kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? тілін о?ытуда а?паратты? технологияларды? тиімділігі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Шы?ыс ?аза?стан облысы

Шемонаиха ауданы

«Шемонаиха ауданыны? білім беру б?лімі» ММ

тілдерді дамыту ж?не ?олдану ж?ніндегі ?діскері

М.Ая?анова

Педагогикалы? ж?мыс ?тілі 19 жыл.

1 санатта?ы ?діскер

 

?аза? тілін о?ытуда а?паратты? технологияларды? тиімділігі

 

Б?гінгі к?ні білім беру ж?йесін а?параттандыру ісіні? басты ма?саты – заман талабына байланысты а?паратты? ?о?амны? шарттарына с?йкес о?ушыларды т?рмысты? ?о?амды? ж?не к?сіптік ?мір салаларына толы? ?рі тиімді т?рде араластыру болып табылады.

А?параттандыру жа?дайында о?ушылар ме?геруге тиісті білім, білік, да?дыны? к?лемі к?ннен – к?нге артып, мазм?ны ?згеріп отыр. Мектепті? білім беру саласында а?паратты? технологияларды пайдалану ар?ылы білімні? сапасын арттыру, білім беру ?рдісін интенсификациялау мен модернизациялауды? тиімді т?сілдерін іздестіру ж?мыстары ж?ргізіліп жатыр. Б?л ж?мыстарды? тиімділігі мен н?тижелілігі бірнеше о?у-?дістемелік, психологиялы?-педагогикалы? м?селелерді? шешімін ?ылыми т?рде негіздеуді талап етеді.

Сол себепті ?азіргі кезде білім саласында?ы е? ?зекті м?селеге а?паратты? технологияларды пайдалануды? техникалы? жа?ы емес, керісінше оны? ?йымдастырушылы?, ?леуметтік ж?не педагогикалы? жа?тары айналып отыр.

Мына заманда бізді? о?ушыларды? алдына ?ойылатын талаптар к?ннен к?нге, жылдан жыл?а к?теріліп келеді. Біз жа?а технологиялы? тас?ынны? ку?гері болып отырмыз. ?азір ?ылыми-техникалы? прогресс пен ?ркениетті? даму заманы, компьютерлендіру заманы. Компьютер мен Интернет, жа?а байланыс ??ралдары, ?ылыми жа?алы?тар, осыны? б?рі о?ушыларды? ой - ?рісіне ?серін тигізеді. О?ушыларды? ?азіргі заман талабына сай білім алуына, білім сапасын к?теруге а?паратты? технологияларды ?олдану ?сер етеді. Ал білім сапасын арттыру - барлы? м??алімдерді тол?андыратын ма?ызды м?селе.

    ?азіргі кездегі білім берудегі м??алімні? ма?саты білім мазм?нын  игеруге ж?не оны ?зіні? жеке білімдік капиталына енгізуге арнал?ан а?паратты? ортада?ы берілген м?мкіндіктерді (мультимедиялы? ба?дарламалар, интернет желісін) ?олдану болып саналады.

Білім беру ж?йесін а?параттандыруды? ба?ыттарыны? бірі а?паратты? – коммуникациялы? технологияларды білім беру саласына енгізу ж?мыстары болып саналады. Сонды?тан білім беруді а?параттандыруды? та?ы бір басты ба?ыттарыны? бірі о?ушыларды? интернет ж?йесінде ж?мыс істей білуіне жа?дай жасау. Интернетті пайдалану ар?ылы о?ушылар ?здеріне керекті м?ліметтер алу ар?ылы білімін жетілдіре т?сетіні с?зсіз.

     Б?гінгі к?ні саба?ты мектебімізде ашыл?ан мультимедиялы? кабинетте ж?ргізу ?те тиімді. Мультимедиялы? кабинеттегі со??ы ?лгідегі компьютерлік ??ралдар о?ушыларды? білім алуына ?олайлы жа?дай ту?ыза отырып, о?у-танымды? белсенділіктерін, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру?а зор ?лесін ?осады. Сонымен ?атар осы кабинет саба? ?ткізуге арнал?ан электронды? о?улы?тар, бейне материалдар, дыбысты? материалдармен жабды?талып, м??алімге саба?ты жа?аша ?йымдастыру?а ?лкен м?мкіндік ту?ызады. О?ушыларды ба?ылау?а, ба?алау?а арнал?ан «Мerits» ба?дарламалы? ж?йесі м??алімні? уа?ытын ?немдеуіне, о?ушылармен ?р т?рлі формада?ы саба?тарды ?йымдастыру?а м?мкіндік береді.

  Барлы? п?ндермен ?атар ?аза? тілін о?ыту сапасын жо?арылатуда а?паратты? технологияларды? м?мкіндіктері мол. ?аза? тілі саба?тарын компьютер ?олдану ар?ылы ж?ргізу е? алдымен о?ушыны? ынтасын арттырады, ?стазды? да, ш?кірттерді? де ж?мысын же?ілдетеді. Керекті к?рнекіліктер, ?илы сызба-таблицалар, ?лестірмелі дидактикалы? тапсырмаларды? барлы?ын осы компьютер ж?йесі ар?ылы тиімді пайдалану?а болады. Компьютерді ?р т?рлі сатыларда, саба?ты? т?рлі этабында ?олдану саба?ты тиімді етеді.

        ?аза? тілін о?ыту ?рдісінде компьютерді ?олдануды? ?зіндік ерекшеліктері бар. О?ушылар теориялы? білімін ?здерін-?здері тексеру ар?ылы арттыра алады, саба?та ?олданылатын жатты?улар к?лемі ?л?айып, о?ушыларды? ойлау, ж?мыс істеу ?абілеті дамиды, о?ушылар ізденіп, ?з беттерінше ба?дарлама дайындау?а шы?армашылы? шабыт алады.   Алдын-ала ??растыр?ан м?тін, жа?а с?здер, ма?ал-м?телдерді де компьютер ж?йесін ?олдану ар?ылы о?ушылар ?ызы?а орындайды. Берілген с?здерді орнына ?ою, оны? астын сызу, бас?а т?ске бояу, жазуын ерекшелеу сия?ты ж?мыстарды о?ушылар ерекше ынтамен орындайды. 

Жа?а та?ырыптарды? к?рнекілік тапсырмаларын презентация жасаумен беру а) уа?ытты? тиімділігін, б) о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ы мен белсенділігін ж?не в) ж?мыс істеу шеберлігі мен ?абілеттілігін арттырды, г) ба?дарлама б?лімдерін жа?сы ме?геруге, д) ?з ж?мысын тез жоспарлай білуге; к) ?з бетімен жекелей ж?мыс істеуге ?йретеді. 

Болаша?та е?бек етіп, ?мір с?ретіндер – б?гінгі мектеп о?ушылары, м??алім оларды ?алай т?рбиелесе ?аза?стан еліні? болаша?ы да сол де?гейде болады. Сонды?тан ?стаз?а ж?ктелетін міндет ауыр, білім игеру технологияларын ме?герген жас ?рпа?ты даярлау б?гінгі к?нні? ?зекті м?селесі.

Осындай ?аза?стан мектебіні? сапалы білім ал?ан, танымдылы?ы жо?ары б?секелестікті? ?айсібір мы?ты тегеурініне т?теп бере алатын о?ушылары ?ана а?параттан?ан болаша?ты? кілтін ашады. Елімізді? жа?анды? д?ниеде даралануы, білімді, жігерлі, ?лтты? санасы рухани бай  жас ?рпа? т?рбиелейтін, білім беруді? ?лтты? моделін жетілдіретін, а?паратты? технологияларды тере? ме?герген біздерді? – ?аза?стан м??алімдеріні? ?олында!

 

Просмотр содержимого документа
«?аза? тілін о?ытуда а?паратты? технологияларды? тиімділігі »


Шығыс Қазақстан облысы

Шемонаиха ауданы

«Шемонаиха ауданының білім беру бөлімі» ММ

тілдерді дамыту жөніндегі әдіскері

М.Аяғанова

Педагогикалық жұмыс өтілі 19 жыл.

1 санаттағы әдіскер


Қазақ тілін оқытуда ақпараттық технологиялардың тиімділігі


Бүгінгі күні білім беру жүйесін ақпараттандыру ісінің басты мақсаты – заман талабына байланысты ақпараттық қоғамның шарттарына сәйкес оқушыларды тұрмыстық қоғамдық және кәсіптік өмір салаларына толық әрі тиімді түрде араластыру болып табылады.

Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен – күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Мектептің білім беру саласында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру үрдісін интенсификациялау мен модернизациялаудың тиімді тәсілдерін іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстардың тиімділігі мен нәтижелілігі бірнеше оқу-әдістемелік, психологиялық-педагогикалық мәселелердің шешімін ғылыми түрде негіздеуді талап етеді.

Сол себепті қазіргі кезде білім саласындағы ең өзекті мәселеге ақпараттық технологияларды пайдаланудың техникалық жағы емес, керісінше оның ұйымдастырушылық, әлеуметтік және педагогикалық жақтары айналып отыр.

Мына заманда біздің оқушылардың алдына қойылатын талаптар күннен күнге, жылдан жылға көтеріліп келеді. Біз жаңа технологиялық тасқынның куәгері болып отырмыз. Қазір ғылыми-техникалық прогресс пен өркениеттің даму заманы, компьютерлендіру заманы. Компьютер мен Интернет, жаңа байланыс құралдары, ғылыми жаңалықтар, осының бәрі оқушылардың ой - өрісіне әсерін тигізеді. Оқушылардың қазіргі заман талабына сай білім алуына, білім сапасын көтеруге ақпараттық технологияларды қолдану әсер етеді. Ал білім сапасын арттыру - барлық мұғалімдерді толғандыратын маңызды мәселе.

Қазіргі кездегі білім берудегі мұғалімнің мақсаты білім мазмұнын игеруге және оны өзінің жеке білімдік капиталына енгізуге арналған ақпараттық ортадағы берілген мүмкіндіктерді (мультимедиялық бағдарламалар, интернет желісін) қолдану болып саналады.

Білім беру жүйесін ақпараттандырудың бағыттарының бірі ақпараттық – коммуникациялық технологияларды білім беру саласына енгізу жұмыстары болып саналады. Сондықтан білім беруді ақпараттандырудың тағы бір басты бағыттарының бірі оқушылардың интернет жүйесінде жұмыс істей білуіне жағдай жасау. Интернетті пайдалану арқылы оқушылар өздеріне керекті мәліметтер алу арқылы білімін жетілдіре түсетіні сөзсіз.

Бүгінгі күні сабақты мектебімізде ашылған мультимедиялық кабинетте жүргізу өте тиімді. Мультимедиялық кабинеттегі соңғы үлгідегі компьютерлік құралдар оқушылардың білім алуына қолайлы жағдай туғыза отырып, оқу-танымдық белсенділіктерін, пәнге деген қызығушылығын арттыруға зор үлесін қосады. Сонымен қатар осы кабинет сабақ өткізуге арналған электрондық оқулықтар, бейне материалдар, дыбыстық материалдармен жабдықталып, мұғалімге сабақты жаңаша ұйымдастыруға үлкен мүмкіндік туғызады. Оқушыларды бақылауға, бағалауға арналған «Мerits» бағдарламалық жүйесі мұғалімнің уақытын үнемдеуіне, оқушылармен әр түрлі формадағы сабақтарды ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Барлық пәндермен қатар қазақ тілін оқыту сапасын жоғарылатуда ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері мол. Қазақ тілі сабақтарын компьютер қолдану арқылы жүргізу ең алдымен оқушының ынтасын арттырады, ұстаздың да, шәкірттердің де жұмысын жеңілдетеді. Керекті көрнекіліктер, қилы сызба-таблицалар, үлестірмелі дидактикалық тапсырмалардың барлығын осы компьютер жүйесі арқылы тиімді пайдалануға болады. Компьютерді әр түрлі сатыларда, сабақтың түрлі этабында қолдану сабақты тиімді етеді.

Қазақ тілін оқыту үрдісінде компьютерді қолданудың өзіндік ерекшеліктері бар. Оқушылар теориялық білімін өздерін-өздері тексеру арқылы арттыра алады, сабақта қолданылатын жаттығулар көлемі ұлғайып, оқушылардың ойлау, жұмыс істеу қабілеті дамиды, оқушылар ізденіп, өз беттерінше бағдарлама дайындауға шығармашылық шабыт алады. Алдын-ала құрастырған мәтін, жаңа сөздер, мақал-мәтелдерді де компьютер жүйесін қолдану арқылы оқушылар қызыға орындайды. Берілген сөздерді орнына қою, оның астын сызу, басқа түске бояу, жазуын ерекшелеу сияқты жұмыстарды оқушылар ерекше ынтамен орындайды.

Жаңа тақырыптардың көрнекілік тапсырмаларын презентация жасаумен беру а) уақыттың тиімділігін, б) оқушылардың қызығушылығы мен белсенділігін және в) жұмыс істеу шеберлігі мен қабілеттілігін арттырды, г) бағдарлама бөлімдерін жақсы меңгеруге, д) өз жұмысын тез жоспарлай білуге; к) өз бетімен жекелей жұмыс істеуге үйретеді.

Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе Қазақстан елінің болашағы да сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр, білім игеру технологияларын меңгерген жас ұрпақты даярлау бүгінгі күннің өзекті мәселесі.

Осындай Қазақстан мектебінің сапалы білім алған, танымдылығы жоғары бәсекелестіктің қайсібір мықты тегеурініне төтеп бере алатын оқушылары ғана ақпараттанған болашақтың кілтін ашады. Еліміздің жаһандық дүниеде даралануы, білімді, жігерлі, ұлттық санасы рухани бай жас ұрпақ тәрбиелейтін, білім берудің ұлттық моделін жетілдіретін, ақпараттық технологияларды терең меңгерген біздердің – Қазақстан мұғалімдерінің қолында!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
?аза? тілін о?ытуда а?паратты? технологияларды? тиімділігі

Автор: Аяганова Миргуль Нигметолдиновна

Дата: 17.11.2014

Номер свидетельства: 131745

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства