алімні? субъективтік к?з?арасынан ж?не та?ы да бас?а факторлардан т?уелсіздігін ?амтамасыз етіп, білім беру ?рдісіні? сапасын жо?арлатып, о?ушыны? е?бек ?німділігін, н?тижелігін жо?арлатады. Сонды?тан, ?сіресе МАБ тапсыратын 9 сынып о?ушыларына тестлеу ба?дарламасы ?те ?ажет. Мысалы, 9 сынып о?ушыларыны? ?аза? тілінен білімін тексеруге арнал?ан модуль та?ырыптары бойынша то?сан с?ра?тан т?ратын ?ш де?гейлік тест тапсырмаларыны? ?лгісі бар. Ба?дарлама ?ш де?гейді? с?ра?тарын ?лестіре отырып компьютерге отыр?ан ?р о?ушы?а арнап 30 с?ра?тан т?ратын тест н?с?асын дайындайды. Ая?ында тестлеуді? ?орытындысын шы?арды. ?ш де?гейлік тесттер о?ушыларды? ал?ан білімдерін ?абілеттеріне ?арай тексеруге м?мкіндік береді.

         ?аза? тілі саба?ында А?Т м?мкіндіктерін ?олдана отырып, интеракивті модульдік технология ?а?идаларын іске асыру келесі н?тижелерге жеткізеді:

 1. Уа?ыт ?немделеді.
 2. Саба?ты? сапасын к?тереді.
 3. О?у ?дісі мен ??ралдарын та?дау?а м?мкіндік тудырады.
 4. О?шыларды? белсенділігін мен ?ызы?ушылы?ын арттырады, сонды?тан о?у ?лгерімі к?теріледі.

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«?АЗА? ТІЛІ САБА?ЫНДА А?Т М?МКІНДІКТЕРІН ?ОЛДАНА ОТЫРЫП, ИНТЕРАКТИВТІ МОДУЛЬДІК ТЕХНОЛОГИЯ ?А?ИДАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ АР?ЫЛЫ.»

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА АҚТ МҮМКІНДІКТЕРІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ИНТЕРАКТИВТІ МОДУЛЬДІК ТЕХНОЛОГИЯ ҚАҒИДАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ АРҚЫЛЫ

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ

Қазақ тілі мемлекеттік тіл болғанымен, бүгінгі таңда оның қолданылу аясы қанағаттанғысыз екені ешкімге жасырын емес.

Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқыту жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану –заман талабы. Көп жайларды зерттеп, көңілге түйіп, «әттеген – ай!» дегізетін мәселелер төңірегінде іздену әр ұстаздың міндетіне айналды. Сондықтан ұстаздардың тәжірибесінде мынадай проблема тууы мүмкін: оқушылардың танымдық қабілеттерін, танымдық процестерін (есту,көру, қимыл және т.б.) дамытуда қолданып жүрген әдіс-тәсілдердің заман талабына сай болмауы. Осы проблеманы шешу үшін тиімді жолдарды қарастыру қажет.

Әлемдік оқу үрдісінің өзегі – жаңа технологиялар екені мәлім. Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс – тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс –тәсілдерді мұғалім ізденіс арқылы оқушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай іріктеп қолданады. Қазақ тілі сабағында АҚТ мүмкіндіктерін қолдану арқылы, интерактивті модульдік технология қағидаларын іске асыру барысында оқушылардың танымдық белсенділіктерін, білім сапасын, қазақ тіліне деген қызығушылығын жоғарлатуға көмектеседі.

Осы жерде модульдік технологияның ерекшеліктеріне тоқталып біраз түсініктеме берген жөн. «Модуль» деген – қандай да бір жүйенің бөлігі, яғни оқу процесінің ортақ құрлымы, бірақ әр түрлі мазмұны бар жекеше бөліктерден тұрады. Модульдік оқыту технологиясы баланы оқытып қана қоймай, оның танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруға, оқу процесін «диалогтік» қарым –қатынас негізінде құруға тиімді болып саналады.

Модульдік оқыту технологиясының мазмұны:

 1. Модульдік оқыту технологиясының құрылымы;

 2. Оқу модулінің кіріспе бөлімі;

 3. Оқу модулінің диалогтік бөлімі;

 4. Диалогтік бөлімді дайындаудың негізгі этаптары;

 5. Диалогтік бөлімді құру принциптері;

 6. Танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыруда оқушылардың білімділік дәрежесін есепке алу;

 7. Шығармашылық және технология;

 8. Оқу модулінің диалогтік бөлімінің ерекшеліктері;

 9. Ойын арқылы оқыту технологиясы;

 10. Оқу модулінің қорытындысы және бақылаудың басқа түрлері.

Бұл педагогикалық технологиялық негізінде «қалпына келтіре қайталай» оқыту циклының идеся жатыр.

Сабақтарда да АҚТ мүмкіндіктерін қолдану барысында осы ерекшеліктерді ескеру қажет.

Модульдік оқыту технологиясының құрылымы үш бөліктен тұрады:

 • Кіріспе (модульге, тақырыпқа енгізу)

 • Сөйлесі бөлімі (оқушылардың өзара сөйлесу арқылы танымдық қызметін ұйымдастыру)

 • Қорытынды (бақылау)

Әр оқу модулі әр түрлі сағат сандарынан тұрады. Зерттеулер көрсеткендей, 7-12 сағаттан тұратын оқу модулі ең тиімді болып саналады. Модульдік технологияның әр бөлігінде АҚТ мүмкіндіктерін қолдануға болады. Мысалы, кіріспе бөлімінде Power Point бағдарламасын немесе электронндық оқулықтарды қолдануға болады. Оқушылар интернет жүйесінен керекті суреттерді түсіріп әкеліп, фотоаппарат кітапханасын арқылы флипчарт кітапхнасын толықтырады. Оқушылардың флипчарт кітапханасын толықтыру барысында қызығушылықтары артып, білім сапасы жоғарлайды.

Ал, сөйлесу бөліміне көшкенде:

 • Аспаптар панеліндегі «Мәтін» құралы арқылы клавиатура аспабын

таңдап, мемлекеттік тілде сөз тіркестерін, мәтінді тез теруге дағдыланады.

 • Үй тапсырмасын тексеру, өткен сөздерді қайталаған кезде

«Нысанды өндеу», «перде», «прожектор» қолдануға болады. Тез, аз уақыттың ішінде оқушылардың білімдерін тиімді анықтауға мүмкіндік береді.

 • Телеграф аспабы арқылы сабақтың тақырыбын жазуға болады және

оқушылар сабақтың тақырыбына қайта-қайта назар аударып отырады.

 • Оқушылар есту, көру сезім мүшелері арқылы мәтінді меңгерту

мақсатында флипчарт бетіне мәтін теріліп жазылады, музыканы да қосуға болады.

 • мұғалім Power Point бағдарламасында жасаған слайдын флипчарт

бетіне ауыстырып, аспап панеліндегі құралдарымен әр түрлі жұмыс жүргізе алады.

Интерактивті тақтаны пайдалану арқылы оқушылардың білімін тексеру үшін әр тарауды аяқтаған кезде, немесе жаңа сабақты бекіткен уақытта «сұрақ жауапты» қолдануға болады. Барлық оқушылардан бір уақытта жауап алуға мүмкіндік береді. Ол үшін интерактивті тақталардың арнайы activote құралдары қолданылады.

Тестілеудің нәтижелерін құрылған график арқылы тексеріп, сол уақытта бағалауға болады. Бұл жүйе тұйық оқушылардың ойын білдіріп, білімі нашар оқушылардың қызығушылығын арттырады. Оқушылар жауаптарын құпия түрде бере алады. Осы аталған бағдарламалардың мүмкіндіктерін сабақта қолдану мұғалімнің уақытын үнемдеп, оқушыларды қазақ тілін білуге қызықтыра түсед. Сонымен қатар нәтижелерімен сол сәтте таныстыруға болады.

Қазақ тілін оқыту процесінде ActivStudio бағдарламасын қолданғанда осындай мәселелер анықталады:

 1. техникамен жабдықтандыру мәселесі

 2. психологиялық кедергілері

 3. компьютерлік біліктілігінің төмен болуы

Бірінші мәселені шешу үшін барлық кабинеттер интерактивті тақтамен жабдықтандырылуы керек. Тақта бір кабинетке берілгендіктен, қалған мұғалімдердің жұмыс істеуге ынтасы төмен болады. Сондықтан оқу бөлімінің меңгерушісімен бірге интерактивті тақтамен жүргізілетін бірнеше мұғалімдердің сабақ кестесі құрастырылса, сонда ғана әр мұғалімге ActivStudio бағдарламасының мүмкіндіктерін тиімді қолдана отырып сабақ жүргізе алатындай мүмкіндік туады.

Модульдің қорытынды бөлімінде бақылаушы – бағдарламаны қолдануға болады. Бақылаушы –бағдарламалар бақылауға қажетті тұрақтылықты, көпнұсқалықты, бағаның мұғалімнің субъективтік көзқарасынан және тағы да басқа факторлардан тәуелсіздігін қамтамасыз етіп, білім беру үрдісінің сапасын жоғарлатып, оқушының еңбек өнімділігін, нәтижелігін жоғарлатады. Сондықтан, әсіресе МАБ тапсыратын 9 сынып оқушыларына тестлеу бағдарламасы өте қажет. Мысалы, 9 сынып оқушыларының қазақ тілінен білімін тексеруге арналған модуль тақырыптары бойынша тоқсан сұрақтан тұратын үш деңгейлік тест тапсырмаларының үлгісі бар. Бағдарлама үш деңгейдің сұрақтарын үлестіре отырып компьютерге отырған әр оқушыға арнап 30 сұрақтан тұратын тест нұсқасын дайындайды. Аяғында тестлеудің қорытындысын шығарды. Үш деңгейлік тесттер оқушылардың алған білімдерін қабілеттеріне қарай тексеруге мүмкіндік береді.

Қазақ тілі сабағында АҚТ мүмкіндіктерін қолдана отырып, интеракивті модульдік технология қағидаларын іске асыру келесі нәтижелерге жеткізеді:

 1. Уақыт үнемделеді.

 2. Сабақтың сапасын көтереді.

 3. Оқу әдісі мен құралдарын таңдауға мүмкіндік тудырады.

 4. Оқшылардың белсенділігін мен қызығушылығын арттырады, сондықтан оқу үлгерімі көтеріледі.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Искакова Аяулым Нурлановна

Дата: 18.05.2016

Номер свидетельства: 328228

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства