kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ОТА ОНАНИНГ БОЛА ТАРБИЯСИДАГИ РОЛИ

Нажмите, чтобы узнать подробности

              Оилада бола тарбиясида ота-онанинг роли

Оилада бола тарбияси бола ту?илган кунидано? бошланади.

Бола оилада бошлан?ич ва асосий тарбия олади.

Унинг мактабда ў?иши,ўрто?лари орасида ўзини тута олиши,ў?итувчининг топшири?ларини ўз ва?тида бажариши буларнинг ?аммаси боланинг ёшликда оилада олган тарбиясига бо?ли?дир.Болалар ёшлигида тў?ри тарбия олса,уларга инсониятнинг энг яхши фазилатлари,хул?-одатлари,ме?натсеварлиги ёшлигидана? сингдирилиб борилса, бундай тарбия катта бўлганида ?ам са?ланиб ?олади.

  Болага фа?ат талабчанлик ?илиш билан чекланиб ?олмаслик керак.Баъзан ўз хатти-?аракатимиз чизи?ини яшириб ?олиш ?ам фойдалидир. Фарзандларимиз билан доимо очи?дан очи? гаплашиш шарт эмас. Шундай ?оллар бўладики,болага тегиб кетиши,уни хафа ?илиши мумкин бўлган тў?ри, очи? гаплашишдан воз кечиш зарурати ту?илади.

     Кундалик ?аётимизда,масалан,ов?атланиш пайтида биз ота-оналарнинг ?уйидаги танбе?ларини тез-тез эшитамиз:”Чапиллатмай чайна!”, “?оши?ни тў?ри ушла!”,”?имирламай ўтир!”. Шу даражада жонга теккан,ранжитадиган та?и?лардир.

Мактабгача тарбия ёшдаги болаларнинг,айни?са хозирги кундаги характерлари,теварак-атрофга ?изи?иш натижасида жуда кўп саволлар ту?илади. Улар асосан,”Нима учун?”, “А,нимага?”,Нимага керак?” каби саволлар берадилар. Тў?ри айрим ва?тларда ишдан чарчаб келган холларимз ?ам бўлади. Ана шундай ва?тларда фарзандларимзнинг шов?инлари-ю,берган саволлари ?ам ё?май кетади.Лекин биз ота-оаналар чарчаб келишимизга ?арамай фарзанларимзнинг берган саволларига,уларнинг ёш хусусиятларига мувофи? ?олда,?ис?а ва тушунарли ?илиб жавоб беришларимиз лозим.Берилган жавобдан боланинг ?они?маганлиги сезилса,сен катта бўласан,ў?ийсан,мактабда бу ?а?да сенга билим берадилар,деб унда ?аноат ?осил ?илиш керак. Аммо айрим оилаларда болаларнинг ота-оналарига берган кўпгина саволлари жавобсиз ?олади. Уларнинг саволига жавоб бериш ўрнига “кўп ма?мадона бўлма,сергап бўлма,бор ўйна”, деб уларнинг билиш учун бўлган ?изи?ишини сўндирадиган ота-оналарни  ?ам учратамиз.Болаларни тў?ри тарбиялаш: ма?садига эришиш учун бундай ?олга бар?ам бериш керак.

Оилада болалардан бирон нарсани ва тартибни,одатни талаб ?илишдан олдин катталарнинг ўзлари намуна бўлишлари лозим.Агарда биз ота-оналар боладан одобли, хушмуомала бўлишни

талаб ?илсагу,аммо ўзларимиз бунга риоя ?илмасак,болаларда бундай хусусиятларни тарбиялаш кийин бўлади.Ота-оналар болаларга атрофдагилар билан хушмуомала бўлиш ва катталарни ?урмат килиш нимадан иборат эканлигини тушунтиришлари керак.

   Катталар ўзаро гаплашиб турганда болалар уларнинг орасига асло аралашмаслиги зарур.Ўтирганда ?ам турганда ва турганда ?ам секин,?ўполлик ?илмасдан туриб-ўтириш,оё?ларини питирлатмай тинч ўтиришга ?ам ўргатиб боришимиз керак. Шу билан бирга,бола мактабга борганида ?ам ўзини мана шундай тутиши, ў?итувчининг сўзларини ди??ат билан тинглаши, топширилган вазифаларни ўз ва?тида бажариши лозимлиги болага у?тирилиб борилади.Болага хеч ?ачон сен ёмон боласан, деб такрор ва такрор айтиш ярамайди. Бундай кўнгилсиз гапларни ?айта – ?айта эшитиш натижасида болада ?ам шундай тушунча пайдо бўлади. Натижада бола мен ёмонман, менга гапирманг деб жавоб  берадиган бўлиб ?олади.Бу ундаги ёмон хусусиятларнинг йў?олишига эмас, балки янада ривожланишига олиб келади. Болада пайдо бўлган айрим салбий хусусиятларни ва?тида,ўрни келганда мана шу ишининг ёмонлигини тушунтириш ва ?андай ?илса яхши бўлишини кўрсатиш ор?али йў?отиб бориш керак бўлади.Болалар асосан ёш хусусиятларига кўра катта бўлганлигини унга айтишларини яхши кўрадилар. Шу муносабат билан – сен катта бўлиб ?олдинг, я?инда мактабга борасан, мактабга борадиган катта болалар бундай ?илмайдилар, деб тушунтирилса, уларга яхши таъсир ?илади.Шунингдек, кўчада юрганда ?ам одоб са?лаб юришга,ба?ирмасликка ўргатишимиз керак. Айрим ва?тларда  5 – 6 ёшдаги болаларнинг йи?лаб онасидан бирон нарсани талаб ?илаётганлигини гуво?и бўламиз. Кўчада бола билан юрганларида ота-оналар мана шундай ?ол юз бермаслиги учун унинг олдини олиб,ёки боланинг талабини бажариш,бажариб бўлмайдиган бўлса, бунга  чора кўриб, уни тезда йи?идан тўхтатиш чорасини кўриш керак. Акс ?олда кўчага чи??анда хархаша ?илиш болага одат бўлиб ?олади.

Просмотр содержимого документа
«ОТА ОНАНИНГ БОЛА ТАРБИЯСИДАГИ РОЛИ»

Оилада бола тарбиясида ота-онанинг роли

Оилада бола тарбияси бола туғилган куниданоқ бошланади.

Бола оилада бошланғич ва асосий тарбия олади.

Унинг мактабда ўқиши,ўртоқлари орасида ўзини тута олиши,ўқитувчининг топшириқларини ўз вақтида бажариши буларнинг ҳаммаси боланинг ёшликда оилада олган тарбиясига боғлиқдир.Болалар ёшлигида тўғри тарбия олса ,уларга инсониятнинг энг яхши фазилатлари,хулқ-одатлари,меҳнатсеварлиги ёшлигиданақ сингдирилиб борилса, бундай тарбия катта бўлганида ҳам сақланиб қолади.

Болага фақат талабчанлик қилиш билан чекланиб қолмаслик керак.Баъзан ўз хатти-ҳаракатимиз чизиғини яшириб қолиш ҳам фойдалидир. Фарзандларимиз билан доимо очиқдан очиқ гаплашиш шарт эмас. Шундай ҳоллар бўладики,болага тегиб кетиши,уни хафа қилиши мумкин бўлган тўғри, очиқ гаплашишдан воз кечиш зарурати туғилади.

Кундалик ҳаётимизда,масалан,овқатланиш пайтида биз ота-оналарнинг қуйидаги танбеҳларини тез-тез эшитамиз:”Чапиллатмай чайна!”, “Қошиқни тўғри ушла!”,”Қимирламай ўтир!”. Шу даражада жонга теккан,ранжитадиган тақиқлардир.Мактабгача тарбия ёшдаги болаларнинг,айниқса хозирги кундаги характерлари,теварак-атрофга қизиқиш натижасида жуда кўп саволлар туғилади. Улар асосан,”Нима учун?”, “А,нимага?”,Нимага керак?” каби саволлар берадилар. Тўғри айрим вақтларда ишдан чарчаб келган холларимз ҳам бўлади. Ана шундай вақтларда фарзандларимзнинг шовқинлари-ю,берган саволлари ҳам ёқмай кетади.Лекин биз ота-оаналар чарчаб келишимизга қарамай фарзанларимзнинг берган саволларига,уларнинг ёш хусусиятларига мувофиқ ҳолда,қисқа ва тушунарли қилиб жавоб беришларимиз лозим.Берилган жавобдан боланинг қониқмаганлиги сезилса,сен катта бўласан,ўқийсан,мактабда бу ҳақда сенга билим берадилар,деб унда қаноат ҳосил қилиш керак. Аммо айрим оилаларда болаларнинг ота-оналарига берган кўпгина саволлари жавобсиз қолади. Уларнинг саволига жавоб бериш ўрнига “кўп маҳмадона бўлма,сергап бўлма,бор ўйна”, деб уларнинг билиш учун бўлган қизиқишини сўндирадиган ота-оналарни ҳам учратамиз.Болаларни тўғри тарбиялаш: мақсадига эришиш учун бундай ҳолга барҳам бериш керак.

Оилада болалардан бирон нарсани ва тартибни,одатни талаб қилишдан олдин катталарнинг ўзлари намуна бўлишлари лозим.Агарда биз ота-оналар боладан одобли, хушмуомала бўлишни

талаб қилсагу,аммо ўзларимиз бунга риоя қилмасак,болаларда бундай хусусиятларни тарбиялаш кийин бўлади.Ота-оналар болаларга атрофдагилар билан хушмуомала бўлиш ва катталарни ҳурмат килиш нимадан иборат эканлигини тушунтиришлари керак.

Катталар ўзаро гаплашиб турганда болалар уларнинг орасига асло аралашмаслиги зарур.Ўтирганда ҳам турганда ва турганда ҳам секин,қўполлик қилмасдан туриб-ўтириш,оёқларини питирлатмай тинч ўтиришга ҳам ўргатиб боришимиз керак. Шу билан бирга,бола мактабга борганида ҳам ўзини мана шундай тутиши, ўқитувчининг сўзларини диққат билан тинглаши, топширилган вазифаларни ўз вақтида бажариши лозимлиги болага уқтирилиб борилади.Болага хеч қачон сен ёмон боласан, деб такрор ва такрор айтиш ярамайди. Бундай кўнгилсиз гапларни қайта – қайта эшитиш натижасида болада ҳам шундай тушунча пайдо бўлади. Натижада бола мен ёмонман, менга гапирманг деб жавоб берадиган бўлиб қолади.Бу ундаги ёмон хусусиятларнинг йўқолишига эмас, балки янада ривожланишига олиб келади. Болада пайдо бўлган айрим салбий хусусиятларни вақтида,ўрни келганда мана шу ишининг ёмонлигини тушунтириш ва қандай қилса яхши бўлишини кўрсатиш орқали йўқотиб бориш керак бўлади.Болалар асосан ёш хусусиятларига кўра катта бўлганлигини унга айтишларини яхши кўрадилар. Шу муносабат билан – сен катта бўлиб қолдинг, яқинда мактабга борасан, мактабга борадиган катта болалар бундай қилмайдилар, деб тушунтирилса, уларга яхши таъсир қилади.Шунингдек, кўчада юрганда ҳам одоб сақлаб юришга,бақирмасликка ўргатишимиз керак. Айрим вақтларда 5 – 6 ёшдаги болаларнинг йиғлаб онасидан бирон нарсани талаб қилаётганлигини гувоҳи бўламиз. Кўчада бола билан юрганларида ота-оналар мана шундай ҳол юз бермаслиги учун унинг олдини олиб,ёки боланинг талабини бажариш,бажариб бўлмайдиган бўлса, бунга чора кўриб, уни тезда йиғидан тўхтатиш чорасини кўриш керак. Акс ҳолда кўчага чиққанда хархаша қилиш болага одат бўлиб қолади.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
ОТА ОНАНИНГ БОЛА ТАРБИЯСИДАГИ РОЛИ

Автор: ADKHAMOVA SAHNOZA ASHURMATOVNA

Дата: 03.02.2016

Номер свидетельства: 287369

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства