kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Де?гейлі ба?дарламаларды? негізгі идеяларын мектеп т?жірибесіне енгізу

Нажмите, чтобы узнать подробности

М??алім - ?зіні? білімін ?здіксіз к?теріп отыр?анда ?ана м??алім, ал о?уды, ізденуді то?тат?анда, оны? м??алімдігі де жойылады. К.Д.Ушинский. Дарынды ?алымны? осы бір с?здері ?анша уа?ыт ?тсе де, еш ма?ызын жойма? емес. ХХI ?асыр – білімділер ?асыры. Сол себепті де мектептегі ?р м??алім - маманды?ы бойынша ?з п?нін жетік білетін, о?ушысыны? шы?армашылы?ы мен дарындылы?ыны? дамуына жа?дай жасай алатын, педагогикалы? шеберлік пен ?зіні? іс- ?имылын ж?йелілікпен ат?ару?а ?абілетті, о?ытуды? жа?а технологияларын толы? ме?герген ж?не білімдік мониторинг негізінде а?параттарды тауып, оларды та?дап сараптай алатын, отанды? ж?не шетелдік т?жірибелерді шы?армашылы?пен ?олдана білетін м??алім болуы шарт. Осы орайда, «Саба? беру – ?йреншікті жай шеберлік емес, ол – ?немі жа?адан жа?аны табатын ?нер» деген Ж?сіпбек Аймауытовты? с?зін айта кету арты? болмас. Ал за??а с?йенетін болса?, б?л ж?нінде ?аза?стан Республикасы «Білім туралы» За?ыны? 8-бабында «Білім беру ж?йесіні? басты міндеттеріні? бірі – о?ытуды? жа?а технологияларын енгізу, білім беруді а?параттандыру, халы?аралы? ?аламды? коммуникациялы? желілерге шы?у» деп атап к?рсеткен. Жас жеткіншектерді? бойында?ы ерекше ?абілеттілікті, дарындылы?ты тани білу, оны? одан ?рі дамуына ба?ыт-ба?дар беру, оны сол ба?ытта жетелеу - ?стаз парызы. ?лы ойшыл Плутарх кезінде: «К?птеген таби?и талант дарынсыз ?стаздарды? кесірінен жойылып кетеді. Сонды?тан ?рбір ?стаз б??ан жол бермеуі керек», - деген ?шін екен. Міне, сол ?шін де педагогтарды? к?сіби біліктілік де?гейлерін к?теру ?ажеттілігі туды. ?аза?станды? ?р м??алімні? к?сіби біліктілігін к?теру м?селесі ?ол?а алын?анда Кембридж университеті мен Педагогикалы? шеберлік орталы?тары бірлесіп ??р?ан де?гейлі ба?дарлама тамаша бастама болды. Жалпы білім беретін мектеп м??алімдеріні? біліктілігін арттыру?а арнал?ан ба?дарлама ?аза?станды? білім беруді? стратегиялы? даму жоспарына сай, ?рі педагогты? к?сіби дамуына, о?ытуды? инновациялы? т?жірибесі мен заманауи ?ылыми зерттеулерді? д?лелді н?тижелерін с?тті ?штастырып, ы?палдастыру?а ба?ыттал?ан. Біліктілікті арттыру курстарынан ?ту барысында педагог, е? алдымен т?л?а ж?не шебер маман ретінде дамыту?а арнал?ан ?зіндік жоспарын ??рады, ?з кезегінде б?л м??алім маманды?ыны? беделін арттыру?а септігін тигізері с?зсіз. Б?л курсты ая?тап, ?олдарына сертификат ал?ан ?р м??алім ?з мектебінде ?згерістер енгізуде. Соларды? бірі ретінде мен де ?зімді к?шбасшы деп сезінгендіктен ж?мыс жоспарымды Синекті? к?шбасшылы?ты? конусты? метафорасына негіздеуді ?й?ардым. Я?ни, НЕГЕ мектепте ?згеріс енгізуім керек? Себебі, т?жірибе барысында ?зім аны?та?ан мектеп т?жірибесіндегі ол?ылы?тарды жойып, проблемаларды шешу ?шін керек. Ол ?шін ?ріптестеріме ?АЛАЙ к?мектесе аламын? Т?лімгерлік пен коучингтер ?ткізу ар?ылы, ба?дарламаны? т?йінді идеяларын т?сіндіру ар?ылы. Ал м??алімдер НЕ істейді? М??алімдер е? алдымен бас?а ?ріптестерімен ынтыма?тасты?та, бірлесіп ж?мыс істеуге, проблемаларды бірлесіп шешуге ?йренеді, мектебімізді? даму жоспарына бірлесіп ?згеріс енгіземіз, мектепте к?сіби ?о?амдасты? ??рып, ?алалы? бас?а желілік ?о?амдасты?тармен байланыс?а шы?амыз. Б?л ретте мен та?ы "М??алімге арнал?ан н?с?аулы??а" ж?гіндім. "Ба?дарлама ?лемдік білім беру практикасында орын ал?ан м??алімді мектептерге инновациялы? ?ызметті "?келуші" деп ?абылдайтын пікірмен астасады, о?ан о?ушыларды? бойында ?алыптасатын да?дылар?а ?ойылатын талаптарды? да т?бегейлі ?згеруі себеп болып отыр. Б?л ?згерістер белгілі бір ??зыреттіліктерге айтарлы?тай ?сер етеді. Ал, о?ушыларда XXI ?асыр да?дыларын тиімді ?алыптастыра алу ?шін м??алімдерді? ?здері де ол да?дыларды ме?геруге тиіс". (МАН, 1-де?гей, 64-бет). Я?ни, мен ?азіргі жа?дайда "инновациялы? ?ызметті ?келуші" бола білуім керек. ?йтсе де, мектептегі м??алімдерді? барлы?ы бірдей де?гейлі ба?дарламаны? модульдерін ?натты, т?сінді ж?не бірден т?жірибеге енгізуге асы?ты деп айта алмайтын шы?армын. Тек, екінші ж?не ?шінші де?гейді бітірген ?ріптестерім ?ана осы ма?ызды м?селеде ?здеріні? тек фасилитатор екендігін жа?сы т?сінеді. Біра?, оларды? со?дарынан еріп, осы ба?ытты ?стан?ан ?ріптестерімні? к?п еместігі ма?ан та?ы бір жауапкершілікті арта т?скендей болды. Мен ?зім ?ана к?шбасшы болып ?оймай, м??алімдер арасынан к?шбасшылар дайындап, солармен бірлесіп бас?а м??алімдерге ой салуымыз керек. Алдында отыр?ан ?рбір о?ушыны? эмоционалды? ахуалын, к??іл-к?йін ?немі назар?а ала отырып, оларды? сыныптан тыс ?міріне де ?ызы?ушылы? танытулары тиіс екенін, о?ушыларды ынталандырып отыр?анда ?ана олардан кері байланыс ала алатындарын т?сінулері керек. О?ытуды? д?ст?рлі ба?ытын ?стайтын аса мол т?жірибесі бар м??алімдерді? кейбірі бірден ?абылдай ?оймаса да, ж?мыс барысында ?здері келіп, ба?дарламаны? берері к?п, болаша?ы зор екенін мойында?андары да болды. Де?гейлік курсты? мектептегі т?жірибе кезе?інде мені? ?з мектебім жайлы жина?ан деректерім ?з мектебімні? дамуын ж?не о?у мен о?ыту т?жірибесіндегі проблемаларды аны?тау?а к?мектесті. Ол: білім сапасыны? т?мендігі, м??алімдерді? е?бек т?жірибесіндегі жа?аша ?діс-т?сілдерді? ж?йелі пайдаланылмауы, А?Тны ?олдануды? біржа?тылы?ы, топты? ж?мысты? жеткілікті д?режеде ?олданылмауы. Осы деректерді? барлы?ын сараптай келе, аны?тал?ан проблемаларды шешу ?шін мен іс-?рекеттегі зерттеуімні?, жалпы практика кезіндегі ж?мысымны? та?ырыбын "М??алімдерді? т?жірибесіне ба?дарлама идеяларын енгізуді? тиімділігі" деп алуды ?й?ар?ан едім. Ж?не де мектепті? педагогикалы? ?жымыны? ?дістемелік-ізденіс та?ырыбын ?згертуді? уа?ыты д?п келгендіктен, алда?ы 5 жыл?а мектепті? та?ырыбы та?далды. «Инновациялы? ?діс-т?сілдерді ?олдану ар?ылы білім беру ?дерісіні? тиімділігін арттыру» деп алуды ?й?арып, оны? ?р жылдар?а арнл?ан та?ырыбы мен ма?сат-міндеттері ай?ындалды. С?йтіп, педагогикалы? ?жым 2013/2014 о?у жылында?ы о?у - т?рбие ж?мысында «Инновациялы? ?діс-т?сілдерді ?олдану ар?ылы білім беру ?дерісіні? тиімділігін арттыру» атты ?дістемелік-т?йінді та?ырыбы бойынша ж?мыс бастады. Та?ырып 2013-2018 жылдарды ?амти отырып, 3 кезе?ге б?лінді. М?ны? б?рі - мектептегі к?шбасшы м??алімдерді? мектеп ?кімшілігімен бірлесе отырып жаса?ан ж?мысы, ?з жемісін беруде.Осы арада м??алімдерді? АКТ-ны ме?геру де?гейлеріне к??іл б?луге тура келді. Себебі, желілік ?о?амдасты?та а?параттар алмасу ?шін ?р ?стаз технологиялы? білімді - о?ытуды? ?осал?ы ??ралдарын ?бден ме?герулері тиіс. Б?л білімдер санды? технологиялар?а ?атысты операциялы? ж?йелер мен компьютерлік аппаратты? ??ралдарды білу да?дысын, электронды поштаны пайдалана алу ?абілеті болуды ?ажет етеді. ?ріптестерімні? басым к?пшілігі б?л да?дыларды ме?герген деп айта аламын. Тек Мишра мен Келер айт?андай, "технологиялы?, педагогикалы? ж?не мазм?нды? білім саласы арасында ?зара байланысты іске асыру?а ?абілетті м??алім жо?ары де?гейдегі к?сіп?ой болып саналатынын" ескерсек (М??алімге арнал?ан н?с?аулы?, 1-де?гей, 32-бет), б?л о?ыту мен о?у ?дерістерін білікті т?сіну к?рсеткіші болып табылатынын да басты назарда ?стауымыз керек деп ойлаймын. Осы де?гейлі ба?дарлама мені? мектебіме не берді? деген за?ды с?ра??а келсек, бергені де, ?лі де берері де к?п дер едім. 1. Барлы? о?ушылар білім де?гейі мен ?абылдауына ?р т?рлілігіне ?арамастан бір сыныпта о?иды. Б?л инклюзивті о?ытуды мен ?бден ?олдаймын. 2. Ата-аналар мектеп ?ызметі туралы ?здеріні? пікірлерін білдіріп, ?з баласыны? білім сапасын ба?алау ж?нінде ?ш жа?ты (ата-ана, мектеп ж?не о?ушы) ??гімеге ?атыса алады. 3. ?БТдан орта баллды? к?терілуі. 4. Со??ы 3 о?у жылыны? ?лгерімін ?арастыра отырып бай?а?аным, жалпы мектеп бойынша о?ушыларды? білім сапасы 1,6 %-?а арт?ан. 5. К?шбасшылы? модуліне к?п басымдылы? берілді. Мектепте 12 ?дістемелік бірлестікпен ?оса 5 шы?армашылы? топ ж?мыс жасауда. Оны? ішінде Сын т?р?ысынан ойлауды дамыту ж?не м??алімдер мен о?ушылар арасында жан-жа?ты ?олдану ма?сатында арнайы шы?армашылы? топ ??рылып, ж?мысын жал?астыруда. 6. Сондай-а?, мектепте "?ркен" к?сіби ?о?амдасты?ы ж?мыс ат?аруда. б?л мені? мектеп аясында?ы ??р?ан к?сіби ?о?амдасты?ым болып табылады. ?о?амдасты?ты? жоспары бойынша Lesson study топтары ??рылып, ол ?шін сыныптар та?далынып алынды. О?ан о?у ?лгерімі т?мен ж?не орташа сыныптар та?далды. Lesson study бізге к?п жа?дайды аны?тап берді. атап айт?анда, о?ушыларды? саба??а енжарлы?ы не себепті, ?ызы?ушылы?тары неге т?мен, оларды ?андай ж?мыс ?ызы?тырады? деген сия?ты с?ра?тар?а жауап алды?. О?ушылар топты? ж?мыстар т?рлерін аса ?лкен ?ызы?ушылы?пен игеріп, ?андай п?н екеніне ?арамастан, саба?тар?а ?лкен ?ызы?ушылы?пен ?атысты.Ал, ?лтты? мектеп к?шбасшылы?ы колледжі (Англия) ?шін 2004 жылы жасал?ан ??жатта "Білім беру желісіне" мынадай аны?тама берілген: "О?ушылар жо?ары н?тижелерге жету ?шін бір мектепті? шегінде, болмаса мектептер арасында о?ыту мен о?у ?дерістерін жетілдіруге ба?ыттал?ан к?птеген іс-?имылдарды жоспарлау, ж?зеге асыру ж?не мониторингін ж?ргізу ма?сатында бірігетін мектептер немесе ?ріптестер". Мені? директорды? о?у-т?рбие ісі ж?ніндегі ма?сатым - алда?ы уа?ыттарда к?шбасшы м??алімдерді мектепті? даму жоспарына ?лестерін ?осу?а талпындыру ж?не к?сіби ?о?амдасты? аясында бір-бірімен ж?не желілік ?о?амдасты?та ?аланы? бас?а мектептеріні? м??алімдерімен ж?не жо?ары о?у орныны? білікті ?стаздарымен т?жірибе алмасу?а ынталандыру болды. Осы ма?сат аясында "Ізденіс" шы?армашылы? тобыны? ?йымдастыруымен 2014 жылды? ?а?тар айында Ш?к?рім атында?ы Семей мемлекеттік университетіні? о?ытушыларымен бірлесе отырып, " Жа?андану жа?дайында ?аза? тілі мен ?дебиетін о?ытуды? ?зекті м?селелері" та?ырыбында семинар ?ткіздік. Онда осы 7 модульді бізді? м??алімдеріміз ?з т?жірибесінде ?алай пайдаланып ж?ргендерін к?рсетсе, университет о?ытушылары студенттерді дайындау барысында?ы ж?мыстарымен б?лісті. Орта мектеп пен жо?ары о?у орныны? м??алімдері бірлесе ж?мыс жаса?анда ?ана жа?сы маман даярлап шы?у?а болатынын та?ы да д?лелдей т?сті. ...... кері байланыс, пікір жазу. Себебі, мен о?ып жат?ан ба?дарламаны? авторлары ?сынып отыр?ан о?ытуды бас?ару ж?не к?шбасшылы? т?жырымдамасы м??алімдерді? пайда?а асырылма?ан зор ?леуеті бар, оларды ?згеріс енгізу т?жірибесіне ?олдау к?рсетілген жа?дайда ?ана к?руге болады деген ?станым?а негізделеді. "?згеріс енгізу ?дерісін бас?ару о?ай емес ?рине, ?йткені оны? барысында ж?мыста ?рт?рлі ?иынды?тар мен келіспеушіліктер туындап жатуы да ы?тимал". (МАН, 1-де?гей, 69-бет). Мені? ?з т?лім алушымны? к?сіби дамуыны? ?скенін ж?не екеуміз бірлесіп жаса?ан е?бегімізді? н?тижесін к?ргім келеді. Сол ?шін де мен мектебімде к?шбасшылы?ты дамытатын боламын. Себебі, тиімді к?шбасшылы? мектеп ж?йесін жетілдіруді? басты элементі болып табылады. К?шбасшы м??алімні? мынадай негізгі функцияларын ?немі есімде ?стаймын: "?зіні? м??алімдік ?ызметін ?здіксіз жетілдіру; мектеп т?жірибесіне шолу жасауды ?йымдастыру ж?не ж?ргізу; о?у ба?дарламасын ?зірлеу/ дамыту ж?ніндегі біліммен ?амтамасыз ету; мектепті бас?ару?а ?атысты шешім ?абылдау?а ?атысу; мектеп ішінде ?ріптестеріні? біліктілігін арттыру; бас?а м??алімдерді? тиімділігін ба?алау?а ?атысу". (МАН, 1-де?гей, 66-бет). Осы ж?мыстар барысында ?лкен к?мек к?рсетіп келе жат?ан Семей ?аласыны? Педагогикалы? шеберлік орталы?ыны? тренерлеріні? елеулі е?бектерін айт?ым келеді. Білікті де білгір тренерлер де?гейлі ба?дарламаны? 7 модулі аясында теориялы? біліммен ?оса, практика т?рінде к?рсетіп, т?рлі д??гелек ?стелдер мен тренингтерде басымыз ?осылып, т?жірибеде кездесіп жат?ан кедергілер мен кемшіліктерді бірге талдап, ты?ыры?тан шы?уды? жолын іздейміз. Пайдаланыл?ан ?дебиеттер ?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» За?ы // Алматы 2010.6-б А.С. Макаренко. Психология труда учителя.М., «Просвещение», 1993. М??алімге арнал?ан н?с?аулы?, 1-де?гей,екінші басылым. Мектептегі т?жірибе кезе?інде орындау?а арнал?ан тапсырмалар. . ?осымша материалдар. Елбасымыз Н.?. Назарбаев жолдауында ай?андай: «Болаша?та ?ркениетті дамы?ан елдерді? ?атарына ену ?шін заман талабына сай білім ?ажет. ?аза?станды дамы?ан 50 елді? ?атарына жеткізетін, терезесін те? ететін – білім».
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Де?гейлі ба?дарламаларды? негізгі идеяларын мектеп т?жірибесіне енгізу »

Мұғалім - өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім,

ал оқуды, ізденуді тоқтатқанда,

оның мұғалімдігі де жойылады. К.Д.Ушинский.

Дарынды ғалымның осы бір сөздері қанша уақыт өтсе де, еш маңызын жоймақ емес. ХХI ғасыр – білімділер ғасыры. Сол себепті де мектептегі әр мұғалім - мамандығы бойынша өз пәнін жетік білетін, оқушысының шығармашылығы мен дарындылығының дамуына жағдай жасай алатын, педагогикалық шеберлік пен өзінің іс- қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген және білімдік мониторинг негізінде ақпараттарды тауып, оларды таңдап сараптай алатын, отандық және шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін мұғалім болуы шарт.

Осы орайда, «Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес, ол – үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер» деген Жүсіпбек Аймауытовтың сөзін айта кету артық болмас. Ал заңға сүйенетін болсақ, бұл жөнінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен.

Жас жеткіншектердің бойындағы ерекше қабілеттілікті, дарындылықты тани білу, оның одан әрі дамуына бағыт-бағдар беру, оны сол бағытта жетелеу - ұстаз парызы. Ұлы ойшыл Плутарх кезінде: «Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді. Сондықтан әрбір ұстаз бұған жол бермеуі керек», - деген үшін екен. Міне, сол үшін де педагогтардың кәсіби біліктілік деңгейлерін көтеру қажеттілігі туды.

Қазақстандық әр мұғалімнің кәсіби біліктілігін көтеру мәселесі қолға алынғанда Кембридж университеті мен Педагогикалық шеберлік орталықтары бірлесіп құрған деңгейлі бағдарлама тамаша бастама болды.

Жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттыруға арналған бағдарлама қазақстандық білім берудің стратегиялық даму жоспарына сай, әрі педагогтың кәсіби дамуына, оқытудың инновациялық тәжірибесі мен заманауи ғылыми зерттеулердің дәлелді нәтижелерін сәтті ұштастырып, ықпалдастыруға бағытталған.

Біліктілікті арттыру курстарынан өту барысында педагог, ең алдымен тұлға және шебер маман ретінде дамытуға арналған өзіндік жоспарын құрады, өз кезегінде бұл мұғалім мамандығының беделін арттыруға септігін тигізері сөзсіз. Бұл курсты аяқтап, қолдарына сертификат алған әр мұғалім өз мектебінде өзгерістер енгізуде. Солардың бірі ретінде мен де өзімді көшбасшы деп сезінгендіктен жұмыс жоспарымды Синектің көшбасшылықтың конустық метафорасына негіздеуді ұйғардым. Яғни, НЕГЕ мектепте өзгеріс енгізуім керек? Себебі, тәжірибе барысында өзім анықтаған мектеп тәжірибесіндегі олқылықтарды жойып, проблемаларды шешу үшін керек. Ол үшін әріптестеріме ҚАЛАЙ көмектесе аламын? Тәлімгерлік пен коучингтер өткізу арқылы, бағдарламаның түйінді идеяларын түсіндіру арқылы. Ал мұғалімдер НЕ істейді? Мұғалімдер ең алдымен басқа әріптестерімен ынтымақтастықта, бірлесіп жұмыс істеуге, проблемаларды бірлесіп шешуге үйренеді, мектебіміздің даму жоспарына бірлесіп өзгеріс енгіземіз, мектепте кәсіби қоғамдастық құрып, қалалық басқа желілік қоғамдастықтармен байланысқа шығамыз.

Бұл ретте мен тағы "Мұғалімге арналған нұсқаулыққа" жүгіндім. "Бағдарлама әлемдік білім беру практикасында орын алған мұғалімді мектептерге инновациялық қызметті "әкелуші" деп қабылдайтын пікірмен астасады, оған оқушылардың бойында қалыптасатын дағдыларға қойылатын талаптардың да түбегейлі өзгеруі себеп болып отыр. Бұл өзгерістер белгілі бір құзыреттіліктерге айтарлықтай әсер етеді. Ал, оқушыларда XXI ғасыр дағдыларын тиімді қалыптастыра алу үшін мұғалімдердің өздері де ол дағдыларды меңгеруге тиіс". (МАН, 1-деңгей, 64-бет). Яғни, мен қазіргі жағдайда "инновациялық қызметті әкелуші" бола білуім керек.

Әйтсе де, мектептегі мұғалімдердің барлығы бірдей деңгейлі бағдарламаның модульдерін ұнатты, түсінді және бірден тәжірибеге енгізуге асықты деп айта алмайтын шығармын. Тек, екінші және үшінші деңгейді бітірген әріптестерім ғана осы маңызды мәселеде өздерінің тек фасилитатор екендігін жақсы түсінеді. Бірақ, олардың соңдарынан еріп, осы бағытты ұстанған әріптестерімнің көп еместігі маған тағы бір жауапкершілікті арта түскендей болды. Мен өзім ғана көшбасшы болып қоймай, мұғалімдер арасынан көшбасшылар дайындап, солармен бірлесіп басқа мұғалімдерге ой салуымыз керек. Алдында отырған әрбір оқушының эмоционалдық ахуалын, көңіл-күйін үнемі назарға ала отырып, олардың сыныптан тыс өміріне де қызығушылық танытулары тиіс екенін, оқушыларды ынталандырып отырғанда ғана олардан кері байланыс ала алатындарын түсінулері керек. Оқытудың дәстүрлі бағытын ұстайтын аса мол тәжірибесі бар мұғалімдердің кейбірі бірден қабылдай қоймаса да, жұмыс барысында өздері келіп, бағдарламаның берері көп, болашағы зор екенін мойындағандары да болды.

Деңгейлік курстың мектептегі тәжірибе кезеңінде менің өз мектебім жайлы жинаған деректерім өз мектебімнің дамуын және оқу мен оқыту тәжірибесіндегі проблемаларды анықтауға көмектесті. Ол: білім сапасының төмендігі, мұғалімдердің еңбек тәжірибесіндегі жаңаша әдіс-тәсілдердің жүйелі пайдаланылмауы, АҚТны қолданудың біржақтылығы, топтық жұмыстың жеткілікті дәрежеде қолданылмауы. Осы деректердің барлығын сараптай келе, анықталған проблемаларды шешу үшін мен іс-әрекеттегі зерттеуімнің, жалпы практика кезіндегі жұмысымның тақырыбын "Мұғалімдердің тәжірибесіне бағдарлама идеяларын енгізудің тиімділігі" деп алуды ұйғарған едім. Және де мектептің педагогикалық ұжымының әдістемелік-ізденіс тақырыбын өзгертудің уақыты дөп келгендіктен, алдағы 5 жылға мектептің тақырыбы таңдалды. «Инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы білім беру үдерісінің тиімділігін арттыру» деп алуды ұйғарып, оның әр жылдарға арнлған тақырыбы мен мақсат-міндеттері айқындалды. Сөйтіп, педагогикалық ұжым 2013/2014 оқу жылындағы оқу - тәрбие жұмысында «Инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы білім беру үдерісінің тиімділігін арттыру» атты әдістемелік-түйінді тақырыбы бойынша жұмыс бастады. Тақырып 2013-2018 жылдарды қамти отырып, 3 кезеңге бөлінді. Мұның бәрі - мектептегі көшбасшы мұғалімдердің мектеп әкімшілігімен бірлесе отырып жасаған жұмысы, өз жемісін беруде.Осы арада мұғалімдердің АКТ-ны меңгеру деңгейлеріне көңіл бөлуге тура келді. Себебі, желілік қоғамдастықта ақпараттар алмасу үшін әр ұстаз технологиялық білімді - оқытудың қосалқы құралдарын әбден меңгерулері тиіс. Бұл білімдер сандық технологияларға қатысты операциялық жүйелер мен компьютерлік аппараттық құралдарды білу дағдысын, электронды поштаны пайдалана алу қабілеті болуды қажет етеді. Әріптестерімнің басым көпшілігі бұл дағдыларды меңгерген деп айта аламын. Тек Мишра мен Келер айтқандай, "технологиялық, педагогикалық және мазмұндық білім саласы арасында өзара байланысты іске асыруға қабілетті мұғалім жоғары деңгейдегі кәсіпқой болып саналатынын" ескерсек (Мұғалімге арналған нұсқаулық, 1-деңгей, 32-бет), бұл оқыту мен оқу үдерістерін білікті түсіну көрсеткіші болып табылатынын да басты назарда ұстауымыз керек деп ойлаймын.

Осы деңгейлі бағдарлама менің мектебіме не берді? деген заңды сұраққа келсек, бергені де, әлі де берері де көп дер едім.

1. Барлық оқушылар білім деңгейі мен қабылдауына әр түрлілігіне қарамастан бір сыныпта оқиды. Бұл инклюзивті оқытуды мен әбден қолдаймын.

2. Ата-аналар мектеп қызметі туралы өздерінің пікірлерін білдіріп, өз баласының білім сапасын бағалау жөнінде үш жақты (ата-ана, мектеп және оқушы) әңгімеге қатыса алады.

3. ҰБТдан орта баллдың көтерілуі.

4. Соңғы 3 оқу жылының үлгерімін қарастыра отырып байқағаным, жалпы мектеп бойынша оқушылардың білім сапасы 1,6 %-ға артқан.

5. Көшбасшылық модуліне көп басымдылық берілді. Мектепте 12 әдістемелік бірлестікпен қоса 5 шығармашылық топ жұмыс жасауда. Оның ішінде Сын тұрғысынан ойлауды дамыту және мұғалімдер мен оқушылар арасында жан-жақты қолдану мақсатында арнайы шығармашылық топ құрылып, жұмысын жалғастыруда.

6. Сондай-ақ, мектепте "Өркен" кәсіби қоғамдастығы жұмыс атқаруда. бұл менің мектеп аясындағы құрған кәсіби қоғамдастығым болып табылады. Қоғамдастықтың жоспары бойынша Lesson study топтары құрылып, ол үшін сыныптар таңдалынып алынды. Оған оқу үлгерімі төмен және орташа сыныптар таңдалды. Lesson study бізге көп жағдайды анықтап берді. атап айтқанда, оқушылардың сабаққа енжарлығы не себепті, қызығушылықтары неге төмен, оларды қандай жұмыс қызықтырады? деген сияқты сұрақтарға жауап алдық. Оқушылар топтық жұмыстар түрлерін аса үлкен қызығушылықпен игеріп, қандай пән екеніне қарамастан, сабақтарға үлкен қызығушылықпен қатысты.Ал, ұлттық мектеп көшбасшылығы колледжі (Англия) үшін 2004 жылы жасалған құжатта "Білім беру желісіне" мынадай анықтама берілген: "Оқушылар жоғары нәтижелерге жету үшін бір мектептің шегінде, болмаса мектептер арасында оқыту мен оқу үдерістерін жетілдіруге бағытталған көптеген іс-қимылдарды жоспарлау, жүзеге асыру және мониторингін жүргізу мақсатында бірігетін мектептер немесе әріптестер".

Менің директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі мақсатым - алдағы уақыттарда көшбасшы мұғалімдерді мектептің даму жоспарына үлестерін қосуға талпындыру және кәсіби қоғамдастық аясында бір-бірімен және желілік қоғамдастықта қаланың басқа мектептерінің мұғалімдерімен және жоғары оқу орнының білікті ұстаздарымен тәжірибе алмасуға ынталандыру болды. Осы мақсат аясында "Ізденіс" шығармашылық тобының ұйымдастыруымен 2014 жылдың қаңтар айында Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің оқытушыларымен бірлесе отырып, " Жаһандану жағдайында қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері" тақырыбында семинар өткіздік. Онда осы 7 модульді біздің мұғалімдеріміз өз тәжірибесінде қалай пайдаланып жүргендерін көрсетсе, университет оқытушылары студенттерді дайындау барысындағы жұмыстарымен бөлісті. Орта мектеп пен жоғары оқу орнының мұғалімдері бірлесе жұмыс жасағанда ғана жақсы маман даярлап шығуға болатынын тағы да дәлелдей түсті. ...... кері байланыс, пікір жазу.

Себебі, мен оқып жатқан бағдарламаның авторлары ұсынып отырған оқытуды басқару және көшбасшылық тұжырымдамасы мұғалімдердің пайдаға асырылмаған зор әлеуеті бар, оларды өзгеріс енгізу тәжірибесіне қолдау көрсетілген жағдайда ғана көруге болады деген ұстанымға негізделеді. "Өзгеріс енгізу үдерісін басқару оңай емес әрине, өйткені оның барысында жұмыста әртүрлі қиындықтар мен келіспеушіліктер туындап жатуы да ықтимал". (МАН, 1-деңгей, 69-бет). Менің өз тәлім алушымның кәсіби дамуының өскенін және екеуміз бірлесіп жасаған еңбегіміздің нәтижесін көргім келеді. Сол үшін де мен мектебімде көшбасшылықты дамытатын боламын. Себебі, тиімді көшбасшылық мектеп жүйесін жетілдірудің басты элементі болып табылады. Көшбасшы мұғалімнің мынадай негізгі функцияларын үнемі есімде ұстаймын:

"өзінің мұғалімдік қызметін үздіксіз жетілдіру;

мектеп тәжірибесіне шолу жасауды ұйымдастыру және жүргізу;

оқу бағдарламасын әзірлеу/ дамыту жөніндегі біліммен қамтамасыз ету;

мектепті басқаруға қатысты шешім қабылдауға қатысу;

мектеп ішінде әріптестерінің біліктілігін арттыру;

басқа мұғалімдердің тиімділігін бағалауға қатысу". (МАН, 1-деңгей, 66-бет).

Осы жұмыстар барысында үлкен көмек көрсетіп келе жатқан Семей қаласының Педагогикалық шеберлік орталығының тренерлерінің елеулі еңбектерін айтқым келеді. Білікті де білгір тренерлер деңгейлі бағдарламаның 7 модулі аясында теориялық біліммен қоса, практика түрінде көрсетіп, түрлі дөңгелек үстелдер мен тренингтерде басымыз қосылып, тәжірибеде кездесіп жатқан кедергілер мен кемшіліктерді бірге талдап, тығырықтан шығудың жолын іздейміз.

Пайдаланылған әдебиеттер

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы // Алматы 2010.6-б

А.С. Макаренко. Психология труда учителя.М., «Просвещение», 1993.

Мұғалімге арналған нұсқаулық, 1-деңгей,екінші басылым.

Мектептегі тәжірибе кезеңінде орындауға арналған тапсырмалар.

. Қосымша материалдар.

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында айқандай: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім».
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Де?гейлі ба?дарламаларды? негізгі идеяларын мектеп т?жірибесіне енгізу

Автор: Аккожина Рыскуль Маулетовна

Дата: 30.01.2015

Номер свидетельства: 164344


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства