kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Отбасы -?лтты? т?рбиені? бастау б?ла?ы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты: ата-аналар арасында бала т?рбиесінен т?жірибе алмасу. Ата-ана мен мектеп арасында?ы байланысты ны?айта т?су. Бала т?рбиесіне к?п к??іл б?ле отырып, оны бірлесіп шешуге ата-аналарды ша?ыру.

К?рнекілігі: ?анатты с?здер, слайд, г?лдер

?ту  барысы: ата-аналарды ?ш топ?а б?лу.

1.Танысу тренингі

2. «Бала-болаша?ты? бастауы» ша?ын баяндама

3. Ой ?оз?ау

4. Топты? ж?мыс

5. Жа?даяттармен ж?мыс

6. Видеомен ж?мыс

7. Ой ?орыту

8. Сауалнама алу

9. Ата-аналарды? міндеттері

10. Ата-аналар?а  ке?ес (Бала т?рбиелеуді? 10 ережесі )

11.  «Мен жа?сы ата-анамын, себебі..»  тренинг  (д??геленіп т?ру)

1. Танысу тренингі:

2. «Бала-болаша?ты? бастауы» ша?ын баяндама

Бала т?рбиесі ана с?тінен басталып, ?мір бойы ?алыптасатын к?рделі ??былыс. Т?рбиені? ал?аш?ы негізі отбасында ?аланып, балаба?шамен жал?асады. Я?ни, бала т?рбиелене отырып білім алады. Т?л?аны? ?алыптасуы, е? алдымен, отбасында?ы т?лім-т?рбиеге, ?негеге байланысты. Отбасында?ы ересектерді? мінез-??л?ына, ?дебіне, іс- ?рекетіне ?арап ?сіп, т?рбие к?рген баланы? ?андай екенін тану ?иын емес.

           Жас ?рпа?ты ?о?амымызды?  саналы азаматы етіп т?рбиелеу о?ушылармен е?бек етуші м??алімдерді? ж?не отбасыны? негізі  міндеті.

          «Адамны? адамшылы?ы а?ыл, ?ылым, жа?сы ата, жа?сы ана, жа?сы ??рбы, жа?сы ?стаздан болады», - деп Абай атамыз айт?андай, жеке т?л?аны? бойында?ы адамды? ?асиеттерді т?рбиелеуде отбасыны? алатын орны ерекшк.

                Отбасы – ?о?амды? ж?йені? бір б?лігі. Отбасында?ы жа?сы ?арым-?атынас баланы жалпыадамзатты? ??ндылы?тарды т?сінуге жетелейді, ?мірді? ?ыр-сырын танытады,жауапкершілікке, адалды??а, ойшылды??а,?дептілікке баулиды.

                Бала дамуыны? бастауы мынындай факторлардан т?рады:         

                1.Биологиялы? (туа ж?не ж?ре берілетін ?асиет)

                2. ?леуметтік (бала ?сіп жетілетін рухани орта)

                ?азіргі ?рпа? т?рбиелеулегі басты м?селе т?л?аны? рухани дамуы.

                Рухани даму дегеніміз- ?мірдегі ?з орнын іздеп, ат?аратын міндетін д?рыс т?сініп, жауапкершілігін сезініп, ?зін- ?зі ?здіксіз жетілдіру.

                Жас жеткіншек ?рпа?тарды жастайынан іскерлікке, ептілікке батылды??а  т?рбиелей отырып, жаны мен т?ніні? бірдей жетілуіне м?н беру ?ажет. Бала?а т?рбие ата-ана, мектеп, ?орша?ан орта ар?ылы беріледі. Мектеп жан- жа?ты дамы?ан  жас ?рпа? т?рбиелеуге байланысты негізгі ?ам?орлы?ты ?з міндетіне алса, ата- ана баланы асыраушв ?ана емес, ?йретуші, азаматты? да?дыны ?алыптастырушы. Сонды?тан отбасында келе?сіз ?асиеттерден аула? болу ?шін ата- аналар?а педагогикалы? ?а?идаларды білу ?ажет. ?стаз бен ата –ана балалар?а бірдей талап ?ойып, оны? орындалуын ?ада?алап отыр?анда ?ана ж?ргізілетін ж?мыстар н?тижелі болма?.

                Ата- аналар?а ?сыныстар мен пікірлер:

 1. ?рбір ата-ана салауатты ?рпа? ?сіру ?шін, е? алдымен, жас ?ркенні? денсаулы?ына ерекше м?н беруі тиіс. Себебі, жас ?ркенні? дені сау болса ?ана, білім сапасы артып,жан-жа?ты дамиды.
 2. ?рбір ата-ана отбасында?ы бала т?рбиесін мектептегі о?у білім т?рбиесімен ?штастыра ж?ргізуі ?ажет.
 3. ?рбір ата-ана ?з баласыны? а?ыл ойыны? жан –жа?ты дамуын жа?сарту жолында ?р т?рлі ?йірмелерге,секциялар?а ?атысуына жа?дай жасау.
 4. ?рбір ата-ана бала?а бала деп ?арамай баланы? ?ой?ан с?ра?ына к??іл б?ліп,с?ра?ына на?ты толы? жауап бере отырып,баланы ?з бетімен ойланып,ізденуге талпындыру керек.
 5. ?р баланы? психологиялы? ерекшелігімен ?оса,ойлануыны? даму де?гейін біліп дамыту ?ажет.

Данышпан Абай былый дейді: «Бала?а к?біне ?ш алуан т?рлі мінез ж??ады; біріншісі -  ата-анадан; екіншісі- ?стаздан, ?шіншісі- ??рбысынан». Сонды?тан ?анша шаршап шалды?ып ж?рсе де, ата-ана бала т?рбиесін ?мытпауы тиіс.

Бала -?р жан?яны? ба?ыты. Олай болса, ?з ба?ытымызды ба?алай білейік. Бала- бізді? болаша?ымыз бол?анды?тан, жан?я мен мекткпті? байланысы ?те жа?сы болуы ?ажет.

Ендеше, ата-аналар, ?олымызда?ы алтын ?л-?ыздарымызды? мемлекетімізді? ерте?гі ?лгі болар азаматы екендігін ?мытпайы?.

3.Ой ?оз?ау 1. ?лы Абай атамыз: «Баланы? е? алдымен ата-анасы, сосын ?стазы, сонан кейін ?орша?ан ортасы т?рбиелейді» деген екен. Сіз ?алай ойлайсыз?

2. Болаша? ?рпа?ты т?рбиелеу ?шін нені ?ол?а алуымыз керек деп ойлайсыз?

4.Топты? ж?мыс

?ш топ?а с?ра?тар беріледі.  (ата-аналар ?з ойын айтады)

1. ?азіргі та?да баланы? т?рбиеленуіне ?сер ететін факторлар ?андай ?

2. Адам к??ілін тол?ытатын е? ?зекті м?селе: б?гінгі к?ні бала?а е? ?уелі ?ажетті білімі бе, ?лде т?рбие ме?

3. Баланы? азамат болып ?алыптасуы ?шін ж?не жастайынан д?рыс ба?ыт ?стауына ата-ана жауапты ма, ?лде м??алім бе?

   5. Жа?даяттармен ж?мыс

Жа?даят

Баланы? бастан кешкен сезімі

Сізді? іс-?рекеті?із?

Сізге мектептегі м??алімдер «Сізді? бала?ыз бас?а балаларды ?рады» деп ша?ым айтты. К?рші ата-аналар да  «Бізді? баланы ?рады» деп  айтады.

Бала ?зіні? кін?лі екендігін мойында?ысы келмейді

 1. Ата-аналар?абала т?рбиесіне байланысты  «Сызат» атты видео к?рсеіледі. Видеодан к?ргендерін т?йіндейді.

7.Ой ?орыту.

?ш топ?а ?ш т?рлі сурет беріледі. Суреттен т?йген ойларын орта?а салып  д?лелдейді.

8.Сауалнама

 • Кез- келген істі тастай салып баламен айналысасыз ба?
 • Бала?ызды? жасына ?арамай, онымен а?ылдаса аласыз ба?
 • Бала?ызбен ?арым- ?атынас барысында жаса?ан ?ателіктері?ізді мойындайсыз ба?
 • ?зі?ізді? ?ателігі?із ?шін кешірім с?райсыз ба?
 • Бала?ызды? жаса?ан ісі ашуландыр?ан кезде ?зі?ізді ?стап, ашуды ж?е аласыз ба?
 • Бала?ызды? орнына ?зі?ізді ?оя аласыз ба?
 • Бір с?тте сізге мейірімді адам деп сенуге бола ма?
 • ?зі?ізді? басы?ыздан ?ткен балалы? ша?ы?ыздан ескерілген жа?дайды айтасыз ба?
 • Бала?ызды? ж?регін жара?аттайтын с?здерді, с?йлем тіркестерін атамау?а тырысасыз ба?
 • Бала?ыз?а у?де беріп, жа?сы мінез- ??л?ын ескере отырып, у?де?ізді орындайсыз ба?
 • Бала?а ?ала?ан ісін жасау?а, ?зін ?стау?а кедергі жасамай, бір к?н еркіндік бересіз бе?
 • Бас?а бала сізді? бала?ыз?а д?рекілік к?рсетсе, себепсіз ренжітсе, к??іл аудармайсыз ба?
 • Бала?ызды? к?з жасы, д?рекі еркелеуі уа?ытша екенін білесіз, со?ан ?арсы т?ра аласыз ба?

9.Ата-ананы? міндеттері (слайд)

1. Бала?ызды? сынып жетекшісімен ты?ыз байланыста болу;
2. Саба?тан келген бала?ы? к?нделікті к?нделігін тексеріп, к?мек к?рсету;
3. Мектепішілік ата-аналар жиналысына ?атысу;
4. Сыныпты? ата-аналар комитетіні?  т?райымымен байланыста болу;
5. Мектептегі  іс-шаралар?а белсене араласу;

10.Бала т?рбиелеуді?  10 ережесі

1.Егер баланы ?немі сынай берсе, ол жек к?руді ?йренеді.

2. Егер бала ыза?орлы?та ?мір с?рсе, ол агрессивті болуды ?йренеді.

3. Егер баланы кемсіте берсе, ол кін?лі сезіммен ?мір с?руге ?йренеді.

4.Егер баланы ?олдап отырса, ол ?зін ба?алауды ?йренеді.

5.Егер баланы шыдамды болу?а ?сірсе, ол бас?аларды т?сінуге тырысыады.

6.Егер баланы ма?тап отырса, ол ке?пейілді болып ?седі.

7.Егер баланы келемеждей берсе, ол т?йы? болу?а ?йренеді.

8.Егер бала т?сіністік пен досты?та ?мір с?рсе, ол б?л ?лемде с?йіспеншілікті табу?а ?йренеді.

9.Егер бала адалды?та ?мір с?рсе, ол бас?аларды т?сініп ?йренеді.

10. Егер бала ?ауіпсіздікте ?мір с?рсе, онда ол адамдар?а сеніп ?йренеді. 

 

11. «Мен жа?сы ата-анамын, себебі..»  ?орытынды тренинг

 

Просмотр содержимого документа
«Отбасы -?лтты? т?рбиені? бастау б?ла?ы»
2 мектеп-гимназия
Отбасы-ұлттық тәрбиенің бастау бұлағы


(аз қамтылған отбасымен өткізілген дөңгелек үстел)Өткізген : Б.Дәрібаева


2015-2016 оқу жылыМақсаты: ата-аналар арасында бала тәрбиесінен тәжірибе алмасу. Ата-ана мен мектеп арасындағы байланысты нығайта түсу. Бала тәрбиесіне көп көңіл бөле отырып, оны бірлесіп шешуге ата-аналарды шақыру.

Көрнекілігі: қанатты сөздер, слайд, гүлдер

Өту барысы: ата-аналарды үш топқа бөлу.

1.Танысу тренингі

2. «Бала-болашақтың бастауы» шағын баяндама

3. Ой қозғау

4. Топтық жұмыс

5. Жағдаяттармен жұмыс

6. Видеомен жұмыс

7. Ой қорыту

8. Сауалнама алу

9. Ата-аналардың міндеттері

10. Ата-аналарға кеңес (Бала тәрбиелеудің 10 ережесі )

11. «Мен жақсы ата-анамын, себебі ........» тренинг (дөңгеленіп тұру)


1. Танысу тренингі:

2. Кіріспе сөз . «Бала-болашақтың бастауы» шағын баяндама

Бала тәрбиесі ана сүтінен басталып, өмір бойы қалыптасатын күрделі құбылыс. Тәрбиенің алғашқы негізі отбасында қаланып, балабақшамен жалғасады. Яғни, бала тәрбиелене отырып білім алады. Тұлғаның қалыптасуы, ең алдымен, отбасындағы тәлім-тәрбиеге, өнегеге байланысты. Отбасындағы ересектердің мінез-құлқына, әдебіне, іс- әрекетіне қарап өсіп, тәрбие көрген баланың қандай екенін тану қиын емес.

Жас ұрпақты қоғамымыздың саналы азаматы етіп тәрбиелеу оқушылармен еңбек етуші мұғалімдердің және отбасының негізі міндеті.

«Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады» , - деп Абай атамыз айтқандай, жеке тұлғаның бойындағы адамдық қасиеттерді тәрбиелеуде отбасының алатын орны ерекшк.

Отбасы – қоғамдық жүйенің бір бөлігі. Отбасындағы жақсы қарым-қатынас баланы жалпыадамзаттық құндылықтарды түсінуге жетелейді, өмірдің қыр-сырын танытады,жауапкершілікке, адалдыққа, ойшылдыққа,әдептілікке баулиды.

Бала дамуының бастауы мынындай факторлардан тұрады:

1.Биологиялық (туа және жүре берілетін қасиет)

2. Әлеуметтік (бала өсіп жетілетін рухани орта)

Қазіргі ұрпақ тәрбиелеулегі басты мәселе тұлғаның рухани дамуы.

Рухани даму дегеніміз- өмірдегі өз орнын іздеп, атқаратын міндетін дұрыс түсініп, жауапкершілігін сезініп, өзін- өзі үздіксіз жетілдіру.

Жас жеткіншек ұрпақтарды жастайынан іскерлікке, ептілікке батылдыққа тәрбиелей отырып, жаны мен тәнінің бірдей жетілуіне мән беру қажет. Балаға тәрбие ата-ана, мектеп, қоршаған орта арқылы беріледі. Мектеп жан- жақты дамыған жас ұрпақ тәрбиелеуге байланысты негізгі қамқорлықты өз міндетіне алса, ата- ана баланы асыраушв ғана емес, үйретуші, азаматтық дағдыны қалыптастырушы. Сондықтан отбасында келеңсіз қасиеттерден аулақ болу үшін ата- аналарға педагогикалық қағидаларды білу қажет. Ұстаз бен ата –ана балаларға бірдей талап қойып, оның орындалуын қадағалап отырғанда ғана жүргізілетін жұмыстар нәтижелі болмақ.

Ана мейірімі қанша шексіз десек те, бірақ бала тәрбиесінде бәрінің өз шегі болуы керек. Олай болса, ата-ана бала тәрбиесінде жетістіктерге жету үшін мынандай төмендегі нұсқауларды есте ұстаулары қажет.

 1. Баланың дамуына назар аудару.

 2. Баланың ағза қызметінің қалыптасуымен мұқият танысу.

 3. Баланың білім алуына көмек жасау.

 4. Баланы болашақ өмірге даярлау.

Ата- ана бала тәрбиесінде төмендегі шарттарды есте ұстау қажет.

 1. Ата-ана бала тәрбиесінде алға қоятын мақсатын анықтап алғаны жөн.

 2. Жақсылықтың үлгі- өнегесін көрсету ата-ананың жағымды ықпал етуінің бастыы шарты.

 3. Балаға өз мүмкіндігінен артық үміт артпау.

 4. Балаға кай істе, қай жағдайда болсын сенім білдіру.

 5. Отбасында орнаған тәртіп пен әдептілік салт- дәстүрге негізделуі керек.

Ата- аналарға ұсыныстар мен пікірлер:

 1. Әрбір ата-ана салауатты ұрпақ өсіру үшін, ең алдымен, жас өркеннің денсаулығына ерекше мән беруі тиіс. Себебі, жас өркеннің дені сау болса ғана, білім сапасы артып,жан-жақты дамиды.

 2. Әрбір ата-ана отбасындағы бала тәрбиесін мектептегі оқу білім тәрбиесімен ұштастыра жүргізуі қажет.

 3. Әрбір ата-ана өз баласының ақыл ойының жан –жақты дамуын жақсарту жолында әр түрлі үйірмелерге,секцияларға қатысуына жағдай жасау.

 4. Әрбір ата-ана балаға бала деп қарамай баланың қойған сұрағына көңіл бөліп,сұрағына нақты толық жауап бере отырып,баланы өз бетімен ойланып,ізденуге талпындыру керек.

 5. Әр баланың психологиялық ерекшелігімен қоса,ойлануының даму деңгейін біліп дамыту қажет.

Данышпан Абай былый дейді: «Балаға көбіне үш алуан түрлі мінез жұғады; біріншісі - ата-анадан; екіншісі- ұстаздан, үшіншісі- құрбысынан». Сондықтан қанша шаршап шалдығып жүрсе де, ата-ана бала тәрбиесін ұмытпауы тиіс.

«Балапан ұя да не көрсе,ұшқанда соны іледі», «Баланы мақтау жетілдірмейді, тәрбиелеп баптау жетілдіреді», «Әкеден –ақыл,анадан-мейір», «Баланың бас -ұстазы ата- анасы «деген сөздер бекерге айтылмаса керек. Бала -әр жанұяның бақыты. Олай болса, өз бақытымызды бағалай білейік. Бала- біздің болашағымыз болғандықтан, жанұя мен мекткптің байланысы өте жақсы болуы қажет.

Ендеше, ата-аналар, қолымыздағы алтын ұл-қыздарымыздың мемлекетіміздің ертеңгі үлгі болар азаматы екендігін ұмытпайық.


3.Ой қозғау

1. Ұлы Абай атамыз: «Баланың ең алдымен ата-анасы, сосын ұстазы, сонан кейін қоршаған ортасы тәрбиелейді» деген екен. Сіз қалай ойлайсыз?

2. Болашақ ұрпақты тәрбиелеу үшін нені қолға алуымыз керек деп ойлайсыз?


4.Топтық жұмыс

Үш топқа сұрақтар беріледі. (ата-аналар өз ойын айтады)

1. Қазіргі таңда баланың тәрбиеленуіне әсер ететін факторлар қандай ?

2. Адам көңілін толқытатын ең өзекті мәселе: бүгінгі күні балаға ең әуелі қажетті білімі бе, әлде тәрбие ме?

3. Баланың азамат болып қалыптасуы үшін және жастайынан дұрыс бағыт ұстауына ата-ана жауапты ма, әлде мұғалім бе?


5. Жағдаяттармен жұмыс

Жағдаят

Баланың бастан кешкен сезімі

Сіздің іс-әрекетіңіз?

Бір нәрсеге ашулы 11 жасар ұлы мектептен келе сала: «Құрысын мектеп! Мұғалімдердің бәрі әділетсіз» деп күйіп- піседі.

Баланың мектепке өкпесі зор, ол ата-ана тарапынан қолдау тапқысы келеді, түсініп жағдайын сұрар деп ойлайды.


4-сыныпта оқитын қызы «Математикадан болатын бақылау жұмысынан қорқамын»-деді

Бала өзіне сенімсіз ата-анасынан қолдау күтеді.Сізге мектептегі мұғалімдер «Сіздің балаңыз басқа балаларды ұрады» деп шағым айтты. Көрші ата-аналар да «Біздің баланы ұрады» деп айтады.


Бала өзінің кінәлі екендігін мойындағысы келмейді 1. Ата-аналарғабала тәрбиесіне байланысты «Сызат» атты видео көрсеіледі. Видеодан көргендерін түйіндейді.


7.Ой қорыту.

Үш топқа үш түрлі сурет беріледі. Суреттен түйген ойларын ортаға салып дәлелдейді.


8.Сауалнама

 • Кез- келген істі тастай салып баламен айналысасыз ба?

 • Балаңыздың жасына қарамай, онымен ақылдаса аласыз ба?

 • Балаңызбен қарым- қатынас барысында жасаған қателіктеріңізді мойындайсыз ба?

 • Өзіңіздің қателігіңіз үшін кешірім сұрайсыз ба?

 • Балаңыздың жасаған ісі ашуландырған кезде өзіңізді ұстап, ашуды жңе аласыз ба?

 • Балаңыздың орнына өзіңізді қоя аласыз ба?

 • Бір сәтте сізге мейірімді адам деп сенуге бола ма?

 • Өзіңіздің басыңыздан өткен балалық шағыңыздан ескерілген жағдайды айтасыз ба?

 • Балаңыздың жүрегін жарақаттайтын сөздерді, сөйлем тіркестерін атамауға тырысасыз ба?

 • Балаңызға уәде беріп, жақсы мінез- құлқын ескере отырып, уәдеңізді орындайсыз ба?

 • Балаға қалаған ісін жасауға, өзін ұстауға кедергі жасамай, бір күн еркіндік бересіз бе?

 • Басқа бала сіздің балаңызға дөрекілік көрсетсе, себепсіз ренжітсе, көңіл аудармайсыз ба?

 • Балаңыздың көз жасы, дөрекі еркелеуі уақытша екенін білесіз, соған қарсы тұра аласыз ба?


Сауалнаманы бағалау


 • 0-16 балл. Бала тәрбиесі- сіз үшін үлкен проблема. Бала тұлғасын қалыптастыру үшін педагог немесе психолог мамандардың көмегіне сүйеніңіз.

 • 16-30 балл. Балаға қамқорлық жасау- бірінші кезектегі маңызды іс. Сіздің бойыңызда тәрбиешілік қабілет бар, бірақ тәжірибе әрқашан бірқалыпты бағыттағы мақсатпен әрекет етесіз. Кейде қатал, кейде мүлде жұмсақсыз. Сізге жауапкершілікпен ойлану керек.

 • 30-39 балл. Бала сіздің өміріңіз үшін құнды болғаны. Сіз балаңызды тек түсініп қана қоймай, әрі ойын тануға, сыйлы көзбен қарауға тырысасыз


9.Ата-ананың міндеттері (слайд)

1. Балаңыздың сынып жетекшісімен тығыз байланыста болу;
2. Сабақтан келген балаңың күнделікті күнделігін тексеріп, көмек көрсету;
3. Мектепішілік ата-аналар жиналысына қатысу;
4. Сыныптың ата-аналар комитетінің төрайымымен байланыста болу;
5. Мектептегі іс-шараларға белсене араласу;


10.Бала тәрбиелеудің 10 ережесі

1.Егер баланы үнемі сынай берсе, ол жек көруді үйренеді.

2. Егер бала ызақорлықта өмір сүрсе, ол агрессивті болуды үйренеді.

3. Егер баланы кемсіте берсе, ол кінәлі сезіммен өмір сүруге үйренеді.

4.Егер баланы қолдап отырса, ол өзін бағалауды үйренеді.

5.Егер баланы шыдамды болуға өсірсе, ол басқаларды түсінуге тырысыады.

6.Егер баланы мақтап отырса, ол кеңпейілді болып өседі.

7.Егер баланы келемеждей берсе, ол тұйық болуға үйренеді.

8.Егер бала түсіністік пен достықта өмір сүрсе, ол бұл әлемде сүйіспеншілікті табуға үйренеді.

9.Егер бала адалдықта өмір сүрсе, ол басқаларды түсініп үйренеді.

10. Егер бала қауіпсіздікте өмір сүрсе, онда ол адамдарға сеніп үйренеді.


11. «Мен жақсы ата-анамын, себебі........» қорытынды тренингПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Отбасы -?лтты? т?рбиені? бастау б?ла?ы

Автор: Д?рібаева Баян ?алма?анбет?ызы

Дата: 01.03.2016

Номер свидетельства: 300981

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства