kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

К?шбасшы м??алімні? мектепті дамыту жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Бекітемін»                                                                                                                                                                              «Келісемін»              

_________________                                                                                                                                                          _________________

Е.Н.Кохаева                                                                                                                                                                            

ПШО Тараз ?аласында?ы                                                                                                                                                      Меркі ауданы 

филиалыны? директоры                                                                                                                                                              орта мектеп

 «____»   ___________ 2014 жыл                                                                                                                               «____»   ___________ 2015 жыл

К?шбасшы м??алімні? мектепті дамыту жоспары

Басымды?ы: О?ыту ?шін ба?алауды о?ыту мен о?у процесінде  тиімді пайдалану жолдарын аны?тау

Ма?саты: О?ыту ?шін ба?алауды тиімді пайдалана отырып, о?ушыларды? о?ыту мен о?у процесіне ынтасын арттыру

Табыстылы? критерийлері:

1.М??алімдер ?алыптастырушы ба?алау техникаларыны? сан алуан т?рлерін ?олданады.

2.О?ушыларды? бірлескен ж?мысына жа?дай ту?ызады.

3.О?ыту мен о?у процесіне ынтасы  арттырады.

4.О?ыту мен о?уда?ы жа?а ?діс-т?сілдерді м??алімдер ?з т?жірибелеріне ?олданады.

К?тілетін н?тиже:

1.М??алімдер О?ыту мен о?уды ба?алау модуліні? критериалды ба?алау ж?йесіне ауыса бастайды.

2.О?ушылар ?зін ?зі ба?алау ар?ылы ?з м?мкіндіктерін арттыра алады.

3.О?ыту мен о?у процесіні? де?гейі жо?арылай бастайды.

4.О?ыту мен о?уда?ы жа?а ?діс-т?сілдерді мектеп т?жірибесіне тиімді енгізеді.

Не?

Неліктен?

?алай?

?ашан?

Б?лінген к?шбасшылы?

Н?тиже

Ескерту

Іс-шаралар

Ма?саты

Ж?мыс формасы

Мерзімі

Жауаптылар

?андай формада жина?тайды?

1

«О?ыту мен о?у ?дерісінде сындарлы о?ыту т?жірибесіне жа?а т?сілдерді енгізуге ба?ыттал?ан даму ба?дарламасына т?сінік беру.

М??алімдерге о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер жайлы ма?л?мат беру

Таныстырылым

кырк?йек

1 апта

С?лтанбек.А.Т

Ба?дарламаны? мазм?нын т?сінеді.

Суреттер

Бейнежазбалар

2

К?сіби ?о?амдасты? тобын ??ру

М??алімдер арасынын де?гейлік курстан ?ткен ж?не ынталы м??алімдерден топ ??ру

Д??гелек ?стел

2 апта

С?лтанбек.А.Т

К?сіби ?о?амдасты? тобы ??рылады.

Жоспар ??рады

3

Мектеп туралы а?парат жина?тау: сауалнама, с?хбат, мектеп ??жаттарын зерделеу

Мектепті дамыту басымдылы?ын аны?тау

Сауалнама тарату, с?хбат ж?ргізу, ??жаттарды зерделеу

3 апта

С?лтанбек А.Т.

Жина? кестелері, диаграмма, мониторинг

4

«О?ыту ?шін ба?алау не ?шін ?ажет ж?не оны? саба??а ?сері»

М??алімдерге о?ыту мен о?уды ба?алау модулі туралы т?сінік беру

Коучинг

3 апта

Ембердиева А.

коучер

М??алімдер ?з т?жірибелеріне ?алыптастырушы ба?алауды енгізеді.

Бейнежазбалар

Жоспарлар

5

Т?лімгерлік ж?мыс

Т?лімгерлік ?дерісін енгізу,  т?лімгер ?ріптестеріні? к?сіби дамуына ?алай к?мектесе алатынын аны?тау.

С?хбаттасу, саба??а ?атысу,

Жыл бойы

І, ІІ де?гейлі м??алімдер

Т?лімгерлік ж?мыс жоспары жасалады.

Бастап?ы, аралы? ж?не жа?а ?лгідегі саба? жоспарларыны? жина?тары, суреттері.

6

«Табыс критерийлеріні? саба? ?шін ма?ызы неде?»

Табыс критерийіні? саба?ты? ажырамас б?лігі екендігін к?рсету

Коучинг

4 апта

Ембердиева А.

коучер

Табыс критерийін ??руды ?йренеді ж?не т?жірибесіне енгізеді.

Жоспар, суреттер, видеожазба

7

О?ыту ?шін ба?алау – сапалы білім к?рсеткіші

М??алімдерді? ?з іс-т?жірибелеріне ?алыптастырушы ба?алау техникаларын енгізу

Коучинг

?азан

1 апта

Сыр?абаева М. коучер

?алыптастырушы ба?алауды практика ж?зінде ?олданады. Жоспар, суреттер, видеожазба

8

«Тізбектелген саба?тар топтамасы  -  н?тижеге ба?ыттал?ан саба? ??рылымы»

?ыс?а мерзімді жоспар ??руда ?ріптестерімен ке?есу

Шеберлік сынып

2 апта

С?лтанбек А.

Жоспар

Бейнежазбалар

Суреттер

9

«?зін-?зі ба?алауды? о?ушыны? сыни т?р?ыда дамуына ы?пал етуі»

О?ушыларды ?з ?рекетін ба?алай отырып, ?рт?рлі м?селелерді шеше алатын де?гейге жеткізу

Коучинг

3 апта

Сыр?абаева  коучер

?ыс?а мерзімді жоспарды д?рыс жасап ?йренеді

10

«?зара ба?алау  - ?жымды? ?арым-?атынасты дамыту ??ралы»

О?ушыларды? топты? белсенділіктерін арттыру ?шін ?зара ба?алауды? т?рлі техникалаларын пайдалану

Коучинг

4 апта

С?лтанбек А.

Жоспар

Бейнежазбалар

Суреттер

11

Критериалды ба?алау ?аншалы?ты ?діл ба?а?

Ба?алау ?лшемдері туралы м?ліметтер беру

Коучинг

?араша

1 апта

?арынбаева С.

коучер

Жоспар

Бейнежазбалар

Суреттер

12

Критериалды ба?алауды? ?лсіз жа?тары

Ба?алау ?лшемдерін на?ты ба?а?а айналдыру жолдары

Пікір талас

2 апта

К?сіби ?о?амдасты?

Жоспар

Бейнежазбалар

Суреттер

13

«Lesson study ?дісін мектеп т?жірибесіне тиімді пайдалану»

М??алімдер топтарыны? арасында т?жірибені жетілдіру ??ралы ретінде Lesson Study-ді ?алай пайдалану?а болатынын к?рсету.

Ашы? саба?тар топтамасы

Жылына 2 рет

1-цикл

2 апта

Де?гейлі м??алімдер

Lesson study ?дісі ар?ылы сыныпты зерттеп ?йренеді, м??алімдер арасында ынтыма?тасты? орнайды.

Жоспар

Суреттер

14

 Lesson study ?дісіні? тиімділігі туралы о?ыту ?абыр?аларын ?йымдастыру

О?ушыларды? о?у ?дерісін зерделеу

Таныстырылым

Жылына 2 рет

1-цикл

4 апта

?дістемелік ке?есте

Мониторинг

Жоспар

Бейнежазбалар

?абыр?а б?рышы

15

Информатика п?нінен тізбектелген саба?тар топтамасы

Информатика п?нінен жеті модульді ы?палдастырыл?ан саба?тар топтамасын ?сына отырып, ?з т?жірибесімен алмасу

Ашы? есік к?ндері

2 апта

С?лтанбек

Жоспар

Бейнежазбалар

Суреттер

16

«Ашы? с?ра?тар – к?ркем шы?армаларды талдатуды? табысты ??ралы»

О?ушылар?а ашы? с?ра?тар ?ойдыра білуді ?йрету

Шеберлік сынып

4 апта

?арынбаева С.

Жоспар

Суреттер

Ж?мыс ?німдері

17

Химия п?нінен тізбектелген саба?тар топтамасы

Химия п?нінен жеті модульді ы?палдастырыл?ан саба?тар топтамасын ?сына отырып, ?з т?жірибесімен алмасу

Ашы? саба?тар

Желто?сан

1 апта

Тынаева

Жоспарлар

Суреттер

18

«О?ытуды? жа?а ?діс-т?сілдері саба? ?дерісінде»

О?ытуды? жа?а ?діс т?сілдерімен т?жірибе алмасу

Ма?ала жариялау

Жыл бойы

Де?гейлі м??алімдер

Ма?ала жина?тары, интернетке жариялау

19

Биология п?нінен тізбектелген саба?тар топтамасы

Биология п?нінен жеті модульді ы?палдастырыл?ан саба?тар топтамасын ?сына отырып, ?з т?жірибесімен алмасу

Ашы? саба?тар

2 апта

Абуталиева Мамырбаев

Ж?мыс ?німдері

Суреттер

20

Т?лімгерлік ж?мыс барысы

Т?лімгерлік ж?мысты? тиімді жа?тарын аны?тау

Д??гелек ?стел

3 апта

К?сіби ?о?амдасты?

Мониторинг

21

Желілік ?о?амдасты?та?ы ат?арылатын іс шараларды ?арастыру

?о?амдасты?та?ы топ м?шелерімен отырыс ?ткізу

Онлайн с?хбат

Жыл бойы

С?лтанбек

Суреттер

Просмотр содержимого документа
«К?шбасшы м??алімні? мектепті дамыту жоспары»

«Бекітемін» «Келісемін»

_________________ _________________

Е.Н.Кохаева Боржықов Қ.

ПШО Тараз қаласындағы Меркі ауданы

филиалының директоры № 13 М.Мәметова атындағы орта мектеп

«____» ___________ 2014 жыл «____» ___________ 2014 жылКөшбасшы мұғалімнің мектепті дамыту жоспары

Басымдығы: Оқыту үшін бағалауды оқыту мен оқу процесінде тиімді пайдалану жолдарын анықтау

Мақсаты: Оқыту үшін бағалауды тиімді пайдалана отырып, оқушылардың оқыту мен оқу процесіне ынтасын арттыру

Табыстылық критерийлері:

1.Мұғалімдер қалыптастырушы бағалау техникаларының сан алуан түрлерін қолданады.

2.Оқушылардың бірлескен жұмысына жағдай туғызады.

3.Оқыту мен оқу процесіне ынтасы арттырады.

4.Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдерді мұғалімдер өз тәжірибелеріне қолданады.

Күтілетін нәтиже:

1.Мұғалімдер Оқыту мен оқуды бағалау модулінің критериалды бағалау жүйесіне ауыса бастайды.

2.Оқушылар өзін өзі бағалау арқылы өз мүмкіндіктерін арттыра алады.

3.Оқыту мен оқу процесінің деңгейі жоғарылай бастайды.

4.Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдерді мектеп тәжірибесіне тиімді енгізеді.

Не?

Неліктен?

Қалай?

Қашан?

Бөлінген көшбасшылық

Нәтиже

Ескерту

Іс-шаралар

Мақсаты

Жұмыс формасы

Мерзімі

Жауаптылар

Қандай формада жинақтайды?

1


«Оқыту мен оқу үдерісінде сындарлы оқыту тәжірибесіне жаңа тәсілдерді енгізуге бағытталған даму бағдарламасына түсінік беру.

Мұғалімдерге оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер жайлы мағлұмат беруТаныстырылымкыркүйек


1 аптаСұлтанбек.А.Т


Бағдарламаның мазмұнын түсінеді.

Суреттер

Бейнежазбалар


2


Кәсіби қоғамдастық тобын құру


Мұғалімдер арасынын деңгейлік курстан өткен және ынталы мұғалімдерден топ құру

Дөңгелек үстел2 апта

Сұлтанбек.А.Т


Кәсіби қоғамдастық тобы құрылады.

Жоспар құрады3

Мектеп туралы ақпарат жинақтау: сауалнама, сұхбат, мектеп құжаттарын зерделеу

Мектепті дамыту басымдылығын анықтау

Сауалнама тарату, сұхбат жүргізу, құжаттарды зерделеу

3 апта

Сұлтанбек А.Т.

Жинақ кестелері, диаграмма, мониторинг


4

«Оқыту үшін бағалау не үшін қажет және оның сабаққа әсері»

Мұғалімдерге оқыту мен оқуды бағалау модулі туралы түсінік беру

Коучинг

3 апта

Ембердиева А.

коучер

Мұғалімдер өз тәжірибелеріне қалыптастырушы бағалауды енгізеді.

Бейнежазбалар

Жоспарлар


5

Тәлімгерлік жұмыс

Тәлімгерлік үдерісін енгізу, тәлімгер әріптестерінің кәсіби дамуына қалай көмектесе алатынын анықтау.


Сұхбаттасу, сабаққа қатысу,

Жыл бойы

І, ІІ деңгейлі мұғалімдер

Тәлімгерлік жұмыс жоспары жасалады.

Бастапқы, аралық және жаңа үлгідегі сабақ жоспарларының жинақтары, суреттері.


6

«Табыс критерийлерінің сабақ үшін маңызы неде?»

Табыс критерийінің сабақтың ажырамас бөлігі екендігін көрсету

Коучинг

4 апта

Ембердиева А.

коучер

Табыс критерийін құруды үйренеді және тәжірибесіне енгізеді.

Жоспар, суреттер, видеожазба


7

Оқыту үшін бағалау – сапалы білім көрсеткіші

Мұғалімдердің өз іс-тәжірибелеріне қалыптастырушы бағалау техникаларын енгізу

Коучинг

Қазан


1 апта

Сырғабаева М. коучер

Қалыптастырушы бағалауды практика жүзінде қолданады. Жоспар, суреттер, видеожазба


8

«Тізбектелген сабақтар топтамасы - нәтижеге бағытталған сабақ құрылымы»

Қысқа мерзімді жоспар құруда әріптестерімен кеңесу

Шеберлік сынып

2 апта

Сұлтанбек А.

Жоспар

Бейнежазбалар

Суреттер


9

«Өзін-өзі бағалаудың оқушының сыни тұрғыда дамуына ықпал етуі»

Оқушыларды өз әрекетін бағалай отырып, әртүрлі мәселелерді шеше алатын деңгейге жеткізу

Коучинг

3 апта

Сырғабаева коучер

Қысқа мерзімді жоспарды дұрыс жасап үйренеді


10

«Өзара бағалау - ұжымдық қарым-қатынасты дамыту құралы»

Оқушылардың топтық белсенділіктерін арттыру үшін өзара бағалаудың түрлі техникалаларын пайдалану

Коучинг

4 апта

Сұлтанбек А.

Жоспар

Бейнежазбалар

Суреттер


11

Критериалды бағалау қаншалықты әділ баға?

Бағалау өлшемдері туралы мәліметтер беру

Коучинг

Қараша


1 апта

Қарынбаева С.

коучер

Жоспар

Бейнежазбалар

Суреттер


12

Критериалды бағалаудың әлсіз жақтары

Бағалау өлшемдерін нақты бағаға айналдыру жолдары

Пікір талас2 апта

Кәсіби қоғамдастық

Жоспар

Бейнежазбалар

Суреттер


13

«Lesson study әдісін мектеп тәжірибесіне тиімді пайдалану»

Мұғалімдер топтарының арасында тәжірибені жетілдіру құралы ретінде Lesson Study-ді қалай пайдалануға болатынын көрсету.

Ашық сабақтар топтамасы

Жылына 2 рет

1-цикл

2 апта

Деңгейлі мұғалімдер

Lesson study әдісі арқылы сыныпты зерттеп үйренеді, мұғалімдер арасында ынтымақтастық орнайды.

Жоспар

Суреттер


14

Lesson study әдісінің тиімділігі туралы оқыту қабырғаларын ұйымдастыру

Оқушылардың оқу үдерісін зерделеуТаныстырылым

Жылына 2 рет

1-цикл

4 апта

Әдістемелік кеңесте

Мониторинг

Жоспар

Бейнежазбалар

Қабырға бұрышы


15

Информатика пәнінен тізбектелген сабақтар топтамасы

Информатика пәнінен жеті модульді ықпалдастырылған сабақтар топтамасын ұсына отырып, өз тәжірибесімен алмасу

Ашық есік күндері

2 апта

Сұлтанбек

Жоспар

Бейнежазбалар

Суреттер


16

«Ашық сұрақтар – көркем шығармаларды талдатудың табысты құралы»


Оқушыларға ашық сұрақтар қойдыра білуді үйрету

Шеберлік сынып

4 апта

Қарынбаева С.

Жоспар

Суреттер

Жұмыс өнімдері


17

Химия пәнінен тізбектелген сабақтар топтамасы

Химия пәнінен жеті модульді ықпалдастырылған сабақтар топтамасын ұсына отырып, өз тәжірибесімен алмасу

Ашық сабақтар

Желтоқсан

1 апта

Тынаева

Жоспарлар

Суреттер


18

«Оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері сабақ үдерісінде»

Оқытудың жаңа әдіс тәсілдерімен тәжірибе алмасу

Мақала жариялау

Жыл бойы

Деңгейлі мұғалімдер

Мақала жинақтары, интернетке жариялау


19

Биология пәнінен тізбектелген сабақтар топтамасы

Биология пәнінен жеті модульді ықпалдастырылған сабақтар топтамасын ұсына отырып, өз тәжірибесімен алмасу

Ашық сабақтар

2 апта

Абуталиева Мамырбаев

Жұмыс өнімдері

Суреттер


20

Тәлімгерлік жұмыс барысы

Тәлімгерлік жұмыстың тиімді жақтарын анықтау

Дөңгелек үстел

3 апта

Кәсіби қоғамдастық

Мониторинг


21

Желілік қоғамдастықтағы атқарылатын іс шараларды қарастыру

Қоғамдастықтағы топ мүшелерімен отырыс өткізу

Онлайн сұхбат

Жыл бойы

Сұлтанбек

Суреттер


22

Бастауыш сыныптардағы критериалды бағалау тәсілдері

Бастауыш сынып оқушыларының пәнге ынтасын арттыру үшін оқыту үшін бағалауды пайдалану жолдарын анықтау

Шеберлік сынып

Қаңтар


2 апта

Ембердиева А

Жұмыс өнімдері

Суреттер

Бейнежазбалар


23

«Іс-әрекеттегі зерттеу: тәжірибені жетілдірудің тиімді жолы»

Мұғалімдер тәжірибесіне іс әрекеттегі зерттеудің жұмыс барысы

Дөңгелек үстел

2 апта

Сұлтанбек А.

Жұмыс өнімдері

Жоспар

Суреттер


24

Қазақ тілі пәнінен тізбектелген сабақтар топтамасы

Қазақ тілі пәнінен жеті модульді ықпалдастырылған сабақтар топтамасын ұсына отырып, өз тәжірибесімен алмасу

Ашық сабақтар

3 аптаҚарынбаева С

Жұмыс өнімдері

Жоспар

Суреттер


25

Рефлексивті күнделікті енгізу жобасының жүргізуі

Проблеманы анықтау мен жұмыс барысында оны шешу үшін рефлексия жасаудың тиімді тәсілі ретінде рефлексивті күнделікті пайдалану

Әдістемелік кеңес

4 апта

Сұлтанбек

Зерттеу жұмыстарын ұжыммен таныстыру.

Суреттер


26

Тәлім алушылардың жаңа форматтағы ашық сабақтары

Мұғалімнің кәсіби өсуін бақылау

Ашық сабақ апталығы

Ақпан

1 апта

Тәлім алушылар

Мониторинг


27

«Кері байланыс – оқушы мен мұғалім арасындағы түсіністік көпіршесі»


Кері байланыстың мұғалім жұмысының дамуына оң ықпалы ететінін көрсету

Семинар-практикум мектепішілік

2 апта

Деңгейлі мұғалімдер

Өткізген сабақтар ұжыммен қарастырылады


28

Физикадан тізбектелген сабақтар топтамасы

Физика пәнінен жеті модульді ықпалдастырылған сабақтар топтамасын ұсына отырып, өз тәжірибесімен алмасу

Ашық сабақтар

2 апта

Сырғабаева

Жұмыс өнімдері

Суреттер

Бейнежазбалар


29

«Lesson study әдісін мектеп тәжірибесіне тиімді пайдалану»

Мұғалімдер топтарының арасында тәжірибені жетілдіру құралы ретінде Lesson Study-ді қалай пайдалануға болатынын көрсету.

Ашық сабақтар топтамасы

Жылына 2 рет

2-цикл

3 апта

Деңгейлі мұғалімдер

Lesson study әдісі арқылы сыныпты зерттеп үйренеді, мұғалімдер арасында ынтымақтастық орнайды.

Жоспар

Суреттер


30

Lesson study әдісінің тиімділігі туралы оқыту қабырғаларын ұйымдастыру

Оқушылардың оқу үдерісін зерделеуТаныстырылым

Жылына 2 рет

2-цикл

4 апта

Әдістемелік кеңесте

Мониторинг

Жоспар

Бейнежазбалар

Қабырға бұрышы


31

Мұғалімдердің кәсіби өсуіне ықпал ету

Мұғалімдердің кәсіби өсуіне бағдар беру

Кәсіби сұхбат

Жыл бойы
Сұлтанбек А.

Мониторинг


32

«Оқушыларды жас ерекшеліктеріне қарай оқыту арқылы оқыту үшін бағалаудың техникаларын қолдану».Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай тапсырмалар дайындаудың жолдарын үйрету

Шеберлік сынып

Наурыз


1 апта


Сырғабаева М

коучер

Жұмыс өнімдері

Суреттер

Бейнежазбалар


33

Бастауыш сыныпта тізбектелген сабақтар топтамасы

Бастауыш сыныпта жеті модульді ықпалдастырылған сабақтар топтамасын ұсына отырып, өз тәжірибесімен алмасу

Ашық сабақ

2 апта

Ембердиева А

Жоспар

Суреттер


34

«Оқу үдерісіндегі диалогтың оқыту үшін бағалауға әсері»

Диалогтық оқытуды оқу үдерісіне енгізудің тиімді әдіс тәсілдеріШебер сынып

3 аптаҚарынбаева С.

Бейнежазбалар

Жоспар

Суреттер35

«Бірлескен оқу – нәтижеге бағытталған әрекет құрылымы»


Бастауыш сынып оқушыларының ұжымдасу арқылы бітімге, келісімге бағытталған әрекеттерін дамыту

Коучинг

4 апта


Ембердиева А

Бейнежазбалар

Жоспар

Суреттер


36

«Көшбасшылық пен басқару арқылы өзгерістерге қол жеткізу»

Мектеп көшбасшылығының оқушылардың нәтижелеріне оң ықпал етуіне бағытталған іс шараларға шолу жасау

Тренинг

Мамыр

1 апта

Сұлтанбек А.

Бейнежазбалар

Жоспар

Суреттер


37

Кәсіби қоғамдастық отырысы

Жыл бойына атқарылған кәсіби қоғамдастық жұмысқа есеп беру

Дөңгелек үстел

2 апта

Сұлтанбек А

Мониторинг


38

Қорытынды жылдық есеп

Жыл бойына жүргізген жұмысқа мониторинг үргізу

Пед. кеңесте

3 апта

Сұлтанбек А.

МониторингПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
К?шбасшы м??алімні? мектепті дамыту жоспары

Автор: Сейдалиев Ербол Есеналы?лы

Дата: 29.01.2016

Номер свидетельства: 285159

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства