kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

АВТОРЛЫ? БА?ДАРЛАМА "Кітап ?лемі" о?ырман -балалар клубы

Нажмите, чтобы узнать подробности

       "Кітап ?лемі" о?ырман балалар клубы

Елімізді? азаматтары ?азіргі заман?а сай білімді, м?дениетті, ?нерлі болуы ?ажет.Ол ?шін тере? білім, ?ылым жа?алы?тарын, ?ткен тарихымызды, ?нерімізді білу ?шін кітапты к?п о?у керек.
Кітап – адам ?мірінде ма?ызды роль ат?арады.Ол елді, жерді с?юге талапты, кішіпейіл болу?а, мейірімділікке, т?зімділікке баулиды. Кітап жаман ?деттерден аула? болу?а ?йретеді. Кітапты бізді? ?о?амымызды? ?рбір адамы к?нделікті т?рмысында пайдаланады.Одан а?ыл - ке?ес, т?лім-т?рбие, ?лгі-?неге алады. Кітап бізді? рухани жан азы?ымыз.
Жас ?рпа?ты? санасында ту?ан хал?ына деген ??рмет пен ма?таныш сезім ?ялатып, ?лтты? рухты сі?іру, сондай-а? ана тілі мен ?дебиетін, тарихы мен ?нерін ?астерлеп, халы?ты? салт - д?ст?рін аялай, арда?тай білуге т?рбиелеу кітапты? еншісінде.                                                                                        Мектеп кітапханасы кішкентай бол?анымен ат?арар ?ызметі ?лкен. Кітапхана?а о?ушылар келіп, ?ажетті ?дебиеттерін жаздырып алып отырады, білімдерін толы?тырады. Б?л орын о?ушыларды? шы?армашылы? ж?мыстары мен ш??ылдануына к?п ы?палын тигізеді.Сонымен ?атар, кітапханамызда  жас жеткіншектерді?  кітап о?у?а ?ызы?тыру ар?ылы к?ркем ?дебиеттерді ?зіндік о?ыту да?дыларын ?алыптастыру  ма?сатында «Кітап ?лемі» о?ырман –балалар клубы  ?з ж?мысын ат?арып жатыр. «Кітап ?лемі» о?ырман –балалар клубында ?р айда белгілі бір а?ын –жазушыны?  шы?армашылы?ын бір ай бойы насихаттау ар?ылы о?ырмандарды? ж?регі?е  хал?ымызды? бай м?расын, м?дениетімен, д?ст?рін д?ріптеу ?ол?а алынып, жоспары бекітілді. Айлы? барысында белгілі бір а?ын  немесе жазушыны? шы?армашылы?ын толы?тай талдаймыз.М?селен, белгілі  жалынды а?ынымыз М.Ж?мабаев айлы?ын алатын болса?,І аптада «Алашты? алып жыршысы –М.Ж?мабаев» айлы?ыны? ашылу салтанаты ?теді. ІІ аптада  к?рме ?ткізіліп,ІІІ аптада та?ырып бойынша жыр м?ш?йрасы ?ткізілсе, ІV аптада де?гейлік курстарды бітіріп келген ?аза? тілі п?ні м??алімімен «Алаш деп со??ан ж?регім» атты коучинг –сессия ?ткізіледі. Сонымен ?атар, айлы? барысында а?паратты? –ресурсты? орталы?та о?ушылар Ма?жанны? жалынды жырларын м?нерлеп, ?уезіне келтіріп о?ыса, асханада барлы? о?ырмандар теледидардан «Ма?жанды іздеп Магадан?а бар?анда »атты бейнеролигін к?ре алады. Айлы? со?ында ?орытынды есеп жасалынып, айлы??а жа?сы ?атыс?ан о?ырмандар  марапатталады                            ?аза?стан т?уелсіз мемлекет. Т?уелсіз елді ?ркениетті ?лемге танытатын, дамы?ан елдер ?атарында терезесін те? ететін к?ш - білім ж?не білімді ?рпа?.Білімді ?рпа? – егеменді елді? берік тірегі. Біз білімді ?рпа?, білімді т?л?а дегенде рухани жан - д?ниесі бай, білім мен біліктілігі жо?ары, талап-тал?амы тере?, салауатты ?мір салтын д?рыс ?алыптастыр?ан т?л?аны айтамыз. Т?бегейлі ?згерістерге бет б?р?ан жа?а ?о?амда тек білімді болу, жеткіліксіз, сонды?тан ?рбір жеке т?л?аны? бойында адамгершілік, ізгілік, кішіпейілділік, ?айырымдылы?, батырлы?, отанс?йгіштік, та?ы бас?а ?асиеттер болу керек.
   Ол ?шін жас ?рпа??а т?рбие беруде ар-?ят, адалды?, рухани,адамгершілік, ізгілік м?селелерін ?атар ?ою ?ажет.?азіргі та?да?ы жан-жа?ты білім мен т?рбие берер м?дени орындарды? бірі - мектеп кітапханасы. Кітапханалар сол о?у орындарында?ы білімге ?мтылатын жас ?рпа?ты?, сондай-а? ?стаздарды? табылар жері. Осы заман?ы а?парат ??ралдары дамы?ан, жа?а технологиялар заманында да кітап адамны? ішкі д?ниесіне, ой-?рісіне ы?пал жасап, м??тажын ?ана?аттандыратын, рухани азы?ы болып ?ала бермек. Б?гінгі о?ушы ерте?гі ел маманыны? еліне, жеріне деген с?йіспеншілігін артуы, оларды? бойында ?лтты? намыс, отаншылды?, адамгершілік ?асиеттеріні? ?л?ая т?суі жолында кітапхана ?ызметкерлері - хал?ымызды? ?илы тарихын, ?негелі ?дет-??рпы мен салт-д?ст?рін, м?дени м?раларын, ?дебиет ?азыналарын, тере?нен тол?айтын с?з ?нерін о?ырмандар?а кітап ар?ылы насихаттай білуі ?ажет. Осы?ан байланысты мектебімізді? 5-11 сынып о?ушыларыны? арасында «Мені? кітабым» нау?анын бастады?.Мектебімізді?  ?рбір о?ушысы ?азіргі та?да ?ата? талаппен, ?ызы?ушылы?пен кітап о?уда. 5-сынып о?ушылары балалар ?дебиетіні? негізін ?алаушы Б.Со?па?баевты? «Мені? атым - ?ожа» ??гімесі,6-сынып о?ушылары ?р т?л?алы,рухты батырымыз Б.Момыш?лыны? «?ш?ан ?я» повесті, 7-сынып о?ушылары ?аза? прозасыны? патшасы  Шерхан М?ртазаны? «?ызыл жебе» романы,               8-сынып о?ушылары ?аза? ?дебиетіні? классик жазушысы ?.М?сіреповті?  «?лпан»романы, 9-сынып о?ушылары заманыны? озы? жазушысы М.?уезовті? «Абай жолы»роман – эпопеясы, 10-11 сынып о?ушыларына тарихты с?йлеткен ?лы суреткер жазушы І.Есенберлинні? «К?шпенділер»трилогиясын о?у тапсырылып, о?ушылар арасында ?деби шы?армалар ?ызы?у тал?ыланып жатыр.?р аптаны? со?ында ?аза? тілі п?ні м??алімдері мен кітапханашылар бірлесе отырып,конференц-залда  бір сыныпты? берілген ?деби шы?арманы ?алай о?ып жат?анды?ын талдаймыз.

       ?азіргі та?да жастар а?паратты? - технологиялар ар?ылы бір-бірімен тілдесетінін ескере отырып, мектеп кітапханашылары М-Аgent ар?ылы «Кітап ?лемі» о?ырман-балалар клубы  конференциясын ??рып,сол конференцияда  о?ушылар о?ып жат?ан кітаптарын тал?ылап, талдайды.?азіргі та?да ?аза? тілі п?ні м??алімдері де осы конференц-сайт?а кіріп, о?ырмандар?а д?рыс ба?ыт –ба?дар беріп отыр.Сонымен ?атар,мектеп кітапханашылары ауданды? бас?а мектептегі кітапханалармен, ауданды? кітапханамен байланыс?а шы?ып о?ырмандар?а  берілген к?ркем ?дебиеттерді уа?ытша пайдалану?а алып бердік. ?уантатыны ата –аналар тарапынан да ?з балама кітап сатып алып берем деушілерде жо? емес.Жо?ары сынып о?ушылары «Абай жолы», «?лпан» романдарыны? электронды о?улы?тарын алып, дауыс ?уезін де жа?сартып жат?ан о?ырмандар жиілей т?сті.  

    Кітапхана ?ызметкерлері кітапханада ж?не кітапханадан тыс к?ркем ?дебиеттен бастап, баспа т?ріндегі немесе электронды? а?параттар т?рлеріндегі ?рт?рлі кітаптарды ж?не а?параттар к?здерін пайдалану?а к?мектеседі. Себебі б?гінде білімні? ?айнар к?зі кітапханада.
   ?азіргі а?параттандыру технологиясы дамы?ан заманды мемлекетімізді? болаша?ы - жас ?рпа??а заман талабына сай білім беруде о?ытуды? озы? технологияларын ме?геру ?ажеттілігі туып отыр. Білім саласын а?параттандыру?а байланысты «?Р Конституциясыны? 44- бабына с?йкес ж?не ?Р - сыны? орта? білім беру ж?йесін дамыту ма?сатында », - деп к?рсетіліп, 1997 жыл?ы 22 ?ырк?йекте ?Р Президенті Н.?.Назарбаевты? «?Р президентіні? ?аза?стан Республикасы орталы? білім беру ж?йесін а?параттандыру ж?ніндегі мемлекеттік ба?дарламасы туралы» № 3645 б?йры?ы бекітілді. 
  Сондай-а? мекемелер ж?йе ар?ылы «Интернет мектепке» ба?дарламасына с?йкес компьютерлендірумен бірге мектепті сатылап интернет ж?йесіне ?осылу процесі ж?зеге асты. Б?гінгі та?да, мектеп кітапханасында осы ж?йе бойынша ж?мыс жасалуда.О?ырмандарымыз  кітапхана?а тек кітап о?у ?шін ?ана емес,сонымен ?атар ?аламтор?а пайдалану ?шінде келеді. ?аламтор ж?йесі  ар?ылы озы? ойлы о?ушы ?з ба?ытымен ж?мыс жасай алатынды?ынны? д?лелі.Біра?., бізде саба?ы? жа?сы о?ымаса да кітап о?уды ?нататын о?ырмандар саны басым.О?ан д?лел, кей о?ушыларды? жаратылыстану  ба?ыты?а емес, гуманитарлы? ба?ыты?а бейімділігі шы?ар.
Б?гінгі заманауи азамат тек ?ана о?у, жазу, сызу, с?йлеумен, сонымен ?атар, тек а?парат алу?а м?мкіндік беретін ?ызмет сауаттылы?пен ?ана шектелмей а?паратты ?зі ?шін ба?алау?а ж?не оны ?з м?ддесіне пайдалану да?дысына ?ол жеткізуге, я?ни ?леуметтенуге ?мтылу?а ?ажет ж?не б?л за?ды ??былыс.

Білім беруді? жа?а парадигмасы контектісіндегі е? негізгі міндеттерді? бірі - о?ушыларды? а?паратты? м?дениетін к?теруді жетілдіру, оларды? о?у да?дыларын ме?геруіне, ?з бетінше білімін тере?детуіне ы?пал жасау. Білім сапасыны? жа?а жетістіктерін ?ол жеткізетін ма?ызды а?паратты? ресурстар орталы?ы ретінде мектеп кітапханасыны? кітапханалы? ке?істікте алатын орны ерекше. Мектеп кітапханасы біріншіден, о?у ?рдісін ?ажетті а?параттармен ж?не ??жаттармен ?амтамасыз ететін болса, екіншіден, ол арнаулы кітапхана, ?шіншіден сол мектепті? б?кіл педагогикалы? ж?мысын, мектеп о?ушыларын мектеп ба?дарламасына ?осымша ж?не ба?дарламадан тыс а?параттармен ?амтамасыз ете отырып, к?пшілік кітапхана ?ызметіне де жа?ындайды

?орыта айт?анда, ?азіргі кезде ?о?амымызды? дамуына ?арай а?паратты жан-жа?ты алу аудио, видео, интернет ж?йесі ар?ылы м?мкіндік ту?анымен кітапхана ар?ылы ?деби кітаптарды о?и отырып, ал?ан білім мен сауаттылы?ты? орны ерекше.
О?ушыларды? тілін ме?геру барысында?ы білімін бекітіп, ?о?амда?ы ?арым-?атынасты а??артып, ?аза?ты? м?дени ?мірінен хабардар болуды пікірталас ар?ылы с?йлеу тілін дамытуды к?здеген дебат саба?ыны? міндеттері: о?ушыларды берілген та?ырып?а ?атысты талдау жасай білу, кітапханадан негізгі а?паратты таба білу, та?ырып?а ?атысты ой-пікірлерін с?рыптау мен ж?йелеу ма?сатында?ы да?дыларын ?алыптастыру; тап?ан а?параттарын саба? барысында тиімді пайдалану?а ?йрету.

«ХХІ ?асыр – білім мен ?ылымны? ?асыры болады», - деп елбасымыз Н.?.Назарбаев айт?андай, ?о?амымыз, жастарымыз, заман талабына сай жа?а а?паратты? технология мен ж?мыс жасау?а бет б?рып келеді. Осы жерде кітап пен кітапхана ж?мыстарыны? к?бінесе сырт ?алатыны белгілі. Жастарымыз кітап пен кітапхананы жа?а заманны? а?паратты? технологияларымен айырбастап жібергені айдан аны?.

?ылым мен білімні? негізі болып табылатын кітап пен білім оша?тары - бірінен-бірі ажыра?ысыз рухани ?азыналар. ?йткені о?у-т?рбие ?рдісіне кітапты? ?осар ?лесіні? ?лшеусіз екендігі а?и?ат. Кітап - рухани прогресті? кепілі, ер мен елді, мемлекет п ен мемлекетті жа?ындастырар, т?сінікке бастар аса ма?ызды рухани фактор. Кітап - ?лемдегі ?лы к?ш. Ол сананы н?р?а б?леуші. Кітап?а ?ызы?тыру - білімге ?ызы?тыру. Ата тарих пен ?лтты? сананы ?алыптастыру.
Еліміз егемендік алып, т?уелсіз мемлекет бол?алы кітап шы?ару ісі ?ол?а алына бастады.Соны? бір ай?а?ы кейінгі жылдары «Мектеп», «Жазушы», «Алматы кітап» баспаларынан шы??ан балалар?а арнал?ан к?ркем ?дебиеттер мен мектеп кітапхана ?орлары толы?тырылып жас?спірімдерді? кітап?а деген ?ызы?ушылы?тары арта т?суде. Мектеп партасында отыр?ан жас?спірімдер мен б?лдіршіндерді рухани байыту - кітапхананы? т?л ісі.
Мектеп кітапханасы - мектепті? ж?регі, бір б?лігі. Жа?а заман компьютер д?уірі бол?анымен рухани азы? іздеген, к?зі ашы?, к?кірегі ояу ?рбір адамны? келер ша?ыра?ы - кітапхана.Сонды?тан да, мектеп кітапханасын - білім беру мекемелеріні?
балаларды? білім алуында?ы,?арым –?атынасында?ы, бос уа?ытында?ы шы?армашылы? зертхана деп айтамыз.

Просмотр содержимого документа
«АВТОРЛЫ? БА?ДАРЛАМА "Кітап ?лемі" о?ырман -балалар клубы »

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі

Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімі«САРЫКЕМЕР ОРТА МЕКТЕБІ»КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІТАПХАНАШЫСЫ

Базарбекова Гульнур УланбекқызыОБЛЫСТЫҚ «ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК МЕКТЕП КІТАПХАНАШЫСЫ» БАЙҚАУЫНА ҰСЫНҒАН

МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ«МАМАНДЫҒЫМ – ӨМІРІМНІҢ ТАҢДАУЫ»Сарыкемер ауылы

2014-2015 оқу жылы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
АВТОРЛЫ? БА?ДАРЛАМА "Кітап ?лемі" о?ырман -балалар клубы

Автор: Базарбекова Гульнур Уланбековна

Дата: 24.02.2015

Номер свидетельства: 178107

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства