kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

5 "А" сыныбыны? "?деп" факультатив саба?ына арнал?ан к?нтізбелік жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Ключевой орта мектебі»  М.М.

ГУ «Ключевая  средняя школа»

«Утверждено»:                                                             «Согласовано»                                            «Рассмотрено» на заседании

на педагогическом совете                                           Зам. директора по УВР                             

школы протокол

№ 1 от 26.08.15г.                                                          _____________Тугульбаева Л. М.

председатель педагогического

совета                                                                                                                        

____________Габдулин Х.В.                                                                                              

Рассмотрено на заседании ШМО

___________________

Та?дау курс ба?дарламасы

 (курсты? та?ырыбы)

5 «А» сыныптар ?шін

М??алім: Данкенова А.?.

 
 Программа курса по выбору

«?деп »

для учащихся 5 «А»  класса

Учитель: Данкенова А.К.

2015-2016 учебный год

Т?сінік хат

«?деп» факультатив курсын ме?геру о?ушыларды? жеке т?л?а болып ?алыптасуыны? ма?ызды кезе?і болып саналады. ?сынылып отыр?ан курсты? білім мен да?дыларды? теориялы? ж?не т?жірбиелік негіздерін  ме?геру барысында, о?ушыларды? ?деп нормалары мен т?рбие ережелері жайлы білімдері ?алыптасып  айтарлы?тай тере? ме?геруге жа?дайы туады.

«Мектеп ?дебі»  саба?ыны? ма?саты: о?ушыларды? ?о?амда?ы ?дептілік нормаларымен таныстыру,т?рбие нормаларына с?йкес ?мірді? кез-келген жа?даяттарында ?зі?ді лайы?ты к?ру ж?не  сенімді сезіну ?абілеттерін ?алыптастыру; о?ушыларды? коммуникативтік ?абілеттерін дамыту.

Негізгі міндеттері: о?ушыларды ?о?амды? орталарда?ы ережелермен, т?ртіп нормаларымен таныстыру;

?зіні? ??рдастары ж?не жас жеткіншектер арасында?ы бейімдік тип ?арым-?атынасын ?алыптастыру;

жеке т?л?аны? бас?а адамдар?а деген сыйласты? ж?не іскерлік ?діс ?арым-?атынастарын ?алыптастыру;

о?ушыларды? ?зін-?зі ба?алауыны? т?ра?тылы?ын  ?алыптастыру.

Ба?дарлама 5 негізгі б?лімнен т?рады: «С?йлеу м?дениеті», «Ішкі келбет м?дениеті», «?арым-?атынас м?дениеті», «Тама?тану м?дениеті», «Т?рбие м?дениеті»

         К?тілетін н?тижелер.

О?ушыларды? ке? ?олданылатын с?йлеу с?здік ?орына жеткілікті д?режеде ?дептілік стериотиптерін кіріктіру. ?арым-?атынас жа?даяттарына ?арай ?дептілікті? ?ажетті формаларын та?дай білу (кіммен, ?айда, ?ашан, неге айтасын). Т?ртіпті м?дениетті? жалпы ережелерін ме?геру.

К?нтізбелік-та?ырыпты? жоспар (34са?ат)

Саба?ты? та?ырыбы

?тілетін

Са?ат саны

к?ні

С?йлеу м?дениеті

1

?деп дегеніміз не?. Танысу. Танысу кезіндегі ?дептілік таныту белгісі. С?лем с?зді? анасы,?оштасу, ризашылы? білдіру, ?тініш айту.

3.09

1

2

?йдегі  ?лкен ж?не кіші отбасы м?шелеріні? с?йлесу ?арым-?атынасыны? нормалары. Хат, жазбалар, хабарландыруларды ?алай жазу?а болады ?

10.09

1

3

Кездесу, ?оштасу, ?стел ?стіндегі, телефонмен с?йлесу кезіндегі с?йлесу ?дебіні? ережелері.

17.09

1

4

Б?стесу формасында?ы о?ушыларды?  ?арым-?атынасы

1.10

1

5

С?йлеу м?нері кезіндегі шетел ?дебін ?олдану. С?з- сын айту. Сын айту м?дениеті

8.10

1

Ішкі келбет м?дениеті

6

Ішкі келбет м?дениеті. Мектептегі ж?не ?йдегі киім. Сені? портфельін не дейді?

15.10

1

7

Киім ж?не ая? киім гигиенасы. Кім таза болса, ?згеге жа?ымды к?рінеді.

22.10

1

8

О?ушыны? ішкі келбет ?дебі.Адамда барлы?ы да жа?сы болуы ?ажет.

29.10

1

9

Киіну шеберлігі. С?н. Жа?ымды жа?ымсыз т?р келбеті

12.11

1

10

Сырт?ы ж?не ішкі с?ндік. Ішкі келбетті? с?йкестігі ж?не мінезді? жеке келбеті. Киіммен ?арсы алып, а?ылы?мен шы?арып  салады.  С?лу адам.

19.11

1

11

Ішкі келбетіміз бізге не дейді? ?ыздарды? сыпайылылы?ы. Ерлерді? ?айсарлылы?ы.

26.11

1

12

Киімні? ж?не жа?дайларды? с?йкестігі. Іскерлік киім стильі. Мерекелерге, спорт?а ж?не ?йге арнал?ан киімдер.

3.12

1

?арым-?атынас м?дениеті

13

Сыпайы ?тіну, бас тарту

10.12

1

14

С?йлей ж?не ты?дай білу

24.12

1

15

Жа?сы с?йлеу ережесі ж?не жаман с?йлеу ережесі. ??рдастармен ж?не жас жеткіншектермен таныс?анда?ы ?дептілік таныту белгісі.

14.01

1

16

Таныс ж?не бейтаныс ?лкен адаммен с?йлесу.

21.01

1

17

?арым-?атынас ережесі. Ты?дай білу, сыпайы т?рде бас тарту. 

28.01

1

18

??тты?тау кезіндегі ?дептілік таныту белгісі. Мерекелерде ?арым-?атынас жаса ?дебі.

4.02

1

19

?арым-?атынас ережесі. Т?рбиелілік. ?оз?алс кезіндегі ?арым-?атынас ?дебі. 

11.02

1

20

Монолог, диалог, ??гімелесу, диспут

18.02

1

Тама?тану м?дениеті

21

?стел ?стінде ?зін ?стау. Асхана ??ралдары ж?не оларды? ?олданылуы.

19.02?осымша

1

22

Мектеп асханасыны? т?ртібі.

25.02

1

23

?стел ?стіндегі нормалар. Шай ішуге ?стелді ?зірлеу.

27.02

1

24

?стел ?стінде ?з эмоциямызды бас?аруды ?йренеміз.

3.03

1

25

?стел т?ртібі. Т?скі асты дайындау.

7.03?осымша

1

26

Асхана ??ралдарын д?рыс ?олдану ережелері. Сыпайы с?рау ж?не сыпайы т?рде бас тарта білу м?дениеті.

10.03

1

27

?стел ?сті тіртібі. Мерекелік ?стелді ?зірлеу. Та?амдарды д?рыс беру реті.

17.03

1

28

?йде мерекені ?алай ?ткізуге болады?.Мерекелік м?зір.

07.04

1

Т?ртіп м?дениеті

29

?о?амды? транспортта?ы т?ріп, театрда, кинода, циркте, концертте.

14.04

1

30

Д?ріханаларда, шаштаразда, балалар кітапханасында, д?кенде т?ртіп ?стау нормалары

21.04

1

31

?о?амды? орындарда?ы т?ртіп. Т?ртіпті та?дау ережелері.

28.04

1

32

?йде ж?ру т?ртібіні? нормалары. Орманда ж?ру т?ртібі.Таби?ат экологиясы. Жоры??а ?алай дайындалу?а болады?.

5.05

1

33

О?ушыларды? мектепке келу ж?не кету ?дебі.О?ушыларды? ?зілісте ж?не саба??а дайындалу ?дебі.

12.05

1

34

Саба?тарда ж?не ?ызы?ушылы?ына байланысты ?йірмелердегі ?деп.

19.05

1

С?йлеу м?дениеті

   ?деп дегеніміз не?. Танысу. Танысу кезіндегі ?дептілік таныту белгісі. С?лем с?зді? анасы,?оштасу, ризашылы? білдіру, ?тініш айту.

Халы?тарды? салт-д?ст?рлер ж?не ?деп туралы ?нгіме? ?деп ережелерімен танысу.

   ?йдегі  ?лкен ж?не кіші отбасы м?шелеріні? с?йлесу ?арым-?атынасыны? нормалары. Хат, жазбалар, хабарландыруларды ?алай жазу?а болады ?

Отбасыны? м?шелері, ?алай ?лкен кісілерді ??рметту керек, ?алай д?рыс хаттарды лостар?а, м??ал?мге, туыстарына жазу.

   Кездесу, ?оштасу, ?стел ?стіндегі, телефонмен с?йлесу кезіндегі с?йлесу ?дебіні? ережелері.

Адамны? ?м?р?нде с?з ?андай орын алады.  ?алай телефонмен д?рыс с?йлеу керек.

Ішкі келбет м?дениеті

   Ішкі келбет м?дениеті. Мектептегі ж?не ?йдегі киім. Сені? портфельін не дейді?

?андай киімді о?ушылар?а мектепте киуі болады, ?андай киімді ?йде киуі болады. О?ушыларды? портфельін ?р?ашан таза болу тиісті.

   Киім ж?не ая? киім гигиенасы. Кім таза болса, ?згеге жа?ымды к?рінеді.

?алай киімдерді ж?не ая? киімдерді таза ?стау керек.

   Сырт?ы ж?не ішкі с?ндік. Ішкі келбетті? с?йкестігі ж?не мінезді? жеке келбеті. Киіммен ?арсы алып, а?ылы?мен шы?арып  салады.  С?лу адам.

«Иммидж»  деген не? ?алай спорт адамны? де?саулы?ына ?сер етеді.

   Киімні? ж?не жа?дайларды? с?йкестігі. Іскерлік киім стильі. Мерекелерге, спорт?а ж?не ?йге арнал?ан киімдер.

Киімні? ж?не жа?дайларды? с?йкестігі. ?андай киімді адамдар ж?мыс?а киеді, ?андай киімді адамдар ?йінде киеді.

 

 

 

 

 

 

?арым-?атынас м?дениеті

   Сыпайы ?тіну, бас тарту.

Сыпайы ?тіну адамны? т?рбиесіні к?рсетеді.  ?арым-?атынасты? ережелері. 

   С?йлей ж?не ты?дай білу.

?алай адам?а д?рыс с?йлеу керек.  ?дептік адам б?л ?андай адам?

 

   Жа?сы с?йлеу ережесі ж?не жаман с?йлеу ережесі. ??рдастармен ж?не жас жеткіншектермен таныс?анда?ы ?дептілік таныту белгісі.

?алай адамдар бір бірінді ?арсы алады, ?алай адамдармен д?рыс с?йлеу керек.

   ?арым-?атынас ережесі. Т?рбиелілік. ?оз?алс кезіндегі ?арым-?атынас ?дебі.  О?ушыларды? бір- бірімен ?арым-?атынас. Бір- бірімен д?рыс с?йлеу.

 

Тама?тану м?дениеті

   ?стел ?стінде ?зін ?стау. Асхана ??ралдары ж?не оларды? ?олданылуы.

?стел ?стінде д?рыс отыру ережелері.

   Мектеп асханасыны? т?ртібі.

Мектеп асхана деген не? ?алай ?зінді мектеп асханада ?стау керек.

?стел ?сті тіртібі. Мерекелік ?стелді ?зірлеу. Та?амдарды д?рыс беру реті.

?алай ?она?тары ?арсы алу керек.  Та?амдарды д?рыс беру реті.

Т?ртіп м?дениеті

   Д?ріханаларда, шаштаразда, балалар кітапханасында, д?кенде т?ртіп ?стау нормалары.

Д?ріханаларда, шаштаразда, балалар кітапханасында, д?кенде т?ртіп ?стау нормалары туралы ?нгіме.

   ?йде ж?ру т?ртібіні? нормалары. Орманда ж?ру т?ртібі.Таби?ат экологиясы. Жоры??а ?алай дайындалу?а болады?

?алай ?йінде, ?алай орманда ж?ру керек. Таби?атты ?ор?ау керек деген ?нгіме.

   О?ушыларды? мектепке келу ж?не кету ?дебі.О?ушыларды? ?зілісте ж?не саба??а дайындалу ?дебі.

О?ушыларды? мектепке дайындалу. О?ушыларды? мектепке келу ж?не кету ?дебі.

Просмотр содержимого документа
«5 "А" сыныбыны? "?деп" факультатив саба?ына арнал?ан к?нтізбелік жоспары»

«Ключевой орта мектебі» М.М.

ГУ «Ключевая средняя школа»


«Утверждено»: «Согласовано» «Рассмотрено» на заседании

на педагогическом совете Зам. директора по УВР

школы протокол

№ 1 от 26.08.15г. _____________Тугульбаева Л. М.

председатель педагогического

совета

____________Габдулин Х.В.Рассмотрено на заседании ШМО

___________________

Таңдау курс бағдарламасы

(курстың тақырыбы)

5 «А» сыныптар үшін

Мұғалім: Данкенова А.Қ.


Программа курса по выбору

«Әдеп »

для учащихся 5 «А» класса

Учитель: Данкенова А.К.
2015-2016 учебный год


Түсінік хат


«Әдеп» факультатив курсын меңгеру оқушылардың жеке тұлға болып қалыптасуының маңызды кезеңі болып саналады. Ұсынылып отырған курстың білім мен дағдылардың теориялық және тәжірбиелік негіздерін меңгеру барысында, оқушылардың әдеп нормалары мен тәрбие ережелері жайлы білімдері қалыптасып айтарлықтай терең меңгеруге жағдайы туады.


«Мектеп әдебі» сабағының мақсаты: оқушылардың қоғамдағы әдептілік нормаларымен таныстыру,тәрбие нормаларына сәйкес өмірдің кез-келген жағдаяттарында өзіңді лайықты көру және сенімді сезіну қабілеттерін қалыптастыру; оқушылардың коммуникативтік қабілеттерін дамыту.


Негізгі міндеттері: оқушыларды қоғамдық орталардағы ережелермен, тәртіп нормаларымен таныстыру;

Өзінің құрдастары және жас жеткіншектер арасындағы бейімдік тип қарым-қатынасын қалыптастыру;

жеке тұлғаның басқа адамдарға деген сыйластық және іскерлік әдіс қарым-қатынастарын қалыптастыру;

оқушылардың өзін-өзі бағалауының тұрақтылығын қалыптастыру.

Бағдарлама 5 негізгі бөлімнен тұрады: «Сөйлеу мәдениеті», «Ішкі келбет мәдениеті», «Қарым-қатынас мәдениеті», «Тамақтану мәдениеті», «Тәрбие мәдениеті»

Күтілетін нәтижелер.

Оқушылардың кең қолданылатын сөйлеу сөздік қорына жеткілікті дәрежеде әдептілік стериотиптерін кіріктіру. Қарым-қатынас жағдаяттарына қарай әдептіліктің қажетті формаларын таңдай білу (кіммен, қайда, қашан, неге айтасын). Тәртіпті мәдениеттің жалпы ережелерін меңгеру.


Күнтізбелік-тақырыптық жоспар (34сағат)
Сабақтың тақырыбы

Өтілетін

Сағат саны

күні


Сөйлеу мәдениеті1

Әдеп дегеніміз не?. Танысу. Танысу кезіндегі әдептілік таныту белгісі. Сәлем сөздің анасы,қоштасу, ризашылық білдіру, өтініш айту.

3.09

1

2

Үйдегі үлкен және кіші отбасы мүшелерінің сөйлесу қарым-қатынасының нормалары. Хат, жазбалар, хабарландыруларды қалай жазуға болады ?

10.09

1

3

Кездесу, қоштасу, үстел үстіндегі, телефонмен сөйлесу кезіндегі сөйлесу әдебінің ережелері.

17.09

1

4

Бәстесу формасындағы оқушылардың қарым-қатынасы

1.10

1

5

Сөйлеу мәнері кезіндегі шетел әдебін қолдану. Сөз- сын айту. Сын айту мәдениеті

8.10

1


Ішкі келбет мәдениеті6

Ішкі келбет мәдениеті. Мектептегі және үйдегі киім. Сенің портфельін не дейді?

15.10

1

7

Киім және аяқ киім гигиенасы. Кім таза болса, өзгеге жағымды көрінеді.

22.10

1

8

Оқушының ішкі келбет әдебі.Адамда барлығы да жақсы болуы қажет.

29.10

1

9

Киіну шеберлігі. Сән. Жағымды жағымсыз түр келбеті

12.11

1

10

Сыртқы және ішкі сәндік. Ішкі келбеттің сәйкестігі және мінездің жеке келбеті. Киіммен қарсы алып, ақылыңмен шығарып салады. Сұлу адам.

19.11

1

11

Ішкі келбетіміз бізге не дейді? Қыздардың сыпайылылығы. Ерлердің қайсарлылығы.

26.11

1

12

Киімнің және жағдайлардың сәйкестігі. Іскерлік киім стильі. Мерекелерге, спортқа және үйге арналған киімдер.

3.12

1


Қарым-қатынас мәдениеті13

Сыпайы өтіну, бас тарту

10.12

1

14

Сөйлей және тыңдай білу

24.12

1

15

Жақсы сөйлеу ережесі және жаман сөйлеу ережесі. Құрдастармен және жас жеткіншектермен танысқандағы әдептілік таныту белгісі.

14.01

1

16

Таныс және бейтаныс үлкен адаммен сөйлесу.

21.01

1

17

Қарым-қатынас ережесі. Тыңдай білу, сыпайы түрде бас тарту.

28.01

1

18

Құттықтау кезіндегі әдептілік таныту белгісі. Мерекелерде қарым-қатынас жаса әдебі.

4.02

1

19

Қарым-қатынас ережесі. Тәрбиелілік. Қозғалс кезіндегі қарым-қатынас әдебі.

11.02

1

20

Монолог, диалог, әңгімелесу, диспут

18.02

1


Тамақтану мәдениеті21

Үстел үстінде өзін ұстау. Асхана құралдары және олардың қолданылуы.

19.02қосымша

1

22

Мектеп асханасының тәртібі.

25.02

1

23

Үстел үстіндегі нормалар. Шай ішуге үстелді әзірлеу.

27.02

1

24

Үстел үстінде өз эмоциямызды басқаруды үйренеміз.

3.03

1

25

Үстел тәртібі. Түскі асты дайындау.

7.03қосымша

1

26

Асхана құралдарын дұрыс қолдану ережелері. Сыпайы сұрау және сыпайы түрде бас тарта білу мәдениеті.

10.03

1

27

Үстел үсті тіртібі. Мерекелік үстелді әзірлеу. Тағамдарды дұрыс беру реті.

17.03

1

28

Үйде мерекені қалай өткізуге болады?.Мерекелік мәзір.

07.04

1


Тәртіп мәдениеті29

Қоғамдық транспорттағы тәріп, театрда, кинода, циркте, концертте.

14.04

1

30

Дәріханаларда, шаштаразда, балалар кітапханасында, дүкенде тәртіп ұстау нормалары

21.04

1

31

Қоғамдық орындардағы тәртіп. Тәртіпті таңдау ережелері.

28.04

1

32

Үйде жүру тәртібінің нормалары. Орманда жүру тәртібі.Табиғат экологиясы. Жорыққа қалай дайындалуға болады?.

5.05

1

33

Оқушылардың мектепке келу және кету әдебі.Оқушылардың үзілісте және сабаққа дайындалу әдебі.

12.05

1

34

Сабақтарда және қызығушылығына байланысты үйірмелердегі әдеп.

19.05

1Сөйлеу мәдениеті


Әдеп дегеніміз не?. Танысу. Танысу кезіндегі әдептілік таныту белгісі. Сәлем сөздің анасы,қоштасу, ризашылық білдіру, өтініш айту.

Халықтардың салт-дәстүрлер және әдеп туралы әнгіме? Әдеп ережелерімен танысу.

Үйдегі үлкен және кіші отбасы мүшелерінің сөйлесу қарым-қатынасының нормалары. Хат, жазбалар, хабарландыруларды қалай жазуға болады ?

Отбасының мүшелері, қалай үлкен кісілерді құрметту керек, қалай дұрыс хаттарды лостарға, мұғаләмге, туыстарына жазу.

Кездесу, қоштасу, үстел үстіндегі, телефонмен сөйлесу кезіндегі сөйлесу әдебінің ережелері.

Адамның өмәрәнде сөз қандай орын алады. Қалай телефонмен дұрыс сөйлеу керек.Ішкі келбет мәдениеті


Ішкі келбет мәдениеті. Мектептегі және үйдегі киім. Сенің портфельін не дейді?

Қандай киімді оқушыларға мектепте киуі болады, қандай киімді үйде киуі болады. Оқушылардың портфельін әрқашан таза болу тиісті.

Киім және аяқ киім гигиенасы. Кім таза болса, өзгеге жағымды көрінеді.

Қалай киімдерді және аяқ киімдерді таза ұстау керек.

Сыртқы және ішкі сәндік. Ішкі келбеттің сәйкестігі және мінездің жеке келбеті. Киіммен қарсы алып, ақылыңмен шығарып салады. Сұлу адам.

«Иммидж» деген не? Қалай спорт адамның деңсаулығына әсер етеді.

Киімнің және жағдайлардың сәйкестігі. Іскерлік киім стильі. Мерекелерге, спортқа және үйге арналған киімдер.

Киімнің және жағдайлардың сәйкестігі. Қандай киімді адамдар жұмысқа киеді, қандай киімді адамдар үйінде киеді.

Қарым-қатынас мәдениеті


Сыпайы өтіну, бас тарту.

Сыпайы өтіну адамның тәрбиесіні көрсетеді. Қарым-қатынастың ережелері.

Сөйлей және тыңдай білу.

Қалай адамға дұрыс сөйлеу керек. Әдептік адам бұл қандай адам?


Жақсы сөйлеу ережесі және жаман сөйлеу ережесі. Құрдастармен және жас жеткіншектермен танысқандағы әдептілік таныту белгісі.

Қалай адамдар бір бірінді қарсы алады, қалай адамдармен дұрыс сөйлеу керек.

Қарым-қатынас ережесі. Тәрбиелілік. Қозғалс кезіндегі қарым-қатынас әдебі. Оқушылардың бір- бірімен қарым-қатынас. Бір- бірімен дұрыс сөйлеу.


Тамақтану мәдениеті


Үстел үстінде өзін ұстау. Асхана құралдары және олардың қолданылуы.

Үстел үстінде дұрыс отыру ережелері.

Мектеп асханасының тәртібі.

Мектеп асхана деген не? Қалай өзінді мектеп асханада ұстау керек.

Үстел үсті тіртібі. Мерекелік үстелді әзірлеу. Тағамдарды дұрыс беру реті.

Қалай қонақтары қарсы алу керек. Тағамдарды дұрыс беру реті.


Тәртіп мәдениеті


Дәріханаларда, шаштаразда, балалар кітапханасында, дүкенде тәртіп ұстау нормалары.

Дәріханаларда, шаштаразда, балалар кітапханасында, дүкенде тәртіп ұстау нормалары туралы әнгіме.

Үйде жүру тәртібінің нормалары. Орманда жүру тәртібі.Табиғат экологиясы. Жорыққа қалай дайындалуға болады?

Қалай үйінде, қалай орманда жүру керек. Табиғатты қорғау керек деген әнгіме.

Оқушылардың мектепке келу және кету әдебі.Оқушылардың үзілісте және сабаққа дайындалу әдебі.

Оқушылардың мектепке дайындалу . Оқушылардың мектепке келу және кету әдебі.
Қолданылған әдебиеттер тізімі. 1. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет: развитие коммуникативных способностей ребенка.- М.: Флинта: Наука, 2007

 2. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения. Методическое пособие для преподавателей. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та; М.: Совершенство, 1997

 3. Дик Н.Ф. Начальная школа. Премудрости маркиза Этикета, или Уроки вежливости на каждый день. Серия: С нашим классным - жизнь прекрасна! Феникс. 2008

 4. Курочкина И.Н., Черник Т.В. Этикет в нашей жизни: исторический и методический аспекты. - М., 1994

 5. Курочкина И.Н.Культура поведения ребенка: Практические советы педагога: Школьная Пресса, 2005

 6. Насонкина С. А. Уроки этикета: Учебное пособие для детей младшего школьного возраста, Изд.: Детство-пресс, 2003

 7. Нищева Н.В. «Развивающие сказки» С-Петербург изд. Детство-Пресс, 2002

 8. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000

 9. Пахомова О.Н. «Добрые сказки. Этика для малышей» Москва. Прометей 2003

 10. Семенака С.И. Уроки добра. – Москва, 2004

 11. Старункина Е.Л. Этика и этикет в начальной школе: Программа и разработки уроков. Уч.-метод.пос.д/учителей общеобр. школы: Школьная пресса, 2004

 12. Формановская Н. И. Культура общения и речевой этикет. М., 2002.

 13. Хаткина М. Веселые уроки кота Этикета. Феникс, 2007

 14. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2004


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
5 "А" сыныбыны? "?деп" факультатив саба?ына арнал?ан к?нтізбелік жоспары

Автор: Данкенова Анина Койшыбаевна

Дата: 25.02.2016

Номер свидетельства: 298920

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства