kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Белсенді о?у формалары-сапалы білім негізі

Нажмите, чтобы узнать подробности

« Белсенді о?ыту формалары – сапалы білім негізі » шеберлік сыныбы

  ?азіргі білім беру ж?йесіні? ма?саты - б?секеге ?абілетті маман дайындау. Мектеп – ?йрететін орта, оны? ж?регі - м??алім. Ізденімпаз м??алімні? шы?армашылы?ында?ы ерекше т?с - оны? саба?ты т?рлендіріп, т?л?аны? ж?регіне жол таба білуі. ?стаз атана білу, оны ?адір т?ту, ?астерлеу, арындай таза ?стау - ?р м??алімні? борышы. Ол ?з к?сібін, ?з п?нін, барлы? ш?кіртін, мектебін шексіз с?йетін адам.?згермелі ?о?амда?ы жа?а формация м??алімі – педагогикалы? ??ралдарды? барлы?ын ме?герген, т?ра?ты ?зін-?зі жетілдіруге талпын?ан, рухани дамы?ан, толыс?ан шы?армашыл т?л?а ??зыреті.Жа?а формация м??алімі табысы, біліктері ар?ылы ?алыптасады, дамиды. Нары? жа?дайында?ы м??алімге ?ойылатын талаптар : б?секеге ?абілеттілігі, білім беру сапасыны? жо?ары болуы, к?сіби шеберлігі, ?дістемелік ж?мыста?ы шеберлігі. Міне, осы ?рдісті жандандыруда б?гін т?жірибеге еніп ж?рген, о?ытуды? белсенді стратегиялары мен белсенді о?ыту формалары ж?нінде ?ріптестермен т?жірибе б?лісіп, ?йрету ма?сатында облысты? семинарда ?ткізген «Белсенді о?ыту формалары – сапалы білім негізі » та?ырыбында?ы шеберлік сыныбын ?сынамын.

  Ма?саты: 

-Педагогтарды? ?зі туралы ойын дамыту, комуникациялы? іскерлікті жетілдіру, сенімді сезіну ?шін ?ріптестері арасында ?з к?діктері мен тол?андырып ж?рген м?селелерді орта?а салу, тал?ылау.

 - М??алімні? ?ажеттіліктеріне ж?не шы?армашылы?пен ж?мыстану?а сенімін бекіту ж?не белсендіру, д?ниетанымын ке?ейту ж?не дамыту, педагогиклы? іс-?рекетіні? стиліні? индивидуалды т?рін табу. О?ытуды? белсенді формалары ар?ылы білім-білік да?дыларын к?рсету ар?ылы идеяларды т?сіндіре білуді? техникалы?, т?жірибелік да?дылары мен т?сілдерін насихаттау 

    Тренинг міндеттері: 
- К?сіби т?сінік о?ыту мен о?у, сондай а? жеке т?л?а ретінде о?ушылар туралы т??ырлы теориялы? база?а негізделген, жеткілікті білімні? болуын талап ету ;

-о?ытуды? белсенді ?дістеріні? формаларын к?рсету ; 
-тренингтік жатты?улар ар?ылы о?ыту технологияларыны? ?рбір ?стазды? т?жірибесіндегі орны, оны? н?тижесі туралы т?жірибе алмасу; 
- сыныпта белсенді ж?мыс жасау?а т?рткі, ниетті ?алыптастыру; 

   К?рнекіліктер мен реквизиттер: Ватман, стикерлер, флипчарт, маркер, жіп, себет, т?рлі-т?сті ?а?аздар

Жоспар :

Эвокаия

І. ?йымдастыру : 1) Белсенді о?ыту формалары туралы шолу. «?рлеу» біліктілікті арттыру курстары

2) Топ?а б?лу «Бірігу»

Шарты : М??алімдер ше?бер бойымен т?рып, есімдеріндегі ?ріпті? санына байланысты 3-5, 6-7,8-ден жо?ары б?лінеді. Ал?аш?ы тапсырма ?те жылдам,?рі о?ай оырндалды. ?атысушылар ?з топтарымен орындар?а жай?асты.

                                                          Реализация

ІІ. С?лемдесу «??дыретті есім » жатты?уы

Н?с?ау: ?рбір топтан м??алімдер ?з есімдеріні? ?ріптеріне  бойында?ы арты?шылы?тарын атап таныстырады

Шарты : уа?ыт ?немдеу

Рефлексия : ?мірде адамнан ас?ан ??ндылы? жо? екендігін т?сіндіре отырып, ба?ытты ?мір с?ру ?шін ?зін-?зі психологиялы? т?р?ыдан дайындау?а, жеке ?асиеттерін білуге т?рбиелей отырып, д?рыс ?арым-?атынас?а т?су м?дениетін ж?не жа?ымды «Мен» концепциясын ?алыптастыру. 

?орытынды : Шеберлік сыныбына ?атысамын деп шы??ан м??алімдер ?здерін есімдеріндегі ?рбір ?ріппен басталатын бойында?ы ерекшеліктері ж?нінде айтып, ж?мыс жасау?а ?олайлы орта ?алыптасып, ?ыздырына т?сті.

ІІІ. Сергіту с?ті «Кім жылдам ? » жатты?уы

Жатты?у?а н?с?ау :Топ м?шелері т?гел ?атыса отырып, шапша?ды? танытып, тілдеспей суыр?ан карточкада берілген фигураны бейнелеу (трапеция, ромб, ??с жолы т.б.) Стикерлерге жапсырыл?ан жасырын фигураларды ?атысушы топ м?шелері тез жина?талып, шапша?ды? танытып, ?йымшылды?пен ?р?айсысына берілген фигураны бейнеледі.

ІV. Негізгі б?лім № 1 «?рмек » жатты?уы

Н?с?ау: ?атысушылар ше?бер ??ра отырады. Ойын?а барлы?ы ?атысуы тиіс.
Жатты?у шарты: Топта белсенді о?ыту формаларын ?олдануды? тиімділігін ?з т?жірибемізден мысал келтіру ар?ылы орта?тасу.

Рефлексия : О?ытуды? ма?ызды факторы -м??алім мен о?ушыны? та?ырып
м?нін ?з бетінше ме?геруі, т?сінуі мен ба?алай алуына ?олайлы ?дістер болып табылатыны туралы ой ?орыту. Б?л жатты?у к?пшілікке ?нады. Тіпті ?йымдастырушылар да ?атысып, ?з т?жірибесі мен шеберлігін орта?а салып, бір-біріні? ойларын жарыса отырып толы?тырды.

VІ. Бекіту «?міттер мен к?діктер» жатты?уы

«Ойлан-ж?птас-б?ліс» стратегиясы : Идеялар мен ойларды  дамытуды?  ??рылымды? ?дісін к?рсету

Ма?саты : М??алімдерді? ?ылыми-жаратылыстану  сауаттылы?ыны? к?сіби ??зіреттілігін дамытуды   PISA ба?дарламасы тапсырмаларын орындауда о?ытуды? белсенді стратегиялары орындау?а о?ушыларды  дайындау ж?не жолдарын ?йрету

Жатты?у?а н?с?ау : О?ушылар?а уа?ыт талабына сай білім беру, ал?ан білімін ?о?ам игілігіне ж?мсай алатындай іскерлік ?алыптастыру ж?не оны дамыту ?шін ?олданылатын о?ыту ?дістері ж?нінде пікір б?лісу. Т?жірибемізден к?тілетін жетістіктерді алма а?ашына жапсырамыз, ал ?иынды? келтіретін немесе жетіспеген т?старын лимон а?ашына жапсырып, ойымен б?ліседі.

Шарты :Шыншылды?, мысалдарды? ?з т?жірибеден алынуы,талдау, ойын орта?а салу, м??алім-фасилитатор ж?не м??алім-челинжер ретіндегі р?лдеріні? ма?ызы туралы ?з т?жірибесімен б?лісу.

Барлы? топ м?шелері PISA халы?аралы? ба?ылау аясында?ы курстардан ?тпесе де, белсенді о?ыту формаларынан осы секілді ж?мыстар ар?ылы хабардар екендігін аны?тады? ж?не т?жірибемізбен б?лістік 

Рефлексия

VІІ. Кері байланыс «Мейрамхана» жатты?уы

Н?с?ау : Мейрамханада отырып, т?стеніп бол?ан со??ы к??іл к?йін, «т?бетіні? ?ана?аттануына » ба?а беру

Шарты : Мен та?ы да тапсырыс берер едім….

               Ма?ан б?рінен де ?на?аны…

               Мені? аса той?аным….

               Ма?ан д?мі ?намады…

               Мен ?орыта келгендеймін… сипаттары бойынша ?тілген шеберлік сыныбыны? ж?мысына ба?а беру, ойларын жеткізу

?орытынды : Б?л жатты?у?а к?рермендер де, ?атысушылар да ?атысып, ?рбір с?йлемді ?з ойларымен жал?ады. К?пшілікті? жеткізген ал?ысы семинарды ?йымдастырушы Роза Нысан?али?ызына арналып,  шеберлік сыныбына к??ілдері тойып, б?л ж?мыстар жал?асын табуына тілек білдірді.

VІІІ. ?оштасу «Топ естелік фотосы » жатты?уы

Н?с?ау : ?з топтарыны? ?йымшылды?ына, бірауыздылы?ына, жатты?уларды орындауда?ы белсенділіктеріне балама тауып, оны суретке бейнелеу

К?тілетін н?тиже: ?аза?стан Республикасыны? білім беру саласында?ы б?гінгі басты міндеттеріні? бірі – жастар?а тере? білім беру ма?сатында, оны? негізі жалпы білім беретін мектептерді? о?ыту ?рдісін жа?сарту?а білім саласына жа?а технологияларды енгізуге ?стаздар ?ауымыны? дайынды?ын к?теру, м??алімдерге педагогикалы? т?жірибесін жетілдіру мен ба?алай білуге т?жірибе алмасу ар?ылы методикалы? к?мек к?рсету.

?орытынды : ?атысушылар топ болып, бірігіп г?лді?, теректі? т.б. суреттер салып, олар?а ?здеріні? есімдерін, естелік ретінде жылы тілектері мен к??іл-к?йлерін бейнелеп, жазды.

Саба? беруге ж?не о?ыту?а барынша ма?сат?а сай ж?не креативті амалдарды дамытуда орталы? аспект м??алім мен о?ушы арасында?ы ?арым - ?атынастарды? т?сінікті болуы керек. Егер о?ыту?а белсенділік пен ?зара ?рекет кіретін болса, ол тиімдірек бола алады. 
О?уды белсендіруге  ы?пал ететін кез келген т?сілді ?олдау мектепті? басынан бастап ???ы?тар те? б?лінген орын екенін білдіретін фактіні растайды; саба? беру мен о?ыту тал?ылау ?дерісінде ж?зеге асырылу?а ж?не ынтыма?тасты? ?олдану?а тиіс, сонды?тан м??алімдер о?ушылар?а ?з бетінше орындау?а, сыныпта белсенді ортаны ?алыптастыратын о?ыту ?дерісін к??іл б?ле ?йымдастыру керек.

Просмотр содержимого документа
«Белсенді о?у формалары-сапалы білім негізі»

« Белсенді оқыту формалары – сапалы білім негізі » шеберлік сыныбы


Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін , барлық шәкіртін , мектебін шексіз сүйетін адам.Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті.Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар : бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. Міне , осы үрдісті жандандыруда бүгін тәжірибеге еніп жүрген, оқытудың белсенді стратегиялары мен белсенді оқыту формалары жөнінде әріптестермен тәжірибе бөлісіп , үйрету мақсатында облыстық семинарда өткізген «Белсенді оқыту формалары – сапалы білім негізі » тақырыбындағы шеберлік сыныбын ұсынамын.

Мақсаты: 

-Педагогтардың өзі туралы ойын дамыту, комуникациялық іскерлікті жетілдіру, сенімді сезіну үшін әріптестері арасында өз күдіктері мен толғандырып жүрген мәселелерді ортаға салу , талқылау .

- Мұғалімнің қажеттіліктеріне және шығармашылықпен жұмыстануға сенімін бекіту және белсендіру, дүниетанымын кеңейту және дамыту, педагогиклық іс-әрекетінің стилінің индивидуалды түрін табу. Оқытудың белсенді формалары арқылы білім-білік дағдыларын көрсету арқылы идеяларды түсіндіре білудің техникалық, тәжірибелік дағдылары мен тәсілдерін насихаттау .


Тренинг міндеттері: 
- Кәсіби түсінік оқыту мен оқу, сондай ақ жеке тұлға ретінде оқушылар туралы тұғырлы теориялық базаға негізделген, жеткілікті білімнің болуын талап ету ;

-оқытудың белсенді әдістерінің формаларын көрсету ; 
-тренингтік жаттығулар арқылы оқыту технологияларының әрбір ұстаздың тәжірибесіндегі орны , оның нәтижесі туралы тәжірибе алмасу; 
- сыныпта белсенді жұмыс жасауға түрткі, ниетті қалыптастыру; 

Көрнекіліктер мен реквизиттер: Ватман , стикерлер, флипчарт , маркер, жіп , себет , түрлі-түсті қағаздар

Жоспар :


Эвокаия

І . Ұйымдастыру : 1) Белсенді оқыту формалары туралы шолу. «Өрлеу» біліктілікті арттыру курстары

2) Топқа бөлу «Бірігу»

Шарты : Мұғалімдер шеңбер бойымен тұрып , есімдеріндегі әріптің санына байланысты 3-5 , 6-7 ,8-ден жоғары бөлінеді. Алғашқы тапсырма өте жылдам,әрі оңай оырндалды. Қатысушылар өз топтарымен орындарға жайғасты.

Реализация

ІІ . Сәлемдесу «Құдыретті есім » жаттығуы

Нұсқау: әрбір топтан мұғалімдер өз есімдерінің әріптеріне бойындағы артықшылықтарын атап таныстырады

Шарты : уақыт үнемдеу

Рефлексия : Өмірде адамнан асқан құндылық жоқ екендігін түсіндіре отырып, бақытты өмір сүру үшін өзін-өзі психологиялық тұрғыдан дайындауға, жеке қасиеттерін білуге тәрбиелей отырып, дұрыс қарым-қатынасқа түсу мәдениетін және жағымды «Мен» концепциясын қалыптастыру. 

Қорытынды : Шеберлік сыныбына қатысамын деп шыққан мұғалімдер өздерін есімдеріндегі әрбір әріппен басталатын бойындағы ерекшеліктері жөнінде айтып , жұмыс жасауға қолайлы орта қалыптасып , қыздырына түсті.

ІІІ . Сергіту сәті «Кім жылдам ? » жаттығуы

Жаттығуға нұсқау :Топ мүшелері түгел қатыса отырып , шапшаңдық танытып , тілдеспей суырған карточкада берілген фигураны бейнелеу (трапеция , ромб , құс жолы т.б.) Стикерлерге жапсырылған жасырын фигураларды қатысушы топ мүшелері тез жинақталып , шапшаңдық танытып, ұйымшылдықпен әрқайсысына берілген фигураны бейнеледі .

ІV . Негізгі бөлім № 1 «Өрмек » жаттығуы

Нұсқау: Қатысушылар шеңбер құра отырады. Ойынға барлығы қатысуы тиіс.
Жаттығу шарты: Топта белсенді оқыту формаларын қолданудың тиімділігін өз тәжірибемізден мысал келтіру арқылы ортақтасу.

Рефлексия : Оқытудың маңызды факторы -мұғалім мен оқушының тақырып
мәнін өз бетінше меңгеруі, түсінуі мен бағалай алуына қолайлы әдістер болып табылатыны туралы ой қорыту . Бұл жаттығу көпшілікке ұнады . Тіпті ұйымдастырушылар да қатысып, өз тәжірибесі мен шеберлігін ортаға салып , бір-бірінің ойларын жарыса отырып толықтырды.

VІ . Бекіту «Үміттер мен күдіктер» жаттығуы

«Ойлан-жұптас-бөліс» стратегиясы : Идеялар мен ойларды дамытудың құрылымдық әдісін көрсету

Мақсаты : Мұғалімдердің ғылыми-жаратылыстану  сауаттылығының кәсіби құзіреттілігін дамытуды   PISA бағдарламасы тапсырмаларын орындауда оқытудың белсенді стратегиялары орындауға оқушыларды  дайындау және жолдарын үйрету

Жаттығуға нұсқау : Оқушыларға уақыт талабына сай білім беру, алған білімін қоғам игілігіне жұмсай алатындай іскерлік қалыптастыру және оны дамыту үшін қолданылатын оқыту әдістері жөнінде пікір бөлісу . Тәжірибемізден күтілетін жетістіктерді алма ағашына жапсырамыз , ал қиындық келтіретін немесе жетіспеген тұстарын лимон ағашына жапсырып , ойымен бөліседі .

Шарты :Шыншылдық , мысалдардың өз тәжірибеден алынуы ,талдау , ойын ортаға салу , мұғалім-фасилитатор және мұғалім-челинжер ретіндегі рөлдерінің маңызы туралы өз тәжірибесімен бөлісу.

Барлық топ мүшелері PISA халықаралық бақылау аясындағы курстардан өтпесе де , белсенді оқыту формаларынан осы секілді жұмыстар арқылы хабардар екендігін анықтадық және тәжірибемізбен бөлістік .

Рефлексия

VІІ . Кері байланыс «Мейрамхана» жаттығуы

Нұсқау : Мейрамханада отырып , түстеніп болған соңғы көңіл күйін , «тәбетінің қанағаттануына » баға беру

Шарты : Мен тағы да тапсырыс берер едім….

Маған бәрінен де ұнағаны…

Менің аса тойғаным….

Маған дәмі ұнамады…

Мен қорыта келгендеймін… сипаттары бойынша өтілген шеберлік сыныбының жұмысына баға беру, ойларын жеткізу

Қорытынды : Бұл жаттығуға көрермендер де , қатысушылар да қатысып , әрбір сөйлемді өз ойларымен жалғады . Көпшіліктің жеткізген алғысы семинарды ұйымдастырушы Роза Нысанғалиқызына арналып, шеберлік сыныбына көңілдері тойып , бұл жұмыстар жалғасын табуына тілек білдірді .

VІІІ . Қоштасу «Топ естелік фотосы » жаттығуы

Нұсқау : Өз топтарының ұйымшылдығына , бірауыздылығына, жаттығуларды орындаудағы белсенділіктеріне балама тауып , оны суретке бейнелеу

Күтілетін нәтиже: Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы бүгінгі басты міндеттерінің бірі – жастарға терең білім беру мақсатында , оның негізі жалпы білім беретін мектептердің оқыту үрдісін жақсартуға білім саласына жаңа технологияларды енгізуге ұстаздар қауымының дайындығын көтеру , мұғалімдерге педагогикалық тәжірибесін жетілдіру мен бағалай білуге тәжірибе алмасу арқылы методикалық көмек көрсету .

Қорытынды : Қатысушылар топ болып , бірігіп гүлдің , теректің т.б. суреттер салып , оларға өздерінің есімдерін, естелік ретінде жылы тілектері мен көңіл-күйлерін бейнелеп, жазды.

Сабақ беруге және оқытуға барынша мақсатқа сай және креативті амалдарды дамытуда орталық аспект мұғалім мен оқушы арасындағы қарым - қатынастардың түсінікті болуы керек. Егер оқытуға белсенділік пен өзара әрекет кіретін болса, ол тиімдірек бола алады. 
Оқуды белсендіруге ықпал ететін кез келген тәсілді қолдау мектептің басынан бастап құқықтар тең бөлінген орын екенін білдіретін фактіні растайды; сабақ беру мен оқыту талқылау үдерісінде жүзеге асырылуға және ынтымақтастық қолдануға тиіс, сондықтан мұғалімдер оқушыларға өз бетінше орындауға , сыныпта белсенді ортаны қалыптастыратын оқыту үдерісін көңіл бөле ұйымдастыру керек.


Дайындаған : Искакова Алия Қайнетоллақызы
Атырау облысы

Құрманғазы ауданы

Облыстық «PISA халықаралық зерттеулері тапсырмаларын сабақта қолдану тиімділігі» атты семинары


Түрі : Шеберлік сыныбы


Тақырыбы : Белсенді оқыту формалары –

сапалы білім негізі


Дайындаған : Еңбекші жалпы орта мектебінің

І санатты химия пән мұғалімі

Искакова Алия Қайнетоллақызы
Жұмекен ауылы

2015 жыл


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Белсенді о?у формалары-сапалы білім негізі

Автор: Искакова Алия ?айнетолла?ызы

Дата: 17.04.2016

Номер свидетельства: 319520

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства