kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама: Отбасы мен балаба?шаны? бала т?рбиелеудегі ?арым-?атынасы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Баяндама: Отбасы мен балаба?шаны? бала т?рбиелеудегі ?арым-?атынасы

    Балаларымыз болаша?ымыз, бала т?рбиесі елімізді? ?леуметтік дамуыны?, ??рылымыны? келешегін ай?ындаушы деп есептейміз. Егемен елімізді? к?к туын желбіретер ерте?гі болаша?, я?ни б?гінгі б?лдіршіндер т?рбиесі аса ау?ымды, назар салатын басты м?селені? бірі.

     Бізді? мемлекетіміз б?гінгі та?да ?леуметтік, экономикалы? ж?не саяси негіздерін жа?а заман?а сай жасаушы мемлекет.

    Мемлекетіміз келешекте жас ?рпа?ты? елімізді? азаматы болуы ?шін денсаулы?ына, отбасына, ойын?а, білімге деген ???ы?тарын толы?ымен ?уаттап, ?абілеттерін барынша ж?зеге асыру ж?не ?лкен жетістіктерге жетуде табанды болуын ?алайды.

     Бала т?рбиесі ана с?тінен басталып, біреуді? біреуге ы?палы ар?ылы ?мір бойы ?алыптасатын к?рделі ??былыс. Т?рбиені? е? ал?аш?ы бастамасын отбасында алса, жал?асы балаба?шамен байланысады, я?ни бала т?рбиелене отырып білім алады.

      Отбасы адамзат ?о?амыны? е? ша?ын бейнесі. ?о?амда отбасы екі ?ызмет ат?арады, оны? бірі-д?ниеге ?рпа? ?келу, екіншісі-д?ниеге келген с?биді т?ндік жа?ынан дамытуды ?амтамасыз етіп, ?мір бойы рухани жа?ынан жетілдіріп, оны т?л?а ретінде ?алыптастыру.

      Отбасы т?рбиесі ?о?амда?ы ?згерістермен ты?ыз байланысты, сонды?тан ол ?о?ам м?ддесіне ?ызмет етуі тиіс. Отбасы е? ал?аш?ы т?л?аны дамытатын ?леуметтік орта. Отбасында баланы? т?л?алы? ?асиетіне ы?пал ететін к?птеген жа?дайлар болады. М?селен, отбасы м?шелеріні? м?дени де?гейі баланы? т?рлі ?леуметтік ??ндылы?тарды игеруіне игі ?серін тигізеді.

    Отбасында?ы жас ?рпа?ты? т?л?алы? ?асиеттерін ?алыптасуына ата-ананы?, отбасы м?шелеріні? ?арым-?атынасында?ы мейірімділік пен махаббат ?ажет. Толы? м?нді отбасы болу ?шін ата-ананы? ж?не бас?а отбасы м?шелеріні? береке –бірлікті, т?сінікті са?тауы, сонымен ?атар ?р отбасы м?шесіні? ???ы?ы ?ор?алуы тиіс.

    Тек осындай ізгілікті м?раттар отбасында орын ал?анда ?ана, Отанын, елін-жерін с?йетін, ?з ?лтыны? салт-д?ст?рін, сонымен бірге жалпы адамзатты? м?дени ??ндылы?тарды бойына сі?іріп, ?зіні? кісілік келбетін са?тай алатын т?л?а т?рбиелеуге болады. Бала отбасынан жа?сыны да, жаманды да бойына сі?іреді. Сонды?тан хал?ымыз «Бала ?яда не к?рсе, ?ш?анда соны іледі» дегендей бала т?рбиесі оны? д?ниеге келгеніні? ал?аш?ы к?нінен басталады. Адамзат ?рпа?ына отбасыны? аса ??нды ы?палы мен ?серін ?мірдегі бас?а еш н?рсені? к?шімен салыстыру?а болмайды. Бала?а ата-ана т?рбиесіні? орнын ешн?рсе толтыра алмайды. Я?ни, елді? ер-азамат т?рбиелеу, е? алдымен, отбасына ж?ктеліп отыр.

   Отбасы –адам баласыны? ?сіп-?нер, ?аз т?рар, ?анат ?а?ар ?ясы, алтын бесігі.Ол бала ?шін бір ?лкен ?лем,осы ?лемде бала ал?аш ?мірмен ?арым –?атынас жасап, ?мірді с?юді, ?иынды??а к?нуді, ?уануды, ?ай?ы?а орта? болу керек екенін ??ынып ?седі.Баланы? отбасында?ы т?л?алы? ?асиетін жетілдіретін жа?дайды? бірі –отбасы ішілік ж?не отбасынан тыс?ары ат?арылатын е?бек. Отбасында?ы к?нделікті т?рмыс ?ажеттілін ?амтамасыз етуден туындайтын е?бек баланы ?леуметтік ?атынас?а т?сіріп, оны ересек ?мірге т?рбиелейді. Сондай е?бекті? барысында баланы? жауапкершілігі артып, е?бек ету ?ажеттілігін т?сінетін болады. Отбасы т?рбиесі кешнеді педагогикалы? ма?саттылы? ар?ылы іске асады.  Сонды?тан кез келген педагогикалы? т?рбие отбасымен ?арым-?атынас жасамай іске аспайды. Сонды?тан балаба?шада?ы о?у-т?рбие ісінде басты ма?саты ата-анамен ты?ыз байланыста ж?мыс ж?ргізу болып саналады. Б?л барлы? педагогтерге т?сінікті жайт, дегенмен ?лі к?нге дейін балаба?ша мен ата-аналармен ж?мыс ж?ргізу к?зіргі к?нні? ?зекті м?селеріні? бірі болып т?р деп ойлаймын. Сол себебтен балаба?ша ?жымы, т?жірибелі педагогтерді? ж?мысыны? ар?асында б?лдіршіндерге е? жа?ын адамдарды? бізбен бірге бірлесе отырып т?рбие ісіне араласуына ат салысып ж?мыс ж?ргізуіміз керек. Біз бірге болуымыз керек екенін ??ындыру бізді? басты міндеттерімізді? бірі екенін естен шы?армауымыз керек.

    Отбасында?ы т?рбиені? тиімді болуы онда?ы ?арым-?атынас т?рлеріні? орны?уына байланысты. Отбасында т?рлі ?арым-?атынастар орын алады:

·         ынтыма?тасты? ?арым-?атнас, я?ни отбасы м?шелеріні? ?зара ?арым-?атынасы т?сініктік пен к?мекке ба?ытталады.

·         орта? м?ддеге негізделген біры??ай ?арым –?атынас

·         жа?сы ?арым-?атынасты са?тай отырып, ?зара жетістікке жетуді к?здеген ?арым-?атынас

·         б?секелестік, барлы? жа?дайда ?зіні? б?секеде ?туын к?здеген ?арым-?атынас;

·         т?рлі себептермен туында?ан отбасында?ы ?айшылы?ты ?арым-?атынас;

Демек, ?р отбасында т?рлі ?арым-?атынасты? орны?уынан баланы? жеке т?л?алы? ?асиеті ?алыптасады. Отбасында т?рлі ?арым-?атынас ?алыптары к?рініс береді. Кейбір отбасында отбасы м?шелерін бетімен ж?береді, м?ндай жа?дайда еш?андай ?арым –?атынас болмайды. Ал,кейбір отбасында бедел орын ал?ан ?арым-?атынас орнайды. Оны? да ?зіндік ерекшеліктері бар, онда біреуді? бас?алар?а басымдылы? танытуы, б?йыруы баланы? т?л?алы? ?асиетіні? дамуына жа?ымсыз ы?пал етеді. ?азіргі кезде заман а?ымына ?арай,  отбасында демократиялы? ?арым-?атынас?а ?мтылушылы? бар, я?ни ?р отбасы м?шесі те? ???ы?ты ?арым-?атынасты орнатуды к?здейді.

    Т?йіндей келе, отбасында орны??ан ?арым-?атынас т?рі мен ?алыптарына с?йкес баланы? т?л?алы? ?асиеттері ?аланады. Бала ?р?ашанда ата-анадан  ж?рек жылуын, мейірімділікті ?ажет етеді, ол ата-ананы ?мірді? тірегі санайды. Бала ?шін ата-ана игілік жасаушы, ?лгі ?неге к?рсетуші ж?не а?ыл-ке?ес айтушы болып танылады.

  ?азіргі отбасы т?рбиесіндегі басты нысана баламен рухани ?ндестік пен ?йлесімдікке ?мтылу, ата-баба м?расын са?тау?а к??іл б?лу, халы?ты? т?лімдік м?расын б?гінгі к?нмен саба?тастыру болып табылады. Осы?ан орай, отбасында е?бекс?йгіштікке, баланы? жасына сай е?бек т?рлеріне ж?не ?о?амды? –пайдалы е?бекке баулудыіске асыру ?ажет. Ата-ана ж?не ?леуметтік орта, я?ни балаба?ша болаша? азаматты? денсаулы?ын жастайынан са?тау ?шін, оны? т?ніні? д?рыс т?зеліп ?алыптасуына, салауатты ?мір салтын ны?айту?а ерекше м?н бергені б?гінгі к?нні? ?зекті м?селесіні? бірі болып саналады.

     ?р отбасы ата тегінен келе жат?ан к?сібін, ?нерін, та?да?ан е?бегін ??рметтеп, оны кейінгі ?рпа??а ?лгі -?неге еткен, бірлесіп ат?ар?ан пайдалы-?о?амды? е?бек барысында адамгершілік ?а?идаларды ?ата? са?тап, дамытып отыр?ан, ?рпа?ына а?ыл –ке?ес беріп, ата-к?сібін ??рметтеп, ?алыптас?ан д?ст?рді жетілдірген.

    Б?гінгі  к?н заман талабына сай о?у-т?рбие ?рдісінде ?йымдастыруда ?р баланы жеке т?л?а ретінде ?абылдап, т?рбие ісіне ата-ананы тікелей ?атыстыруды? о? н?тиже беретінін ?мір мен т?жірибе д?лелдеп отыр. Сонды?тан к?птеген жылдар бойы осы ба?ытта ?ажырлы е?бектер ж?ргізіліп келеді. Бізді? балаба?шада осы ба?ытта ата-аналармен талмай е?бек етіп ?з алдына мынадай ма?сат міндеттерді ?ойып отыр. «?здіксіз білім беру мен сауы?тандыру, т?рбиелеу ж?мысында ке?істік ??ру саба?тасты?ын ж?зеге асыру» я?ни, ата-ана бала т?рбиелеу ісіне белсене ат салысу ?шін белгілі бір ж?йе ??ра отырып ж?мыс ж?ргізу. Осы міндеттерді іске асыру барысында «Т?рбиеші-ата-ана» м?селесіне ерекше к??іл б?лініп отырады. Балаба?ша ?жымы осы м?селерді талдап, тал?ылай отырып ата-аналармен ж?мыс ж?ргізуді мынадай б?лімдерге б?ліп ?арады?. «О?и отырып, то?и отырайы?», «?з ойы?ды бас?амен б?ліс», «Біз біргеміз».

   «О?и отырып, то?и отырайы?» б?лімінде балаба?ша педагогтары ата-аналармен бірлесе отырып о?у-т?рбие процесінде ж?мыс ат?арады.Б?л б?лімде ата-аналар?а т?рлі жарыстар жарнама жасау, семинар ке?естер беру ар?ылы ж?мыс іске асырылады. Сонымен бірге, педагог-т?рбиешілер де тек балалармен, ата-аналармен ж?мыс ж?ргізіп ?оймай ?з білімдерін жа?аша толы?тыру?а талпынады. ?р педагог –т?рбиеші ж?мыс ба?ытын іздей отырып жа?а ?рдістегі т?рбиеге тап болары с?зсіз деп ойлаймын.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама: Отбасы мен балаба?шаны? бала т?рбиелеудегі ?арым-?атынасы»

Баяндама: Отбасы мен балабақшаның бала тәрбиелеудегі қарым-қатынасы


    Балаларымыз болашағымыз, бала тәрбиесі еліміздің әлеуметтік дамуының, құрылымының келешегін айқындаушы деп есептейміз. Егемен еліміздің көк туын желбіретер ертеңгі болашақ , яғни бүгінгі бүлдіршіндер тәрбиесі аса ауқымды , назар салатын басты мәселенің бірі.

     Біздің мемлекетіміз бүгінгі таңда әлеуметтік, экономикалық және саяси негіздерін жаңа заманға сай жасаушы мемлекет .

    Мемлекетіміз келешекте жас ұрпақтың еліміздің азаматы болуы үшін денсаулығына, отбасына, ойынға, білімге деген құқықтарын толығымен қуаттап, қабілеттерін барынша жүзеге асыру және үлкен жетістіктерге жетуде табанды болуын қалайды.

     Бала тәрбиесі ана сүтінен басталып, біреудің біреуге ықпалы арқылы өмір бойы қалыптасатын күрделі құбылыс. Тәрбиенің ең алғашқы бастамасын отбасында алса, жалғасы балабақшамен байланысады, яғни бала тәрбиелене отырып білім алады.

      Отбасы адамзат қоғамының ең шағын бейнесі. Қоғамда отбасы екі қызмет атқарады, оның бірі-дүниеге ұрпақ әкелу, екіншісі-дүниеге келген сәбиді тәндік жағынан дамытуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани жағынан жетілдіріп, оны тұлға ретінде қалыптастыру.

      Отбасы тәрбиесі қоғамдағы өзгерістермен тығыз байланысты, сондықтан ол қоғам мүддесіне қызмет етуі тиіс. Отбасы ең алғашқы тұлғаны дамытатын әлеуметтік орта. Отбасында баланың тұлғалық қасиетіне ықпал ететін көптеген жағдайлар болады. Мәселен, отбасы мүшелерінің мәдени деңгейі баланың түрлі әлеуметтік құндылықтарды игеруіне игі әсерін тигізеді.

    Отбасындағы жас ұрпақтың тұлғалық қасиеттерін қалыптасуына ата-ананың, отбасы мүшелерінің қарым-қатынасындағы мейірімділік пен махаббат қажет. Толық мәнді отбасы болу үшін ата-ананың және басқа отбасы мүшелерінің береке –бірлікті , түсінікті сақтауы, сонымен қатар әр отбасы мүшесінің құқығы қорғалуы тиіс.

    Тек осындай ізгілікті мұраттар отбасында орын алғанда ғана, Отанын, елін-жерін сүйетін, өз ұлтының салт-дәстүрін, сонымен бірге жалпы адамзаттық мәдени құндылықтарды бойына сіңіріп, өзінің кісілік келбетін сақтай алатын тұлға тәрбиелеуге болады. Бала отбасынан жақсыны да, жаманды да бойына сіңіреді. Сондықтан халқымыз «Бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей бала тәрбиесі оның дүниеге келгенінің алғашқы күнінен басталады. Адамзат ұрпағына отбасының аса құнды ықпалы мен әсерін өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Балаға ата-ана тәрбиесінің орнын ешнәрсе толтыра алмайды. Яғни , елдің ер-азамат тәрбиелеу, ең алдымен , отбасына жүктеліп отыр.

   Отбасы –адам баласының өсіп-өнер, қаз тұрар, қанат қағар ұясы, алтын бесігі.Ол бала үшін бір үлкен әлем,осы әлемде бала алғаш өмірмен қарым –қатынас жасап, өмірді сүюді, қиындыққа көнуді, қуануды, қайғыға ортақ болу керек екенін ұғынып өседі.Баланың отбасындағы тұлғалық қасиетін жетілдіретін жағдайдың бірі –отбасы ішілік және отбасынан тысқары атқарылатын еңбек. Отбасындағы күнделікті тұрмыс қажеттілін қамтамасыз етуден туындайтын еңбек баланы әлеуметтік қатынасқа түсіріп, оны ересек өмірге тәрбиелейді. Сондай еңбектің барысында баланың жауапкершілігі артып, еңбек ету қажеттілігін түсінетін болады. Отбасы тәрбиесі кешнеді педагогикалық мақсаттылық арқылы іске асады.  Сондықтан кез келген педагогикалық тәрбие отбасымен қарым-қатынас жасамай іске аспайды. Сондықтан балабақшадағы оқу-тәрбие ісінде басты мақсаты ата-анамен тығыз байланыста жұмыс жүргізу болып саналады. Бұл барлық педагогтерге түсінікті жайт, дегенмен әлі күнге дейін балабақша мен ата-аналармен жұмыс жүргізу кәзіргі күннің өзекті мәселерінің бірі болып тұр деп ойлаймын. Сол себебтен балабақша ұжымы , тәжірибелі педагогтердің жұмысының арқасында бүлдіршіндерге ең жақын адамдардың бізбен бірге бірлесе отырып тәрбие ісіне араласуына ат салысып жұмыс жүргізуіміз керек. Біз бірге болуымыз керек екенін ұғындыру біздің басты міндеттеріміздің бірі екенін естен шығармауымыз керек.

    Отбасындағы тәрбиенің тиімді болуы ондағы қарым-қатынас түрлерінің орнығуына байланысты. Отбасында түрлі қарым-қатынастар орын алады:

  • ынтымақтастық қарым-қатнас, яғни отбасы мүшелерінің өзара қарым-қатынасы түсініктік пен көмекке бағытталады.

  • ортақ мүддеге негізделген бірыңғай қарым –қатынас

  • жақсы қарым-қатынасты сақтай отырып, өзара жетістікке жетуді көздеген қарым-қатынас

  • бәсекелестік , барлық жағдайда өзінің бәсекеде ұтуын көздеген қарым-қатынас;

  • түрлі себептермен туындаған отбасындағы қайшылықты қарым-қатынас;

Демек, әр отбасында түрлі қарым-қатынастың орнығуынан баланың жеке тұлғалық қасиеті қалыптасады. Отбасында түрлі қарым-қатынас қалыптары көрініс береді. Кейбір отбасында отбасы мүшелерін бетімен жәбереді, мұндай жағдайда ешқандай қарым –қатынас болмайды. Ал ,кейбір отбасында бедел орын алған қарым-қатынас орнайды. Оның да өзіндік ерекшеліктері бар, онда біреудің басқаларға басымдылық танытуы, бұйыруы баланың тұлғалық қасиетінің дамуына жағымсыз ықпал етеді. Қазіргі кезде заман ағымына қарай,  отбасында демократиялық қарым-қатынасқа ұмтылушылық бар, яғни әр отбасы мүшесі тең құқықты қарым-қатынасты орнатуды көздейді.

    Түйіндей келе, отбасында орныққан қарым-қатынас түрі мен қалыптарына сәйкес баланың тұлғалық қасиеттері қаланады. Бала әрқашанда ата-анадан  жүрек жылуын , мейірімділікті қажет етеді, ол ата-ананы өмірдің тірегі санайды. Бала үшін ата-ана игілік жасаушы, үлгі өнеге көрсетуші және ақыл-кеңес айтушы болып танылады.

  Қазіргі отбасы тәрбиесіндегі басты нысана баламен рухани үндестік пен үйлесімдікке ұмтылу , ата-баба мұрасын сақтауға көңіл бөлу, халықтың тәлімдік мұрасын бүгінгі күнмен сабақтастыру болып табылады. Осыған орай, отбасында еңбексүйгіштікке , баланың жасына сай еңбек түрлеріне және қоғамдық –пайдалы еңбекке баулудыіске асыру қажет. Ата-ана және әлеуметтік орта, яғни балабақша болашақ азаматтың денсаулығын жастайынан сақтау үшін , оның тәнінің дұрыс түзеліп қалыптасуына , салауатты өмір салтын нығайтуға ерекше мән бергені бүгінгі күннің өзекті мәселесінің бірі болып саналады.

     Әр отбасы ата тегінен келе жатқан кәсібін, өнерін, таңдаған еңбегін құрметтеп, оны кейінгі ұрпаққа үлгі -өнеге еткен, бірлесіп атқарған пайдалы-қоғамдық еңбек барысында адамгершілік қағидаларды қатаң сақтап, дамытып отырған, ұрпағына ақыл –кеңес беріп, ата-кәсібін құрметтеп, қалыптасқан дәстүрді жетілдірген.

    Бүгінгі  күн заман талабына сай оқу-тәрбие үрдісінде ұйымдастыруда әр баланы жеке тұлға ретінде қабылдап, тәрбие ісіне ата-ананы тікелей қатыстырудың оң нәтиже беретінін өмір мен тәжірибе дәлелдеп отыр. Сондықтан көптеген жылдар бойы осы бағытта қажырлы еңбектер жүргізіліп келеді. Біздің балабақшада осы бағытта ата-аналармен талмай еңбек етіп өз алдына мынадай мақсат міндеттерді қойып отыр. «Үздіксіз білім беру мен сауықтандыру, тәрбиелеу жұмысында кеңістік құру сабақтастығын жүзеге асыру» яғни, ата-ана бала тәрбиелеу ісіне белсене ат салысу үшін белгілі бір жүйе құра отырып жұмыс жүргізу. Осы міндеттерді іске асыру барысында «Тәрбиеші-ата-ана» мәселесіне ерекше көңіл бөлініп отырады. Балабақша ұжымы осы мәселерді талдап, талқылай отырып ата-аналармен жұмыс жүргізуді мынадай бөлімдерге бөліп қарадық. «Оқи отырып, тоқи отырайық» , «Өз ойыңды басқамен бөліс» , «Біз біргеміз» .

   «Оқи отырып, тоқи отырайық» бөлімінде балабақша педагогтары ата-аналармен бірлесе отырып оқу-тәрбие процесінде жұмыс атқарады.Бұл бөлімде ата-аналарға түрлі жарыстар жарнама жасау, семинар кеңестер беру арқылы жұмыс іске асырылады. Сонымен бірге, педагог-тәрбиешілер де тек балалармен, ата-аналармен жұмыс жүргізіп қоймай өз білімдерін жаңаша толықтыруға талпынады. Әр педагог –тәрбиеші жұмыс бағытын іздей отырып жаңа үрдістегі тәрбиеге тап болары сөзсіз деп ойлаймын.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Дошкольникам

Скачать
Баяндама: Отбасы мен балаба?шаны? бала т?рбиелеудегі ?арым-?атынасы

Автор: Досмуратова Куляш Абжалиевна

Дата: 18.04.2016

Номер свидетельства: 319922

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства