kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жас?спірімдер арасында?ы ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Жас?спірімдер арасында?ы ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу.

?йымдастыр?ан: Инирбекова Гульмира Ескендировна

Ма?саты:  о?ушыларды? ???ы?ты? сауаттылы?ын арттырып, ???ы? б?зушылы? ж?не ?ылмыс белгілерімен, т?рлерімен таныстыру, жас?спірімдерді? ???ы?тары мен міндеттерімен таныстыру. ?о?амны? за?дары мен нормаларын орындау?а, ???ы?тары біліп оны ??рметтеуге т?рбиелеу.

К?рнекілігі:  ?анатты с?здер, техникалы? ??ралдар

Ж?ру барысы:

1-ж?ргізуші : ??рметті ?стаздар мен о?ушылар! Мемлекетімізді? ата За?ыны?

 1 – бабында ?аза?стан Республикасы ?зін демократиялы?, ???ы?ты? ж?не ?леуметтік мемлекет ретінде орны?тырылды. «Оны? басты ?азынасы – адам ж?не адамны? ?мірі, ???ы?тары мен бостанды?тары» деген ?астерлі с?зді кіргізген. Б?гінгі ???ы?ты? мемлекет ??рамыз деген заманда ?рбір адам ?з ???ы?тарын жете біліп, жалпы за? білімі саласынан ма?л?мат ал?аны д?рыс. За?ды аттамай, тура жолмен ж?ріп, еліне адал ?ызмет еткен азамат ?ана м?ратына жетеді. Сонды?тан за?ды білу – заман талабы.
       9-10 сыныптар арасында «Жас?спірімдер арасында?ы ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу» атты ашы? т?рбие са?атымыз?а ?ош келді?іздер!

2-ж?ргізуші:Ал енді ?атысушы топтарды  орта?а  ша?ырайы?:

 • Бірінші  болып  «за?» тобы
 • Екінші кезекте  «Конституция» тобы
 • Келесі  кезекте « ???ы?»  тобы
 • Т?ртінші топ «кодекс»  тобын ?арсы  алы?ыздар

1-ж?ргізуші: Сіздерге ?діл ба?а беретін ?діл ?азылар ал?асы: мектеп директорыны? т?рбие ж?ніндегі орынбасары: Инирбекова Гульмира Ескендировна, мектеп  психологы Н?рсеитова Маржан Берік?ызы, ???ы? негіздеріні?  м??алімі: Марденов Айдын Жомартович, ?дебиет п?ніні?  м??алімі: ?білмажина Зарина Н?рлан?ызы.

2-ж?ргізуші: Олай болса «Жас?спірімдер арасында?ы ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу» атты  т?рбие са?атымызды? кезе?дерімен таныс болы?ыздар:

 1. «Мен ???ы? са?шысымын» (таныстыру, ?р топ 2 минут к?лемінде ?з тобын таныстыруы ?ажет)
 2. «Сені? ???ы?ы?» (баптарды еске т?сірейік)
 3. «Ты?ыры?тан шы?ар жол ?айсы» (ситуациялы? жа?дайды шешу)
 4. «Жас?спірім ортада?ы ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу» (орта? ой)

1-ж?ргізуші: Ал енді бірінші  б?лімді бастайы?.

2-ж?ргізуші :Бізді? елімізде адам ???ы?тары Ата За?ымыз – ?аза?стан Республикасыны? Конституциясында к?рініс тап?ан. Ол 9 б?лім, 98 баптан т?рады. Оны? екінші б?ліміні? 30 бабы ???ы??а арнал?ан, дей келе  «Сені? ???ы?ы?!» атты б?лімге де келіп ?аппыз.

14-бап
1. За? мен сот алдында ж?ртты? б?рі те?.
2. Тегіне, ?леуметтік, лауазымды? ж?не м?лiктiк жа?дайына, жынысына, н?сiлiне, ?лтына, тiлiне, дінге к?з?арасына, нанымына, т?р?ылы?ты жеріне байланысты немесе кез келген ?зге жа?даяттар бойынша ешкiмдi еш?андай кемсітуге болмайды.
 

15-бап
1. ?ркiмнi? ?мір с?руге ???ы?ы бар.
2. Ешкімні? ?з бетінше адам ?мірін ?ию?а ха?ысы жо?. ?лім жазасы адамдарды? ?аза болуымен байланысты террористік ?ылмыстар жаса?аны ?шін, сондай-а? со?ыс уа?ытында ерекше ауыр ?ылмыстар жаса?аны ?шін е? ауыр жаза ретінде за?мен белгіленеді, ондай жаза?а кесілген адамны? кешірім жасау туралы ?тініш ету ха?ы бар.
16-бап
1. ?ркім ?зiнi? жеке басыны? бостанды?ына ???ы?ы бар.
2. За?да к?зделген реттерде ?ана ж?не тек ?ана сотты? санкциясымен т?т?ындау?а ж?не ?амауда ?стау?а болады, т?т?ындал?ан адам?а ша?ымдану ???ы?ы берiледi. Сотты? санкциясынсыз адамды жетпіс екі са?аттан аспайтын мерзімге ?стау?а болады.
3. ?стал?ан, т?т?ындал?ан, ?ылмыс жасады деп айып та?ыл?ан ?рбір адам сол ?стал?ан, т?т?ындал?ан немесе айып та?ыл?ан кезден бастап адвокатты? (?ор?аушыны?) к?мегін пайдалану?а ???ылы.
18-бап. Жеке ?мірге ?ол с??паушылы?

Жеке ?мір, жеке басты? ж?не отбасыны? ??пиясы за?ны? ?ор?ауында болады. ?ркiмнi? жеке салымдар мен жина? а?ша, хат жазысу, телефонмен с?йлесу, поштамен, телеграф ар?ылы ж?не ?зге хабарламалар алысу ??пиясына ???ы?ы бар. ?кiмшiлiк ???ы? б?зушылы? туралы iс ж?ргiзу барысында осы ???ы?тарды шектеуге тек за?мен тiкелей белгiленген жа?дайларда ж?не т?ртiппен жол берiледi.
19-бап
1. ?ркім ?зiнi? ?ай ?лт?а, ?ай партия?а ж?не ?ай дінге жататынын ?зі аны?тау?а ж?не оны к?рсету - к?рсетпеуге ха?ылы.
2. ?ркiмнi? ана тiлi мен т?л м?дениетін пайдалану?а, ?арым - ?атынас, т?рбие, о?у ж?не шы?армашылы? тiлiн еркін та?дап алу?а ???ы?ы бар.

13-бап. Кiн? принципi

1. Жеке адам тек кiн?сi аны?тал?ан ???ы? б?зушылы?тары ?шiн ?ана ?кiмшiлiк жауаптылы?та болу?а тиiс. Жеке адамны? кiн?сіздiктен келтiрген залалы ?шiн объективтi кiн? та?у?а, я?ни ?кiмшiлiк жауаптылы??а тарту?а жол берiлмейдi.

2. ?аса?ана немесе абайсыз ?рекет жаса?ан жеке адам ?кiмшiлiк ???ы? б?зушылы? жасауда кiн?лi деп танылады.

22-бап  

1. ?ркiмнi? ар - ождан бостанды?ына ???ы?ы бар.
2. Ар-ождан бостанды?ы ???ы?ын ж?зеге асыру жалпы адамды? ж?не азаматты? ???ы?тар мен мемлекет алдында?ы міндеттерге байланысты болмау?а немесе оларды шектемеуге тиіс.
25-бап
1. Т?р?ын ?йге ?ол с??ылмайды. Сотты? шешiмiнсiз т?р?ын ?йден айыру?а жол берiлмейдi. Т?р?ын ?йге басып кіруге, оны тексеруге ж?не тінтуге за?мен белгіленген реттер мен т?ртіп бойынша ?ана жол берiледi.
2. ?аза?стан Республикасында азаматтарды т?р?ын ?ймен ?амтамасыз ету ?шін жа?дайлар жасалады. За?да к?рсетілген санатта?ы м??таж азаматтар?а т?р?ын ?й за?мен белгiленген нормалар?а с?йкес мемлекеттік т?р?ын ?й ?орларынан оларды? шама-шар?ы к?теретін а?ы?а берiледi.

1-ж?ргізуші: Б?рекелді,жарады?ыздар.Ал ендігі кезекте,келесі б?лім «Ты?ыры?тан шы?ар жол ?айсы» (ситуациялы? жа?дайды шешу)

1.      Жастар арасында?ы ?ылмысты азайту ?шін не істеу керек?

2.      Алматы ?аласы бойынша жас?спірімдерді? арасында ?андай ???ы? б?зушылы?ты? т?рлері к?п тарал?ан?

3.      ?ылмыс жаса?аны ?шін жас?спірімдерге ?андай жазалар ?олданылады?

4.      К?мелеттік жас?а толма?ан жас?спірімдерді жазалауды? ерекшеліктері туралы айтып ?тсенніз ?

5.      Жас ?спірімдер к?біне ?андай ?ылмыс т?рлерін жасайды?

6.      Неге барлы? за? б?зушылы??а жас ?спірімдер 16 жастан, ал кейбір за?б?зушылы??а 14 жастан жауапкершілікке тартылады?

7.      Арнайы ?ызметкерлерді жал?ан ша?ыр?ан жа?дайда  ?андай шара ?олданады?

8.      ?азіргі уа?ытта жас?спірімдерді?  т?нде к?шеге шы?уы кездеседі. Осы?ан ?андай шаралар ?олданасыздар?

 

2-ж?ргізуші: Со??ы б?лімді бастамас б?рын,жас?спірімдер арасында ?ылмысты? істерді? к?бею себептеріне то?талса?:

o    Отбасында?ы а?ау т?рбие;

o    Отбасында?ы материалды? ?л-ау?аты;

o    ж?мыссызды?;

o    баланы? бос уа?ытыны? шамадан тыс мол болуы;

o    ата-ана тарапынан ба?ылаусыз ?алуы;

o    мінез-??л?ыны? ауыт?ушылы?ы;

o    Рухани ??лазуы;

 

1-ж?ргізуші: И?, мен сізбен толы? келісемін  енді осы жа?дайларды болдырмау ?шін бізді? ойыншыларды?, жас?спірім ортада?ы ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу?а байланысты ?андай  н?с?алар ?сына алады?

2-ж?ргізуші: Енді ?діл ?азылар ал?асы ?діл ба?асын  есептегенше :жас?спірімдер арасында?ы ???ы? б?зушылы??а арнал?ан бейне фильмге назар аудары?ыздар

???ы?ты? сауатсызды?, я?ни ?з ???ы мен міндетін білмей, бас?аны? ???ын сыйламауды? кесірінен к?птеген келе?сіз жа?дайлар?а кезігіп отырмыз. Осы орайда ?ылмысты? ?о?амда?ы зияны мен адам та?дырын адастыратын іс екенін ?р?айсымыз жете т?сінуге тиіспіз. Олай болса ???ы?ты? т?рбие мен ???ы?ты? м?дениетті сана?а сі?іріп, ?зімізді ж?не ?асымызда?ы адамдарды? жеке басын ?адірлеп, ??рметтейік.

?мірі? болсын десе? сені? с?нді
Ойланып, айнала?а ?ара м?нді.
Адам бол! Білімі тас?ан, ?нері ас?ан
?зі?е с?йсіндірер бас?а жанды.
Салауатты ма?саты? - ?мір с?ру,
?мірді? ма?ынасын керек білу.
Ішімдік, наша?орлы? сені? жауы?
Пайдасы сол – б?л жолдан аула? ж?ру.
 

Мен жігіт 15-30 арасында,

Б?л ша?та к?п бересі, аласымда.

Жан жа?ым тол?ан ма?сат, тол?ан та?дау,

Алайын анасын ба, мынасын ба,

 - деп ар?алы а?ын С?лтанмахм?т Торай?ыров  жырла?андай болаша?та шалыс ?адам баспай, ?з ?мірлеріне жауап беретін ата-анасыны? емес б?кіл алашты? азаматтары болады деген сеніммен б?гінгі т?рбие са?атымызды ая?таймыз.


 

Просмотр содержимого документа
«Жас?спірімдер арасында?ы ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу»

Тақырыбы: Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу.

Ұйымдастырған: Инирбекова Гульмира Ескендировна

Мақсаты:  оқушылардың құқықтық сауаттылығын арттырып, құқық бұзушылық және қылмыс белгілерімен, түрлерімен таныстыру, жасөспірімдердің құқықтары мен міндеттерімен таныстыру. Қоғамның заңдары мен нормаларын орындауға, құқықтары біліп оны құрметтеуге тәрбиелеу.

Көрнекілігі:  қанатты сөздер, техникалық құралдарЖүру барысы:

1-жүргізуші : Құрметті ұстаздар мен оқушылар! Мемлекетіміздің ата Заңының

1 – бабында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырылды. «Оның басты қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» деген қастерлі сөзді кіргізген. Бүгінгі құқықтық мемлекет құрамыз деген заманда әрбір адам өз құқықтарын жете біліп, жалпы заң білімі саласынан мағлұмат алғаны дұрыс. Заңды аттамай, тура жолмен жүріп, еліне адал қызмет еткен азамат қана мұратына жетеді. Сондықтан заңды білу – заман талабы.
       9-10 сыныптар арасында «Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу» атты ашық тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер!

2-жүргізуші:Ал енді қатысушы топтарды ортаға шақырайық:

 • Бірінші болып «заң» тобы

 • Екінші кезекте «Конституция» тобы

 • Келесі кезекте « құқық» тобы

 • Төртінші топ «кодекс» тобын қарсы алыңыздар

1-жүргізуші: Сіздерге әділ баға беретін әділ қазылар алқасы: мектеп директорының тәрбие жөніндегі орынбасары: Инирбекова Гульмира Ескендировна, мектеп психологы Нұрсеитова Маржан Берікқызы, құқық негіздерінің мұғалімі: Марденов Айдын Жомартович, әдебиет пәнінің мұғалімі: Әбілмажина Зарина Нұрланқызы.

2-жүргізуші: Олай болса «Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу» атты тәрбие сағатымыздың кезеңдерімен таныс болыңыздар:

 1. «Мен құқық сақшысымын» (таныстыру, әр топ 2 минут көлемінде өз тобын таныстыруы қажет)

 2. «Сенің құқығың» (баптарды еске түсірейік)

 3. «Тығырықтан шығар жол қайсы» (ситуациялық жағдайды шешу)

 4. «Жасөспірім ортадағы құқық бұзушылықтың алдын алу» (ортақ ой)


1-жүргізуші: Ал енді бірінші бөлімді бастайық.2-жүргізуші :Біздің елімізде адам құқықтары Ата Заңымыз – Қазақстан Республикасының Конституциясында көрініс тапқан. Ол 9 бөлім, 98 баптан тұрады. Оның екінші бөлімінің 30 бабы құқыққа арналған, дей келе «Сенің құқығың!» атты бөлімге де келіп қаппыз.

14-бап
1. Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең.
2. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкiмдi ешқандай кемсітуге болмайды.


15-бап
1. Әркiмнiң өмір сүруге құқығы бар.
2. Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға хақысы жоқ. Өлім жазасы адамдардың қаза болуымен байланысты террористік қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар жасағаны үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді, ондай жазаға кесілген адамның кешірім жасау туралы өтініш ету хақы бар.
16-бап
1. Әркім өзiнiң жеке басының бостандығына құқығы бар.
2. Заңда көзделген реттерде ғана және тек қана соттың санкциясымен тұтқындауға және қамауда ұстауға болады, тұтқындалған адамға шағымдану құқығы берiледi. Соттың санкциясынсыз адамды жетпіс екі сағаттан аспайтын мерзімге ұстауға болады.
3. Ұсталған, тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып тағылған әрбір адам сол ұсталған, тұтқындалған немесе айып тағылған кезден бастап адвокаттың (қорғаушының) көмегін пайдалануға құқылы.
18-бап. Жеке өмірге қол сұқпаушылық

Жеке өмір, жеке бастың және отбасының құпиясы заңның қорғауында болады. Әркiмнiң жеке салымдар мен жинақ ақша, хат жазысу, телефонмен сөйлесу, поштамен, телеграф арқылы және өзге хабарламалар алысу құпиясына құқығы бар. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу барысында осы құқықтарды шектеуге тек заңмен тiкелей белгiленген жағдайларда және тәртiппен жол берiледi.
19-бап
1. Әркім өзiнiң қай ұлтқа, қай партияға және қай дінге жататынын өзі анықтауға және оны көрсету - көрсетпеуге хақылы.
2. Әркiмнiң ана тiлi мен төл мәдениетін пайдалануға, қарым - қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тiлiн еркін таңдап алуға құқығы бар.

13-бап. Кiнә принципi

1. Жеке адам тек кiнәсi анықталған құқық бұзушылықтары үшiн ғана әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс. Жеке адамның кiнәсіздiктен келтiрген залалы үшiн объективтi кiнә тағуға, яғни әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жол берiлмейдi.

2. Қасақана немесе абайсыз әрекет жасаған жеке адам әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауда кiнәлi деп танылады.

22-бап  

1. Әркiмнiң ар - ождан бостандығына құқығы бар.
2. Ар-ождан бостандығы құқығын жүзеге асыру жалпы адамдық және азаматтық құқықтар мен мемлекет алдындағы міндеттерге байланысты болмауға немесе оларды шектемеуге тиіс.
25-бап
1. Тұрғын үйге қол сұғылмайды. Соттың шешiмiнсiз тұрғын үйден айыруға жол берiлмейдi. Тұрғын үйге басып кіруге, оны тексеруге және тінтуге заңмен белгіленген реттер мен тәртіп бойынша ғана жол берiледi.
2. Қазақстан Республикасында азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасалады. Заңда көрсетілген санаттағы мұқтаж азаматтарға тұрғын үй заңмен белгiленген нормаларға сәйкес мемлекеттік тұрғын үй қорларынан олардың шама-шарқы көтеретін ақыға берiледi.


1-жүргізуші: Бәрекелді,жарадыңыздар.Ал ендігі кезекте,келесі бөлім «Тығырықтан шығар жол қайсы» (ситуациялық жағдайды шешу)

 1. Жастар арасындағы қылмысты азайту үшін не істеу керек?

 2. Алматы қаласы бойынша жасөспірімдердің арасында қандай құқық бұзушылықтың түрлері көп таралған?

 3. Қылмыс жасағаны үшін жасөспірімдерге қандай жазалар қолданылады?

 4. Кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдерді жазалаудың ерекшеліктері туралы айтып өтсенніз ?

 5. Жас өспірімдер көбіне қандай қылмыс түрлерін жасайды?

 6. Неге барлық заң бұзушылыққа жас өспірімдер 16 жастан , ал кейбір заңбұзушылыққа 14 жастан жауапкершілікке тартылады?

 7. Арнайы қызметкерлерді жалған шақырған жағдайда  қандай шара қолданады?

 8. Қазіргі уақытта жасөспірімдердің  түнде көшеге шығуы кездеседі. Осыған қандай шаралар қолданасыздар?


2-жүргізуші: Соңғы бөлімді бастамас бұрын,жасөспірімдер арасында қылмыстық істердің көбею себептеріне тоқталсақ:

 • Отбасындағы ақау тәрбие;

 • Отбасындағы материалдық әл-ауқаты;

 • жұмыссыздық;

 • баланың бос уақытының шамадан тыс мол болуы;

 • ата-ана тарапынан бақылаусыз қалуы;

 • мінез-құлқының ауытқушылығы;

 • Рухани құлазуы;


1-жүргізуші: Иә, мен сізбен толық келісемін енді осы жағдайларды болдырмау үшін біздің ойыншылардың , жасөспірім ортадағы құқық бұзушылықтың алдын алуға байланысты қандай нұсқалар ұсына алады?

2-жүргізуші: Енді әділ қазылар алқасы әділ бағасын есептегенше :жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылыққа арналған бейне фильмге назар аударыңыздар

Құқықтық сауатсыздық, яғни өз құқы мен міндетін білмей, басқаның құқын сыйламаудың кесірінен көптеген келеңсіз жағдайларға кезігіп отырмыз. Осы орайда қылмыстың қоғамдағы зияны мен адам тағдырын адастыратын іс екенін әрқайсымыз жете түсінуге тиіспіз. Олай болса құқықтық тәрбие мен құқықтық мәдениетті санаға сіңіріп, өзімізді және қасымыздағы адамдардың жеке басын қадірлеп, құрметтейік.

Өмірің болсын десең сенің сәнді
Ойланып, айналаңа қара мәнді.
Адам бол! Білімі тасқан, өнері асқан
Өзіңе сүйсіндірер басқа жанды.
Салауатты мақсатың - өмір сүру,
Өмірдің мағынасын керек білу.
Ішімдік, нашақорлық сенің жауың
Пайдасы сол – бұл жолдан аулақ жүру.

Мен жігіт 15-30 арасында,

Бұл шақта көп бересі, аласымда.

Жан жағым толған мақсат, толған таңдау,

Алайын анасын ба, мынасын ба,

 - деп арқалы ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров  жырлағандай болашақта шалыс қадам баспай, өз өмірлеріне жауап беретін ата-анасының емес бүкіл алаштың азаматтары болады деген сеніммен бүгінгі тәрбие сағатымызды аяқтаймыз.

 

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Жас?спірімдер арасында?ы ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу

Автор: Инирбекова Гульмира Ескендировна

Дата: 08.02.2016

Номер свидетельства: 290206

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства