kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жас?спірімдер арасында ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу

Нажмите, чтобы узнать подробности

???ы? б?зушылы? ж?не жас?спірім

Та?ырыбы: «???ы? б?зушылы? ж?не жас?спірім»
Ма?саты : ???ы?ты? т?рбиені? ?мірілік ?ажеттілігін о?ушылар?а т?сіндіру. ???ы?ты? т?рбиені?, жігерді? ?о?амда ма?ызы зор екендігі т?сіндіріп ???ы?ты? сауат?а т?рбиелеу, ?з ойларын еркін айту?а ?йрету.
К?рнекілік : Интербелсенді та?таны? к?мегімен дайындал?ан слайдтар, ?анатты с?здер, ма?ал- м?телдер, тірек сызбалары.
Т?рбиелік шараны? ж?рісі: 
І.?йымдастыру кезе?і.
ІІ. Халы? даналы?ы.Ма?ал-м?телдер ма?ынасын ашу.
ІІІ. С?ра?-жауап.Пікірталас.
IV. Ойлан тап.
V.?орытынды.
І. ?йымдастыру кезе?і:
М??алім с?зі: ?о?ам ?р?ашан т?ртіпке негізделіп, ар?а с?йеп ?алыптасып, тіршілік етеді. ?о?амда т?ртіп болмаса, ол ??лдырайды, я?ни, келешегі болмайды. М?ны адамдар ежелден-а? жа?сы т?сінген. Сонды?тан да ?о?амда т?ртіп орнатуды? жолдарын ?арастыр?ан. Дегенмен де, керісінше ?о?амды? т?ртіпті б?зу?а бейім азаматтар да аз болма?ан. Осыдан келіп ???ы? б?зушылы? орын ала бастады.
???ы? б?зушылы? — ?о?ам ?міріне т?н дерт. Адам баласы ?мір с?рген ортада ол да ?р?ашан орын алады. Б?л шартты ??былыс. ???ы? б?зушылы? — за?ды, оны? ?а?идаларын ???ы?ты? нормалар ж?ктеген міндеттерді б?зу, тыйым салын?ан ?рекеттерді жасау. Ол адамдарды? іс-?рекеті, ?ылы?ы, мінезі немесе ?рекетсіздігімен сипатталады. Адам ?зіні? іс-?рекеті, ?ылы?ы ар?ылы бас?а адамдармен, ?о?аммен, мемлекетпен ?арым-?атынас?а т?седі. За? б?зушылы? адамны? мінез-??л?ы ар?ылы бай?алады. Адамны? ой-желісі за?мен реттелмейді. Біра? ?андай да болсын іс-?рекет, мінез-??лы?, ойды?, сана-сезімні? ?атынасуынсыз жасалмайды. Олар ойды? елегінен ?тіп, ба?ылауында болады. А?ылы д?рыс адамны? іс-?рекеті ерік пен ойды? ар?асында ж?зеге асырылады. Демек, за?ды б?зушылы? ?о?ам мен жеке т?л?алар?а зиян келтіретін ж?не ???ы?ты? нормалар?а ?арсы ?рекет немесе ?рекетсіздік болып табылады. — ?рекет — б?л ???ы? нормаларыны? іс-?имыл жасай отырып ж?зеге асуы, ал ?рекетсіздік ???ы? нормаларыны? талаптарын еш?андай іс-?имыл орындалмаса да б?зу ар?ылы орын алады.
ІІ. Ма?ал-м?телдер. (Та?ырып?а байланысты ма?ал-м?телдер айтып, ма?ынасын ашу)
1.«Ісін ?ндіре алма?ан ?ырсыз бала,?ырсы?ын ?кесінен іздейді.»
2. «?яда не к?рсе? ?ш?анда соны ілерсі?.»
3. «Бала?ды беске дейін еште?еден тыйма, бестен он ?шке дейін ??лы?дай ?ина, он ?штен ары сырласы?дай сыйла.»
4. «Жа?сы бала с?йініш, жаман бала к?йініш.»
5. «Ата?а не ?ылса? алды?а сол келер
6 Біреуге ор ?азба, ?зі? т?сесі?.
7. За?ны? ??ры?ы, б?рінен ?зын.
8. ?рлы? т?бі, ?орлы?.
9. ?тірікшіні? ??ры?ы, бір – а? т?там.
10. Тура биде, ту?ан жо?.
11. Ту?анды биде, иман жо?.
12. ?олы?мен істегенді, мойны?мен к?тер.
13. Тек ж?рсе?, то? ж?ресі?.
14. За?ды сыйла?ан, еркін ж?реді.
ІІІ. С?ра?-жауап. (М??алім о?ушылар?а слайд тапсырмалары борйынша с?ра? ?ояды, о?ушылар жауап береді. М??алім толы?тырады)
1.Жеке адамны? ???ы?ы дегеніміз не?
Адамны? м?ддесін ?ана?аттандыру?а ба?ыттал?ан за? ар?ылы ?ор?ал?ан т?ртіптік шара.
2. ???ы?ты? ?андай т?рлерін білесі?дер?
- Жеке (азаматты?)
- Саяси
- Экономикалы?
- ?леуметтік
- М?дени т.б.
3. Адам ???ы?ы ?ай уа?ыттан пайда болады? 
Туыл?аннан беріледі
4. Оларды орындау ?шін не ?ажет? 
Міндеттерін орындау
5. Адамны? негізгі ???ы?ы? 
?з ???ы?тарын пайдалану ???ы?ы
6. ???ы? ?ашан ж?не ?айда пайда болды? 
Азаматтар?а ???ы? керек кезде, ол пайда болады.
7. Бізге ???ы?пен бірге бостанды? беріледі. Бостанды? – деген не? 
Бостанды? – б?л та?дау
8. Бостанды?ты не шектейді? 
Бостанды? ж?не ?з ?алауымен орындамалы? – б?лар бірдей ме? -Бостанды?ты шектеу ?р адамны? саналы?ында
IV. Ойлан тап. (Интербелсенді та?таны? к?мегімен д?рыс жауабын табу.)
1. ???ы? --------А – Елімізді? негізгі за?ы.
2. Конституция ------Б – Мемлекет басшысы
3. Мемлекет ------В – Негізгі саяси ?о?амды? ?йым
4. Азамат --------Г – Т?уелсіздік
5. ???ы? б?зушылы? -----Д – За?дар ж?йесі
6. Президент ------Е – За? шы?арушы орган
7. Парламент ------Ж – За? ж?йесін б?зу
8. Егемендік -------З – ???ы?ы бар ел т?р?ыны
Д?рыс жауабы:
1-Д, 2-А, 3-В, 4-З, 5-Ж, 6-Б, 7-Е, 8-Г
V.?орытынды
???ы?ты? т?рбие мен ???ы?ты? жігерлі сана алдымен отбасынан басталады. Б?гінгі ?о?амды дамыту ?шін ?р?айсысымыз ???ы?ты? за??а ??рметпен ?арап, ?з бойымызда ???ы?ты? сана мен жігерді шы?дауымыз керектігін ?мір к?рсетіп отыр. Атал?ан ?ылмыс т?рлерін болдырмау, оны? алдын алу ?шін ???ы?ты? насихатты к?шейтіп, ???ы?ты? т?рбиені одан ?рі жетілдіру ?ажет

Просмотр содержимого документа
«Жас?спірімдер арасында ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу»

Құқық бұзушылық және жасөспірім

Тақырыбы: «Құқық бұзушылық және жасөспірім»
Мақсаты : Құқықтық тәрбиенің өмірілік қажеттілігін оқушыларға түсіндіру. Құқықтық тәрбиенің, жігердің қоғамда маңызы зор екендігі түсіндіріп құқықтық сауатқа тәрбиелеу, өз ойларын еркін айтуға үйрету.
Көрнекілік : Интербелсенді тақтаның көмегімен дайындалған слайдтар, қанатты сөздер, мақал- мәтелдер, тірек сызбалары.
Тәрбиелік шараның жүрісі: 
І.Ұйымдастыру кезеңі.
ІІ. Халық даналығы.Мақал-мәтелдер мағынасын ашу.
ІІІ. Сұрақ-жауап.Пікірталас.
IV. Ойлан тап.
V.Қорытынды.
І. Ұйымдастыру кезеңі:
Мұғалім сөзі: Қоғам әрқашан тәртіпке негізделіп, арқа сүйеп қалыптасып, тіршілік етеді. Қоғамда тәртіп болмаса, ол құлдырайды, яғни, келешегі болмайды. Мұны адамдар ежелден-ақ жақсы түсінген. Сондықтан да қоғамда тәртіп орнатудың жолдарын қарастырған. Дегенмен де, керісінше қоғамдық тәртіпті бұзуға бейім азаматтар да аз болмаған. Осыдан келіп құқық бұзушылық орын ала бастады.
Құқық бұзушылық — қоғам өміріне тән дерт. Адам баласы өмір сүрген ортада ол да әрқашан орын алады. Бұл шартты құбылыс. Құқық бұзушылық — заңды, оның қағидаларын құқықтық нормалар жүктеген міндеттерді бұзу, тыйым салынған әрекеттерді жасау. Ол адамдардың іс-әрекеті, қылығы, мінезі немесе әрекетсіздігімен сипатталады. Адам өзінің іс-әрекеті, қылығы арқылы басқа адамдармен, қоғаммен, мемлекетпен қарым-қатынасқа түседі. Заң бұзушылық адамның мінез-құлқы арқылы байқалады. Адамның ой-желісі заңмен реттелмейді. Бірақ қандай да болсын іс-әрекет, мінез-құлық, ойдың, сана-сезімнің қатынасуынсыз жасалмайды. Олар ойдың елегінен өтіп, бақылауында болады. Ақылы дұрыс адамның іс-әрекеті ерік пен ойдың арқасында жүзеге асырылады. Демек, заңды бұзушылық қоғам мен жеке тұлғаларға зиян келтіретін және құқықтық нормаларға қарсы әрекет немесе әрекетсіздік болып табылады. — Әрекет — бұл құқық нормаларының іс-қимыл жасай отырып жүзеге асуы, ал әрекетсіздік құқық нормаларының талаптарын ешқандай іс-қимыл орындалмаса да бұзу арқылы орын алады.
ІІ. Мақал-мәтелдер. (Тақырыпқа байланысты мақал-мәтелдер айтып, мағынасын ашу)
1.«Ісін өндіре алмаған қырсыз бала ,қырсығын әкесінен іздейді.»
2. «Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің.»
3. «Балаңды беске дейін ештеңеден тыйма, бестен он үшке дейін құлыңдай қина, он үштен ары сырласыңдай сыйла.»
4. «Жақсы бала сүйініш , жаман бала күйініш.»
5. «Атаңа не қылсаң алдыңа сол келер
6 Біреуге ор қазба, өзің түсесің.
7. Заңның құрығы, бәрінен ұзын.
8. Ұрлық түбі, қорлық.
9. Өтірікшінің құрығы, бір – ақ тұтам.
10. Тура биде, туған жоқ.
11. Туғанды биде, иман жоқ.
12. Қолыңмен істегенді, мойныңмен көтер.
13. Тек жүрсең, тоқ жүресің.
14. Заңды сыйлаған, еркін жүреді.
ІІІ. Сұрақ-жауап. (Мұғалім оқушыларға слайд тапсырмалары борйынша сұрақ қояды, оқушылар жауап береді. Мұғалім толықтырады)
1.Жеке адамның құқығы дегеніміз не?
Адамның мүддесін қанағаттандыруға бағытталған заң арқылы қорғалған тәртіптік шара.
2. Құқықтың қандай түрлерін білесіңдер?
- Жеке (азаматтық)
- Саяси
- Экономикалық
- Әлеуметтік
- Мәдени т.б.
3. Адам құқығы қай уақыттан пайда болады? 
Туылғаннан беріледі
4. Оларды орындау үшін не қажет? 
Міндеттерін орындау
5. Адамның негізгі құқығы? 
Өз құқықтарын пайдалану құқығы
6. Құқық қашан және қайда пайда болды? 
Азаматтарға құқық керек кезде, ол пайда болады.
7. Бізге құқықпен бірге бостандық беріледі. Бостандық – деген не? 
Бостандық – бұл таңдау
8. Бостандықты не шектейді? 
Бостандық және өз қалауымен орындамалық – бұлар бірдей ме? -Бостандықты шектеу әр адамның саналығында
IV. Ойлан тап. (Интербелсенді тақтаның көмегімен дұрыс жауабын табу.)
1. Құқық -----------------------------------------А – Еліміздің негізгі заңы.
2. Конституция ---------------------------------Б – Мемлекет басшысы
3. Мемлекет ------------------------------------В – Негізгі саяси қоғамдық ұйым
4. Азамат -----------------------------------------Г – Тәуелсіздік
5. Құқық бұзушылық -------------------------Д – Заңдар жүйесі
6. Президент ------------------------------------Е – Заң шығарушы орган
7. Парламент ------------------------------------Ж – Заң жүйесін бұзу
8. Егемендік --------------------------------------З – Құқығы бар ел тұрғыны
Дұрыс жауабы:
1-Д, 2-А, 3-В, 4-З, 5-Ж, 6-Б, 7-Е, 8-Г
V.Қорытынды
Құқықтық тәрбие мен құқықтық жігерлі сана алдымен отбасынан басталады. Бүгінгі қоғамды дамыту үшін әрқайсысымыз құқықтық заңға құрметпен қарап, өз бойымызда құқықтық сана мен жігерді шыңдауымыз керектігін өмір көрсетіп отыр. Аталған қылмыс түрлерін болдырмау, оның алдын алу үшін құқықтық насихатты күшейтіп, құқықтық тәрбиені одан әрі жетілдіру қажет


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Жас?спірімдер арасында ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу

Автор: Айтжанова Клара Н?рым?ызы

Дата: 12.12.2015

Номер свидетельства: 265381

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства