kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Внеурочная работа на тему: "Ата-ана ж?не бала ???ы?ы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ата-ана ж?не бала ???ы?ы

Ма?саты:

1. Білімділік: Та?ырыпты? мазм?нына байланысты білім беру ар?ылы о?ушыларды?, ата-аналарды?  азаматты? жауаптылы?ын, ?о?ам алдында?ы міндеттерін т?сіндіру. Ата-аналарды балаларды? ???ы?тарымен таныстыру ж?не бала алдында?ы міндеттерін айтып кету, бала мен ата-ана арасында?ы т?сінісушілікті, сыйласты?ты ны?айту.

2. Дамытушылы?: О?ушыларды? тере? ойлау, ?з ойларын ашы? ж?не толы? жеткізе білу, пікір таластыру ?абілеттерін дамыту.

3. Т?рбиелік: Эстетикалы?, адамгершілік, азаматты?, ???ы?ты?  т?рбие беру.

Саба?ты? т?рі: пікір алмасу, ??гіме

Саба?ты? ?дісі:  с?ра?-жауап, ой б?лісу.

К?рнекіліктер: презентация, на?ыл с?здер.

М??алім: — ??рметті ата-аналар, ?она?тар! Б?гінгі «Ата-ана ж?не бала ???ы?ы » атты  сынып са?атына  ?ош келіпсіздер! Сіздермен бас ?осып,  пікір алысуда?ы ма?сатымыз отбасында?ы бала т?рбиесін д?рыс жол?а ?ою, білімге деген ынтасын арттыру. Сонымен ?атар ата-аналарды? бала т?рбиесіндегі шешуі табылмай ж?рген м?селелер болса, ойымызды орта?а салайы? деп отырмыз.

     М??алім: Хал?ымызда «Досы к?пті жау алмайды, а?ылы к?пті дау алмайды» деген тамаша ма?ал бар. А?ылды болу айнала?да?ы адамдарды сыйлай, ?адірлей білу деген с?з.???ы?ты? тілмен айт?анда б?л- за?ды білу, я?ни за?ды білген адам ?згелерге ??рметпен ?арайды. За?ды білмегендіктен за?сыз істер істеп, зардап шегіп, ?зін ?ор?ай алмай ж?ргендерді к?птеп кездестіреміз.

І б?лім.  «Мен за?ды ?аншалы?ты жа?сы білемін»?

?о?ам деген не?

(Саналы адамдарды? бір м?ддені, бір ма?сатты орындау ?шін саналы т?рде бірігуі)

???ы? деген не?

(Мемлекет шы?ар?ан немесе бекіткен т?ртіп ережелеріні? жиынты?ы)

?аза?стан азаматы болуды ?алай т?сінесіз?

(Мемлекетте т?ра?ты т?рде т?ратын азамат за? бойынша ?аза?стан мемлекетіні? азаматы бола алады)

???ы?ты? м?дениет деген не?

(?о?амда?ы ?рекет етуші за? негіздерін білу о?ан ??рметпен ?арау, содан ?лгі алу, б?л ???ы?ты? сана ж?не ???ы?ты? мінез — ??лы?)

Деклорация деген не?

(Деклорация – хабарлау. Мемлекеттік саясатты?, правоны?, халы?аралы? ?арым – ?атынасты? принциптерін саналы т?рде салтанатты т?рде жариялайтын документ)

???ы?ты? норма дегеніміз не?

(?о?амды? ?атынастарды реттеуде ?олданатын ?леуметтік ережелерді? бірі. ???ы?ты? нормалар?а не??рлым ?дептік нормалар ар?ау болса, со??рлым за?дарды? ?ділеттік, адамгершілік м?ні жо?ары болады)

II б?лім

«Мені? ???ы?ым ж?не міндетім»

1. Мектеп о?ушысы мектепке барудан бас тарта ала ма? ?аламасам о?ымаймын. Б?л мені? ???ы?ым. Жо?, олай емес, ?йткені мемлекетті? за?ында адамны? ???ы?ымен ?атар міндеті де к?рсетілген. Орта білім алу барша?а міндетті ж?не тегін, ал техникалы? ж?не к?сіптік білім – к?пшілікті? ?олы жетерліктей болу керек. Мектепте о?у тек ?ана ???ы? емес, сондай-а? міндет   )

2. Отбасы – ?о?амны? бастап?ы ?ясы. Баланы т?рбиелеу – ата-ананы? ???ы?ы ?ана емес сонымен ?оса оларды? міндеті дейміз, неге?

(?аза?стан Республикасыны? за?ына бойынша орта білім алу?а балалар міндетті болса, олар?а о?у ?шін жа?дай жасап, ?ам?орлы? к?рсету – ата-аналарды? міндеті. Я?ни, ер жеткенше киіндіру, асырау, о?ыту, б?рін де білуге баулу, ?мірге керек болатын н?рсені? б?ріне т?рбиелеуге аса к??іл б?лу – ата-ананы? міндеті)

3. «К?мелетке тол?ан, е?бекке ?абілетті балалар е?бекке жарамсыз ата-анасына ?ам?орлы? жасау?а міндетті» (Конститутцияны? 27 бабы) дейді, ?алай т?сіндіресі??

(Баланы? адамгершілік парызы – ?артай?ан ?ке-шешесіне ?ам?орлы? жасау. Адамны? ата-анадан бас?а жа?ын ешкімі жо?. Бала ата-анасына к?мек к?рсетуге, ілтипат таныту?а, адамгершілік, материалды? ?олдау жасау?а тиіс, оларды асырау?а міндетті)

4. О?ушы ретінде ?андай міндеттерді білуге тиіссі??

(Мен о?ушы бол?анды?тан ?зім о?итын мектебімні? ережесін ?ата? са?тай білуім керек, я?ни, білім н?рін ?з бойыма сі?іре білу, мектеп, сынып ж?мысына белсене араласу, т?ртіпті, ?арапайым ж?не кішіпейіл болу, хал?ымызды? мемлекеттік р?міздерін к?зді? ?арашы?ындай са?тап с?ю, ?астерлеуге тиістімін.)

• ІІІ б?лім.      ?р бір бала дара т?л?а. Бала т?рбиесінде ата -ана бала?а ?лгі болуы керек.  Енді сіздермен «?ызы?ты с?ра?тар» айдары бойынша сергіту с?тін жасап к?рейік.Сіз бала?ыз туралы ?аншалы?ты білесіз? Ол ?шін мына с?ра?тар?а жауап беріп к?рейік:

1. Бала?ызды? туыл?ан к?ні?

2. Сынып жетекшісіні? толы? аты ж?ні?

3. Бала?ызды? ая?ыны? ?лшемі?

4. Бала?ызды? парталасы кім?

5. Бала?ызды? с?йікті асы ?андай?

6. Бала?ыз ?андай т?сті жа?сы к?реді?

7. Бала?ыз бірінші сынып?а ?ай жылы барды?

8. Бала?ызды еркелеткенде ?андай с?здер пайдаланасыз?

9. Бала?ыз?а ашулан?анда аузы?ыз?а е? алдымен ?андай с?з т?седі?

10. Бла?ызды? е? жа?ын досы кім 

? б?лім. «?ылмыскер бала ?айдан шы?ады»?

Б?гінгі к?ні ?о?амды ала?датып отыр?ан жа?дайларды? бірі ол - мектеп жасында?ы балаларды? ?ылмыс жасауы. Келесі б?лім балаларды? жаса?ан ?ылмысы туралы болма?.

     - ???ы? б?зушылы?ты? себебі неде деп ойлайсыздар? ( Ата- ана мен о?ушыларды? жауаптары ты?далады. )

Б?лімді ?орытындылау.

???ы? б?зушылы? істейтін ж?мысты? жо?ты?ынан, Абай атамызша айыт?анда «к?йлегі к?ктік, тама?ы то?ты?, аздырар адам баласын». Т?ртіпсіз ел болмайды, т?ртіпке бас иген -  ??л болмайды» деген Б. Момыш?лыны? с?зін естен шы?армайы?.

 Ата- аналар?а екі сурет к?рсетіледі:

Біріншісі іргетасы ?демі ?алан?ан ?йді? суреті.

Екіншісі – ?исы?, ?алай болса солай  солай салын?ан ?йді?  суреті.

М??алім:  осы суретке ?арап  отырып,  бала т?рбиесі туралы не айту?а болады?

( Сурет жайлы ата-ана ойы ты?далады.) Б?дан со? бірінші сурет т?рбиесі д?рыс бала екендігін, екінші сурет т?рбиесі д?рыс болма?ан бала жайында екендігі айтылады. Бала т?рбиесі ?демі салын?ан ?й сия?ты жас к?нінен басталатынына ата-ананы? назарын аудару керек.

Бейнеролик «Басты назарда –бала ???ы?ы»

Б?лімге ?орытынды:

«Отбасы – барлы?ыны? басы, жан-жа?ты негізі болатын т?рбие институты. Ата- анамен баланы? ?арым- ?атынасы н?тижесінде адамгершілік, эстетикалы?, дене т?рбиесіні? ал?аш?ы ?лгісі ?алыптасады. Ал ?ке мен шеше, ата мен ?же, апа мен а?алар баланы? ал?аш?ы т?рбиешілері»- деп В.А. Сухомолинский айт?андай, ал?аш?ы т?рбиешілерді? ал?аш?ы т?рбиесі ерте бастан я?ни бесіктен басталуы тиіс. Я?ни, екінші сурет бала т?рбиесіні? о бастан д?рыс басталма?анын к?рсетіп т?р.

«Сергіту с?ті»

 «Т?ртіп орнат»

1. ???ы? --------А – Елімізді? негізгі за?ы.

2. Конституция ------Б – Мемлекет басшысы

3. Мемлекет ------В – Негізгі саяси ?о?амды? ?йым

4. Азамат --------Г – Т?уелсіздік

5. ???ы? б?зушылы? -----Д – За?дар ж?йесі

6. Президент ------Е – За? шы?арушы орган

7. Парламент ------Ж – За? ж?йесін б?зу

8. Егемендік -------З – ???ы?ы бар ел т?р?ыны

1-Д, 2-А, 3-В, 4-З, 5-Ж, 6-Б, 7-Е, 8-Г

?І б?лім.

       Та?та?а тау бейнесі ж?не тауды? ортасынан жарып шы?ып келе жат?ан жанартау бейнеленген сурет ілінеді. Жанартауды? т?бесіне «?ылмыскер бала» деп жазылып, беті ?а?азбен жасырылып ?ойылады. Ж?ргізуші мына суреттегі тау ортасынан к?терілгелі т?р?ан жанартау?а ?ара?ыз, тау сізде? бала?ыз болса, ал тауды жарып шы??алы т?р?ан жанартау бала?ызды? ?ылмыскер болуы деп жасырулы т?р?ан с?зді ашады.

М??алім: Бала бір к?нде ?ылмыскер болмайды. Жанартауды? ат?ылауына дейін ?аншама процестер ж?ретіні сия?ты бала ?ылмыскер болуы ?шін де бірнеше жа?дайлар ?сер етеді. О?ан ата- ананы? баланы ба?ылауысыз жіберуі, баланы? топ?а кіруі, жа?сы жолдастарыны? болмауы   М?ны? барлы?ын дер кезінде бай?ап, бала?а к?мекке ?мтылса?, оны са?тап ?алу?а болады. ( Б?л б?лімде ата-ана?а к?п с?з беріледі.)

М??алім: Ж. Аймауытов: «Т?рбиеге ?сер ететін н?рсе ?скен орта, ата-ананы? т?рбиесі. Со??ысы к?шті болмаса, бара-бара адамды замандас, жолдасты? аз?ырып, адам неше т?рлі жаман мінезді ж??тыратыны белгілі»,- деген. Сол сия?ты бала?ызды? ?ылмыс жолына т?спеуіне бірден- бір жауапты ата-ана, ?здері?ізсіздер.

Д??гелек ?стел бала т?рбиесінде басты ролді ата-ана ат?аратынды?ын, сонды?тан олар ?р уа?ытта мектеппен, ?стаздармен байланыс жасауы ж?не достарыны? кім екенін біліп отыру керектігі айтылып, ?орытындылынады.

Просмотр содержимого документа
«Внеурочная работа на тему: "Ата-ана ж?не бала ???ы?ы"»

Ата-ана және бала құқығы


Мақсаты:

1. Білімділік: Тақырыптың мазмұнына байланысты білім беру арқылы оқушылардың, ата-аналардың азаматтық жауаптылығын, қоғам алдындағы міндеттерін түсіндіру. Ата-аналарды балалардың құқықтарымен таныстыру және бала алдындағы міндеттерін айтып кету, бала мен ата-ана арасындағы түсінісушілікті, сыйластықты нығайту.

2. Дамытушылық: Оқушылардың терең ойлау, өз ойларын ашық және толық жеткізе білу, пікір таластыру қабілеттерін дамыту.

3. Тәрбиелік: Эстетикалық, адамгершілік, азаматтық, құқықтық тәрбие беру.

Сабақтың түрі: пікір алмасу, әңгіме

Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, ой бөлісу.

Көрнекіліктер: презентация, нақыл сөздер.

Мұғалім: — Құрметті ата-аналар, қонақтар! Бүгінгі «Ата-ана және бала құқығы » атты сынып сағатына қош келіпсіздер! Сіздермен бас қосып, пікір алысудағы мақсатымыз отбасындағы бала тәрбиесін дұрыс жолға қою, білімге деген ынтасын арттыру. Сонымен қатар ата-аналардың бала тәрбиесіндегі шешуі табылмай жүрген мәселелер болса, ойымызды ортаға салайық деп отырмыз.

Мұғалім: Халқымызда «Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды» деген тамаша мақал бар. Ақылды болу айналаңдағы адамдарды сыйлай, қадірлей білу деген сөз.Құқықтық тілмен айтқанда бұл- заңды білу, яғни заңды білген адам өзгелерге құрметпен қарайды. Заңды білмегендіктен заңсыз істер істеп, зардап шегіп, өзін қорғай алмай жүргендерді көптеп кездестіреміз.

І бөлім. «Мен заңды қаншалықты жақсы білемін»?

Қоғам деген не?

(Саналы адамдардың бір мүддені, бір мақсатты орындау үшін саналы түрде бірігуі)

Құқық деген не?

(Мемлекет шығарған немесе бекіткен тәртіп ережелерінің жиынтығы)

Қазақстан азаматы болуды қалай түсінесіз?

(Мемлекетте тұрақты түрде тұратын азамат заң бойынша Қазақстан мемлекетінің азаматы бола алады)

Құқықтық мәдениет деген не?

(Қоғамдағы әрекет етуші заң негіздерін білу оған құрметпен қарау, содан үлгі алу, бұл құқықтық сана және құқықтық мінез — құлық)

Деклорация деген не?

(Деклорация – хабарлау. Мемлекеттік саясаттың, правоның, халықаралық қарым – қатынастың принциптерін саналы түрде салтанатты түрде жариялайтын документ)

Құқықтық норма дегеніміз не?

(Қоғамдық қатынастарды реттеуде қолданатын әлеуметтік ережелердің бірі. Құқықтық нормаларға неғұрлым әдептік нормалар арқау болса, соғұрлым заңдардың әділеттік, адамгершілік мәні жоғары болады)

II бөлім

«Менің құқығым және міндетім»

1. Мектеп оқушысы мектепке барудан бас тарта ала ма? Қаламасам оқымаймын. Бұл менің құқығым. Жоқ, олай емес, өйткені мемлекеттің заңында адамның құқығымен қатар міндеті де көрсетілген. Орта білім алу баршаға міндетті және тегін, ал техникалық және кәсіптік білім – көпшіліктің қолы жетерліктей болу керек. Мектепте оқу тек қана құқық емес, сондай-ақ міндет )

2. Отбасы – қоғамның бастапқы ұясы. Баланы тәрбиелеу – ата-ананың құқығы ғана емес сонымен қоса олардың міндеті дейміз, неге?

(Қазақстан Республикасының заңына бойынша орта білім алуға балалар міндетті болса, оларға оқу үшін жағдай жасап, қамқорлық көрсету – ата-аналардың міндеті. Яғни, ер жеткенше киіндіру, асырау, оқыту, бәрін де білуге баулу, өмірге керек болатын нәрсенің бәріне тәрбиелеуге аса көңіл бөлу – ата-ананың міндеті)

3. «Кәмелетке толған, еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті» (Конститутцияның 27 бабы) дейді, қалай түсіндіресің?

(Баланың адамгершілік парызы – қартайған әке-шешесіне қамқорлық жасау. Адамның ата-анадан басқа жақын ешкімі жоқ. Бала ата-анасына көмек көрсетуге, ілтипат танытуға, адамгершілік, материалдық қолдау жасауға тиіс, оларды асырауға міндетті)

4. Оқушы ретінде қандай міндеттерді білуге тиіссің?

(Мен оқушы болғандықтан өзім оқитын мектебімнің ережесін қатаң сақтай білуім керек, яғни, білім нәрін өз бойыма сіңіре білу, мектеп, сынып жұмысына белсене араласу, тәртіпті, қарапайым және кішіпейіл болу, халқымыздың мемлекеттік рәміздерін көздің қарашығындай сақтап сүю, қастерлеуге тиістімін.)

• ІІІ бөлім. Әр бір бала дара тұлға. Бала тәрбиесінде ата -ана балаға үлгі болуы керек. Енді сіздермен «Қызықты сұрақтар» айдары бойынша сергіту сәтін жасап көрейік.Сіз балаңыз туралы қаншалықты білесіз? Ол үшін мына сұрақтарға жауап беріп көрейік:

1. Балаңыздың туылған күні?

2. Сынып жетекшісінің толық аты жөні?

3. Балаңыздың аяғының өлшемі?

4. Балаңыздың парталасы кім?

5. Балаңыздың сүйікті асы қандай?

6. Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?

7. Балаңыз бірінші сыныпқа қай жылы барды?

8. Балаңызды еркелеткенде қандай сөздер пайдаланасыз?

9. Балаңызға ашуланғанда аузыңызға ең алдымен қандай сөз түседі?

10. Блаңыздың ең жақын досы кім

Ү бөлім. «Қылмыскер бала қайдан шығады»?

Бүгінгі күні қоғамды алаңдатып отырған жағдайлардың бірі ол - мектеп жасындағы балалардың қылмыс жасауы. Келесі бөлім балалардың жасаған қылмысы туралы болмақ.

- Құқық бұзушылықтың себебі неде деп ойлайсыздар? ( Ата- ана мен оқушылардың жауаптары тыңдалады. )

Бөлімді қорытындылау.

Құқық бұзушылық істейтін жұмыстың жоқтығынан , Абай атамызша айытқанда «көйлегі көктік, тамағы тоқтық , аздырар адам баласын». Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген - құл болмайды» деген Б. Момышұлының сөзін естен шығармайық.

Ата- аналарға екі сурет көрсетіледі:

Біріншісі іргетасы әдемі қаланған үйдің суреті.

Екіншісі – қисық, қалай болса солай солай салынған үйдің суреті.

Мұғалім: осы суретке қарап отырып, бала тәрбиесі туралы не айтуға болады?

( Сурет жайлы ата-ана ойы тыңдалады.) Бұдан соң бірінші сурет тәрбиесі дұрыс бала екендігін, екінші сурет тәрбиесі дұрыс болмаған бала жайында екендігі айтылады. Бала тәрбиесі әдемі салынған үй сияқты жас күнінен басталатынына ата-ананың назарын аудару керек.

Бейнеролик «Басты назарда –бала құқығы»

Бөлімге қорытынды:

«Отбасы – барлығының басы, жан-жақты негізі болатын тәрбие институты. Ата- анамен баланың қарым- қатынасы нәтижесінде адамгершілік, эстетикалық, дене тәрбиесінің алғашқы үлгісі қалыптасады. Ал әке мен шеше, ата мен әже, апа мен ағалар баланың алғашқы тәрбиешілері»- деп В.А. Сухомолинский айтқандай , алғашқы тәрбиешілердің алғашқы тәрбиесі ерте бастан яғни бесіктен басталуы тиіс. Яғни, екінші сурет бала тәрбиесінің о бастан дұрыс басталмағанын көрсетіп тұр.

«Сергіту сәті»

«Тәртіп орнат»

1. Құқық -----------------------------------------А – Еліміздің негізгі заңы.

2. Конституция ---------------------------------Б – Мемлекет басшысы

3. Мемлекет ------------------------------------В – Негізгі саяси қоғамдық ұйым

4. Азамат -----------------------------------------Г – Тәуелсіздік

5. Құқық бұзушылық -------------------------Д – Заңдар жүйесі

6. Президент ------------------------------------Е – Заң шығарушы орган

7. Парламент ------------------------------------Ж – Заң жүйесін бұзу

8. Егемендік --------------------------------------З – Құқығы бар ел тұрғыны

1-Д, 2-А, 3-В, 4-З, 5-Ж, 6-Б, 7-Е, 8-Г

ҮІ бөлім.

Тақтаға тау бейнесі және таудың ортасынан жарып шығып келе жатқан жанартау бейнеленген сурет ілінеді. Жанартаудың төбесіне «Қылмыскер бала» деп жазылып, беті қағазбен жасырылып қойылады. Жүргізуші мына суреттегі тау ортасынан көтерілгелі тұрған жанартауға қараңыз, тау сіздең балаңыз болса, ал тауды жарып шыққалы тұрған жанартау балаңыздың қылмыскер болуы деп жасырулы тұрған сөзді ашады.

Мұғалім: Бала бір күнде қылмыскер болмайды. Жанартаудың атқылауына дейін қаншама процестер жүретіні сияқты бала қылмыскер болуы үшін де бірнеше жағдайлар әсер етеді. Оған ата- ананың баланы бақылауысыз жіберуі, баланың топқа кіруі, жақсы жолдастарының болмауы Мұның барлығын дер кезінде байқап, балаға көмекке ұмтылсақ, оны сақтап қалуға болады. ( Бұл бөлімде ата-анаға көп сөз беріледі.)

Мұғалім: Ж. Аймауытов: «Тәрбиеге әсер ететін нәрсе өскен орта, ата-ананың тәрбиесі. Соңғысы күшті болмаса, бара-бара адамды замандас, жолдастың азғырып, адам неше түрлі жаман мінезді жұқтыратыны белгілі»,- деген. Сол сияқты балаңыздың қылмыс жолына түспеуіне бірден- бір жауапты ата-ана , өздеріңізсіздер.

Дөңгелек үстел бала тәрбиесінде басты ролді ата-ана атқаратындығын, сондықтан олар әр уақытта мектеппен, ұстаздармен байланыс жасауы және достарының кім екенін біліп отыру керектігі айтылып, қорытындылынады.№45 бейімделген орта мектебі
«Ата-ана және бала құқығы»

құқықтық сабақ

7 «в» сынып

Сынып жетекшісі: Мұсаханова Г.ЧӨскемен қаласы 2015ж


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Внеурочная работа на тему: "Ата-ана ж?не бала ???ы?ы"

Автор: М?саханова Г?лжанат Чакен?ызы

Дата: 06.01.2016

Номер свидетельства: 272958

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства