kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

7 "А" сыныбыны? "?деп" факультатив саба?ына арнал?ан к?нтізбелік жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Ключевой орта мектебі»  М.М.

ГУ «Ключевая  средняя школа»

«Утверждено»:                                                             «Согласовано»                                            «Рассмотрено» на заседании

на педагогическом совете                                           Зам. директора по УВР                             

школы протокол

№ 1 от 26.08.15г.                                                          _____________Тугульбаева Л. М.

председатель педагогического

совета                                                                                                                        

____________Габдулин Х.В.                                                                                              

Рассмотрено на заседании ШМО

___________________

Та?дау курс ба?дарламасы

 (курсты? та?ырыбы)

7 «А» сыныптар ?шін

М??алім: Данкенова А.?.

 
 Программа курса по выбору

«?деп »

для учащихся 7 «А»  класса

Учитель: Данкенова А.К.

2015-2016 учебный год

Т?сінік хат

Адамдар ?мірінде к?птеген жа?дайларды бастан кешіп, сан т?рлі адамдар?а тап болады болады. Кез- келген ортада ?зі?ді жа?сы ?рі сенімді сезінуі ?шін, бала кезінен бастап ?о?амды? ?мірді? талаптарын ме?геріп к?нделікті да?ды?а айналдыру ?ажет. ?дептілік таныту- ойдан шы?арыл?ан, ?мірді ?иындататын д?ние емес, керсінше, ?дептілікті? ар?асында ?арым-?атынас адамгершілік сипатта болады, оны? негізгі м?н-ма?ынасы сыйласты??а ж?не іскерлік адамгершілік ?атынастар?а негізделген.

«Мектеп ?дебі» ба?дарламасыны? ма?саты – о?ушыларды ?о?амды? ортада?ы ?арым-?атынас нормаларымен таныстыру, ?р т?рлі ?мірлік жа?даяттарда ?арым-?атынас нормаларын са?тай отырып ?зі?ді лайы?ты ж?не сенімді сезіну ?абілеттерін ?алыптастыру;о?ушыларды? коммуникативтік ?абілеттерін дамыту.

Міндеттері: о?ушыларды ?о?амды? ортада?ы ?арым-?атынас нормаларымен таныстыру;

?зіні? ??рдастары арасында?ы ж?не жеткіншек жастармен бейімділік ?арым-?атынас типін ?алыптастыру;

адамдарды? ?зге т?л?алар?а деген сыйласты? ж?не ?ріптестік ?арым-?атынастарын ?алыптастыру;

о?ушыларды?  ?зіндік т?ра?ты ба?алауларын ?алыптастыру.

Ба?дарлама мазм?ны 5 б?лімнен т?рады: Ба?дарлама 5 б?лімнен т?рады: «С?йлеу м?нері», «Ішкі келбетті? ?арым-?атынас м?дениеті», «?арым-?атынас м?дениеті», «Тама?тану м?дениеті», «Т?ртіп м?дениеті».

         К?тілетін н?тижелер.

О?ушыларды? ке? ?олданылатын с?йлеу с?здік ?орына жеткілікті д?режеде ?дептілік стериотиптерін кіріктіру. ?арым-?атынас жа?даяттарына ?арай ?дептілікті? ?ажетті формаларын та?дай білу (кіммен, ?айда, ?ашан, неге айтасын). Т?рбие м?дениетіні? жалпы ережелерін ме?геру.

К?нтізбелік та?ырыпты? жоспар (34 са?ат)

Р

Б?лім ж?не та?ырыпты? атауы

Са?ат саны

К?ні

I Б?лім. С?йлеу м?дениеті.

1.

1.Та?ырып. Ана тілі-халы?ты? байлы?ы.

1

1.09

2.

2.Та?ырып. Сауатты с?йлеу дегеніміз не?

1

8.09

3.

3.Та?ырып. Орфоэпиялы? сауаттылы?.

1

15.09

4.

4.Та?ырып. ?арым-?атынас ж?не адамгершілік м?дениет.

1

22.09

5.

5.Та?ырып. С?йлемдерді? д?рыс ??рылуы.

1

29.09

6.

6.Та?ырып. С?йлеу ?арым-?атынасыны? ережесі.

1

6.10

7.

7. Та?ырып. Спорт, диспут, ж?не пікірталас м?дениеті.

1

13.10

8.

8. Та?ырып. Б??аралы? с?йлеу м?дениеті.

1

20.10

9.

9. Та?ырып. Жазу м?нері. Эпистолярлы? жанр.

1

27.10

II Б?лім. Ішкі келбетті? ?арым-?атынас м?дениеті.

10.

1.Та?ырып. «Киіміне ?арап ?арсы алады…»

1

3.11

11.

2. Та?ырып. «Адамда барлы?ы да жа?сы болуы ?ажет!»

1

17.11

12.

3. Та?ырып. «Б?л ?згермелі с?ндік…»

1

24.11

13.

4.Та?ырып. «С?ндік пен денсаулы?».

1

8.12

14.

5.Та?ырып. «Киіну стилі» т?сінігі.

1

15.12

15.

6. Та?ырып. ?ашан ж?не ?алай киіну ?ажет?.

1

22.12

16.

7. Та?ырып. Косметика ж?не парфюмерия.

1

29.12

17.

8. Та?ырып. Табысты адам иммиджі.

1

12.01

IIІ Б?лім. ?арым-?атынас м?дениеті.

18.

1.Та?ырып. ?арым-?атынас тарихынан: с?лемдесу, ?оштасу, ?арым-?атынас м?дениеті.

1

19.01

19.

2. Та?ырып. Отбасында д?рыс ?арым-?атынас жасау.

1

26.01

20.

3.Та?ырып. ?лкендер мен кішілер арасында ?арым-?атынас жасау ережесі. 

1

2.02

21.

4.Та?ырып. ?дептілікті? негізгі талаптары.

1

9.02

22.

5. Та?ырып.Конфликт ж?не оны ?алай же?уге болады.

1

16.02

IV Б?лім. Тама?тану м?дениеті

23.

1. Та?ырып. Тама?тану, ?мір с?ру ?шін, тама?тану ?шін емес.

1

23.02

24.

2. Та?ырып. Пайдалы ж?не д?мді біреуі ?ана емес ж?не бас?алары.

1

1.03

25.

3. Та?ырып. ?стелді? ?стінде ?зі?ді д?рыс ?стау ережесі.

1

26.

4.Та?ырып. Асханада мерекелік т?стерде д?рыс ?арым-?атынас жасау ережелері. за фуршетом.

1

27.

5.Та?ырып.Тама?тану ж?не денсаулы?.

1

28.

6.Та?ырып. Пайдалы та?амдар.

1

VБ?лім. Т?ртіп м?дениеті

1

29.

1. Та?ырып. ?о?амды? орталарда?ы т?ртіп ?дебі.

1

30.

2.Та?ырып. Білім беру орындарында?ы т?ртіп м?дениеті

1

31

3.Та?ырып. Отбасы о?и?аларыны? ?дебі.

32.

4.Та?ырып. Ресми ж?не бейресми іс-шараларды? ?дебі

1

33.

5. Та?ырып. Іскерлік ?дебі.

1

34

6. Та?ырып. Іскерлік ?дебі.

1

С?йлеу м?дениеті.

   Ана тілі-халы?ты? байлы?ы.

Тілді? байлы?ы, пайдалы, с?лу?ы.  Халы?ты? ата?ты адамдары тіл туралы не жазды.

   Сауатты с?йлеу дегеніміз не?

С?йлеу м?дениеті. ?алай с?здерді д?рыс айту?а керек.

   Орфоэпиялы? сауаттылы?.

Орфоэпия деген не? ?алай с?здерді д?рыс жазу керек. С?здік с?здер.

Ішкі келбет м?дениеті

   Ішкі келбет м?дениеті. Мектептегі ж?не ?йдегі киім. Сені? портфельін не дейді?

?андай киімді о?ушылар?а мектепте киуі болады, ?андай киімді ?йде киуі болады. О?ушыларды? портфельін ?р?ашан таза болу тиісті.

   Киім ж?не ая? киім гигиенасы. Кім таза болса, ?згеге жа?ымды к?рінеді.

?алай киімдерді ж?не ая? киімдерді таза ?стау керек.

   Сырт?ы ж?не ішкі с?ндік. Ішкі келбетті? с?йкестігі ж?не мінезді? жеке келбеті. Киіммен ?арсы алып, а?ылы?мен шы?арып  салады.  С?лу адам.

«Иммидж»  деген не? ?алай спорт адамны? де?саулы?ына ?сер етеді.

   Киімні? ж?не жа?дайларды? с?йкестігі. Іскерлік киім стильі. Мерекелерге, спорт?а ж?не ?йге арнал?ан киімдер.

Киімні? ж?не жа?дайларды? с?йкестігі. ?андай киімді адамдар ж?мыс?а киеді, ?андай киімді адамдар ?йінде киеді.

?арым-?атынас м?дениеті

   Сыпайы ?тіну, бас тарту.

Сыпайы ?тіну адамны? т?рбиесіні к?рсетеді.  ?арым-?атынасты? ережелері. 

   С?йлей ж?не ты?дай білу.

?алай адам?а д?рыс с?йлеу керек.  ?дептік адам б?л ?андай адам?

   Жа?сы с?йлеу ережесі ж?не жаман с?йлеу ережесі. ??рдастармен ж?не жас жеткіншектермен таныс?анда?ы ?дептілік таныту белгісі.

?алай адамдар бір бірінді ?арсы алады, ?алай адамдармен д?рыс с?йлеу керек. ?арым-?атынас ережесі. Т?рбиелілік. ?оз?алс кезіндегі ?арым-?атынас ?дебі.  О?ушыларды? бір- бірімен ?арым-?атынас. Бір- бірімен д?рыс с?йлеу.

 

Тама?тану м?дениеті

   ?стел ?стінде ?зін ?стау. Асхана ??ралдары ж?не оларды? ?олданылуы.

?стел ?стінде д?рыс отыру ережелері.

   Мектеп асханасыны? т?ртібі.

Мектеп асхана деген не? ?алай ?зінді мектеп асханада ?стау керек.

?стел ?сті тіртібі. Мерекелік ?стелді ?зірлеу. Та?амдарды д?рыс беру реті.

?алай ?она?тары ?арсы алу керек.  Та?амдарды д?рыс беру реті.

Т?ртіп м?дениеті

   Д?ріханаларда, шаштаразда, балалар кітапханасында, д?кенде т?ртіп ?стау нормалары.

Д?ріханаларда, шаштаразда, балалар кітапханасында, д?кенде т?ртіп ?стау нормалары туралы ?нгіме.

   ?йде ж?ру т?ртібіні? нормалары. Орманда ж?ру т?ртібі.Таби?ат экологиясы. Жоры??а ?алай дайындалу?а болады?

?алай ?йінде, ?алай орманда ж?ру керек. Таби?атты ?ор?ау керек деген ?нгіме.

   О?ушыларды? мектепке келу ж?не кету ?дебі.О?ушыларды? ?зілісте ж?не саба??а дайындалу ?дебі.

О?ушыларды? мектепке дайындалу. О?ушыларды? мектепке келу ж?не кету ?дебі.

Просмотр содержимого документа
«7 "А" сыныбыны? "?деп" факультатив саба?ына арнал?ан к?нтізбелік жоспары»


«Ключевой орта мектебі» М.М.

ГУ «Ключевая средняя школа»


«Утверждено»: «Согласовано» «Рассмотрено» на заседании

на педагогическом совете Зам. директора по УВР

школы протокол

№ 1 от 26.08.15г. _____________Тугульбаева Л. М.

председатель педагогического

совета

____________Габдулин Х.В.Рассмотрено на заседании ШМО

___________________

Таңдау курс бағдарламасы

(курстың тақырыбы)

7 «А» сыныптар үшін

Мұғалім: Данкенова А.Қ.


Программа курса по выбору

«Әдеп »

для учащихся 7 «А» класса

Учитель: Данкенова А.К.2015-2016 учебный год

Түсінік хат


Адамдар өмірінде көптеген жағдайларды бастан кешіп, сан түрлі адамдарға тап болады болады. Кез- келген ортада өзіңді жақсы әрі сенімді сезінуі үшін, бала кезінен бастап қоғамдық өмірдің талаптарын меңгеріп күнделікті дағдыға айналдыру қажет. Әдептілік таныту- ойдан шығарылған, өмірді қиындататын дүние емес, керсінше, әдептіліктің арқасында қарым-қатынас адамгершілік сипатта болады, оның негізгі мән-мағынасы сыйластыққа және іскерлік адамгершілік қатынастарға негізделген.

«Мектеп әдебі» бағдарламасының мақсаты – оқушыларды қоғамдық ортадағы қарым-қатынас нормаларымен таныстыру, әр түрлі өмірлік жағдаяттарда қарым-қатынас нормаларын сақтай отырып өзіңді лайықты және сенімді сезіну қабілеттерін қалыптастыру;оқушылардың коммуникативтік қабілеттерін дамыту.

Міндеттері: оқушыларды қоғамдық ортадағы қарым-қатынас нормаларымен таныстыру;

өзінің құрдастары арасындағы және жеткіншек жастармен бейімділік қарым-қатынас типін қалыптастыру;

адамдардың өзге тұлғаларға деген сыйластық және әріптестік қарым-қатынастарын қалыптастыру;

оқушылардың өзіндік тұрақты бағалауларын қалыптастыру.

Бағдарлама мазмұны 5 бөлімнен тұрады: Бағдарлама 5 бөлімнен тұрады: «Сөйлеу мәнері», «Ішкі келбеттің қарым-қатынас мәдениеті», «Қарым-қатынас мәдениеті», «Тамақтану мәдениеті», «Тәртіп мәдениеті».

Күтілетін нәтижелер.

Оқушылардың кең қолданылатын сөйлеу сөздік қорына жеткілікті дәрежеде әдептілік стериотиптерін кіріктіру. Қарым-қатынас жағдаяттарына қарай әдептіліктің қажетті формаларын таңдай білу (кіммен, қайда, қашан, неге айтасын). Тәрбие мәдениетінің жалпы ережелерін меңгеру.


Күнтізбелік тақырыптық жоспар (34 сағат)


Р

Бөлім және тақырыптың атауы

Сағат саны

Күні


I Бөлім. Сөйлеу мәдениеті.1.

1.Тақырып. Ана тілі-халықтың байлығы.

1

1.09

2.

2.Тақырып. Сауатты сөйлеу дегеніміз не?

1

8.09

3.

3.Тақырып. Орфоэпиялық сауаттылық.

1

15.09

4.

4.Тақырып. Қарым-қатынас және адамгершілік мәдениет.

1

22.09

5.

5.Тақырып. Сөйлемдердің дұрыс құрылуы.

1

29.09

6.

6.Тақырып. Сөйлеу қарым-қатынасының ережесі.

1

6.10

7.

7. Тақырып. Спорт, диспут, және пікірталас мәдениеті.

1

13.10

8.

8. Тақырып. Бұқаралық сөйлеу мәдениеті.

1

20.10

9.

9. Тақырып. Жазу мәнері. Эпистолярлық жанр.

1

27.10


II Бөлім. Ішкі келбеттің қарым-қатынас мәдениеті.10.

1.Тақырып. «Киіміне қарап қарсы алады…»

1

3.11

11.

2. Тақырып. «Адамда барлығы да жақсы болуы қажет!»

1

17.11

12.

3. Тақырып. «Бұл өзгермелі сәндік…»

1

24.11

13.

4.Тақырып. «Сәндік пен денсаулық».

1

8.12

14.

5.Тақырып. «Киіну стилі» түсінігі.

1

15.12

15.

6. Тақырып. Қашан және қалай киіну қажет?.

1

22.12

16.

7. Тақырып. Косметика және парфюмерия.

1

29.12

17.

8. Тақырып. Табысты адам иммиджі.

1

12.01IIІ Бөлім. Қарым-қатынас мәдениеті.18.

1.Тақырып. Қарым-қатынас тарихынан: сәлемдесу, қоштасу, қарым-қатынас мәдениеті.

1

19.01

19.

2. Тақырып. Отбасында дұрыс қарым-қатынас жасау.

1

26.01

20.

3.Тақырып. Үлкендер мен кішілер арасында қарым-қатынас жасау ережесі.

1

2.02

21.

4.Тақырып. Әдептіліктің негізгі талаптары.

1

9.02

22.

5. Тақырып.Конфликт және оны қалай жеңуге болады.

1

16.02IV Бөлім. Тамақтану мәдениеті23.

1. Тақырып. Тамақтану, өмір сүру үшін, тамақтану үшін емес.

1

23.02

24.

2. Тақырып. Пайдалы және дәмді біреуі ғана емес және басқалары.

1

1.03

25.

3. Тақырып. Үстелдің үстінде өзіңді дұрыс ұстау ережесі.

1


26.

4.Тақырып. Асханада мерекелік түстерде дұрыс қарым-қатынас жасау ережелері. за фуршетом.

1


27.

5.Тақырып.Тамақтану және денсаулық.

1


28.

6.Тақырып. Пайдалы тағамдар.

1
VБөлім. Тәртіп мәдениеті

1


29.

1. Тақырып. Қоғамдық орталардағы тәртіп әдебі.

1


30.

2.Тақырып. Білім беру орындарындағы тәртіп мәдениеті

1


31

3.Тақырып. Отбасы оқиғаларының әдебі.32.

4.Тақырып. Ресми және бейресми іс-шаралардың әдебі

1


33.

5. Тақырып. Іскерлік әдебі.

1


34

6. Тақырып. Іскерлік әдебі.

1


Сөйлеу мәдениеті.


Ана тілі-халықтың байлығы.

Тілдің байлығы, пайдалы, сұлуғы. Халықтың атақты адамдары тіл туралы не жазды.

Сауатты сөйлеу дегеніміз не?

Сөйлеу мәдениеті. Қалай сөздерді дұрыс айтуға керек.

Орфоэпиялық сауаттылық.

Орфоэпия деген не? Қалай сөздерді дұрыс жазу керек. Сөздік сөздер.


Ішкі келбет мәдениеті


Ішкі келбет мәдениеті. Мектептегі және үйдегі киім. Сенің портфельін не дейді?

Қандай киімді оқушыларға мектепте киуі болады, қандай киімді үйде киуі болады. Оқушылардың портфельін әрқашан таза болу тиісті.

Киім және аяқ киім гигиенасы. Кім таза болса, өзгеге жағымды көрінеді.

Қалай киімдерді және аяқ киімдерді таза ұстау керек.

Сыртқы және ішкі сәндік. Ішкі келбеттің сәйкестігі және мінездің жеке келбеті. Киіммен қарсы алып, ақылыңмен шығарып салады. Сұлу адам.

«Иммидж» деген не? Қалай спорт адамның деңсаулығына әсер етеді.

Киімнің және жағдайлардың сәйкестігі. Іскерлік киім стильі. Мерекелерге, спортқа және үйге арналған киімдер.

Киімнің және жағдайлардың сәйкестігі. Қандай киімді адамдар жұмысқа киеді, қандай киімді адамдар үйінде киеді.Қарым-қатынас мәдениеті


Сыпайы өтіну, бас тарту.

Сыпайы өтіну адамның тәрбиесіні көрсетеді. Қарым-қатынастың ережелері.

Сөйлей және тыңдай білу.

Қалай адамға дұрыс сөйлеу керек. Әдептік адам бұл қандай адам?

Жақсы сөйлеу ережесі және жаман сөйлеу ережесі. Құрдастармен және жас жеткіншектермен танысқандағы әдептілік таныту белгісі.

Қалай адамдар бір бірінді қарсы алады, қалай адамдармен дұрыс сөйлеу керек. Қарым-қатынас ережесі. Тәрбиелілік. Қозғалс кезіндегі қарым-қатынас әдебі. Оқушылардың бір- бірімен қарым-қатынас. Бір- бірімен дұрыс сөйлеу.


Тамақтану мәдениеті


Үстел үстінде өзін ұстау. Асхана құралдары және олардың қолданылуы.

Үстел үстінде дұрыс отыру ережелері.

Мектеп асханасының тәртібі.

Мектеп асхана деген не? Қалай өзінді мектеп асханада ұстау керек.

Үстел үсті тіртібі. Мерекелік үстелді әзірлеу. Тағамдарды дұрыс беру реті.

Қалай қонақтары қарсы алу керек. Тағамдарды дұрыс беру реті.


Тәртіп мәдениеті


Дәріханаларда, шаштаразда, балалар кітапханасында, дүкенде тәртіп ұстау нормалары.

Дәріханаларда, шаштаразда, балалар кітапханасында, дүкенде тәртіп ұстау нормалары туралы әнгіме.

Үйде жүру тәртібінің нормалары. Орманда жүру тәртібі.Табиғат экологиясы. Жорыққа қалай дайындалуға болады?

Қалай үйінде, қалай орманда жүру керек. Табиғатты қорғау керек деген әнгіме.

Оқушылардың мектепке келу және кету әдебі.Оқушылардың үзілісте және сабаққа дайындалу әдебі.

Оқушылардың мектепке дайындалу . Оқушылардың мектепке келу және кету әдебі.
Қолданылған әдебиеттер тізімі. 1. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (учебное пособие по развитию коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: “ЛИТУР”, 2002. – 192с.

 2. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения. Методическое пособие для преподавателей. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та; М.: Совершенство, 1997. – 171с.

 3. Григорьева Т.Г., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения. Хрестоматия–Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та; М.: Совершенство, 1997. – 198с.

 4. Григорьева Т.Г.Основы конструктивного общения. Практикум.– Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та; М.: Совершенство, 1997. – 116с.

 5. Крискунова И. Создай свой имидж./ Оформление С. Шикина – СПб.: Лань, 1997. – 176с.

 6. Насонкина С.А. Уроки этикета/ Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.: Изд-во “ДЕТСТВО-ПРЕСС”, 2003. – 40с.: Ил.

 7. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: “Издательство ГНОМ и Д”, 2000. – 160с. (В помощь психологу.)

 8. Соловьев Э.Я. Этикет делового человека: Организация встреч, приемов, презентаций. – Мн., ПКИП “Асар”, 1994. – 96с.

 9. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2004. – 64с.

 10. Этикет. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1999. – 272с., с илл. – (Энциклопедии).

 11. Самоукин А.И., Самоукина Н.В., Шишов А.Л. Психология бизнеса. – М.Ассоциация авторов и издателей “Тандем”: Издательство ЭКМОС, 1997. -272 с.

 12. Шкатова Л.А. Задачник по этикету: Учеб. пособие для учащихся 5-7 кл. сред. Шк. – Челябинск: Юж.-Урал. Кн. Изд-во, 1996. – 80 с.- (Практикум).

 13. Сухарев В.А. Этика и психология делового человека.- М.: Агенство “ФАИР”,1997. – 400 с.

 14. Вечер Л.С. Секреты делового общения. – Мн.: Выш. Шк., 1996. – 367с.

 15. Бочкарев В.И. Директору школы о самоуправлении. Пособие для руководителей общеобразоват. школ. - М.,2001.

 16. Кабуш В.Т. Ученическое самоуправление. Пособие для классных руководителей и педагогов. - Мн., 1998.

 17. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Диагностика педагогического взаимодействия: Метод. пособие. - Мн., 1993.

 18. Кочетов А.И. Культура педагогического исследования. - Мн., 1996.

 19. Кочигер Я С., Чампер В.И. Педагогическая этика. - Кишинев, 1984.

 20. Лаптенок С.Д. Этика и этикет: Уч.-метод. пособие для учителей. - Мн., 1998.

 21. Максимов С.В., Лобейко Ю.А. Диагностика и развитие творческой личности педагога в общении. - Ставрополь, 1994.

 22. Мамед-заде Р. Профессиональная этика учителя. - Баку, 1990.

 23. Мишаткина Т.В., Бороздина Г.В. Культура делового общения. - Мн., 1997.

 24. Основы психологии и педагогики высшей школы / Под ред. Л.К. Аверченко. Новосибирск, 1997.

 25. Педагогическая этика. - Владимир, 1985.

 26. Педагогические технологии. / Под ред. В.С. Кукушкина. Ростов-на-Дону, 2002.

 27. Писаренко В. И., Писаренко И.Я. Педагогическая этика. - Мн., 1986.

 28. Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника. - М., 1961.

 29. Сухомлинский В.А. Нравственный идеал молодого поколения. - М., 1963

 30. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. - Киев, 1969.

 31. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. - Киев, 1969.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
7 "А" сыныбыны? "?деп" факультатив саба?ына арнал?ан к?нтізбелік жоспары

Автор: Данкенова Анина Койшыбаевна

Дата: 25.02.2016

Номер свидетельства: 298921

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства