kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ба?дарламаны? жеті модулін жаз?ы мектептегі саба?тарымда ы?палдастыру

Нажмите, чтобы узнать подробности

 Ба?дарламаны? жеті модулін жаз?ы мектептегі саба?тарымда ы?палдастыру

Жаз?ы демалыс кезе?інде мектеп жанында?ы сауы?тыру лагеріні? жанынан о?ушылар?а жаз?ы мектеп ?йымдастырылды. Заман ?згерді бізге неге ?згермеске дегендей биыл?ы жаз?ы мектепте о?ушыларды? білімдерін жетілдіруде о?ыту мен о?уды? жа?а т?сілдері ?олданылды. Н?тижесінде жа?а ба?дарламаны? ?те тиімділігіне та?ы да к?зім жетті. Балаларда ?здеріне деген сенім пайда болды, т?рлі та?ырыпта сурет салу ар?ылы сыни к?з?арастарын танытты, топпен бірлесіп ж?мыс жасады, ?зін ж?не ?згелерді ба?алауды ме?гере бастады, ?здік, шы?армашылы? ж?мыстар?а ниет білдіре бастады.

 Жаз?ы мектеп саба? жоспарыны? ?н бойында Ба?адарламаны? жеті модулі т?гелдей ы?палдасты.

?р модульді? ?здік беретін білімі, н?тижесі бар сонды?тан  саба? барысым т?бегейлі ?згерді. Саба?тарым т?рт кезе?нен т?рды «Т?сау кесер», «Кіріспе», «Негізгі б?лім», «?орытынды»   осы саба?ты? барлы? кезе?дерін жа?аша жоспарладым.

О?ушыларда психологилы? жайлы жа?дайлар жасау саба?та балаларды? психологиялы? ж?не физиологиялы? жа?дайларын,  денсаулы? са?тау технологиясын ескере отырып  ?р саба?та ынтыма?тасты? жа?дайларды орнату?а тырыстым. Негізгі міндеттерімні? бірі, бастысы о?ушыларда мемлекеттік тілге деген ?ызы?ушылы?тарын арттырып, с?здік ?орларын молайту болатын.  Б?л жа?дайда Ба?дарлама бойынша  «О?ыту мен о?уда  жа?а  ?діс т?сілдер » модулін пайдалану мені? саба?тарымда таптырмас к?мек болды.  Саба? барысында «Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету» ар?ылы балаларды? бір-бірімен ?арым ?атынастарын жа?сартатын, досын ты?дау?а ?йрететін, ?з к?з?арасын ?станатын, бірлесіп д?рыс шешім табу?а жетелейтін ж?пты? ж?не топты? ?дістерді ?олдандым.   О?ушыларда  та?ырыпты ме?геруге деген ??лшыныс пайда болды. «О?ыту ?шін  ба?алау ж?не о?ытуды ба?алау»   модулі бойынша ?алыптастырушы ба?алау ар?ылы о?ушыларды? ?ай де?гейде т?р, ары ?арай ?алай, ?ай т?старын  дамыту керек екендігін біліп отыру?а м?мкіндік алып, жина?тап ба?алап отырдым. АКТ ар?ылы ?йымдастырыл?ан сергіту с?ті  балалар?а эмоциялы? к??іл к?й сыйлау ар?ылы, бір сергітіп тастады. Та?ырып бойынша проектормен ж?мыс жасау ар?ылы «О?ыту мен о?уда АКТ-ны пайдалану» модуліне ж?гіндім. ?р саба? барысында?ы ?ызметкерлікте дарынды ж?не талантты балалар  ?з де?гейлерін к?рсетіп «Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту» модулін ?олдану ар?ылы б?л м?селені шешіп отырдым.  О?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?тары арт?ан сайын таным ?абілеттері, с?йлеу да?далары, зейін то?татулары арта бастады, осы жерде «О?ушыларды? жас ерекшеліктеріне с?йкес о?ыту мен о?у» модулін басшылы??а алдым. Ме?геретін та?ырыпта жас ерекшеліктерін ескеріп, ?сын?ан идеяларына ??ла? аса бастадым. Жоспарлан?ан саба?тарымды ?ызы?ты, танымды ?ткізу ар?ылы, лагердегі ?ріптестерімді, ?зім саба? беретін топ о?ушыларын ?ызы?тыру ?шін жа?а идеялар ?сынып, бірлескен ?ызметкерлікке тарта бастадым. Осы т?ста "О?ытуды бас?ару ж?не к?шбасшылы?» модулі ма?ан к?п к?мек береді.

Тізбектелген саба? топтамасы,  ма?ан м??алім ретінде ?зімні? педагогикалы? ?ызметкерлегіме сараптама жасау?а, т?жірибе н?тижесі  барысын ескере отырып т?зетулер енгізу, ал?а ?рлеу мен жылжу бойынша ?зімні? біліктілігімді арттыру?а  м?мкіндік береді. 

Жаз?ы лагерді? екінші кезе?інде гі жаз?ы мектепті? ?аза? тілі м??алімі

Куйкентаева Ж.Н.

Просмотр содержимого документа
«Ба?дарламаны? жеті модулін жаз?ы мектептегі саба?тарымда ы?палдастыру »

Абай ауданы

«Мичурин негізгі жалпы білім беру мектебі» КММ

қазақ тілі мұғалімі Куйкентаева Ж.Н.
Бағдарламаның жеті модулін жазғы мектептегі сабақтарымда ықпалдасуы


Жазғы демалыс кезеңінде мектеп жанындағы сауықтыру лагерінің жанынан оқушыларға жазғы мектеп ұйымдастырылды. Заман өзгерді бізге неге өзгермеске дегендей биылғы жазғы мектепте оқушылардың білімдерін жетілдіруде оқыту мен оқудың жаңа тәсілдері қолданылды. Нәтижесінде жаңа бағдарламаның өте тиімділігіне тағы да көзім жетті. Балаларда өздеріне деген сенім пайда болды, түрлі тақырыпта сурет салу арқылы сыни көзқарастарын танытты, топпен бірлесіп жұмыс жасады, өзін және өзгелерді бағалауды меңгере бастады, өздік, шығармашылық жұмыстарға ниет білдіре бастады.

Жазғы мектеп сабақ жоспарының өн бойында Бағадарламаның жеті модулі түгелдей ықпалдасты.

Әр модульдің өздік беретін білімі, нәтижесі бар сондықтан сабақ барысым түбегейлі өзгерді. Сабақтарым төрт кезеңнен тұрды «Тұсау кесер», «Кіріспе», «Негізгі бөлім», «Қорытынды» осы сабақтың барлық кезеңдерін жаңаша жоспарладым.

Оқушыларда психологилық жайлы жағдайлар жасау сабақта балалардың психологиялық және физиологиялық жағдайларын, денсаулық сақтау технологиясын ескере отырып әр сабақта ынтымақтастық жағдайларды орнатуға тырыстым. Негізгі міндеттерімнің бірі, бастысы оқушыларда мемлекеттік тілге деген қызығушылықтарын арттырып, сөздік қорларын молайту болатын. Бұл жағдайда Бағдарлама бойынша «Оқыту мен оқуда жаңа әдіс тәсілдер » модулін пайдалану менің сабақтарымда таптырмас көмек болды. Сабақ барысында «Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету» арқылы балалардың бір-бірімен қарым қатынастарын жақсартатын, досын тыңдауға үйрететін, өз көзқарасын ұстанатын, бірлесіп дұрыс шешім табуға жетелейтін жұптық және топтық әдістерді қолдандым. Оқушыларда тақырыпты меңгеруге деген құлшыныс пайда болды. «Оқыту үшін бағалау және оқытуды бағалау» модулі бойынша қалыптастырушы бағалау арқылы оқушылардың қай деңгейде тұр, ары қарай қалай, қай тұстарын дамыту керек екендігін біліп отыруға мүмкіндік алып, бағалап отырдым. АКТ арқылы ұйымдастырылған сергіту сәті балаларға эмоциялық көңіл күй сыйлау арқылы, бір сергітіп тастады. Тақырып бойынша проектормен жұмыс жасау арқылы «Оқыту мен оқуда АКТ-ны пайдалану» модуліне жүгіндім. Әр сабақ барысындағы қызметкерлікте дарынды және талантты балалар өз деңгейлерін көрсетіп «Талантты және дарынды балаларды оқыту» модулін қолдану арқылы бұл мәселені шешіп отырдым. Оқушылардың пәнге деген қызығушылықтары артқан сайын таным қабілеттері, сөйлеу дағдалары, зейін тоқтатулары арта бастады, осы жерде «Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу» модулін басшылыққа алдым. Меңгеретін тақырыпта жас ерекшеліктерін ескеріп, ұсынған идеяларына құлақ аса бастадым. Жоспарланған сабақтарымды қызықты, танымды өткізу арқылы, лагердегі әріптестерімді, өзім сабақ беретін топ оқушыларын қызықтыру үшін жаңа идеялар ұсынып, бірлескен қызметкерлікке тарта бастадым. Осы тұста "Оқытуды басқару және көшбасшылық» модулі маған көп көмек береді.

Тізбектелген сабақ топтамасы, маған мұғалім ретінде өзімнің педагогикалық қызметкерлегіме сараптама жасауға, тәжірибе нәтижесі барысын ескере отырып түзетулер енгізу, алға өрлеу мен жылжу бойынша өзімнің біліктілігімді арттыруға мүмкіндік береді.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ба?дарламаны? жеті модулін жаз?ы мектептегі саба?тарымда ы?палдастыру

Автор: Куйкентаева Жанар Насипбаевна

Дата: 29.03.2015

Номер свидетельства: 193506

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства