kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

" Практикалы? ?аза? тілі " авторлы? ба?дарлама.

Нажмите, чтобы узнать подробности

   Бекітемін:                                                               Келісемін:

Ба?анас- мектеп               

интернатыны?                                                        Ауданды?  білім                                   директоры:                                                                б?ліміні?  ?діскері:

---  Бект?сынова Р.К                                       ---   Сма??лов А.Е

 « -  »  тамыз  2015                                                 «-»  тамыз 2015

  Курсты? атауы:

                                   Практикалы? ?аза? тілі                                         Авторлы? ба?дарлама  

                                                    11 - сынып

 Бал?аш ауданы

Ба?анас-мектеп интернаты

?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні?  м??алімі

 Д?мшебаева М.Б.

                                       2015 - 2016 о?у жылы

                                   Практикалы? ?аза? тілі   11 - сынып


                                           

Т?сінік хат

Тіл ?ашанда ?лт м?дениетіні?, ?нер-білімні? ?лы ?аруы, алтын  т??ыры саналатынды?тан, ?аза? тілі мен ?дебиетіні? келешек к?кжиектері білім беру ?йымдарыны? ?азіргі та?да?ы о?ытылу жайынан бастау алады. Осы т?р?ыдан ал?анда курс о?ушыны? талабын ?штап, шы?армашылы?, т?л?алы? шары?тауына м?мкіндік береді, интелектуалды? де?гейін биіктетеді. ?аза? тілінен ж?ргізілетін практикалы? ж?мыстар?а ?ойылатын талап ерекше. Практикалы? саба?та ?р о?ушыны? белгілі та?ырыптардан ?зінше ж?мыс жасауына м?н беріледі. Б?л о?ушыны? ?абілетін дамытады, белгілі та?ырыптардан тере? теориялы? білім алып, оны іс ж?зінде ?олдану?а да?дыландырады. Сонымен ?атар  о?ушыны? білімді шала т?сінген т?старын практика ж?зінде на?тылауда ат?аратын ?ызметі зор. Негізгі ма?саты — о?ушыларды? материалды ж?йелі т?рде ме?геруіне жа?дай жасау,  ?аза? тілі ?ылымыны? теориялы? негіздерін ме?герту.

 «Практикалы? ?аза? тілі» ба?дарламасыны? ма?саты — ана тіліні? ?ызметін ж?йелі ме?герген, оны? ?ыр-сыры мен тарихын жетік білетін, ?арым-?атынасты? біліктілігі дамы?ан, ?лтты? санасы оян?ан дара т?л?а ?алыптастыру?а м?мкіндік ту?ызу.

 Осы ма?саттан келіп туындайтын міндеттер:

— о?ушыларды? фонетикалы?,  морфологиялы?, лексикалы? ж?не синтаксистік машы?тары мен да?дыларын дамыту;

— тіл дыбыстары, с?з таптары мен ?осымшалар туралы  теориялы? білімдерін ж?йелеу;

— теориялы? білімдерін ауызша, жазбаша с?йлеу тілдерінде орынды ?олдану?а т?селдіру;

— о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту;

— о?у материалдары ар?ылы ана тілін жетік ме?герген ?лтжанды т?л?а ?алыптастыру;

П?наралы? байланыс: ?аза? ?дебиеті

Ба?дарламаны?  ж?ргізетін ж?мыс т?рлері мынандай:

 1. ?аза? тілінен берілетін теориялы? білімді практикалы? ж?мыстармен ты?ыз ?штастырып, тілімізді? ?зіндік за?дылы?тарын ?здеріні? ауызша, жазбаша ж?мыстарында д?рыс сауатты ?олдану;
 2. ?тілген грамматикалы? ережелерді? негізінде м?тінмен ж?мыс істеу;
 3. Фонетикалы? ерекшеліктер, орфографиялы? за?дылы?тарды д?рыс танып, ??сас формаларды бірден ажырату ?шін салыстыру, талдау ж?мыстарын ж?ргізу;
 4. Жай талдау ?лгісімен ?атар талдауды? жа?а ?дісі сатылай кешенді талдау ?лгілерін ж?ргізу;
 5. Де?гейлік тапсырмалар орындау;

 

 ?орытындылау: о?ушыларды? білімі  ?р та?ырыпты ?ткен сайын тест ж?мыстары ар?ылы ба?аланады.

О?ушыны? білімі мен біліктілігіне ?ойылатын талаптар, о?ушылар нені білу керек:

— ?аза? тіл біліміні? салалары бойынша барлы? ережелерді ;

— білгенін практика ж?зінде іске асыра алуды;

— талдау машы?ыны? жо?ары болуы;

— орфографиялы? за?дылы?тарды тере? ме?геру;

— салыстыра алу ?абілетіні? басым болуы;

О?ушылар нені ?йрену керек:

— тілімізді? ?зіндік за?дылы?тарын ?з ж?мыстарында сауатты ?олдану;

— грамматикалы? ережелер негізінде м?тінмен ж?мыс істеу;

— сатылай кешенді талдау ?лгілерін ме?геру;

— де?гейлік тапсырмаларды орындай алу;

ББД де?гейін тексеру:

 1. ?зіндік ж?мыс;
 2. тест ж?мыстары;
 3. талдау ж?мыстары;

О?у-?д?стемелік кешендер:

 1. дидактикалы? материалдар;
 2. ?БТ жина?ы;
 3. электронды о?улы?тар;

Факултатив ба?дарламасын ме?гергеннен кейін о?ушылардан к?тілетін н?тиже:

— салыстыра, д?лелдей, талдай, ?орытындылай білу да?дыларын ме?геру, тілдік ж?не ?деби білімдеріні? толы?уы;

— практикалы?, танымды?, шы?армашылы? тапсырмаларды еркін орындай алу;

— сауатты жазу, сауатты с?йлеу, ?зіндік ой дербестігіні? болуы;


М??алім пайдаланатын ?дебиеттер:

 1. Ш.К.Бект?ров «?аза? тілі» «Атам?ра» 2006
 2. ?.Ибрагимов «?аза? тілі ?дістемесі» «Шы?-кітап» 2015
 3. «?аза? тіліне арнал?ан дидактикалы? тапсырмалар»
 4. Р.Сызды?ова «Емле ж?не тыныс белгілері»
 5. «?аза? тілі мен ?дебиеті» журналдары
 6. А.Ыс?а?ов «?азіргі ?аза? тілі.Морфология» «Мектеп»баспасы Алматы 1974
 7. Н.Оралбаева, ?.Мадина, А.?біл?аев «?аза? тілі» «Мектеп» баспасы Алматы 1982

О?ушылар?а пайдалану?а ?сынылатын  ?дебиеттер:

 1. Ш.К.Бект?ров «?аза? тілі» «Атам?ра» 2006
 2. ?.Ибрагимов «?аза? тілі ?дістемесі» «Шы?-кітап» 2007
 3. Энциклопедиялы? аны?тамалы?. Алматы,2005
 4. ?аза? тіліні? т?сіндірме с?здігі. Алматы, 2008
 5. ?аза?ты? би-шешендері
 6. Газет, журнал материалдары
 7. Ма?ал – м?телдер жина?ы
 8. Диалектологиялы? с?здік
 9. 5-9 сынып?а арнал?ан ?аза? тілі о?улы?ы.

Практикалы? ?аза? тілі   ба?дарламасыны? жоспары

Мазм?ны

Са?ат саны

?тетін к?ні

1

Кіріспе саба?. Тіл біліміні? салалары.Фонетика, лексика, морфология, синтаксис, пунктуация туралы т?сініктерін ке?ейту.

1

2

Фонетика.Тіл дыбыстары, оларды? жасалуы, дыбыстарды? ??рамы.

(7-бет,1-жатты?у)

1

3

Дауысты дыбыстар, оларды? жіктелуі.(7,10,12-жатты?улар,9-11 -беттер)

1

4

Дауыссыз дыбыстар, ?нні? ?атысына, т?сіліне, орнына ?арай жіктелуі.(18,20,23-жатты?улар, 13-14-беттер)

1

5

Буын, оны? т?рлері.(32-жатты?у, 16-бет)

1

6

?ндестік за?ы.

Сингармонизм.Ассимиляция.

(37,44-жатты?улар, 21-22-беттер)

1

7

Екпін, оны? т?рлері.(50-жатты?у,26-бет)

1

8

Орфография, орфоэпия.(62-жатты?у,38-бет)

1

9

Т?бір с?здерді? жазылуы,б?лек жазылатын, бірге жазылатын с?здер.(124,126-жат. 60-61-беттер)

1

10

?осымшаларды? жазылуы, ?осымшаларды? дефис ар?ылы жазылуы.(134,136-жат. 63-64-беттер)

1

11

С?здерді? тасымалдануы.(139-жат. 65-бет) Тест ж?мысы.

1

12

Лексика. С?зді? тура ж?не ауыспалы ма?ынасы. К?п ма?ыналы с?здер.

1

13

Омоним,синоним,антоним.(147,151,156-жат. 71-74-беттер)

1

14

Т?ра?ты с?з тіркестері. Идиома.Фразеологизм.Ма?ал-м?телдер.

(159,164,166-жат.78-81-беттер)

Тест ж?мысы.

1

15

С?зжасам.С?здерді? ??рамы. Жал?ау т?рлері.(173,183,189,194-жат. 84-95-беттер)

1

16

Ж?рна?.С?з тудырушы, с?з т?рлендіруші ж?рна?тар.(208,210-жат. 104-105-беттер)

17

С?з т?л?асы. Негізгі т?бір. Туынды т?бір. Біріккен т?бір. ?осарлы т?бір. Тіркесті т?бір.?ыс?ар?ан т?бір.(212,214,222,225,227-жат. 105-112-беттер) Тест ж?мысы.

18

Морфология. Зат есім. (238,241,244,248-жат.118-122-беттер)

19

Сын есім. Т?рлері.?ызметі.(252,259,261,268-жат. 124-129-беттер)

20

Сан есім. Сан есімні? с?йлемдегі ?ызметі.Емлесі.(274,276-жат. 132-бет)

21

Есімдік. Есімдікті? т?рлері.(281,283,292-жат.133-138-беттер)

22

Етістік. Затты? іс-?рекетін, ?имылын білдіретін с?з табы туралы.(294,301,304,306-жат.139-144-беттер)

23

?стеу. Т?рлері. (372,375-жат.172-бет)

24

Ода?ай. Т?рлері.(399,400-жат.183-бет)

25

Шылау. Ат?аратын ?ызметі. (386,389,391,396-жат.179-181-беттер)

26

Еліктеу с?з,оны? т?рлері.(378-жат.)

27

Тест ж?мысы. Морфология саласы бойынша білімдерін  ?орытындылау.

28

Синтаксис.С?з тіркесі. С?з тіркесу т?сілдері мен т?рлері. (409,431-жат.194-бет)

29

С?йлем м?шелері.(432,433-жат.196-бет)

30

С?йлем. С?йлем т?рлері.(507,511,514,516-жат. 232-236-беттер)

31

Біры??ай м?шелер. Ерекшелігі.(484,485,486-жат.222-бет)

32

Пунктуация.Орны ж?не ?ызметі.(515,520,522-жат.248-250-беттер

33

Тест ж?мысы. О?ушыларды? білімдерін ?орытындылау.

34

?орытынды саба?. Жыл бойы ?ткенді ?айталау.

 •  

Просмотр содержимого документа
«" Практикалы? ?аза? тілі " авторлы? ба?дарлама.»

Бекітемін: Келісемін:

Бақанас- мектеп

интернатының Аудандық білім директоры: бөлімінің әдіскері:

----------- Бектұсынова Р.К ----------- Смағұлов А.Е

« --- » тамыз 2015 «---» тамыз 2015

Курстың атауы:

Практикалық қазақ тілі Авторлық бағдарлама11 - сыныпБалқаш ауданы

Бақанас-мектеп интернаты

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Дүмшебаева М.Б.

2015 - 2016 оқу жылы

Практикалық қазақ тілі 11 - сынып


Түсінік хат

Тіл қашанда ұлт мәдениетінің, өнер-білімнің ұлы қаруы, алтын  тұғыры саналатындықтан, қазақ тілі мен әдебиетінің келешек көкжиектері білім беру ұйымдарының қазіргі таңдағы оқытылу жайынан бастау алады. Осы тұрғыдан алғанда курс оқушының талабын ұштап, шығармашылық, тұлғалық шарықтауына мүмкіндік береді, интелектуалдық деңгейін биіктетеді. Қазақ тілінен жүргізілетін практикалық жұмыстарға қойылатын талап ерекше. Практикалық сабақта әр оқушының белгілі тақырыптардан өзінше жұмыс жасауына мән беріледі. Бұл оқушының қабілетін дамытады, белгілі тақырыптардан терең теориялық білім алып, оны іс жүзінде қолдануға дағдыландырады. Сонымен қатар  оқушының білімді шала түсінген тұстарын практика жүзінде нақтылауда атқаратын қызметі зор. Негізгі мақсаты — оқушылардың материалды жүйелі түрде меңгеруіне жағдай жасау,  қазақ тілі ғылымының теориялық негіздерін меңгерту.

 

 «Практикалық қазақ тілі» бағдарламасының мақсаты — ана тілінің қызметін жүйелі меңгерген, оның қыр-сыры мен тарихын жетік білетін, қарым-қатынастық біліктілігі дамыған, ұлттық санасы оянған дара тұлға қалыптастыруға мүмкіндік туғызу.

 Осы мақсаттан келіп туындайтын міндеттер:

— оқушылардың фонетикалық,  морфологиялық, лексикалық және синтаксистік машықтары мен дағдыларын дамыту;

— тіл дыбыстары, сөз таптары мен қосымшалар туралы  теориялық білімдерін жүйелеу;

— теориялық білімдерін ауызша, жазбаша сөйлеу тілдерінде орынды қолдануға төселдіру;

— оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту;

— оқу материалдары арқылы ана тілін жетік меңгерген ұлтжанды тұлға қалыптастыру;

 

Пәнаралық байланыс: қазақ әдебиетіБағдарламаның  жүргізетін жұмыс түрлері мынандай:

 1. Қазақ тілінен берілетін теориялық білімді практикалық жұмыстармен тығыз ұштастырып, тіліміздің өзіндік заңдылықтарын өздерінің ауызша, жазбаша жұмыстарында дұрыс сауатты қолдану;

 2. Өтілген грамматикалық ережелердің негізінде мәтінмен жұмыс істеу;

 3. Фонетикалық ерекшеліктер, орфографиялық заңдылықтарды дұрыс танып, ұқсас формаларды бірден ажырату үшін салыстыру, талдау жұмыстарын жүргізу;

 4. Жай талдау үлгісімен қатар талдаудың жаңа әдісі сатылай кешенді талдау үлгілерін жүргізу;

 5. Деңгейлік тапсырмалар орындау; Қорытындылау: оқушылардың білімі  әр тақырыпты өткен сайын тест жұмыстары арқылы бағаланады.


Оқушының білімі мен біліктілігіне қойылатын талаптар, оқушылар нені білу керек:

— қазақ тіл білімінің салалары бойынша барлық ережелерді ;

— білгенін практика жүзінде іске асыра алуды;

— талдау машығының жоғары болуы;

— орфографиялық заңдылықтарды терең меңгеру;

— салыстыра алу қабілетінің басым болуы;

Оқушылар нені үйрену керек:

— тіліміздің өзіндік заңдылықтарын өз жұмыстарында сауатты қолдану;

— грамматикалық ережелер негізінде мәтінмен жұмыс істеу;

— сатылай кешенді талдау үлгілерін меңгеру;

— деңгейлік тапсырмаларды орындай алу;

ББД деңгейін тексеру:

 1. өзіндік жұмыс;

 2. тест жұмыстары;

 3. талдау жұмыстары;


Оқу-әдәстемелік кешендер:

 1. дидактикалық материалдар;

 2. ҰБТ жинағы;

 3. электронды оқулықтар;


Факултатив бағдарламасын меңгергеннен кейін оқушылардан күтілетін нәтиже:

— салыстыра, дәлелдей, талдай, қорытындылай білу дағдыларын меңгеру, тілдік және әдеби білімдерінің толығуы;

— практикалық, танымдық, шығармашылық тапсырмаларды еркін орындай алу;

— сауатты жазу, сауатты сөйлеу, өзіндік ой дербестігінің болуы;


Мұғалім пайдаланатын әдебиеттер:

 1. Ш.К.Бектұров «Қазақ тілі» «Атамұра» 2006

 2. Қ.Ибрагимов «Қазақ тілі әдістемесі» «Шың-кітап» 2015

 3. «Қазақ тіліне арналған дидактикалық тапсырмалар»

 4. Р.Сыздықова «Емле және тыныс белгілері»

 5. «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналдары

 6. А.Ысқақов «Қазіргі қазақ тілі.Морфология» «Мектеп»баспасы Алматы 1974

 7. Н.Оралбаева, Ғ.Мадина, А.Әбілқаев «Қазақ тілі» «Мектеп» баспасы Алматы 1982

 

 

Оқушыларға пайдалануға ұсынылатын  әдебиеттер:


 1. Ш.К.Бектұров «Қазақ тілі» «Атамұра» 2006

 2. Қ.Ибрагимов «Қазақ тілі әдістемесі» «Шың-кітап» 2007

 3. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы,2005

 4. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Алматы, 2008

 5. Қазақтың би-шешендері

 6. Газет, журнал материалдары

 7. Мақал – мәтелдер жинағы

 8. Диалектологиялық сөздік

 9. 5-9 сыныпқа арналған қазақ тілі оқулығы.

Практикалық қазақ тілі бағдарламасының жоспары

Мазмұны

Сағат саны

Өтетін күні

1

Кіріспе сабақ. Тіл білімінің салалары.Фонетика, лексика, морфология, синтаксис, пунктуация туралы түсініктерін кеңейту.

1


2

Фонетика.Тіл дыбыстары, олардың жасалуы, дыбыстардың құрамы.

(7-бет,1-жаттығу)

1


3

Дауысты дыбыстар, олардың жіктелуі.(7,10,12-жаттығулар,9-11 -беттер)

1


4

Дауыссыз дыбыстар, үннің қатысына, тәсіліне, орнына қарай жіктелуі.(18,20,23-жаттығулар, 13-14-беттер)

1


5

Буын, оның түрлері.(32-жаттығу, 16-бет)

1


6

Үндестік заңы.

Сингармонизм.Ассимиляция.

(37,44-жаттығулар, 21-22-беттер)

1


7

Екпін, оның түрлері.(50-жаттығу,26-бет)

1


8

Орфография, орфоэпия.(62-жаттығу,38-бет)

1


9

Түбір сөздердің жазылуы,бөлек жазылатын, бірге жазылатын сөздер.(124,126-жат. 60-61-беттер)

1


10

Қосымшалардың жазылуы, қосымшалардың дефис арқылы жазылуы.(134,136-жат. 63-64-беттер)

1


11

Сөздердің тасымалдануы.(139-жат. 65-бет) Тест жұмысы.

1


12

Лексика. Сөздің тура және ауыспалы мағынасы . Көп мағыналы сөздер.

1


13

Омоним,синоним,антоним.(147,151,156-жат. 71-74-беттер)

1


14

Тұрақты сөз тіркестері. Идиома.Фразеологизм.Мақал-мәтелдер.

(159,164,166-жат.78-81-беттер)

Тест жұмысы.

1


15

Сөзжасам.Сөздердің құрамы. Жалғау түрлері.(173,183,189,194-жат. 84-95-беттер)

1


16

Жұрнақ.Сөз тудырушы, сөз түрлендіруші жұрнақтар.(208,210-жат. 104-105-беттер)17

Сөз тұлғасы. Негізгі түбір. Туынды түбір. Біріккен түбір. Қосарлы түбір. Тіркесті түбір.Қысқарған түбір.(212,214,222,225,227-жат. 105-112-беттер) Тест жұмысы.18

Морфология. Зат есім. (238,241,244,248-жат.118-122-беттер)19

Сын есім. Түрлері.Қызметі.(252,259,261,268-жат. 124-129-беттер)20

Сан есім. Сан есімнің сөйлемдегі қызметі.Емлесі.(274,276-жат. 132-бет)21

Есімдік. Есімдіктің түрлері.(281,283,292-жат.133-138-беттер)22

Етістік. Заттың іс-әрекетін, қимылын білдіретін сөз табы туралы.(294,301,304,306-жат.139-144-беттер)23

Үстеу. Түрлері. (372,375-жат.172-бет)24

Одағай. Түрлері.(399,400-жат.183-бет)25

Шылау. Атқаратын қызметі. (386,389,391,396-жат.179-181-беттер)26

Еліктеу сөз,оның түрлері.(378-жат.)27

Тест жұмысы. Морфология саласы бойынша білімдерін  қорытындылау.28

Синтаксис.Сөз тіркесі. Сөз тіркесу тәсілдері мен түрлері. (409,431-жат.194-бет)29

Сөйлем мүшелері.(432,433-жат.196-бет)30

Сөйлем. Сөйлем түрлері.(507,511,514,516-жат. 232-236-беттер)31

Бірыңғай мүшелер. Ерекшелігі.(484,485,486-жат.222-бет)32

Пунктуация.Орны және қызметі.(515,520,522-жат.248-250-беттер33

Тест жұмысы. Оқушылардың білімдерін қорытындылау.34

Қорытынды сабақ. Жыл бойы өткенді қайталау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
" Практикалы? ?аза? тілі " авторлы? ба?дарлама.

Автор: Д?мшебаева Мейрамг?л Базаралдиевна

Дата: 15.03.2016

Номер свидетельства: 306054

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства