kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

КЕМБРИДЖ Т?СІЛІМЕН О?ЫТУ МЕН О?У ?ШІН БА?АЛАУДЫ? МА?ЫЗДЫЛЫ?Ы

Нажмите, чтобы узнать подробности

КЕМБРИДЖ Т?СІЛІМЕН О?ЫТУ МЕН О?У ?ШІН БА?АЛАУДЫ? МА?ЫЗДЫЛЫ?Ы

      Елімізде болып жат?ан ?леуметтік-экономикалы? т?рлендірулер адамзатты? барлы? салаларына елеулі ?зертулер енгізді. ?сіресе б?л білім саласына айтарлы?тай ы?пал етті. Елбасымыз Н.?.Назарбаевты? ?аза?стан хал?ына жолда?ан Жолдауында білім м?селесіне на?ты то?талып, алдымыз?а міндеттер ?ойды. Дамы?ан мемлекеттерді? ?атарынан к?рінуіміз ?шін біз сауаттылы?ы жо?ары мамандар дайындаумыз керектігін айтты.

Елімізді? білім беру ж?йесіндегі даму іс-?рекеті — білім мазм?ны мен сапасын арттыру, білім беруде жа?аша педагогикалы? к?з?арас ?алыптастыру секілді кешенді шаралар?а байланысты. ?олдауды ?ажет ететін б?гінгі к?нні? біліміні? орнына елімізді ал?а тартатын, жастарымызды д?рыс жол?а ба?ыттайтын инновациялы? білім керек. Сол себептен де, Назарбаев Зияткерлік мектебі мен Кембридж университетіні? білім факультеті арасында?ы бірлесіп жаса?ан ?ш айлы? ба?дарламаны? ма?ызы зор. Б?л ба?дарламадан біз о?ушыларды? ?з бетінше о?ып, ?йреніп, н?тижесінде ?з пікірін еркін жеткізе алатын, дамы?ан, ынталы, білімге ??штарлы, ма?сат ?оя білетін т?л?аны? ?алыптас?анын к?теміз.

?лы ?аза? педагогы Ы.Алтынсаринні? айт?анындай м??алім — мектеп ж?регі болса, оны? о?ушыларды т?рбиелеу, дамыту?а ба?ыттал?ан сыныпта?ы к?нделікті ж?мысы о?ыту ?дерісі мен о?ушыларды? о?у н?тижелеріне о? ы?пал етеді (Barber and Mourshad, 2007). ?сынылып отыр?ан ба?дарламаны? негізгі идеясы сындарлы о?ыту теориясына негізделіп отыр. Сонды?тан да о?ушыларды? ойлау ?абілеті, ?алыптасатын білімдері жан жа?тан жина?ан (м??алімнен, достарынан, интернеттен, кітаптан, т.б.) а?параттарына негізделеді. Д?ст?рлі о?ыту кезінде о?ушыны? ал?ан білімдері механикалы? т?рде есте са?талынып, кейбір жерде ?тымды пайдаланылады, біра?, м?ні тере? ме?герілмегендіктен о?ушылар оны ?мірде тиімді пайдаланбайды. Сол себептен, о?ушыларды? ?алай о?у керектігіне, т?сіну ?абілетін дамытып, оны керек кезде пайдалана білетін, ойын на?ты жеткізе алатын, к?з?арасы дамы?ан, жігерлі т?л?аны? ?алыптасуын ?амтамасыз ету — аталмыш теорияны? негізгі ма?саты.

      Біз Ке?ес ?кіметі кезінен бастау ал?ан о?ытуды? д?ст?рлі т?рін осы к?нге дейін басшылы??а алып келдік. Ол ?з кезегінде ж?мыс н?тижесін де берген. Елімізде ?аншама зиялы ?ауым, білікті мамандар мен басшылар, ?ызметкерлер, инженер мен экономист, д?рігер мен педагогтар ж?не т.б. т?л?аларды о?ытуды? д?ст?рлі ?дістерімен дайында?ан болатын. Енді Еліміз егемендік алып дамы?ан, прогресшіл елдерді? ?атарынан к?ріну ?шін білім сапасына да зор к??іл б?ліп, жастарды болаша? жо?ары квалификациялы? маман ретінде ?алыптасуына ы?пал етуіміз керек. ?азіргі кезде т?л?аны жан-жа?ты білімді, ізденімпаз, ойы ?ш?ыр, саналы, зерек, жауапкершілігі зор, ?о?ам талаптарын ?ана?аттандыратындай етіп ?алыптастыру е? ма?ызды м?селелерді? бірі болып отыр. Оны шешу ?шін білім беруді? мазм?нын жа?артып, озы? ?діс-т?сілдерді пайдалану керек. Сол себепті білім беруді мектептен бастап, о?ушыларды ?з бетінше білім іздеуге да?дыландыруымыз абзал. Со?ан байланысты мектеп ба?дарламасында?ы саба?тарды ?туде Кембридж университеті мен Назарбаев Зияткерлік мектебі арасында?ы ба?дарламасы ?сынып отыр?ан жеті модульді? кіріктірілуі с?зсіз керек.   

      ?сынылып отыр?ан осы ба?дарламада?ы модульдер бойынша білім ал?ан о?ушы ?зін еркін ?стап ойын д?л жеткізе алатын, сыни т?р?ыдан ойлай алатын, т?жырым жасай білетін, бірін-бірі ба?алай алатын, к?шбасшы бола алатындай т?л?а болып ?алыптасатынына к?м?німіз болмайды. О?ушыларды? саба??а деген ??лшынысын, ?ызы?ушылы?ыны? арт?анын, ?ала берді, е? болма?анда жаман жол?а т?спейтініне, сыни т?р?ыдан ойлау?а бет алатынын бай?ау?а болады. Е? ма?ыздысы о?ушылар ?з іс-?рекетін, сыныптастарыны?, ??рбы-??рдастарыны? іс-?рекеттерін, жетістіктерін ба?алауды ж?не жауапкершілікке ?йренеді.

      Б?гінгі к?ні о?ушыларды? о?у жетістіктерін ба?алау — о?у ?дерісіні? ма?ызды да салма?ты б?лігі болып табылады. Сол себептен, зерттеу іс-?рекеттерін ке?інен ?олданып, о?ушыларды? жетістіктерін б?гінгі к?нні? талабына сай жа?аша ба?алау ж?йесі ?ажет етіледі. Б?л жерде о?ушылар ?зін-?зі ба?алау, бірін-бірі ба?алау, топты? ба?алауда о?у ?дерісіні? белсенді ?атысушысы бола алады. ?йткені, д?ст?рлі ба?алау процесінде м??алім о?ушы?а жауап бергені ?шін немесе саба? о?ыма?аны ?шін ба?а ?ояды. Сонда о?ушы ?аншалы?ты ?діл ба?а ал?анын білмей ?алады, к?м?нмен ?арайды. Ба?алауды? жа?а ?дісінде о?ушы ба?аны ?андай критерийлер бойынша ал?анын, келесі саба?тарда ?андай критерийлерге к??іл б?лу керектігін ??ынады. Б?л ж?йеде о?ушыны? н?тижесімен бірге іс-?рекеті де ба?аланады. Одан бас?а о?ушыларды ба?алауда м??алім т?рлі ?діс-т?сілдерді ?олдана алады. Біріншіден, о?ушыны? ?ызы?ушылы?ы артады, екіншіден, м??алімні? ж?мысы да же?ілдеуі м?мкін (о?ушылар бірін бірі ба?алау, топпен ба?алау, топты ба?алау ?дістерін ?олдан?анда).

Ба?алау - о?ыту н?тижесін аны?тау ?шін ?олданылатын т?сіл, о?ушыны? берілген та?ырыпты ме?герудегі кемшіліктерін жоюда, оны? ?лгеріміні? н?тижелі болуына ы?пал ететін фактор. Ба?алау, к?бінесе, ба?а ?оюды? синтездік т?рі (1-ден 5-ке дейінгі ранг) ар?ылы ж?зеге асады. Сондай-а?, мектеп т?жірибесіндегі ба?алау ба?а ?оюмен ?ана шектелетін т?сіл емес, ол материалды ме?геру, ме?гермеу фактісімен ?атар оны? себептерін аны?тау?а м?мкіндік беретін о?ытуды? ма?ызды ??рамды б?лігі болып табылады. Жо?ары о?у орындарында ба?алау рейтингтік ?діс ар?ылы ж?ргізіледі (?аза? Энциклопедиясы, 1 том).

      1960-жылдардан бастап формативтік (?алыптастырушы) ж?не суммативті (жиынты?) ба?алау терминдеріні? арасында?ы айырмашылы? енгізіле бастады. На?тыра? айт?анда, жіктеу ?шін ?ткізілетін о?уды ба?алау ж?не о?ытуды? б?лігі ретінде ба?алауды ?олдану болатын о?ыту ?шін ба?алау арасында. О?ытуды, ?дістерді жа?сарту м?мкіндіктерін аны?тау?а ба?ыттал?ан о?ыту ?шін ба?алау (О?Б) дербес т?жырымдама ретінде 1999 жылдан кейін ?олданыс?а енді. Ба?алау о?ытуды? ал?а жылжуын белгілейді ж?не ?зіні? функциясы бойынша ба?алау жиынты? (о?уды ба?алау) болып саналады (М??алімге арнал?ан н?с?аулы?, 56 бет).

        О?ушыны ?андай ма?сатта, не ?шін, ?алай ба?алаймыз? Ба?алау кезінде мынадай ма?саттар болуы м?мкін: о?ытуды? ?иынды?тарын аны?тау, жетістікке жеткендегі кері байланыс, у?ж, болжау, стандарттарды ба?ылау, ба?дарламаны? мазм?ны мен стилін ба?ылау. Б?л келтірілген барлы? ба?алауды? т?рлерінде ба?ылау, интерпретациялау, ?орытындылауды ?амтиды.

        «О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау» модулі білім беру, о?ыту ?дерісіндегі ?діс-т?сілдерді? барлы? т?рлерімен байланыста болады. Б?ны ме?геру ?шін ?ал?ан модульдерді? мазм?нын игеру ?ажет, болжау, с?рыптау, ба?ылау, жоспарлау ?дістерін ме?геру керек. О?ушыларды? ал?а ?арай даму ма?сатында ж?мыс н?тижелерін, ?з-?здерін ба?алай білуі керек. О?уды ба?алауды? ма?саты — о?ушыларды? о?ып білгенін жина?тау. Біра?, ма?ызды м?ні бар тест ж?йесі ар?ылы о?ушыларды? білімін ба?алау о?ыту ?дерісіне кері ?серін тигізуі м?мкін (Assesstment Reform Group, 2002 b.).

М??алімні? о?ушыларды ба?алауы — ол оны? білімін топтау, белгілі бір шаблонмен салыстыру. М??алімні? іс-?рекеттеріне ?арай, шеберлігіне ?арай о?ушыларды ба?алауда бірнеше ?дістерін ?олдана алады: жеке, ж?пты?, топты?, жиынты?, ?ателер талдауын, салыстырмалы т?рде, ?здерін-?здері, кері байланыс, т.б. О?ушыны? м??алімге деген сенімі артады, к?з?арасы ?згереді.

        О?ыту ?шін ба?алау мен о?уды ба?алау модулі ба?дарламаны? бас?а модульдерімен ты?ыз байланыс?ан. Б?л модульді пайдалан?анда барлы? жа?а т?сілдерді? мазм?нын д?рыс игеру керек, орынды пайдалану керек. О?ыту ?шін ба?алау мен о?уды ба?алау модулі о?ушыларды? білім де?гейін аны?тау?а, алда?ы ж?мыстарды ?алай жоспарлау керектігі, ал?а ?ой?ан ма?сат?а жету алгоритмін ??ру керек. Барлы? модульдер бір-бірімен ?те ты?ыз байланыс?ан. Саба? беру кезінде бір модульді пайдалан?ан бас?а модульді? міндетті т?рде кірістірілетінін сеземіз. Екінші жа?ынан, кез келген модульді пайдалан?анда оны? н?тижесін білуіміз керек, я?ни ?аншалы?ты саба? беру кезінде та?дап алын?ан модульді пайдалан?анымызды ба?алауымыз тиіс.

        ?азіргі кезде о?ытуды? к?птеген жа?а технологиялары жайлы айтылып, б??аралы? а?параттар ??ралдар ар?ылы да жарияланып келеді. Б??ан к?птеген материалдар бар. О?уды ба?алау та?ырыбы ?те к?рделі ж?не м??алімні? о?ушы?а ?оятын ба?асы ?те тияна?ты, ?діл, ма?ыздылы? пен д?лелділік, жариялылы? пен ?арапайымдылы?пен сипатталатын болса, о?ушыларды? да о?у?а деген ынтасы артуына, ?андай да бір ма?сат?а жетуіне ы?пал етеді деп есептейміз. О?ушылар тапсырманы шы?армашылы?пен, ізденіспен орындаса, та?ырып мазм?нын суреттеп берсе, ол ж?мыс жо?ары ба?аланатынын біледі. Кез келген іс-?рекетте ?зіні? ?иынды?тары болады. Жа?а ба?дарламамен ж?мыс істеген м??алімдерді? де ?здеріне лайы?ты жетістіктері мен кедергілерге кездесетіні болады. М??алімдер мектеп іс-т?жірибесінде о?ушыларды формативті ба?алауды? бір ?ана т?рін ?олданады. О?ушыларды білім алу?а ынталандыруда формативті ба?алауды? 12 т?рін толы? ?олдануы о? н?тижелерін берері с?зсіз. Сондай м??алімдерден білім ал?ан ?рбір жеткіншектен ?о?ам ??рылады. Ал, бізді? ?о?амымыз шыншылды?ты, ?ділдікті, парасаттылы?ты, білімді басты ма?сат етіп ?станса, Т?уелсіз Елімізді? дамы?ан елдерді? ?атарынан к?рінетініне, биік шы?дарды ба?ындыратынына сенімдіміз.

?ызылорда облысы, Жа?а?ор?ан ауданы, ??тты?ожа ауылы

№164 орта мектебіні? математика п?ні м??алімі

Исаева Гулжаухар Каратаевна

Просмотр содержимого документа
«КЕМБРИДЖ Т?СІЛІМЕН О?ЫТУ МЕН О?У ?ШІН БА?АЛАУДЫ? МА?ЫЗДЫЛЫ?Ы »

КЕМБРИДЖ ТӘСІЛІМЕН ОҚЫТУ МЕН ОҚУ ҮШІН БАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Елімізде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық түрлендірулер адамзаттың барлық салаларына елеулі өзертулер енгізді. Әсіресе бұл білім саласына айтарлықтай ықпал етті. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаған Жолдауында білім мәселесіне нақты тоқталып, алдымызға міндеттер қойды. Дамыған мемлекеттердің қатарынан көрінуіміз үшін біз сауаттылығы жоғары мамандар дайындаумыз керектігін айтты.

Еліміздің білім беру жүйесіндегі даму іс-әрекеті — білім мазмұны мен сапасын арттыру, білім беруде жаңаша педагогикалық көзқарас қалыптастыру секілді кешенді шараларға байланысты. Қолдауды қажет ететін бүгінгі күннің білімінің орнына елімізді алға тартатын, жастарымызды дұрыс жолға бағыттайтын инновациялық білім керек. Сол себептен де, Назарбаев Зияткерлік мектебі мен Кембридж университетінің білім факультеті арасындағы бірлесіп жасаған үш айлық бағдарламаның маңызы зор. Бұл бағдарламадан біз оқушылардың өз бетінше оқып, үйреніп, нәтижесінде өз пікірін еркін жеткізе алатын, дамыған, ынталы, білімге құштарлы, мақсат қоя білетін тұлғаның қалыптасқанын күтеміз.

Ұлы қазақ педагогы Ы.Алтынсариннің айтқанындай мұғалім — мектеп жүрегі болса, оның оқушыларды тәрбиелеу, дамытуға бағытталған сыныптағы күнделікті жұмысы оқыту үдерісі мен оқушылардың оқу нәтижелеріне оң ықпал етеді (Barber and Mourshad, 2007). Ұсынылып отырған бағдарламаның негізгі идеясы сындарлы оқыту теориясына негізделіп отыр. Сондықтан да оқушылардың ойлау қабілеті, қалыптасатын білімдері жан жақтан жинаған (мұғалімнен, достарынан, интернеттен, кітаптан, т.б.) ақпараттарына негізделеді. Дәстүрлі оқыту кезінде оқушының алған білімдері механикалық түрде есте сақталынып, кейбір жерде ұтымды пайдаланылады, бірақ, мәні терең меңгерілмегендіктен оқушылар оны өмірде тиімді пайдаланбайды. Сол себептен, оқушылардың қалай оқу керектігіне, түсіну қабілетін дамытып, оны керек кезде пайдалана білетін, ойын нақты жеткізе алатын, көзқарасы дамыған, жігерлі тұлғаның қалыптасуын қамтамасыз ету — аталмыш теорияның негізгі мақсаты.

Біз Кеңес Үкіметі кезінен бастау алған оқытудың дәстүрлі түрін осы күнге дейін басшылыққа алып келдік. Ол өз кезегінде жұмыс нәтижесін де берген. Елімізде қаншама зиялы қауым, білікті мамандар мен басшылар, қызметкерлер, инженер мен экономист, дәрігер мен педагогтар және т.б. тұлғаларды оқытудың дәстүрлі әдістерімен дайындаған болатын. Енді Еліміз егемендік алып дамыған, прогресшіл елдердің қатарынан көріну үшін білім сапасына да зор көңіл бөліп, жастарды болашақ жоғары квалификациялық маман ретінде қалыптасуына ықпал етуіміз керек. Қазіргі кезде тұлғаны жан-жақты білімді, ізденімпаз, ойы ұшқыр, саналы, зерек, жауапкершілігі зор, қоғам талаптарын қанағаттандыратындай етіп қалыптастыру ең маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Оны шешу үшін білім берудің мазмұнын жаңартып, озық әдіс-тәсілдерді пайдалану керек. Сол себепті білім беруді мектептен бастап, оқушыларды өз бетінше білім іздеуге дағдыландыруымыз абзал. Соған байланысты мектеп бағдарламасындағы сабақтарды өтуде Кембридж университеті мен Назарбаев Зияткерлік мектебі арасындағы бағдарламасы ұсынып отырған жеті модульдің кіріктірілуі сөзсіз керек.

Ұсынылып отырған осы бағдарламадағы модульдер бойынша білім алған оқушы өзін еркін ұстап ойын дәл жеткізе алатын, сыни тұрғыдан ойлай алатын, тұжырым жасай білетін, бірін-бірі бағалай алатын, көшбасшы бола алатындай тұлға болып қалыптасатынына күмәніміз болмайды. Оқушылардың сабаққа деген құлшынысын, қызығушылығының артқанын, қала берді, ең болмағанда жаман жолға түспейтініне, сыни тұрғыдан ойлауға бет алатынын байқауға болады. Ең маңыздысы оқушылар өз іс-әрекетін, сыныптастарының, құрбы-құрдастарының іс-әрекеттерін, жетістіктерін бағалауды және жауапкершілікке үйренеді.

Бүгінгі күні оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау — оқу үдерісінің маңызды да салмақты бөлігі болып табылады. Сол себептен, зерттеу іс-әрекеттерін кеңінен қолданып, оқушылардың жетістіктерін бүгінгі күннің талабына сай жаңаша бағалау жүйесі қажет етіледі. Бұл жерде оқушылар өзін-өзі бағалау, бірін-бірі бағалау, топтық бағалауда оқу үдерісінің белсенді қатысушысы бола алады. Өйткені, дәстүрлі бағалау процесінде мұғалім оқушыға жауап бергені үшін немесе сабақ оқымағаны үшін баға қояды. Сонда оқушы қаншалықты әділ баға алғанын білмей қалады, күмәнмен қарайды. Бағалаудың жаңа әдісінде оқушы бағаны қандай критерийлер бойынша алғанын, келесі сабақтарда қандай критерийлерге көңіл бөлу керектігін ұғынады. Бұл жүйеде оқушының нәтижесімен бірге іс-әрекеті де бағаланады. Одан басқа оқушыларды бағалауда мұғалім түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана алады. Біріншіден, оқушының қызығушылығы артады, екіншіден, мұғалімнің жұмысы да жеңілдеуі мүмкін (оқушылар бірін бірі бағалау, топпен бағалау, топты бағалау әдістерін қолданғанда).

Бағалау - оқыту нәтижесін анықтау үшін қолданылатын тәсіл, оқушының берілген тақырыпты меңгерудегі кемшіліктерін жоюда, оның үлгерімінің нәтижелі болуына ықпал ететін фактор. Бағалау, көбінесе, баға қоюдың синтездік түрі (1-ден 5-ке дейінгі ранг) арқылы жүзеге асады. Сондай-ақ, мектеп тәжірибесіндегі бағалау баға қоюмен ғана шектелетін тәсіл емес, ол материалды меңгеру, меңгермеу фактісімен қатар оның себептерін анықтауға мүмкіндік беретін оқытудың маңызды құрамды бөлігі болып табылады. Жоғары оқу орындарында бағалау рейтингтік әдіс арқылы жүргізіледі (Қазақ Энциклопедиясы, 1 том).

1960-жылдардан бастап формативтік (қалыптастырушы) және суммативті (жиынтық) бағалау терминдерінің арасындағы айырмашылық енгізіле бастады. Нақтырақ айтқанда, жіктеу үшін өткізілетін оқуды бағалау және оқытудың бөлігі ретінде бағалауды қолдану болатын оқыту үшін бағалау арасында. Оқытуды, әдістерді жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған оқыту үшін бағалау (ОүБ) дербес тұжырымдама ретінде 1999 жылдан кейін қолданысқа енді. Бағалау оқытудың алға жылжуын белгілейді және өзінің функциясы бойынша бағалау жиынтық (оқуды бағалау) болып саналады (Мұғалімге арналған нұсқаулық, 56 бет).

Оқушыны қандай мақсатта, не үшін, қалай бағалаймыз? Бағалау кезінде мынадай мақсаттар болуы мүмкін: оқытудың қиындықтарын анықтау, жетістікке жеткендегі кері байланыс, уәж, болжау, стандарттарды бақылау, бағдарламаның мазмұны мен стилін бақылау. Бұл келтірілген барлық бағалаудың түрлерінде бақылау, интерпретациялау, қорытындылауды қамтиды.

«Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» модулі білім беру, оқыту үдерісіндегі әдіс-тәсілдердің барлық түрлерімен байланыста болады. Бұны меңгеру үшін қалған модульдердің мазмұнын игеру қажет, болжау, сұрыптау, бақылау, жоспарлау әдістерін меңгеру керек. Оқушылардың алға қарай даму мақсатында жұмыс нәтижелерін, өз-өздерін бағалай білуі керек. Оқуды бағалаудың мақсаты — оқушылардың оқып білгенін жинақтау. Бірақ, маңызды мәні бар тест жүйесі арқылы оқушылардың білімін бағалау оқыту үдерісіне кері әсерін тигізуі мүмкін (Assesstment Reform Group, 2002 b.).

Мұғалімнің оқушыларды бағалауы — ол оның білімін топтау, белгілі бір шаблонмен салыстыру. Мұғалімнің іс-әрекеттеріне қарай, шеберлігіне қарай оқушыларды бағалауда бірнеше әдістерін қолдана алады: жеке, жұптық, топтық, жиынтық, қателер талдауын, салыстырмалы түрде, өздерін-өздері, кері байланыс, т.б. Оқушының мұғалімге деген сенімі артады, көзқарасы өзгереді.

Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау модулі бағдарламаның басқа модульдерімен тығыз байланысқан. Бұл модульді пайдаланғанда барлық жаңа тәсілдердің мазмұнын дұрыс игеру керек, орынды пайдалану керек. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау модулі оқушылардың білім деңгейін анықтауға, алдағы жұмыстарды қалай жоспарлау керектігі, алға қойған мақсатқа жету алгоритмін құру керек. Барлық модульдер бір-бірімен өте тығыз байланысқан. Сабақ беру кезінде бір модульді пайдаланған басқа модульдің міндетті түрде кірістірілетінін сеземіз. Екінші жағынан, кез келген модульді пайдаланғанда оның нәтижесін білуіміз керек, яғни қаншалықты сабақ беру кезінде таңдап алынған модульді пайдаланғанымызды бағалауымыз тиіс.

Қазіргі кезде оқытудың көптеген жаңа технологиялары жайлы айтылып, бұқаралық ақпараттар құралдар арқылы да жарияланып келеді. Бұған көптеген материалдар бар. Оқуды бағалау тақырыбы өте күрделі және мұғалімнің оқушыға қоятын бағасы өте тиянақты, әділ, маңыздылық пен дәлелділік, жариялылық пен қарапайымдылықпен сипатталатын болса, оқушылардың да оқуға деген ынтасы артуына, қандай да бір мақсатқа жетуіне ықпал етеді деп есептейміз. Оқушылар тапсырманы шығармашылықпен, ізденіспен орындаса, тақырып мазмұнын суреттеп берсе, ол жұмыс жоғары бағаланатынын біледі. Кез келген іс-әрекетте өзінің қиындықтары болады. Жаңа бағдарламамен жұмыс істеген мұғалімдердің де өздеріне лайықты жетістіктері мен кедергілерге кездесетіні болады. Мұғалімдер мектеп іс-тәжірибесінде оқушыларды формативті бағалаудың бір ғана түрін қолданады. Оқушыларды білім алуға ынталандыруда формативті бағалаудың 12 түрін толық қолдануы оң нәтижелерін берері сөзсіз. Сондай мұғалімдерден білім алған әрбір жеткіншектен қоғам құрылады. Ал, біздің қоғамымыз шыншылдықты, әділдікті, парасаттылықты, білімді басты мақсат етіп ұстанса, Тәуелсіз Еліміздің дамыған елдердің қатарынан көрінетініне, биік шыңдарды бағындыратынына сенімдіміз.

 

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Құттықожа ауылы

№164 орта мектебінің математика пәні мұғалімі

Исаева Гулжаухар Каратаевна

 Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
КЕМБРИДЖ Т?СІЛІМЕН О?ЫТУ МЕН О?У ?ШІН БА?АЛАУДЫ? МА?ЫЗДЫЛЫ?Ы

Автор: Исаева Гулжаухар Каратаевна

Дата: 28.02.2015

Номер свидетельства: 179944

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства