kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?дістемелік ж?мыс-шеберлік шы?дау мектебі!

Нажмите, чтобы узнать подробности

?дістемелік ж?мыс – шеберлік шы?дау мектебі

 

?Р Білім беруді дамытуды? 2011-2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасында білім сапасын арттыру жолдары ж?не педагогтар?а мемлекеттік ?олдауды к?шейту ж?не педагог ?ызметкерлерді? е?бегін ынталандыру м?селесі ай?ындалып, білім саласы мамандарына ?лкен міндет ж?ктеліп отыр. Мемлекеттік білім стандарты де?гейінде о?ушы?а білім беру, жа?а педагогикалы? технологияны ендіруді міндеттейді. О?ытуды? жа?а ?дісін енгізу, о?ушыларды? танымды? белсенділігін арттыру жеке дайынды?ын к?шейту ма?сатында мектепішілік ?дістемелік ж?мыстар, п?ндік апталы?тар, ?ылыми-жоба, олимпиадалар, зияткерлік сайыстар ?з д?режесінде жоспарланып ж?ргізілуде.

?лы а?артушы А.Байт?рсыновты? «Бала о?ытуды жа?сы білейін деген адам ?уелі балалар?а ?йрететін н?рселерін ?зі жа?сы білуі керек» деген с?зінен «Шы?армашыл м??алім шы?армашыл ш?кірт дайындайды» деген т?жырым жасап шы?ару?а болады.

Ойы ж?йрік, а?ылы жетік, б?секеге ?абілетті, ?згерістерге бейім жеке т?л?аны тек ?ана жа?а т?рпатты педагог ?алыптастыра алады. А.Байт?рсынов «Жа?сы м??алім мектепке жан кіргізеді» деген емес пе? Міне осындай жа?а инновациялы? технологиялармен ?арулан?ан мамандар бізді? мектепте де баршылы?. ?ла?атты ?стаздарымызды? тынымсыз е?бектеріні? н?тижесінде о?ушыларымыз жыл санап республикалы?, облысты? сайыстар?а к?птеп ?атысуда. Биыл?ы 2013-2014 о?у жылыны? бірінші то?санында –а? мектебімізді? 5 о?ушысы республикалы? білім, ?ылым додаларына жолдама алып, ж?лделі орныдар?а ие болып ?айтты. Атап айтар болса?: 9 сынып о?ушысы Н.Болат  республикада ал?аш рет ?ткізіліп отыр?ан «?зін-?зі тану» п?ні бойынша республикалы? кезе?нен ІІ орын?а ие болды. «Хабар» агенттігіні? ?йымдастыруымен ?ткізілетін «XXI ?асыр к?шбасшысы» зияткерлік сайысыны? республикалы? кезе?іне мектебімізді? 11 сынып о?ушысы Елеусін Алпамыс пен 10 сынып о?ушысы М.Шайхиева жолдама алды. «Дарын» республикалы? ?ылыми- практикалы? орталы?ыны? ?йымдастыруымен озат о?ушылар ?шін «Дарабоз дарындар» атты м?дени – танымды? ауысым?а 8,9 сынып о?ушылары Н.Т?рарбек?ызы мен Г.?бді?алы? Астана ?аласына барып ?айтты.       

            Республикалы? сайыстарды? легін ІV облысты? «Махамбет о?улары» бай?ауында ІІ орын иеленіп ?айт?ан 10 сынып о?ушысы Д.?білхайырды? же?ісі жал?астырады.

Аудан к?лемінде болып жат?ан жарыстардан да бізді? мектебімізді? о?ушылары кенде ?алып жат?ан жо?. О?у жылыны? басынан бастап ?р п?н бойынша ?тілген додаларда мектеп о?ушылары білімдерін сын?а т?сіріп, ж?лделі орындармен оралуда. 11 сынып о?ушылары арасында физика, математика, химия, биология п?ндері бойынша ?ткен ауданды? Президенттік олимпиадада А.Н?рлан ІІ орын иеленді. «Дарын» республикалы? ?ылыми-практикалы? орталы?ыны? ?ылыми жоба жарысыны? ауданды? кезе?інде 11 сынып о?ушысы Н.Раушанбек  І орын, 9 сынып о?ушысы Н.Болат І орын, 10 сынып о?ушысы М.Шайхиева ІІ орын иеленді. Т.Ж?ргеновты? 115 жылды?ына орай ?йымдастырыл?ан ?ылыми жоба жарысында 10 сынып о?ушылары С.Исламбек ІІ орынмен, М.Шайхиева Ал?ыс хатпен марапатталды. Ауданды? жас а?ындарды? жыр м?ш?йрасында 11 класс о?ушысы Б.Беркенова І орын, 9 класс о?ушысы Е.Жа?сылы? ІІ орын иеленді. Жалпы білім беретін п?ндер бойынша ?ткізілетін п?ндік олимпиаданы? ауданды? кезе?іне 40 о?ушы ?атысып, оны? 21-і ж?лделі орындар иеленді. Облысты? кезе?ге ?атыс?ан 9 класс о?ушысы Б.Н?рс?лтан мен 10 класс о?ушысы М.Ідіріс ж?лделі ІІІ орын ж?не арнайы медаль, ма?тау ?а?азы мен ба?алы сыйлы? ?ялы телефонмен марапатталды. «Зерде» республикалы? 1-7 сынып о?ушыларына арнал?ан зерттеу ж?мыстары мен шы?арамашылы? жоба конкурсына  барлы? секция бойынша 11 о?ушы ?атысып,  6 о?ушы ж?лделі  І,ІІ,ІІІ орындар иеленді.

Шы?армашыл ?стаздар т?жірбиесі мен к?сіби білімдеріне арнал?ан ауданды?, облысты? бай?аулар, семинарлар да мектебімізді? м??алімдері ?з іс-т?жірибелерін насихаттауда. «?здік тарих п?ні м??алімі -2013ж» бай?ауында Нариман Айг?л ауданнан бас ж?лде, облыстан ІІ орын иеленсе, «?рлеу» Біліктілікті арттыру ?лтты? орталы?ы А? ??рыл?анына 1 жыл толу ??рметіне «?рлеу» БА?О ?ркениетті «Білім ке?істігіндегі ?згеріс жаршысы» та?ырыбында?ы республикалы? ?ылыми т?жірибелік конференция?а бастауыш п?н м??алімі С.?дербаева ,  Г.?йсінбаева ?атысып, баяндамалары жина??а енді.

Ауданды? «?здік мектеп директорыны? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары – 2013ж» бай?ауында З.?за?баева ІІІ орынмен, «?здік музыка п?ні м??алімі-2013» бай?ауында М.Баекешова ІІ орынмен марапатталды.

?рине м?ндай жетістіктер мен же?істер мектеп ?стаздарыны? ?ажырлы е?бегімен тынымсыз ізденістеріні? н?тижесі. ?стаздарды? шы?армашылы?пен айналысып, апта сайын т?рлі білім сайыстары мен зияткерлік ойындарды к?птеп ?ткізулері де ?ылым мен білімге ??штарлан?ан жас жеткіншектерді? ?ызы?ушылы?тарын арттыру?а та?ы да бір себеп. Білім шы?ырауына ?ол соз?ан ?рбір жас ?рпа??а сара жол к?рсетіп, сапалы білім беру ?стаздарды? парызы. Олай болса тола?ай табыстар ?лі де алда деп сенеміз. Болаша?ты? барыстарын б?секеге ?абілетті етіп т?рбиелеуде ж?йелі жоспарлар ??рылып, ?ызу дайынды? басталып кетті.  Міне осындай сапалы о?у – т?рбие ж?мыстарыны? н?тижесінде, іргесі ны? бекіген мектебімізде білімге ??штар, ?ресі биік, рухы мы?ты ?лтжанды ?рпа?тар т?рбиеленуде. 

Просмотр содержимого документа
«?дістемелік ж?мыс-шеберлік шы?дау мектебі! »

Әдістемелік жұмыс – шеберлік шыңдау мектебі

“Мұғалімнің қандай екенін

білгің келсе, шәкірттеріне қара”

Әбу Насыр Әл-Фараби

ҚР Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында білім сапасын арттыру жолдары және педагогтарға мемлекеттік қолдауды күшейту және педагог қызметкерлердің еңбегін ынталандыру мәселесі айқындалып, білім саласы мамандарына үлкен міндет жүктеліп отыр. Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқушыға білім беру, жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Оқытудың жаңа әдісін енгізу, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру жеке дайындығын күшейту мақсатында мектепішілік әдістемелік жұмыстар, пәндік апталықтар, ғылыми-жоба, олимпиадалар, зияткерлік сайыстар өз дәрежесінде жоспарланып жүргізілуде.

Ұлы ағартушы А.Байтұрсыновтың «Бала оқытуды жақсы білейін деген адам әуелі балаларға үйрететін нәрселерін өзі жақсы білуі керек» деген сөзінен «Шығармашыл мұғалім шығармашыл шәкірт дайындайды» деген тұжырым жасап шығаруға болады.

Ойы жүйрік, ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім жеке тұлғаны тек қана жаңа тұрпатты педагог қалыптастыра алады. А.Байтұрсынов «Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді» деген емес пе? Міне осындай жаңа инновациялық технологиялармен қаруланған мамандар біздің мектепте де баршылық.

Ұлағатты ұстаздарымыздың тынымсыз еңбектерінің нәтижесінде оқушыларымыз жыл санап республикалық, облыстық сайыстарға көптеп қатысуда. Биылғы 2013-2014 оқу жылының бірінші тоқсанында –ақ мектебіміздің 5 оқушысы республикалық білім, ғылым додаларына жолдама алып, жүлделі орныдарға ие болып қайтты. Атап айтар болсақ: 9 сынып оқушысы Н.Болат республикада алғаш рет өткізіліп отырған «Өзін-өзі тану» пәні бойынша республикалық кезеңнен ІІ орынға ие болды. «Хабар» агенттігінің ұйымдастыруымен өткізілетін «XXI ғасыр көшбасшысы» зияткерлік сайысының республикалық кезеңіне мектебіміздің 11 сынып оқушысы Елеусін Алпамыс пен 10 сынып оқушысы М.Шайхиева жолдама алды. «Дарын» республикалық ғылыми- практикалық орталығының ұйымдастыруымен озат оқушылар үшін «Дарабоз дарындар» атты мәдени – танымдық ауысымға 8,9 сынып оқушылары Н.Тұрарбекқызы мен Г.Әбдіқалық Астана қаласына барып қайтты.

Республикалық сайыстардың легін ІV облыстық «Махамбет оқулары» байқауында ІІ орын иеленіп қайтқан 10 сынып оқушысы Д.Әбілхайырдың жеңісі жалғастырады.

Аудан көлемінде болып жатқан жарыстардан да біздің мектебіміздің оқушылары кенде қалып жатқан жоқ. Оқу жылының басынан бастап әр пән бойынша өтілген додаларда мектеп оқушылары білімдерін сынға түсіріп, жүлделі орындармен оралуда. 11 сынып оқушылары арасында физика, математика, химия, биология пәндері бойынша өткен аудандық Президенттік олимпиадада А.Нұрлан ІІ орын иеленді. «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығының ғылыми жоба жарысының аудандық кезеңінде 11 сынып оқушысы Н.Раушанбек І орын, 9 сынып оқушысы Н.Болат І орын, 10 сынып оқушысы М.Шайхиева ІІ орын иеленді. Т.Жүргеновтың 115 жылдығына орай ұйымдастырылған ғылыми жоба жарысында 10 сынып оқушылары С.Исламбек ІІ орынмен, М.Шайхиева Алғыс хатпен марапатталды. Аудандық жас ақындардың жыр мүшәйрасында 11 класс оқушысы Б.Беркенова І орын, 9 класс оқушысы Е.Жақсылық ІІ орын иеленді. Жалпы білім беретін пәндер бойынша өткізілетін пәндік олимпиаданың аудандық кезеңіне 40 оқушы қатысып, оның 21-і жүлделі орындар иеленді. Облыстық кезеңге қатысқан 9 класс оқушысы Б.Нұрсұлтан мен 10 класс оқушысы М.Ідіріс жүлделі ІІІ орын және арнайы медаль, мақтау қағазы мен бағалы сыйлық ұялы телефонмен марапатталды. «Зерде» республикалық 1-7 сынып оқушыларына арналған зерттеу жұмыстары мен шығарамашылық жоба конкурсына барлық секция бойынша 11 оқушы қатысып, 6 оқушы жүлделі І,ІІ,ІІІ орындар иеленді.

Шығармашыл ұстаздар тәжірбиесі мен кәсіби білімдеріне арналған аудандық, облыстық байқаулар, семинарлар да мектебіміздің мұғалімдері өз іс-тәжірибелерін насихаттауда. «Үздік тарих пәні мұғалімі -2013ж» байқауында Нариман Айгүл ауданнан бас жүлде, облыстан ІІ орын иеленсе, «Өрлеу» Біліктілікті арттыру Ұлттық орталығы АҚ құрылғанына 1 жыл толу құрметіне «Өрлеу» БАҰО өркениетті «Білім кеңістігіндегі өзгеріс жаршысы» тақырыбындағы республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияға бастауыш пән мұғалімі С.Үдербаева , Г.Үйсінбаева қатысып, баяндамалары жинаққа енді.

Аудандық «Үздік мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары – 2013ж» байқауында З.Ұзақбаева ІІІ орынмен, «Үздік музыка пәні мұғалімі-2013» байқауында М.Баекешова ІІ орынмен марапатталды.

Әрине мұндай жетістіктер мен жеңістер мектеп ұстаздарының қажырлы еңбегімен тынымсыз ізденістерінің нәтижесі. Ұстаздардың шығармашылықпен айналысып, апта сайын түрлі білім сайыстары мен зияткерлік ойындарды көптеп өткізулері де ғылым мен білімге құштарланған жас жеткіншектердің қызығушылықтарын арттыруға тағы да бір себеп. Білім шыңырауына қол созған әрбір жас ұрпаққа сара жол көрсетіп, сапалы білім беру ұстаздардың парызы. Олай болса толағай табыстар әлі де алда деп сенеміз. Болашақтың барыстарын бәсекеге қабілетті етіп тәрбиелеуде жүйелі жоспарлар құрылып, қызу дайындық басталып кетті.

Міне осындай сапалы оқу – тәрбие жұмыстарының нәтижесінде, іргесі нық бекіген мектебімізде білімге құштар, өресі биік, рухы мықты ұлтжанды ұрпақтар тәрбиеленуде.


ТҰРЫМБЕТОВА ЖАЗИРА

Жалағаш ауданы, №202 орта

мектеп директорының

ғылыми- әдістемелік жұмыстар

жөніндегі орынбасары

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?дістемелік ж?мыс-шеберлік шы?дау мектебі!

Автор: Т?рымбетова Жазира ?за??ызы

Дата: 29.11.2014

Номер свидетельства: 137165

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства