kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

5 сынып.?аза? тілі. Н?тиже саба?. Синоним, антоним, омонимді ?айталау.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Н?тиже саба?. Синоним, антоним, омонимді ?айталау.

Саба?ты? ма?саты: Мектеп туралы ал?ан білімдерін ?айталап бекіту.

Міндеттері:1. Мектеп туралы ??гімелей алу, ?зара с?йлесе білу.

2. С?здермен с?йлем ??растыру, ал?ан білімдерін пайдалана ж?не жина?тай білу.

3. Мектепті с?юге, ??рметтеуге, ма?тан етуге ?йрену.

К?тілетін н?тиже: 1. Мектеп туралы ??гімелей алады, ?зара с?йлесе біледі.

2. С?здермен с?йлем ??растыра алады, ал?ан білімдерін пайдалана ж?не жина?тай біледі.

3. Мектепті с?юге, ??рметтеуге, ма?тан етуге ?йренеді.

Техникалар, к?рнекіліктер: АКТ, мектеп туралы ?лестірмелі материал, плакат, суреттер, буклет, кестелер.

Саба?ты? барысы: 1.?йымдастыру кезе?і.

 – С?леметсіздер ме, балалар.

 - К??іл-к?йлері?із ?андай?

 -  ?те жа?сы.

- Ендеше та?та?а шы?ып, партада?ы ?арындаштар мен ?аламдарды алы?дар. Енді ?арындаштар ал?ан о?ушылар мына жа?та?ы парталар?а, ал ?алам ал?ан о?ушылар мына жа?та?ы парталар?а отыры?дар.

О?ушылар та?та?а шы?ып, ?арындаш пен ?алам алып, «?арындаш» ж?не «?алам» тобына б?лінеді. М??алім: ?р топ басшы, хатшы, баяндамашы, уа?ыт ?ада?алаушы белгіле?дер. (Топ ережесін 1 о?ушы о?иды) 

- Б?гін саба?та кім кезекші?

- ?йге ?андай тапсырма берілді?

- Ма?ал-м?телдерді жаттау, «Болаша?та?ы мектеп» жобасын ??растыру, буклет жасау.

Ой ?оз?ау: М??алім: Мектеп деген с?зді ?алай т?сінесіздер?

Слайд І

Мені? ойымша.

Мектеп деген с?з.

Мектеп.

Мектеп бізді. дайындайды.

1-о?ушы: Мектеп балалар?а білім беретін мекеме.

2-о?ушы: «Мектеп» деген с?з араб тілінен шы??ан «О?у орны» деген ??ымды білдіреді.

 3-о?ушы: Мектеп бізді ?з бетімізбен ?мір с?руге дайындайтын ?жым.

4-о?ушы: Мектеп жо?ары о?у орнына апаратын ал?аш?ы баспалда?.    

М??алім: Мектепте сендер білім аласы?дар, ?орша?ан ортаны, ?лемді танисы?дар ж?не ?з беттері?мен білім алу?а, е?бектенуге ?йренесі?дер.

 • Б?гінгі та?ырыбымыз ?андай деп ойлайсыздар?
 • Б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы «Мектеп та?ырыбын ?айталау» деп ойлаймыз.

М??алім: интерактивті та?тада?ы саба?ты? та?ырыбымен, ма?сатымен танысы?дар.

Саба?ты? та?ырыбы:  Н?тиже саба?. Синоним, антоним, омонимді ?айталау.

Саба?ты? ма?саты:   Мектеп туралы ал?ан білімдерін ?айталап бекіту.                       

М??алім: Д?птерлері?ді ашып, б?гінгі к?нді ж?не саба?ты? та?ырыбын жазы?дар.

- Балалар, б?гін саба?та сендер ?здері?ді ба?алай аласы?дар. Ба?алау пара?ы алдары?да жатыр. Жауап берген ?р о?ушыны, ?р тапсырманы орында?аннан кейін топ о?ушыларын ба?алап отыры?дар.

 •   

С?ра?тар ж?не тапсырмалар

Уа?ыты

Білу

Топты? ж?мыс

(3 минут)

Слайд ІІ

Топты? ж?мыс.

1-тапсырма. Ма?ал-м?тел  ??растыру.

М??алім: 1-тапсырма. Ма?ал-м?тел  ??растыру (Ма?ал-м?тел с?здері шашылып ?алды, сол с?здерден ма?ал-м?телдер ??растырып, ма?ынасын т?сіндіру, та?ы ?андай ма?ал білетіндерін айту).  

 «?арындаш» тобы

 1. Мектеп – кеме, білім – те?із.
 2. Білекті бірді жы?ады, білімді мы?ды жы?ады.
 3. А?ыл азбайды,

      Білім тозбайды.

 1. К?ш білімде.

«?алам» тобы

 1. О?у – білім б?ла?ы,

      Білім – ?мір шыра?ы.

 1. О?у инемен ??ды? ?аз?андай.
 2. О?усыз білім жо?,

      Білімсіз к?ні? жо?.

 1. О?у т?бі – то?у.

?р топ бірін-бірі, ?зін ба?алайды

Слайд ІІІ

Топты? ж?мыс. 2-тапсырма. Ережені еске т?сірейік.

М??алім: синквейн ?ле?ін о?ып, мазм?нын т?сініп, та?ырыбын (синоним, антоним, омомним екенін) табы?дар.

.

М?ндес, с?лу,

Т?сіндіреді, аны?тайды, байытады.

К?ркем с?йлемдер ??растырады.

С?нділер.

 .

?арама-?арсы, ?ажетті,

?арсыласады, толы?тырады, дауласады.

Білімдіге д?ние жары?, білімсізді? к?ні к?ріп. (ма?ал-м?тел)

Т?йіндер.

 .

Бірдейлер, бас?алар

Бірге келеді, айрады,та?дандырады.

Бір ?ызы?ы – бірдей емес!

Т?рлілер.

?р топ бірін-бірі, ?зін ба?алайды

Слайд І?

Жеке ж?мыс.

3-тапсырма. О?улы?пен, д?птермен, та?тамен (к?ртішкемен) ж?мыс.

2 о?ушы та?тада к?ртішкемен ж?мыс жасайды.

 «?арындаш» тобы

31-бет, 2-тапсырма. Ас, ке?, аула с?здерімен с?йлем ??растыры?дар.(синоним, антоним, омоним екенін т?сіндірі?дер)

«?алам» тобы

35-бет. 2-тапсырма. Антоним, омоним, синоним с?здерді ажыратып, с?йлем ??растыры?дар.

?р топ бірін-бірі, ?зін ба?алайды

 •  

Топты? ж?мыс

(3+2 минут)

М??алім: Интерактивті та?тадан «Мектеп» туралы бейнефильм к?реді ж?не мектеп туралы м?тін ты?дайды (аудирование), есте са?тайды.

Мектебім ?ала орталы?ында, М?скеу к?шесінде орналас?ан. 2014-2015 о?у жылы бізді? мектебіміз 40 жылды? мерейтойын атап ?тті. Мектеп 1974 жылы ашылды. Мектеп алдында ?демі г?лдер, а?аштар ?сіп т?р. Аулада?ы спорт ала?ында т?рлі спорт ойындары ?ткізіліп т?рады.  Балалар мектепте т?рлі п?ндерді о?иды. Кабинеттеріміз ?азіргі заман талабына сай жабды?тал?ан ж?не жары?, таза. О?ушыларды? жа?сы о?ып, білім алуына барлы? жа?дай жасал?ан.

Мектепте спорт, театр, хореография, домбыра, оркестр ж?не п?ндер ?йірмелері ж?мыс жасайды. ?йде ?й тапсырмасын орындау?а ата-аналарымыз к?мектеседі. Мектеп о?ушылары мектеп формасын киюге,  мектеп намысын ?ор?ау?а, салауатты ?мір салтын са?тау?а міндетті. Саба?тан себепсіз ?алмау?а, кешікпей келуге міндетті. Жа?сы о?у?а, ?лгілі болу?а, саба??а белсене ?атысу?а міндетті. Біз мектебімізді жа?сы к?реміз. Мектеп бізді? білім алатын алтын ?ямыз.

?олдану

Жеке, топты? ж?мыс

(2+3+2 минут)

Слайд ?

Топты? ж?мыс. М?тінмен ж?мыс.

4-тапсырма. М?тінмен ж?мыс.

М??алім: М?тінді о?ып, есте са?тап, айтып беру (Топта?ы ?р о?ушы кезекпен та?тада?ы бір с?йлемді о?ып, есіне са?тап, орнына келіп, хатшы?а айтып береді. Хатшы ?р о?ушыны? айт?ан с?йлемдерін тез жазып отырады).

Слайд ?І

5- тапсырма. Тест тапсырмасын белгілеу, бірін-бірі тексеру.

М??алім: Пара?шада тест тапсырмасы берілген. Д?рыс жауабын белгілеп, бір-бірі?ді тексері?дер.

 Тест:

«?арындаш» тобы 

1.Мектебім _________ орналас?ан.

А) М?скеу к?шесінде;    В) А.Молда??лова к?шесінде;

Б) Же?іс да??ылында;    Г) Затаевич к?шесінде.

2. Бізді? мектеп  ________  мерейтойын атап ?тті.

А) 30 жылды?;   В) 40 жылды?;

Б) 50 жылды?;    Г) 20 жылды?.

3. Мектеп ________ ашылды.

А) 1985 жылы;   В) 1988 жылы;

Б) 1974 жылы;    Г) 1920 жылы.

4. Мектеп ауласында______ойындары ?ткізіліп т?рады.

А) спорт;   В) театр;

Б) о?у;  Г) сыныптан тыс.

5. О?ушыларды? _______ жа?дай жасал?ан.

А) ?йге баруына;   В) дем алуына;

Б) ойнауына;   Г) білім алуына.

Тест:

«?алам» тобы

1.Мектепте ________ ж?мыс жасайды.

А) ол;    В) ?йірмелер;

Б) кім;   Г) о?ушылар.

2. ?йде тапсырма орындау?а  _______ к?мектеседі.

А)  ата-аналарымыз;   В) м??алімдер;

Б) ініміз;   Г) ?арындасымыз.

3. Мектеп о?ушылары________міндетті.

А) кешігуге;   В) форма киюге;

Б) саба??а келмеуге;    Г) ?лгілі болмау?а.

4.Біз _________жа?сы к?реміз.

А) ?аламызды;    В) ауылымызды;

Б) ?йімізді;    Г) мектебімізді.

5.Мектеп бізді? ___________ алтын ?ямыз.

А) білім алатын;    В) ?йы?тайтын;

Б) ?ыдыратын;    Г) серуендейтін.

?р топ бірін-бірі ба?алайды

Слайд?ІІ

Топты? ж?мыс. С?здікпен ж?мыс.

6-тапсырма. Мектеп туралы не білеміз? (ассосация ??ру). 

М??алім: Мектеп туралы не білеміз? (ассосация ??ру). 

 1. О?ушылар ?а?аз?а мектепке ?атысты с?здерді жазып, та?та?а іледі, с?йлем ??растырады.
 2. Жаз?ан с?здерімен ж?йелі м?тін ??растырады.
 3. Жаз?ан с?здермен ж?йелі диалог ??растырып, ?зара с?йлеседі.

?р топ бірін-бірі ба?алайды

Сергіту с?ті: Мектебім ?нін айтады. (2-минут)

Талдау

Топты? ж?мыс

(2+5+2+3минут)

Слайд ?ІІІ

Топты? ж?мыс.  7-тапсырма. «Болаша?та?ы мектеп» та?ырыбында жоба ??растырып, ?ор?ау.  (6+4 минут)

М??алім: Алды??ы саба?тарда жетілдірілген мектептер туралы бірнеше м?тін о?ыды?. Б?гін сендер болаша?та мектептерде нені жетілдіру керек екенін жазып, жоба ??растыры?дар.   

Жоба жоспары:

І Кіріспе.

ІІ Негізгі б?лім:

 1. Мектепті? сырт?ы, ішкі т?рі;
 2. Жабды?ы;
 3. Сыныбы;
 4. Саба?, саба? кестесі;
 5. О?ушыларды? білімі;
 6. М??алімдер;
 7. П?ндер;
 8. О?ушы мен м??алімні?  ?арым-?атынасы;
 9. Мектеп формасы;
 10. Мектеп ережесі.

ІІІ ?орытынды.

М??алім: І топ ?ор?ап жат?анда бас?а топ о?ушылары, оларды? айт?андарын жазып алып отырады. ?ор?ап бол?аннан кейін о?ушыларды? айт?ан идеяларына талдау жасайды.

Слайд ІХ

8-тапсырма. Жобаны талдау.

Ма?ан б?л идея ?найды, себебі.

Мен ?шін б?л идея ?ызы?, себебі.

Б?л жа?сы идея.

Мектепте автобус болу керек, себебі.

Мен б?л идеямен келіспеймін, себебі.

М??алім: Сендерге ?ай жоба ?нады? Неге? Е? жа?сы жоба ?ай жоба деп ойлайсы?дар? Неге? ?ай жобада?ы мектепте о?ы?ылары? келеді? Неге?

?р топ бірін-бірі, ?зін ба?алайды

Жина?тау

Топты? ж?мыс:

(3+2 минут)

 М??алім: Балалар, сендер болаша? мектебіні? жобасын ??растырып ?ор?ады?дар, талдады?дар. Сендер болаша? мектебінде о?итын балаларды? ?андай бол?анын ?алайсы?дар. Ендеше сол балалар?а «?рпа??а хат» деген та?ырыпта хат жазайы?.

Слайд Х

Жеке ж?мыс. 9-тапсырма. Хат жазу, о?ып беру.

М??алім: 1, 2 о?ушы жаз?ан хаттарын о?ы?дар. Жаз?ан хаттары?ды пошта?а салы?дар.

Барлы? о?ушылар хаттарын пошта?а салады.

?р топ бірін-бірі, ?зін ба?алайды

Ба?алау

Саба? ?нады ма? Неге?

Саба? ?на?ан жо? па? Неге?

(1 минут)

 М??алім: Болаша?та о?ушылар интернет ар?ылы о?ыса да, ?алымдардан білім алса да, мектепте о?ыса да ?зіне берілген тапсырмаларды орындау керек, о?ушыны? білім алу?а ынтасы болу керек. «О?у инемен ??ды? ?аз?андай» деген ма?ал сия?ты, білім алу ?те ?иын: ол е?бек?орлы?ты, ?иынды?ты же?е білуді, к?штілікті, жігерлілікті, т?зімділікті, шыдамдылы?ты ?ажет етеді.  ?ркениетті ел болу ?шін ?р о?ушы тынбай е?бектеніп, сапалы білім алулары керек. Біліммен ?ана біз алда?ы ел, дамы?ан ел, к?шті ел, м?дениетті ел, бай ел боламыз.

Ба?алау пара?тарын о?ушылардан алып, со??ы ?орытынды ба?аны ?ойып, т?сініктемелер айту.

Кері байланыс

«2 ж?лдыз, бір тілек» Екі ?на?ан н?рсе (ж?мыс туралы айтады). Тілек – жа?сартуды ?ажет ететін н?рсе.

Кері байланысты толтырып, та?тада?ы плакат?а жапсырады.

(1 минут)

?йге тапсырма: «Мектеп» та?ырыбына шы?арма жазу.

Просмотр содержимого документа
«5 сынып.?аза? тілі. Н?тиже саба?. Синоним, антоним, омонимді ?айталау.»

Сабақтың тақырыбы: Нәтиже сабақ. Синоним, антоним, омонимді қайталау.

Сабақтың мақсаты: Мектеп туралы алған білімдерін қайталап бекіту.

Міндеттері:1. Мектеп туралы әңгімелей алу, өзара сөйлесе білу.

2. Сөздермен сөйлем құрастыру, алған білімдерін пайдалана және жинақтай білу.

3. Мектепті сүюге, құрметтеуге, мақтан етуге үйрену.

Күтілетін нәтиже: 1. Мектеп туралы әңгімелей алады, өзара сөйлесе біледі.

2. Сөздермен сөйлем құрастыра алады, алған білімдерін пайдалана және жинақтай біледі.

3. Мектепті сүюге, құрметтеуге, мақтан етуге үйренеді.

Техникалар, көрнекіліктер: АКТ, мектеп туралы үлестірмелі материал, плакат, суреттер, буклет, кестелер.

Сабақтың барысы: 1.Ұйымдастыру кезеңі.

– Сәлеметсіздер ме, балалар.

- Көңіл-күйлеріңіз қандай?

- Өте жақсы.

- Ендеше тақтаға шығып, партадағы қарындаштар мен қаламдарды алыңдар. Енді қарындаштар алған оқушылар мына жақтағы парталарға, ал қалам алған оқушылар мына жақтағы парталарға отырыңдар.

Оқушылар тақтаға шығып, қарындаш пен қалам алып, «қарындаш» және «қалам» тобына бөлінеді. Мұғалім: әр топ басшы, хатшы, баяндамашы, уақыт қадағалаушы белгілеңдер. (Топ ережесін 1 оқушы оқиды)

- Бүгін сабақта кім кезекші?

- Үйге қандай тапсырма берілді?

- Мақал-мәтелдерді жаттау, «Болашақтағы мектеп» жобасын құрастыру, буклет жасау.

Ой қозғау: Мұғалім: Мектеп деген сөзді қалай түсінесіздер?

Слайд І

Менің ойымша ...

Мектеп деген сөз ...

Мектеп ...

Мектеп бізді ... дайындайды.

1-оқушы: Мектеп балаларға білім беретін мекеме.

2-оқушы: «Мектеп» деген сөз араб тілінен шыққан «Оқу орны» деген ұғымды білдіреді.

3-оқушы: Мектеп бізді өз бетімізбен өмір сүруге дайындайтын ұжым.

4-оқушы: Мектеп жоғары оқу орнына апаратын алғашқы баспалдақ.

Мұғалім: Мектепте сендер білім аласыңдар, қоршаған ортаны, әлемді танисыңдар және өз беттеріңмен білім алуға, еңбектенуге үйренесіңдер.

 • Бүгінгі тақырыбымыз қандай деп ойлайсыздар?

 • Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мектеп тақырыбын қайталау» деп ойлаймыз.

Мұғалім: интерактивті тақтадағы сабақтың тақырыбымен, мақсатымен танысыңдар.

Сабақтың тақырыбы: Нәтиже сабақ. Синоним, антоним, омонимді қайталау.

Сабақтың мақсаты: Мектеп туралы алған білімдерін қайталап бекіту.

Мұғалім: Дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді және сабақтың тақырыбын жазыңдар.

- Балалар, бүгін сабақта сендер өздеріңді бағалай аласыңдар. Бағалау парағы алдарыңда жатыр. Жауап берген әр оқушыны, әр тапсырманы орындағаннан кейін топ оқушыларын бағалап отырыңдар.

Деңгейі

Сұрақтар және тапсырмалар

Уақыты

Білу

Топтық жұмыс

(3 минут)

Слайд ІІ

Топтық жұмыс.

1-тапсырма. Мақал-мәтел құрастыру.

Мұғалім: 1-тапсырма. Мақал-мәтел құрастыру (Мақал-мәтел сөздері шашылып қалды, сол сөздерден мақал-мәтелдер құрастырып, мағынасын түсіндіру, тағы қандай мақал білетіндерін айту).

«Қарындаш» тобы

 1. Мектеп – кеме, білім – теңіз.

 2. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады.

 3. Ақыл азбайды,

Білім тозбайды.

 1. Күш білімде.

«Қалам» тобы

 1. Оқу – білім бұлағы,

Білім – өмір шырағы.

 1. Оқу инемен құдық қазғандай.

 2. Оқусыз білім жоқ,

Білімсіз күнің жоқ.

 1. Оқу түбі – тоқу.

Әр топ бірін-бірі, өзін бағалайды

Слайд ІІІ

Топтық жұмыс. 2-тапсырма. Ережені еске түсірейік.

Мұғалім: синквейн өлеңін оқып, мазмұнын түсініп, тақырыбын (синоним, антоним, омомним екенін) табыңдар.

...

Мәндес, сұлу,

Түсіндіреді, анықтайды, байытады.

Көркем сөйлемдер құрастырады.

Сәнділер.

 ...

Қарама-қарсы, қажетті,

Қарсыласады, толықтырады, дауласады.

Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні кәріп. (мақал-мәтел)

Түйіндер.

 ...

Бірдейлер, басқалар

Бірге келеді, айрады,таңдандырады.

Бір қызығы – бірдей емес!

Түрлілер.

Әр топ бірін-бірі, өзін бағалайды

Слайд ІҮ

Жеке жұмыс.

3-тапсырма. Оқулықпен, дәптермен, тақтамен (кәртішкемен) жұмыс.

2 оқушы тақтада кәртішкемен жұмыс жасайды.

«Қарындаш» тобы

31-бет, 2-тапсырма. Ас, кең, аула сөздерімен сөйлем құрастырыңдар.(синоним, антоним, омоним екенін түсіндіріңдер)

«Қалам» тобы

35-бет. 2-тапсырма. Антоним, омоним, синоним сөздерді ажыратып, сөйлем құрастырыңдар.

Әр топ бірін-бірі, өзін бағалайды

Түсіну

Топтық жұмыс

(3+2 минут)

Мұғалім: Интерактивті тақтадан «Мектеп» туралы бейнефильм көреді және мектеп туралы мәтін тыңдайды (аудирование), есте сақтайды.

Мектебім қала орталығында, Мәскеу көшесінде орналасқан. 2014-2015 оқу жылы біздің мектебіміз 40 жылдық мерейтойын атап өтті. Мектеп 1974 жылы ашылды. Мектеп алдында әдемі гүлдер, ағаштар өсіп тұр. Ауладағы спорт алаңында түрлі спорт ойындары өткізіліп тұрады. Балалар мектепте түрлі пәндерді оқиды. Кабинеттеріміз қазіргі заман талабына сай жабдықталған және жарық, таза. Оқушылардың жақсы оқып, білім алуына барлық жағдай жасалған.

Мектепте спорт, театр, хореография, домбыра, оркестр және пәндер үйірмелері жұмыс жасайды. Үйде үй тапсырмасын орындауға ата-аналарымыз көмектеседі. Мектеп оқушылары мектеп формасын киюге, мектеп намысын қорғауға, салауатты өмір салтын сақтауға міндетті. Сабақтан себепсіз қалмауға, кешікпей келуге міндетті. Жақсы оқуға, үлгілі болуға, сабаққа белсене қатысуға міндетті. Біз мектебімізді жақсы көреміз. Мектеп біздің білім алатын алтын ұямыз.

Қолдану

Жеке, топтық жұмыс

(2+3+2 минут)

Слайд Ү

Топтық жұмыс. Мәтінмен жұмыс.

4-тапсырма. Мәтінмен жұмыс.

Мұғалім: Мәтінді оқып, есте сақтап, айтып беру (Топтағы әр оқушы кезекпен тақтадағы бір сөйлемді оқып, есіне сақтап, орнына келіп, хатшыға айтып береді. Хатшы әр оқушының айтқан сөйлемдерін тез жазып отырады).

Слайд ҮІ

5- тапсырма. Тест тапсырмасын белгілеу, бірін-бірі тексеру.

Мұғалім: Парақшада тест тапсырмасы берілген. Дұрыс жауабын белгілеп, бір-біріңді тексеріңдер.

Тест:

«Қарындаш» тобы

1.Мектебім _________ орналасқан.

А) Мәскеу көшесінде; В) А.Молдағұлова көшесінде;

Б) Жеңіс даңғылында; Г) Затаевич көшесінде.


2. Біздің мектеп ________ мерейтойын атап өтті.

А) 30 жылдық; В) 40 жылдық;

Б) 50 жылдық; Г) 20 жылдық.


3. Мектеп ________ ашылды.

А) 1985 жылы; В) 1988 жылы;

Б) 1974 жылы; Г) 1920 жылы.


4. Мектеп ауласында______ойындары өткізіліп тұрады.

А) спорт; В) театр;

Б) оқу; Г) сыныптан тыс.


5. Оқушылардың _______ жағдай жасалған.

А) үйге баруына; В) дем алуына;

Б) ойнауына; Г) білім алуына.


Тест:

«Қалам» тобы

1.Мектепте ________ жұмыс жасайды.

А) ол; В) үйірмелер;

Б) кім; Г) оқушылар.


2. Үйде тапсырма орындауға _______ көмектеседі.

А) ата-аналарымыз; В) мұғалімдер;

Б) ініміз; Г) қарындасымыз.


3. Мектеп оқушылары________міндетті.

А) кешігуге; В) форма киюге;

Б) сабаққа келмеуге; Г) үлгілі болмауға.


4.Біз _________жақсы көреміз.

А) қаламызды; В) ауылымызды;

Б) үйімізді; Г) мектебімізді.


5.Мектеп біздің ___________ алтын ұямыз.

А) білім алатын; В) ұйықтайтын;

Б) қыдыратын; Г) серуендейтін.

Әр топ бірін-бірі бағалайды

СлайдҮІІ

Топтық жұмыс. Сөздікпен жұмыс.

6-тапсырма. Мектеп туралы не білеміз? (ассосация құру).

Мұғалім: Мектеп туралы не білеміз? (ассосация құру).

 1. Оқушылар қағазға мектепке қатысты сөздерді жазып, тақтаға іледі, сөйлем құрастырады.

 2. Жазған сөздерімен жүйелі мәтін құрастырады.

 3. Жазған сөздермен жүйелі диалог құрастырып, өзара сөйлеседі.

Әр топ бірін-бірі бағалайды

Сергіту сәті: Мектебім әнін айтады. (2-минут)

Талдау

Топтық жұмыс

(2+5+2+3минут)

Слайд ҮІІІ

Топтық жұмыс. 7-тапсырма. «Болашақтағы мектеп» тақырыбында жоба құрастырып, қорғау. (6+4 минут)

Мұғалім: Алдыңғы сабақтарда жетілдірілген мектептер туралы бірнеше мәтін оқыдық. Бүгін сендер болашақта мектептерде нені жетілдіру керек екенін жазып, жоба құрастырыңдар.

Жоба жоспары:

І Кіріспе.

ІІ Негізгі бөлім:

 1. Мектептің сыртқы, ішкі түрі;

 2. Жабдығы;

 3. Сыныбы;

 4. Сабақ, сабақ кестесі;

 5. Оқушылардың білімі;

 6. Мұғалімдер;

 7. Пәндер;

 8. Оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы;

 9. Мектеп формасы;

 10. Мектеп ережесі.

ІІІ Қорытынды.

Мұғалім: І топ қорғап жатқанда басқа топ оқушылары, олардың айтқандарын жазып алып отырады. Қорғап болғаннан кейін оқушылардың айтқан идеяларына талдау жасайды.

Слайд ІХ

8-тапсырма. Жобаны талдау.

Маған бұл идея ұнайды, себебі ...

Мен үшін бұл идея қызық, себебі ...

Бұл жақсы идея ...

Мектепте автобус болу керек, себебі ...

Мен бұл идеямен келіспеймін, себебі ...

Мұғалім: Сендерге қай жоба ұнады? Неге? Ең жақсы жоба қай жоба деп ойлайсыңдар? Неге? Қай жобадағы мектепте оқығыларың келеді? Неге?

Әр топ бірін-бірі, өзін бағалайды

Жинақтау

Топтық жұмыс:

(3+2 минут)


Мұғалім: Балалар, сендер болашақ мектебінің жобасын құрастырып қорғадыңдар, талдадыңдар. Сендер болашақ мектебінде оқитын балалардың қандай болғанын қалайсыңдар. Ендеше сол балаларға «Ұрпаққа хат» деген тақырыпта хат жазайық.

Слайд Х

Жеке жұмыс. 9-тапсырма. Хат жазу, оқып беру.

Мұғалім: 1, 2 оқушы жазған хаттарын оқыңдар. Жазған хаттарыңды поштаға салыңдар.

Барлық оқушылар хаттарын поштаға салады.

Әр топ бірін-бірі, өзін бағалайды


Бағалау

Сабақ ұнады ма? Неге?

Сабақ ұнаған жоқ па? Неге?

(1 минут)

Мұғалім: Болашақта оқушылар интернет арқылы оқыса да, ғалымдардан білім алса да, мектепте оқыса да өзіне берілген тапсырмаларды орындау керек, оқушының білім алуға ынтасы болу керек. «Оқу инемен құдық қазғандай» деген мақал сияқты, білім алу өте қиын: ол еңбекқорлықты, қиындықты жеңе білуді, күштілікті, жігерлілікті, төзімділікті, шыдамдылықты қажет етеді. Өркениетті ел болу үшін әр оқушы тынбай еңбектеніп, сапалы білім алулары керек. Біліммен ғана біз алдағы ел, дамыған ел, күшті ел, мәдениетті ел, бай ел боламыз.

Бағалау парақтарын оқушылардан алып, соңғы қорытынды бағаны қойып, түсініктемелер айту.

Кері байланыс

«2 жұлдыз, бір тілек» Екі ұнаған нәрсе (жұмыс туралы айтады). Тілек – жақсартуды қажет ететін нәрсе.

Кері байланысты толтырып, тақтадағы плакатқа жапсырады.

(1 минут)

Үйге тапсырма: «Мектеп» тақырыбына шығарма жазу.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
5 сынып.?аза? тілі. Н?тиже саба?. Синоним, антоним, омонимді ?айталау.

Автор: Нурмагамбетова Дарига Байбусиновна

Дата: 13.01.2016

Номер свидетельства: 275954

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства