kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбиені? алтын бесігі – балаба?ша

Нажмите, чтобы узнать подробности

     ХХI ?асыр б?кіл д?ниеж?зілік прогресті? дамы?ан кезі,біз біра? бала т?рбиесін бір с?тте естен шы?армауымыз керек.Бала-?рпа?-?ркен деген ??ым ерекше ескеріліп,б?гінгі к?нні? ал?а ?ояр е? ма?ызды ма?саты да жан-жа?ты бала т?рбиесі болуы тиіс.Балаба?шада ж?рген ?рбір б?лдіршін-елімізді? ерте?гі болаша?ы-Т?уелсіз елімізді? саналы ?рпа?ы.Елбасы Н.?.Назарбаев ?з жолдауында: «Елді? келешегі б?гінгі жас ?рпа?ты? ?олында,ал жас ?рпа?ты? та?дыры ?стазды? ?олында.»- деп атап к?рсетті.Елімізді? б?гіні мен ерте?і жас ?рпа??а т?лім-т?рбие беру-т?рбиеші ?стаздарды? міндеті.Отбасында ата-ананы? ы?ыласы мен мейірімінен н?р ал?ан бала балаба?шада т?рбиешіні? ш??ылалы шуа?ына б?ленеді.Бала бойында?ы жа?сы ?асиеттері мен адамгершілікке баулуда балаба?ша оша?ыны? ма?ызы зор.

    Міне, осындай іргелі ша?ыра?ты? бірі «А??у» балаба?шасыны? тарихына тере?ірек ?араса? сонау 1972 жылы ?ырк?йек айында Ленин ауданы Энгельс колхозында 60 бала?а арнал?ан балаба?ша ашылды.Онда 2 топ ж?мыс істеді.1985жылы ?ырк?йек айында 2 ?абатты типтік 6 топ?а арнал?ан жа?а балаба?ша пайдалану?а берілді.Онда 150 бала т?рбиеленді.Балаба?ша?а сол жылы №5 «А??у» балаба?шасы деген атау берілді.Балаба?ша ме?герушісі болып  Лауланбекова Г?лзинат ?ызмет ат?арды.Содан 1996 жыл?а дейін балаба?ша ж?мыс жасады.Балаба?шалар жаппай жабылуына байланысты 1996-1999 жыл?а дейін ?з ж?мысын то?татты.1999 жылды? наурыз айынан ?ызыл?ия коператив т?ра?асы Ибраимов Марат Т?ліп?лы балаба?шаны ?ол?а алып,к?рделі ж?ндеуден ?ткізіп 50 бала?а арнал?ан коммерциалы? балаба?ша ретінде ?айта ашты.Осы балаба?шаны 2001жылдан бастап ?зім бас?арып келемін.2001жылды? ?ырк?йегінен балаба?ша мемлекеттік болып,ауданды? бюджетке кірді.Ол жылдары балаба?шада 3 топ ж?мыс жасады.2011 жылы желто?сан айынан бастап «Балапан» ба?дарламасы аясында 3 топ ашылды.?р топта?ы т?рбиешілер ?з ж?мыстарын мінсіз ат?арып,жас б?лдіршіндерге білім беруде.Балаба?ша тірбиешілері балалармен о?у, с?йлеу,пікірлесу,ізетті болу сынды жа?сы ?асиет пен білімге деген ??штарлы?ын арттыру  барысында ж?мыс жасауда.?ла?атты ?стаз-жас б?лдіршіндерді т?рбиелейтін мейірімді жан.?азіргі та?да балаба?шада 6 топ ж?мыс істейді.?жымда-1-?діскер,1-педагок-психолог,2-?н жетекшісі,2-дене т?рбие м??алімі,1-орыс тілі м??алімі,1- а?ылшын тілі м??алімі,1-логопед-дефектолог,14-т?рбиеші ж?мыс істейді

     Бала-ба?ша ?жымы 2014 жылды? мамыр айында айма?ты? «?аза?станны? болаша?ы білімді ?рпа?ында» атты семинар ?ткізді.Семинарда  «?арлы?аш» тобында т?рбиешілер Абишева ?рзада мен ?сенова Айсара «?жемні? си?ырлы ?аламы» атты та?ырыпта жа?а технология элементтерін пайдалана отырып ?йымдастырыл?ан о?у іс-?рекетіні? ашы? к?рсетілімін ?тті. «Айг?лек» тобында т?рбиеші ??рбан??лова ?тірк?л  тіл дамыту мен суретті кіріктіре отырып «Ту?ан к?нге сыйлы?» атты та?ырыпта о?у іс-?рекетіні? ашы? к?рсетілімін ?тті. «Балдыр?ан» тобында т?рбиеші Алтаева Камила «Автобуспен саяхат» та?ырыбында жолда ж?ру ережесін балалар?а ?йретті. «Ж?лдызша» топ т?рбиешісі М?хтарова Гаухарбанум «Орман?а саяхат» атты та?ырыпта валеологиядан орманда?ы д?рілік г?лдер мен д?румендер жайлы айтты.Осы семинарды ?ткізуде,?йымдастыруда бала-ба?ша ?діскері Туребаева Рызаны? ?лесі к?п болды.

       Балаба?шамызда?ы о?у-т?рбие ж?мысы негізінен «Ал?аш?ы ?адам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз» ба?дарламасы бойынша ж?мыс істейді.О?у-т?рбие барысында имандылы? т?рбиесіне бас  к??іл б?лінеді.Со?ан ?оса ?лтты? салт-д?ст?рді ?йретуді басты міндетіміз деп санаймыз. 

      Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке т?рбиелеуді? ма?ызы зор. Кішкентай с?билеріміз ата - анасыны?, т?рбиешісіні?, достарыны? мінезінен, ж?ріс - т?рысынан, с?йлеген с?зінен, істеген ісінен ?лгі алу?а тырысады. Бала бойына адамгершілік ?асиеттерді ойын, салт - д?ст?р, ма?ал - м?телдер, ертегілер, ж?мба?тар, айтыс ?ле?дер ар?ылы сі?іру ата - ана мен т?рбиешілерді? басты міндеті.Адамгершілік д?ниесіндегі ?рпа?тан - ?рпа??а жал?асып келе жат?ан ?ымбат ?азыналарымызды?

бірі – бесік жыры, ма?ал - м?телдер болып келеді. С?билер «бесік жырын» ты?дай отырып, ананы? бесік жырымен, ?лдиімен, ?зіні? ту?ан тіліні? ?уенінен т???ыш рет н?р алады. Ма?ал - м?телдер ар?ылы кішкентай б?лдіршіндерімізді? ?айырымдылы?, ілтипат сезімдерін арттырамыз, адамгершілік сезімдерін оятамыз. «?лкенге – ??рмет, кішіге - ізет» деген ма?ал – м?тел ар?ылы бала бойына ?лкенді ??рметтеу, ?ам?орлы? сезімдерін ту?ызамыз.Балаларды е?бек с?йгіштікке баулу ар?ылы, адамгершілік, эстетикалы? ?асиеттерін дамыту?а болады. Кішкентай топтарда балалар т?рбиеші к?мегімен киініп, жуынып, с?ртінеді, бір - біріне к?мектеседі, «рахмет, кешір, ?тінемін» с?здерін айту?а баулу. ?жым?а т?рбиелеу, балаларды? ?зара ?жымда ?арым - катынастарын ?алыптастыру. Осылайша мейірімділікті? негізі ?аланады нем??райлы?ты? пайда болуына, ??рбыларына, ?лкендерге ?алай болса солай ?арау?а м?мкіндігі жасалмайды.?жым болып ж?мыс жасай білуі, ??ыптылы?, ізденімпазды?, аяушылы?, ?ам?орлы?, сезімдерін бойына сі?іруі аса ма?ызды.

        О?у жылынан бастап ерте шет тілдеріне ?йрету ма?сатында а?ылшын тілін енгіздік.Балаларды? тілге деген ?ызы?ушылы?ы артып келеді.Ба?шамызда сауы?тыру ж?мыстары ?збей ж?ріп отырады.Балаба?ша мен ата-аналар  ынтыма?тасты?ыны? ар?асында «Мені? ?стазым», «Алтын к?з», «Аналар мерекесі», «Ж?лдызды Жа?а Жыл», «Балаба?шамен ?оштасу» т.б мерекелерді ?ткізу кезінде ?олданылатын саз ?нері,?н,би ?нері баланы? рухани дамуына,кемел жетілуіне,бала бойына адамгершілік ?асиеттерді? тамыр жаюына ?сер етеді. «Тал бесіктен басталатын бала т?рбиесін» б?гінгі заман талабына сай жан - жа?ты жетілдіру, білімді де саналы т?л?аны ?алыптастыру - ?мірге ?рпа? ?келетін ата - ана?а ?ана емес, мектепке дейінгі білім мен т?рбие беру мекемелеріні? ?ызметкерлеріне де жауапты да, салма?ты міндеттер ж?ктейді. Б?лдіршіндерді? денсаулы?ын ны?айта отырып, о?у - т?рбие ?рдісін жетілдіру ж?не б?секеге ?абілетті жеке т?л?а т?рбиелеу міндеті - педагог мамандарды заман талабына сай жа?а технологияны игеруді, іскерлік пен ізденімпазды?ты, білімділік пен біліктілікті талап етеді

        Балаба?ша-балаларды? т?рбие,білім алып ?здеріні? шы?армашылы? м?мкіндіктерін іске асыру?а жа?дай ту?ызатын орта.Б?л жерде ?р б?лдіршінні? к?нделікті ?мірі есте ?алатындай болу ?шін жа?дай жасал?ан. Бала дегеніміз – болаша?. Балаларымызды ?алай т?рбиелесек болаша?ымыз солай болма?. Келешегімізді? ?ожасы балаларымызды білімді де м?дениетті, т?рбиелі де ?депті, кішіпейіл де ?арапайым етіп т?рбиелеу ?з ?олымызда.«Адам?а е? бірінші білім емес, т?рбие берілуі керек, т?рбиесіз берілген білім адамзатты? ?ас жауы, ол келешекте оны? барлы? ?міріне апат ?келеді»-  деген д?ние ж?зілік білім мен м?дениетті? екінші ?стазы атан?ан данышпан, ойшыл, энциклопедист ?алым ?бу Насыр ?л-Фараби. Бізді? бала-ба?шамызда елімізді? болаша?ы балалар?а т?рбиені? ?лкен де ?ажетті б?лігі имандылы?-адамгершілік т?рбиесіне жеткілікті к??іл б?лінеді деп айтса? арты? болмас. Ба?шамызда ж?мыс істейтін т?рбиешілер ?з ісіні? жо?ары де?гейіндегі шеберлері деп айту?а ?бден лайы?ты.

         Рас, т?уелсіздікті? ал?аш?ы жылдары барша елмен бірге  тапшылы?,?иынды? к?ргенмен біра? табандылы?, ауызбіршілік, т?ра?тылы?ты? ар?асында балаба?шаны? жабылуына жол бермедік.Б?гінгі та?да балаба?ша т?рбиешілері мен ?ызметкерлеріне  ?лкен сеніммен зор міндеттер ж?ктеліп отыр.Б?л міндеттерді білім мен ізденістерді?, е?бектену ді? ар?асында ат?арамыз. ?рпа? т?рбиесі - келешек ?о?ам т?рбиесі.

Сол келешек ?о?ам иелерін жан - жа?ты жетілген, а?ыл - парасаты мол, м?дени ?ылыми ?рісі озы? етіп т?рбиелеу - бізді? де ?о?ам алдында?ы борышымыз.

     Балаба?шамызды? ауласы с?билерді? сы??ырла?ан к?лкісі мен шатты?ына толы болып,алда?ы алар белестері биік, тамыры тере? болсын!

Просмотр содержимого документа
«Т?рбиені? алтын бесігі – балаба?ша»


Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Қызылқия елді мекені

«Аққу» балабақшасының меңгерушісі Ибраимова Гаухар Тасқұлқызы.

Тәрбиенің алтын бесігі – балабақша


ХХI ғасыр бүкіл дүниежүзілік прогрестің дамыған кезі,біз бірақ бала тәрбиесін бір сәтте естен шығармауымыз керек..Бала-Ұрпақ-Өркен деген ұғым ерекше ескеріліп,бүгінгі күннің алға қояр ең маңызды мақсаты да жан-жақты бала тәрбиесі болуы тиіс.Балабақшада жүрген әрбір бүлдіршін-еліміздің ертеңгі болашағы-Тәуелсіз еліміздің саналы ұрпағы.Елбасы Н.Ә.Назарбаев өз жолдауында: «Елдің келешегі бүгінгі жас ұрпақтың қолында,ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында.»- деп атап көрсетті.Еліміздің бүгіні мен ертеңі жас ұрпаққа тәлім-тәрбие беру-тәрбиеші ұстаздардың міндеті.Отбасында ата-ананың ықыласы мен мейірімінен нәр алған бала балабақшада тәрбиешінің шұғылалы шуағына бөленеді.Бала бойындағы жақсы қасиеттері мен адамгершілікке баулуда балабақша ошағының маңызы зор.

Міне, осындай іргелі шаңырақтың бірі «Аққу» балабақшасының тарихына тереңірек қарасақ сонау 1972 жылы қыркүйек айында Ленин ауданы Энгельс колхозында 60 балаға арналған балабақша ашылды.Онда 2 топ жұмыс істеді.1985жылы қыркүйек айында 2 қабатты типтік 6 топқа арналған жаңа балабақша пайдалануға берілді.Онда 150 бала тәрбиеленді.Балабақшаға сол жылы №5 «Аққу» балабақшасы деген атау берілді.Балабақша меңгерушісі болып Лауланбекова Гүлзинат қызмет атқарды.Содан 1996 жылға дейін балабақша жұмыс жасады.Балабақшалар жаппай жабылуына байланысты 1996-1999 жылға дейін өз жұмысын тоқтатты.1999 жылдың наурыз айынан Қызылқия коператив төрағасы Ибраимов Марат Тәліпұлы балабақшаны қолға алып,күрделі жөндеуден өткізіп 50 балаға арналған коммерциалық балабақша ретінде қайта ашты.Осы балабақшаны 2001жылдан бастап өзім басқарып келемін.2001жылдың қыркүйегінен балабақша мемлекеттік болып,аудандық бюджетке кірді.Ол жылдары балабақшада 3 топ жұмыс жасады.2011 жылы желтоқсан айынан бастап «Балапан» бағдарламасы аясында 3 топ ашылды.Әр топтағы тәрбиешілер өз жұмыстарын мінсіз атқарып,жас бүлдіршіндерге білім беруде.Балабақша тірбиешілері балалармен оқу, сөйлеу,пікірлесу,ізетті болу сынды жақсы қасиет пен білімге деген құштарлығын арттыру барысында жұмыс жасауда.Ұлағатты ұстаз-жас бүлдіршіндерді тәрбиелейтін мейірімді жан.Қазіргі таңда балабақшада 6 топ жұмыс істейді.Ұжымда-1-әдіскер,1-педагок-психолог,2-ән жетекшісі,2-дене тәрбие мұғалімі,1-орыс тілі мұғалімі,1- ағылшын тілі мұғалімі,1-логопед-дефектолог,14-тәрбиеші жұмыс істейді

Бала-бақша ұжымы 2014 жылдың мамыр айында аймақтық «Қазақстанның болашағы білімді ұрпағында» атты семинар өткізді.Семинарда «Қарлығаш» тобында тәрбиешілер Абишева Үрзада мен Өсенова Айсара «Әжемнің сиқырлы қаламы» атты тақырыпта жаңа технология элементтерін пайдалана отырып ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің ашық көрсетілімін өтті. «Айгөлек» тобында тәрбиеші Құрбанқұлова Әтіркүл тіл дамыту мен суретті кіріктіре отырып «Туған күнге сыйлық» атты тақырыпта оқу іс-әрекетінің ашық көрсетілімін өтті. «Балдырған» тобында тәрбиеші Алтаева Камила «Автобуспен саяхат» тақырыбында жолда жүру ережесін балаларға үйретті. «Жұлдызша» топ тәрбиешісі Мұхтарова Гаухарбанум «Орманға саяхат» атты тақырыпта валеологиядан ормандағы дәрілік гүлдер мен дәрумендер жайлы айтты.Осы семинарды өткізуде,ұйымдастыруда бала-бақша әдіскері Туребаева Рызаның үлесі көп болды.

Балабақшамыздағы оқу-тәрбие жұмысы негізінен «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз» бағдарламасы бойынша жұмыс істейді.Оқу-тәрбие барысында имандылық тәрбиесіне бас көңіл бөлінеді.Соған қоса ұлттық салт-дәстүрді үйретуді басты міндетіміз деп санаймыз.

Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор. Кішкентай сәбилеріміз ата - анасының, тәрбиешісінің, достарының мінезінен, жүріс - тұрысынан, сөйлеген сөзінен, істеген ісінен үлгі алуға тырысады. Бала бойына адамгершілік қасиеттерді ойын, салт - дәстүр, мақал - мәтелдер, ертегілер, жұмбақтар, айтыс өлеңдер арқылы сіңіру ата - ана мен тәрбиешілердің басты міндеті.Адамгершілік дүниесіндегі ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып келе жатқан қымбат қазыналарымыздың

бірі – бесік жыры, мақал - мәтелдер болып келеді. Сәбилер «бесік жырын» тыңдай отырып, ананың бесік жырымен, әлдиімен, өзінің туған тілінің әуенінен тұңғыш рет нәр алады. Мақал - мәтелдер арқылы кішкентай бүлдіршіндеріміздің қайырымдылық, ілтипат сезімдерін арттырамыз, адамгершілік сезімдерін оятамыз. «Үлкенге – құрмет, кішіге - ізет» деген мақал – мәтел арқылы бала бойына үлкенді құрметтеу, қамқорлық сезімдерін туғызамыз.Балаларды еңбек сүйгіштікке баулу арқылы, адамгершілік, эстетикалық қасиеттерін дамытуға болады. Кішкентай топтарда балалар тәрбиеші көмегімен киініп, жуынып, сүртінеді, бір - біріне көмектеседі, «рахмет, кешір, өтінемін» сөздерін айтуға баулу. Ұжымға тәрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым - катынастарын қалыптастыру. Осылайша мейірімділіктің негізі қаланады немқұрайлықтың пайда болуына, құрбыларына, үлкендерге қалай болса солай қарауға мүмкіндігі жасалмайды.Ұжым болып жұмыс жасай білуі, ұқыптылық, ізденімпаздық, аяушылық, қамқорлық, сезімдерін бойына сіңіруі аса маңызды.

Оқу жылынан бастап ерте шет тілдеріне үйрету мақсатында ағылшын тілін енгіздік.Балалардың тілге деген қызығушылығы артып келеді.Бақшамызда сауықтыру жұмыстары үзбей жүріп отырады.Балабақша мен ата-аналар ынтымақтастығының арқасында «Менің ұстазым», «Алтын күз», «Аналар мерекесі», «Жұлдызды Жаңа Жыл», «Балабақшамен қоштасу» т.б мерекелерді өткізу кезінде қолданылатын саз өнері,ән,би өнері баланың рухани дамуына,кемел жетілуіне,бала бойына адамгершілік қасиеттердің тамыр жаюына әсер етеді. «Тал бесіктен басталатын бала тәрбиесін» бүгінгі заман талабына сай жан - жақты жетілдіру, білімді де саналы тұлғаны қалыптастыру - өмірге ұрпақ әкелетін ата - анаға ғана емес, мектепке дейінгі білім мен тәрбие беру мекемелерінің қызметкерлеріне де жауапты да, салмақты міндеттер жүктейді. Бүлдіршіндердің денсаулығын нығайта отырып, оқу - тәрбие үрдісін жетілдіру және бәсекеге қабілетті жеке тұлға тәрбиелеу міндеті - педагог мамандарды заман талабына сай жаңа технологияны игеруді, іскерлік пен ізденімпаздықты, білімділік пен біліктілікті талап етеді

Балабақша-балалардың тәрбие,білім алып өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін іске асыруға жағдай туғызатын орта.Бұл жерде әр бүлдіршіннің күнделікті өмірі есте қалатындай болу үшін жағдай жасалған. Бала дегеніміз – болашақ. Балаларымызды қалай тәрбиелесек болашағымыз солай болмақ. Келешегіміздің қожасы балаларымызды білімді де мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, кішіпейіл де қарапайым етіп тәрбиелеу өз қолымызда.«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі»- деген дүние жүзілік білім мен мәдениеттің екінші ұстазы атанған данышпан, ойшыл, энциклопедист ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби. Біздің бала-бақшамызда еліміздің болашағы балаларға тәрбиенің үлкен де қажетті бөлігі имандылық-адамгершілік тәрбиесіне жеткілікті көңіл бөлінеді деп айтсақ артық болмас. Бақшамызда жұмыс істейтін тәрбиешілер өз ісінің жоғары деңгейіндегі шеберлері деп айтуға әбден лайықты.

Рас, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары барша елмен бірге тапшылық ,қиындық көргенмен бірақ табандылық, ауызбіршілік, тұрақтылықтың арқасында балабақшаның жабылуына жол бермедік.Бүгінгі таңда балабақша тәрбиешілері мен қызметкерлеріне үлкен сеніммен зор міндеттер жүктеліп отыр.Бұл міндеттерді білім мен ізденістердің, еңбектену дің арқасында атқарамыз. Ұрпақ тәрбиесі - келешек қоғам тәрбиесі.

Сол келешек қоғам иелерін жан - жақты жетілген, ақыл - парасаты мол, мәдени ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу - біздің де қоғам алдындағы борышымыз.

  Балабақшамыздың ауласы сәбилердің сыңғырлаған күлкісі мен шаттығына толы болып,алдағы алар белестері биік, тамыры терең болсын!
 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Т?рбиені? алтын бесігі – балаба?ша

Автор: Ибраимова Гаухар Тас??л?ызы.

Дата: 21.01.2016

Номер свидетельства: 280547

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства