kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?ыс ?ызы?ы" та?ырыбында тіл дамытудан саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

   " ?ткенге ?арап басымызды иеміз, ерте?ге ?арап білек сыбанамыз" демекші, б?гінгі бала – ерте?гі азамат. Сонды?тан ?азіргі мектепті? басты ма?саты – баланы? таби?и к?штері мен м?мкіншіліктеріні? ашылуына ?олайлы жа?дай жасау. Білім беру мазм?нын жа?арту, ?здіксіз білім беру ж?йесін дамыту - б?гінгі к?нні? талабы. Б?гінгі о?ыту ж?йесінде жа?а технологияларды пайдалану т?жірибеге еніп,о?  н?тижелер беруде.                                                                                  

    ?аза?стан Республикасыны? "Білім туралы" за?ында: "Білім беру ж?йесіні? басты ма?саты – ?лтты? ж?не жалпы адамзатты? ??ндылы?-    тар негізінде жеке т?л?аны? ?алыптасуына ?ажетті жа?дай жасау" делінген. Жас ?рпа? – елімізді? ерте?і, болаша?ы.   Ендеше, білім беру саласында?ы басты міндет ?лтты? ерекшеліктерді есепке ала отырып, жас ?рпа??а білім мен т?рбие беру ісін жетілдіру, жеке т?л?аны ?алыптастыру болып табылады.  С?йлесу іскерлігі, с?йлесу т?рлерін о?ытуды? ?ай-?айсысы болмасын, сапалы ?діспен жалпы ?дістеме м?селесіне келіп тіреледі.  Уа?ыт талабына сай о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілетін дамыту ?шін о?ытуды? жа?а а?паратты? техникасын пайдалан?ан ж?н деп ойлаймын. О?у-т?рбие ?рдісін даралауда о?ушыны жеке т?л?а ретінде ?абылдау, я?ни о?ушыны? ?зіндік танымды? іс-?рекетін ?алыптастыру?а ба?ыттау, білім беруде жеке о?ытуды дамыту, к?зделуі ?ажет.  К?рнекті педагог                                                                                    

В. А. Сухомлинский: "Саба? жас?спірімдерді? интелектуалды ?мірінде ??р ?ана саба? болып ?оймас ?шін, ол ?ызы?ты болуы керек. Осы?ан ?ол жеткенде ?ана мектеп жас?спірімдер ?шін рухани ?мірді? тілеген оша?ына, м??алім осы оша?ты? ??рметті иесімен са?таушысына, кітап-м?дениетті? ба?а жетпес ?азынасына айналады"-деп айт?ан екен. Міне, осы?ан сай бастауыш сыныпта о?у ?рекеті ?алыптасуыны? ?уатты ж?ретіні, оны? мазм?ны о?у тапсырмалары т?рінде берілетіндігі, о?у тапсырмаларын ?здігімен шешіп орындайтын орта? т?сілдеріне ?йрету, бір п?ннен ал?ан білім, білік, да?дыны екінші п?нді о?ыту?а тірек ету, бай?ал?ан кемшіліктерді т?зетуді о?ушыларды? ?здері орындайтынды- ?ы, ?рбір орындал?ан тапсырманы? ма?сатын аны?тауы, т.б. м?селелер ?амтылады. Оны іс ж?зіне асыру ж?йелі ж?мысты ?ажет етеді.

    «Шы?армашылы?» с?зіні? т?ркіні этимологиясы «шы?ару», «ойлап табу» дегенге келіп саяды. Демек жа?а н?рсе ойлап табу, сол ар?ылы жетістікке ?ол жеткізу деп т?сіну керек. Философиялы? с?здікте «шы?армашылы? ?айталанбайтын тарихи-?о?амды? м?ні бар, жо?ары сапада?ы жа?алы? ашатын іс-?рекет», — деп т?сіндіріледі. Ал к?рнекті психолог Л.С. Выготский «шы?армашылы? деп жа?алы? ашатын ?рекетті ата?ан».

      Шы?армашылы? — ?те к?рделі психологиялы? процесс. Ол іс-?рекетті? т?рі бол?анды?тан тек адам?а ?ана т?н. ?за? жылдар бойы шы?армашылы? барлы? адамны? ?олынан келе бермейді деп ?арастырылып келсе, ?азіргі ?ылым жетістіктері ?абілетті? м?ндай д?режесіне белгілі бір шарттар орындал?ан жа?дайда кез келген баланы к?теруге болатынды?ы жайлы к?п айтуда.

     ?зімні? т?жірибемде о?ыту барысында алдыма ?ой?ан ма?сатым - о?ушыны субъект ретінде о?у ісіне ?зінше ?ызы?тыратын, о?ан ?абілетін арттыратын жа?дай ту?ызу. Е?  бастысы о?у  ?рдісін жа?аша ?йымдастыру, о?ушыларды? о?уда?ы іс- ?рекеті ар?ылы ойлау да?дыларын жетілдіру, ?з бетінше білім алу процесінде бірлесе ?рекет ету. Сонды?тан,жа?а технологияны пайдалану дегенде, ?з басым интерактивті та?таны барынша к?п ?олдану?а тырысамын. Б?л жа?дайда интерактивті та?та к?п р?л ат?арады. Я?ни , уа?ытты ?тымды ?рі тимді пайдалану?а мол м?мкіншілік береді. Ж?мысты? к?птеген т?рлерін ж?ргізуге болады.Байланыстыра с?йлеуді? за?дылы?тарын о?ушы?а ереже т?рінде емес, практикалы? жолдармен ?йретуде, грамматикалы? аны?тамаларды, тілдік нормаларды игертуде интерактивті та?таны? к?мегі мол.Бастауыш сыныптарда , ?сіресе 1-сыныпта суретпен ж?мыс, тіл дамыту ж?мыстарын барынша к?птеп ж?ргізуге тура келеді. 

      Білім беру реформалауды? ма?саты – ?алы? б??ара топтарын сапалы біліммен ?амтамасыз ететіндей білім беруді? тиімді ж?йесін жасау, ?лтты? білім беру ж?йесін ?лемдік білім ке?істігіне кіріктіру. Б?л ма?сат ?аза?стан Республикасы Президентіні? 4 желто?сан 2001 жыл?ы №735 б?йры?ымен бекітілген ?аза?стан Республикасы дамуыны? 2010 жыл?а дейінгі стратегиялы? жоспарында к?рсетілген.Со?ан байланысты білім беру саласы бойынша басты назар адам?а ал?ан білімді ?олдану?а ?ажетті ж?не ?здіксіз»о?у?а м?мкіндік беретін біліктер мен да?дыларды ?амтитын сапалы білім беру ж?йесін ??ру?а ба?ытталуы тиіс. Стратегиялы? жоспарда ?ойыл?ан м?селені шешуді? о?тайлы жолы ретінде білім беру процесіні? со??ы н?тижесінде ба?дарлан?ан, м?дделі адамдарды? ?ажеттіліктері  мен м?мкіндіктеріні? ескеретін білім стандартына к?шу ?сынылады. Осы орайда, ?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? 2011-2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасы жал?асын таппа?.

      О?ушыларды? белсенділігі мен танымды? іс-?рекеттері ар?ылы шы?армашылы?ын дамыту, ?ажетті жа?дайда айры?ша шешім ?абылдай алатын жеке т?л?аны дайындау, осы?ан орай о?ытуды ізгілендіру, алда т?р?ан ?лкен міндет екені м?лім. Т?жырымдамада, о?у ба?дарламасында о?у ?рекеті ерекше атал?ан. Ол – за?ды ??былыс

Просмотр содержимого документа
«физика -әлем кілті 8кл»

Сыныптан тыс жұмыс.

Тақырыбы: Физика – әлем кілті.

Мақсаты:

Білімділік: 8-сынып оқушыларының «Электр құбылыстары, Тұрақты электр тогы» тарауларынан алған білімдерін пысықтау,тексеру,тиянақтау.

Дамытушылық: Логикалық ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту, зейінін шоғырландыру, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыру.

Тәрбиелік: Шапшаңдыққа, ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа, өз бетінше ізденуге, мейірімділікке баулу. Бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру.

Сабақтың түрі: Сайыс сабақ.

Сабақтың типі: Қайталау, қорытындылау, білімдерін жинақтау.

Сабақтың әдісі: ойын элементтері, сұрақ-жауап, тест сұрақтары, есептер шығару, талдау,викториналық сұрақтар,

Сабақтың көрнекілігі: плакаттар, интерактивті тақта, электронды оқулық,слайдтар,физикалық құралдар, тест сұрақтары, викториналық сұрақтар, есептер жинағы, суреттер,

Пәнаралық байланыс: математика, әдебиет, астрономия, химия

Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі.

Топтардың сәлемдесуі,белгісін қорғау, ұраны.

Сабақтың өтілуі:

1-сайыс. «Бәйге» Әр топ өздерінің дайындап келген викториналық сұрақтарын кезектесіп қояды. /7сұрақтан/ Әрбір дұрыс жауапқа 1ұпайдан беріледі.

2-сайыс. «Ойлан тап» Төмендегі сөздердегі әріптерді физикалық шамалардың аттары мен өлшем бірліктері шығатындай етіп, кестеге орналастыру керек.

3-сайыс. «Кім жүйрік» Есептер шығару.

4-сайыс. «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар»

5-сайыс. «Кім мықты» , «Білімді мыңды жығар, білекті бірді жығар»

Топ басшыларының сайысы. Тест сұрақтарын шешу.

6-сайыс. Оқушы шығармашылығы және оны қорғау. /5 ұпайдан/1-сайыс. «Бәйге» Әр топ өздерінің дайындап келген викториналық сұрақтарын кезектесіп қояды.

/7сұрақтан/ Әрбір дұрыс жауапқа 1ұпайдан беріледі.

2-сайыс. «Ойлан тап» Төмендегі сөздердегі әріптерді физикалық шамалардың аттары мен өлшем бірліктері шығатындай етіп, кестеге орналастырыңдар:

кош тікү, неурек, дерекгі, элекзартрыяд, элекдылықсымыйтр, шікнемті дерекгі, зұқыдын, трме,пемар, тьлов, мо, нолук, дафар, м*мо, неурекікл, тоньюн/ ноклу, шкү

Физ шама/ң

аттары

Физ.шама/ң

белгіленуі


Физ. шама/ң өлшем бірлігі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Әрбір дұрыс жауапқа 1ұпайдан беріледі.

3-сайыс. «Кім жүйрік» Есептер шығару. /Әр дұрыс есепке 3ұпайдан/

I топ . «Атом»

1. Аккумулятордағы 0,25 Кл зарядты орын ауыстырғанда 0,7 Дж жұмыс жасалса, онда аккумулятор үйектеріндегі потенциалдар айырымы қандай?

2. Арақашықтығы 2см, 2*10-9Кл және 4*10-18Кл зарядтармен зарядталған вакуумдегі бірдей екі кішкене шар қандай күшпен әрекеттеседі?

3. Реостатқа 12В кернеу түсірілген. Егер реостаттың кедергісі 600Ом болса, одан өтетін ток күші неге тең?

II топ. «Электрон»

1. Сыйымдылығы 3*10-6Ф конденсаторға 4,4*10-4Кл заряд беру үшін конденсаторды қандай кернеуге дейін зарядтау керек?

2. Ұзындығы 80см, көлденең қимасының ауданы 0,2мм2 алюминий сымның кедергісін анықтаңдар.Алюминийдің меншікті кедергісі 2,7*10-8 Ом*м

3. Өзара параллель өткізгіш пластиналар арасындағы кернеу 1000В. Пластиналардың арақашықтығы 4м болса, олардың арасындағы өрістің кернеулігін анықтаңдар.

III топ. «Протон»

1. Ток көзі ішінде 10Кл зарядты оның бір полюсінен екінші полюсіне тасымалдау үшін бөгде күштер 30Дж жұмыс атқарады. Ток көзінің ЭҚК-і неге тең?

2. Ұзындығы 200м,көлденең қимасының ауданы 2мм2 мыс сымның кедергісін анықта. Мыс сымның меншікті кедергісі 1,68*10-8 Ом*м

3. Кернеулігі 130Н/Кл болатын жердің электр өрісінде орналасқан электрондарға осы өріс қандай күшпен әсер етеді?

Жанкүйерлерге қойылатын физикалық жұмбақтар:

Пайдаланған мені жұрт,

Отын және жарыққа.

Қызмет етем әрқашан

Түсіне білген халыққа ( Электр тогы –электрический ток)

Қозғалысқа келтіріп,

Жылдамдығын береді.

Өлшемдерін қарасаң,

Ньютонға ол келеді. ( Күш- сила)

Көкке қараған, жұлдыз санаған. (Телескоп)

Қара бұлтты жамылып, Сыр тұнған алқа.

Алуан түске малынып,құлпырған алқа.(Кемпірқосақ- радуга)

Дамыл таппай жұтқаның,

Өмір нәрі,ұққаным. (Ауа-воздух)

Өзі затты құрайды,

Теңесуге таразыны сұрайды. (Масса)Дұрыс жауаптарын тапқан оқушы өз ұпайын қалаған тобына беруге болады.

4-сайыс. «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар»

«Мың рет естігенше,бір рет көзіңмен көрде, қолыңмен жаса»

«Табиғатты зерттеудің ғылыми әдісі - эксперимент»

I топ . «Атом»

Жұмыстың аты: Тізбек бөлігі үшін Ом заңын тексеру.

Берілген құралдар: амперметр,вольтметр, қыздыру шамы, гальвани элементі, кілт, өткізгіш сымдар. Тапсырмалар:

а) Электр тізбегін құрастырып, сызбасын сыз.

б) Амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын анықта.

в) Ток күші мен кернеудің мәнін біле отырып, электр кедергісін есепте.

II топ. «Электрон»

Жұмыстың аты: Электр тогының қуатын өлшеу.

Берілген құралдар: амперметр,вольтметр, қыздыру шамы, гальвани элементі, кілт, өткізгіш сымдар. Тапсырмалар:

а) Электр тізбегін құрастырып, сызбасын сыз.

б) Амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын анықта.

в) Электр тогының қуатын есепте.

III топ. «Протон»

Жұмыстың аты: Электр тогының жұмысын өлшеу./электронды оқулықтан/

Берілген құралдар: амперметр,вольтметр, қыздыру шамы, гальвани элементі, кілт, өткізгіш сымдар,секундомер. Тапсырмалар:

а) Сызбасын сыз.

б) Амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын анықта.

в) Электр тогының жұмысын есепте.5-сайыс. «Кім мықты» , «Білімді мыңды жығар, білекті бірді жығар»

Топ басшыларының сайысы. Тест сұрақтарын шешу.

1. Кремний атомында 14электрон бар. Дұрыс жауапты таңда.

А)Кремний атомының ядросында 14 бөлшек бар.

В)Кремний атомының ядросына 14 протон кіреді.

С) Кремнийдің оң ионының массасы кремнийдің атомының массасынан үлкен.

2.Электр шамдарында токтың қандай әсері қолданылады?

А)Магниттік В)Механикалық С)Жылулық

3. Кулон заңының формуласы:

А) F = m*g В) F = E/g С) F = k*g1*g2/r2

4. Конденсатордың шартты белгісі:

А) В) С)5. Екі резистор тізбектей қосылған, біреуінің кедергісі 25Ом,екіншінікі 50Ом. Дұрыс жауапты таңда: А) Резисторлардың жалпы кедергісі 50 Омнан кем.

В) Екі резисторда кернеу бірдей. С) Ток күші екі резисторда бірдей.6. Магнитпен детальды көтергенде токтың қандай әсері қолданылады?

А)Магниттік В)Механикалық С)Жылулық

7. Күміс атомының ядросында 107 бөлшек бар. Ядроның айналасында 47 электрон айналады.Дұрыс жауапты таңда.

А) Күміс атомының ядросында 107 бөлшек, 47 нейтрон бар.

В) Күміс атомының ядросына 47 нейтрон, 60 протон кіреді.

С) Күмістің атомының ядросына 47 протон, 60 нейтрон кіреді.

8. Шамдағы ток күші мен кернеуді өлшеу үшін амперметр мен вольтметр шамға қалай қосылу керек? Дұрыс жауапты таңда.

А) Амперметрде, вольтметрде тізбектей.

В)Амперметр,вольтметр параллель.С) Амперметр тізбектей, вольтметр параллель.

9. Дұрыс сызбаны көрсет.

А) В) С)10. Екі резистор параллель қосылған, біреуінің кедергісі 2Ом,екіншінікі 4Ом. Дұрыс жауапты таңда: А) Бірінші резисторда ток күші екіншіге қарағанда артық. В) Бірінші резисторда кернеу артық. С) Резисторлардың жалпы кедергісі 4 Омнан үлкен.

11. Кремний атомында 14электрон бар. Дұрыс жауапты таңда.

А)Кремний атомының ядросында 14 бөлшек бар.

В)Кремний атомының ядросына 14 протон кіреді.

С) Кремнийдің оң ионының массасы кремнийдің атомының массасынан үлкен.

12.Өткізгіш арқылы ток жүреді. Дұрыс жауапты таңда?

А) Егер өткізгіштегі кернеуді 3 есе көбейтсек, ток күші 3 есе көбейеді.

В) Егер өткізгіштегі кернеуді 3 есе көбейтсек , оның кедергісі 3 есе көбейеді.

С) Өткізгіштегі ток күші түсірілген кернеуге кері пропорционал.

13. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңының формуласын көрсет.

А) I = U*R В) I = U/R С) U = I / R

14. Екі резистор параллель қосылған, біреуінің кедергісі 2Ом,екіншінікі 4Ом. Дұрыс жауапты таңда: А) Бірінші резисторда ток күші екіншіге қарағанда артық. В) Бірінші резисторда кернеу артық. С) Резисторлардың жалпы кедергісі 4 Омнан үлкен.

15. Кедергі /резистор/ шартты белгісі:

А) В) С)6-сайыс. Оқушы шығармашылығы және оны қорғау. /5 ұпайдан/

Музыкалық үзіліс,ән -күй

Әділ-қазылар алқасы ұпайларын есептеп, қорытындысын шығарады,орын береді. Оқушылар марапатталады.Просмотр содержимого презентации
«Физика - әлем кілті 8 кл»

Тақырыбы: Физика – әлем кілті Сайыс сабақ Физика пәнінің мұғалімі Бижанова Гүлжан Әмзеқызы

Тақырыбы: Физика – әлем кілті

Сайыс сабақ

Физика пәнінің мұғалімі

Бижанова Гүлжан Әмзеқызы

Мақсаты:

Мақсаты:

 • Білімділік : 8-сынып оқушыларының « Электр құбылыстары, Тұрақты электр тогы » тарауларынан алған білімдерін пысықтау,тексеру,тиянақтау.
 • Дамытушылық : Логикалық ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту, зейінін шоғырландыру, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыру.
 • Тәрбиелік : Шапшаңдыққа, ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа, өз бетінше ізденуге, мейірімділікке баулу. Бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру .
I – топ . « Атом » II-топ. « Электрон » III-топ. « Протон »

I топ . « Атом »

II-топ. « Электрон »

III-топ. « Протон »

Ұйымдастыру кезеңі. 1-сайыс. « Бәйге » Әр топ өздерінің дайындап келген викториналық сұрақтарын кезектесіп қояды. 2-сайыс. « Ойлан тап » Төмендегі сөздердегі әріптерді физикалық шамалардың аттары мен өлшем бірліктері шығатындай етіп, кестеге орналастыру керек. 3-сайыс. « Кім жүйрік » Есептер шығару. 4-сайыс. «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» 5 - сайыс «Кім мықты» , «Білімді мыңды жығар, білекті бірді жығар» Топ басшыларының сайысы. Тест сұрақтары қойылады. 6 - сайыс Оқушы шығармашылығы және оны қорғау.

Ұйымдастыру кезеңі.

 • 1-сайыс.

« Бәйге » Әр топ өздерінің дайындап келген викториналық сұрақтарын кезектесіп қояды.

 • 2-сайыс.

« Ойлан тап » Төмендегі сөздердегі әріптерді физикалық шамалардың аттары мен өлшем бірліктері шығатындай етіп, кестеге орналастыру керек.

 • 3-сайыс.

« Кім жүйрік » Есептер шығару.

4-сайыс.

«Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар»

 • 5 - сайыс

«Кім мықты» , «Білімді мыңды жығар, білекті бірді жығар»

Топ басшыларының сайысы. Тест сұрақтары қойылады.

 • 6 - сайыс

Оқушы шығармашылығы және оны қорғау.

1-сайыс.
 • 1-сайыс.

« Бәйге » Әр топ өздерінің дайындап келген викториналық сұрақтарын кезектесіп қояды.

2 сайыс « Ойлан тап »
 • 2 сайыс « Ойлан тап »

кош тікү, неурек, дерекгі, элекзартрыяд, элекдылықсымыйтр, шікнемті дерекгі, зұқыдын, трме,пемар, тьлов, мо, нолук, дафар, м*мо, неурекікл, тоньюн/ ноклу, шкү

( Әрбір дұрыс жауапқа 1ұпайдан беріледі . )

Физ шама/ң

1

Физ.шама/ң

2

аттары

Физ. шама/ң өлшем бірлігі

3

белгіленуі

4

3-сайыс. « Кім жүйрік » Есептер шығару. I – топ . « Атом » Аккумулятордағы 0,25 Кл зарядты орын ауыстырғанда 0,7 Дж жұмыс жасалса, онда аккумулятор үйектеріндегі потенциалдар айырымы қандай? Арақашықтығы 2см, 2*10 -9 Кл және 4*10 -18 Кл зарядтармен зарядталған вакуумдегі бірдей екі кішкене шар қандай күшпен әрекеттеседі? 3. Реостатқа 12В кернеу түсірілген. Егер реостаттың кедергісі 600Ом болса, одан өтетін ток күші неге тең?

3-сайыс. « Кім жүйрік » Есептер шығару.

I топ . « Атом »

 • Аккумулятордағы 0,25 Кл зарядты орын ауыстырғанда 0,7 Дж жұмыс жасалса, онда аккумулятор үйектеріндегі потенциалдар айырымы қандай?
 • Арақашықтығы 2см, 2*10 -9 Кл және 4*10 -18 Кл зарядтармен зарядталған вакуумдегі бірдей екі кішкене шар қандай күшпен әрекеттеседі?

3. Реостатқа 12В кернеу түсірілген. Егер реостаттың кедергісі 600Ом болса, одан өтетін ток күші неге тең?

II-топ. « Электрон »

II-топ. « Электрон »

 • Сыйымдылығы 3*10 -6 Ф конденсаторға 4,4*10 -4 Кл заряд беру үшін конденсаторды қандай кернеуге дейін зарядтау керек?
 • Ұзындығы 80см, көлденең қимасының ауданы 0,2мм 2 алюминий сымның кедергісін анықтаңдар.Алюминийдің меншікті кедергісі 2,7*10 -8 Ом*м
 • Өзара параллель өткізгіш пластиналар арасындағы кернеу 1000В. Пластиналардың арақашықтығы 4м болса, олардың арасындағы өрістің кернеулігін анықтаңдар.
III-топ. « Протон » 1. Ток көзі ішінде 10Кл зарядты оның бір полюсінен екінші полюсіне тасымалдау үшін бөгде күштер 30Дж жұмыс атқарады. Ток көзінің ЭҚК-і неге тең? 2. Ұзындығы 200м,көлденең қимасының ауданы 2мм 2 мыс сымның кедергісін анықта. Мыс сымның меншікті кедергісі 1,68*10 -8 Ом*м 3. Кернеулігі 130Н/Кл болатын жердің электр өрісінде орналасқан электрондарға осы өріс қандай күшпен әсер етеді?

III-топ. « Протон »

1. Ток көзі ішінде 10Кл зарядты оның бір полюсінен екінші полюсіне тасымалдау үшін бөгде күштер

30Дж жұмыс атқарады. Ток көзінің ЭҚК-і неге тең?

2. Ұзындығы 200м,көлденең қимасының ауданы 2мм 2 мыс сымның кедергісін анықта. Мыс сымның меншікті кедергісі 1,68*10 -8 Ом*м

3. Кернеулігі 130Н/Кл болатын жердің электр өрісінде орналасқан электрондарға осы өріс қандай күшпен әсер етеді?

4-сайыс. «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» «Мың рет естігенше,бір рет көзіңмен көрде, қолыңмен жаса» «Табиғатты зерттеудің ғылыми әдісі - эксперимент» Электр тізбегін құрастыру.

4-сайыс.

«Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар»

«Мың рет естігенше,бір рет көзіңмен көрде, қолыңмен жаса»

«Табиғатты зерттеудің ғылыми әдісі - эксперимент»

Электр тізбегін құрастыру.

I топ . « Атом » Жұмыстың аты: Тізбек бөлігі үшін Ом заңын тексеру. Берілген құралдар: амперметр,вольтметр, қыздыру шамы, гальвани элементі, кілт, өткізгіш сымдар. Тапсырмалар: а) Электр тізбегін құрастырып, сызбасын сыз. б) Амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын анықта. в) Ток күші мен кернеудің мәнін біле отырып, электр кедергісін есепте.

I топ . « Атом »

Жұмыстың аты: Тізбек бөлігі үшін Ом

заңын тексеру.

Берілген құралдар: амперметр,вольтметр,

қыздыру шамы, гальвани элементі,

кілт, өткізгіш сымдар.

Тапсырмалар:

а) Электр тізбегін құрастырып, сызбасын сыз.

б) Амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын

анықта.

в) Ток күші мен кернеудің мәнін біле отырып,

электр кедергісін есепте.

II топ. « Электрон » Жұмыстың аты: Электр тогының қуатын өлшеу. Берілген құралдар: амперметр,вольтметр, қыздыру шамы, гальвани элементі, кілт, өткізгіш сымдар. Тапсырмалар:  а) Электр тізбегін құрастырып, сызбасын сыз. б) Амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын анықта. в) Электр тогының қуатын есепте.

II топ. « Электрон »

Жұмыстың аты: Электр тогының қуатын өлшеу.

Берілген құралдар: амперметр,вольтметр, қыздыру

шамы, гальвани элементі, кілт,

өткізгіш сымдар.

Тапсырмалар:

а) Электр тізбегін құрастырып, сызбасын сыз.

б) Амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын анықта.

в) Электр тогының қуатын есепте.

III топ. « Протон » Жұмыстың аты: Электр тогының жұмысын өлшеу. /электронды оқулықтан/ Берілген құралдар: амперметр,вольтметр, қыздыру шамы, гальвани элементі, кілт, өткізгіш сымдар, секундомер.  Тапсырмалар: а) Сызбасын сыз. б) Амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын анықта. в) Электр тогының жұмысын есепте.

III топ. « Протон »

Жұмыстың аты: Электр тогының жұмысын өлшеу.

/электронды оқулықтан/

Берілген құралдар: амперметр,вольтметр, қыздыру

шамы, гальвани элементі, кілт, өткізгіш сымдар,

секундомер.

Тапсырмалар:

а) Сызбасын сыз.

б) Амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын анықта.

в) Электр тогының жұмысын есепте.

5 - сайыс. « Кім мықты » , « Білімді мыңды жығар, білекті бірді жығар » Топ басшыларының сайысы. Тест сұрақтары қойылады.

5 - сайыс.

« Кім мықты » , « Білімді мыңды жығар, білекті бірді жығар »

Топ басшыларының сайысы.

Тест сұрақтары қойылады.

І- топ. “Атом” Кремний атомында 14 электрон бар. Дұрыс жауапты таңда.  А)Кремний атомының ядросында 14 бөлшек бар. В)Кремний атомының ядросына 14 протон кіреді. С) Кремнийдің оң ионының массасы кремнийдің атомының массасынан үлкен.

І- топ. “Атом”

 • Кремний атомында 14 электрон бар.

Дұрыс жауапты таңда.

А)Кремний атомының ядросында 14 бөлшек бар.

В)Кремний атомының ядросына

14 протон кіреді.

С) Кремнийдің оң ионының массасы кремнийдің атомының массасынан үлкен.

2.Электр шамдарында токтың қандай әсері қолданылады? А)Магниттік В)Механикалық С)Жылулық

2.Электр шамдарында токтың қандай әсері қолданылады?

А)Магниттік

В)Механикалық

С)Жылулық

3. Кулон заңының формуласы: А) F = m*g В) F = E/g С) F = k*g 1 *g 2 /r 2

3. Кулон заңының формуласы:

А) F = m*g

В) F = E/g

С) F = k*g 1 *g 2 /r 2

4. Конденсатордың шартты белгісі: А) В) С)

4. Конденсатордың шартты белгісі:

А)

В)

С)

5. Екі резистор тізбектей қосылған, біреуінің кедергісі 25Ом,екіншінікі 50Ом. Дұрыс жауапты таңда: А) Резисторлардың жалпы кедергісі 50 Омнан кем. В) Екі резисторда кернеу бірдей. С) Ток күші екі резисторда бірдей.

5. Екі резистор тізбектей қосылған, біреуінің кедергісі 25Ом,екіншінікі 50Ом. Дұрыс жауапты таңда:

А) Резисторлардың жалпы кедергісі 50 Омнан кем.

В) Екі резисторда кернеу бірдей.

С) Ток күші екі резисторда бірдей.

ІІ -топ.Электрон 1.Магнитпен детальды көтергенде токтың қандай әсері қолданылады? А)Магниттік В)Механикалық С)Жылулық

ІІ -топ.Электрон

1.Магнитпен детальды көтергенде токтың қандай әсері қолданылады?

А)Магниттік

В)Механикалық

С)Жылулық

2.Күміс атомының ядросында 107 бөлшек бар. Ядроның айналасында 47 электрон айналады.Дұрыс жауапты таңда. А) К үміс атомының ядросына 47 нейтрон, 60 протон кіреді. В) Күмістің атомының ядросына 47 протон, 60 нейтрон кіреді. С) Күміс атомының ядросында 107 бөлшек, 47 нейтрон бар.

2.Күміс атомының ядросында 107 бөлшек бар. Ядроның айналасында 47 электрон айналады.Дұрыс жауапты таңда.

А) К үміс атомының ядросына 47 нейтрон, 60 протон кіреді.

В) Күмістің атомының ядросына 47 протон, 60 нейтрон кіреді.

С) Күміс атомының ядросында 107 бөлшек, 47 нейтрон бар.

3. Шамдағы ток күші мен кернеуді өлшеу үшін амперметр мен вольтметр шамға қалай қосылу керек? Дұрыс жауапты таңда. А) Амперметрде, вольтметрде тізбектей. В) Амперметр,вольтметр параллель. С) Амперметр тізбектей, вольтметр параллель.

3. Шамдағы ток күші мен кернеуді өлшеу үшін амперметр мен вольтметр шамға қалай қосылу керек? Дұрыс жауапты таңда.

А) Амперметрде, вольтметрде тізбектей.

В) Амперметр,вольтметр параллель.

С) Амперметр тізбектей, вольтметр параллель.

4. Дұрыс сызбаны көрсет. А) А A В) V V C) V A

4. Дұрыс сызбаны көрсет.

А)

А

A

В)

V

V

C)

V

A

5. Екі резистор параллель қосылған, біреуінің кедергісі 2Ом,екіншінікі 4Ом. Дұрыс жауапты таңда: А) Бірінші резисторда ток күші екіншіге қарағанда артық. В) Бірінші резисторда кернеу артық С) Резисторлардың жалпы кедергісі 4 Омнан үлкен.

5. Екі резистор параллель қосылған, біреуінің кедергісі 2Ом,екіншінікі 4Ом. Дұрыс жауапты таңда:

А) Бірінші резисторда ток күші екіншіге қарағанда артық.

В) Бірінші резисторда кернеу артық

С) Резисторлардың жалпы кедергісі 4 Омнан үлкен.

ІІІ- топ. “Протон” Кремний атомында 14 электрон бар. Дұрыс жауапты таңда.  А)Кремний атомының ядросында 14 бөлшек бар. В)Кремний атомының ядросына 14 протон кіреді. С) Кремнийдің оң ионының массасы кремнийдің атомының массасынан үлкен.

ІІІ- топ. “Протон”

 • Кремний атомында 14 электрон бар.

Дұрыс жауапты таңда.

А)Кремний атомының ядросында 14 бөлшек бар.

В)Кремний атомының ядросына

14 протон кіреді.

С) Кремнийдің оң ионының массасы кремнийдің атомының массасынан үлкен.

2.Өткізгіш арқылы ток жүреді. Дұрыс жауапты таңда?  А) Егер өткізгіштегі кернеуді 3 есе көбейтсек, ток күші 3 есе көбейеді.  В) Егер өткізгіштегі кернеуді 3 есе көбейтсек , оның кедергісі 3 есе көбейеді.  С) Өткізгіштегі ток күші түсірілген кернеуге кері пропорционал.

2.Өткізгіш арқылы ток жүреді. Дұрыс жауапты таңда?

А) Егер өткізгіштегі кернеуді 3 есе көбейтсек, ток күші 3 есе көбейеді.

В) Егер өткізгіштегі кернеуді 3 есе көбейтсек , оның кедергісі 3 есе көбейеді.

С) Өткізгіштегі ток күші түсірілген кернеуге кері пропорционал.

3.Тізбектің бөлігі үшін Ом заңының формуласын көрсет. А) I = U*R В) I = U/R С) U = I / R

3.Тізбектің бөлігі үшін Ом заңының

формуласын көрсет.

А) I = U*R

В) I = U/R

С) U = I / R

4. Екі резистор параллель қосылған, біреуінің кедергісі 2Ом,екіншінікі 4Ом. Дұрыс жауапты таңда: А) Бірінші резисторда ток күші екіншіге қарағанда артық. В) Бірінші резисторда кернеу артық С) Резисторлардың жалпы кедергісі 4 Омнан үлкен.

4. Екі резистор параллель қосылған, біреуінің кедергісі 2Ом,екіншінікі 4Ом. Дұрыс жауапты таңда:

А) Бірінші резисторда ток күші екіншіге қарағанда артық.

В) Бірінші резисторда кернеу артық

С) Резисторлардың жалпы кедергісі 4 Омнан үлкен.

5.Кедергі /резистор/ шартты белгісі: А) В) С)

5.Кедергі /резистор/ шартты белгісі:

А)

В)

С)

Логикалық сергіту ойыны 1) Перед вами равенство7+4-4 = 0, которое не выполняется. Переложите всего одну спичку, чтобы оно стало верным  2) Переложите 3 спички так, чтобы получить ровно 3 квадрата

Логикалық сергіту ойыны

1) Перед вами равенство7+4-4 = 0, которое не выполняется. Переложите всего одну спичку, чтобы оно стало верным 

2) Переложите 3 спички так, чтобы получить ровно 3 квадрата

3) Переложите одну спичку, чтобы равенство стало верным (это можно сделать двумя способами):

3) Переложите одну спичку, чтобы равенство стало верным

(это можно сделать двумя способами):

Жауабтары

Жауабтары

6 - сайыс
 • 6 - сайыс

Оқушы шығармашылығы және оны қорғау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"?ыс ?ызы?ы" та?ырыбында тіл дамытудан саба? жоспары

Автор: Бейисова Райхан Токтимовна

Дата: 15.02.2015

Номер свидетельства: 173341

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства