kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мектеп бас?аруды? кешегі мен б?гіні ж?не болаша?ы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мектеп бас?аруды?  кешегі мен б?гіні ж?не болаша?ы 

Ма?з?мов  Болатбек  Н?ржа?ып?лы 

Шы?ыс ?аза?стан Облысы

 Катон?ара?ай ауданы

«?ызыл Ж?лдыз  негізгі орта мектебі» КММ мектеп директоры ж?не дене

шыны?тыру п?ні м??алімі

     Ма?з?мов Болатбек Н?ржа?ып?лы 1963  жылы  2наурызда Катон?ара?ай ауданыны? ?ызыл-Ж?лдыз ауылында д?ниеге келген.

    1981 жылы   ?скемен педагогикалы? институтыны? жалпы техникалы? б?ліміне т?сіп, 1984 жылы бітірді.

     1985 жылдан  «?ызыл Ж?лдыз негізгі орта мектебінде» м??алім ?ызметінде.

     1999жылдан бастап  атал?ан мектепке директор ?ызметіне та?айындалып, осы к?нге дейін ж?мыс жасап келеді.

    Мектеп бас?аруда?ы жетістіктері ?шін ауданды? білім б?ліміні?, Облысты? білім бас?армасыны?, «Н?р Отан»ХДП -ны?  ??рмет грамоталарымен  марапаттал?ан. Аудан ж?не облыс ?кімдеріні? Ал?ыс хатын ал?ан.

 Кез-келген ел ?сіп-?нуі мен ?ркендеуі, оны? ?лтты? білім ж?йесіні? дамуына тікелей байланысты. ?р мемлекетті? білімді ?рпа?ы ?з еліні?, ?лтыны? айнасы.

    ?аза?стан Республикасыны? т?уелсіздікке ?ол жеткізіп,?лемдік ынтыма?таста?ы мемлекеттерді? ?атарына т??ыры биік т?уелсіз,?з саясаты мен даму стратегиясын ?алыптастыр?ан ел ретінде м?ше болып енуі, дербес деп танылуы, отанды? білім беруді?  алдына жа?а міндеттер мен талаптар ?ойып отыр. Сонды?тан да б?гінгі мектеп алдында жас жеткіншектерді, білім беру мен т?рбиелеудегі д?ст?рлерді жетілдіре отыра  білім сапасын  арттыру міндеттері т?р.

  Сол себепті де мен,б?гінгі к?н талабына сай о?ыту мен т?рбиені ?штастыра о?ытуды? инновациялы? ?діс-т?сілдерін саба?тарында ?олдануды  ?стаздар алдына  басты ма?сат етіп белгілеп  отырмын.

Мен басшылы? етіп отыр?ан мектеп Шы?ас ?аза?стан Облысыны? (халы? арасында екінші Швейцария атан?ан) ?атон?ара?ай  ауданыны? ?лі де болса ?айма?ы б?зылма?ан ата д?ст?р, салт санасын са?тап  отыр?ан, бірлігі жарас?ан(т?уб? деп айтам)  кішкентай ауыл ?ызыл-Ж?лдыз  деп аталады.

Мектебіміз то?ыз жылды? негізгі орталау мектебі. Мектеп 70–і жылдары салын?ан  ескі ?имарат, бол?анымен де ?зімні? бастауыммен, м??алімдерді? к?мегімен ж?не де мектеп т?лектеріні? демеушілігімен жыл сайын ж?ндеуден ?ткізіп, шал?ай ауылды? балаларына арнап, ?ызы?ушылы?ын арттыратын ?р т?рлі ?ондыр?алар орнатты?. Оны? ішінде аула ішінде ?рт?рлі г?лзарлар, арасында аула с?нін келтіріп т?р?ан су б?р?а?,кішкене балалар?а арнал?ан карусельдер. Аулада Катон?ара?айды? символы марал мен елікті? м?сіні де к?з тартарлы?. Мектеп іші толы?ымен ?рт?рлі г?лдермен безендірілген.Д?лізді? бір б?рышына аквариум орнатылса, екінші б?рышында  тоты??с орна?ан. Асханамыз демеушілерімізді? ар?асында  керекті техникалы? жабды?тармен жабды?талып, жо?ар?ы сынып о?ушылары толы?ымен тегін тама?пен ?амтыл?ан. Мектебімізде интернет  ж?йесіорнатыл?ан. Информатика п?нінен бір мультимедиялы? кабинетіміз бар. Мен б?л ма?аламды жазуда?ы ма?сатым,шал?айда?ы бір кішкене ауылды?  аудан тіпті облыс к?леміндегі мектептерден кем ?ылмай, о?ушылар?а білім мен т?рбиені бірге ?штастырып, осы заман?а сай  білімді де т?рбиелі ?рпа?  т?рбиелеу. Осы т?жиірбеммен бас?а мектептермен б?лісу.

  «О?ушылар білім мен да?дылар жиынты?ын тек ме?геріп ?ана ?оймай оларды ?з бетімен іздеп, талдап, а?паратты тиімді т?рде ?олдана отырып, ?о?амда ?зін-?зі ж?зеге асыру?а ?абілеттіболып шы?уы керек»-деп ?аза?стан Республикасыны? 2011-2020-жылдары білімді дамытуды? мемлекеттік ба?дарламасында айтыл?андай, осы талаптарды ж?зеге асыру  барысында, б?секеге ?абілетті о?ушы ?алыптастыру ?шін  мектеп бас?аруды? ?зіндік бір ж?йесі болуы керек. Мен бас?арып отыр?ан мектепте  жина?та?ан т?жірибеме байланысты 4 ба?ытты?а ж?мыс ж?йесін жасадым.

1-ба?ыт. ?стаздарды? шы?армашылы? ж?мыстарын  білім мен т?рбиемен ?штастыру. Б?л ба?ытта м??алімні? шы?армашылы? ?абілеттерін шы?дау ма?сатында, мектеп ішілік, аудан, облыс к?лемінде озы? т?жиірбе алмасу міндетін ?ойдым. Н?тижесінде:

2011 жылы  TIMSS-2011 о?ушыларды халы?аралы? зерттеуге ?атысты.

2012-2013-о?у-жылында  мектебімізде  математика п?нінен  «Математика білім патшасы» ауданды? семинар ?йымдастырылып, со?ынан мектептер арасында КВН ?ткізілді, мектеп о?ушылары же?імпаз  атанды.

2013-жылы орыс тілі п?ніні? м??алімі Н??сиева К?лайді?  республикалы? «Орыс тілі ?аза? мектебінде» журналына  «Жадынамаларды саба??а ?олдану»-атты саба?ы жарияланса,сол жылы облысты? «Педагогика жаршысы» журналына  «?мір сен ма?ан ?ымбатсы?»-атты ма?аласы жарияланды.

2012 жылы  республикалы?   «Бастауыш сыныпта о?ыту ?дістемесі» журналына бастауыш сынып м??алімдері Г. ?аирдолдина мен А.?ададанованы? «Т?уелсіздік т??ыры?» атты ашы? т?рбие са?аттары жарияланды.

  2013 жылы химия биология п?ні м??алімі ?.Ибраймованы?   облысты?«Педагогика жаршысы » журналына   «Химия п?нінде зертханалы? ж?мыстарды ?ткізу ?дісі»   жарияланды.

2014 жылы бастауыш сынып м??алімі Т.Баталованы? республикалы? «?стаз мерейі» газетіне  «Жігіт с?лтаны» атты ашы? саба?ы жарияланды.

 2013-2014о?у-жылында ?стаздар  Республикалы? ?ашы?ты?  интернет олимпиада?а ?атсып  ?аза?-тілі, тарих, бастауыш п?ні, биология, математика, оры-тілі, физика п?нінен м??алімдер « ?здік н?тиже » номинациясына ие болды.  

2-ба?ыт О?ушыларды? н?тижелі білім сапасына ?ол жеткізу.Б?л ба?ытта  о?ушыларды? сапалы білім мен ?лгілі т?ртіпке жету жолында?ы ж?мыстарды д?рыс ?йымдастыра білу ма?сатын ?ойдым.Нетижесінде:

2005жылы ?айырдолдина Г?лдана 2012 жылы Болатханова Айгерім,2013жылы Болатханова Меруерт  «Алтын белгі» иегерлері атанды.

2010 жылы же?іл атлетикадан 9-сынып о?ушылары ауданды? жарыстар?а ?атысып |II- орынды иеленсе,2011-о?у жылында теннистен Есетов Сырым, Есетова Шырын ауданнан I-орын алып,облысты? жарыс?а жолдамасын же?іп алды.

2009-2010-о?у жылында ауданды? олимпиада?а ?атыс?ан о?ушылар Н?рсейітова Арайлым 4- сынып математикадан II-орын,То?тарова ??ндыз 4- сынып ?аза? тілінен II-орын алды.Ма?з?мов Жасын 4- сынып ана-тілінен I-орыналып,Облыстан осы п?ннен III- орынды же?іп  алды.

 Мектеп о?ушылары Оралхан Б?кей к?ркем с?з о?у шеберлігі бай?ауында II-орын иеленді.

2010-2011-о?у жылында ауданды? олимпиада?а ?атыс?ан ?мір?анова Айым  4-сынып ?аза? тілінен III-орын алды.

2011-2012 о?у жылында ауданды? олимпиада?а ?атыс?ан Болатханова. М. 4-сынып орыс тілінен I-орын,облыстан III-орын алды.М?ташев.С. 4- сынып ана-тілінен II-орын алды.Жо?ар?ы сыныптар арасынан  9- сынып  о?ушысы М?стафинов.А тарих п?нінен  ауданды? жарыстан 1-орын иеленді.

2013-2014 о?у жылында 9-сынып о?ушысы Т?рсын?ожа Айдана  ?.Бітібаева  атына ?ткізілген ?аза? тілі мен ?дебиеті п?нінен халы?аралы?  бай?ауында 3-д?режелі дипломмен марапатталды,

Оралхан Б?кейді? 70 жылды?ына орай шы??ан «Оралхан»атты кітап жина?ына  8-сынып о?ушысы Ма?зумов Жасынны?  «Апамны? ??гімесі» атты ??гімесі кірді.

4-сынып о?ушысы ?асым?анова А?н?р облысты? Абай о?улары  бай?ауында 3- д?режелі дипломмен марапатталды.

2014-2015 о?у жылында 9-сынып о?ушысы Ма?зумов Жасын математика п?нінен ауданды? олимпиададан 1-орын алып, облыстан осы п?ннен 3- орынды иеленді.

3-ба?ыт. О?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін шы?дауда мектепішілік ?йірмелер.Б?л ба?ытта о?ушыларды? шы?армашылы?  ?абілеттерін шы?дау ма?сатында мектеп компоненттері мен п?ндік ?йірмелерді?  ролін арттыру.

Н?тижесінде «Жас?лан» ер балалар тобы, «?ыз?алда?» ?ыздар клубы, «?лкетану» жастар клубы, «Домбыра дастан», «Шебер ?олдар», «Ерке сыл?ым» би тобы,жастар арасында ?ылмысты? алдын алу ма?сатында  «За? мен заман» мобильді тобы ??рыл?ан.

2014жылы 9-сынып о?ушысы То?тарова Жансая ауданды?  ?кімшілік аралы? «К?ктем аруы » конкурсынан гран при ж?лдесін  же?іп алса,

2015 жылы ?стаздар арасында ??рыл?ан «Ж?лдыз ?уендері» фольклорлы? оркестрді? ?атысуымен  «Ту?ан жерге та?зым» акциясында округтер арасында 2-орынды же?іп алды.

4-ба?ыт.Нормативті-?йымдастырушылы? ж?мыстарды ж?йелеу.

Б?л ба?ытта  мектеп ішілік о?у т?рбие  ба?дарлама негізінде на?ты жоспар ??ру, облысты? білім жетілдіру институттарымен ?дістемелік байланыс орнату міндетін ?ойдым.

?р жыл сайын жекелеген п?ндер бойынша м??алімдер біліктіліктерін арттыру курстарына ?атысып сертификаттарын алады.

-?аза?стан Республикасыны? педагог кадрларды? біліктілігін арттыруды? де?гейлік ба?дарламасы аясында ?шінші(базалы?) де?гей ба?дарламасы  бойынша  ?аза?-тілі п?ні м??алімі Касенова Гульфия курсты ая?тады.

Алда?ы жылдар?а да  жоспар жасалып де?гейлі ба?дарлама аясында екінші (негізгі) ?шінші(базалы?) де?гей ба?дарламасы бойынша м??алімдерді о?ыту ж?зеге асырылады.

Просмотр содержимого документа
«Мектеп бас?аруды? кешегі мен б?гіні ж?не болаша?ы »

Мектеп басқарудың кешегі мен бүгіні және болашағы

Мағзұмов Болатбек Нұржақыпұлы

Шығыс Қазақстан Облысы

Катонқарағай ауданы

«Қызыл Жұлдыз негізгі орта мектебі» КММ мектеп директоры және дене

шынықтыру пәні мұғаліміМағзұмов Болатбек Нұржақыпұлы 1963 жылы 2наурызда Катонқарағай ауданының Қызыл-Жұлдыз ауылында дүниеге келген.

1981 жылы Өскемен педагогикалық институтының жалпы техникалық бөліміне түсіп, 1984 жылы бітірді.

1985 жылдан «Қызыл Жұлдыз негізгі орта мектебінде» мұғалім қызметінде.

1999жылдан бастап аталған мектепке директор қызметіне тағайындалып, осы күнге дейін жұмыс жасап келеді.

Мектеп басқарудағы жетістіктері үшін аудандық білім бөлімінің, Облыстық білім басқармасының, «Нұр Отан»ХДП -ның Құрмет грамоталарымен марапатталған. Аудан және облыс әкімдерінің Алғыс хатын алған.

Кез-келген ел өсіп-өнуі мен өркендеуі, оның ұлттық білім жүйесінің дамуына тікелей байланысты. Әр мемлекеттің білімді ұрпағы өз елінің, ұлтының айнасы.

Қазақстан Республикасының тәуелсіздікке қол жеткізіп ,әлемдік ынтымақтастағы мемлекеттердің қатарына тұғыры биік тәуелсіз,өз саясаты мен даму стратегиясын қалыптастырған ел ретінде мүше болып енуі, дербес деп танылуы, отандық білім берудің алдына жаңа міндеттер мен талаптар қойып отыр. Сондықтан да бүгінгі мектеп алдында жас жеткіншектерді, білім беру мен тәрбиелеудегі дәстүрлерді жетілдіре отыра білім сапасын арттыру міндеттері тұр.

Сол себепті де мен,бүгінгі күн талабына сай оқыту мен тәрбиені ұштастыра оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін сабақтарында қолдануды ұстаздар алдына басты мақсат етіп белгілеп отырмын.

Мен басшылық етіп отырған мектеп Шығас Қазақстан Облысының (халық арасында екінші Швейцария атанған) Қатонқарағай ауданының әлі де болса қаймағы бұзылмаған ата дәстүр, салт санасын сақтап отырған, бірлігі жарасқан(тәубә деп айтам) кішкентай ауыл Қызыл-Жұлдыз деп аталады.

Мектебіміз тоғыз жылдық негізгі орталау мектебі. Мектеп 70–і жылдары салынған ескі ғимарат, болғанымен де өзімнің бастауыммен, мұғалімдердің көмегімен және де мектеп түлектерінің демеушілігімен жыл сайын жөндеуден өткізіп, шалғай ауылдың балаларына арнап , қызығушылығын арттыратын әр түрлі қондырғалар орнаттық. Оның ішінде аула ішінде әртүрлі гүлзарлар, арасында аула сәнін келтіріп тұрған су бұрқақ,кішкене балаларға арналған карусельдер. Аулада Катонқарағайдың символы марал мен еліктің мүсіні де көз тартарлық. Мектеп іші толығымен әртүрлі гүлдермен безендірілген.Дәліздің бір бұрышына аквариум орнатылса, екінші бұрышында тотықұс орнаған. Асханамыз демеушілеріміздің арқасында керекті техникалық жабдықтармен жабдықталып, жоғарғы сынып оқушылары толығымен тегін тамақпен қамтылған. Мектебімізде интернет жүйесіорнатылған. Информатика пәнінен бір мультимедиялық кабинетіміз бар. Мен бұл мақаламды жазудағы мақсатым ,шалғайдағы бір кішкене ауылдың аудан тіпті облыс көлеміндегі мектептерден кем қылмай, оқушыларға білім мен тәрбиені бірге ұштастырып, осы заманға сай білімді де тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу. Осы тәжиірбеммен басқа мектептермен бөлісу.

«Оқушылар білім мен дағдылар жиынтығын тек меңгеріп қана қоймай оларды өз бетімен іздеп, талдап, ақпаратты тиімді түрде қолдана отырып, қоғамда өзін-өзі жүзеге асыруға қабілеттіболып шығуы керек»-деп Қазақстан Республикасының 2011-2020-жылдары білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында айтылғандай, осы талаптарды жүзеге асыру барысында, бәсекеге қабілетті оқушы қалыптастыру үшін мектеп басқарудың өзіндік бір жүйесі болуы керек. Мен басқарып отырған мектепте жинақтаған тәжірибеме байланысты 4 бағыттыға жұмыс жүйесін жасадым.

1-бағыт. Ұстаздардың шығармашылық жұмыстарын білім мен тәрбиемен ұштастыру. Бұл бағытта мұғалімнің шығармашылық қабілеттерін шыңдау мақсатында, мектеп ішілік, аудан , облыс көлемінде озық тәжиірбе алмасу міндетін қойдым . Нәтижесінде:

2011 жылы TIMSS-2011 оқушыларды халықаралық зерттеуге қатысты.

2012-2013-оқу-жылында мектебімізде математика пәнінен «Математика білім патшасы» аудандық семинар ұйымдастырылып, соңынан мектептер арасында КВН өткізілді , мектеп оқушылары жеңімпаз атанды.

2013-жылы орыс тілі пәнінің мұғалімі Нұқсиева Күлайдің республикалық «Орыс тілі қазақ мектебінде» журналына «Жадынамаларды сабаққа қолдану»-атты сабағы жарияланса,сол жылы облыстық «Педагогика жаршысы» журналына «Өмір сен маған қымбатсың»-атты мақаласы жарияланды.

2012 жылы республикалық «Бастауыш сыныпта оқыту әдістемесі» журналына бастауыш сынып мұғалімдері Г. Қаирдолдина мен А.Қададанованың «Тәуелсіздік тұғырың» атты ашық тәрбие сағаттары жарияланды.

2013 жылы химия биология пәні мұғалімі Ә.Ибраймованың облыстық«Педагогика жаршысы » журналына «Химия пәнінде зертханалық жұмыстарды өткізу әдісі» жарияланды.

2014 жылы бастауыш сынып мұғалімі Т.Баталованың республикалық «Ұстаз мерейі» газетіне «Жігіт сұлтаны» атты ашық сабағы жарияланды.

2013-2014оқу-жылында ұстаздар Республикалық қашықтық интернет олимпиадаға қатсып қазақ-тілі, тарих, бастауыш пәні, биология, математика, оры-тілі, физика пәнінен мұғалімдер « үздік нәтиже » номинациясына ие болды.

2-бағыт Оқушылардың нәтижелі білім сапасына қол жеткізу.Бұл бағытта оқушылардың сапалы білім мен үлгілі тәртіпке жету жолындағы жұмыстарды дұрыс ұйымдастыра білу мақсатын қойдым.Нетижесінде:

2005жылы Қайырдолдина Гүлдана 2012 жылы Болатханова Айгерім,2013жылы Болатханова Меруерт «Алтын белгі» иегерлері атанды.

2010 жылы жеңіл атлетикадан 9-сынып оқушылары аудандық жарыстарға қатысып |II- орынды иеленсе ,2011-оқу жылында теннистен Есетов Сырым, Есетова Шырын ауданнан I-орын алып ,облыстық жарысқа жолдамасын жеңіп алды.

2009-2010-оқу жылында аудандық олимпиадаға қатысқан оқушылар Нүрсейітова Арайлым 4- сынып математикадан II-орын,Тоқтарова Құндыз 4- сынып қазақ тілінен II-орын алды.Мағзұмов Жасын 4- сынып ана-тілінен I-орыналып,Облыстан осы пәннен III- орынды жеңіп алды.

Мектеп оқушылары Оралхан Бөкей көркем сөз оқу шеберлігі байқауында II-орын иеленді.

2010-2011-оқу жылында аудандық олимпиадаға қатысқан Өмірқанова Айым 4-сынып қазақ тілінен III-орын алды.

2011-2012 оқу жылында аудандық олимпиадаға қатысқан Болатханова. М. 4-сынып орыс тілінен I-орын,облыстан III-орын алды.Мұташев.С. 4- сынып ана-тілінен II-орын алды.Жоғарғы сыныптар арасынан 9- сынып оқушысы Мұстафинов .А тарих пәнінен аудандық жарыстан 1-орын иеленді.

2013-2014 оқу жылында 9-сынып оқушысы Тұрсынқожа Айдана Қ.Бітібаева атына өткізілген қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен халықаралық байқауында 3-дәрежелі дипломмен марапатталды,

Оралхан Бөкейдің 70 жылдығына орай шыққан «Оралхан»атты кітап жинағына 8-сынып оқушысы Мағзумов Жасынның «Апамның әңгімесі» атты әңгімесі кірді.

4-сынып оқушысы Қасымқанова Ақнұр облыстық Абай оқулары байқауында 3- дәрежелі дипломмен марапатталды.

2014-2015 оқу жылында 9-сынып оқушысы Мағзумов Жасын математика пәнінен аудандық олимпиададан 1-орын алып, облыстан осы пәннен 3- орынды иеленді.

3-бағыт. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін шыңдауда мектепішілік үйірмелер.Бұл бағытта оқушылардың шығармашылық қабілеттерін шыңдау мақсатында мектеп компоненттері мен пәндік үйірмелердің ролін арттыру.

Нәтижесінде «Жасұлан» ер балалар тобы, «Қызғалдақ» қыздар клубы, «Өлкетану» жастар клубы, «Домбыра дастан», «Шебер қолдар», «Ерке сылқым» би тобы,жастар арасында қылмыстың алдын алу мақсатында «Заң мен заман» мобильді тобы құрылған.

2014жылы 9-сынып оқушысы Тоқтарова Жансая аудандық әкімшілік аралық «Көктем аруы » конкурсынан гран при жүлдесін жеңіп алса,

2015 жылы ұстаздар арасында құрылған «Жұлдыз әуендері» фольклорлық оркестрдің қатысуымен «Туған жерге тағзым» акциясында округтер арасында 2-орынды жеңіп алды.

4-бағыт.Нормативті-ұйымдастырушылық жұмыстарды жүйелеу.

Бұл бағытта мектеп ішілік оқу тәрбие бағдарлама негізінде нақты жоспар құру, облыстық білім жетілдіру институттарымен әдістемелік байланыс орнату міндетін қойдым.

Әр жыл сайын жекелеген пәндер бойынша мұғалімдер біліктіліктерін арттыру курстарына қатысып сертификаттарын алады.

-Қазақстан Республикасының педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламасы аясында үшінші(базалық) деңгей бағдарламасы бойынша қазақ-тілі пәні мұғалімі Касенова Гульфия курсты аяқтады.

Алдағы жылдарға да жоспар жасалып деңгейлі бағдарлама аясында екінші (негізгі) үшінші(базалық) деңгей бағдарламасы бойынша мұғалімдерді оқыту жүзеге асырылады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Мектеп бас?аруды? кешегі мен б?гіні ж?не болаша?ы

Автор: Ма?з?мов Болатбек Н?ржа?ып?лы

Дата: 16.03.2015

Номер свидетельства: 187486

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства