kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?лы Отан со?ысына 70-жыл

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: ?лы Отан со?ысына -70 жыл.

Т?рбие са?атыны? ма?саты:1.О?ушылар?а ?лы Отан со?ысыны? шы?у себептерін т?сіндіре отырып шай?аста?ы ?аза?станты?тарды? ерліктері мен тыл е?беккерлеріні? ?ос?ан ?лестері туралы ма?л?мат беру.  2. О?шыларды? тарихи о?и?аларды есте са?тау,зерттеу,іздену шы?армашылы? ж?мыс істеу ?абілетін дамыту 3. ?лы же?істі? тарихи ма?ызын ??ындыра отырып ардагерлерімізді? ерлігін ?астерлей білуге,отан с?йгіштікке,батылды??а,елжандылы??а т?рбиелеу, шыншылды??а  баулу.

К?рнекіліктер:интерактивті та?та, бейнефильмнен ?зінді,батырларды?     суреттері,слайд.

?діс-т?сілі: ??гімелеу,с?ра?-жауап алу,талдау 

?ткізілу барысы:                         

I.Кіріспе
II. «Отты жылдар елесі?» -бейнефильнен ?зінді.
III.?лы Отан со?ысына ?атыс?ан ардагерлерімізді еске ала отырып 1 мин.?нсіздік са?тау.

IV.Батыр  жерлестерімізді слайд ар?ылы к?рсету,?мір-баяндарына то?талу.

V.Отты жылдар жа??ыры?ы !(м?ражай?а бар?ан саяхаттарынан т.б. пікір алмасу)

V I.Ешкім де, еш н?рсе де ?мытылмайды! (о?ушыларды? шы?армашылы?ы)
VII. ?орытынды.

I.Кіріспе:Балалар б?гін біз ерлік пен батылды?,?ай?ы мен ?асірет  туралы ??гімелейміз. ?анша ?асыр ?тсе де бізді? тарихымыз ?мытылмайды. елі мен жерін ?ор?а?ан батырларды? ерлігі м??гі есте са?талады. ?здері?ізге белгілі міне 1941 жылы 2-маусым к?ні та??ы са?ат 4-те бейбіт жат?ан елімізге фашистік Германия т?т?иылдан со?ыс ашты. Суы? хабар сол к?ні байта? елімізге, жер-жердегі ауыл-село?а тарады. Ер-азаматтар асы?ыс со?ыс?а аттанды. Кейбірі ?здері с?ралып кетті. ?асиетті жеріміз, бейбіт жат?ан еліміз, ??ла? естіп, к?з к?рмеген апат?а ?шырады. Елімізге жауынгерлері ?асы? ?аны, шыбындай жаны ?ал?анша шай?асты. Жауынгерлер батырлы?ты?, батылды?ты? ?лгісін к?рсетті.
 Осы со?ыста Ке?ес ода?ыны? бас?а республикаларымен бірге бізді? ?аза?стан Республикасы да жан аямай шай?асты. Да??ты ?арулы к?штерді? ж?не е?бек армиясыны? ??рамында 1 млн 870 мы? ?аза?станды?тар бол?ан.Со?ыста 27 миллионнан астам ке?ес адамы      ?аза тапты. Соны? ішінде 410 мы?ы    ?аза?станды?тар болатын.

II.-С?рапыл со?ыс жылдарында отандастарымыз ?андай ?асірет кешкедерін «Отты жылдар елесі?» -бейнефильмнен ?зінді к?рейік.(?зінді к?рсету)

-Міне балалар осы с?рапыл со?ыста ?андастарымыз ?андай ?асіреттерді бастарынан ?ткізіпті?(балалардан с?ра?-жауап алу ) 

III.-?лы Отан со?ысында ?атыс?ан ?андай ?андастарымызды білесі?дер?

-Бауыржан Момыш?лы,?лия Молда??лова,М?нш?к Маметова т.б.

-Олай болса осы ?лы Отан со?ысында ?асы? ?аны ?ал?анша шай?ас?ан отандастарымызды еске ала отырып 1 мин ?нсіздік са?тайы?.

IV.?аза? арасында осы со?ыста ерекше ?а?арманды? таныт?ан батырларымызды? біріБауыржан Момыш?лы.Бауыржан Момыш?лыны? ?мір баяны.

1-о?ушы:Бауыржан Момыш?лы 1910 жылы 24-ші желто?санда Жамбыл облысыны? Жуалы ауданында?ы К?лбастау мекенінде д?ниеге келді. Баруыржан Момыш?лы – Екінші д?ние ж?зілік со?ысты? да??ты жауынгері, халы? ?а?арманы, ?аза?ты? к?рнекті жазушысы. Со?ыс кезінде ?олбасшы Рокоссовский лейтенант шеніндегі жап-жас ?аза? жігітіні? ?абілетіне риза болып, полк командирлігіне та?айында?ан. Б.Момыш?лы со?ыс кезінде 207 рет шай?ас?а ?атысып, 2 рет ауыр жараланды. Басшалы? тарапынан бірнеше рет Ке?ес Ода?ы батыры ата?ына ?сынылады. Біра?, ата? кешіктіріле бередіЕл т?уелсіздік ал?аннан кейін ?аза?стан Республикасы т???ыш Президенті Н. Назарбаевты? жарлы?ымен о?ан «Халы? ?а?арманы» деген ата? берілді.

2-о?ушы: ?аза?станды?тар Брест ?амалын ?ор?ады, М?скеу т?бінде де ?лімге бастарын тікті. Сталинград, Курск до?асында?ы шай?астарда ерекше к?зге т?сті. Берлинге шабуыл жасады, Рейхстаг?а ?аза? жігіті  Ра?ымжан ?ош?арбаев Же?іс туын 1945 жылды? 30 с?уірде тікті.

3-о?ушы: Бізді? хал?ымыз ?аза?ты? батыр ?ыздары ?лия Молда??ловаменМ?нш?к М?метованы?есімдерін ма?танышпен атайды.

Ата-анасынан ерте айрыл?ан М?нш?к жасты? ша?ында  Алматы медициналы? институтында о?ып ж?рген ша?ында: «Фашистерді жою ?шін майдан?а жіберетін мені? а?айым да, апайым да жо?, сонды?тан ?зімді жібері?із» деп ?тініш жазады. Ел ?шін ?ан т?гіп, жан беріп жат?ан отандастарына ?алай да ?з ж?рдемін бергісі келген ниетпен, 1942 жылды? тамыз айында «?ызыл армия» ?атарына алынды. ?айы?ны? жапыра?ындай жай?ал?ан бойжеткенді с?рапыл со?ыс ж?лып т?сіреді. 

4-о?ушы: 1942 жылы ?лия ?з еркімен майдан?а аттанып, мергендер мектебін ?здік бітірді. Біра? біраз уа?ыт?а дейін оны? ал?ы шептегі атыс-шабыс ала?ында білім-білігін іс ж?зінде к?рсетуіне р??сат етпеді. Біра? жас ?аза? ?ызы ал?а ?мтылды, жау?а ?арсы о? жаудыру?а асы?ты. Бір хатында ол ?з ??рбылары мен достары ?шін фашистерден кек алуды ?алайтынын жазады. ?зі о?ы?ан ?аласыны? ??рсауда ?ал?аны оны ?атты ала?дататын еді.

1943 жылы Снайперлер дайындау орталы? ?йелдер мектебін ая?тайды. 1943 жылдан бастап, 54-ші арнайы ат?ыштар бригадасы 4-батальоныны? снайпері бол?ан (22-ші ?скер, 2-ші Балты? жа?алауы фронты). Жау ?скеріні? 30-дан аса сарбазы мен офицеріні? к?зін жой?ан. 1944 жылы 14 ?а?тарда Псков облысыны? солт?стігіндегі Новосокольники ауданында ?аза тапты.

5-о?ушы:Тал?ат Жа?ыпбек?лы Бигелдинов - Авиация генерал-майоры, Ке?ес Ода?ыны? екі м?рте батыры, «Барыс» орденіні? иегері. 1922жылы 5-тамызда Сарыар?аны?ке?-байта?даласында, А?молаоблысыны??зен-к?літасы?ан, емдіксуыат?ыла?анМайбалы?ауылындату?ан. ?анмайдан?ааттанаралдында Ижевск ?аласынан «ИЛ-2» штурмовигімен?шуды?йреніп

1942 жылы майдан?а аттанады. Осы ?зі бір к?ргеннен ?атты ?нат?ан ?ша?пен к?к ж?зінде 500 са?ат болады. 305 рет ?скери шабуыл?а шы?ып, жау ?ясы – Берлинді алу?а бірінші болып ?атысады. Фашистер ?здеріне аяусыз ?лім о?ын сепкен Тал?ат мінген ?ша?ты «?ара ажал» деп ата?ан.

6-о?ушы:?абиден?лы Т?леген То?таров– ?атарда?ы жауынгер. 1942 жылданбастап 1943 жыл?адейін Сталинград майданындасо?ыс?ан. «Германияны же?гені ?шін» медалмен марапаттал?ан.

 V.Отты жылдар жа??ыры?ы !(  пікір алмасу)

М??алім с?зі:-Балалар ата-бабаларымызды? ерліктерін м??гі есте са?тау ?шін ?рпа?тан-?рпа??а ?алдыру ?шін ?андай жа?дайлар жасалуда ?

Диана:-А?ындар,жазушылар ?ле?-жырларын,??гімелерін жазды.А?ын-жазушыларды? шы?армашылы?тары ар?ылы со?ыс?а ?атыс?ан ер ж?рек батырларымызды? ерліктерімен таныспыз.

Шерхан:-Біз ?алалы? м?ражай?а барып аталарымызды? со?ыс кезінде ?олдан?ан ?ару –жара?тарын,?олдан?ан ??ралдарын,атыл?ан о?тарын,о?тан са?та?ан шлемдерін,медальдарын  к?рдік.

Алина:Жылда со?ыста бол?ан аталарымызды еске ала отырып ескеркішті? алдына г?л шо?тарын ?оямыз, парадтар ?ткіземіз,метебімізде ?р-т?рлі іс-шаралар болып т?рады.

VI.Ешкім де, еш н?рсе де ?мытылмайды! Балалар ?анша жыл ?тсе де ата-бабаларымызды? ерліктері еш?ашан ?мытылмайды, ?рпа?тан-?рпа??а  а?ындарды? арна?ан ?ле? -жыр дастандарымен жал?аса береді.Олай болса жаттап келген ?ле? жолдары?ды ты?дап к?релік.(О?ушылырды? шы?армашылы?ы)

Шы??ысхан.

Со?ыс жалмап а?а - іні бауырды,
Зар жылатты тыныш жат?ан ауылды.
Жал?ызынан айырыпты ананы,
?кесінен айырыпты баланы.

Арай: «Со?ыс!» деп айт?ан суы? с?з,

Сіресіп ?ат?ан м?з – ?ардай

Тынышты? с?йген ?ауымды, Тітіркендірді ыз?ардай

Ернар:Екі д?ние ай?асты,

Майдандас?ан аулада.

Фашистерді шай?аста,

 Езгіледі табанда

Бейбітшілік орнатты?

 К?н орта? барлы? адам?а.
 Айдын:70 жыл – бейбіт к?ктем та? ат?ан,

70 жыл – шуа?ты к?к таратты ?нін

 Есімде сонан бері 70 рет

 Ашылды  Же?іс к?нні? пара?тары.

Са?ида: 70 жыл – ?зілмейді ??стар ?ні

Кетті енді с?м со?ысты? ?ыспа?ы ?рі

70 жыл – жауымызды? ажал о?ы

Бізді? ел ?стінен ?шпа?аны. 

С?нім. Сол с?рапыл ?анды ?рыста

Т?н т?ндігі т?рілген

 К?н к?лімдеп, та? шапа?ы білінген

Сол с?рапыл ?анды ?рыста

Бізді? ерлік таныл?ан

?рбір к?ше, ?р б?рышта

 Же?іс дабылы ?а?ыл?ан
Айсулу.Со?ысты?, ?ысты? ыз?ары

Бойымнан кетпей, боп сыр?ат,

Емендей жал?ыз ??зда?ы

Айнала?а болдым жат.

?айсарлы?пен сыр бермей,

Отырмын ?арап биікке:

?ш?ан ??с?а тау к?лбей,

?иялда жорт?ан киікке.

Диана.?жет елді? жігіті

?шін алмай шыдар ма?

Кескілескен д?шпанын

Кесіп т?спей тынар ма?

Тайынба, жолдас жауынгер,

Ел та?дыры ?олы?да!

Тайынбаса? о? пен от

Б?гетболмасжолы?а!

Н?рай:Елге ?ауіп т?нбесін,
Егестен адам ?лмесін!
Есен – аман болайы?,
Енді со?ыс болмасын!
?ртенбесін ту?ан ел!
Шай?алмасын ас?ар бел!
Шай?алмасын шал?ар к?л!

?н:Ту?ан ел!

?орытынды:

М??алім с?зі: Жасасын Же?іс!
Ба?ытты елім к?ле бер!
Т?уелсіз болып болаша?ына ж?ре бер!
Болмасын со?ыс!
Болмасын со?ыс!
Болмасын!
Осы тілекпен барша халайы? т?регел!
 Осымен бізді? ?лы Отан со?ысына ранал?ан т?рбие са?атымыз ая?талды. Барлы?ымызды? денсаулы?тарымыз мы?ты болсын! Же?істен же?іске жетіп ж?ре берейік! ?атыс?ан барлы? о?ушылар?а ал?ысымды білдіремін!. Же?іс туымыз к?к аспанымызда желбірей берсін!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?лы Отан со?ысына 70-жыл »Тәрбие сағатының тақырыбы:Ұлы Отан соғысына -70 жыл.

Тәрбие сағатының мақсаты:1.Оқушыларға Ұлы Отан соғысының шығу себептерін

түсіндіре отырып шайқастағы Қазақстантықтардың

ерліктері мен тыл еңбеккерлерініңқосқанүлестері

туралымағлұмат беру.

2. Оқшылардың тарихи оқиғаларды есте сақтау,

зерттеу ,іздену шығармашылық жұмыс істеу

қабілетін дамыту

3. Ұлы жеңістің тарихи маңызын ұғындыра отырып

ардагерлеріміздің ерлігін қастерлей білуге,

отансүйгіштікке,батылдыққа ,елжандылыққа

тәрбиелеу, шыншылдыққа  баулу.

Көрнекіліктер:интерактивті тақта, бейнефильмнен үзінді,батырлардың     суреттері,слайд .

Әдіс-тәсілі: әңгімелеу,сұрақ-жауап алу,талдау  

Өткізілу барысы:                        

I.Кіріспе
II. «Отты жылдар елесің» -бейнефильнен үзінді.
III.Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерімізді еске ала отырып 1 мин.үнсіздік

сақтау.

IV.Батыр жерлестерімізді слайд арқылы көрсету ,өмір-баяндарына тоқталу.

V.Отты жылдар жаңғырығы !(мұражайға барған саяхаттарынан т.б. пікір алмасу)

V I.Ешкім де, еш нәрсе де ұмытылмайды! (оқушылардың шығармашылығы)
VII . Қорытынды .

I.Кіріспе:Балалар бүгін біз ерлік пен батылдық,қайғы мен қасірет туралы әңгімелейміз. Қанша ғасыр өтсе де біздің тарихымыз ұмытылмайды. елі мен жерін қорғаған батырлардың ерлігі мәңгі есте сақталады. Өздеріңізге белгілі міне 1941 жылы 2-маусым күні таңғы сағат 4-те бейбіт жатқан елімізге фашистік Германия тұтқиылдан соғыс ашты. Суық хабар сол күні байтақ елімізге, жер-жердегі ауыл-селоға тарады. Ер-азаматтар асығыс соғысқа аттанды. Кейбірі өздері сұралып кетті. Қасиетті жеріміз, бейбіт жатқан еліміз, құлақ естіп, көз көрмеген апатқа ұшырады. Елімізге жауынгерлері қасық қаны, шыбындай жаны қалғанша шайқасты. Жауынгерлер батырлықтың, батылдықтың үлгісін көрсетті.
Осы соғыста Кеңес одағының басқа республикаларымен бірге біздің Қазақстан Республикасы да жан аямай шайқасты. Даңқты қарулы күштердің және еңбек армиясының құрамында 1 млн 870 мың қазақстандықтар болған.Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар болатын.

II.-Сұрапыл соғыс жылдарында отандастарымыз қандай қасірет кешкедерін «Отты жылдар елесің» -бейнефильмнен үзінді көрейік.(үзінді көрсету)

-Міне балалар осы сұрапыл соғыста қандастарымыз қандай қасіреттерді бастарынан өткізіпті?(балалардан сұрақ-жауап алу )

III.-Ұлы Отан соғысында қатысқан қандай қандастарымызды білесіңдер?

-Бауыржан Момышұлы,Әлия Молдағұлова ,Мәншүк Маметова т.б.


-Олай болса осы Ұлы Отан соғысында қасық қаны қалғанша шайқасқан отандастарымызды еске ала отырып 1 мин үнсіздік сақтайық.

IV.Қазақ арасында осы соғыста ерекше қаһармандық танытқан батырларымыздың біріБауыржан Момышұлы.Бауыржан Момышұлының өмір баяны.

1-оқушы:Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24-ші желтоқсанда Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келді. Баруыржан Момышұлы – Екінші дүние жүзілік соғыстың даңқты жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың көрнекті жазушысы. Соғыс кезінде қолбасшы Рокоссовский лейтенант шеніндегі жап-жас қазақ жігітінің қабілетіне риза болып, полк командирлігіне тағайындаған. Б.Момышұлы соғыс кезінде 207 рет шайқасқа қатысып, 2 рет ауыр жараланды. Басшалық тарапынан бірнеше рет Кеңес Одағы батыры атағына ұсынылады. Бірақ, атақ кешіктіріле бередіЕл тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасы тұңғыш Президенті Н. Назарбаевтың жарлығымен оған «Халық қаһарманы» деген атақ берілді.

2-оқушы: Қазақстандықтар Брест қамалын қорғады, Мәскеу түбінде де өлімге бастарын тікті. Сталинград, Курск доғасындағы шайқастарда ерекше көзге түсті. Берлинге шабуыл жасады, Рейхстагқа қазақ жігіті Рақымжан Қошқарбаев Жеңіс туын 1945 жылдың 30 сәуірде тікті.

3-оқушы: Біздің халқымыз қазақтың батыр қыздары Әлия МолдағұловаменМәншүк Мәметованыңесімдерін мақтанышпен атайды.

Ата-анасынан ерте айрылған Мәншүк жастық шағында Алматы медициналық институтында оқып жүрген шағында: «Фашистерді жою үшін майданға жіберетін менің ағайым да, апайым да жоқ, сондықтан өзімді жіберіңіз» деп өтініш жазады. Ел үшін қан төгіп, жан беріп жатқан отандастарына қалай да өз жәрдемін бергісі келген ниетпен, 1942 жылдың тамыз айында «Қызыл армия» қатарына алынды. Қайыңның жапырағындай жайқалған бойжеткенді сұрапыл соғыс жұлып түсіреді.

4-оқушы: 1942 жылы Әлия өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді. Бірақ біраз уақытқа дейін оның алғы шептегі атыс-шабыс алаңында білім-білігін іс жүзінде көрсетуіне рұқсат етпеді. Бірақ жас қазақ қызы алға ұмтылды, жауға қарсы оқ жаудыруға асықты. Бір хатында ол өз құрбылары мен достары үшін фашистерден кек алуды қалайтынын жазады. Өзі оқыған қаласының құрсауда қалғаны оны қатты алаңдататын еді.

1943 жылы Снайперлер дайындау орталық әйелдер мектебін аяқтайды. 1943 жылдан бастап, 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-батальонының снайпері болған (22-ші әскер, 2-ші Балтық жағалауы фронты). Жау әскерінің 30-дан аса сарбазы мен офицерінің көзін жойған. 1944 жылы 14 қаңтарда Псков облысының солтүстігіндегі Новосокольники ауданында қаза тапты.

5-оқушы:Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов - Авиация генерал-майоры, Кеңес Одағының екі мәрте батыры, «Барыс» орденінің иегері. 1922жылы 5-тамызда Сарыарқаныңкең-байтақдаласында, Ақмолаоблысыныңөзен-көлітасыған, емдіксуыатқылағанМайбалықауылындатуған. қанмайданғааттанаралдында Ижевск қаласынан «ИЛ-2» штурмовигіменұшудыүйреніп

1942 жылы майданға аттанады. Осы өзі бір көргеннен қатты ұнатқан ұшақпен көк жүзінде 500 сағат болады. 305 рет әскери шабуылға шығып, жау ұясы – Берлинді алуға бірінші болып қатысады. Фашистер өздеріне аяусыз өлім оғын сепкен Талғат мінген ұшақты «Қара ажал» деп атаған.

6-оқушы:Қабиденұлы Төлеген Тоқтаров– қатардағы жауынгер. 1942 жылданбастап 1943 жылғадейін Сталинград майданындасоғысқан. «Германияны жеңгені үшін» медалмен марапатталған.

V.Отты жылдар жаңғырығы !( пікір алмасу)

Мұғалім сөзі:-Балалар ата-бабаларымыздың ерліктерін мәңгі есте сақтау үшін ұрпақтан-ұрпаққа қалдыру үшін қандай жағдайлар жасалуда ?

Диана:-Ақындар,жазушылар өлең-жырларын ,әңгімелерін жазды.Ақын-жазушылардың шығармашылықтары арқылы соғысқа қатысқан ер жүрек батырларымыздың ерліктерімен таныспыз.

Шерхан:-Біз қалалық мұражайға барып аталарымыздың соғыс кезінде қолданған қару –жарақтарын ,қолданған құралдарын ,атылған оқтарын,оқтан сақтаған шлемдерін,медальдарын көрдік.

Алина:Жылда соғыста болған аталарымызды еске ала отырып ескеркіштің алдына гүл шоқтарын қоямыз, парадтар өткіземіз,метебімізде әр-түрлі іс-шаралар болып тұрады.

VI.Ешкім де, еш нәрсе де ұмытылмайды! Балалар қанша жыл өтсе де ата-бабаларымыздың ерліктері ешқашан ұмытылмайды, ұрпақтан-ұрпаққа ақындардың арнаған өлең -жыр дастандарымен жалғаса береді.Олай болса жаттап келген өлең жолдарыңды тыңдап көрелік.(Оқушылырдың шығармашылығы)


Шыңғысхан.

Соғыс жалмап аға - іні бауырды,
Зар жылатты тыныш жатқан ауылды.
Жалғызынан айырыпты ананы,
Әкесінен айырыпты баланы.

Арай: «Соғыс!» деп айтқан суық сөз,

Сіресіп қатқан мұз – қардай

Тыныштық сүйген қауымды, Тітіркендірді ызғардай

Ернар:Екі дүние айқасты,

Майдандасқан аулада.

Фашистерді шайқаста,

Езгіледі табанда

Бейбітшілік орнаттық

Күн ортақ барлық адамға.
Айдын:70 жыл – бейбіт көктем таң атқан,

70 жыл – шуақты күк таратты әнін

Есімде сонан бері 70 рет

Ашылды Жеңіс күннің парақтары.

Сағида: 70 жыл – үзілмейді құстар әні

Кетті енді сұм соғыстың қыспағы әрі

70 жыл – жауымыздың ажал оғы

Біздің ел үстінен ұшпағаны.

Сәнім. Сол сұрапыл қанды ұрыста

Түн түндігі түрілген

Күн күлімдеп, таң шапағы білінген

Сол сұрапыл қанды ұрыста

Біздің ерлік танылған

Әрбір көше, әр бұрышта

Жеңіс дабылы қағылған
Айсулу .Соғыстың, қыстың ызғары

Бойымнан кетпей, боп сырқат,

Емендей жалғыз құздағы

Айналаға болдым жат.

Қайсарлықпен сыр бермей,

Отырмын қарап биікке:

Ұшқан құсқа тау көлбей,

Қиялда жортқан киікке.

Диана.Өжет елдің жігіті

Өшін алмай шыдар ма?

Кескілескен дұшпанын

Кесіп түспей тынар ма?

Тайынба, жолдас жауынгер,

Ел тағдыры қолыңда!

Тайынбасаң оқ пен от

Бөгетболмасжолыңа!

Нұрай:Елге қауіп төнбесін,
Егестен адам өлмесін!
Есен – аман болайық,
Енді соғыс болмасын!
Өртенбесін туған ел!
Шайқалмасын асқар бел!
Шайқалмасын шалқар көл!

Ән:Туған ел!

Қорытынды:

Мұғалім сөзі: Жасасын Жеңіс!
Бақытты елім күле бер!
Тәуелсіз болып болашағына жүре бер!
Болмасын соғыс!
Болмасын соғыс!
Болмасын!
Осы тілекпен барша халайық түрегел!
Осымен біздің Ұлы Отан соғысына раналған тәрбие сағатымыз аяқталды. Барлығымыздың денсаулықтарымыз мықты болсын! Жеңістен жеңіске жетіп жүре берейік! Қатысқан барлық оқушыларға алғысымды білдіремін!. Жеңіс туымыз көк аспанымызда желбірей берсін!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
?лы Отан со?ысына 70-жыл

Автор: Акишева Баян Сериковна

Дата: 20.02.2015

Номер свидетельства: 176730

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства