kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Коучинг.Работа с одаренными детьми.(на казахском языке)

Нажмите, чтобы узнать подробности

+v

Коучинг саба?ыны? жоспары.

Коучинг саба?ыны? та?ырыбы:Дарынды ж?не талантты балаларды о?ыту.

Коучинг саба?ыны? ма?саты:  м??алімдерді? т?жірибесін жетілдіру ж?не к?сіби дамуына ы?пал ету  ма?сатында, дарынды ж?не талантты о?ушыларды о?ыту бойынша теориялы? ж?не практикалы? жа?ынан к?сіби ?олдау к?рсету.

Табыс критерийлері:

 1. Дарынды ж?не талантты балаларды о?ыту ж?нінде теориялы? ж?не практикалы? к?сіби ??зыреттілігін арттырады;
 2. М??алімдер о?ушыларды? табысты о?уына кедергі жасайтын факторларды аны?тайды, оны шешу стратегияларын ?сынады
 3. Дарын ж?не талантты о?ушыларды о?ыту бойынша ?діс - т?сілдер т?рлерімен танысып, топты? ж?мыс тиімділігін т?сінеді
 4. С?ра? ?оюды? т?рлі технологияларын топты? ж?мыс барысында ?олданады, талдайды
 5. Дарынды ж?не талантты о?ушыларды о?ыту модулі бойынша идеяларын жина?тап, ?орытынды жасайды

Коучинг сессиясына ?атысатын ?ріптестер:облысты? семинар?а ?атысушылар

Саба? жоспары:

І. ?йымдастыру кезе?і.

 • М??алімдерді? жайлы атмосферасын ?алыптастыру:- 5мин «Шатты? ше?берін» ?йымдастыру ма?сатында «Си?ырлы ?орапша» ойынын ?йымдастыру. «Си?ырлы ?орапшада»  ?андай зат жат?анын с?ра? ?ою ар?ылы табады. Тап?ан со? айна барлы? ?атысушыларды? ?олдарына беріліп, ?р ?стаз сол айна?а ?арап ?здеріні? есімдерін,не биыл жеткен ж?не келер жылы жететін жетістіктерін айтады.
 • М??алімдер топтар?а отыр?ызылады.

І.М??алімні? кіріспе с?зі:

Бір кезде жануарлар?а арнал?ан мектеп ашылды. М??алімдер б?л мектепті? о?у жоспарыны? ?те тиімді ж?не т?сінікті екеніне сенімді болды. Біра?  о?ушылар ыл?и с?тсіздіктерге жолы?ып отырды. ?йрек, суда ж?зуден ж?лдыз болды, біра?  а?аш?а шы?а алмайтын. Маймыл а?аш?а шы?удан чемпион болды, ал суда ж?зе алмайтын.Балапандар бидай табудан ас?ан шебер болды, ал а?аш?а шы?у саба?ын ?немі б?затын, сол себептен директорды? кабинетіне к?нделікті баратын. ?ояндар ж?гіруден ?те жо?ары к?рсеткіштер к?рсететін, біра? ж?зу саба?ынан арнайы жеке ж?мыс жасайтын м??алімді жалдайтын. Жа?дайы е? нашар б?л кезде тасба?аларда болатын. К?птеген диагностикалардан кейін, оларды «даму?а ?абілетсіз» деп есептеді. Сол себептен оларды арнайы сынып?а ауыстырды.

Осындай жа?дайда ж?мыс жаса?ан м??алімдер орман жануарларыны? таланттарын аны?тауда ?иын жа?дайда ?алды.

Бізді? б?гінгі ж?мысымызды? та?ырыбы ?андай ?

Сіздерді? ойла?андары?ыздай бізді? б?гінгі кездесуімізді? та?ырыбы «Дарынды ж?не талантты балаларды о?ыту»болма?. (ма?сат-міндеттер ай?ындалады).

Сіздерді? барлы?тары?ызда дарынды балалармен ж?мыс істеуде ?зіндік ?дістері?із, стильдері?із бар.  ?р баланы? таби?и ?абілеті болады. Оларды біз кей-кезде бай?амай, ?зімізге ?ажеттісін ?ана к?реміз. Баланы? бойында?ы нышан мен ?абілеттілікті к?ре аламыз ба, ж?не оларды ашып на?ыз шеберлікке жетелей аламыз ба? Баланы? бойында?ы дарындылы?ты ?алай аны?тап оны дамыту?а болатынды?ын біле аламыз ба? Міне, осы ж?не де бас?а с?ра?тар?а б?гін жауап беруге тырысып к?реміз.

К?зіргі заман к?рсеткіштеріне с?йінсек: 1-сынып о?ушыларыны? 76% интеллектік ж?не шы?армашылы? ?абілетті? жо?ары де?гейіне ие. Баланы? есеюіне  байланысты ойлау ?абілетіні? к?рт к?терілуін барлы? балалардан бай?ау?а болады. Балаларды? ал?аш?ы он жасында ойлауды? к?рделі ?асиеттері, сансыз да?ды, к?п бейнелі жар?ын сезімдер ?алыптасады. Жылдар ?ткен сайын баланы? ж?йке ж?йесі ?атаяды, біра? сонымен ?атар балалы?  сезімталды? т?мендейді. Осы?ан орай орта буын?а к?шкенде б?л к?рсеткіш 40 % дейін т?мендейді. 3-4 жылдан кейін, ?р т?рлі жа?дайлар?а байланысты  балаларды? тек т?рттен бір б?лігі ?ана ай?ын ?абілеттерге ие болады. (25%) Сонды?тан мектеп бітіру кезе?інде т?лектерді?  13%  ?ана дарынды болып ?алады, я?ни, 8-10 о?ушы.Неге б?лай болады?/?р топ ?з жауабын береді/Мектеп ?мірінен мысал келтіріледі.

ІІ. Теориямен таныстыру кезе?і.

?ай мемлекетті? де негізгі тірегі – білімді де білікті, іскер де белсенді адамдар. Сонды?тан ?о?ам талабына сай сол ?о?амды к?ркейтетін, дамытатын жастар т?рбиелеу е? ма?ызды м?селе екені даусыз.

Дарындылы?  -  іс-?рекетті? белгілі бір саласында  ерекше жетістікке жетуге жа?дай жасайтын, адам ?абілетіні? дамуыны? жо?ар?ы д?режесі”

Дарынды бала - белгілі бір іс-?рекет т?рінде жар?ын, на?ты ж?не ?те жо?ары жетістікке жетіп ж?рген баланы атаймыз.

Адам?а  белгілі  бір  ?ызметті  ойда?ыдай  ат?ару  м?мкіншілігін  ?амтамасыз  ететін  ?абілетті?  ерекше  ?иысу  ?ызметін талант  деп  атайды.  Сонымен  талантты  адам  дегеніміз – жо?ары  білікті  шы?армашылы?пен  ж?мыс  жасайтын  адам.

     Талант  ?зіні?  т?п  т?ркіні  грек,  латын  тілдерінде  ?лшемні?  е?  жо?ар?ы  белгісі  делінеді.  Асылдан  да,  алтыннан  да  арты?  т?ратын  ?лшем. 

Дарынды ж?не талантты о?ушыны   бас?а   адамдардан   ?зіні?:

- ?леуметтік  м?нді  ерекшеліктері   тарапынан  сипатталатын

- ?нерді?  бір  т?ріне  туа  бейімділігі  бар

- жалпы  ж?не  арнайы  дарындалы?ын  бай?ат?ан

- а?ыл- ой  ?абілеті  тым  ерте  дамы?ан

- ?рекет  саласында  ай?ын  жітістіктерге  жеткен (вундеркинд)

- индивидті?  психикасы  мен  т?л?асыны?  ?зіндік  ерекшелігі

- ?айталанбасты?ы бар

- зейінді,  зерек,  ал?ыр,  шира?

ІІІ. Тапсырманы тал?ылап, идея алмасу.

1 – тапсырма. «О?ушы образдары» (6 о?ушыны? мінездемесі) топты?  ж?мысты  ?йымдастыру.

Басшылы??а ?абілеттілік, ?арым-?атынас?а же?ілділік, ?рекеттік,ы?пал ету

Жо?ары ?ызы?ушылы?, а?ылдылы? ж?не ойлау ?абілетіні? ?ш?ырлы?ы

П?нге ?ызы?ушылы?, терминологияны ме?геру, ж?ктеу мен ж?йелеуге ?абілеттілік

К?ркем-орындаушылы?ы

Лидерлік

Академиялы?

Интеллектуалды?

?имыл-?оз?алыста?ы белсендік, б?секелестік, ?имыл-?оз?алысыны? ?йлесімділігі

Психомоторлы

Ойлау ж?не орындауды ойынша жасау?а ?мтылу,  м?ртебелерге баяулат?ан ы?ылас, тап?ырлы?

К?ркем?нерге ?ызы?ушылы?, ?зiн к?рсете бiлудегі ?айталанбайтынды?.К?ріп ?абылдайды

Шы?армашылы?

О?ушыларды? дарындылы?ты? ?ай т?ріне жататынын аны?тап, «М??алім не істей алады?» -  шешу жолдарын ?сыну керек. Ж?пты? ж?мыс – 10 мин.

Топты? ж?мыс со?ында дарынды балалармен  ж?мыс ж?ргізу міндеттерімен таныстыру (н?с?аулар тарату)

1 о?ушы – интеллектуалды? Д,                                                                              

2 о?ушы – академиялы? Д,                                                                                                             

3 о?ушы– шы?армашылы? Д,                                                                                                       

4 о?ушы – психомоторлы? Д,                                                                                                                

5 о?ушы – к?ркем орындаушылы? Д                                                                                        

6 о?ушы – лидерлік Д.

І?. ?орытындылау.

Бір американды? мектепте

?рт?рлі аудандардан келген балалардан ??рал?ан эксперементалды? сыныптар ашылды

Арнайы мамандар барлы? о?ушыларды? интеллект ж?не креативтілік де?гейлерін аны?тады.

Біра? м??алімдерге арнайы жал?ан н?тижелер берілді

Интеллектісі жо?ары де?гейдегі балалар есепке алынбай, дарынды ретінде интеллект де?гейі орташа балаларды атады.

Бір жылдан со?  интеллект де?гейі орташа балалар жо?ары интеллект де?гейіне жетті, ал  ?дейі есепке алынбай ?ал?ан дарынды балаларды? интеллект де?гейі  20% т?сіп кетті!

Сізбен бізді? балалар?а  ы?палымыз - ?здеріміз  ойла?аннан ана??рлым к?п

І. «Ысты? орынды?» стратегиясы бойынша ?здері дарындылы?ты ?алай аны?тау керек екенін к?рсетеді.??растыр?ан суретке ?арап  жа?ымды жа?ын айтып хабарлама жасайды.Суретке та?ырып ?ояды.Бас?а топтар с?ра? ?ояды.

??рметті ?ріптестер,ж?мысымызды? басында б?рі?із ?здері?ізді? жетістіктері?ізді айтты?ыздар, ж?мысымызды? со?ында мен жетістікке жету жолдарын сіздерге ?сын?алы отырмын,себебі ?зі? табысты болса?  жетістікке жететін дарынды о?ушыны жетелей аласы?.

?ш н?рсе еш?ашан ?айтып оралмайды:  Уа?ыт, айтыл?ан с?з, м?мкіндік.

?ш н?рсені жо?алту?а болмайды:  Сабыр, ?міт, ар- намыс.

?ш н?рсе ?мірде ?те  ??нды:   Махаббат, сенім, досты?.

?ш н?рсе ?немі ?олда бола бермейді:  Мансап, с?ттілік, ?л-ау?ат.

?ш н?рсе ар?ылы адамды ба?алау?а болады:  Е?бек, шыншылды?, жетістігі.

?ш н?рсе адамды жолдан тайдырады: ішкілік, ашу-ыза, менмендік.

Біра?, кейде, осыны? б?ріні? м?ніне жеткенше, ?мірі? де ?тіп кетеді.

Табыс?а жету ережесі

 • Егер Сіз кеш бат?анша ешбір жа?сы н?рсе істемесе?із немесе жа?а білім алмаса?ыз, онда к?ні?ізді? бос?а кеткенін білі?із.
 • Егер к??ілі?ізге ?аяу т?ссе, жа?дайы Сізден де т?мен адамды тауып, о?ан к?мек к?рсетсе?із, ?лде?айда же?ілдеп ?аласыз.
 • Есі?ізде болсын: ?лімнен бас?а жа?дайды? б?рін де шешуге болады.
 • Біреуге ренжу – пайдасыз н?рсе. Реніш – ол мінезі?ізді теріс жа?ынан к?рсетуі?із ?ана, оны? Сізді? ж?мыс?а кедергі жасап, денсаулы?ты б?з?аннан бас?а пайдасы жо?. Бол?ан н?рсе болды. Уа?ыт ?те б?рі де ?мытылады. Б?л да ?мытылады.
 • Бізді? ?міріміздегі е? ?ымбат н?рсе – денсаулы?. Дені сауды? – т?ні сау. ?й?ы ?ану керек, ?имыл-?рекет к?п болып, д?рыс тама?танып, к??ілді ж?рген ж?н.
 • Есі?ізде са?та?ыз: Сізді? ?мірлік ?а?ида?ыз мынадай болу керек:

Мен бол?анды?тан ?лем г?лденуде!

?МЫТПА?ЫЗ! ?мірді? м?нін сезіну ?шін:

 

 • Дене шыны?тыру керек.
 • ?рбір к?нді жоспарлап, ?р жетістікті атап ?ту керек.
 • Интеллектті дамытып, жа?алы??а ?мтылу керек.
 • Адамдармен адал да, мейірімге толы ?атынас орнату керек.

?. М??алімдерден кері байланыс

?ошемет к?рсету.

Просмотр содержимого документа
«Коучинг.Работа с одаренными детьми.(на казахском языке)»

Коуч-сессияның жоспары

Тақырыбы : Дарынды және талантты балаларды оқыту.

Тыңдаушылар:

Мектеп директорларының орынбасарлары

Өтетін мерзімі: ___________

Өтетін орны: Алакөл ауданы

Мақсаты

Мұғалімдердің тәжірибесін жетілдіру және кәсіби дамуына ықпал ету мақсатында, дарынды және талантты оқушыларды оқыту бойынша теориялық және практикалық жағынан кәсіби қолдау көрсету.
Түйінді идеялар


Мұғалімдердің балаларға ықпалы - өздері ойлағаннан анағұрлым көп.

Оқыту нәтижелері


 1. Дарынды және талантты балаларды оқыту жөнінде теориялық және практикалық кәсіби құзыреттілігін арттырады;

 2. Мұғалімдер оқушылардың табысты оқуына кедергі жасайтын факторларды анықтайды, оны шешу стратегияларын ұсынады

 3. Дарын және талантты оқушыларды оқыту бойынша әдіс - тәсілдер түрлерімен танысып, топтық жұмыс тиімділігін түсінеді

 4. Сұрақ қоюдың түрлі технологияларын топтық жұмыс барысында қолданады, талдайды

 5. Дарынды және талантты оқушыларды оқыту модулі бойынша идеяларын жинақтап, қорытынды жасайды


Коуч-сессияның мазмұны,уақыты

Коучтің әрекеті

Мұғалімдердің әрекеті

Ресурстар

1.Психологиялық мини-тренинг: Шаттық шеңбері«Сиқырлы қорапша».Ұстаз айнаға қарап өзінің есімін және биыл жеткен жетістігін айтады. Бірін-бірі жақсы тани түседі.


Қайырлы күн,құрметті әріптестер.Сіздермен бірге болғаныма өте қуаныштымын. Менің есімім Майя,мен Ақсу ауданында оқу ісі жөніндегі орынбасармын және 1 деңгейді меңгерген орыс тілі пәнінің мұғалімімін.

Жақынырақ танысайық.


Ұстаз айнаға қарап өзінің есімін және биыл жеткен жетістігін айтады. Бірін-бірі жақсы тани түседі2.ТОПҚА БӨЛУ Суреттер арқылы ұжымды 4-5 адамнан топқа бөлемін.

Мақсаты: Мұғалімдерде ынтымақтастық қарым-қатынас орнайдыҚиындыларды құрастыру арқылы топтарға бірігеді


Сурет қиындылары

3. Дарынды балалар туралы слайд көру

(10 минут)


Дарынды балалар туралы мағлұмат береді.

Неге бұлай болады,деген сұраққа жауап іздейді.

Мектеп өмірінен мысал келтіреді.

Сұраққа жауап береді.

АКТ

4. Топтық жұмыс «Дарынды баламен жұмысты жүзеге асыру жолдары»

(10 минут)


Топтарға тапсырманы түсіндіреді.

«Дарынды баламен жұмысты жүзеге асыру жолдары» тақырыбында презентация немесе постер қорғайды.

АКТ

5. Презентация"Дарындылық классификациясы "

(5 минут)

Коуч презентация жасайды.

Тыңдайды,негізгілерін жазып алады.

АКТ

6. Топтық жұмыс «Оқушы образдары» (6 оқушының мінездемесі)

5 минут


Топтық жұмыс соңында дарынды балалармен жұмыс жүргізу міндеттерімен таныстыру (нұсқаулар тарату)Оқушылардың дарындылықтың қай түріне жататынын анықтап, «Мұғалім не істей алады?» - шешу жолдарын ұсыну керек

Үлестірмелі материал

6. «Ыстық орындық стратегиясы»

(10 минут)

Топтарға тапсырманы түсіндіреді.

Өздерінің дарындылықты қалай анықтау керек екенін көрсетеді.Құрастырған суретке қарап 3 жағымды жағын айтады.Суретке тақырып қояды.

Сурет қиындылары

7. Қорытындылау.

(5 минут)

Арнайы мамандар барлық оқушылардың интеллект және креативтілік деңгейлерін анықтап, бірақ мұғалімдерге арнайы жалған нәтижелер берілгенде болған жағдай туралы әңгімелейді.Жетістікке жету жолдарымен таныстырады.Мұғалімдердің балаларға ықпалы - өздері ойлағаннан анағұрлым көп екенін

түсінеді.


REFL (1 минут):


Қошемет көрсету

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Коучинг.Работа с одаренными детьми.(на казахском языке)

Автор: Нусипова Майке Амангельдиновна

Дата: 05.02.2016

Номер свидетельства: 288645

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства