kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Физика саба?ында а?паратты?- коммуникациялы? технологияларды ?олданып о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Физика саба?ында а?паратты?- коммуникациялы? технологияларды ?олданып о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту Физика п?ніні? м??алімі: Каркенова Ж.Х.Ел Президенті Н.?.Назарбаевты? халы??а жолдауында?ы о?у ?рдісінде а?паратты? технологияларды білім беру саласын жа?сартуда ?олданыс аясын ке?ейту керек деген с?зін басшылы??а ала отырып, саба?та жа?а а?паратты? коммуникациялы? технологияларды пайдалану?а жаппай к?шуіміз керек. Физика саба?тарында а?паратты? - коммуникациялы? технологияларды пайдалануды? тиімділігі: ? о?ушыны? ?з бетімен ж?мысы; ? аз уа?ытта к?п білім алып, уа?ытты ?немдеу; ? білім-білік да?дыларын тест тапсырмалары ар?ылы тексеру; ? шы?армашылы? есептер шы?ару кезінде физикалы? ??былыстарды т?сіндіру ар?ылы ж?зеге асыру; ? ?ашы?ты?тан білім алу м?мкіндігіні? туындауы; ? ?ажетті а?паратты жедел т?рде алу м?мкіндігі; ? экономикалы? тиімділігі; ? іс-?рекет, ?имылды ?ажет ететін п?ндер мен тапсырмаларды о?ып ?йрену; ? ?арапайым к?збен к?ріп, ?олмен ?стап сезіну немесе ??ла? пен есту м?мкіндіктері болмайтын таби?атты? та??ажайып процестерімен ?р т?рлі т?жірибе н?тижелерін к?ріп, сезіну м?мкіндігі; ? о?ушыны? ой-?рісін д?ниетанымын ке?ейтуге де ы?палы зор. А?паратты? технологияларды саба?та пайдалануды? негізгі ма?саты: ?аза?стан Республикасында бірт?тас білімдік а?паратты? ортаны ??ру, жа?а а?паратты? технологияны пайдалану ?аза?стан Республикасында?ы а?паратты? ке?істікті ?лемдік білім беру ке?сітігімен саба?тастыру. А?паратты? коммуникациялы? технологияларды? негізгі міндеттері: 1. Саба?та а?паратты? технологиялар ??ралдарын ?олдану; 2. Практикалы? шараларды аны?тап, ж?зеге асыру; 3. ?ылыми ізденушілік ж?не о?у-?дістемелік ж?мыстар ж?ргізу. А?паратты? технологияларды? ?а?идалары: - жеке т?л?аны? интеллектуалды? ж?не шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту; - технологиялы? ??рал ар?ылы алынатын білімдер мен м?ліметтерді? т?сініктілігі; - білім мен т?рбиені? бірізділігі; - жалпы компьютерлік сауаттылы?; - о?ыту мен т?рбиелеуді? жылдамды?ы. Жа?а а?паратты? технологиялы? ??ралдары о?ыту ??ралы ?ызметін ат?арады. О?ытушы саба?ында а?паратты? – коммуникациялы? технологияларды пайдалану ар?ылы оны? тиімділігін ж?йелі т?рде к?рсете біледі. А?паратты? - коммуникациялы? технологияны пайдалану о?ытуды? тиімді ?дістеріні? бірі деп ойлаймын.“Баланы? ынтасын арттыру ?шін о?ылатын н?рседен бір жа?алы? болуы керек” Ж?сіпбек Аймауытов Электронды? о?улы?ты? тиімділігі зор. Электронды? о?у ??ралы – б?л о?у курсыны? е? ма?ызды б?лімдерін, сонымен бірге есептер жина?ы, аны?тамалар, энциклопедиялар, карталар, атластар, о?у эксперименттерін ж?ргізу н?с?аулары, практикум?а, курсты? ж?не дипломды? жобалар?а н?с?ау ж?не т.б. білім беруді бас?аратын мемлекеттік органдар та?айында?ан арнайы статусы бар берілген т?рдегі баспаларды ?амтитын электронды? о?у Сонымен ?атар та?ырыпты ?орытындылау ?шін тест с?ра?тары берілген. Б?л тест с?ра?тарыны? н?тижесі ?р о?ушы?а жауап беру де?гейіне ?арай пайызды? к?рсеткішпен ба?аланып беріледі. Б?л ?діс о?ушыны? білімін к?теруге, саба??а ынтасын ?алыптастыру?а о? ?сер ететіндігі с?зсіз. «Он-лайн т?сілінде о?ыту т?жірибесін дамытып, елімізде о?у теледидарын ??ру ?ажет». Елбасыны? «Жа?а ?лемдегі – жа?а ?аза?стан» жолдауынан. Жа?а а?паратты? технология м??алімні? ж?йелі ж?мыс істеуіне м?мкіндік береді. Б?гінгі к?нде осы технологияны ?олдануда интерактивті та?та ерекше орын алады. О?ушы интерактивті та?тамен жа?а материалдарды арнаулы ба?дарламамен м?мкіндігінше пайдалана алады. Онда?ы ма?сат – о?ушыны? ?зінше ойлау ?абілетін арттыру ж?не ?азіргі заман?ы интерактивті та?тамен ж?мыс істеуге ?йрету. Интерактивті та?тамен саба? берген кезде м??алім, ш?кірт ж?не интерактивті та?тамен ?арым-?атынас ж?ргізіледі. Физика саба?ында а?паратты?-коммуникациялы? технологияларды ?олдану ар?ылы о?ушыны? шы?армашылы? ?абілетін дамыту ?зірлемемді ?орытындылай келе т?мендегідей ?сыныстар?а то?таламын: • физика кабинеттерінде ?азіргі заман?а сай жа?а а?паратты? ??рал – жабды?тармен толы? жабды?тау, интерактивті та?талар мен мультимедиялы? кабинеттермен ж?не арнаулы п?ндер бойынша электронды? о?улы?тармен ?амтамасыз ету; • физика п?ні бойынша о?ытуды? жа?а а?паратты? технологияларын пайдалану бойынша білім жетілдіру курстарын жиі ?йымдастыру; А?паратты? ??зіреттілікті ?алыптастырудан к?тілетін н?тиже жа?а заман?а сай а?паратты? м?дениеті мен ??зіреттілігі ?алыптас?ан, теориялы? білімдерін іс ж?зінде ?олдана алатын, жан- жа?ты шы?армашылы? ж?мыс жасай білетін, физика п?нін информатика п?німен ж?не де бас?а п?ндермен байланыстыра алатын жеке т?л?а ?алыптастыру. «?азіргі заманда болаша? ж?мысшы мамандарды а?паратты? технологиямен байланысты ?лемдік стандарт?а сай м?дделі жа?а білім беру ?те ?ажет» деп, Елбасы атап к?рсеткендей жас ?рпа??абілім беру жолында а?паратты? технологияны о?у ?рдісінде о?тайландыру мен тиімділігін арттыруды? ма?ызы зор. Білім беру ж?йесін а?параттандыру мен а?паратты? – коммуникациялы? технологияны о?у – т?рбие ?рдісінде пайдалану о?ушыны? ?з маманды?ына ?ызы?ушылы?ы мен маманды? сапасын арттырып, шы?армашылы? шабытын шы?дап, ?ылыми к?з?арасын ?алыптастырып, е?бек нары?ында?ы б?секеге ?абілетті мамандар даярлауда ?о?амны? даму жолдарын аны?тайтыны с?зсіз. Физика саба?ында а?паратты? технологияны тиімді пайдалану- білім сапасыны? артуына ?келеді. ?азіргі та?да?ы ?зекті м?селелерді? бірі болып отыр?ан жа?а а?паратты? технология ?дістерін пайдалана отырып, мемлекетімізді? ерте?і-б?гінгі ?рпа?ты? е?бекс?йгіш, а?ыл-ойы жан- жа?ты дамы?ан, ?здігінен ізденгіш, ?з ойын ашы? айта алатын жеке т?л?аны? ?алыптасуына ?з м?мкіндігім мен ?абілетімді ж?мсап келемін. О?ушыларды? к?пшілігі естігеніні? 5% ж?не к?ргенін 20 % есте са?тайтыны белгілі. Аудио – ж?не видеоа?паратты бір мезгілде ?олдану есте са?тауды 40-50 % дейін арттыр

Просмотр содержимого документа
«Физика саба?ында а?паратты?- коммуникациялы? технологияларды ?олданып о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту. »

Ақмола облысы

Бурабай ауданы

«Бурабай» республикалық

оңалту орталығының орта мектебі.

Физика сабағында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданып оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту

Физика пәнінің мұғалімі:

Каркенова Ж.Х.

Ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауындағы оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды білім беру саласын жақсартуда қолданыс аясын кеңейту керек деген сөзін басшылыққа ала отырып, сабақта жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалануға жаппай көшуіміз керек.

Физика сабақтарында ақпараттық  - коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігі:

 • оқушының өз бетімен жұмысы;

 • аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;

 • білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;

 • шығармашылық есептер шығару кезінде физикалық  құбылыстарды  түсіндіру арқылы жүзеге асыру;

 • қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;

 • қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;

 • экономикалық тиімділігі;

 • іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып үйрену;

 • қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әр түрлі тәжірибе нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі;

 • оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор.

Ақпараттық технологияларды сабақта пайдаланудың негізгі мақсаты: Қазақстан Республикасында біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану Қазақстан Республикасындағы ақпараттық кеңістікті әлемдік білім беру кеңсітігімен сабақтастыру.

Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың негізгі міндеттері:

 1. Сабақта ақпараттық технологиялар құралдарын қолдану;

 2. Практикалық шараларды анықтап, жүзеге асыру;

 3. Ғылыми ізденушілік және оқу-әдістемелік жұмыстар жүргізу.

Ақпараттық технологиялардың қағидалары:

 • жеке тұлғаның интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту;

 • технологиялық құрал арқылы алынатын білімдер мен мәліметтердің түсініктілігі;

 • білім мен тәрбиенің бірізділігі;

 • жалпы компьютерлік сауаттылық;

 • оқыту мен тәрбиелеудің жылдамдығы.

Жаңа ақпараттық технологиялық құралдары оқыту құралы қызметін атқарады.

Оқытушы сабағында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы оның тиімділігін жүйелі түрде көрсете біледі. Ақпараттық  - коммуникациялық технологияны пайдалану оқытудың тиімді әдістерінің бірі деп ойлаймын.

Баланың ынтасын арттыру үшін оқылатын нәрседен бір жаңалық болуы керек” Жүсіпбек Аймауытов

Электрондық оқулықтың тиімділігі зор. Электрондық оқу құралы – бұл оқу курсының ең маңызды  бөлімдерін, сонымен бірге есептер жинағы, анықтамалар, энциклопедиялар, карталар, атластар, оқу эксперименттерін жүргізу нұсқаулары, практикумға, курстық және дипломдық жобаларға нұсқау және т.б. білім беруді басқаратын мемлекеттік органдар тағайындаған арнайы статусы бар берілген түрдегі баспаларды қамтитын электрондық оқу Сонымен қатар тақырыпты қорытындылау үшін тест сұрақтары берілген. Бұл тест сұрақтарының  нәтижесі әр оқушыға жауап беру деңгейіне қарай пайыздық көрсеткішпен бағаланып беріледі. Бұл әдіс оқушының білімін көтеруге, сабаққа ынтасын қалыптастыруға оң әсер ететіндігі сөзсіз.

«Он-лайн тәсілінде оқыту тәжірибесін дамытып, елімізде оқу теледидарын құру қажет».

Елбасының «Жаңа әлемдегі – жаңа Қазақстан» жолдауынан.

Жаңа ақпараттық технология мұғалімнің жүйелі жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Бүгінгі күнде осы технологияны қолдануда интерактивті тақта ерекше орын алады. Оқушы интерактивті тақтамен жаңа материалдарды арнаулы бағдарламамен мүмкіндігінше пайдалана алады. Ондағы мақсат – оқушының өзінше ойлау қабілетін арттыру және қазіргі заманғы интерактивті тақтамен жұмыс істеуге үйрету. Интерактивті тақтамен сабақ берген кезде мұғалім, шәкірт және интерактивті тақтамен қарым-қатынас жүргізіледі.

Физика сабағында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы оқушының шығармашылық қабілетін дамыту әзірлемемді қорытындылай келе төмендегідей ұсыныстарға тоқталамын:

•         физика кабинеттерінде қазіргі заманға сай жаңа ақпараттық құрал – жабдықтармен толық жабдықтау, интерактивті тақталар мен мультимедиялық кабинеттермен  және арнаулы пәндер бойынша электрондық оқулықтармен қамтамасыз ету;

•         физика пәні бойынша оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын пайдалану бойынша білім жетілдіру курстарын жиі ұйымдастыру;

Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудан күтілетін нәтиже жаңа заманға сай ақпараттық мәдениеті мен құзіреттілігі қалыптасқан, теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана алатын, жан-жақты шығармашылық жұмыс жасай білетін, физика пәнін информатика пәнімен және де басқа пәндермен байланыстыра алатын жеке тұлға қалыптастыру.

«Қазіргі заманда болашақ жұмысшы мамандарды ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.

Білім беру жүйесін ақпараттандыру  мен ақпараттық – коммуникациялық технологияны оқу – тәрбие үрдісінде пайдалану оқушының өз мамандығына қызығушылығы мен мамандық сапасын арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда қоғамның даму жолдарын анықтайтыны сөзсіз.

Физика сабағында ақпараттық технологияны тиімді пайдалану- білім сапасының артуына әкеледі.

Қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып отырған жаңа ақпараттық технология әдістерін пайдалана отырып, мемлекетіміздің ертеңі-бүгінгі ұрпақтың еңбексүйгіш, ақыл-ойы жан-жақты дамыған, өздігінен ізденгіш, өз ойын ашық айта алатын жеке тұлғаның қалыптасуына өз мүмкіндігім мен қабілетімді жұмсап келемін.


Оқушылардың  көпшілігі естігенінің 5% және көргенін 20 % есте сақтайтыны белгілі. Аудио – және видеоақпаратты бір мезгілде қолдану есте сақтауды 40-50 % дейін арттырады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Каркенова Жанара Хайдаровна

Дата: 27.10.2015

Номер свидетельства: 244361

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства