kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жем?орлы??а-жол жо?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Жем?орлы??а жол жо?

Ма?саты:
1. О?ушылар?а адам ???ы?тары жайлы т?сініктерін ?алыптастыру; «жем?орлы?» деген не екенін т?сіндіру;
2. ?з ойларын еркін жеткізе білу ?абілеттері дамиды; д?ниетанымдары ке?ейеді;
3. Патриотты? т?рбие ?алыптасады;

Т?рі:Д??гелек ?стел
д??гелек ?стелді?  барысы:
1. ?йымдастыру кезе?і.
2Д??гелек ?стел.
(Бір пара? ?а?аз?а Отан та?ырыбына топта?ы ?р о?ушы бір с?йлемнен жазады.)
3)жем?орлы? дегеніміз не? Т?сінік ?алыптастыру
Баяндама жасау

4) «Жем?орлы??а ?арсы к?рес» за?ы

СЫБАЙЛАС-ЖЕМ?ОРЛЫ? ДЕГЕН НЕ, ОНЫМЕН К?РЕС ?А?ИДАЛАРЫ

“Сыбайлас-жем?орлы?” деген т?сінік ма?анасына этимологиялы? ?арау м?ны “пара?а сатып алу”, “пара” ретінде, "corruptio" деген латын с?зін алып, аны?тау?а м?мкіндік береді. Рим ???ы?ында сондай-а? "corrumpire" т?сінік бол?ан, ол жалпы с?збен айт?анда “сындыру, б?лдіру, б?зу, за?ымдау, жал?андау, пара?а сатып алу” деген т?сінік берген де, ???ы??а ?арсы іс-?рекетті білдірген. Орыс тіліні? т?сіндірме с?здігі сыбайлас-жем?орлы?ты пара беріп сатып алу, лауазымды адамдарды?, саяси ?айраткерлерді? сат?ынды?ы ретінде сипаттайды. ?Р “Сыбайлас-жем?орлы?пен к?рес туралы” За?ы сыбайлас-жем?орлы??а келесідей аны?тама береді. Ол: “.мемлекеттік міндеттерді орындайтын адамдар, сондай-а? солар?а те?елген адамдар, тікелей ?зі немесе делдал ар?ылы ?здеріні? лауазымды ??зыреттерін ж?не онымен байланысты м?мкіншілікті немесе ?з ??зыреттерін бас?аша пайдаланып м?ліктік пайда алу ?шін за?мен ?арастырылма?ан м?ліктік жайлылы?ты ж?не арты?шылы?ты ?абылдау, сондай-а? жеке ж?не за?ды т?л?алармен аталмыш жайлылы?ты ж?не арты?шылы?ты олар?а за?сыз беруге осы адамдарды парамен сатып алу”.
Сыбайлас-жем?орлы?пен к?ресті? негізгі ?а?идаларын са?тау ж?не ж?зеге асыру сыбайлас-жем?орлы?пен к?ресте ?те ма?ызды. Б?л ?а?иданы? са?талуыны? кепілі азаматтарды? ?здеріні? белсенділігі болып табылады, сыбайлас-жем?орлы? ?дерістерді б??аралы? а?паратты? ??ралда (одан ?рі БА?) жариялау, б??ара ?кілдеріні? сот ?дерістерінде болуы; ?тініштерді прокуратура?а, экономикалы? ж?не сыбайлас-жем?орлы? ?ылмыспен к?рес ж?ніндегі Агенттікке ж?не бас?а ???ы? ?ор?ау органдарына беру. ?азіргі та?да ?Р Президентіні? 2005 жыл?ы 23 желто?санда?ы Жарлы?ымен бекітілген 2006-2010 жылдар?а арнал?ан сыбайлас-жем?орлы?пен к?рес бойынша.
Мемлекеттік ба?дарлама?а с?йкес, мемлекеттік органдар ?абылда?ан шешімдерді? а?паратты? м?лдірлігін ?амтамасыз ету, мемлекеттік бас?ару органдарыны? р??сат ету ж?не ?кімшілік ??зыреттерін о?тайландыру, сондай-а? мемлекеттік сатып алуды? электронды ж?йесіне к?шу негізінде мемлекеттік сатып алу ж?йесін реформалау. Ба?дарламада ерекше к??іл азаматты? ?о?ам ?йымдарын сыбайлас-жем?орлы??а ?арсы ?ызметке тарту?а, ???ы?ты? сана мен ???ы?ты? м?дениетті ?алыптастыру?а б?лінеді.
Нормативтік ???ы?ты? актілерді сыбайлас-жем?орлы??а ?арсы сараптауды? п?рменді тетігін енгізу, бюджеттік ?аражатты? ж?мсалуын ?о?амды? ба?ылау ж?йесін ??ру, жеке р??сат беру міндеттерін азаматты? ?о?ам институттарына беру, а?шалай ?аражатты? ?олма-?ол айналымын мейлінше к?бірек ?ыс?арту бойынша шаралар енгізу, за??а ?айшы жолмен а?шалай ?аражатты за?дастыру?а ?арсы іс-?рекет жасау ?арастырыл?ан
За??а с?йкес атал?ан?а?идалар?амыналар жатады:-мемлекеттік функцияларды орындау?а ?кілетті;
-лауазымды, сондай-а? оларды? ?атарына жататын бас?а адамдарды? ???ы?тарын ж?не еркіндігін ?Р Конституциясыны? 39 бабы 1 тарма?ына с?йкес шектеу;-жеке ж?не за?ды т?л?аларды? б?зыл?ан ???ы?тары мен за?ды м?дделерін ?алпына келтіру, сыбайлас-жем?орлы? ???ы? б?зушылы?ты? зиянды салдарын жою ж?не алдын алу:-сыбайлас-жем?орлы? ???ы? б?зушылы?пен к?реске ы?пал жасайтын азаматтарды? жеке ?ауіпсіздігін;-к?сіпкерлік ?ызметке ба?ылау жасайтын жеке ж?не за?ды т?л?алар?а мемлекеттік реттеу ?кілеттігін беруді болдырмау.
Сыбайлас-жем?орлы? ?сіресе мемлекеттік билік органдарында ?ауіпті. М?ндай жа?дайда ол билікті? монополиясын, мемлекеттік ?ызметшілерді? шешім ?абылдау ?кілеттігін к?шейтеді ж?не шенеуніктерді? ?атал ???ы?ты? есеп беруін ж?не ба?ылауда болуын жою симбиозын к?рсетіп-білдіреді. Практика к?рсеткендей, сыбайлас-жем?орлы? мемлекеттік ж?йені? барлы?ын б?зады, мемлекеттік билік беделіні? ж?не мемлекеттік ?ызмет абыройны? ??лдырауына ы?пал етеді. Сыбайлас-жем?орлы? экономиканы? дамуына кедергі жасайды ж?не ?йымдастырыл?ан ?ылмысты?, ?сіресе экономика саласында, ?суіне ы?пал жасайды.Сыбайлас-жем?орлы? ???ы? б?зушылы?ты аны?тау, болдырмау, алдын алу ж?не ?з ??зыреті ше?берінде оларды жаса?ан адамдарды жауап?а тарту прокуратура, ?лтты? ?ауіпсіздік, ішкі істер, салы?, кеден ж?не шекара ?ызметі, ?аржы ж?не ?скери полиция органдарымен ж?зеге асырылады. Аталмыш органдарды? лауазымды адамдары за?нама белгілеген мерзімде іс, материал, хаттама жіберген адам?а немесе орган?а жазбаша сыбайлас-жем?орлы? ?ылмыс, ?кімшілік ???ы? б?зушылы? туралы к?рсетіп-білдіру жіберуге, оларды ?ара?анны? н?тижелеру туралы хабарлау?а тиіс.
За??а с?йкес б?л органдар оларды? ??зырынан шы?атын шаралар ?абылдау?а ж?не жауапты мемлекеттік лауазымда отыр?ан адамдарды? жаса?ан сыбайлас-жем?орлы? ?ылмысын аны?та?ан ?р о?и?а туралы ???ы? статистикасы ж?не а?парат органдарына дереу м?ліметтер жіберуге міндетті.
О?ырмандарымызды за?гер етуді ма?сат етпей, дегенмен толы? т?сіну ?шін ?арапайым ???ы? б?зушылы? пен сыбайлас-жем?орлы? ?ылмысты? айырмашылы?ын т?сіндірген пайдалы деп есептейміз. Оны? ?стіне кез-келген к?сіпкерде штатты? за?гер ?стау?а ж?не ?ор?аушыны? ?ызмет к?рсетуін т?леуге м?мкіншілігі бар. Сыбайлас-жем?орлы? кін?сі та?ыл?ан шенеулік ?арсы іс-?рекет жасауы м?мкін, сонды?тан ?з за?дылы?ын мойындату ?шін за? жа?ынан ны? бол?ан д?рыс.
Сонымен ?атар, салы? бас?армасыны? ?имаратында, есептілік ?абылдайтын Орталы?та ?ызметкерлерге ба?ылау жасау ?шін бейне жазбалар т?сірілетін камералар ж?не ?сыныстар мен ша?ымдар?а арнал?ан кітапшалар мен ж?шіктер орналастырыл?ан.

Жем?орлы??а байланысты мысалдар келтіру:

1. М??алімге мерекелерде г?л шо?тарын сыйлау жем?орлы??а жатады ма?
2. Емделіп бол?ан нау?ас д?рігерге ?зіні? ал?ысын белгілі - бір сыйлы?ты ( г?л, са?ат,
портрет..) сыйласа жем?орлы??а жатады ма?
3. Жо?ар?ы о?у орындарында білім алушылар, емтихан уа?ытында о?ытушыларына ?стел жасаса, ба?алы сыйлы? ?персе, жем?орлы??а жатады ма?
4. ?ала ішіндегі автобустарды? кейбіреулері тендер ?тып алады да, ?ала ішінде жолаушыларды тасымалдау барысында к?птеген ?ателіктер жасап жатады. Мысал?а автобус?а адамдарды санынан арты? отыр?ызу, аялдамасы жо? жерлерде то?тап, адамдарды ?сті - ?стіне алу жем?орлы??а жата ма? (шофер, бас?арушы директор, инженер арасында?ы сыбайласты? жем?орлы?ты к?рсету)«Шелекті? бетін жала?андар т?тылады, т?бін жала?ан т?тылады» деген ма?алды? осы?ан ?атысты екенін д?лелдеу.


?орыту.
С?ра? - жауап

Жем?орлы??а жол жо?

Ма?саты:
1. О?ушылар?а адам ???ы?тары жайлы т?сініктерін ?алыптастыру; «жем?орлы?» деген не екенін т?сіндіру;
2. ?з ойларын еркін жеткізе білу ?абілеттері дамиды; д?ниетанымдары ке?ейеді;
3. Патриотты? т?рбие ?алыптасады;

Т?рі:Д??гелек ?стел
д??гелек ?стелді?  барысы:
1. ?йымдастыру кезе?і.
2Д??гелек ?стел.
(Бір пара? ?а?аз?а Отан та?ырыбына топта?ы ?р о?ушы бір с?йлемнен жазады.)
3)жем?орлы? дегеніміз не? Т?сінік ?алыптастыру
Баяндама жасау

4) «Жем?орлы??а ?арсы к?рес» за?ы

СЫБАЙЛАС-ЖЕМ?ОРЛЫ? ДЕГЕН НЕ, ОНЫМЕН К?РЕС ?А?ИДАЛАРЫ

“Сыбайлас-жем?орлы?” деген т?сінік ма?анасына этимологиялы? ?арау м?ны “пара?а сатып алу”, “пара” ретінде, "corruptio" деген латын с?зін алып, аны?тау?а м?мкіндік береді. Рим ???ы?ында сондай-а? "corrumpire" т?сінік бол?ан, ол жалпы с?збен айт?анда “сындыру, б?лдіру, б?зу, за?ымдау, жал?андау, пара?а сатып алу” деген т?сінік берген де, ???ы??а ?арсы іс-?рекетті білдірген. Орыс тіліні? т?сіндірме с?здігі сыбайлас-жем?орлы?ты пара беріп сатып алу, лауазымды адамдарды?, саяси ?айраткерлерді? сат?ынды?ы ретінде сипаттайды. ?Р “Сыбайлас-жем?орлы?пен к?рес туралы” За?ы сыбайлас-жем?орлы??а келесідей аны?тама береді. Ол: “.мемлекеттік міндеттерді орындайтын адамдар, сондай-а? солар?а те?елген адамдар, тікелей ?зі немесе делдал ар?ылы ?здеріні? лауазымды ??зыреттерін ж?не онымен байланысты м?мкіншілікті немесе ?з ??зыреттерін бас?аша пайдаланып м?ліктік пайда алу ?шін за?мен ?арастырылма?ан м?ліктік жайлылы?ты ж?не арты?шылы?ты ?абылдау, сондай-а? жеке ж?не за?ды т?л?алармен аталмыш жайлылы?ты ж?не арты?шылы?ты олар?а за?сыз беруге осы адамдарды парамен сатып алу”.
Сыбайлас-жем?орлы?пен к?ресті? негізгі ?а?идаларын са?тау ж?не ж?зеге асыру сыбайлас-жем?орлы?пен к?ресте ?те ма?ызды. Б?л ?а?иданы? са?талуыны? кепілі азаматтарды? ?здеріні? белсенділігі болып табылады, сыбайлас-жем?орлы? ?дерістерді б??аралы? а?паратты? ??ралда (одан ?рі БА?) жариялау, б??ара ?кілдеріні? сот ?дерістерінде болуы; ?тініштерді прокуратура?а, экономикалы? ж?не сыбайлас-жем?орлы? ?ылмыспен к?рес ж?ніндегі Агенттікке ж?не бас?а ???ы? ?ор?ау органдарына беру. ?азіргі та?да ?Р Президентіні? 2005 жыл?ы 23 желто?санда?ы Жарлы?ымен бекітілген 2006-2010 жылдар?а арнал?ан сыбайлас-жем?орлы?пен к?рес бойынша.
Мемлекеттік ба?дарлама?а с?йкес, мемлекеттік органдар ?абылда?ан шешімдерді? а?паратты? м?лдірлігін ?амтамасыз ету, мемлекеттік бас?ару органдарыны? р??сат ету ж?не ?кімшілік ??зыреттерін о?тайландыру, сондай-а? мемлекеттік сатып алуды? электронды ж?йесіне к?шу негізінде мемлекеттік сатып алу ж?йесін реформалау. Ба?дарламада ерекше к??іл азаматты? ?о?ам ?йымдарын сыбайлас-жем?орлы??а ?арсы ?ызметке тарту?а, ???ы?ты? сана мен ???ы?ты? м?дениетті ?алыптастыру?а б?лінеді.
Нормативтік ???ы?ты? актілерді сыбайлас-жем?орлы??а ?арсы сараптауды? п?рменді тетігін енгізу, бюджеттік ?аражатты? ж?мсалуын ?о?амды? ба?ылау ж?йесін ??ру, жеке р??сат беру міндеттерін азаматты? ?о?ам институттарына беру, а?шалай ?аражатты? ?олма-?ол айналымын мейлінше к?бірек ?ыс?арту бойынша шаралар енгізу, за??а ?айшы жолмен а?шалай ?аражатты за?дастыру?а ?арсы іс-?рекет жасау ?арастырыл?ан
За??а с?йкес атал?ан?а?идалар?амыналар жатады:-мемлекеттік функцияларды орындау?а ?кілетті;
-лауазымды, сондай-а? оларды? ?атарына жататын бас?а адамдарды? ???ы?тарын ж?не еркіндігін ?Р Конституциясыны? 39 бабы 1 тарма?ына с?йкес шектеу;-жеке ж?не за?ды т?л?аларды? б?зыл?ан ???ы?тары мен за?ды м?дделерін ?алпына келтіру, сыбайлас-жем?орлы? ???ы? б?зушылы?ты? зиянды салдарын жою ж?не алдын алу:-сыбайлас-жем?орлы? ???ы? б?зушылы?пен к?реске ы?пал жасайтын азаматтарды? жеке ?ауіпсіздігін;-к?сіпкерлік ?ызметке ба?ылау жасайтын жеке ж?не за?ды т?л?алар?а мемлекеттік реттеу ?кілеттігін беруді болдырмау.
Сыбайлас-жем?орлы? ?сіресе мемлекеттік билік органдарында ?ауіпті. М?ндай жа?дайда ол билікті? монополиясын, мемлекеттік ?ызметшілерді? шешім ?абылдау ?кілеттігін к?шейтеді ж?не шенеуніктерді? ?атал ???ы?ты? есеп беруін ж?не ба?ылауда болуын жою симбиозын к?рсетіп-білдіреді. Практика к?рсеткендей, сыбайлас-жем?орлы? мемлекеттік ж?йені? барлы?ын б?зады, мемлекеттік билік беделіні? ж?не мемлекеттік ?ызмет абыройны? ??лдырауына ы?пал етеді. Сыбайлас-жем?орлы? экономиканы? дамуына кедергі жасайды ж?не ?йымдастырыл?ан ?ылмысты?, ?сіресе экономика саласында, ?суіне ы?пал жасайды.Сыбайлас-жем?орлы? ???ы? б?зушылы?ты аны?тау, болдырмау, алдын алу ж?не ?з ??зыреті ше?берінде оларды жаса?ан адамдарды жауап?а тарту прокуратура, ?лтты? ?ауіпсіздік, ішкі істер, салы?, кеден ж?не шекара ?ызметі, ?аржы ж?не ?скери полиция органдарымен ж?зеге асырылады. Аталмыш органдарды? лауазымды адамдары за?нама белгілеген мерзімде іс, материал, хаттама жіберген адам?а немесе орган?а жазбаша сыбайлас-жем?орлы? ?ылмыс, ?кімшілік ???ы? б?зушылы? туралы к?рсетіп-білдіру жіберуге, оларды ?ара?анны? н?тижелеру туралы хабарлау?а тиіс.
За??а с?йкес б?л органдар оларды? ??зырынан шы?атын шаралар ?абылдау?а ж?не жауапты мемлекеттік лауазымда отыр?ан адамдарды? жаса?ан сыбайлас-жем?орлы? ?ылмысын аны?та?ан ?р о?и?а туралы ???ы? статистикасы ж?не а?парат органдарына дереу м?ліметтер жіберуге міндетті.
О?ырмандарымызды за?гер етуді ма?сат етпей, дегенмен толы? т?сіну ?шін ?арапайым ???ы? б?зушылы? пен сыбайлас-жем?орлы? ?ылмысты? айырмашылы?ын т?сіндірген пайдалы деп есептейміз. Оны? ?стіне кез-келген к?сіпкерде штатты? за?гер ?стау?а ж?не ?ор?аушыны? ?ызмет к?рсетуін т?леуге м?мкіншілігі бар. Сыбайлас-жем?орлы? кін?сі та?ыл?ан шенеулік ?арсы іс-?рекет жасауы м?мкін, сонды?тан ?з за?дылы?ын мойындату ?шін за? жа?ынан ны? бол?ан д?рыс.
Сонымен ?атар, салы? бас?армасыны? ?имаратында, есептілік ?абылдайтын Орталы?та ?ызметкерлерге ба?ылау жасау ?шін бейне жазбалар т?сірілетін камералар ж?не ?сыныстар мен ша?ымдар?а арнал?ан кітапшалар мен ж?шіктер орналастырыл?ан.

Жем?орлы??а байланысты мысалдар келтіру:

1. М??алімге мерекелерде г?л шо?тарын сыйлау жем?орлы??а жатады ма?
2. Емделіп бол?ан нау?ас д?рігерге ?зіні? ал?ысын белгілі - бір сыйлы?ты ( г?л, са?ат,
портрет..) сыйласа жем?орлы??а жатады ма?
3. Жо?ар?ы о?у орындарында білім алушылар, емтихан уа?ытында о?ытушыларына ?стел жасаса, ба?алы сыйлы? ?персе, жем?орлы??а жатады ма?
4. ?ала ішіндегі автобустарды? кейбіреулері тендер ?тып алады да, ?ала ішінде жолаушыларды тасымалдау барысында к?птеген ?ателіктер жасап жатады. Мысал?а автобус?а адамдарды санынан арты? отыр?ызу, аялдамасы жо? жерлерде то?тап, адамдарды ?сті - ?стіне алу жем?орлы??а жата ма? (шофер, бас?арушы директор, инженер арасында?ы сыбайласты? жем?орлы?ты к?рсету)«Шелекті? бетін жала?андар т?тылады, т?бін жала?ан т?тылады» деген ма?алды? осы?ан ?атысты екенін д?лелдеу.


?орыту.
С?ра? - жауап

Просмотр содержимого документа
«жем?орлы??а-жол жо? »

Жемқорлыққа жол жоқ

Мақсаты:
1. Оқушыларға адам құқықтары жайлы түсініктерін қалыптастыру; «жемқорлық» деген не екенін түсіндіру;
2. Өз ойларын еркін жеткізе білу қабілеттері дамиды; дүниетанымдары кеңейеді;
3. Патриоттық тәрбие қалыптасады;

Түрі:Дөңгелек үстел
дөңгелек үстелдің барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі.
2Дөңгелек үстел.
(Бір парақ қағазға Отан тақырыбына топтағы әр оқушы бір сөйлемнен жазады.)
3)жемқорлық дегеніміз не? Түсінік қалыптастыру
Баяндама жасау

4) «Жемқорлыққа қарсы күрес» заңы

СЫБАЙЛАС-ЖЕМҚОРЛЫҚ ДЕГЕН НЕ, ОНЫМЕН КҮРЕС ҚАҒИДАЛАРЫ

Сыбайлас-жемқорлық” деген түсінік мағанасына этимологиялық қарау мұны “параға сатып алу”, “пара” ретінде, "corruptio" деген латын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік береді. Рим құқығында сондай-ақ "corrumpire" түсінік болған, ол жалпы сөзбен айтқанда “сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып алу” деген түсінік берген де, құқыққа қарсы іс-әрекетті білдірген. Орыс тілінің түсіндірме сөздігі сыбайлас-жемқорлықты пара беріп сатып алу, лауазымды адамдардың, саяси қайраткерлердің сатқындығы ретінде сипаттайды. ҚР “Сыбайлас-жемқорлықпен күрес туралы” Заңы сыбайлас-жемқорлыққа келесідей анықтама береді. Ол: “...мемлекеттік міндеттерді орындайтын адамдар, сондай-ақ соларға теңелген адамдар, тікелей өзі немесе делдал арқылы өздерінің лауазымды құзыреттерін және онымен байланысты мүмкіншілікті немесе өз құзыреттерін басқаша пайдаланып мүліктік пайда алу үшін заңмен қарастырылмаған мүліктік жайлылықты және артықшылықты қабылдау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалармен аталмыш жайлылықты және артықшылықты оларға заңсыз беруге осы адамдарды парамен сатып алу”.
Сыбайлас-жемқорлықпен күрестің негізгі қағидаларын сақтау және жүзеге асыру сыбайлас-жемқорлықпен күресте өте маңызды. Бұл қағиданың сақталуының кепілі азаматтардың өздерінің белсенділігі болып табылады, сыбайлас-жемқорлық үдерістерді бұқаралық ақпараттық құралда (одан әрі БАҚ) жариялау, бұқара өкілдерінің сот үдерістерінде болуы; өтініштерді прокуратураға, экономикалық және сыбайлас-жемқорлық қылмыспен күрес жөніндегі Агенттікке және басқа құқық қорғау органдарына беру. Қазіргі таңда ҚР Президентінің 2005 жылғы 23 желтоқсандағы Жарлығымен бекітілген 2006-2010 жылдарға арналған сыбайлас-жемқорлықпен күрес бойынша.
Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, мемлекеттік органдар қабылдаған шешімдердің ақпараттық мөлдірлігін қамтамасыз ету, мемлекеттік басқару органдарының рұқсат ету және әкімшілік құзыреттерін оңтайландыру, сондай-ақ мемлекеттік сатып алудың электронды жүйесіне көшу негізінде мемлекеттік сатып алу жүйесін реформалау. Бағдарламада ерекше көңіл азаматтық қоғам ұйымдарын сыбайлас-жемқорлыққа қарсы қызметке тартуға, құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті қалыптастыруға бөлінеді.
Нормативтік құқықтық актілерді сыбайлас-жемқорлыққа қарсы сараптаудың пәрменді тетігін енгізу, бюджеттік қаражаттың жұмсалуын қоғамдық бақылау жүйесін құру, жеке рұқсат беру міндеттерін азаматтық қоғам институттарына беру, ақшалай қаражаттың қолма-қол айналымын мейлінше көбірек қысқарту бойынша шаралар енгізу, заңға қайшы жолмен ақшалай қаражатты заңдастыруға қарсы іс-әрекет жасау қарастырылған
Заңға сәйкес аталғанқағидаларғамыналар жатады:-мемлекеттік функцияларды орындауға өкілетті;
-лауазымды, сондай-ақ олардың қатарына жататын басқа адамдардың құқықтарын және еркіндігін ҚР Конституциясының 39 бабы 1 тармағына сәйкес шектеу;-жеке және заңды тұлғалардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіру, сыбайлас-жемқорлық құқық бұзушылықтың зиянды салдарын жою және алдын алу:-сыбайлас-жемқорлық құқық бұзушылықпен күреске ықпал жасайтын азаматтардың жеке қауіпсіздігін;-кәсіпкерлік қызметке бақылау жасайтын жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік реттеу өкілеттігін беруді болдырмау.
Сыбайлас-жемқорлық әсіресе мемлекеттік билік органдарында қауіпті. Мұндай жағдайда ол биліктің монополиясын, мемлекеттік қызметшілердің шешім қабылдау өкілеттігін күшейтеді және шенеуніктердің қатал құқықтық есеп беруін және бақылауда болуын жою симбиозын көрсетіп-білдіреді. Практика көрсеткендей, сыбайлас-жемқорлық мемлекеттік жүйенің барлығын бұзады, мемлекеттік билік беделінің және мемлекеттік қызмет абыройның құлдырауына ықпал етеді. Сыбайлас-жемқорлық экономиканың дамуына кедергі жасайды және ұйымдастырылған қылмыстың, әсіресе экономика саласында, өсуіне ықпал жасайды.Сыбайлас-жемқорлық құқық бұзушылықты анықтау, болдырмау, алдын алу және өз құзыреті шеңберінде оларды жасаған адамдарды жауапқа тарту прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, салық, кеден және шекара қызметі, қаржы және әскери полиция органдарымен жүзеге асырылады. Аталмыш органдардың лауазымды адамдары заңнама белгілеген мерзімде іс, материал, хаттама жіберген адамға немесе органға жазбаша сыбайлас-жемқорлық қылмыс, әкімшілік құқық бұзушылық туралы көрсетіп-білдіру жіберуге, оларды қарағанның нәтижелеру туралы хабарлауға тиіс.
Заңға сәйкес бұл органдар олардың құзырынан шығатын шаралар қабылдауға және жауапты мемлекеттік лауазымда отырған адамдардың жасаған сыбайлас-жемқорлық қылмысын анықтаған әр оқиға туралы құқық статистикасы және ақпарат органдарына дереу мәліметтер жіберуге міндетті.
Оқырмандарымызды заңгер етуді мақсат етпей, дегенмен толық түсіну үшін қарапайым құқық бұзушылық пен сыбайлас-жемқорлық қылмыстың айырмашылығын түсіндірген пайдалы деп есептейміз. Оның үстіне кез-келген кәсіпкерде штаттық заңгер ұстауға және қорғаушының қызмет көрсетуін төлеуге мүмкіншілігі бар. Сыбайлас-жемқорлық кінәсі тағылған шенеулік қарсы іс-әрекет жасауы мүмкін, сондықтан өз заңдылығын мойындату үшін заң жағынан нық болған дұрыс.
Сонымен қатар, салық басқармасының ғимаратында, есептілік қабылдайтын Орталықта қызметкерлерге бақылау жасау үшін бейне жазбалар түсірілетін камералар және ұсыныстар мен шағымдарға арналған кітапшалар мен жәшіктер орналастырылған.

Жемқорлыққа байланысты мысалдар келтіру:

1. Мұғалімге мерекелерде гүл шоқтарын сыйлау жемқорлыққа жатады ма?
2. Емделіп болған науқас дәрігерге өзінің алғысын белгілі - бір сыйлықты ( гүл, сағат,
портрет.....) сыйласа жемқорлыққа жатады ма?
3. Жоғарғы оқу орындарында білім алушылар, емтихан уақытында оқытушыларына үстел жасаса, бағалы сыйлық әперсе, жемқорлыққа жатады ма?
4. Қала ішіндегі автобустардың кейбіреулері тендер ұтып алады да, қала ішінде жолаушыларды тасымалдау барысында көптеген қателіктер жасап жатады. Мысалға автобусқа адамдарды санынан артық отырғызу, аялдамасы жоқ жерлерде тоқтап, адамдарды үсті - үстіне алу жемқорлыққа жата ма? (шофер, басқарушы директор, инженер арасындағы сыбайластық жемқорлықты көрсету)«Шелектің бетін жалағандар тұтылады, түбін жалаған тұтылады» деген мақалдың осыған қатысты екенін дәлелдеу.


қорыту.
Сұрақ - жауап

«Петровка жалпы білім беру орта мектебі» КММ


«Жемқорлыққа жол жоқ»

(дөңгелек үстел 6-7 сыныптар)
Кітапханашы:Байтасова Самал Кайыркенкызы

2014-2015 оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
жем?орлы??а-жол жо?

Автор: Байтасова Самал Кайыркенкызы

Дата: 19.02.2015

Номер свидетельства: 175851

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства