kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Астана-бас ?ала (эссе)

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                     Астанам- шапа?аты? шуа?ындай,

                                               Астанам- махаббатты? т?ра?ындай.

                                                  Астанам- періштелер мекені сен,

                                                  Астанам- ?аза?стан т?марындай.  

 

                              Астана туралы эссе.

                               ?аза?ты? бары мен ба?ы.

Отанымызды? ж?регі, т?уелсіздік – ?аза?станны? жа?а бейнесі, астана келбеті.  Д?ние ж?зіндегі астаналарды? ішіндегі жас ?алаАстана хал?ымызды? болаша??а деген ?мітіні? сенімді келбеті.

      Т?улсіздікті? б??анасы ?артаймай жатып б?лаша?ты боз дала сары ар?а ??ірінен елестеткен ел басымыз ?аза? жеріні? т?тасты?ын са?тауды асыл м?рат т?тып,орталы?ты жасыл шыршалы,а?бас Алатау бауырында?ы ару Алматыдан Ар?а т?сіне к?шірді.О?ан кейбіреулер к?дікпен ?араса да, шешімінен кері шегінбеген Мемлекет басшысыны?  белді бекем буып,?лы дала т?сіне а? атаны? ш?гергеніне он жыл. Кезінде ?мітінен г?рі к?дігі басым бастама-б?гінде елімізді? ар?а с?йер ел ордасына айналып ?лгерді.Б??ан ?лкен к?регендік к?рсетіп,болжамшылды? таныт?ан.Т?н?ыш Президентіміз Н?рс?лтан Назарбаев ж?ртты? ж?регінде к?пті? к??ілінде.Б?л шешім хал?ымызды, Отанымызды ал?а бастайтын,ілгері дамытатын о? шешім еді. Оны? ?лт ?шін,мемлекет пен ?рпа? т?рбиесі ?шін айры?ша та?ылымды? ма?ызы бар. ?йткені,к?зге т?сіп,к??іл ?ялатар еште?есі жо?,с?н-с?улеттен ж?рдай,талай замандарды? ку?сі бол?ан сар даланы сан ?асыр?а ?зек ете,б?гін да??ы ?лемге тара?ан,беделі ?ай жа?ынан алса? та ас?а? Астана ?аласын т?р?ызды. Жа?а ?асыр ?аласы ?зіні? заманауи бейнесін таныта ажарлана т?суде. ХХI  ?асырда?ы т?ркі ?леміні? ма?танышы Астана ?аласында?ы ?рбір о? ?згеріс к?ллі ?аза?стан ж?ртшылы?ыны? к?з ?уанышына айналып отыр. Елімізді? ?рбір азаматы Астананы? дамуына к?ркейуіне ?зіндік ?н ?осуы-?аза?станды ?ркендетудегі ?лесі дер едім.А?ыз ?лемінен б?гінгі шынды??а айнал?ан,ж?рты? тамсана,та?данып ?арайтын Киелі орны-Б?йтеректі? ж?ні бір б?лек.

         Б?йтерек-жер-жа?анды кейіптейтін ?лем а?ашы,Астана к?ркі,адамды с?йсіндіретін ?лт ма?танышы.?лемдік ?ркениетті? биік талаптарына сай жа?а ?о?амны? ??рылуы.Ел мерейін ?сіретін м?ндай жетістіктер,Елбасымызды? ?стан?ан сындарлы саясатыны? ар?асында Астана ас?а?тап, еліміз ?арыштап ?анатын ке?ге жаюда.Жылдан жыл?а к?ркейіп,г?лденуі егеменді ел бол?анымызды? ай?а?ы,?ркендеуімізді? к?рінісі. Оны д?ріп тей,жетістігін ж?ртшылы??а жеткізу т?р?ысында?ы іс-шараларды,ж?ргізіп жат?ан ж?мыстарды к?шейту бізді? азаматы? міндеттеріміз.

       ?азір Т?уелсіздік-Астана-Назарбаев деген атаулар ?зара туысып,байланысып,жал?асып кеткен т?тас ??ым?а айналды.М?ны біз ?ана емес,б?кіл ?лем халы?тары мойындап отыр.Ел т?уелсіздігіні? басы-?асында болып,оны орны?тыру,жа?а Астана салу-Назарбаевты? ере? е?бегі,тіпті ерлігі десе де болады. Астананы А?мола?а к?шіріп,жа?а ?ала салу-таза оны? ?з е?бегі. Халы? ?азір осы шынды?ты к?зімен к?ріп,шын ниетімен мойындап отыр: ?аланы «Н?рс?лтан»атайы? деушілер де ойланбайтын адамдар емес.Оларда шын к??ілмен Елбасы е?бегін ба?алап,е?бегіне лайы? ??рмет ?стауды ж?н санайды.

Демократиясы бізден ?рірек дамы?ан делінетін елдер т?н?ыш Призидентіні? атын ел астанасына берген. Тек б?рі де уа?ытына байланысты,?з ж?німен шешімін табуы керек.Астана халы? даналы?ымен адамзат а?ыл-ойыны? б?рын?ы,со??ы жа?алы?тарын бойына жйнап,Батыс пен Шы?ысты? арасын жал?а?ан ?лкен к?пірге айналды.

    Ел оны Мысырды? пирамидаларымен,Парижді? с?нді ала?дарымен,Американы? з?улім ?имараттарымен салыстырады.Ал шынды?ында ол-?лемдік архитектура д?ст?рін жа?а заман талабымен ?штастырады шешкен на?ыз ?аза? ?аласын.Оны? басты ?асиеті де-т?л бітімінде. ?лы даланы? ке?дігі аясында к?лемін де шектемей, биіктігін аспанмен таластыра  жаса?ан,?лкен оймен, ?иял мен т?р?ызыл?ан, ?сем, жа?а ?ала. ?аза?ты? а?ызда?ы ?ор?аны, к?ле?кесін паналап, бауырында а?ып жат?ан б?ла?ынан адам?а ?уат берген Б?йтерегіні? жа?а к?рінісі. Астананы? жа?а ?йлері Рим, Грек,Египет,Сирия елдеріндегі алып ??рылыстарды? еш?айсысына да ??самайды.Мысалы пер?ауындарынан ?ал?ан ??рылыс ?лгілері. Н.Тиханов «Алты ба?ана» деп кітап жаз?ан Баалбек храмыны? алты ба?анасы, Пальмира сарайларыны? ба?аналары да, Римні? Форумы мен Колизиі де енді бізге та?сы? емес. ?аза? ?з тарихын ?зі жасап, кейінгі ?рпа?а ?лкен ескерткіштер ?алдыру?а кірісті. Б??ан ?алай ма?танбассы?, ?уанбасы?!

         Париж бен Каир м?наралары салтанаты, Ніл ?стіндегі ?ала аттары. Эйфель м?нараларын ?ызы? таушылар. Б?гін Б?йтерекке шы?ып, т?нгі Астананы ?арап к?рсінші.?!

 Есіл ?стінде жар?-ж?р? етіп, от шашып, ??былып,шетсіз, шексіз.?ала ??лашын ке? жайып, Сарыар?аны? сауырын ала к?рсіліп жатыр.Астана?а ?шу?а ы??айлан?ан алып ??с сия?ты...

 ...Ерке Есіл а?ты. «Астана» жабы? стадионда «М?скеуден с?йіспеншілікпен» атты М?скеу ?аласы оны? шеберліріні? гала-концерті болды. ?нер ж?лдыздарыны? концертін ?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев ж?не бір?атар шетел басшылары тамашалады.

 Ресейді? танымал ?нер шеберлері-Иосиф Козбон, Лев Лещенко, Л. Никалаева, А.Цой, Турецкий хоры, т.б.?н шыр?ады. Ш.Айтмотов былай деген екен: «Осындай басшы бол?анан кейін, б?л халы?, ?рине, ырысты болады». ?аза? елін тірегіміз, ?аза? тілін ж?регіміз етсек деп, ?ыдыр ?он?ан жерге ел ?ондырды?.

                             ...?аза?ым  ?натпайды аласаны,

                            «Б?йтерек» зе?гір к?кпен таласады.

                              К?ркіне ша?арыны? к?рік ?осып,

                             «Хан шатыр», «Пирамида» жарасады...

                                                       Ж?ма?-ау Есіл жа?асы,

                                                       Ар?аны? кербез даласы.

                                                      ?лемні? ж?рты с?йсінген,

                                                       Астана-?асыр ?аласы!

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Астана-бас ?ала (эссе) »

Астанам- шапағатың шуағындай,

Астанам- махаббаттың тұрағындай.

Астанам- періштелер мекені сен,

Астанам- Қазақстан тұмарындай.

Астана туралы эссе.

Қазақтың бары мен бағы.

Отанымыздың жүрегі, тәуелсіздік – Қазақстанның жаңа бейнесі, астана келбеті. Дүние жүзіндегі астаналардың ішіндегі жас қалаАстана халқымыздың болашаққа деген үмітінің сенімді келбеті.

Тәулсіздіктің бұғанасы қартаймай жатып бұлашақты боз дала сары арқа өңірінен елестеткен ел басымыз қазақ жерінің тұтастығын сақтауды асыл мұрат тұтып,орталықты жасыл шыршалы,ақбас Алатау бауырындағы ару Алматыдан Арқа төсіне көшірді.Оған кейбіреулер күдікпен қараса да, шешімінен кері шегінбеген Мемлекет басшысының белді бекем буып,ұлы дала төсіне ақ атаның шөгергеніне он жыл. Кезінде үмітінен гөрі күдігі басым бастама-бүгінде еліміздің арқа сүйер ел ордасына айналып үлгерді.Бұған үлкен көрегендік көрсетіп,болжамшылдық танытқан.Тұнғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев жұрттың жүрегінде көптің көңілінде.Бұл шешім халқымызды, Отанымызды алға бастайтын,ілгері дамытатын оң шешім еді. Оның ұлт үшін,мемлекет пен ұрпақ тәрбиесі үшін айрықша тағылымдық маңызы бар. Өйткені,көзге түсіп,көңіл ұялатар ештеңесі жоқ,сән-сәулеттен жұрдай,талай замандардың куәсі болған сар даланы сан ғасырға өзек ете,бүгін даңқы әлемге тараған,беделі қай жағынан алсақ та асқақ Астана қаласын тұрғызды. Жаңа ғасыр қаласы өзінің заманауи бейнесін таныта ажарлана түсуде. ХХI ғасырдағы түркі әлемінің мақтанышы Астана қаласындағы әрбір оң өзгеріс күллі Қазақстан жұртшылығының көз қуанышына айналып отыр. Еліміздің әрбір азаматы Астананың дамуына көркейуіне өзіндік үн қосуы-Қазақстанды өркендетудегі үлесі дер едім.

Аңыз әлемінен бүгінгі шындыққа айналған,жұртың тамсана,таңданып қарайтын Киелі орны-Бәйтеректің жөні бір бөлек.

Бәйтерек-жер-жаһанды кейіптейтін әлем ағашы,Астана көркі,адамды сүйсіндіретін ұлт мақтанышы.Әлемдік өркениеттің биік талаптарына сай жаңа қоғамның құрылуы.Ел мерейін өсіретін мұндай жетістіктер,Елбасымыздың ұстанған сындарлы саясатының арқасында Астана асқақтап, еліміз қарыштап қанатын кеңге жаюда.Жылдан жылға көркейіп,гүлденуі егеменді ел болғанымыздың айғағы,өркендеуіміздің көрінісі. Оны дәріп тей,жетістігін жұртшылыққа жеткізу тұрғысындағы іс-шараларды,жүргізіп жатқан жұмыстарды күшейту біздің азаматық міндеттеріміз.

Қазір Тәуелсіздік-Астана-Назарбаев деген атаулар өзара туысып,байланысып,жалғасып кеткен тұтас ұғымға айналды.Мұны біз ғана емес,бүкіл әлем халықтары мойындап отыр.Ел тәуелсіздігінің басы-қасында болып,оны орнықтыру,жаңа Астана салу-Назарбаевтың ерең еңбегі,тіпті ерлігі десе де болады. Астананы Ақмолаға көшіріп,жаңа қала салу-таза оның өз еңбегі. Халық қазір осы шындықты көзімен көріп,шын ниетімен мойындап отыр: Қаланы «Нұрсұлтан»атайық деушілер де ойланбайтын адамдар емес.Оларда шын көңілмен Елбасы еңбегін бағалап,еңбегіне лайық құрмет ұстауды жөн санайды.

Демократиясы бізден әрірек дамыған делінетін елдер тұнғыш Призидентінің атын ел астанасына берген. Тек бәрі де уақытына байланысты,өз жөнімен шешімін табуы керек.Астана халық даналығымен адамзат ақыл-ойының бұрынғы,соңғы жаңалықтарын бойына жйнап,Батыс пен Шығыстың арасын жалғаған үлкен көпірге айналды.

Ел оны Мысырдың пирамидаларымен,Париждің сәнді алаңдарымен,Американың зәулім ғимараттарымен салыстырады.Ал шындығында ол-әлемдік архитектура дәстүрін жаңа заман талабымен ұштастырады шешкен нағыз қазақ қаласын.Оның басты қасиеті де-төл бітімінде. Ұлы даланың кеңдігі аясында көлемін де шектемей, биіктігін аспанмен таластыра жасаған,үлкен оймен, қиял мен тұрғызылған, әсем, жаңа қала. Қазақтың аңыздағы қорғаны, көлеңкесін паналап, бауырында ағып жатқан бұлағынан адамға қуат берген Бәйтерегінің жаңа көрінісі. Астананың жаңа үйлері Рим, Грек,Египет,Сирия елдеріндегі алып құрылыстардың ешқайсысына да ұқсамайды.Мысалы перғауындарынан қалған құрылыс үлгілері. Н.Тиханов «Алты бағана» деп кітап жазған Баалбек храмының алты бағанасы, Пальмира сарайларының бағаналары да, Римнің Форумы мен Колизиі де енді бізге таңсық емес. Қазақ өз тарихын өзі жасап, кейінгі ұрпақа үлкен ескерткіштер қалдыруға кірісті. Бұған қалай мақтанбассың, қуанбасың!

Париж бен Каир мұнаралары салтанаты, Ніл үстіндегі қала аттары. Эйфель мұнараларын қызық таушылар. Бүгін Бәйтерекке шығып, түнгі Астананы қарап көрсінші.?!

Есіл үстінде жарқ-жұрқ етіп, от шашып, құбылып,шетсіз, шексіз.

Қала құлашын кең жайып, Сарыарқаның сауырын ала көрсіліп жатыр.Астанаға ұшуға ыңғайланған алып құс сияқты...

...Ерке Есіл ақты. «Астана» жабық стадионда «Мәскеуден сүйіспеншілікпен» атты Мәскеу қаласы оның шеберлірінің гала-концерті болды. Өнер жұлдыздарының концертін Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев және бірқатар шетел басшылары тамашалады.

Ресейдің танымал өнер шеберлері-Иосиф Козбон, Лев Лещенко, Л. Никалаева, А.Цой, Турецкий хоры, т.б.ән шырқады.

Ш.Айтмотов былай деген екен: «Осындай басшы болғанан кейін, бұл халық, әрине, ырысты болады».

Қазақ елін тірегіміз, қазақ тілін жүрегіміз етсек деп, қыдыр қонған жерге ел қондырдық.

...Қазағым ұнатпайды аласаны,

«Бәйтерек» зеңгір көкпен таласады.

Көркіне шаһарының көрік қосып,

«Хан шатыр», «Пирамида» жарасады...

Жұмақ-ау Есіл жағасы,

Арқаның кербез даласы.

Әлемнің жұрты сүйсінген,

Астана-ғасыр қаласы!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Астана-бас ?ала (эссе)

Автор: Тулебаева Гульжанат Рахимовна

Дата: 11.01.2015

Номер свидетельства: 153006

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства