kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Эссе. "Бірлескен ж?мыс-жетістік кепілі"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сагиева Жадыра Рымбековна

Жетістікті? негізгі т?йіні: «?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар

                                      Е?бегі? мен а?ылы? екі жа?тап»

«Теміртау ?аласыны? №2 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналды? мемлекеттік мекемесі

?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні м??алімі

К?сіби кредо:

«?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар

 Е?бегі? мен а?ылы? екі жа?тап»

Де?гейлік курстан ?ткен жылы: 2012

?стаз- зерделі де зерек, парасатты, ?лтты? ж?не азаматты? ??ндылы?тарды ?рпа? бойына дарытатын т?л?а, болаша? ?рпа?ты? рухани суреткері. ?стаз с?зіні? ??ымы ке?. Оны? негізгі м?ні мынада: жас ?рпа?ты жа?сылы??а жетелей отырып, ?мірде ?зі де ба?ытты болып, ?згелерді де ба?ыт?а б?леу дегенді білдіреді.

?рбір технология жа?а ?діс-т?сілдермен ерекшеленеді. Осы т?сілдерді м??алім іздену ар?ылы жетілдіре т?седі. ?ызы?ты, с?тті саба? болса о?ушыны? сол п?нге ?ызы?уы артын ?оймай, м??алім жа?алы?ы, ізденісі, ?олдан?ан ?дісі ар?ылы ерекшеленіп, о?ушы ж?регінен орын алады. Осы ма?сатта ?стаздарды? заман а?ымына лайы? т?л?а т?рбиелеп шы?ару ?шін арнайы курстан ?ткен со? оны т?жірибе ж?зінде мектебімде ж?зеге асыруды ма?сат т?ттым.

   Талант пен дарын -  егіз ??ым. Жас жеткіншекті? бойында?ы таби?ат берген ерекше ?абілетті, дарындылы?ты тани білу, оны? одан ?рі дамуына ба?ыт ба?дар бере білу ерекше ?иын іс. Алайда ?р баланы? жеке ?абілетін аны?тау, оны сол ба?ытта жетелеу-?стаз парызы. Талантты ж?не дарынды о?ушыларды? ?рі ?арай дамып, ал?ан білімін ?мірде ?олдану ?шін м??алімні? де ?немі заман талабына сай ізденісте, ?згерісте болуы ?ажет. Баланы заманына ?арай икемдеп, ?з заманыны? озы? ?негесін оны? санасына сі?іре білу, оларды шы?армашылы? ба?ытта жан-жа?ты дамыту-б?гінгі к?нні? басты талабы.

          О?ушыларды? зерттеушілік ж?ргізу біліктілігі арт?ан сайын м??алім жанама басшылы??а к??іл б?леді де, о?ушыларды? дербестігі мен саба??а ынтасы арта т?седі. Б?л о?ушыларда зерттеушілік ?ызметті? ?алыптасуына, дамуына ы?пал етеді. Демек дарынды балаларды аны?тау арнайы ба?дарлама мен білікті мамандарды? ?атысуын ?ажет ететін ?те к?рделі м?селе ж?не дарынды балалармен ж?мыс істеудегі ?ажетті кезе? болып табылады.

   Білім беру ж?йесінде жа?аша мазм?н беру ар?ылы жан-жа?ты дамы?ан шы?армашыл,  рухани ой-?рісі ке? жеке т?л?аны т?рбиелеу міндеті т?р, ?йткені білім мен ?ылымды к?теріп, елімізді? абыройын ас?а?татып, д?ниеге танытатын жеке т?л?алар.

Мен 2011 жылдан бастап Теміртау ?аласында?ы «№2 ЖББОМ» мемлекеттік мекемесінде ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні м??алімі болып ?ызмет етіп келемін.   

       Жа?а ба?дарламаны о?ып келгеннен кейін ?зім саба? беретін сынып о?ушыларын топпен ж?мыс жасау?а ?йрете бастадым.  

      Топпен ж?мыс жасау барысында білім де?гейі т?мен о?ушыларды аны?талды, олармен ж?мыс істеу жоспары ??рылды. Н?тижесінде  сыныптарда  жекелей, ж?ппен, топпен ж?мыс істеуді ?жепт?уір ме?геріп, жа?сы к?рсеткіштерге ?ол жеткізді.

            «Б?ла? к?рсе?, к?зін аш» деген ?аза?ты? асыл с?зі мені? ?стазды? жолымда дарынды ж?не талантты о?ушылармен ж?мысым мен жетістігім ж?нінде б?ліскім келеді:

 - ?ара?анды облысыны? Білім бас?армасы мен ?ара?анды «Болаша?» университеті бірігіп ?ткізген облысты? «Жас филолог» бай?ауына 11 сынып о?ушысы ?аражанов Мирас ?атысып, 5 пайызды? же?ілдікке ие болды. Осыны? н?тижесінде аталмыш о?у орындары мектеп ?кімшілігіне ал?ыс хат пен ма?ан грамота ?сынды.

       Теміртау ?аласыны? Ішкі саясат б?лімі ?ткізген «Жырлайды ж?рек» жо?ар?ы сынып о?ушылары мен ?алалы? жыр сайысына ?атыс?ан 11 сынып о?ушысы ?аражанов Мирас «К?рермендер к?зайымы» номинациясын же?іп алды. Жетекші ретінде бар?ан мені ?алалы? жыр сайысына ш?кірт дайында?аны ?шін ал?ыс хатпен марапаттады.     

       Сондай-а?, ?азан айында ?ткізілген Абылай ханны? 300 ж?не Б??ар жырау ?ал?аман?лыны? 345 жылды?ына арнал?ан «Б??ареке? жырлайды» атты д?ст?рлі облысты? а?ын – жыршылар сайысына белсене ?атыс?аны ?шін 11 сынып о?ушысы ?аражанов Мирас ал?ыс хатпен марапатталды.

- «Талантты ж?не дарынды баланы о?ыту» модулі бойынша о?ушылары мектепішілік, ?алалы?, облысты? бай?аулар ме олимпиадалар?а  ?атысып, ж?лделі орындар?а ж?не м??аліні? ?зі де т?рлі марапаттар?а ие болуда. Атап айт?анда, «Жас филолог», «Жырлайды ж?рек», «Б??ареке? жырлайды», «Мен елімні? ерте?імін», «Жас айтыскер-2013», «Абай о?улары»,   «К??ілден шы??ан ?ле?дер» ж?не т.б.;

Сагиева Жадыра е?бек еткен т?жірибесінде  ?з п?нін жетік ме?герген м??алім. О?ан д?лел, м??алімні? о?ушылары ?ылыми жоба, білім олимпиадаларына, сондай-а? ?немі т?рлі іс-шаралар?а ?атысып, ж?лделі орындардан к?рінеді.

О?ушылары ?аза? тілі мен ?дебиеті бойынша к?птеген іс-шаралар?а ?атысып, ?з білімдерін ны?айтты, к?птеген жетістіктерге жетті. Мектепішілік, ?алалы? олимпиадалар?а жолдама алып, ?алалы? олимпиадада 9«Б» сынып о?ушылары Смайлова Арайлым мен Сейсеналиева Асия ж?не 10«А» сынып о?ушылары Каражанов Мирас пен Ханова Жанат 4-орынды иеленді. «М??алім- м??гілік н?рды? ?ызметшісі» мектепішілік ж?не ?алалы? шы?армалар  бай?ауына ?атыс?ан 10 сынып о?ушысы ?аражанов Мирас бас ж?лдені же?іп алып, шы?армасы облысты? бай?ау?а жолданды.

 Сондай-а?, мектепішілік, одан ?рі ?алалы? «Абай о?уларына» Абайды? ?ле?дерін жат?а ж?не м?нерлеп о?у бойынша ?атыс?ан 9«Б» сынып о?ушысы Смайлова Арайлым осы бай?ауда 2-орынды алса, 10 сынып о?ушысы ?аражанов Мирас «Ж?йріктен ж?йрік озар жарыс?анда» номинациясы бойынша бас ж?лдені иеленіп, облысты? бай?ау?а жолдама алды. Облыста ?ткен Абай о?уларында 10 сынып о?ушысы ?аражанов Мирас 2-орын алып, мектеп пен ?алалы? абыройын ас?а?татты. Биыл?ы о?у жылы мектебімізді? абыройы мен да??ын к?теру ?шін 10 сынып о?ушысы ?аражанов Мирас ?алалы? «Жас а?ындар айтысына» ?атысып, бірінші айтыста 2-орынды иеленсе, екінші м?рте с?уір айында ?ткен а?ындар айтысында 1-орын алып, шы?армашылы? табыс?а жетті. «К??ілден шы??ан ?ле?дер» ?алалы? а?ындар бай?ауында ?з шы?армашылы?ымен айры?ша к?зге т?скен 10 сынып о?ушысы ?аражанов Мирас 1-орынны? т?рінен к?рінді.

2014-2015 о?у жылында да о?ушыларым ?алалы? іс-шаралар?а ?атысып, айтарлы?тай н?тижеге жетті. 6«Г» сынып о?ушысы Кулмырзаева Мадина ?алалы? олимпиадада 1-д?режелі дипломмен марапатталса, 6«Г» сынып о?ушысы Абдиразахова Айдана ?алалы? ?ылыми-практикалы? конференцияда ?лы Же?істі? 70 жылды?ына орай алын?ан «?аламы мен ?аруын бірге аысн?ан жауынгерлер» та?ырыбында ?ылыми жоба ?ор?ап, 2-орынды иеленді.

Б?л жетістіктерді? барлы?ы м??алім мен о?ушыны? табысты е?бекке, н?тижелі ж?мыс?а деген ынта-жігерінен туындады ж?не оларды? ?з п?нін айры?ша ??рметтеп, с?йе білетіндігін айры?ша к?рсетеді.

 

Просмотр содержимого документа
«Эссе. "Бірлескен ж?мыс-жетістік кепілі" »
Сагиева Жадыра РымбековнаЖетістіктің негізгі түйіні: «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар

Еңбегің мен ақылың екі жақтап»
«Теміртау қаласының №2 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі


Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғаліміКәсіби кредо:

«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар

Еңбегің мен ақылың екі жақтап»


Деңгейлік курстан өткен жылы: 2012Ұстаз- зерделі де зерек, парасатты, ұлттық және азаматтық құндылықтарды ұрпақ бойына дарытатын тұлға, болашақ ұрпақтың рухани суреткері. Ұстаз сөзінің ұғымы кең. Оның негізгі мәні мынада: жас ұрпақты жақсылыққа жетелей отырып, өмірде өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа бөлеу дегенді білдіреді.

Әрбір технология жаңа әдіс-тәсілдермен ерекшеленеді. Осы тәсілдерді мұғалім іздену арқылы жетілдіре түседі. Қызықты, сәтті сабақ болса оқушының сол пәнге қызығуы артын қоймай, мұғалім жаңалығы, ізденісі, қолданған әдісі арқылы ерекшеленіп, оқушы жүрегінен орын алады. Осы мақсатта ұстаздардың заман ағымына лайық тұлға тәрбиелеп шығару үшін арнайы курстан өткен соң оны тәжірибе жүзінде мектебімде жүзеге асыруды мақсат тұттым.

Талант пен дарын - егіз ұғым. Жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті, дарындылықты тани білу, оның одан әрі дамуына бағыт бағдар бере білу ерекше қиын іс. Алайда әр баланың жеке қабілетін анықтау, оны сол бағытта жетелеу-ұстаз парызы. Талантты және дарынды оқушылардың әрі қарай дамып, алған білімін өмірде қолдану үшін мұғалімнің де үнемі заман талабына сай ізденісте, өзгерісте болуы қажет. Баланы заманына қарай икемдеп, өз заманының озық өнегесін оның санасына сіңіре білу, оларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің басты талабы.

Оқушылардың зерттеушілік жүргізу біліктілігі артқан сайын мұғалім жанама басшылыққа көңіл бөледі де, оқушылардың дербестігі мен сабаққа ынтасы арта түседі. Бұл оқушыларда зерттеушілік қызметтің қалыптасуына, дамуына ықпал етеді. Демек дарынды балаларды анықтау арнайы бағдарлама мен білікті мамандардың қатысуын қажет ететін өте күрделі мәселе және дарынды балалармен жұмыс істеудегі қажетті кезең болып табылады.

Білім беру жүйесінде жаңаша мазмұн беру арқылы жан-жақты дамыған шығармашыл, рухани ой-өрісі кең жеке тұлғаны тәрбиелеу міндеті тұр, өйткені білім мен ғылымды көтеріп, еліміздің абыройын асқақтатып, дүниеге танытатын жеке тұлғалар.

Мен 2011 жылдан бастап Теміртау қаласындағы «№2 ЖББОМ» мемлекеттік мекемесінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып қызмет етіп келемін.

Жаңа бағдарламаны оқып келгеннен кейін өзім сабақ беретін сынып оқушыларын топпен жұмыс жасауға үйрете бастадым.

Топпен жұмыс жасау барысында білім деңгейі төмен оқушыларды анықталды, олармен жұмыс істеу жоспары құрылды. Нәтижесінде сыныптарда жекелей, жұппен, топпен жұмыс істеуді әжептәуір меңгеріп, жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді.

«Бұлақ көрсең, көзін аш» деген қазақтың асыл сөзі менің ұстаздық жолымда дарынды және талантты оқушылармен жұмысым мен жетістігім жөнінде бөліскім келеді:

- Қарағанды облысының Білім басқармасы мен Қарағанды «Болашақ» университеті бірігіп өткізген облыстық «Жас филолог» байқауына 11 сынып оқушысы Қаражанов Мирас қатысып, 5 пайыздық жеңілдікке ие болды. Осының нәтижесінде аталмыш оқу орындары мектеп әкімшілігіне алғыс хат пен маған грамота ұсынды.

Теміртау қаласының Ішкі саясат бөлімі өткізген «Жырлайды жүрек» жоғарғы сынып оқушылары мен қалалық жыр сайысына қатысқан 11 сынып оқушысы Қаражанов Мирас «Көрермендер көзайымы» номинациясын жеңіп алды. Жетекші ретінде барған мені қалалық жыр сайысына шәкірт дайындағаны үшін алғыс хатпен марапаттады.

Сондай-ақ, қазан айында өткізілген Абылай ханның 300 және Бұқар жырау Қалқаманұлының 345 жылдығына арналған «Бұқарекең жырлайды» атты дәстүрлі облыстық ақын – жыршылар сайысына белсене қатысқаны үшін 11 сынып оқушысы Қаражанов Мирас алғыс хатпен марапатталды.

- «Талантты және дарынды баланы оқыту» модулі бойынша оқушылары мектепішілік, қалалық, облыстық байқаулар ме олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға және мұғалінің өзі де түрлі марапаттарға ие болуда. Атап айтқанда, «Жас филолог», «Жырлайды жүрек», «Бұқарекең жырлайды», «Мен елімнің ертеңімін», «Жас айтыскер-2013», «Абай оқулары», «Көңілден шыққан өлеңдер» және т.б.;

Сагиева Жадыра еңбек еткен тәжірибесінде өз пәнін жетік меңгерген мұғалім. Оған дәлел, мұғалімнің оқушылары ғылыми жоба, білім олимпиадаларына, сондай-ақ үнемі түрлі іс-шараларға қатысып, жүлделі орындардан көрінеді.

Оқушылары қазақ тілі мен әдебиеті бойынша көптеген іс-шараларға қатысып, өз білімдерін нығайтты, көптеген жетістіктерге жетті. Мектепішілік, қалалық олимпиадаларға жолдама алып, қалалық олимпиадада 9«Б» сынып оқушылары Смайлова Арайлым мен Сейсеналиева Асия және 10«А» сынып оқушылары Каражанов Мирас пен Ханова Жанат 4-орынды иеленді. «Мұғалім- мәңгілік нұрдың қызметшісі» мектепішілік және қалалық шығармалар байқауына қатысқан 10 сынып оқушысы Қаражанов Мирас бас жүлдені жеңіп алып, шығармасы облыстық байқауға жолданды.

Сондай-ақ, мектепішілік, одан әрі қалалық «Абай оқуларына» Абайдың өлеңдерін жатқа және мәнерлеп оқу бойынша қатысқан 9«Б» сынып оқушысы Смайлова Арайлым осы байқауда 2-орынды алса, 10 сынып оқушысы Қаражанов Мирас «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» номинациясы бойынша бас жүлдені иеленіп, облыстық байқауға жолдама алды. Облыста өткен Абай оқуларында 10 сынып оқушысы Қаражанов Мирас 2-орын алып, мектеп пен қалалық абыройын асқақтатты. Биылғы оқу жылы мектебіміздің абыройы мен даңқын көтеру үшін 10 сынып оқушысы Қаражанов Мирас қалалық «Жас ақындар айтысына» қатысып, бірінші айтыста 2-орынды иеленсе, екінші мәрте сәуір айында өткен ақындар айтысында 1-орын алып, шығармашылық табысқа жетті. «Көңілден шыққан өлеңдер» қалалық ақындар байқауында өз шығармашылығымен айрықша көзге түскен 10 сынып оқушысы Қаражанов Мирас 1-орынның төрінен көрінді.

2014-2015 оқу жылында да оқушыларым қалалық іс-шараларға қатысып, айтарлықтай нәтижеге жетті. 6«Г» сынып оқушысы Кулмырзаева Мадина қалалық олимпиадада 1-дәрежелі дипломмен марапатталса, 6«Г» сынып оқушысы Абдиразахова Айдана қалалық ғылыми-практикалық конференцияда Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай алынған «Қаламы мен қаруын бірге аыснған жауынгерлер» тақырыбында ғылыми жоба қорғап, 2-орынды иеленді.

Бұл жетістіктердің барлығы мұғалім мен оқушының табысты еңбекке, нәтижелі жұмысқа деген ынта-жігерінен туындады және олардың өз пәнін айрықша құрметтеп, сүйе білетіндігін айрықша көрсетеді.
Жинаққа материалды жариялау үшін сұраныс


Тегі, аты, әкесінің аты (толығымен)

Жұмыс орнының толық атауы

Қызметі

Оқытатын пәні

Аудандық қалалық байланыс телефоны кодымен

E-mail

Сагиева Жадыра Рымбековна

«Теміртау қаласы №2 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Қазақ тілі мен әдебиеті

8(7213)

91-80-05

Jadyra.74@inbox.ru
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Эссе. "Бірлескен ж?мыс-жетістік кепілі"

Автор: Сагиева Жадыра Рымбековна

Дата: 10.06.2015

Номер свидетельства: 218913

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства