kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Рабочая программа по татарскоиу языку по учебнику ФГОС Хайдаровой РР,

Нажмите, чтобы узнать подробности

А?латма язуы

      Рус телле балаларга татар телен укытуны?  т?п максаты: укучыларны татарча аралашырга ?йр?т?,татар телене? орфоэпик, орфографик.лексик, грамматик нигезл?рен системалы р?вешт? ?зл?штер?, телд?н ??м язма с?йл?м осталыгы ??м к?некм?л?рен камилл?штер?, татар телен? х?рм?т т?рбиял??,  бу телне? д??л?т теле буларак ???мияте зур булуына т?шендер?.

Бу максатка иреш? ?чен, т?б?нд?ге бурычларны х?л ит? сорала:

 1. татар с?йл?мен ты?лап а?ларга к?нектер?;
 2. татар этикеты т?гъбирл?рен кертеп, бирелг?н ситуация буенча диалогик с?йл?м оештырырга ?йр?т?;
 3. программада к?рс?телг?н лексик темалар буенча телд?н яки язмача монологик с?йл?м булдыруга иреш?;
 4. карап чыгу, танышу, ?йр?н?, эзл?н? максаты бел?н уку т?рл?рен кулланып, т?рле жанрдагы текстларны а?лап уку к?некм?л?рен ?стер?;
 5. татар теленд?ге с?йл?мне фонетик, лексик, грамматик яктан д?рес т?зерг? к?нектер?;
 6. татар халкыны? ф?н, м?гариф, с?нгать, м?д?ният ?лк?­сенд?ге казанышлары, к?ренекле ш?хесл?ре бел?н таныш­тыруны д?вам ит?;
 7. халыкларны? ?зара а?лашып, тату яш?вен? омтылыш т?рбиял??.

Эш программасы  статусы.

Программа нигезен? Россия, Татарстан М?гариф ??м ф?н министрлыкларыны? м?кт?пл?рд? урта ??м тулы белем алу стандартлары салынды,” Рус теленд? урта (тулы) гомуми белем бир? м?кт?пл?ре ?чен татар теле h?м ?д?биятынн ?рн?к программалар 1-11 нче сыйныфлар” [басма ?чен Ч.М.Харисова, К.С.Ф?тхуллова, З.Н.Х?бибуллин  ?аваплы]. –Казан:татар.кит.н?шр.,2011,

” Рус теленд? с?йл?ш?че балаларга татар теле укыту программалары” на нигезл?неп т?зелде.                                       

Эш программасы структурасы.

Татар телене? эш программасы ?ч ?лешт?н тора: а?латма язуыннан, т?п б?лекл?рне, белем ??м к?некм?л?рне ?з эчен? алган программаны? эчт?легенн?н, укучыларны? ?зерлек д?р???сен? тал?пл?ренн?н.                                                                                                                  

Эш программасыны? эчт?леге.

Рус теленд? с?йл?ш?че балаларга татар теле укытуны? т?п максаты ??м бурычлары.                   

           Татар исемн?рен, Татарстан топонимикасын д?рес ?йт? бел?, аларны? семантикасы бел?н кызыксындыру, балалар фольклоры, татар халык авыз и?аты, ?д?бият-с?нгать в?килл?ре бел?н таныштыру; укучыларны? логик, индуктив, дедуктив фикерли алу м?мкинлекл?рен ?стер?, х?терне, игътибарлылыкны ?стер?, аралаша бел? с?л?тен ?стер?, ихтыяр к?че, максатчанлык, активлык кебек с?л?тл?рне ?стер?;

          татар телене? лексик, грамматик нигезл?рен, филологик белемн?рен системалы р?вешт? ?зл?штер?, укучыларны? с?йл?м к?некм?л?рен ?стер?.    

Рус м?кт?бенд? чит тел буларак татар теле укытуны? т?п бурычлары т?б?нд?гел?р:

1. Татар телене? барлык тармаклары буенча эзлекле р?вешт? ф?нни белем бир?.

2. С?йл?м эшч?нлеге  т?рл?ре буенча ныклы к?некм?л?р булдыру. Татар теленд? матур ??м д?рес аралашырга ?йр?т?.

3. Телд?н ??м язма с?йл?м осталыгы ??м к?некм?л?рен камилл?штер?, татар теле м?мкинлекл?ренн?н тулысынча файдалана белерг? ?йр?т?.

4.  Укучыларны? логик фикел?? с?л?тл?рен ?стер?.

5. Д?реслек, ?ст?м? ??м белешм? ?д?бият бел?н эш ит?, уку, язу к?некм?л?рен камилл?штер?

Программа Россия Федерациясенд?ге башлангыч гомуми белем бир? м?кт?пл?рене? базис укыту планы нигезенд? т?зелг?н. Россия Федерациясене?  м?гариф ?лк?сенд?ге законнары нигезенд? базис укыту планында Россия Федерациясе субъектларыны? д??л?т телл?рен ?йр?н? м?мкинлеге каралган.

Башлангыч гомуми белем бир? баскычында татар телен? ?йр?т?не?  программада к?рс?телг?н к?л?мд? гомуми н?ти??л?ре т?б?нд?гел?рд?н гыйбар?т:

- беренчел коммуникатив компетенция, ягъни татар теленд? с?йл?ш?чел?р бел?н телд?н яки язмача аралашуга ?зер булу;

- коммуникатив бурычлар куя ??м х?л ит? бел?, адекват р?вешт? арашуны? вербаль ??м вербаль булмаган чараларыннан,  с?йл?м этикеты ?рн?кл?ренн?н   файдалана алу, ит?гатьле ??м ки? к??елле ??г?м?д?ш булу;

- “Татар теле ??м ?д?би уку” ф?нен? карата у?ай мотивация ??м тотрыклы кызыксыну булдыру, шулай ук тиешле гомуми ??м махсус  к?некм?л?р  формалаштыру ??м шулар нигезенд? белем алуны? алдагы баскычларында татар телен у?ышлы ?зл?штер?не т?эмин ит?.

р         телен башка ф?нн?р буенча белем алу чарасы буларак кулланырга ?йр?т? к?некм?л?ре булдыру.

Просмотр содержимого документа
«Рабочая программа по татарскоиу языку по учебнику ФГОС Хайдаровой РР, »


“Рассмотрено” “Согласовано” “Утверждено”

Руководитель МО Заместитель директора по Директор МАОУ

------ /Сафина З.С./ по нац. обучению МАОУ “СОШ №2”

Протокол № от “СОШ №2” _______/Хисамова Р.С./

“____“_________2014г ______/Ибрагимова Г.Г. Приказ № от

“____“_________2014 г “_____“_______ 2014г


МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №2”

г.Нурлат Республики Татарстан


Рабочая программа по татарскому языку

1 классУчитель: Аглиуллина Валия Мансуровна, учитель татарского языка и литературы

высшей квалификационной категории
2014-2015 учебный год1 нче сыйныф

(99сәг)

Аңлатма язуы

Рус телле балаларга татар телен укытуның төп максаты: укучыларны татарча аралашырга өйрәтү,татар теленең орфоэпик, орфографик.лексик, грамматик нигезләрен системалы рәвештә үзләштерү, телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү, татар теленә хөрмәт тәрбияләү, бу телнең дәүләт теле буларак әһәмияте зур булуына төшендерү.

Бу максатка ирешү өчен, түбәндәге бурычларны хәл итү сорала:

 1. татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү;

 2. татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм оештырырга өйрәтү;

 3. программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм булдыруга ирешү;

 4. карап чыгу, танышу, өйрәнү, эзләнү максаты белән уку төрләрен кулланып, төрле жанрдагы текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү;

 5. татар телендәге сөйләмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү;

 6. татар халкының фән, мәгариф, сәнгать, мәдәният өлкә­сендәге казанышлары, күренекле шәхесләре белән таныш­тыруны дәвам итү;

 7. халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү.

Эш программасы статусы.

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды,” Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле hәм әдәбиятынн үрнәк программалар 1-11 нче сыйныфлар” [басма өчен Ч.М.Харисова, К.С.Фәтхуллова, З.Н.Хәбибуллин җаваплы]. –Казан:татар.кит.нәшр.,2011,

” Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту программалары” на нигезләнеп төзелде.

Эш программасы структурасы.

Татар теленең эш программасы өч өлештән тора: аңлатма язуыннан, төп бүлекләрне, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән.

Эш программасының эчтәлеге.

Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укытуның төп максаты һәм бурычлары.

Татар исемнәрен, Татарстан топонимикасын дөрес әйтә белү, аларның семантикасы белән кызыксындыру, балалар фольклоры, татар халык авыз иҗаты, әдәбият-сәнгать вәкилләре белән таныштыру; укучыларның логик, индуктив, дедуктив фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, хәтерне, игътибарлылыкны үстерү, аралаша белү сәләтен үстерү, ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне үстерү;

татар теленең лексик, грамматик нигезләрен, филологик белемнәрен системалы рәвештә үзләштерү, укучыларның сөйләм күнекмәләрен үстерү.

Рус мәктәбендә чит тел буларак татар теле укытуның төп бурычлары түбәндәгеләр:

1. Татар теленең барлык тармаклары буенча эзлекле рәвештә фәнни белем бирү.

2. Сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча ныклы күнекмәләр булдыру. Татар телендә матур һәм дөрес аралашырга өйрәтү.

3. Телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү, татар теле мөмкинлекләреннән тулысынча файдалана белергә өйрәтү.

4. Укучыларның логик фикеләү сәләтләрен үстерү.5. Дәреслек, өстәмә һәм белешмә әдәбият белән эш итү, уку, язу күнекмәләрен камилләштерү

Программа Россия Федерациясендәге башлангыч гомуми белем бирү мәктәпләренең базис укыту планы нигезендә төзелгән. Россия Федерациясенең мәгариф өлкәсендәге законнары нигезендә базис укыту планында Россия Федерациясе субъектларының дәүләт телләрен өйрәнү мөмкинлеге каралган.

Башлангыч гомуми белем бирү баскычында татар теленә өйрәтүнең программада күрсәтелгән күләмдә гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:

- беренчел коммуникатив компетенция, ягъни татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашуга әзер булу;

- коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват рәвештә арашуның вербаль һәм вербаль булмаган чараларыннан, сөйләм этикеты үрнәкләреннән файдалана алу, итәгатьле һәм киң күңелле әңгәмәдәш булу;

- “Татар теле һәм әдәби уку” фәненә карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну булдыру, шулай ук тиешле гомуми һәм махсус күнекмәләр формалаштыру һәм шулар нигезендә белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштерүне тәэмин итү.

р телен башка фәннәр буенча белем алу чарасы буларак кулланырга өйрәтү күнекмәләре булдыру.Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы.

Сөйләшү, сөйләү. Яшьтәшләре, өлкәннәр белән билгеле бер аралашу сфераларында, ситуацияләрдә диалогик-монологик сөйләм оештыру; үзенең һәм яшьтәшләренең эшчәнлеге, әйләнә-тирә мохит турында, үзенең мөнәсәбәтен белдереп, бәйләнешле җөмлә төзи белү.

Ишетеп аңлау. Укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау; әңгәмәдәшеңнең таныш материалга нигезләнгән сөйләмен аңлау, аңа мөнәсәбәт белдерү; тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; адаптацияләнмәгән яки адаптацияләнгән текстларның эчтәлеген тыңлап аңлау.

Уку. Әдәби әйтелеш нормаларын саклап, дөрес, йөгерек, аңлап, сәнгатьле уку;

Язма сөйләм. Лексик-грамматик материалны дөрес яза белү; дөрес күчереп яза белү. Аралашу темаларына бәйле язма сөйләм булдыру

Укыту планында 1 нче сыйныфта татар теленнән атнага 3 сәгать вакыт бирелә. Татар теленнән тематик планны “Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле укыту программалары 1-4”на (Р. З. Хәйдәрова, Н. Г. Галиева, Ә. Г. Әхәтова. Казан. “ Мәгариф” нәшрияты, 2010) нигезләнеп төзедем.

1нче сыйныфны тәмамлаган рус телендә сөйләшүче балалар үзләштерергә тиешле белем-күнекмәләр.

Авазларны сүзләрдә, сүзтезмәләрдә, җөмләләрдә дөрес әйтүгә ирешү.

Сүзләрдә басымны дөрес куя белү.

Исемне күплек санда куллана белү; 1, 2нче затта берлектә тартым белән төрләндерү.

Боерык фигыль формасын,хәзерге заман хикәя фигыльнең берлектә 1,2,3нче зат, күплектә 1нче зат формаларын сөйләмдә куллана белү.

Ничек? Ничә? Кая? Кайда? сорауларын кулланып, җөмләләр төзи белү.

Хикәя,боерык,сорау җөмләләрне интонацион яктан дөрес әйтү һәм җөмлә ахырында нокта, сорау, өндәү билгеләрен куя белү.

Ялгызлык исемнәрен баш хәрефтән башлап яза белү.

Чакыру кәгазьләре,үзең турында кечкенә белешмә, котлау яза белү.

Басма текстан сүзләрне һәм җөмләләрне дөрес күчереп яза белү.

Коммуникатив максатларны аңлап, диалогик аралашуда катнаша һәм үз фикерләрен эзлекле итеп белдерә белү.

Тәкъдим ителгән тема буенча әйтелеше һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес,эчтәлеге ягыннан эзлекле монологик сөйләм төзи алу.


УКЫТУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НӘТИҖӘЛӘРЕ

“Татар теле һәм әдәби уку” предметы буенча 1 нче сыйныф программасын үзләштерүнең шәхси нәтиҗәләре: – татар теленең дәүләт теле буларак ролен аңлау; -шәхесара һәм мәдәниара аралашуда татар телен куллануга уңай караш булдыру;

– татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге формалаштыру.

--Әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау.Татар теленә өйрәтүнең метапредмет (регулятив, коммуникатив, танып-белү) нәтиҗәләре:

 • укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү;

 • эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү;

 • дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү;

 • дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү;

 • әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру;

 • парларда һәм күмәк эшли белү;

 • әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү;

 • үрнәк буенча эшли белү;

 • аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү;

 • рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;

 • аңлап укый белү;

укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирү
чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру

Уку елы ахырына универсаль уку гамәлләре формалаштыру. УУГ.

Шәхси нәтиҗәләр.

Шәхси универсаль уку гамәлләре:

- “Гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”, “башкаларга карата түземлелек” төшенчәләрен кабул итү, аларның кадерен белү;

- Туган республикага, гаиләгә, туганнарга карата хөрмәт, әти-әнине ярату; үз милләтеңне ярату, татар булуың белән горурлану;

- укуга карата кызыксыну хисе булу, укучы ролен үзләштерү;

- әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләрен һәм геройларның гамәлләренә кешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү;Предметара нәтиҗәләр.

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

 • Эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү.

 • Укытучы ярдәме белән эшне планлаштырырга өйрәнү.

 • Укытучы ярдәмендә эшнең дөреслеген тикшерү.

 • Эш сыйфатына бәя бирә белү.

 • Эш барышында гади генә эш приборлары белән эш итә белү.( линейка, бетергеч, карандаш, )

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

- Дәреслек белән эш итә белү.

- Хәрефләрне танып, текстны (хикәя, шигырь, әкиятне) сәнгатьле итеп уку.

- Этнокультура өлкәсенә караган сүзләр булган текстны, сүзлекләр кулланып, аңлап уку.

- Текстта очраган таныш сүзләргә таянып, яңа сүзләрнең мәгънәсен төшенү.

- Текстны сәнгатьле итеп укыгач, сорауларга җавап бирү.

- Укытучының авыр булмаган сорауларына җавап бирә, тиешле мәгълүматны дәреслектән таба белү.

- Предметларны, чагыштыра, охшаш һәм аермалы якларын билгели белү.

- Укылган яки тыңланган зур булмаган текстның эчтәлеген сөйли белү.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

 • Дәрестә һәм төрле ситуацияләрдә диалогта катнаша белү

 • Укытучының, классташларның сорауларына җавап бирү;

 • Сөйләм этикеты нормаларын үтәү: исәнләшә, саубуллаша, рәхмәт белдерә белү.

 • Башкаларның сөйләмен тыңлый һәм аңлый белү.

 • Парларда эшли белү.

 • Өйрәнелә торган материалның сәгатьләр бүленеше

Бүлекләр

Сәгать саны

Темалар һәм аларның тасвирламалары

1

Телдән әзерлек чоры


18

1 нче сыйныфта “Телдән әзерлек чоры”нда (18 сәгать), әдәби тел нормаларына өйрәтү өчен, унбер тема һәм аларның тасвирламалары бирелә. Алар буенча әңгәмәләр оештыру- бик җаваплы эш, чөнки балаларның күбесе беренче тапкыр тематик принцип нигезендә системалы рәвештә татарча сөйләшү күнекмәләре булдыра башлый. Шуңа күрә эшнең ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булачагы әйтелгән этапның уңышлы үтүенә бәйле.

2

Әлифба чоры


49

“Әлифба чоры”нда укучылар хәрефләрдән иҗекләр төзиләр, аннан соң иҗекләрдән сүзләр, сүзләрдән сүзтезмәләр төзеп укыйлар. Бу чорда татар һәм рус телләрендә бердәй әйтелешле авазлар ([б], [п], [д], [т], [ж],[ ш], [з], [с], [и], [й], [л], [м], [н], [р], [у], [ф], [ц], [щ]) белән танышалар, алар кергән сүзләрне дөрес әйтергә һәм укырга өйрәнәләр. [ а], [о], [w], [гъ], [къ], [х], [ч] , [ы] авазларының әйтелеш үзенчәлекләре белән танышалар һәм бу авазларны язуда дөрес күрсәтәләр. Татар телендә [ә], [ө], [ү], [җ], [ң], [һ] авазлары кергән сүзләрне, сүзтез-мәләрне һәм җөмләләрне дөрес укырга өйрәнәләр

3

Грамматика


32

“Грамматика” өлешендә укучыларда дөрес язу һәм сөйләү күнекмәләре булдырылырга тиеш.Укучылар иҗекләрне һәм сүзләрне дөрес итеп әйтергә һәм язарга, сүзләрне иҗекләргә бүләргә, аларны юлдан юлга күчерергә өйрәнәләр. Калын һәм нечкә сузыкларны, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны белдерә торган хәрефләрне дөрес язарга өйрәнәләр. Татар телендәге исем, фигыль, сыйфат кебек сүз төркемнәре белән танышалар.Фигыльләрнең барлык-юклык формалары турында төшенчә бирелә . Бирелгән тексттан сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне дөрес итеп күчереп язарга тиешләр. Аерым темалар буенча өйрәнгән сүзләрне, сүзтезмә һәм җөмләләрне диктант итеп язу күнекмәләрен булдыру өстендә даими эшләнелә. Матур язу күнегүләрен үтәү сорала.

1 нче сыйныф укучыларының белем, осталык һәм күнекмәләренә төп таләпләр


Уку елы ахырында 1 нче сыйныф укучылары, «Телдән әзерлек чоры» өчен тәкъдим ителгән темалар буенча бирелгән сүзләрне аңлап, кара-каршы һәм монологик сөйләмдә куллана белергә тиешләр. Укытучы, сыйныфтагы укучыларның белем дәрәҗәләрен исәпкә алып, үрнәктә бирелгән сүзләрне үзгәртә, арттыра ала.

Хәрефләрдән — иҗекләр, иҗекләрдән — сүзләр, сүзләрдән сүзтезмә һәм җөмләләр төзи белү, аларны дөрес итеп язу. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлдан юлга күчерү. Сүз басымын дөрес куеп уку.

Татар теленең үзенчәлекле сузык һәм тартык авазларын дөрес әйтү, бу авазларны белдергән хәрефләр булган сүзләрне язу. Татар теленең үзенчәлекле авазлары кергән сүзләрдәге аваз һәм хәрефләрне аерып әйтә белү.

Җөмләләрдән исем, фигыль, сыйфатларны табу. Җөмләдәге сүзләр бәйләнешен аңлату. Җөмлә ахырында тыныш билге­ләрен интонациягә бәйле рәвештә кую.

Язу күнекмәләрен шомарту, язуга карата төп гигиена кагыйдәләрен үтәү.

Хәрефләрнең график яктан дөрес язылышын, сүздә аларны тоташтыру ысулларын ныгыту.

Хәрефләрне дөрес тоташтырып, ритмлап иҗекләр, сүзләр һәм кечкенә җөмләләр язу.

Кечкенә текстларны сүзләп күчереп язу. Әйтелеше белән язылышы туры килгән сүзләрдән төзелгән җөмләләрне ишетеп язу.э, о, ө, й, е, ю, я хәрефләрен, йо, йө, кушылмаларвн, кеше исем – фамилияләрен, хайван кушаматларын, җөмлә башындагы сүзләрне баш хәреф белән язу. Җөмлә ахырында нокта кую.

Билгеле бер темага кечкенә хикәяләр төзү.
Дәрес темасы

сан

Материал үзләштерүнең көтелгән нәтиҗәләре (шәхескә кагылышлы, метапредмет һәм уку фәне буенча нәтиҗәләр)

Милли регион. компонент

дата


план

факт

искрмэ
Әйдәгез танышабыз
Регулятив универсаль уку гамәлләре: эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме елән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләнгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү.


Танып белү универсаль уку гамәлләре:

аңлап уку, тиешле мәгълүматны сайлап алу; төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; обүектларны чыгыштыру; классификацияләү өчен уртак билгерләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.


Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.

1

Предмет рәсемнәре ясау. Бу кем? соравы.

1

Дәфтәр белән таныштыру. Нокта кую. Рәсемнәр ясау. Язу юлы һәм аның өске, аскы белән таныштыру, ручка тотарга өйрәтү, дәфтәрне дөрес авышлыкта тоту.


01.092

Юк,әйе,түгел сүзләре. Астан ыргаклы таякчык сызу.

1

Син кем? Басма үрнәк буенча астан ыргаклы таякчык язу. Кире кага һәм раслый белү; Таякчыкларны юл сызыкларына карата авыш язу.


03.093

-мы/-ме сорау кисәкч әләре. Хәреф элементлары язу

1

Өч таякчык куеп, өч элементны янәшә язу. Астан ыргаклы ике таякчык (и) язу. Элмәкле озын таякчык язу. Астан ыргаклы таякчык һәм элмәкле таякчык язу. Сорау җөмлә төзи белү

Нурлат шәһәре сурәтләре

05.094

1дән 10га кадәрге саннар. Озынча түгәрәк язу (овал).

1

Уңга авыш итеп озынча түгәрәкне тигез аралар калдырып язу. Предметларның санын әйтә белү. Овалның түгәрәктән аермалы булганын билгеләү һәм аның тоташ булып баш-башларын сызыктан читкә чыгармыйча язарга.


08.095

Сан+исем төзелмәсе.

1

Рәсем буенча эш. Сан+исем төзелмәсен дөрес куллана белү


10.09
6

Бу нәрсә?соравы.

1

Рәсем буенча эш. Кыргый хайваннарның исемнәрен әйтә белү


12.097

Исемнәрнең күплек санда кулланылышы.

1

Рәсем буенча диалог төзү. Берлек һәм күплек саннарны аера белү


15.098

1дән 10 га кадәр саннар

1

Юл а хәрефен тоташ язу һәм башка хәреф белән ялгау. Үрнәк буенча эшләү. Юл а хәрефен астан башлап тоташ язу. Элмәк ясау. Хәрефне аналитик күрергә өйрәтү. Хәрефне башлап киткәндә түгәрәкләргә өйрәтү.


17.099

Әйдәгез танышабыз” темасын йомгаклау

1

Баш А хәрефен тоташ язу һәм башка хәреф белән ялгау. Үрнәк буенча эшләү. Баш А хәрефен астан башлап тоташ язу. Элмәк ясау. Хәрефне аналитик күрергә өйрәтү. Хәрефне башлап киткәндә түгәрәкләү.

Нурлат урманнарында яши торган хайваннар

19.0910

“ Кыргый хайваннар” темасына яңа лексика

1

Юл ә хәрефен үрнәк буенча язу. Хәрефне башлап киткәндә түгәрәкләүгә, уңга авыш сызыкның озынча түгәрәк формада булуына, аскы сызыкка җитәрәк түгәрәкләнеп элмәк ясалуына ирешү.


22.0911

Баш А хәрефен язу

1

Баш Ә хәрефен үрнәк буенча язу. Хәрефне аналитик күрергә өйрәтү. Хәрефне башлап киткәндә түгәрәкләргә өйрәтү.

Л.Ильясова шигыре

24.0912

. Юл а хәрефен язу.

1

Юл о хәрефен үрнәк буенча язу. Юл о хәрефен үрнәк буенча дөрес язарга өйрәтү.


26.0913

. Юл ә хәрефен язу.

1

Баш О хәрефен үрнәк буенча язу. Баш О хәрефен үрнәк буенча дөрес язарга өйрәтү.


29.0914

Баш Ә хәрефен язу

1

Дәфтәрдәге үрнәк буенча юл ө хәрефен язу,ө хәрефен үрнәк буенча язу. Юл ө хәрефен үрнәк буенча дөрес язарга өйрәтү.


1.1015

Баш О хәрефен язу. Юл о хәрефен язу. Нинди? соравы.

1

Баш Ө хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Ө хәрефен дөрес язарга, юл ө хәрефен яза белергә.


03.1016

Баш Ө хәрефен язу. Юл ө хәрефен язу.

1

Дәфтәрдәге үрнәк буенча баш, юл Н, н хәрефләрен язу. Н,н хәрефләрен үрнәк буенча дөрес язарга өйрәтү.


06.1017

Н,н хәрефләрен язу.

Нишли? соравы.

1

Юл ң хәрефен үрнәк буенча язу. Юл ң хәрефен үрнәк буенча дөрес язарга өйрәтү.


08.1018

Юл ң хәрефен язу.

1

Юл и хәрефендәге ике элементны тоташ яздыру. Авышлыкны дөрес билгеләү, хәрефләр белән дөрес ялгау. Юл и хәрефен үрнәк буенча дөрес язарга өйрәтү.

Уку-язу әсбаплары белән танышу

10.1019

Баш И хәрефен язу. Юл и хәрефен язу.

1

Баш И хәрефен үрнәк буенча язу. Баш И хәрефен үрнәк буенча дөрес язарга өйрәтү.


13.1020

Юл ы хәрефен язу.

1

Авазны тиешле язма хәреф белән күрсәтү. Үрнәк буенча юл ы хәрефен язу. Юл ы хәрефен язарга өйрәнү.


15.1021

Баш Ы хәрефен язу.

1

Баш Ы хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Ы хәрефен язарга өйрәнү.17.1022

Баш У хәрефен язу


Баш У хәрефен үрнәк буенча язу. Баш У хәрефен язарга өйрәнү.


20.1023

. Юл у хәрефен язу.

1

Юл у хәрефен, уа, уу, ау сүзләрен язу. Юл хәрефен язу, үрнәк буенча хәреф элементларын язу. Юл у хәрефен язарга өйрәнү.22.1024

Юл ү хәрефен язу.

Калын һәм нечкә сузыклар.

1

Юл ү хәрефен һәм сүзләр язу, язганны уку. Юл ү хәрефен яза белергә.

йорт хайваннары сурәтләре

24.1025

Баш Ү хәрефен язу.


1

Баш Ү хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Ү хәрефен язарга өйрәнү.


271026

Т,т хәрефләрен язу. Нишлисең? соравы.

1

Басма, язма хәрефләрне чагыштыру, сүзләрне укып, иҗекләп әйтеп язу. Баш, юл т хәрефен үрнәк буенча язу. Т,т хәрефләрен язарга өйрәнү.


29.1027

Л, л хәрефләрен язу.

1

Юл л хәрефен үрнәк буенча язу. Л,л хәрефләрен язарга өйрәнү.


31.1028

Юл к хәрефен язу.

1

Юл к хәрефен ике элементка бүлеп язу, кеше исемнәрен һәм җөмләләрне язу. Юл к хәрефен язарга өйрәнү.


071129

Баш К хәрефен язу.

1

Баш К хәрефен үрнәк буенча язу. Баш К хәрефен язарга өйрәнү.


09.1130

Юл м хәрефен язу.

1

Юл м хәрефен язу. Юл м хәрефен язарга өйрәнү.


11.1131

Баш М хәрефен язу.

1

Баш М хәрефен үрнәк буенча язу. М, м хәрефләрен дөрес язарга өйрәнү


13.1132

Юл с хәрефен язу.

1

Юл с хәрефен һәм җөмләләр язу. Юл с хәрефен һәм җөмләләр язу. Юл с хәрефен язарга өйрәнү.


17.1133

Баш С хәрефен язу.

1

Баш С хәрефен үрнәк буенча язу. Баш С хәрефен язарга өйрәнү


18.1134

Юл р хәрефен язу. Ничек? соравы.

1

Юл р хәрефе элементларын, хәрефне яза белергә. Юл р хәрефе элементларын, хәрефне яза белергә.


20.1135

Баш Р хәрефен язу.

1

Баш Р хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Р хәрефен язарга өйрәнү.


24.1136

Юл в хәрефен язу.

1

Юл в хәрефен үрнәк буенча язу. Юл в хәрефен язарга өйрәнү.


25.1137

Баш В хәрефен язу. Кайда? соравы.

1

Баш в хәрефен, шул хәрефтән башланган кушылмаларны, сүзләр, җөмләләр язу, уку. Баш В хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый, яза белү, сөйләмдә куллану.


27.1138

Юл г хәрефен язу. Кая? соравы.

1

Юл г хәрефен, аның белән сүзләр, җөмләләр яза белергә. Юл г хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый, яза белү, сөйләмдә куллану.


03.123940

Баш Г хәрефен язу. Кемгә? соравы.

1

Баш Г хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Г хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый, яза белү, сөйләмдә куллану. Рәсем буенча эш. Хушлаша, кунакка чакыра белү. Кая барганыңны әйтә белү.

Г.Сәгыйров рәсемнәре

05.1241

Юл д хәрефен язу.

1

Юл д хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Юл д хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый, яза белү,сөйләмдә куллану.


08.1242

Баш Д хәрефен язу.

1

Баш Д хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Д хәрефен язарга өйрәнү.


10.1243

Юл з хәрефен язу. Кайдан? соравы.

1

Юл з хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Юл з хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


12.1244

Баш З хәрефен язу.

1

Баш З хәрефен үрнәк буенча язу. Баш З хәрефен язарга өйрәнү.


15.1245

Юл б хәрефен язу.

1

Юл б хәрефен үрнәк буенча язу. Юл б хәрефен язарга өйрәнү.

Г.Сәгыйров рәсемнәре

17.1246

Баш Б хәрефен язу.

1

Баш Б хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Б хәрефен язарга өйрәнү.


19.1247

Юл п хәрефен язу. Кая? Кайдан? Кайда? сораулары.

1

Юл п хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Юл п хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


22.1248

Баш П хәрефен язу.

1

Баш П хәрефен үрнәк буенча язу. Баш П хәрефен язарга өйрәнү.


24.1249

Юл э хәрефен язу. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше.

1

Юл э хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Юл э хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


26.1250

Баш Э хәрефен язу.

1

Баш Э хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Э хәрефен язарга өйрәнү.

51

Юл й хәрефен язу.

1

Юл й хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Юл й хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


12.0152

Баш Й хәрефен язу.

1

Баш Й хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Й хәрефен язарга өйрәнү.


13.0153

Юл е хәрефен язу.

1

Юл е хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Юл е хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


15.0154

Баш Е хәрефен язу.

1

Баш Е хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Е хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


19.01
26.01

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

укытучы ярдәме блән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү;

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

уку максатын мөстәкыйль билгеләү; тиешле мәгълүматны табу, билгеләү; сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу; мәсьәләне чишү өчен уңайлы ысул сайлау;

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

әҗгәмәдешеңнең фикерен тыңлый, аралашу күнекмәләрен формалаштыру; әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү;

27.01

55

Юл ж хәрефен язу.

1

Юл ж хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Юл ж хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


20.0156

Баш Ж хәрефен язу.

1

Баш Ж хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Ж хәрефен язарга өйрәнү.


22.0157

Юл җ хәрефен язу.

1

Юл җ хәрефен үрнәк буенча язу. Юл җ хәрефен язарга өйрәнү.


23.0158

Баш Җ хәрефен язу.

1

Баш Җ хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Баш Җ хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.

Гаилә фотосурәтләре

25.0159

Юл ш хәрефен язу.

1

Юл ш хәрефен үрнәк буенча язу Юл ш хәрефен язарга өйрәнү.


29.0160

Баш Ш хәрефен язу.

1

Баш Ш хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Баш Ш хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


02.0261

Юл щ хәрефен язу.

1

Юл щ хәрефен үрнәк буенча язу. Юл щ хәрефен язарга өйрәнү.


03.0262

Баш Щ хәрефен язу. Фигыльләрнең юклык формасы.

1

Баш Щ хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Баш Щ хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


05.0263

Юл ч хәрефен язу.

1

Юл ч хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Юл ч хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


09.0264

Баш Ч хәрефен язу.

1

Баш Ч хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Ч хәрефен язарга өйрәнү.

Ф.Мөхәммәтова шигыре

10.0265

Кабатлау дәресе. Контроль күчереп язу.

1

Өйрәнгән хәрефләрне язуны ныгыту, язмачадан һәм басмачадан күчереп язу


12.02

Регулятив универсаль уку гамалләре:

уку хезмәтендә узеңә максат куя белү; бурычларны билгели белү; укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; укудагы уңышларга, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый , анализлый белү;

Танып белу универсаль уку гамәлләре:

сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу; мәсьәләне чишү өчен уңайлы ысул сайлау; укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

әдгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү; күмәк эшне планлаштыру; әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү; әңгәмәдәш аралашу калыбын төзү

66

Юл х хәрефен язу. Хат яз.у

1

Авазны тиешле язма хәреф белән күрсәтү, дәфтәр юлларына хәрефләрне дөрес урнаштыру. Юл х хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


24.0267

Баш Х хәрефен язу.

1

Баш Х хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Х хәрефен язарга өйрәнү.


26.0268

Юл һ хәрефен язу.

1

Авазны тиешле язма хәреф белән күрсәтү, дәфтәр юлларына хәрефләрне дөрес урнаштыру. Юл һ хәрефен язарга өйрәнү. һ хәрефе үзенчәлекле аваз булуы турында белү.


02.0369

Баш Һ хәрефен язу.

1

Баш Һ хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Һ х әрефен язарга өйрәнү.


03.0370

Юл ф хәрефен язу. Фигыльләрнең зат –сан белән төрләндерү.

1

Юл ф хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Ф хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


05.0371

Баш Ф хәрефен язу.

1

Ф хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Ф хәрефен язарга өйрәнү.


09.0372

Юл ц хәрефен язу. Кая, кайдан , кайда? сораулары.

1

Юл ц хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Юл ц хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


10.0373

Ц хәрефен язу.

1

Баш Ц хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Ц хәрефен язарга өйрәнү.


12.0374

Юл я хәрефен язу. Фигыльләрнең берлек һәм күплек саны.

1

Юл я хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Юл я хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый, яза белү, сөйләмдә куллану. Фигыльләрнең күплек сан формасын сөйләмдә куллана белү


16.0375

Баш Я хәрефен язу.

1

Баш Я хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Я хәрефен язарга өйрәнү.


17.0376

Юл ю хәрефен язу. Җөмлә төзү.

1

Юл ю хәрефен дөрес язарга өйрәтү, иҗекләр һәм сүзләр яза белергә. Юл ю хәрефе кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү, сөйләмдә куллану.


19.0377

Баш Ю хәрефен язу.

1

Баш Ю хәрефен үрнәк буенча язу. Баш Ю хәрефен язарга өйрәнү.


02.0478

ь, ъ билгеләрен язу.

1

ь, ъ булган сүзләрне яза һәм укый белергә. ь,ъ билгеләре кергән сүзләрне дөрес укый,яза белү,сөйләмдә куллану.


03.0479

Татар теленә генә хас авазлар.

1

Дәреслек белән эшләү. Татар теле өчен генә хас авазларны дөрес әйтә белү.


06.0480

Тартык авазлар таблицасы.

1

Дәреслек белән эшләү. Татар теле өчен генә хас авазларны дөрес әйтә белү.


07.0481

Татар алфавитын язу.

1

Хәрефләр язуны ныгыту, алфавитны язмачадан күчереп язу. Өйрәнгән барлык хәрефләрне дөрес, матур итеп яза белергә.


09.04
20.04

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырыга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештра белү; уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү.

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

фикерләрне огик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстакыйль рәвештә булдыру; тиешле мәгълүматны билгеләү, анализлау, объектларны чагыштыру

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү; әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү; мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.

82

Исемнәрнең тартым белән төрләнеше.

1

Тән әгъзаларының исемнәрен тартым белән төрләндерү .Тән әгъзаларының исемнәрен тартым белән төрләндерә белү.


10.0483

Исемнәрдә тартым кушымчаларын куллану күнегүләре.

1

Татар теле өчен генә хас авазларны дөрес әйтә белү. Тән әгъзаларының исемнәрен,шәхси гигиена предметларының исемнәрен 1зат тартым кушымчасы белән төрләндерә белү.

Нурлат шәһәре тур.слайдлар

13.0484

Тартым кушымчалары.

1

Дәреслек белән эшләү. Тән әгъзаларының исемнәрен,шәхси гигиена предметларының исемнәрен 2 зат тартым кушымчасы белән төрләндерә белү.


14.0485

Нәрсә белән? соравы.

1

Дәреслек белән эшләү.Сорау җөмлә төзи белү.


16.0486

Боерык фигыльләр.

1

Дәреслек белән эшләү. Фигыльләрнең күплек сан формасын сөйләмдә куллана белү.


21.0487

Нишли? Нәрсә белән? сораулары.

1

Дәреслек белән эшләү. Сорау җөмлә төзи белү.


23.04


Безнең гаилә


05.05

88

Өйдә кемнәр бар? соравына җаваплар әйтү.

1

Дәреслек белән эшләү. Сорау җөмлә төзи белү.

Нурлат сабантуе күренешләре

27.0489

Кем нишли? соравы.

1

Рәсем буенча эш.Сорау җөмлә төзи белү.


28.0490

Яз җитте темасына җөмләләр төзү.

1

Дәреслек белән эшләү.Яз турында турында сөйли белү.


30.0491

-мы, -ме сорау кисәкчәләренең кулланылышы.

1

Рәсем буенча эш.Сорау җөмлә төзи белү.


04.0592

Котлау язу.

1

Котлау язарга өйрәнү.8нче Март бәйрәме белән котлый белү.


07.0593

Кемгә? соравы.

1

ДС. Исемнәрне төшем килешендә куллана белү.


11.0594

Туган көн котлавы язу.Диалогик сөйләм.

1

Дәреслек белән эшләү.Сорау җөмлә төзи белү.


12.0595

Кибеттә. Хәзерге заман хикәя фигыль.

1

МС. Табын эзерләү турында сөйли белү.


14.0596

Походка нәрсә кирәк? Җөмләләр төзү.

1

Дәреслек белән эшләү. Сорау җөмлә төзи белү.


18.0597

Кайда? Кайдан? Кая? Сораулары.

1

Рәсем буенча эш. Сорау җөмлә төзи белү.

Гөлүсә Нугаева иҗаты

19.0598

Җәй. БСҮ Җәйге уеннар.

1

Дәреслек белән эшләү. Җәй турында сөйли белү.


21.0599

Сабантуй – иң күңелле бәйрәм.

1

Дәреслек белән эшләү. Сабантуй бәйрәме турында сөйли белү.


25.05Мәгълүмат һәм белем бирү чыганаклары.

УМК

Укытучы өчен методик әдәбият

Укучылар өчен әдәбият

 1. Программа: Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы ”Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен” 2011 ел

Казан Татарстан китап нәшрияты

 - Р. З. Хәйдәрова, Г.М.Ахметзянова, Л.А. Гиниятуллина “Күңелле татар теле”. Дүртьеллык башлангыч рус мәктәбенең нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Казан, “Татармультфильм” нәшрияты, 2013.
-Мультимедиа;

-Эш дәфтәре;

-Укытучы өчен методик ярдәмлек;

-Ата-аналар өчен кулланма;

-Эш программасы үрнәге

2.Р.З.Хәйдәрова “Күңелле татар теле” 1 нче сыйныф. Казан “Татармультфильм” нәшрияты 2014

 1. “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле һәм уку дәресләре оештыру” Р.З.Хәйдәрова, Р.Л.Малафеева,Яр Чаллы, 2007

 2. “Татар теле дәресләре 2класс” Р.З.Хәйдәрова «Фән һәм мәктәп», «Мәгариф» журналлары, “Мәгърифәт”, “Ачык дәрес” газеталары

 3. Гомуми урта белем бирү мәктәпләренең 2 нче сыйныфында укучы рус телле балаларга татар теленнән контроль эшләр” Р.З.Хәйдәрова,2010

4 .Р.З.Хәйдәрова “Татар телен өйрәнүчеләр өчен кагыйдәләр һәм күнегүләр җыентыгы” 2  кисәктә, Н.М.Хәсәнова, В.Г.Факеева, 2003“Рус мәктәпләрендә татар телен өйрәнүчеләр өчен күнегүләр җыентыгы”  Н.М.Хәсәнова, Ф.Г.Газизова, Н.М.Фәтхуллина, 2000 ел

  1. “Татар теле дәресләрендә башка милләт укучылары белән өстәмә эшләү өчен күнегүләр җыентыгы”  Р.Р.Нигъмәтуллина, 1999

  2. Р.З.Хәйдәрова, “Ситуатив күнегүләр”, Яр Чаллы, 2007;

  3. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен укыту” укытучылар өчен методик кулланма 2013 казан “Татармультфильм”

 

Р.З.Хәйдәрова “Күңелле татар теле” 1 нче сыйныф. Казан “Татармультфильм” нәшрияты 2014

Өстәмә әдәбият:

1. Методик ярдәмлек. Р.З.Хәйдәрова, Л.Ә.Гыйниятуллина: Рус телендә сөйләшүче балалар белән эшләүче укытучылар өчен кулланма. Казан: Мәгариф, 2010

2. «Фән һәм мәктәп», «Мәгариф» журналлары, “Мәгърифәт”, “Ачык дәрес” газетасы.
“Рассмотрено” “Согласовано” “Утверждено”

Руководитель МО Заместитель директора по Директор МАОУ

_____ /Сафина З.С./ по нац. обучению МАОУ “СОШ №2”

Протокол № от “СОШ №2” _______/Хисамова Р.С./

“____“_________2014г ______/Ибрагимова Г.Г. Приказ № от

“____“_________2014 г “_____“_______ 2014г


МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №2”

г.Нурлат Республики Татарстан


Рабочая программа по татарской литературе

1 классУчитель: Аглиуллина Валия Мансуровна, учитель татарского языка и литературы

высшей квалификационной категории

2014-2015 учебный годУКУ. 1 нче сыйныф ( 33 сәг )

Аңлатма язуы

Эш программасы статусы.

Программа нигезенә Россия,Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды,”Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбиятын укыту буенча сынап карау программалары”на нигезләнеп төзелде.

Эш программасы структурасы.

Укудан эш программасы өч өлештән тора: аңлатма язуыннан,төп бүлекләрне,белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән,укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән.

Эш программасының эчтәлеге.

Рус телендә сөйләшүче балаларга уку дәресләрен укытуның төп максаты һәм бурычлары.

1992 нче елның 8 нче июлендә кабул ителгән”Татарстан Республикасы халыклары телләре турында”Законы нигезендә татар һәм рус телләре тигез хокуклы дәүләт телләре булып расланды һәм Татарстан Республикасы мәктәпләрендә рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен дәүләт теле буларак укыту процессы башланды. Мәгариф министры җитәкчелегендә бик кыска вакыт эчендә бу өлкәдә нәтиҗәле эш оештырылды: махсус программалар, дәреслекләр, методик әсбаплар, дидактик материаллар әзерләнде, ”Татарстан мәктәпләрендә татар телен дәүләт теле буларак укыту эчтәлегенә таләпләр минимумы” төзелде.

Татар исемнәрен, Татарстан җирлеге топонимикасын дөрес әйтә белергә өйрәтү, аларның семантикасы белән кызыксындыру, балалар фольклоры, татар халык авыз иҗаты, әдәбият-сәнгать вәкилләре белән таныштыру;

укучыларны татарча аралашырга өйрәтү;

лексик-грамматик нигезләрен системалы рәвештә үзләштерү;

телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү;

татар теленә хөрмәт тәрбияләү, бу телнең дәүләт теле буларак әһәмияте зур булуына төшендерү.

Бу максатка ирешү өчен,түбәндәге бурычларны хәл итү сорала:

татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү;

татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм оештырырга өйрәтү;

программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм булдыруга ирешү;

карап чыгу, танышу,өйрәнү, эзләнү максаты белән уку төрләрен кулланып, төрле жанрдагы текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү;

халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү.

Укудан эш программасы рус телендә сөйләшүче балаларны Р.З.Хәйдәрованың коммуникатив технология нигезендә татарча сөйләшергә өйрәтү өчен төзелгән укыту-методик комплексына таянып төзелде.

Укыту-методик комплексы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган татар теле һәм татар әдәбияты программаларына нигезләнеп төзелде.( Р.З.Хәйдәрова,Н.Г.Галиева,Ә.Г.Әхәтова. Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле укыту программасы:1-4 сыйныфлар.Казан:Мәгариф, 2010).

Р.З.Хәйдәрова,Н.Г.Галиева.Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту.1 нче сыйныф:Укытучылар өчен методик кулланма.Казан:Мәгариф, 2003)

Укыту планында 1 нче сыйныфта укудан атнага 1сәгать вакыт бирелә. Укудан тематик планны “Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле укыту программалары 1-4”на (Р. З. Хәйдәрова,

Н. Г. Галиева, Ә. Г. Әхәтова. Казан. “ Мәгариф” нәшрияты, 2010) нигезләнеп төзедем.

Укыту планында 1 нче сыйныфта укудан атнага 1 сәгать бирелә. Программада 33 сәгать каралган.

Укыту-методик комплекты

1. Күңелле татар теле.Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башлангыч мәктәпнең 1нче сыйныфы өчен дәреслек(рус телендә сөйләшүче балалар өчен)./Р.З.Хәйдәрова, Н.Г.Галиева.-Казан:Татармультфильм, 2012.

2.Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту.1нче сыйныф:Укытучылар өчен методик кулланма./Р.З.Хәйдәрова,Н.Г.Галиева.-Казан:Мәгариф, 2003.

3.Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты.-Казан:Мәгариф, 2005.

4.Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле укыту программасы(рус телендә сөйләшүче балалар өчен):1-4 сыйныфлар./Р.З.Хәйдәрова,Н.Г.Галиева, Ә.Г.Әхәтова.-Казан: Мәгариф, 2009.

5. Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле hәм әдәбиятынн үрнәк программалар 1-11 нче сыйныфлар [басма өчен

Тематик планда дәрес типларының исемнәре кыскартылып күрсәтелде

ЛГКК-лексик-грамматик күнекмәләр камилләштерү ЛКФ-лексик күнекмәләр формалаштыру БСҮ-бәйләнешле сөйләм үстерү

ГКФ-грамматик күнекмәләр формалаштыру ЛКК-лексик күнекмәләр камилләштерү ГКК-грамматик күнекмәләр камилләштерүӘдәби уку” курсы түбәндәге максатларны һәм бурычларны күз алдында тота:


 • Кече яшьтәге мәктәп балаларын аңлап, дөрес, йөгерек һәм сәнгатьле укырга өйрәтү;

 • төрле типтагы текстлар белән эшләүне тәэмин итүче барлык сөйләм эшчәнлеге төрләрен камилләштерү;

 • китап укуга карата кызыксыну үстерү;

 • китап укучының белем дәрәҗәсен формалаштыру;

 • китап сайлау һәм мөстәкыйль китап уку тәҗрибәсе туплау;

 • әдәби әсәрләр ярдәмендә балаларда әхлак тәрбиясе булдыру;

 • яхшылык, дуслык, дөреслек һәм җаваплылык турында күзаллау формалаштыру;

 • күпмилләтле Россия халыклары һәм татар халкы мәдәниятенә карата кызыксыну һәм хөрмәт тәрбияләү.


Универсаль уку күнекмәләре.


Әдәби уку буенча төзелгән эш программасы 1 нче сыйныф укучыларының шәхси үсеш-үзгәреш, предметара һәм предмет нәтиҗәләрен үзләштерүне күз алдында тота.


Шәхси үсеш-үзгәреш нәтиҗәләренә ирешү осталыгы булып түбәндәгеләр санала:


- гомуми кулланыш нормалары һәм кыйммәтләре күзлегеннән кешеләрнең эш- гамәлләрен, тормыш ситуацияләрен бәяләү;

- текстны “эмоциональ кичерү”, үз фикереңне белдерү;

- башка кешеләрнең хисләрен аңлау, кешенең хәленә керү, аңа теләктәшлек белдерү;

- укылган әсәр геройларына карата үзеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү;

Предметара нәтиҗәләр булып әдәби уку курсын өйрәнгәндә универсаль уку гамәлләре формалашу санала.


Шәхси универсаль уку гамәлләре.


Регулятив универсаль уку гамәлләре.

Танып-белү универсаль уку гамәлләре.


Коммуникатив универсаль уку гамәлләре.


1.Түбәндәге кыйммәтләрне аңлый һәм бәяли белү: яхшылык, түземлелек, табигать, туган ил, гаилә һ.б. Үз гаиләңә, туганнарыңа, ата-анаңа хөрмәт.

2.Укучы ролен үзләштерү. Укуга карата кызыксыну формалаштыру.

3. Гомумкешелек нормалары күзлегеннән чыгып, тормыш ситуацияләрен, геройларның үз-үзләрен тотышларын бәяләү.

1.Укытучы җитәкчелегендә эш урынын әзерләү, оештыру.

2.Укытучы җитәкчелегендә дәрестә, дәрестән тыш эшчәнлектә, тормыш ситуацияләрендә биремнәрне үтәү максатын билгеләү.

3.Укытучы җитәкчелегендә дәрестә, дәрестән тыш эшчәнлектә, тормыш ситуацияләрендә биремнәрне үтәү планын билгеләү.

1. Китап белән эшләү: бирелгән бүлекне өйрәнгәндә формалашучы белем-күнекмәләрне билгеләү.

2.Укытучының гади сорауларына җавап бирү, дәреслектән тиешле мәгълүматны табу.

3.Геройларны, аларның гамәлләрен чагыштыру, уртак һәм аермалы якларын табу.

4.Укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген сөйләү.

1. Дәрестә һәм тормыш ситуацияләрендә диалогта катнашу.

2.Укытучы, сыйныфташларның сорауларына җавап бирү.

3.Сөйләм этикеты нормаларын үтәү: исәнләшү, хушлашу, рәхмәт белдерү;

4.Башкаларның сөйләмен тыңлап аңлау.

5. Парлап һәм күмәк эшләү.


Регулятив универсаль уку гамәлләрен формалаштыру чарасы булып – продуктив уку технологиясе ; танып-белү универсаль уку гамәлләрен формалаштыру чарасы булып-дәреслектәге текстлар, беренчел мәгълүмат белән эшләү күнекмәләрен тәэмин итүче методик аппарат; коммуникатив универсаль уку гамәлләрен формалаштыру чарасы булып продуктив уку технологиясе һәм эшне парлап, кечкенә төркемнәрдә оештыру хезмәт итә.


Предмет нәтиҗәләре:

- укытучы, укучы укыган текстны ишетеп аңлау;

- бөтен сүзләрне аңлап, дөрес уку;

- текстны тулысынча сөйләү;

- кечкенә күләмле шигырьләрне ятлау;

- рәсем буенча телдән хикәя төзү;

- автор, текст исеме һәм текстның эчтәлеген билгеләү;

- хикәя , шигырьне аера белү

Белем дәрәҗәсенә таләпләр


Уку техникасы.

Кыска сүзләрне иҗекләп кычкырып уку.

Уку елы ахырына эчтән уку күнекмәләрен формалаштыра башлау.


Әдәби текст белән эшләү.

1 нче сыйныф ахырына укучы текст буенча сорауларга җавап бирергә, текст сүзләре белән эчтәлеген сөйли белергә һәм кемнәр катнашуын әйтеп бирә белергә тиеш.


Әдәбият белемен өйрәнүгә әзерлек.

Шигырьләр, алардагы сәнгатьлелекне тою.

Әкиятләр, әкият персонажлары, аларның теле, әкиятнең төп фикере.

Сөйләм үстерү.

Балада дөрес һәм йөгерек укуга ихтыяҗ булдыру (текстлар балаларга ошарга, тиз истә калырга, укучыларда күбрәк уку теләге, уку барышындагы кыенлыкларны җиңү теләге уятырга тиеш);

• җиде яшьтәге балада беренчел уку күнекмәләре булдыру (шигъри әсәрләр белән бала кечкенәдән – балалар бакчасында йөргәндә үк таныш була, шигырь юлларының кыскалыгы укуга теләк уята, рифма аңа сүзне табарга ярдәм итә, үз кеченә ышаныч уята, ритм кечкенә балаларның яшәү рәвешенә дә туры килә);

• әдәбият үсешенең халык авыз иҗатыннан язма формаларга күчү эзлеклеге аңлатыла (беренче сыйныф укучылары халык авыз иҗатының төрле формалары: фольклорның кече жанрлары, әйләнмәле, чылбыр, алдавыч әкиятләр, төрле авторларның балалар өчен язылган шигырьләре һәм кыска хикәяләр белән танышалар);

• җиде яшьлек баланың әхлакый һәм эстетик үсеш дәрәҗәсе иң актуаль булып тора (халык авыз иҗаты һәм әдәби әсәрләрнең сюжеты уен характерында бара; күпчелек текстлар балаларда юмор хисе тәрбияли).

Уку елы ахырында 1 нче сыйныф укучылары, “Телдән әзерлек чоры” өчен тәкъдим ителгән темалар буенча бирелгән сүзләрне аңлап, кара-каршы һәм монологик сөйләмдә куллана белергә тиешләр.

Текстны сүзләп кычкырып уку. Уку елы ахырына эчтән уку күнекмәләрен формалаштыра башлау. Уку темпы 1 минутка 20-25 сүздән ким булмаска тиеш

-текст буенча сорауларга җавап бирә;

-текст сүзләре белән эчтәлеген сөйли белергә һәм кемнәр катнашуын әйтеп бирә белергә тиеш.

Тематик план

ТЕМА

саны

Материал үзләштерүнең көтелгән нәтиҗәләре (шәхескә кагылышлы, метапредмет һәм уку фәне буенча нәтиҗәләр)


Милли региональ

компонент

Үткәрү вакыты

Искәрмә

План

Факт
Әйдәгез танышабыз


Регулятив универсаль уку гамәлләре: эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме елән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләнгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү.

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

аңлап уку, тиешле мәгълүматны сайлап алу; төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; обүектларны чыгыштыру; классификацияләү өчен уртак билгерләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.

1

Әйдәгез танышабыз! Тылсымлы сүзләр

1

Дәреслек белән танышырга, дөрес утырырга, гәүдәне дөрес тотарга, әңгәмәдәше белән контакт урнаштыру. Танышу ситуациясенә бәйле җөмлә калыпларын дөрес интонация белән әйтергә өйрәнү..


02.092

Татарстан шәһәрләре “Әйдәгез танышабыз” темасы буенча сөйләм.

1

Карта рәсеме буенча сөйләү. Татарстан республикасы шәһәрләренең татарча исемнәрен дөрес әйтергә өйрәнү.


09.093

Сиңа ничә яшь? соравы һәм аңа җавап формасы

1

; ничә?соравы белән сорау җөмлә төзү. төзелмәләрне яңа дидактик материаллар, уеннар,ситуатив һәм ишетеп аңлау күнегүләре аша ныгыту.


16.094

Урман дусларыбыз. Кыргый хайваннар.


1

Рәсем буенча диалог төзү.Кара-каршы сөйләү. Кыргый хайван исемнәрен атый белү. Аларның санын әйтә белү. Бер-береңне чакыра белү. Укучыларның иҗади сәләтләрен, театраль осталыкларын үстерү.


23.095

[ а ] , [ а ],[ ә ] авазлары. А, а, Ә, ә хәрефләре.

Шүрәле белән Былтыр диалогы

1

[ а ],[ ә ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, укытучы биргән сорауларга өйрәнелгән сүзләр белән җавап бирү. А, а, Ә, ә хәрефләрен укырга өйрәтү. Кайда? Кайда яши? сораулары һәм аларга өйрәнелгән сүзләр белән җавап бирә белү күнекмәләрен камилләштерү.Иптәшеңне уйнарга чакыра белү


30.096

[ о ],[ ө ] авазлары. О, о, Ө, ө хәрефләре.

Төремкәй әкияте

1

[ о ],[ ө ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, яңа сүзләр белән танышу. О, о, Ө, ө хәрефләре, алар белдергән сүзләр белән таныштыру, рус теле белән чагыштырып аермасын күрсәтү. Теремкәй» әкиятенең эчтәлеген искә төшерү


07.107

[ н ], [ ң ],[ и ] авазлары. Н, н, ң, И, и хәрефләре.

Спорт бәйрәме.

1

[ н ], [ ң ],[ и ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү. Н, н, ң хәрефләрен укый белү күнекмәләрен формалаштыру. [ и ] авазының татар һәм рус телендә охшаш булуы. И, и хәрефләре, алар белдергән авазлар белән таныштыру


14.108


[ ы ],[ у ],[ ү ] авазлары. Ы, ы, У, у , Ү, ү хәрефләре. Ничә?

Монологик сөйләм


1

[ ы ],[ у ], [ ү ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү. Рәсем буенча җөмләләр төзү. Ы, ы, У, у, Ү, ү хәрефләре, алар белдергән авазлар белән таныштыру, [ ы ] авазының татар һәм рус телендә аермасын күрсәтү.

хәрефе, ул белдергән аваз белән таныштыру, дөрес әйтү күнекмәләрен камилләштерү. Хайваннарны сурәтли белү һәм тәртип санын куллана белү күнекмәләрен камилләштерү.


21/109

[ т ] авазы. Т, т хәрефләре.

[ л ] авазы. Л, л хәрефләре.

Рәсем буенча хикәя.

1

[ т ] авазын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, җөмләләр төзү, сүзләр уку. Нишлисен? Соравына җавап бирү. [ л ] авазын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, яңа сүзләр, конструкцияләр белән танышу, сүзләр, җөмләләр уку. Т, т хәрефләрен укый белү күнекмәләрен булдыру.

Л, л хәрефләре белдергән авазларны дөрес әйтү күнекмәләрен үстерү


28//1010

[ к ] , [ къ ],[ м ] авазлары. К, к, М, м хәрефләре. Спорт бәйрәме” темасы буенча яңа лексика.

1

[ к ], [ къ ], [ м ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, яңа сүзләр, конструкцияләр белән танышу, сүзләр, җөмләләр уку.

Кем беренче килә? К, к, М, м хәрефләре белдергән авазларны дөрес әйтү күнекмәләрен үстерү.


4/11


Мәктәптә

11

[ с ],[ р ] авазлары. С, с, Р, р хәрефләре. Бәйлек һәм бәйлек сүзләр. Урман мәктәбендә.

1

[ с ],[ р ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, рәсем буенча гомуми темага берләштерелгән җөмләләр төзү.

С, с, Р, р хәрефләрен укый белү күнекмәләрен үстерү. Яңа сүзләр белән таныштыру


11/1112


Йорт хайваннары һәм кошлары.

[ w], [ в ] авазлары.

В, в хәрефләре.

1

[ w ], [ в ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү.

В, в хәрефләре, алар белдергән авазлар белән таныштыру. Хайваннарны сурәтли белү.Кая? соравын үзләштерү һәм, аңа җавап буларак ,исемнәрнең юнәлеш килеше формасы белән таныштыру


18/1113


[ г ], [ гъ ]авазлары. Г, г хәрефләре.

1

[ г ], [ гъ ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, сүзләрне һәм җөмләләрне уку. Г,г хәрефләре, алар белдергән авазлар белән таныштыру, уку күнекмәләрен үстерү. Сүзләрне һәм җөмләләрне уку.


25/1114

“ Мәктәптә” темасын йомгаклау. [ д ],[ з ] авалары. Д, д, З, з хәрефләре.

1

[ д ], [ з ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү.

Д, д, З, з хәрефләре, алар белдергән авазлар белән таныштыру. Кая? Кайда? сорауларына дөрес җавап бирү күнекмәләрен камилләштерү.


02/1215

[ б ], [ п ] , [ э ] , [ й ] авазлары. Б, б, П, п,Э,э,Й,й,Е,е хәрефләре. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары

1

[ б ], [ п ], [ э ] , [ й ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү. Кайда? Кая? Кайдан? сорауларына дөрес җавап бирү, рәсем буенча санау.

Б, б, П, п,Э,э,Й,й ,Е,е хәрефләре, алар белдергән авазлар белән таныштыру. Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап булган сүзләр белән җөмләләр төзү.соравына дөрес җавап бирү.9.12


Бакчада

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

укытучы ярдәме блән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү;

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

уку максатын мөстәкыйль билгеләү; тиешле мәгълүматны табу, билгеләү; сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу; мәсьәләне чишү өчен уңайлы ысул сайлау;

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

әҗгәмәдешеңнең фикерен тыңлый, аралашу күнекмәләрен формалаштыру; әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү;


16

[ ж ] авазы. Ж, ж,Җ,җ хәрефләре. Яшелчәләр.

Син нәрсә яратасың?


1

[ ж ] авазын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, рәсем буенча гомуми темага берләштерелгән җөмләләр төзү, яшелчә исемнәрен татарча өйрәнү.

Ж, ж хәрефләре, белдергән авазлар белән таныштыру. Иптәшеңнең һәм үтеңнең нәрсә яратканыңны әйтә һәм сорый белү Иптәшеңнең кайдан кайтканын сорый һәм үзеңнең кайдан кайтканыңны әйтә кайта мин кайтам16/1217

[ ш ],[ щ ] авазы. Ш, ш, Щ, щ хәрефләре. “Шалкан” әкияте.

Әни щи пешерә.


1

[ ш ], [ щ ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, рәсем буенча җөмләләр төзү, текстны уку, яшелчә исемнәрен кулланып нинди? соравын бирү, диалог буенча эш: уку, тәрҗемә итү, сорау бирү, рольләргә бүлеп уку. ”Шалкан” әкиятенең тексты белән таныштыру, әкиятне сәхнәләштерү.

Ш, ш, Щ, щ хәрефләре, алар белдергән авазлар белән таныштыру. Дәреслектәге текстлар, диалоглар аша аралаша белү күнекмәләрен үстерү. ”Шалкан” әкиятенең гадиләштерелгән үрнәге ярдәмендә боерык фигыльләр белән таныштыру.


23.1218

[ ч ] авазы. Ч, ч хәрефләре.

БСҮ. “Без хезмәт сөябез”.

1

[ ч ] авазын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү. Текстларны, уку өчен бирелгән сүзләрне уку, бутап язган хәрефләрдән сүзләр җыеп уку.

Ч, ч хәрефләре, алар белдергән авазлар белән таныштыру. [ ч ] авазының рус телендәге [ ч ] авазыннан аермалы булуын күрсәтү.Хезмәтеңә карап геройга бәя бирү Таня,син- яхшы,эшчән кы


30.12Регулятив универсаль уку гамалләре:

уку хезмәтендә узеңә максат куя белү; бурычларны билгели белү; укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; укудагы уңышларга, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый , анализлый белү;

Танып белу универсаль уку гамәлләре:

сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу; мәсьәләне чишү өчен уңайлы ысул сайлау; укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

әдгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү; күмәк эшне планлаштыру; әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү; әңгәмәдәш аралашу калыбын

19

[ х ],[ һ ] авазлары. Х, х Һ, һ, хәрефләре.

Кыш бабайга хат язабыз

1

[ х ], [ һ ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, текстлар уку.

Х, х хәрефләре, алар белдергән авазлар белән таныштыру.

[ Һ ] авазының татар теленең үзенчәлекле авазы булуы турында аңлату Кыш бабай, Кар кызы исемнәрен әйтә, Кыш бабайга хат яза, Кыш бабайдан бүләк сорап ала белү Кыш бабай Кар кызы Кыш бабай шәһәргә килә.. Хат Кыш. бабай, кил тизрәк, Миңа буләк кирәк!Миңа буләк бармы?


14.01
20

[ ф ], [ ц ] авазлары. Ф, ф, Ц, ц хәрефләре.

Диалог “Кышкы уеннар”

1

[ ф ],[ ц ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, текст уку, эчтәлеген сөйләү, диалогны рольләргә бүлеп уку. Рәсем буенча яңа сүзләр белән танышу.Ф, ф, Ц, ц хәрефләре, алар белдергән авазлар белән таныштыру.

Ц хәрефенең рус теленнән кергән сүзләрдә генә куллануы искәртелә.

Мин чана (чаңгы) шуам.Синең тимераягың бармы? Юк, минем тимераягым юк


21.0121

[ йа ], [ йә ], [ йу ], [ йү ] авазлары. Я, я, Ю, ю хәрефләре.

Яңа ел бәйрәме тексты

1

[ йа ], [ йә ], [ йу ], [ йү ] авазларын ишетеп тану, әйтергә өйрәнү, рәсем буенча сөйләргә өйрәтү, диалог төзү.

Я, я, Ю, ю хәрефе һәм [ йа ], [ йә ] аваз кушылмаларының әйтелеше белән таныштыру.


28.0122

Ь,ъ билгеләре кергән сүзләрне уку.

Диалогик сөйләм. Бер-береңне уенга чакыру

1

ь, ъ билгеләре белән танышу, текст уку һәм тәрҗемә итү, диалог уку һәм ул үрнәк буенча диалог төзү, табышмаклар чишү, рәсемгә карата телдән кечкенә хикәяләр төзү. Син кая барасың?

Бер-береңнең яшен сорый белү. Бер-береңне уенга чакыра белү


04.02

25.02Регулятив универсаль уку гамәлләре:

укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырыга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештра белү; уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү.

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

фикерләрне огик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстакыйль рәвештә булдыру; тиешле мәгълүматны билгеләү, анализлау, объектларны чагыштыру

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү; әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү; мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.

11.02

23

Татар алфавитын уку. Сәламәт бул! Тән әгъзалары.

Табиб янында

1


Тән әгъзаларын атаучы лексика белән танышу, аларны кулланышка кертү, спорт белән шөгыльләнү буенча киңәшләр бирергә өйрәнү.Ситуатив күнегүләр аша өйрәнелгән конструкцияләрне сөйләмдә мөстәкыйль куллана белү күнекмәләрен камилләштерү. Авыру кешенең хәлен белешергә өйрәнү.

Авыруның хәлен сорау, аңа киңәш бирә белү.


04.0324

Дәү әни белән диалог. Сәламәт булу серләр е.

1

Дәу әни, хәлең ничек?Кай җирең авырта? Миңа чәй бир әле.Бал белән чәй эч!Тән әгъзаларын атаучы лексика белән танышу, аларны кулланышка кертү, спорт белән шөгыльләнү буенча киңәшләр бирергә өйрәнү.Сәламәт булу өчен нәрсәләр эшләргә кирәклеген төшенү


11.0325


Төсләр. Г.Тукай “Безнең гаилә”

1

Рәсем буенча яңа сүзләр белән танышу, үз гаиләсе турында сөйләү.

Гаилә темасына караган яңа сүзләр белән таныштыру.


18.0326

Яз билгеләре.

Фатих Кәрим “Яз җитә”

1

Яз темасына караган лексика һәм кош исемнәрен әйтә белү, иптәшеңне урамга уйнарга чакырырга өйрәнү. Сәнгатьле уку күнекмәләрен камилләштерү. Яз фасылы турында сөйли белү күнекмәләрен үстерү.


01.0427

8 март котлаулары. Тәмле сүзләр. Татар халык ашлары.


1

Яз темасына караган лексика һәм кош исемнәрен әйтә белү, иптәшеңне урамга уйнарга чакырырга өйрәнү. Сәнгатьле уку күнекмәләрен камилләштерү. 8 нче март бәйрәме белән котлый белү. Укучыларны тәмле сүзләр белән таныштыру, аларны әйтү әдәбе белән таныштыру. Гөбәдия, чәк-чәк, бәлеш, өчпочмак сүзләре белән таныштыру. Сине бәйрәм белән котлыйм!Уңышлар телим.


08.0428

Бүген минем туган көнем

1

Кунакларны каршы алганда, табынга чакырганда, сыйлаганда кулланыла торган сөйләм үрнәкләре белән танышу. Чакыру кәгазьләре яза һәм чакыруны телдән әйтә белергә өйрәнү, уеннар өйрәнү. Туган көнгә чакыру итагатенә өйрәтү. Туган көн турында сөйли белүне камилләштерү.


15.0429

Бари Рәхмәт “Аш вакыты”.

“Кибеттә” темасына диалоглар уку

1

Рәсем аша өс киемнәренең, савыт-сабаның, ашамлыкларның исемнәре белән танышу, диалог төзү. Табын әзерләү тәртибе турында сөйли белү.

Яңа конструкцияләр өйрәнү аша кибеттә сатып-алу вакытында кулланыла торган сөйләм үрнәкләре белән таныштыру. Аңлап, сәнгатьле уку


22.0430

Киемнәр

1

Парларда эшләү. Кием сатып ала белү Киемнәрнең исемен, төсен,нинди кием кигәнеңне әйтә белү


29.0431


Безнең шәһәр тексты

1


Татарстан шәһәрләре исемнәрен дөрес әйтә белү. Өйрәнелгән сүзләрне сөйләмдә актив куллану. Шәһәр темасы буенча сөйли белү күнекмәләрен формалаштыру. Татарстан шәһәрләре турында монологик сөйләм үстерү.


06.0532


Г.Тукай. Бала белән күбәләк

1

Җәй көне, кунакка барам, су коенам, кошлар сайрый, күбәләкләр оча конструкцияләре белән танышу. Аңлап, сәнгатьле укый белү күнекмәләрен формалаштыРУ Җәйге табигать, җәйге ял турында сөйләргә өйрәтү. Үткәннәрне кабатлау..


13.0533


Сабантуй-күңелле бәйрәм

1

Сөйләм күнекмәләрен камилләштерү

Сабантуй турында сөйли белү.


20.05Мәгълүмат һәм белем бирү чыганаклары.

УМК

Укытучы өчен методик әдәбият

Укучылар өчен әдәбият

 1. Программа: Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы ”Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен” 2011 ел

Казан Татарстан китап нәшрияты

 - Р. З. Хәйдәрова, Г.М.Ахметзянова, Л.А. Гиниятуллина “Күңелле татар теле”. Дүртьеллык башлангыч рус мәктәбенең нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Казан, “Татармультфильм” нәшрияты, 2013.
-Мультимедиа;

-Эш дәфтәре;

-Укытучы өчен методик ярдәмлек;

-Ата-аналар өчен кулланма;

-Эш программасы үрнәге

2.Р.З.Хәйдәрова “Күңелле татар теле” 1 нче сыйныф. Казан “Татармультфильм” нәшрияты 2014

 1. “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле һәм уку дәресләре оештыру” Р.З.Хәйдәрова, Р.Л.Малафеева,Яр Чаллы, 2007

 2. “Татар теле дәресләре 2класс” Р.З.Хәйдәрова «Фән һәм мәктәп», «Мәгариф» журналлары, “Мәгърифәт”, “Ачык дәрес” газеталары

 3. Гомуми урта белем бирү мәктәпләренең 2 нче сыйныфында укучы рус телле балаларга татар теленнән контроль эшләр” Р.З.Хәйдәрова,2010

4 .Р.З.Хәйдәрова “Татар телен өйрәнүчеләр өчен кагыйдәләр һәм күнегүләр җыентыгы” 2  кисәктә, Н.М.Хәсәнова, В.Г.Факеева, 2003“Рус мәктәпләрендә татар телен өйрәнүчеләр өчен күнегүләр җыентыгы”  Н.М.Хәсәнова, Ф.Г.Газизова, Н.М.Фәтхуллина, 2000 ел

  1. “Татар теле дәресләрендә башка милләт укучылары белән өстәмә эшләү өчен күнегүләр җыентыгы”  Р.Р.Нигъмәтуллина, 1999

  2. Р.З.Хәйдәрова, “Ситуатив күнегүләр”, Яр Чаллы, 2007;

  3. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен укыту” укытучылар өчен методик кулланма 2013 казан “Татармультфильм”

 

Р.З.Хәйдәрова “Күңелле татар теле” 1 нче сыйныф. Казан “Татармультфильм” нәшрияты 2014

Өстәмә әдәбият:

1. Методик ярдәмлек. Р.З.Хәйдәрова, Л.Ә.Гыйниятуллина: Рус телендә сөйләшүче балалар белән эшләүче укытучылар өчен кулланма. Казан: Мәгариф, 2010

2. «Фән һәм мәктәп», «Мәгариф» журналлары, “Мәгърифәт”, “Ачык дәрес” газетасы.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Рабочая программа по татарскоиу языку по учебнику ФГОС Хайдаровой РР,

Автор: Аглиуллина Валия Мансуровна

Дата: 15.09.2015

Номер свидетельства: 230838

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства