kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жа?а ?лгідегі саба?тарды жоспарлауды? ерекшеліктері

Нажмите, чтобы узнать подробности

О?т?стік ?аза?стан облысы, Сайрам ауданы №28 А?бай жалпы орта мектебіні? ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні м??алімі МомыноваД

ЖА?А ?ЛГІДЕ САБА?ТАРДЫ ЖОСПАРЛАУДЫ? ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Заман а?ымына ілесіп жа?ашыл ба?ытта ж?мыс ж?ргізу – барша ?стаз алдында т?р?ан негізгі ма?сат. Жас ?рпа??а сапалы да, саналы білім беру, заман талабына сай о?ыту ?шін саба?та жа?а ?дістерді ?олданып, ал?ан білімдерін ?ажеттілікке жарата білетін, ?зіндік пікірі бар жас ?рпа?ты т?рбиелеу ?азіргі м??алімні? негізгі міндеті.

Республикамызда Кембридждік ба?дарлама бойынша ж?ргізіліп жат?ан де?гейлік курстарды? негізгі ма?саттарыны? бірі де осы. Осы орайда Алматы ?аласында?ы «?рлеу» біліктілік арттыру орталы?ында  екінші  (негізгі) де?гейлік курс ба?дарламасын ая?та?аннан кейін мен де алдыма  ма?саттар ?ойдым. Курс барысында  білікті мамандарды? т?жірибесін ала отырып к?сіби білімімізді шы?дап, білім беру ж?йесіндегі ты? жа?алы?тармен ?аны?ып, жа?аша к?з?арастарымыз ?алыптаса бастады. Жа?алы?тарымыз бен жа?аша идеяларымызды алда?ы уа?ытта мектеп, ?ала к?лемінде  ?ріптестерімізбен бірлесе іс-т?жірибемізді б?лісу, жетілдіруде жоспарлы т?рде ж?мыстар ат?арма?пыз. 

?за? жылдар ?алыптасып ?ал?ан  дайын білім беретін «д?ст?рлі» стильмен о?ытып келген м??алімге жа?ашыл идеяларды ?абылдап, о?ушылар?а сындарлы білім беруде алдымен м??алім ?станымын ?згерту керек болады. Белгілі ?алым Пажаресті? айтуынша  м??алім ?станымы – оны? к?з?арасы, ?абылда?ан шешімі ж?не іс-?рекетіні? негізі.   

Ал ма?сатымыз?а жету ?шін іс-?рекетімізді д?рыс жоспарлау керек. Екінші де?гей ба?дарламасыны? ты?даушылар?а ?йреткен бір саласы да осы – жоспар.

                       

?за? мерзімді, орта мерзімді ж?не ?ыс?а мерзімді жоспарлау арасында?ы ?зара байланыс

О?у ба?дарламасын ?детте білім саласында?ы саясатты ?алыптастыратын адамдар мен мектеп ?кімшілігі жоспарлайды. Бір топ адам о?у ба?дарламасын сыныпта саба? беру т?жірибесінде ба?дарламаны? барлы? жеті модулі ы?палдастырыл?ан тізбектелген саба?тар топтамасына айналдырса, сол орта мерзімді жоспарлау болады. ?з кезегінде ?рбір жеке м??алім орта мерзімдік жоспарды ?рбір жеке сынып ?шін саба?тарды егжей-тегжейлі жоспарлау ?шін пайдаланады.

Орта мерзімді жоспарлау немесе тізбектелген саба?тап топтамасын жоспарлауды? ма?саты:

• Ж?мыс кезе?деріні? д?йекті, тізбектеліп ?йымдастырылуы;

• О?ыту т?жірибесінде  жеті модульді ы?палдастыру;

• ?рбір саба? ?шін о?у ма?саттарын белгілеу;

• О?у н?тижелерін ?лшеу ?дістемесін аны?тау;

• Осы н?тижелерге ?ол жеткізу ма?сатында жоспарлан?ан о?ыту мен о?у жатты?уларын к?рсету;

• О?уды? ?рбір кезе?іні? басынан бастап со?ына дейін ал?а ілгерілеуді? болуын ?амтамасыз ету;

• Барлы? о?ушыларды ?амту?а ба?ыттал?ан статегиялы? жоспарлау.

О?у ма?саты мен оны? н?тижелері

О?у ма?саты – м??алім о?ушылар?а ?йреткісі келетін н?рселер. Осы?ан байланысты, о?у ма?саттарын ?алыптастыру шаралары т?мендегілерді білуге ба?ыттал?ан:

Сізді? ойы?ызша, о?ушыларды? нені білуге тиіс?

О?ушылар ?андай т?йінді идеяларды т?сінулері керек?

О?ушылар ?андай м?селелерді зерттеп, талдаулары керек?

О?у н?тижелері м??алім саба?та ?ой?ан ма?саттарына ?ол жеткізе алды ма, жо? па екенін білуге м?мкіндік береді.

О?у н?тижелері:

• о?ушы?а ба?ытталуы тиіс;

• белгілі бір да?дыны сипаттайтын етістік болуы керек;

• о?ушыны? о?у ?лгеріміне  т?р?ысынан жазылуы  керек.

6-сыныпта?ы информатика  п?ні бойынша орта мерзімді жоспар ?лгісі.

           

Та?ырыбы, негізгі ма?саттары мен о?ытуды? н?тижелері. Тізбектелген саба?тарды? жиынын ая?та?анда о?ушы бойында  ?алыптасатын білім, білік, да?ды.

Ж?мысты? белсенді формалары (ЖЖ, ТЖ, ЖЖ) АКТ-ны ?олдану м?мкіндіктері

О?ушы ?рекетін ба?алауды сіз ?алай ?олданасыз?

Саба? барысында сыныпта?ы барлы? о?ушыларды ?алай ж?мыс?а тартасыз? (дарынды, талантты)

С?йлеуге ?йретудегі кедергілерді ?алай жоясыз?

Жоспарлан?ан ж?не к?тілген н?тижені? о?ушылардан аны?талуы

Негізгі ма?сат: Презентация ба?дарламасымен,  м?мкіндіктерімен таныстыру, презентация ??рады ж?не анимация, дыбыс, видеоларды кірістіруді ?йренеді.

1-саба?

Та?ырыбы: Презентациялар. Ба?дарлама интерфейсімен танысу.

Ма?саты ж?не к?тілетін н?тиже: презентациялар мен ба?дарлама интерфейсіні? м?мкіндіктерімен танысады. Ба?дарламаны? арты?шылы?тары мен айырмашылы?тарын ажыратады.   

Топ?а б?лінеді. Пазлдармен б?лу, «?лемні? жеті кереметі».

Ми?а шабуыл жасау, сын т?р?ысынан ойлау,  диалог, зерттеушілік ??гіме, АКТ, интерактивті та?та, ой ?оз?ау

Формативті критерийлері бар ба?алау. Пікір білдіру. ?ор?ау. Вербальді, вербальді емес ба?алау т?рлері. ?зін-?зі ба?алау.

О?ушыларды? топта бір- біріне к?мек к?рсету, бір- біріне с?ра? ?оюы, ж?мыстарды бірігіп ?ор?ауы, орта?  пікірге келуі.

Ашы? ж?не  жабы? с?ра?тар ?олдану, ?айталап с?рау, о?ушыны? жеке пікірін с?рау ар?ылы.

Кері байланыс, рефлексия пара?тары  ар?ылы.

2-саба?

Та?ырыбы: Презентацияларды ??ру. Безендіру шаблондары.

Ма?саты ж?не к?тілетін н?тиже: презентацияларды ?здері та?да?ан ?лгі бойынша ж?не ?рт?рлі шаблондарды ?олданып ??рады, безендіреді.   

Топ?а б?лінеді. Пазлдармен б?лу, «?лемні? жеті кереметі»Топты? ж?мыс. Ж?пты? ж?мыс, АКТ, интерактивті та?та, ноутбук

«Ысты? орында?» ?дісі, ашы?  ж?не  жабы? с?ра?тар ?олдану, ?айталап с?рау, о?ушыны? жеке пікірін с?рау ар?ылы, ж?мыстарын ?ор?ауы ар?ылы

О?ушыларды? топта бір- біріне к?мек к?рсету,

Кері байланыс ар?ылы, рефлексия

Екі ж?лдыз бір тілек

Формативті ба?алау, бірін-бірі ба?алайды табыс ?лшемдері ар?ылы, ?зін-?зі ба?алайды.

3-саба?

Та?ырыбы: Кестелерді, суреттерді, бейнені ж?не дыбысты кірістіру.

Ма?саты ж?не к?тілетін н?тиже:презентация ??руда ?осымша м?мкіндіктерімен танысады, кестелер, суреттер, бейнелер ж?не дыбыстарды кірістіруді ?олданады. 

Сыни т?р?ысынан ойлау, АКТ, интерактивті та?та, к?шбасшылы?, талантты ж?не дарындылы? тапсырмасы.

Блум таксономиясын ?олданып с?ра?тар ?ою, ?айталап с?рау, о?ушыны? жеке пікірін с?рау ар?ылы.

СТО, о?ушылар тапсырманы орындауда бір-біріне к?мек к?рсетеді.

Кері байланыс ар?ылы, рефлексия пара?тарынан

?зін-?зі ба?алау, топты? ба?алау, топ басшысыны? ба?алауы. Вербальді ба?алау, я?ни «?те жа?сы», «жа?сы», «жарайсы?» «сізді? ?олы?ыздан келеді»

4-саба?

Та?ырыбы: Анимация ?серлерін баптау. Презентацияларды к?рсету.

Ма?саты ж?не к?тілетін н?тиже: ??рыл?ан презентацияларына анимация ?серлерін кіргізіп баптауды ?йренеді. Презентация ??руда ал?ан білімдерін ?мірмен байланыстырып жетілдіреді, ке?ейтеді. ??рыл?ан презентацияларын к?рсетіп, ?ор?айды. 

Сыни т?р?ысынан ойлау, АКТ, интерактивті та?та,  к?шбасшылы?, талантты ж?не дарындылы? тапсырмасы.

Ашы? ж?не  жабы? с?ра?тар ?олдану, ?айталап с?рау, о?ушыны? жеке пікірін с?рау ар?ылы. Ж?мыстарын ?ор?ау ар?ылы с?йлеу м?дениетін ?алыптастыру.

О?ушыларды? топта бір- біріне к?мек к?рсету, бір- біріне с?ра? ?оюы, ой ту?ызу, ж?мыстарды бірігіп ?ор?ауы, орта? пікірге келуі.

Кері байланыс ар?ылы, рефлексия пара?тарынан

Формативті ба?алау. Пікір білдіру. ?ор?ау. Д?лелдеу. Топтар бір бірін ба?алау.

Саба?ты? орта мерзімді жоспары (ОМЖ) ??рылып ал?аннан кейін бізге ?р саба?ты? ма?саттары, ж?мысты? белсенді формалары, о?ушы ?рекетін ба?алау, к?тілетін н?тижені ?алай аны?таймыз б?рі белгілі болады. Саба?ты? ?ыс?а мерзімді жоспарын  ОМЖ-ны басшылы??а ала отырып ??рамыз. ?сынылып отыр?ан ?МЖ ?лгісінде ба?дарламаны? жеті модулі ?амтыл?ан екі кестеден т?рады, бірінші кестеде саба?ты? та?ырыбы, ма?саты, сілтемелер, о?у н?тижесі, негізгі идеялар, ?олданылатын материалдар, о?ыту формасы, технология, ?дістері к?рсетіліп жазылады.

Екінші б?лімі саба?ты? кезе?дерін Блум таксономиясына сала отырып м??алім мен о?ушыны? іс-?рекеттері к?рсетіледі. Блум таксономиясыны? білімді игеруге ба?ыттал?ан алты ?адамын ?олдану саба? кезе?дерін жоспарлауда  ?те тиімді.

Саба?ты? ?ыс?а мерзімді жоспары (?МЖ) ?лгісі:

К?ні:

П?ні:   информатика

Сыныбы:    6 ?

Саба?ты? та?ырыбы:

Презентацияларды ??ру. Безендіру шаблондары.

Жалпы ма?саты:

Презентацияларды? ?рт?рлі ?лгілерімен, шаблондармен танысады, та?да?ан ?лгі бойынша ж?не ?рт?рлі шаблондарды ?олданып презентация ??рады, безендіреді.  

Сілтеме:

Microsoft PowerPoint, электронды о?улы?

О?у н?тижесі:

О?ушылар ?рт?рлі шаблон, дизайн ?лгілерін ?олданып презентация ??руды, са?тап, ашуды ?йренеді.

Негізгі идеялар:

Презентация,  слайд,  шаблон, дизайн ?лгілері

?олданылатын материалдар:

Интерактивті та?та, ноутбук, электронды о?улы?,  фломастерлер, смайликтер,  бейнеролик.

О?ыту формасы, технологиясы,  ?дістері:

«Ысты? орынды?» ?дісі. Жеке ж?мыс, топты? ж?мыс, топпен ж?мыс,   Блум таксономиясы.

Саба? кезе?дері

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

Психологиялы?

дайынды?

Топ?а б?лінеді. Пазлдармен б?лу, «?лемні? жеті кереметі».

Топ?а б?лінеді. Ал?ан ?иы?тары бойынша жинап, топ?а бірігеді.  Топ ережесін ??ру.

І. Білу

«Ысты? орынды?» ?дісі.

?айталау с?ра?тарын ?ою.

 1. Презентация дегеніміз?
 2. Слайд ??ымына аны?тама?
 3. ?андай ба?дарламаны? к?мегімен презентация ??рамыз?
 4. Ба?дарламаны іске ?осу?
 5. Файл м?зіріні? командалары?
 6. ?ою м?зірі нелерден т?рады?
 7. Слайд ?осу ?шін?
 8. ??жатты ?алай са?таймыз?
 9. Са?тал?ан ??жатты ашу ?шін?
 10. MS PowerPoint-та ??рыл?ан ??жатты? ке?ейтілімі?

Топтан бір-бір о?ушыдан шы?ып, ысты? орынды? с?ра?тарына  жауап береді.  ?ал?ан о?ушылар ?ткен та?ырып бойынша с?ра?тарын ?ояды.

ІІ.Т?сіну

Интерактивті та?тада, электронды о?улы?тан жа?а та?ырып т?сіндіріледі.

Т?сініп ты?дап, ?ажеттісін жазыл д?птерге жазып алып отырады.

ІІІ. ?олдану

Жекелей тапсырма. ?рбір о?ушы  «Таныстырылым» ?з презентациясын ??рады.

Болу керек м?ліметтер:

 • ?зі жайлы
 • Отбасы
 • Мектебі, сыныбы
 • Достары
 • Жетістіктері 
 • Арманы, т.с.с.

Шарттары:

 • Дизайн, шаблонды пайдалану
 • Макет т?рлері
 • Слайдтар ауысуы
 • Мазм?ндылы?ы
 • Эстетикалы? безендірілуі.

?рбір о?ушы  «Таныстырылым» ?з презентациясын ??рады.

Сергіту с?ті.

?уен ыр?а?ымен би билеу.

«К??ілді ?ояндар»  биі.

Би билейді.

І?. Талдау

Ж?птасып ж?мыстарын тал?ылап, ба?алайды. Топ болып ба?алап, шарттарды? орындалуын тексеріп, ?здік деген ж?мыстарды аны?тайды.

О?ушылар ж?птарыны? ж?мысын тал?ылайды, ба?алайды.

Топпен ?здік ж?мысты аны?тайды.

?.Жина?тау

Та?тада ?здік деп таныл?ан ж?мысты сынып болып бірге тамашалап, о?ушылар ?з пікірлерін айтады. 

«?здік безендіруші», «Шы?армашылы?ы», «Мазм?ндылы?ы»  бойынша марапаттаймыз.

О?ушылар ж?мыстарын интерактивті та?тадан ?ор?айды.

?І.Ба?алау

?зін-?зі ба?алау. «Ба?даршам» ойыны ар?ылы о?ушылар жасыл (т?сіндім, орындадым), ?ызыл (т?сінбедім), сары (т?сінбеген т?старым бар)  ба?алайды. Топбасшысыны? ба?алауы  «Екі ж?лдыз, бір тілек» ар?ылы.

?зін-?зі  ба?алайды.

Топбасшысы ба?алайды.

V. ?йге тапсырмасын  беру 

«Мені? арманым» та?ырыбында презентация ??рып келу.

Презентация м?мкіндіктерін о?ып келеді.

О?ушылар  «Мені? арманым» та?ырыбында презентация ??рып келеді.

VII. Рефлексия  

«Б?гінгі саба?тан мені? ал?аным.» стикерге ?з ойларын жазып, та?та?а іледі.

Стикерге ойларын жазып та?та?а іледі.

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер:

 1. М??алімге арнал?ан н?с?аулы?. Екінші де?гей. (2014 жыл)

Екінші де?гей курстарыны? ?лест

Просмотр содержимого документа
«Жа?а ?лгідегі саба?тарды жоспарлауды? ерекшеліктері»Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы №28 Ақбай жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі МомыноваД

ЖАҢА ҮЛГІДЕ САБАҚТАРДЫ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Заман ағымына ілесіп жаңашыл бағытта жұмыс жүргізу – барша ұстаз алдында тұрған негізгі мақсат. Жас ұрпаққа сапалы да, саналы білім беру, заман талабына сай оқыту үшін сабақта жаңа әдістерді қолданып, алған білімдерін қажеттілікке жарата білетін, өзіндік пікірі бар жас ұрпақты тәрбиелеу қазіргі мұғалімнің негізгі міндеті.

Республикамызда Кембридждік бағдарлама бойынша жүргізіліп жатқан деңгейлік курстардың негізгі мақсаттарының бірі де осы. Осы орайда Алматы қаласындағы «Өрлеу» біліктілік арттыру орталығында екінші (негізгі) деңгейлік курс бағдарламасын аяқтағаннан кейін мен де алдыма мақсаттар қойдым. Курс барысында білікті мамандардың тәжірибесін ала отырып кәсіби білімімізді шыңдап, білім беру жүйесіндегі тың жаңалықтармен қанығып, жаңаша көзқарастарымыз қалыптаса бастады. Жаңалықтарымыз бен жаңаша идеяларымызды алдағы уақытта мектеп, қала көлемінде әріптестерімізбен бірлесе іс-тәжірибемізді бөлісу, жетілдіруде жоспарлы түрде жұмыстар атқармақпыз.

Ұзақ жылдар қалыптасып қалған дайын білім беретін «дәстүрлі» стильмен оқытып келген мұғалімге жаңашыл идеяларды қабылдап, оқушыларға сындарлы білім беруде алдымен мұғалім ұстанымын өзгерту керек болады. Белгілі ғалым Пажарестің айтуынша мұғалім ұстанымы – оның көзқарасы, қабылдаған шешімі және іс-әрекетінің негізі.

Ал мақсатымызға жету үшін іс-әрекетімізді дұрыс жоспарлау керек. Екінші деңгей бағдарламасының тыңдаушыларға үйреткен бір саласы да осы – жоспар.Ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау арасындағы өзара байланыс

Оқу бағдарламасын әдетте білім саласындағы саясатты қалыптастыратын адамдар мен мектеп әкімшілігі жоспарлайды. Бір топ адам оқу бағдарламасын сыныпта сабақ беру тәжірибесінде бағдарламаның барлық жеті модулі ықпалдастырылған тізбектелген сабақтар топтамасына айналдырса, сол орта мерзімді жоспарлау болады. Өз кезегінде әрбір жеке мұғалім орта мерзімдік жоспарды әрбір жеке сынып үшін сабақтарды егжей-тегжейлі жоспарлау үшін пайдаланады.

Орта мерзімді жоспарлау немесе тізбектелген сабақтап топтамасын жоспарлаудың мақсаты:

• Жұмыс кезеңдерінің дәйекті, тізбектеліп ұйымдастырылуы;

• Оқыту тәжірибесінде жеті модульді ықпалдастыру;

• Әрбір сабақ үшін оқу мақсаттарын белгілеу;

• Оқу нәтижелерін өлшеу әдістемесін анықтау;

• Осы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында жоспарланған оқыту мен оқу жаттығуларын көрсету;

• Оқудың әрбір кезеңінің басынан бастап соңына дейін алға ілгерілеудің болуын қамтамасыз ету;

• Барлық оқушыларды қамтуға бағытталған статегиялық жоспарлау.

Оқу мақсаты мен оның нәтижелері

Оқу мақсаты – мұғалім оқушыларға үйреткісі келетін нәрселер. Осыған байланысты, оқу мақсаттарын қалыптастыру шаралары төмендегілерді білуге бағытталған:

Сіздің ойыңызша, оқушылардың нені білуге тиіс?

Оқушылар қандай түйінді идеяларды түсінулері керек?

Оқушылар қандай мәселелерді зерттеп, талдаулары керек?

Оқу нәтижелері мұғалім сабақта қойған мақсаттарына қол жеткізе алды ма, жоқ па екенін білуге мүмкіндік береді.

Оқу нәтижелері:

• оқушыға бағытталуы тиіс;

• белгілі бір дағдыны сипаттайтын етістік болуы керек;

• оқушының оқу үлгеріміне тұрғысынан жазылуы керек.


6-сыныптағы информатика пәні бойынша орта мерзімді жоспар үлгісі.

Тақырыбы, негізгі мақсаттары мен оқытудың нәтижелері. Тізбектелген сабақтардың жиынын аяқтағанда оқушы бойында қалыптасатын білім, білік, дағды.

Жұмыстың белсенді формалары (ЖЖ, ТЖ, ЖЖ) АКТ-ны қолдану мүмкіндіктері

Оқушы әрекетін бағалауды сіз қалай қолданасыз?

Сабақ барысында сыныптағы барлық оқушыларды қалай жұмысқа тартасыз? (дарынды, талантты)

Сөйлеуге үйретудегі кедергілерді қалай жоясыз?

Жоспарланған және күтілген нәтиженің оқушылардан анықталуы


Негізгі мақсат: Презентация бағдарламасымен, мүмкіндіктерімен таныстыру, презентация құрады және анимация, дыбыс, видеоларды кірістіруді үйренеді.

1-сабақ

Тақырыбы: Презентациялар. Бағдарлама интерфейсімен танысу.

Мақсаты және күтілетін нәтиже: презентациялар мен бағдарлама интерфейсінің мүмкіндіктерімен танысады. Бағдарламаның артықшылықтары мен айырмашылықтарын ажыратады.

Топқа бөлінеді. Пазлдармен бөлу, «Әлемнің жеті кереметі».

Миға шабуыл жасау, сын тұрғысынан ойлау, диалог, зерттеушілік әңгіме, АКТ, интерактивті тақта, ой қозғау

Формативті критерийлері бар бағалау. Пікір білдіру. Қорғау. Вербальді, вербальді емес бағалау түрлері. Өзін-өзі бағалау.

Оқушылардың топта бір- біріне көмек көрсету, бір- біріне сұрақ қоюы, жұмыстарды бірігіп қорғауы, ортақ пікірге келуі.

Ашық және жабық сұрақтар қолдану, қайталап сұрау, оқушының жеке пікірін сұрау арқылы.

Кері байланыс, рефлексия парақтары арқылы.

2-сабақ

Тақырыбы: Презентацияларды құру. Безендіру шаблондары.

Мақсаты және күтілетін нәтиже: презентацияларды өздері таңдаған үлгі бойынша және әртүрлі шаблондарды қолданып құрады, безендіреді.

Топқа бөлінеді. Пазлдармен бөлу, «Әлемнің жеті кереметі»Топтық жұмыс. Жұптық жұмыс, АКТ, интерактивті тақта, ноутбук

«Ыстық орындақ» әдісі, ашық және жабық сұрақтар қолдану, қайталап сұрау, оқушының жеке пікірін сұрау арқылы, жұмыстарын қорғауы арқылы

Оқушылардың топта бір- біріне көмек көрсету,

Кері байланыс арқылы, рефлексия

Екі жұлдыз бір тілек

Формативті бағалау, бірін-бірі бағалайды табыс өлшемдері арқылы, өзін-өзі бағалайды.

3-сабақ

Тақырыбы: Кестелерді, суреттерді, бейнені және дыбысты кірістіру.

Мақсаты және күтілетін нәтиже:презентация құруда қосымша мүмкіндіктерімен танысады, кестелер, суреттер, бейнелер және дыбыстарды кірістіруді қолданады.

Сыни тұрғысынан ойлау, АКТ, интерактивті тақта, көшбасшылық, талантты және дарындылық тапсырмасы.

Блум таксономиясын қолданып сұрақтар қою, қайталап сұрау, оқушының жеке пікірін сұрау арқылы.

СТО, оқушылар тапсырманы орындауда бір-біріне көмек көрсетеді.

Кері байланыс арқылы , рефлексия парақтарынан

Өзін-өзі бағалау, топтық бағалау, топ басшысының бағалауы. Вербальді бағалау, яғни «өте жақсы», «жақсы», «жарайсың» «сіздің қолыңыздан келеді»

4-сабақ

Тақырыбы: Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету.

Мақсаты және күтілетін нәтиже: құрылған презентацияларына анимация әсерлерін кіргізіп баптауды үйренеді. Презентация құруда алған білімдерін өмірмен байланыстырып жетілдіреді, кеңейтеді. Құрылған презентацияларын көрсетіп, қорғайды.

Сыни тұрғысынан ойлау, АКТ, интерактивті тақта, көшбасшылық, талантты және дарындылық тапсырмасы.

Ашық және жабық сұрақтар қолдану, қайталап сұрау, оқушының жеке пікірін сұрау арқылы. Жұмыстарын қорғау арқылы сөйлеу мәдениетін қалыптастыру.

Оқушылардың топта бір- біріне көмек көрсету, бір- біріне сұрақ қоюы, ой туғызу, жұмыстарды бірігіп қорғауы, ортақ пікірге келуі.

Кері байланыс арқылы , рефлексия парақтарынан

Формативті бағалау. Пікір білдіру. Қорғау. Дәлелдеу. Топтар бір бірін бағалау.


Сабақтың орта мерзімді жоспары (ОМЖ) құрылып алғаннан кейін бізге әр сабақтың мақсаттары, жұмыстың белсенді формалары, оқушы әрекетін бағалау, күтілетін нәтижені қалай анықтаймыз бәрі белгілі болады. Сабақтың қысқа мерзімді жоспарын ОМЖ-ны басшылыққа ала отырып құрамыз. Ұсынылып отырған ҚМЖ үлгісінде бағдарламаның жеті модулі қамтылған екі кестеден тұрады, бірінші кестеде сабақтың тақырыбы, мақсаты, сілтемелер, оқу нәтижесі, негізгі идеялар, қолданылатын материалдар, оқыту формасы, технология, әдістері көрсетіліп жазылады.


Екінші бөлімі сабақтың кезеңдерін Блум таксономиясына сала отырып мұғалім мен оқушының іс-әрекеттері көрсетіледі. Блум таксономиясының білімді игеруге бағытталған алты қадамын қолдану сабақ кезеңдерін жоспарлауда өте тиімді.


Сабақтың қысқа мерзімді жоспары (ҚМЖ) үлгісі:


Күні:

Пәні: информатика


Сыныбы: 6 ә

Сабақтың тақырыбы:

Презентацияларды құру. Безендіру шаблондары.


Жалпы мақсаты:

Презентациялардың әртүрлі үлгілерімен, шаблондармен танысады, таңдаған үлгі бойынша және әртүрлі шаблондарды қолданып презентация құрады, безендіреді.

Сілтеме:

Microsoft PowerPoint, электронды оқулық

Оқу нәтижесі:

Оқушылар әртүрлі шаблон, дизайн үлгілерін қолданып презентация құруды, сақтап, ашуды үйренеді.

Негізгі идеялар:

Презентация, слайд, шаблон, дизайн үлгілері

Қолданылатын материалдар:

Интерактивті тақта, ноутбук, электронды оқулық, фломастерлер, смайликтер, бейнеролик.

Оқыту формасы, технологиясы, әдістері:

«Ыстық орындық» әдісі. Жеке жұмыс, топтық жұмыс, топпен жұмыс, Блум таксономиясы.


Сабақ кезеңдері

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Психологиялық

дайындық

Топқа бөлінеді. Пазлдармен бөлу, «Әлемнің жеті кереметі».


Топқа бөлінеді. Алған қиықтары бойынша жинап, топқа бірігеді. Топ ережесін құру.

І. Білу

«Ыстық орындық» әдісі.

Қайталау сұрақтарын қою.

 1. Презентация дегеніміз?

 2. Слайд ұғымына анықтама?

 3. Қандай бағдарламаның көмегімен презентация құрамыз?

 4. Бағдарламаны іске қосу?

 5. Файл мәзірінің командалары?

 6. Қою мәзірі нелерден тұрады?

 7. Слайд қосу үшін?

 8. Құжатты қалай сақтаймыз?

 9. Сақталған құжатты ашу үшін?

 10. MS PowerPoint-та құрылған құжаттың кеңейтілімі?

Топтан бір-бір оқушыдан шығып, ыстық орындық сұрақтарына жауап береді. Қалған оқушылар өткен тақырып бойынша сұрақтарын қояды.

ІІ.Түсіну

Интерактивті тақтада, электронды оқулықтан жаңа тақырып түсіндіріледі.

Түсініп тыңдап, қажеттісін жазыл дәптерге жазып алып отырады.

ІІІ. Қолдану

Жекелей тапсырма. Әрбір оқушы «Таныстырылым» өз презентациясын құрады.

Болу керек мәліметтер:

 • Өзі жайлы

 • Отбасы

 • Мектебі, сыныбы

 • Достары

 • Жетістіктері

 • Арманы , т.с.с.

Шарттары:

 • Дизайн, шаблонды пайдалану

 • Макет түрлері

 • Слайдтар ауысуы

 • Мазмұндылығы

 • Эстетикалық безендірілуі.

Әрбір оқушы «Таныстырылым» өз презентациясын құрады.


Сергіту сәті.

Әуен ырғағымен би билеу.

«Көңілді қояндар» биі.

Би билейді.

ІҮ. Талдау


Жұптасып жұмыстарын талқылап, бағалайды. Топ болып бағалап, шарттардың орындалуын тексеріп, үздік деген жұмыстарды анықтайды.

Оқушылар жұптарының жұмысын талқылайды, бағалайды.

Топпен үздік жұмысты анықтайды.
Ү.Жинақтау

Тақтада үздік деп танылған жұмысты сынып болып бірге тамашалап, оқушылар өз пікірлерін айтады.

«Үздік безендіруші», «Шығармашылығы», «Мазмұндылығы» бойынша марапаттаймыз.

Оқушылар жұмыстарын интерактивті тақтадан қорғайды.

ҮІ.Бағалау
Өзін-өзі бағалау. «Бағдаршам» ойыны арқылы оқушылар жасыл (түсіндім, орындадым), қызыл (түсінбедім), сары (түсінбеген тұстарым бар) бағалайды. Топбасшысының бағалауы «Екі жұлдыз, бір тілек» арқылы.

Өзін-өзі бағалайды.

Топбасшысы бағалайды.

V. Үйге тапсырмасын беру

«Менің арманым» тақырыбында презентация құрып келу.

Презентация мүмкіндіктерін оқып келеді.

Оқушылар «Менің арманым» тақырыбында презентация құрып келеді.

VII. Рефлексия


«Бүгінгі сабақтан менің алғаным...» стикерге өз ойларын жазып, тақтаға іледі.

Стикерге ойларын жазып тақтаға іледі.Пайдаланылған әдебиеттер:

 1. Мұғалімге арналған нұсқаулық. Екінші деңгей. (2014 жыл)

 2. Екінші деңгей курстарының үлестірме материалдары, (2014 жыл)

4Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Жа?а ?лгідегі саба?тарды жоспарлауды? ерекшеліктері

Автор: Момынова Динара Мухтаровна

Дата: 18.12.2015

Номер свидетельства: 267691

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства