kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Р?міздер елдігімні? белгісі» т?рбие са?аты.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты: 
1. Білімділік:  О?ушыларды? аса ма?ызды мемлекеттік белгілер- р?міздер        ж?ніндегі білімдерін жан-жа?ты сарап?а салу, олар?а мемлекеттік белгілерді? аса ма?ызды екенін ??ындыру, оны ерекше ??рметтеп, ма?тан т?ту керектігін ашып к?рсету.
 2. Дамытушылы?: Ой-?рісін, танымды? ?абілетін, жеке дара т?л?а ретінде дамыту.
3. Т?рбиелік: Отаншылды?, ?лтжандылы??а, ?з елін, тегін, тарихын с?юге т?рбиелеу. 


К?рнекілігі: Р?міздер авторларыны? суреттері,Р?міздер суреттері, та?ба-белгілер  

    
     Саба?ты? барысы:
?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Гимні  орындалады


 Т?рбиеші:?аза? елі ?лан- байта?. Бір ?иырынан екінші ?иырына дейін ?ш?ан ??сты? ?анаты талып, жорт?ан а?ны? т?я?ы ша?ыл?ан деп суреттеледі а?ыздарда. Айтса айт?андай, батысынан шы?ысына 3000 ша?ырым, солт?стігінен о?т?стігіне 1600 ша?ырым, жалпы аума?ы 22?7.3 мы? шаршы ша?ырым алып айма?ты ?алай ?сірелесе де т?рарлы?.
 Осындай ке?-байта? жерге ие жас, егеменді елімізді? ?зге елдердегідей ?з «і?г?сі» бар. Ол- к?терген Туы мен Елта?басы, ас?а?тата ?уелеткен ?н?раны. Еркіндікке ?мтыл?ан ?ай ел, ?ай халы? та ?з даусымен с?йлеуді, ?з ?німен жар салуды армандайды.   ?Р-ны? Ата за?ыны? 9-бабында « ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздері- Туы, Елта?басы ж?не Гимні бар,»- делінген.
Біздер т?уелсіз ?аза? еліні? е? жас ?ландарымыз. Сонды?тан ?з жерімізді, ?з елімізді ?келер мен аталарымыз сия?ты ?адірлеуге,с?юге ?ор?ау?а тиіс екенімізді естен шы?армайы?.
Отан –жерім,Отан - суым,
Отан ?уат, н?р береді..
Отан - ?ран, Отан - туым,
Отан м??гі г?лденеді – демекші, т?уелсіздігіміз т??ырлы болып, елімізді? символы –мемлекеттік р?міздерді ?астерлеп, ??рметтеу б?рімізді? міндетті парызымыз болып саналады.
2007 жылы 4 маусымда Астана ?аласында ?аза?стан Республикасы мемлекеттік р?міздеріні? 15 жылды?ына арнал?ан «Мені? ?аза?станым» республикалы? жастар форумында Президент Н.?.Назарбаев с?йлеген с?зінде: «Мемлекеттік р?міздер –елімізді? егемендігі мен т?уелсіздігін паш ететін нышандар. Б?л р?міздер бізді? мемлекетімізді? ?ткені, б?гіні мен болаша?ы арасында?ы саба?тасты?ты? жар?ын бейнесі.

Мемлекеттік р?міздер - хал?ымызды? рухын, ?лтты? салт-санасын, ?а?арманды?ы мен даналы?ын, болаша??а ?мітін, арман - тілегін жеткізетін ерекше ??нды белгілер. Желбіреген аспан т?стес байра?ымыз хал?ымызды? арманын ас?а?татып, ?ыран б?ркіттей елімізді аспан ?лемінде ?алы?тап т?р» деп атап к?рсетті.
 1991 жылы 16 желто?санда ?аза?стан т?уелсіз республика болып жарияланды.
1991 жылы 1 желто?санда ?аза?станны? ел басшысы - Президентті? сайлауы болды. Т???ыш Президент болып Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев сайланды.
 Ата За?ымыз бойынша мемлекет бас?арушысы –Президент. Латын тілінен аудар?анда «президент» с?зі «алдында отыр?ан» деген ма?ынаны білдіреді. 2005 жылы 4 желто?санда б?кіл халы?ты? сайлау ?орытындысында Н.?. Назарбаев ?айта Президент болып сайланды.


  О?ушы:                                         

 ?аза?стан
?аза?стан дейтін мені? бар елім,
Жатыр алып жарты д?ние ?лемін!
Б?л даланы анам жаспен суар?ан,
Б?л далада атам ?ол?а ту ал?ан.
Б?л дала?а жылап келіп, уан?ам,
Б?л даланы к?ріп ал?аш ?уан?ам,
Б?л далада ?скен жанда жо? арман!
 Ке? байта? ?ой ?аза?стан картасы,
Астанамен айшы?тал?ан ортасы.
Б?гін бізге та?дай ?а?ар к?ллі ?лем,
Б?ны? б?рі Елбасыны? ар?асы.
Шы?ты тарап ой-данадан,
Бері ?арап ж?лдыз беті.
?зі ?алап сайлап ал?ан,
Елімні? бар Президенті
Оянады к??ілден ?айда?ы арман,
Ба?ыт желі ескендей жайлап ал?ан.
Президентім бар мені? елі т?гел,
А? киізге к?теріп сайлап ал?ан.


 Т?рбиеші: Бас білгізіп жер тарпы?ан тарпа??а,
Жасы т?рма? шы?ады екен ?арты а??а.
?алай оны? Елта?басы болмайды,
Т?лігіне дейін салса  ен – та?ба ?!
 Мемлекеттік елта?баны? авторлары танымал суретшілер Жандарбек М?лібеков пен Шота Аман У?лиханов.
?аза?та «Ша?ыра?ы? биік,кереге? ке?, боса?а? берік болсын» деген тілек с?з бар.Елта?ба авторлары осы с?здерді басшылы??а ал?ан.?аза?стан Республикасыны? Елта?басы к?гілдір т?сті? ?стіне салын?ан ша?ыра? бейнесінен т?рады.Одан жан-жа??а к?н с?улесі т?різді уы?тар тарайды. Ша?ыра? пен уы?тар бізді? Отанымызда тынышты?та жарасымды ?мір с?ріп жат?ан к?птеген халы?тарды? бірлігін к?рсетеді. ?аза?стан Республикасыны? Елта?басыны? бір б?лігі ертедегі ?анатты т?лпар. Елта?баны? жо?ар?ы жа?ында?ы бес б?рыш – ба?ытты ?мірге жол сілтейтін жары? ж?лдызды? белгісі. Т?менгі жа?ында?ы «?аза?стан» деген жазу республиканы? атын к?рсетеді. Маса? Отанымызды? байлы?ы іспеттес.

О?ушы:

?атар шап?ан ?ос т?лпар,
Ай астында ?аза? ?й
?алы?та?ан жас с???ар,
Шары?та?ан таза к?й.
Б?л та?басы елімні?,
Елдігімні? белгісі.

О?ушы:

 Т??ырлы туымыз.
Б?рі бол?ан ?аза? сынды к?не елде,
Ел белгі де, ерлік, ?рлік, ?нер  де.
Жа?анда?ы  е? жауынгер халы?та
Кім сенеді Ту болмады дегенге ?

Т?рбиеші: Егер де Ту?а т?тас зер салса?, авторды? оны жаса?анда ?лкен мазм?нды ойластыр?аны бай?алады. Ол жер ж?зінде ?лемге н?рын шаш?ан К?н с?улесі астында ?ия?а ?анат ?а??ан ?ыран - тынышты? пен баянды ?мірді? белгісі, ал ою-?рнек туды? ?ай елдікі екенін а??артады.
Туды? авторы – Ш?кен О?дасын?лы Ниязбеков белгілі монументші - суретші. Бізді? туымыз – к?гілдір т?сті, тік т?ртб?рышты мата. Ол бірлік пен аман - есендікті к?рсетеді. Оны? ?а? ортасында?ы с?улесін шаш?ан алтын К?н – тынышты? пен байлы?ты? белгісі.
О?ушы:
         Айнымайды аспаннан
Бізді? туды? болуы
Оны халы? ?ашанда
Биікке іліп ?ояды.

       Жанатын да ?зі отша
Жалын шарпып беті?ді
Туымыз да ?аза?ша
С?йлеп т?р?ан секілді

      Матасы ?андай, матасы-к?к т?стерден та?дал?ан,
?аза?ты? ою-?рнегі, ?ыраны ж?не сам?а?ан.
К?н к?лімдеп ?лемге т?гіп т?р?ан арай н?р,
Туымды мені? к?ргендер ?ызы?а ?арап та?дан?ан.
     Т?рбиеші: Ас?а?та?ан Гимн.
 Кез келген мемлекеттік р?міздерді? е? ма?ыздысы – Гимн. Гимн-мемлекетті? салтанатты ?ні. Ол халы?ты ?йгілі етеді. Оны? с?здерінде халы?ты? мы?да?ан жыл?ы тарихы, б?гінгі ?мірі мен келешек арманы айтыл?ан. Гимнді  т?регеліп ,ж?ректі? т?сына ?олдарын ?ойып айтады. Б?л ?з мемлекеті?е деген ??рметті к?рсетеді. Халы? ?мір салтын б?гінгі тіршілігі мен келешек армандарын, мы? жыл?ы тарихын осы ?нге сый?ыз?ан.
1986 жылы «Мені? ?аза?станым» бостанды? а?са?ан ?аза? жастарыны? бейресми ?н?раны бол?ан еді.

2006 жыл?ы 7 ?а?тарда?ы Конституциялы? за??а с?йкес ?Р-ны? Мемлекеттік ?н?раныны? музыкалы? редакциясы мен м?тіні жа?а редакцияда жазылды. Мемлекеттік ?н?ранны? авторы Ш?мші ?алдая?ов, с?зін жаз?андар Ж?мекен Н?жмеденов, Н?рс?лтан Назарбаев.
Ал?аш?ы рет ?аза?стан Республикасыны? Гимні ретінде «Мені? ?аза?станым» ?ні 10 ?а?тарда 2006 жылы, Елбасын ?лы?тау р?сімінде орындалды.
Б?л ?н?ранны? с?зі республикамызды? барлы? халы?тарыны? ж?регіне жа?ын, ж?ртты? б?ріні? к??ілінен шы??ан, тере? отаншылды? сезімдегі ?н.
О?ушы:
 ?н?ран
?н?раным –жан ?раным
Айтар ?нім, с?йлер с?зім
Ту?ан жерім са?ынарым
Ба?ыт-бірлік к?н талабы.
То?тамайды дабыр ?ні
М??гі ба?и шыр?алады
Республикам ?н?раны!

 

Т?рбиеші: Осы к?к туымызды желбіретіп ?стап, гимнді ас?а?тата шыр?айтын біздерміз.
Біз ?аза?стан Республикасыны? сенімді болаша?ымыз! Осы р?міздерімізді? е?сесі еш?ашан т?спесін, оны кір шалмасын, м?ртебесі ?се берсін.!

?аза?стан Республикасыны? Ата За?ыны? 34-бабында «?ркім Республиканы? Мемлекеттік р?міздерін ??рметтеуге міндетті» делінген.
Олай болса, ?з мемлекетімізді? р?міздерін ??рметтеп, ?астерлейік!
 Б?л – бізді? Гимн!
 Б?л – бізді? Ту!
Бірге: Б?л – бізді? Елта?ба!
Т?рбиеші:Мемлекеттік р?міздерді? белгілері туралы айтады, о?ушылар ?ай белгі туралы екенін аны?тайды.
1.Т?л??жатта, туу туралы ку?лікте, орта білім туралы аттестатта ??жаттарда бейнеленген ........... (Елта?ба)
2.Президент резиденциясында, ?кімет ?йінде ілулі т?рады. Барлы? мекемелерде бар. ........... (Ту)
3.Республика,облыс, аудан к?леміндегі ма?ызды салтанатты м?жілістерде орындалады. ........... (?н?ран)

?орытынды: Мемлекеттік р?міздерді ?адірлеу т?уелсіз ?аза?станны? ?рбір азаматыны? ?асиетті борышы. Мемлекеттік р?міздерді ??рметтеу – елді, халы?ты, тарихты, ?дет-??рыпты, салт-д?ст?рді ?астерлеу болып табылады.
 

 

Просмотр содержимого документа
««Р?міздер елдігімні? белгісі» т?рбие са?аты. »Қарағанды облысы білім басқармасының «ПДТбалаларға

арналған мектеп – интернаты» КММ


«Рәміздер елдігімнің белгісі»

тәрбие сағаты.


Өткізген: Біліктілігі жоғары деңгейдегі I-санатты тәрбиеші: Тажикеева Г.А.Қарағанды 2014 – 2015 оқу жылы


Тақырыбы: «Рәміздер елдігімнің белгісі” тәрбие сағаты

Мақсаты: 
1. Білімділік:  Оқушылардың аса маңызды мемлекеттік белгілер- рәміздер        жөніндегі білімдерін жан-жақты сарапқа салу, оларға мемлекеттік белгілердің аса маңызды екенін ұғындыру, оны ерекше құрметтеп, мақтан тұту керектігін ашып көрсету.
 2. Дамытушылық: Ой-өрісін, танымдық қабілетін, жеке дара тұлға ретінде дамыту.
3. Тәрбиелік: Отаншылдық, ұлтжандылыққа, өз елін, тегін, тарихын сүюге тәрбиелеу. 


Көрнекілігі: Рәміздер авторларының суреттері,Рәміздер суреттері, таңба-белгілер  

   
     Сабақтың барысы:
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимні  орындалады


 Тәрбиеші:Қазақ елі ұлан- байтақ. Бір қиырынан екінші қиырына дейін ұшқан құстың қанаты талып, жортқан аңның тұяғы шағылған деп суреттеледі аңыздарда. Айтса айтқандай, батысынан шығысына 3000 шақырым, солтүстігінен оңтүстігіне 1600 шақырым, жалпы аумағы 22耀7.3 мың шаршы шақырым алып аймақты қалай әсірелесе де тұрарлық.
 Осындай кең-байтақ жерге ие жас, егеменді еліміздің өзге елдердегідей өз «іңгәсі» бар. Ол- көтерген Туы мен Елтаңбасы, асқақтата әуелеткен Әнұраны. Еркіндікке ұмтылған қай ел, қай халық та өз даусымен сөйлеуді, өз үнімен жар салуды армандайды.   ҚР-ның Ата заңының 9-бабында « Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері- Туы, Елтаңбасы және Гимні бар,»- делінген.
Біздер тәуелсіз қазақ елінің ең жас ұландарымыз. Сондықтан өз жерімізді, өз елімізді әкелер мен аталарымыз сияқты қадірлеуге,сүюге қорғауға тиіс екенімізді естен шығармайық.
Отан –жерім,Отан - суым,
Отан қуат, нәр береді..
Отан - ұран, Отан - туым,
Отан мәңгі гүлденеді – демекші, тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, еліміздің символы –мемлекеттік рәміздерді қастерлеп, құрметтеу бәріміздің міндетті парызымыз болып саналады.
2007 жылы 4 маусымда Астана қаласында Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің 15 жылдығына арналған «Менің Қазақстаным» республикалық жастар форумында Президент Н.Ә.Назарбаев сөйлеген сөзінде: «Мемлекеттік рәміздер –еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігін паш ететін нышандар. Бұл рәміздер біздің мемлекетіміздің өткені, бүгіні мен болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын бейнесі.

Мемлекеттік рәміздер - халқымыздың рухын, ұлттық салт-санасын, қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, арман - тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер. Желбіреген аспан түстес байрағымыз халқымыздың арманын асқақтатып, қыран бүркіттей елімізді аспан әлемінде қалықтап тұр» деп атап көрсетті.
 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіз республика болып жарияланды.
1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстанның ел басшысы - Президенттің сайлауы болды. Тұңғыш Президент болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды.
 Ата Заңымыз бойынша мемлекет басқарушысы –Президент. Латын тілінен аударғанда «президент» сөзі «алдында отырған» деген мағынаны білдіреді. 2005 жылы 4 желтоқсанда бүкіл халықтық сайлау қорытындысында Н.Ә. Назарбаев қайта Президент болып сайланды.


  Оқушы:                                         

Қазақстан
Қазақстан дейтін менің бар елім,
Жатыр алып жарты дүние әлемін!
Бұл даланы анам жаспен суарған,
Бұл далада атам қолға ту алған.
Бұл далаға жылап келіп, уанғам,
Бұл даланы көріп алғаш қуанғам,
Бұл далада өскен жанда жоқ арман!
 Кең байтақ қой Қазақстан картасы,
Астанамен айшықталған ортасы.
Бүгін бізге таңдай қағар күллі әлем,
Бұның бәрі Елбасының арқасы.
Шықты тарап ой-данадан,
Бері қарап жұлдыз беті.
Өзі қалап сайлап алған,
Елімнің бар Президенті
Оянады көңілден қайдағы арман,
Бақыт желі ескендей жайлап алған.
Президентім бар менің елі түгел,
Ақ киізге көтеріп сайлап алған.


 Тәрбиеші: Бас білгізіп жер тарпыған тарпаңға,
Жасы тұрмақ шығады екен қарты аңға.
Қалай оның Елтаңбасы болмайды,
Түлігіне дейін салса  ен – таңба ?!
 Мемлекеттік елтаңбаның авторлары танымал суретшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шота Аман Уәлиханов.
Қазақта «Шаңырағың биік,керегең кең, босағаң берік болсын» деген тілек сөз бар.Елтаңба авторлары осы сөздерді басшылыққа алған.Қазақстан Республикасының Елтаңбасы көгілдір түстің үстіне салынған шаңырақ бейнесінен тұрады.Одан жан-жаққа күн сәулесі тәрізді уықтар тарайды. Шаңырақ пен уықтар біздің Отанымызда тыныштықта жарасымды өмір сүріп жатқан көптеген халықтардың бірлігін көрсетеді. Қазақстан Республикасының Елтаңбасының бір бөлігі ертедегі қанатты тұлпар. Елтаңбаның жоғарғы жағындағы бес бұрыш – бақытты өмірге жол сілтейтін жарық жұлдыздың белгісі. Төменгі жағындағы «Қазақстан» деген жазу республиканың атын көрсетеді. Масақ Отанымыздың байлығы іспеттес.

Оқушы:

Қатар шапқан қос тұлпар,
Ай астында қазақ үй
Қалықтаған жас сұңқар,
Шарықтаған таза күй.
Бұл таңбасы елімнің,
Елдігімнің белгісі.

Оқушы:

 Тұғырлы туымыз.
Бәрі болған қазақ сынды көне елде,
Ел белгі де, ерлік, өрлік, өнер  де.
Жаһандағы  ең жауынгер халықта
Кім сенеді Ту болмады дегенге ?

Тәрбиеші: Егер де Туға тұтас зер салсаң, автордың оны жасағанда үлкен мазмұнды ойластырғаны байқалады. Ол жер жүзінде әлемге нұрын шашқан Күн сәулесі астында қияға қанат қаққан қыран - тыныштық пен баянды өмірдің белгісі, ал ою-өрнек тудың қай елдікі екенін аңғартады.
Тудың авторы – Шәкен Оңдасынұлы Ниязбеков белгілі монументші - суретші. Біздің туымыз – көгілдір түсті, тік төртбұрышты мата. Ол бірлік пен аман - есендікті көрсетеді. Оның қақ ортасындағы сәулесін шашқан алтын Күн – тыныштық пен байлықтың белгісі.
Оқушы:
Айнымайды аспаннан
Біздің тудың болуы
Оны халық қашанда
Биікке іліп қояды.

Жанатын да өзі отша
Жалын шарпып бетіңді
Туымыз да қазақша
Сөйлеп тұрған секілді

Матасы қандай, матасы-көк түстерден таңдалған,
Қазақтың ою-өрнегі, қыраны және самғаған.
Күн күлімдеп әлемге төгіп тұрған арай нұр,
Туымды менің көргендер қызыға қарап таңданған.
     Тәрбиеші: Асқақтаған Гимн.
 Кез келген мемлекеттік рәміздердің ең маңыздысы – Гимн. Гимн-мемлекеттің салтанатты әні. Ол халықты әйгілі етеді. Оның сөздерінде халықтың мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі өмірі мен келешек арманы айтылған. Гимнді  түрегеліп ,жүректің тұсына қолдарын қойып айтады. Бұл өз мемлекетіңе деген құрметті көрсетеді. Халық өмір салтын бүгінгі тіршілігі мен келешек армандарын, мың жылғы тарихын осы әнге сыйғызған.
1986 жылы «Менің Қазақстаным» бостандық аңсаған қазақ жастарының бейресми әнұраны болған еді.

2006 жылғы 7 қаңтардағы Конституциялық заңға сәйкес ҚР-ның Мемлекеттік Әнұранының музыкалық редакциясы мен мәтіні жаңа редакцияда жазылды. Мемлекеттік Әнұранның авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев.
Алғашқы рет Қазақстан Республикасының Гимні ретінде «Менің Қазақстаным» әні 10 қаңтарда 2006 жылы, Елбасын ұлықтау рәсімінде орындалды.
Бұл Әнұранның сөзі республикамыздың барлық халықтарының жүрегіне жақын, жұрттың бәрінің көңілінен шыққан, терең отаншылдық сезімдегі ән.
Оқушы:
 Әнұран
Әнұраным –жан ұраным
Айтар әнім, сөйлер сөзім
Туған жерім сағынарым
Бақыт-бірлік күн талабы.
Тоқтамайды дабыр әні
Мәңгі бақи шырқалады
Республикам Әнұраны!


Тәрбиеші: Осы көк туымызды желбіретіп ұстап, гимнді асқақтата шырқайтын біздерміз.
Біз Қазақстан Республикасының сенімді болашағымыз! Осы рәміздеріміздің еңсесі ешқашан түспесін, оны кір шалмасын, мәртебесі өсе берсін.!

Қазақстан Республикасының Ата Заңының 34-бабында «Әркім Республиканың Мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге міндетті» делінген.
Олай болса, өз мемлекетіміздің рәміздерін құрметтеп, қастерлейік!
 Бұл – біздің Гимн!
 Бұл – біздің Ту!
Бірге: Бұл – біздің Елтаңба!
Тәрбиеші:Мемлекеттік рәміздердің белгілері туралы айтады, оқушылар қай белгі туралы екенін анықтайды.
1.Төлқұжатта, туу туралы куәлікте, орта білім туралы аттестатта құжаттарда бейнеленген ........... (Елтаңба)
2.Президент резиденциясында, Үкімет үйінде ілулі тұрады. Барлық мекемелерде бар. ........... (Ту)
3.Республика,облыс, аудан көлеміндегі маңызды салтанатты мәжілістерде орындалады. ........... (Әнұран)

Қорытынды: Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматының қасиетті борышы. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу – елді, халықты, тарихты, әдет-ғұрыпты, салт-дәстүрді қастерлеу болып табылады.
Тәрбиешінің тәрбие сағатының талдау сараптамасы


Күні:03.02.2015ж

Тәрбиеші: Біліктілігі жоғары деңгейдегі I-санатты

тәрбиеші:Тажикеева Г.А.

Сынып:

Тәрбие сағатының тақырыбы: «Рәміздер елдігімнің белгісі.»

Мақсаты: Балаларға Қазақстан Республикасының рәміздері туралы толығырақ мағлұмат беру.

Міндеттері:

1. Білімділік:  Оқушылардың аса маңызды мемлекеттік белгілер- рәміздер        жөніндегі білімдерін жан-жақты сарапқа салу, оларға мемлекеттік белгілердің аса маңызды екенін ұғындыру, оны ерекше құрметтеп, мақтан тұту керектігін ашып көрсету.
 2. Дамытушылық: Ой-өрісін, танымдық қабілетін, жеке дара тұлға ретінде дамыту.
3. Тәрбиелік: Отаншылдық, ұлтжандылыққа, өз елін, тегін, тарихын сүюге тәрбиелеу. 

Тәрбие сағатының формасы(әдістері): Түсіндіру,әңгімелесу,сұрақ-жауап.

Көрнекілік:Тақырып жазылған плакат,Н.Ә.Назарбаевтың,Рәміздердің суреттері,Нақыл сөздер,Қазақстан республикасының картасы.


Тәрбие сағатты өлең жолдармен бастадым.Содан кейін Қазақстан Республикасының жері,байлығы,нақтырақ рәміздер туралы мәлімет берілді.Қазақстан Республикасының осы уақытқа дейінгі жетістіктер туралы айтылды.Тақтаға қанатты сөздер жазып балаларға мағынасын түсіндіріп,сұрақ-жауап әдісі арқылы балалардың білімдерін кеңейттім.Және сұрақтар арқылы балалар арасында пікір-талас тұғыздым.Балалар сергіту сәтінде берілген сөздермен мақал-мәтелдер құрастырды.

Рәміздердің авторлары туралы мағлұматтарды балалар мәнерлеп оқу арқылы оқу дағдысын кеңейтіп,сөздік қорларын дамыттым.

Ойлан тап бөлімінде,балалар Елтаңба,Әнұран,Байрақ сөздерінен бір неше сөздер құрастырды.

Балалар тәрбие сағатына белсене ат салысып,қызығушылықпен қатысты.


Қорытынды: Өткізілген тәрбие сағатымның мақсатына жеттім.Психикалық дамуы артта қалған балалардың ерекшеліктерін ескердім. Сынып балаларының ұйымшылдығы,сабаққа деген жауапкершіліктері байқалды.


Тәрбиеші: Тажикеева Гулжан Абетовна


Тәрбиешінің тәрбие сағатының талдау сараптамасы


Күні:03.02.2015ж

Тәрбиеші: Біліктілігі жоғары деңгейдегі I-санатты

тәрбиеші:Тажикеева Г.А.

Сынып:

Тәрбие сағатының тақырыбы: «Рәміздер елдігімнің белгісі.»

Мақсаты: Балаларға Қазақстан Республикасының рәміздері туралы толығырақ мағлұмат беру.

Міндеттері:

1. Білімділік:  Оқушылардың аса маңызды мемлекеттік белгілер- рәміздер        жөніндегі білімдерін жан-жақты сарапқа салу, оларға мемлекеттік белгілердің аса маңызды екенін ұғындыру, оны ерекше құрметтеп, мақтан тұту керектігін ашып көрсету.
 2. Дамытушылық: Ой-өрісін, танымдық қабілетін, жеке дара тұлға ретінде дамыту.
3. Тәрбиелік: Отаншылдық, ұлтжандылыққа, өз елін, тегін, тарихын сүюге тәрбиелеу. 

Тәрбие сағатының формасы(әдістері): Түсіндіру,әңгімелесу,сұрақ-жауап.

Көрнекілік:Тақырып жазылған плакат,Н.Ә.Назарбаевтің,Рәміздердің суреттері,Нақыл сөздер,Қазақстан республикасының картасы.


Тәрбие сағатты өлең жолдармен бастадым.Содан кейін Қазақстан Республикасының жері,байлығы,нақтырақ рәміздер туралы мәлімет берілді.Қазақстан Республикасының осы уақытқа дейінгі жетістіктер туралы айтылды.Тақтаға қанатты сөздер жазып балаларға мағынасын түсіндіріп,сұрақ-жауап әдісі арқылы балалардың білімдерін кеңейттім.Және сұрақтар арқылы балалар арасында пікір-талас тұғыздым.Балалар сергіту сәтінде берілген сөздермен мақал-мәтелдер құрастырды.

Рәміздердің авторлары туралы мағлұматтарды балалар мәнерлеп оқу арқылы оқу дағдысын кеңейтіп,сөздік қорларын дамыттым.

Елтаңба,Әнұран,Байрақ сөздерінен бір неше сөздер құрастырды.

Балалар тәрбие сағатына қызығушылықпен қатысты.


Қорытынды: Тәрбие сағаттын мақсатына жеттім.Психикалық дамуы артта қалған балалардың ерекшеліктерін ескердім. Сынып балаларының ұйымшылдығы,сабаққа деген жауапкершіліктері байқалды.
Тәрбиеші: Тажикеева Гулжан Абетовна

8
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
«Р?міздер елдігімні? белгісі» т?рбие са?аты.

Автор: Тажикеева Гулжан Абетовна

Дата: 12.02.2015

Номер свидетельства: 171745

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства