kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?зі?ді тану-?мірді тану

Нажмите, чтобы узнать подробности

9-сынып.?зін-?зі тану.

    Саба?ты? та?ырыбы:  ?ЗІ?ДІ ТАНУ – ?МІРДІ ТАНУ

        Ма?саты: о?ушыларды? ?мірді? м?ні туралы т?сініктерін ке?ейту.

    Міндеттері:

 • ?мірді? адам ?шін ма?ыздылы?ын жан-жа?ты ашу;
 • ?мірді м?нді де мазм?нды с?руіне ы?пал ету;
 • ?мірді багалау?а т?рбиелеу.

   М??алім о?ушыларды жа?а о?у жылыны? басталуымен ??тты?тай отырып, ?зін-?зі тану п?ніні? жалпы ма?саттарын: рухани-адамгершілік ??ндылы?тар, адамны? ?зін-?зі тану жолдары ж?не т.б еске т?сіруге ша?ырады. Сонымен ?атар 9-сынып о?улы?ында?ы шартты белгілерді? мазм?нымен ж?не авторларды? ал?ыс?зімен таныстырып ?теді.

    Шатты? ше?бері

    М??алім о?ушыларды? жа?ымды к??іл к?йлерін ?алыптастыру ?шін ж?не саба?та к??ілді орта ??ру ма?сатында «Жас ?мір» ?нін айтуды ?сынады.

   С?зін жаз?ан: А.Шамкенов

   ?нін жаз?ан: К.К?місбеков

   ??гімелесу

   О?ушылар?а ?мір, ?мірді? м?ні, м?нді ?мір с?ру,?мірді ба?алай білу ж?не ол ?шін адамны? е? ?уелі ?зін-?зі тани білуі ?ажет екенін ??ындыру ма?сатында о?улы?та?ы «Ойланайы?, пікірлесейік» айдарымен берілген с?ра?тар ар?ылы м??алім ??гімелесу ж?ргізеді:

 • ?зін-?зі тану п?нінен не ?йрендік?
 • ?мірді? м?ні не деп ойлайсыздар?
 • М?нді ?мір с?ру ?шін адам?а не ?ажет?
 • ?мірді ба?алай білесіз бе?
 • ?мірден не к?тесіз?
 • Сізді? ма?саты?ыз ?андай?

   Сахналау

   О?ушыларды? ойларын білу ж?не жан саулы?ыны? ма?ыздылы?ын т?сіндіру ма?сатында о?улы?та?ы «Сахналау» айдарымен берілген диологті сахналау ?сынылады.

   М?тінді р?лге б?ліп о?ы?ыз. М?тіндегі ой?а ?з ??с?арасы?ызды білдірі?із.

   Тынышты? с?ті

   М??алімні? с?зі:

   -Балалар, денелері?ді т?зу ?стап, бастары?ды жо?ары к?теріп, ы??айланып отыры?дар. К?здері?ді ж?мса?дар да болады. Ауаны тере? ж?тып, еркін тыныс алы?дар. ?здері?ні? тыныс алулары?ды ба?ылап, ба?ыт?а, махаббат пен тынышты??а толы таза, шипалы ауаны? т?ла бойлары?а тол?анын сезіні?дер.

   Ал енді к?здері?ді ашы?дар.

   О?ушылар ?з ?алпына т?скен со? м??алім саба?ты жал?астырады.

   Тапсырма

   ?ле?ді о?ы?ыз. М.Ма?атаевті? ?мірі туралы пайымдауларын басшылы??а ала                                   

отырып, жазбаша т?йіндеме жаса?ыз.

 

 Д?йекс?з

   О?улы?та берілген В.Гетені? с?зі д?йекс?з ретінде о?ушылар?а ?сынылады:

   «Алдымен ?зі?ді ?зі? ?йрет, сонда ?ана бас?алардан ?йрене аласы?».

   М??алім «На?ыл с?зді? ма?ынасын ?алай т?сінесіз?» деген с?ра? ар?ылы о?ушыларды? ?з пайымдауын орта?а салуына жа?дай ту?ызады.

   Жа?а а?парат

   Жа?сы к?ру, ?з к?шіне сену, сенім арту, ?ам?орлы? жасау ар?ылы рухани, ?леуметтік шы?армашылы? ?суі т?р?ысынан ?йлесімділікке ?ол жеткізу ?абілеттерін ашады ж?не дамытады.

   Адамны? ?зіне, адамдар?а ж?не ?орша?ан ?лемге ізгілікті, шынайы ?арым-?атынас жасауы, оны? ?мірлік позициясын аны?тауына к?мектеседі.

   М?тінмен ж?мыс

   М??алім о?ушыларды? «?зін-?зі тану» п?нінен ?йренген та?ылымдары мен ??ндылы?тарын еске т?сіру ма?сатында о?ушылар?а ?.Файзолла?лыны? «?мірді? м?ні»ертегісін о?уды ?сынады.О?ушылар ертегіні о?и отырып, ?мірді? м?нін т?сінеді.?з ойларын орта?а салады.

 • ?міткерлер ?мір м?нін ?алай т?сіндірді?
 • Ертегіде айтыл?ан ойлар?а не ?осар еді?із?

   Д?птермен ж?мыс

   М??алім о?ушы д?птеріне о?ушы?а арналып, «Мен б?гін:» айдарымен берілген ?р сабба??а арнал?ан аффмрмацияларды? ?зіне ?на?ан  біреуін та?дап  

алуды ?сынады.

   Д?йекс?з

   М??алім о?улы?та берілген Б.Б?л?ышевті? с?зін д?йекс?з ретінде о?ушылар?а ?сынады:

   Адам-?з ?міріні? суретшісі. Ол ?мірді сырлап,боя?а о?ан ажар, т?р беруге оны ?шекейлеп ?рнектеуге е?бек етеді.

   М??алім «На?ыл с?зді? ма?ынасын ?алай т?сінесіз?» - деген с?ра? ар?ылы о?ушыларды? ?з пайымдауын орта?а салуына жа?дай ту?ызады.

   Д?птермен ж?мыс

   ?з ?мірі?ізде ?ол жеткізген жетістіктері?із туралы ойланып к?рі?із.?зі?із туралы е? жа?ын достары?ыз?а,ата-аналары?ыз?а айтып бері?із.

   Ж?ректен ж?рекке

   О?ушылар ше?бер ??рып Т.Айбергеновты? «?мір» ?ле?імен м??алім саба?ты ?ортындылайды.О?ушылар ?ле?ді о?ы?ан со? адам?а ?мірде не ?ымбат екендігі ж?нінде пікірлеседі.

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Просмотр содержимого документа
«?зі?ді тану-?мірді тану »

9-сынып.Өзін-өзі тану.

Сабақтың тақырыбы: ӨЗІҢДІ ТАНУ – ӨМІРДІ ТАНУ

Мақсаты: оқушылардың өмірдің мәні туралы түсініктерін кеңейту.

Міндеттері:

  • өмірдің адам үшін маңыздылығын жан-жақты ашу;

  • өмірді мәнді де мазмұнды сүруіне ықпал ету;

  • өмірді багалауға тәрбиелеу.

Мұғалім оқушыларды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтай отырып, өзін-өзі тану пәнінің жалпы мақсаттарын: рухани-адамгершілік құндылықтар, адамның өзін-өзі тану жолдары және т.б еске түсіруге шақырады. Сонымен қатар 9-сынып оқулығындағы шартты белгілердің мазмұнымен және авторлардың алғысөзімен таныстырып өтеді.

Шаттық шеңбері

Мұғалім оқушылардың жағымды көңіл күйлерін қалыптастыру үшін және сабақта көңілді орта құру мақсатында «Жас өмір» әнін айтуды ұсынады.

Сөзін жазған: А.Шамкенов

Әнін жазған: К.Күмісбеков

Әңгімелесу

Оқушыларға өмір, өмірдің мәні, мәнді өмір сүру,өмірді бағалай білу және ол үшін адамның ең әуелі өзін-өзі тани білуі қажет екенін ұғындыру мақсатында оқулықтағы «Ойланайық, пікірлесейік» айдарымен берілген сұрақтар арқылы мұғалім әңгімелесу жүргізеді:

 • Өзін-өзі тану пәнінен не үйрендік?

 • Өмірдің мәні не деп ойлайсыздар?

 • Мәнді өмір сүру үшін адамға не қажет?

 • Өмірді бағалай білесіз бе?

 • Өмірден не күтесіз?

 • Сіздің мақсатыңыз қандай?

Сахналау

Оқушылардың ойларын білу және жан саулығының маңыздылығын түсіндіру мақсатында оқулықтағы «Сахналау» айдарымен берілген диологті сахналау ұсынылады.

Мәтінді рөлге бөліп оқыңыз. Мәтіндегі ойға өз қөсқарасыңызды білдіріңіз.

Тыныштық сәті

Мұғалімнің сөзі:

-Балалар, денелеріңді түзу ұстап, бастарыңды жоғары көтеріп, ыңғайланып отырыңдар. Көздеріңді жұмсаңдар да болады. Ауаны терең жұтып, еркін тыныс алыңдар. Өздеріңнің тыныс алуларыңды бақылап, бақытқа, махаббат пен тыныштыққа толы таза, шипалы ауаның тұла бойларыңа толғанын сезініңдер.

Ал енді көздеріңді ашыңдар.

Оқушылар өз қалпына түскен соң мұғалім сабақты жалғастырады.

Тапсырма

Өлеңді оқыңыз. М.Мақатаевтің өмірі туралы пайымдауларын басшылыққа ала

отырып, жазбаша түйіндеме жасаңыз.

Дәйексөз

Оқулықта берілген В.Гетенің сөзі дәйексөз ретінде оқушыларға ұсынылады:

«Алдымен өзіңді өзің үйрет, сонда ғана басқалардан үйрене аласың».

Мұғалім «Нақыл сөздің мағынасын қалай түсінесіз?» деген сұрақ арқылы оқушылардың өз пайымдауын ортаға салуына жағдай туғызады.

Жаңа ақпарат

Жақсы көру, өз күшіне сену, сенім арту, қамқорлық жасау арқылы рухани, әлеуметтік шығармашылық өсуі тұрғысынан үйлесімділікке қол жеткізу қабілеттерін ашады және дамытады.

Адамның өзіне, адамдарға және қоршаған әлемге ізгілікті, шынайы қарым-қатынас жасауы, оның өмірлік позициясын анықтауына көмектеседі.

Мәтінмен жұмыс

Мұғалім оқушылардың «Өзін-өзі тану» пәнінен үйренген тағылымдары мен құндылықтарын еске түсіру мақсатында оқушыларға Ә.Файзоллаұлының «Өмірдің мәні»ертегісін оқуды ұсынады.Оқушылар ертегіні оқи отырып, өмірдің мәнін түсінеді.Өз ойларын ортаға салады.

 • Үміткерлер өмір мәнін қалай түсіндірді?

 • Ертегіде айтылған ойларға не қосар едіңіз?

Дәптермен жұмыс

Мұғалім оқушы дәптеріне оқушыға арналып, «Мен бүгін:» айдарымен берілген әр саббаққа арналған аффмрмациялардың өзіне ұнаған біреуін таңдап

алуды ұсынады.

Дәйексөз

Мұғалім оқулықта берілген Б.Бұлқышевтің сөзін дәйексөз ретінде оқушыларға ұсынады:

Адам-өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап,бояға оған ажар, түр беруге оны әшекейлеп өрнектеуге еңбек етеді.

Мұғалім «Нақыл сөздің мағынасын қалай түсінесіз?» - деген сұрақ арқылы оқушылардың өз пайымдауын ортаға салуына жағдай туғызады.

Дәптермен жұмыс

Өз өміріңізде қол жеткізген жетістіктеріңіз туралы ойланып көріңіз.Өзіңіз туралы ең жақын достарыңызға,ата-аналарыңызға айтып беріңіз.

Жүректен жүрекке

Оқушылар шеңбер құрып Т.Айбергеновтың «Өмір» өлеңімен мұғалім сабақты қортындылайды.Оқушылар өлеңді оқыған соң адамға өмірде не қымбат екендігі жөнінде пікірлеседі.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
?зі?ді тану-?мірді тану

Автор: ?айырлыбек?ызы ?лия

Дата: 14.01.2015

Номер свидетельства: 154728

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства