kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кембридж ба?дарламасыны? ?дістері негізінде сыныпта?ы т?рбие ж?мыстарын жетілдіру

Нажмите, чтобы узнать подробности

Кембридж  ба?дарламасыны? ?дістері негізінде сыныпта?ы т?рбие ж?мыстарын жетілдіру

           О?у –т?рбие ж?мыстарын мазм?нды, ?лкен даярлы?пен, жауапкершілікпен ?йымдастырып, уа?ытпен санаспай, ж?зеге асырушы басты т?л?аларды? бірі- сынып жетекші. Сынып жетекшісіні? е?бегі еш кетпейді. О?ушыны? к?нделікті саба?тар?а ?атысуына, т?рбие ж?мыстарына белсене араласуына, сыныптан тыс ж?не мектептен тыс ж?мыстарына ?лес ?осуына, ?йірмеге, ?дебиет пен ?нерге ынталануына, ?ылым мен техника?а ?ызы?уына сынып жетекшілеріні? тигізер ы?палы да мол. 
К?нделікті ж?мыс барысында сынып жетекші жа?а технологияларды пайдаланып, ж?мысын жа?артып отыру, іздену, жа?алы??а ?мтылу- б?гінгі к?нні? талабы. Б?гінгі та?да ?о?амымызды? даму ба?ытында сауатты, саналы азамат т?рбиелеу м?селесі ж?ктеліп отыр. К?птеген инновациялы? технологияларды? негізгі идеясына о?ушыларды? танымды? ?абілеттерін ?здері дамыта отырып, ?зін-?зі аны?тауына, ?зін-?зі ба?алауына ?ол жеткізеді. Осындай ма?сатты? толы? орындалуы о?у – т?рбие ж?йесіні? ?лесіне тиетінін ескеретін болса?, жас жеткіншектерді? білімді, білікті болуында кейс - ?дісіні? алатын орны ерекше. Кейс – ?дісі ар?ылы о?ушыны білім алу?а, о?у?а ?ызы?тыра отырып болаша? маман ретінде т?л?аны? дамуын ?алыптастыру?а болады. Кейстер ?дісі-шынайы экономикалы?, ?леуметтік, іскерлік ж?не педагогикалы? жа?даяттарды суреттеуді ?олданатын о?ыту ?дісі. Кейстер ?дісін ?олдану барысында о?ушылар жа?даятты талдап, проблеманы? м?н-ма?ынасын т?сініп, оны? болжамды шешімдерін ?сынып, оларды? ішінен е? жа?сысын та?дайды. Кейстер ?дісі шынайы на?ты материалдар?а негізделеді немесе мазм?ны жа?ынан шынайы ?мірден алын?ан жа?даят?а жа?ын болуы тиіс. Кейспен ж?мыс жасауды? н?с?алары ?те к?п. Б?л о?ытушы мен о?ушыны? шы?армашылы?ы ?шін ?лкен м?мкіндік болып табылады.
Жа?дай (кейс) деп – ?жымда?ы, ?о?амда?ы ?андай да бір на?ты шынайы жа?дайды? жазбаша берілуін айтамыз. Мысалы, та?да?ан маманды?ы?а ?ол жеткізудегі ма?саты?ды презентация т?рінде дайындау, ?рт?рлі та?ырып?а видеоролик дайындау, т.б. Білім алушылар ?сыныл?ан жа?дайды талдап, м?селені? ма?ызын т?сіндіріп, шешу жолдарын к?рсетуді ж?не оларды? ішінен е? тиімдісін та?дап алулары тиіс. Осы талдау барысында білім алушылар, ?здеріні? ал?ан білімдерін ?тымды пайдалана алады. Ал ?стазды? міндеті, осы кейс ?дісін ?олдану барысында, о?ушыларды? белсенділігін ба?ылап, барлы?ыны? ?атысуын ?ада?алауы керек. Сонымен ?атар, о?ушыларды? талдауына берілетін кейсті? т?сінікті ж?не п?н та?ырыптарына сай болуы ?те ма?ызды. Кейс стади ?дісін топты? ж?мыс формасындада ?ткізуге болады.
Топты? о?ыту ?дісі дегеніміз о?у ?рдісін т?рт т?рлі ?йымдастыру т?рлері, я?ни, жекелей, ж?пты?, топты? т?сілдер ар?ылы ж?зеге асыру, ?рине, со??ысы – топты? о?ыту т?сілі бастысы болып табылады. Топты? о?ыту ?дісі ?р о?ушыны? бір с?тте ?рі о?ушы, ?рі м??алім ретінде болатындай етіп о?у ?рдісін белсендіре т?седі. М?ндай о?ыту т?рі тек ?ана бірлесіп ж?мыс істеу емес, сонымен ?атар, жарыс?а т?су, б?секелесуді ?арастырады (“ХХІ ?асыр – білім мен ?ылым б?секесіні? ?асыры” Н.Назарбаев). 
Кейс стади ?дісі мен топты? ж?мысты біріктіре ж?ргізу отырып жобалау технологиясын ?олдануда тиімді. Жобалау технологиясын ?олдануда?ы негізгі ма?сат – о?ушыларды? ?ызы?ушылы? ынтасын дамыту, ?з бетімен ж?мыстарын ж?ргізу ар?ылы білімдерін жетілдіру, а?паратты? ба?дарлау біліктілігін ?алыптастыру ж?не сыни т?р?ыдан ойлау ?абілетін арттыру ар?ылы о?ушыны болаша?та ?р т?рлі жа?даяттарда, ?р т?рлі ?о?амды? ортада ?зін-?зі к?рсете білуге бейімдеу. Егер о?ушы жобасы та?ырыбын д?рыс та?дай отырып, жоспарлай білсе, оны д?рыс орындай алса- ол болаша??а д?рыс бейімделген т?л?а болып ?алыптасады. ?р т?рлі жа?даяттарда д?рыс шешім ?абылдай отырып, ?р т?рлі адамдармен тіл табыса отырып, ?р ортада д?рыс ба?ыт – ба?дар бере алады. Сонымен, жобаны? тиімділігі – к?збен к?ріп, ??ла?пен естіп,есте са?тай отырып,о?ушыны ізденіске, іскерлік пен танымды? ынта?а, шы?армашылы? ?абілетті жетілдіру ар?ылы т?рлі м?селелерді шеше білуге, тап?ырлы??а, жа?а ?ылыми ізденіске жетелеуде. Жобалау технологиясыны? негізінде –о?ушыларды? ж?ппен немесе топпен бірігіп дайындайтын шы?армашылы? ж?мыстар жатыр. 
Ал Lesson Study ?дісіне то?талатын болса?, б?л ?діс-м??алімдер т?жірибесі саласында?ы білімді жетілдіруге ба?ыттал?ан ынтыма?тасты? педагогикалы? т?сіл. Lesson Study сыныпты зерттеу нысандарыны? бірі болып табылады. Lesson Study-ге жоспарлау,о?ыту, ?ада?алау, о?ыту мен о?уды талдау, ?з ?орытындыларын т?жырымдап, ??жаттауды бірлесіп ж?зеге асыратын м??алімдер тобы ?атысады. Lesson Study-ді? циклін ?ткізген со? м??алімдер педагогикалы? т?сілдерді т?рлендіріп немесе жетілдіріп,кейіннен ашы? Lesson Study, таныстырылым ?ткізу, баспада жариялау ар?ылы ?ріптестеріне таратады. Lesson Study т?сілі бастап?ы кезе?де оны бірлесіп егжей-тегжейлі жоспарлауды к?здейді. Содан со? топты? бір м?шесі зерттеу саба?ын ?ткізеді, ал ?ал?ан м?шелері
– ?ада?алайды. О?ушыларды? о?у ?дерісіне ?атысты барлы? н?тижелерді б?кіл топ м?шелері зерттеу саба?ы ая?тал?аннан кейін бірден ж?йелейді ж?не талдайды, содан кейін Lesson Study-ді? ана??рлым тиімділігін ?амтамасыз ету ?шін о?у ?дерісінде алын?ан н?тижелерді есепке ала отырып, бірлескен ж?мыс ?айта жоспарланады. Уа?ыт ?ткен сайын Lesson Study ?дерісінде ?алыптасып, бекітілген бір?атар ?адамдар бар:
• Lesson Study тобы оны? ж?мысыны? н?тижелілігін ?амтамасыз ететін ережелер ж?йесін келіседі, ?деріс барысында барлы? м?шелер бір-бірімен сыйласты? ?арым-?атынаста болады.
• Топ зерттеуді? с?ра? т?рінде ресімделген т?йінді идеяларын келіседі ж?не
нені, кімді о?ытуды аны?тайды, м?селен, «Оларды? о?уын жа?сарту ?шін Х-ті ?-ті? м?мкіндіктерін ана??рлым тиімді пайдалану?а ?алай ?йрете аламыз».
• Топ м?шелері зерттеуді? т?йінді идеяларына ?атысты жауап табу ?шін ?дебиеттерді зерделейді ж?не жоспарлау кезінде оларды пайдалану ?шін н?тижелерін ?орытады.
• Топ зерттеу саба?ыны? ортасында ?андай сыныпты? ж?не ?андай ?ш «зерттелетін о?ушыны?» болатынын шешеді ж?не о?у ?лгерімі жо?ары, орта ж?не т?менгі де?гейдегі сынып топтарын ?сынады.
• Топ зерттеу саба?ын «зерттелетін о?ушыларды?» ме?геруіне ерекше назар аудара отырып, оны жоспарлайды.
• Бір м??алім зерттеу саба?ын ж?ргізеді, осы уа?ытта бас?алары – «зерттелетін ?ш о?ушы?а» ерекше к??іл б?лу ар?ылы ?ада?алайды ж?не ескертпелерді жазып отырады.
• М??алімдер осы зерттеу саба?ы туралы оларды? пікірін т?сіну ?шін бірнеше о?ушылармен с?хбат ж?ргізеді.
• Топ зерттеу саба?ы ая?талсымен бірден тал?ылау ж?ргізеді. Тал?ылау белгіленген ??рылым бойынша ж?реді: жоспарлау ?дерісінде жасал?ан алдын ала болжамдармен салыстыра отырып,ü «зерттелетін о?ушыларды?» о?уын ?ада?алау ж?не бол?ан айырмашылы?тарды? себебін аны?тау;
 т?тас сыныпты о?ыту;üзерттеу саба?ыны? барысы ж?не о?ыту ?дерісі;ü
 белгіленген ж?не зерделенгендерді? негізінде ж?не солар?а с?йкес келесі зерттеуüсаба?ыны? ма?сатын ?ою.
• келесі Lesson Study-ді топпен бірлесе жоспарлау.
Lesson Study циклінен кейін (?детте ?ш немесе одан к?п) топ о?у т?сілдері мен о?у ба?дарламаларында?ы ?абылданатын ж?не к?пшілікке таратылатын ?згерістерді келіседі. Атал?ан ?дістерді ?з іс т?жірибе?де ?алай ?олдану?а болатынына то?талып ?тейін. 
Т?рбие ж?мысын ?йымдастыруда жа?а технологияларды негізге алып, «?зі? та?да?ан ?мір» атты т?рбие са?атын кейс стади ?дісін пайдалана отырып, о?ушылар?а ?з шы?армашылы?тары бойынша дайындалып келуді ?сыну?а болады. ?р т?рлі пікірталастар туындатып, ?тымды жауаптар алу?а болады.  «Отбасы –Отанымызды? оша?ы» та?ырыбы бойынша жобалау технологиясын пайдаланып, алдымен о?ушылар?а эссе жаздырып, отбасында?ы т?рбиені? ерекшелігін бай?ап, бас?а да о?ушылар?а « мені? отбасымда?ы ролім» ж?не « мені? отбасымны? ерекшелігі» атты та?ырыптар бойынша кейс ?дісі жобасында дайынды? ж?мысын  ?сыну?а болады. О?ушыларды? дайынды?ын ба?ылай отырып, «Отбасы – т?рбиені? бастауы» деп аталатын т?рбие са?атында жан?яда кездесетін ?р т?рлі жа?дайлар туралы тапсырмаларды топты? ж?мыс?а салып тал?ылауды ?сыну?а болады. Осы орайда о?ушылар арасында?ы пікірталастар мен бірін−бірін ты?дай білуі мен шы?армашылы? ?абілеттеріні? дамитынды?ын, ?з ойларын ?ысылмай айта білетіндіктерін дамыту?а болады. 
Ал, «?ялы телефонны? зияны» деп аталатын та?ырыпты о?ушылар?а с?хбат т?рінде дайындау?а болады. Олар м??алімдерден, о?ушылардан, ата−аналардан ?ялы телефон сататын д?кендерден, бас?а да ?р т?рлі ортадан с?хбат алып, ?р т?рлі бейнероликтер дайындайды.
Б?л бейнероликтер ар?ылы ?р т?рлі н?тижелерге ?ол жеткізуге болады. Біріншіден, о?ушылар журналистік, тілші маманды?тарына байланысты шы?армашылы?ын к?рсетеді. Екіншіден, алын?ан м?ліметтерді? т?рбиелік м?ні ?те к?п. Мысалы:
• Агентке кіру барысында орфографиялы? ?ателіктер жіберуге алып келетіні;
• О?ушылар арасында б?секелестік туындап, оны? арты ?рлы??а да бару м?мкін;
• ??ла? ауруы пайда болуы м?мкін сия?ты а?параттарды біледі.

Б?гінгі заман талабы м??алімнен жо?ары де?гейдегі дайынды?ты ж?не ?лкен шеберлікті талап етеді.

?ызылорда облысы, Жа?а?ор?ан ауданы, ??тты?ожа ауылы

№164 орта мектебіні? математика п?ні м??алімі

Исаева Гулжаухар Каратаевна

Просмотр содержимого документа
«Кембридж ба?дарламасыны? ?дістері негізінде сыныпта?ы т?рбие ж?мыстарын жетілдіру »

Кембридж бағдарламасының әдістері негізінде сыныптағы тәрбие жұмыстарын жетілдіру

Оқу –тәрбие жұмыстарын мазмұнды, үлкен даярлықпен, жауапкершілікпен ұйымдастырып, уақытпен санаспай, жүзеге асырушы басты тұлғалардың бірі- сынып жетекші. Сынып жетекшісінің еңбегі еш кетпейді. Оқушының күнделікті сабақтарға қатысуына, тәрбие жұмыстарына белсене араласуына, сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстарына үлес қосуына, үйірмеге, әдебиет пен өнерге ынталануына, ғылым мен техникаға қызығуына сынып жетекшілерінің тигізер ықпалы да мол. 
Күнделікті жұмыс барысында сынып жетекші жаңа технологияларды пайдаланып, жұмысын жаңартып отыру, іздену, жаңалыққа ұмтылу- бүгінгі күннің талабы. Бүгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында сауатты, саналы азамат тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр. Көптеген инновациялық технологиялардың негізгі идеясына оқушылардың танымдық қабілеттерін өздері дамыта отырып, өзін-өзі анықтауына , өзін-өзі бағалауына қол жеткізеді. Осындай мақсаттың толық орындалуы оқу – тәрбие жүйесінің үлесіне тиетінін ескеретін болсақ, жас жеткіншектердің білімді, білікті болуында кейс - әдісінің алатын орны ерекше. Кейс – әдісі арқылы оқушыны білім алуға, оқуға қызықтыра отырып болашақ маман ретінде тұлғаның дамуын қалыптастыруға болады. Кейстер әдісі-шынайы экономикалық, әлеуметтік, іскерлік және педагогикалық жағдаяттарды суреттеуді қолданатын оқыту әдісі. Кейстер әдісін қолдану барысында оқушылар жағдаятты талдап, проблеманың мән-мағынасын түсініп, оның болжамды шешімдерін ұсынып, олардың ішінен ең жақсысын таңдайды. Кейстер әдісі шынайы нақты материалдарға негізделеді немесе мазмұны жағынан шынайы өмірден алынған жағдаятқа жақын болуы тиіс. Кейспен жұмыс жасаудың нұсқалары өте көп. Бұл оқытушы мен оқушының шығармашылығы үшін үлкен мүмкіндік болып табылады.
Жағдай (кейс) деп – ұжымдағы, қоғамдағы қандай да бір нақты шынайы жағдайдың жазбаша берілуін айтамыз. Мысалы, таңдаған мамандығыңа қол жеткізудегі мақсатыңды презентация түрінде дайындау, әртүрлі тақырыпқа видеоролик дайындау, т.б. Білім алушылар ұсынылған жағдайды талдап, мәселенің маңызын түсіндіріп, шешу жолдарын көрсетуді және олардың ішінен ең тиімдісін таңдап алулары тиіс. Осы талдау барысында білім алушылар, өздерінің алған білімдерін ұтымды пайдалана алады. Ал ұстаздың міндеті, осы кейс әдісін қолдану барысында, оқушылардың белсенділігін бақылап, барлығының қатысуын қадағалауы керек. Сонымен қатар, оқушылардың талдауына берілетін кейстің түсінікті және пән тақырыптарына сай болуы өте маңызды. Кейс стади әдісін топтық жұмыс формасындада өткізуге болады.
Топтық оқыту әдісі дегеніміз оқу үрдісін төрт түрлі ұйымдастыру түрлері, яғни, жекелей, жұптық, топтық тәсілдер арқылы жүзеге асыру, әрине, соңғысы – топтық оқыту тәсілі бастысы болып табылады. Топтық оқыту әдісі әр оқушының бір сәтте әрі оқушы, әрі мұғалім ретінде болатындай етіп оқу үрдісін белсендіре түседі. Мұндай оқыту түрі тек қана бірлесіп жұмыс істеу емес, сонымен қатар, жарысқа түсу, бәсекелесуді қарастырады (“ХХІ ғасыр – білім мен ғылым бәсекесінің ғасыры” Н.Назарбаев). 
Кейс стади әдісі мен топтық жұмысты біріктіре жүргізу отырып жобалау технологиясын қолдануда тиімді. Жобалау технологиясын қолданудағы негізгі мақсат – оқушылардың қызығушылық ынтасын дамыту, өз бетімен жұмыстарын жүргізу арқылы білімдерін жетілдіру, ақпараттық бағдарлау біліктілігін қалыптастыру және сыни тұрғыдан ойлау қабілетін арттыру арқылы оқушыны болашақта әр түрлі жағдаяттарда, әр түрлі қоғамдық ортада өзін-өзі көрсете білуге бейімдеу. Егер оқушы жобасы тақырыбын дұрыс таңдай отырып, жоспарлай білсе, оны дұрыс орындай алса- ол болашаққа дұрыс бейімделген тұлға болып қалыптасады. Әр түрлі жағдаяттарда дұрыс шешім қабылдай отырып, әр түрлі адамдармен тіл табыса отырып, әр ортада дұрыс бағыт – бағдар бере алады. Сонымен, жобаның тиімділігі – көзбен көріп, құлақпен естіп,есте сақтай отырып,оқушыны ізденіске, іскерлік пен танымдық ынтаға, шығармашылық қабілетті жетілдіру арқылы түрлі мәселелерді шеше білуге, тапқырлыққа, жаңа ғылыми ізденіске жетелеуде. Жобалау технологиясының негізінде –оқушылардың жұппен немесе топпен бірігіп дайындайтын шығармашылық жұмыстар жатыр. 
Ал Lesson Study әдісіне тоқталатын болсақ, бұл әдіс-мұғалімдер тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастық педагогикалық тәсіл. Lesson Study сыныпты зерттеу нысандарының бірі болып табылады. Lesson Study-ге жоспарлау,оқыту, қадағалау, оқыту мен оқуды талдау, өз қорытындыларын тұжырымдап, құжаттауды бірлесіп жүзеге асыратын мұғалімдер тобы қатысады. Lesson Study-дің циклін өткізген соң мұғалімдер педагогикалық тәсілдерді түрлендіріп немесе жетілдіріп,кейіннен ашық Lesson Study, таныстырылым өткізу, баспада жариялау арқылы әріптестеріне таратады. Lesson Study тәсілі бастапқы кезеңде оны бірлесіп егжей-тегжейлі жоспарлауды көздейді. Содан соң топтың бір мүшесі зерттеу сабағын өткізеді, ал қалған мүшелері
– қадағалайды. Оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нәтижелерді бүкіл топ мүшелері зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін бірден жүйелейді және талдайды, содан кейін Lesson Study-дің анағұрлым тиімділігін қамтамасыз ету үшін оқу үдерісінде алынған нәтижелерді есепке ала отырып, бірлескен жұмыс қайта жоспарланады. Уақыт өткен сайын Lesson Study үдерісінде қалыптасып, бекітілген бірқатар қадамдар бар:
• Lesson Study тобы оның жұмысының нәтижелілігін қамтамасыз ететін ережелер жүйесін келіседі, үдеріс барысында барлық мүшелер бір-бірімен сыйластық қарым-қатынаста болады.
• Топ зерттеудің сұрақ түрінде ресімделген түйінді идеяларын келіседі және
нені, кімді оқытуды анықтайды, мәселен, «Олардың оқуын жақсарту үшін Х-ті Ү-тің мүмкіндіктерін анағұрлым тиімді пайдалануға қалай үйрете аламыз».
• Топ мүшелері зерттеудің түйінді идеяларына қатысты жауап табу үшін әдебиеттерді зерделейді және жоспарлау кезінде оларды пайдалану үшін нәтижелерін қорытады.
• Топ зерттеу сабағының ортасында қандай сыныптың және қандай үш «зерттелетін оқушының» болатынын шешеді және оқу үлгерімі жоғары, орта және төменгі деңгейдегі сынып топтарын ұсынады.
• Топ зерттеу сабағын «зерттелетін оқушылардың» меңгеруіне ерекше назар аудара отырып, оны жоспарлайды.
• Бір мұғалім зерттеу сабағын жүргізеді, осы уақытта басқалары – «зерттелетін үш оқушыға» ерекше көңіл бөлу арқылы қадағалайды және ескертпелерді жазып отырады.
• Мұғалімдер осы зерттеу сабағы туралы олардың пікірін түсіну үшін бірнеше оқушылармен сұхбат жүргізеді.
• Топ зерттеу сабағы аяқталсымен бірден талқылау жүргізеді. Талқылау белгіленген құрылым бойынша жүреді: жоспарлау үдерісінде жасалған алдын ала болжамдармен салыстыра отырып, «зерттелетін оқушылардың» оқуын қадағалау және болған айырмашылықтардың себебін анықтау;
тұтас сыныпты оқыту;зерттеу сабағының барысы және оқыту үдерісі;
белгіленген және зерделенгендердің негізінде және соларға сәйкес келесі зерттеусабағының мақсатын қою.
• келесі Lesson Study-ді топпен бірлесе жоспарлау.
Lesson Study циклінен кейін (әдетте үш немесе одан көп) топ оқу тәсілдері мен оқу бағдарламаларындағы қабылданатын және көпшілікке таратылатын өзгерістерді келіседі. Аталған әдістерді өз іс тәжірибеңде қалай қолдануға болатынына тоқталып өтейін. 
Тәрбие жұмысын ұйымдастыруда жаңа технологияларды негізге алып, «Өзің таңдаған өмір» атты тәрбие сағатын кейс стади әдісін пайдалана отырып, оқушыларға өз шығармашылықтары бойынша дайындалып келуді ұсынуға болады. Әр түрлі пікірталастар туындатып, ұтымды жауаптар алуға болады.  «Отбасы –Отанымыздың ошағы» тақырыбы бойынша жобалау технологиясын пайдаланып, алдымен оқушыларға эссе жаздырып, отбасындағы тәрбиенің ерекшелігін байқап, басқа да оқушыларға « менің отбасымдағы ролім» және « менің отбасымның ерекшелігі» атты тақырыптар бойынша кейс әдісі жобасында дайындық жұмысын ұсынуға болады. Оқушылардың дайындығын бақылай отырып, «Отбасы – тәрбиенің бастауы» деп аталатын тәрбие сағатында жанұяда кездесетін әр түрлі жағдайлар туралы тапсырмаларды топтық жұмысқа салып талқылауды ұсынуға болады. Осы орайда оқушылар арасындағы пікірталастар мен бірін−бірін тыңдай білуі мен шығармашылық қабілеттерінің дамитындығын, өз ойларын қысылмай айта білетіндіктерін дамытуға болады. 
Ал, «Ұялы телефонның зияны» деп аталатын тақырыпты оқушыларға сұхбат түрінде дайындауға болады. Олар мұғалімдерден, оқушылардан, ата−аналардан ұялы телефон сататын дүкендерден, басқа да әр түрлі ортадан сұхбат алып, әр түрлі бейнероликтер дайындайды.
Бұл бейнероликтер арқылы әр түрлі нәтижелерге қол жеткізуге болады. Біріншіден, оқушылар журналистік, тілші мамандықтарына байланысты шығармашылығын көрсетеді. Екіншіден, алынған мәліметтердің тәрбиелік мәні өте көп. Мысалы:
• Агентке кіру барысында орфографиялық қателіктер жіберуге алып келетіні;
• Оқушылар арасында бәсекелестік туындап, оның арты ұрлыққа да бару мүмкін;
• Құлақ ауруы пайда болуы мүмкін сияқты ақпараттарды біледі.

Бүгінгі заман талабы мұғалімнен жоғары деңгейдегі дайындықты және үлкен шеберлікті талап етеді.

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Құттықожа ауылы

№164 орта мектебінің математика пәні мұғалімі

Исаева Гулжаухар Каратаевна


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Кембридж ба?дарламасыны? ?дістері негізінде сыныпта?ы т?рбие ж?мыстарын жетілдіру

Автор: Исаева Гулжаухар Каратаевна

Дата: 28.02.2015

Номер свидетельства: 179943

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства