kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? тілі мен ?дебиеті п?ндерінен ОМЖ ??ру жолдары

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?ні: ?аза? ?дебиеті

Стандарт: ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2012 жыл?ы 23 тамызда?ы № 1080 ?аулысымен бекітілген Орта білім беруді? (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпы?а міндеттістандарты
Типтік о?у ба?дарламасы: ?аза?стан Республикасы Білім ж?не ?ылым министріні? 2013 жыл?ы 3 с?уірдегі № 115 б?йры?ымен  (27-?осымша) бекітілген негізгі орта білім беру де?гейіні? 5-9-сыныптары ?шін «?аза? ?дебиеті» п?нінен типтік о?у ба?дарламасы

?дістемелік н?с?ау хат:2014-2015 о?у жылында ?аза?стан Республикасыны? жалпы орта білім беретін ?йымдарында ?ылым негіздерін о?ытуды? ерекшеліктері туралы?дістемелік н?с?ау хаты

О?у ба?дарламасы: ?аза?стан Республикасы Білім ж?не ?ылым министрлігі Ы.Алтынсарин атында?ы ?лтты? білім академиясы ?аза? тілі п?нінен жалпы білім беретін мектепті? 5-9 сыныптарына арнал?ан о?у ба?дарламасы, Авторлары: Ж?мажанова Т.?., М?мбетов Ж.О., М?диева А.Т., Омарханов Е.А.,  Рахымбаев М.?.

О?улы?: ?.Дайыр, ?.Айт?алиев, Ш.Беркімбаева, Г.??рманбай  –Алматы: «Атам?ра» 2010П?нді о?ыту ма?саты: 
      ?лтты? фольклор м?ралары ар?ылы оны? басты идеялы? ба?ытын, та?ырыпты?, мазм?нды? ма?сатын саралай білетін ж?не ?з хал?ыны? тарихын, д?ст?рін, ?дебиеті мен м?дениетін ?лтты? ??ндылы? ретінде ба?алай алатын, ?лтты? ?деби м?раны тере? игеріп, сол негізде еліне ?ызмет ете алатын, танымы жо?ары, бiлiмі орны?ты, шы?армашылы?пен ойлай алатын, ?ркениеттi ?о?ам?а сай парасатты т?л?а ?алыптастыру. 
      П?нді о?ыту міндеттері: 
      1) ?деби к?ркем туынды ар?ылы о?ушыны? ?лтты? танымын ?алыптастыру, ?дебиеттi? к?ркем?нердегi м?н-ма?ызын таныту; 
      2) к?ркем ?дебиетті о?ытуда шы?арманы? идеялы?-та?ырыпты? м?нін ме?герту ж?не рухани-м?дени ??ндылы?тар ж?нінде пікір алмасу?а ?йрету; 
      3) о?ушыларды? ?деби-теориялы? бiлiмдерiн тере?детiп, шы?арманы? мазм?нды?, жанрлы?-стильдiк ерекшелiктерiн таныту; 
      4) к?ркем шы?арманы? та?ырыпты?-идеялы? м?нін ж?не к?ркемдік-бейнелілік ??рылымын талдай білуге ?йрету; 
      5) ?аза? ?дебиеті тарихында?ы ?о?амды?-саяси м?селелерді, ?лтты? сананы ояту?а ?сер еткен к?ркем туындыларды ме?герту; 
      6) ?дебиет тарихы бойынша тиісті м?ліметтер мен ?дебиеттану ??ымдарын пайдалана отырып, к?ркем шы?армаларды о?у мен талдау да?дыларын ме?герту; 
      7) о?ушыларды бейнелі ойлау мен шы?армашылы? ?иялдауды, о?ырманды? м?дениет пен авторлы? ?станымды т?сінуге баулу; 
      8) к?ркем шы?арманы? мазм?нын аны?тай алуын, ауызша ж?не жазбаша т?рде ?з т?сініктерін жеткізе біліп, ?аза? ?деби тілін, с?здік ?ор мен с?з байлы?ын сауатты пайдалану?а баулу; 
      9) ?деби п?ндер ж?йесіне т?н білім мен іскерлік да?дыларды ме?герту, ?здігінен ж?мыс істеуге ба?ыттал?ан шы?армашылы? ?абілетін жетілдіру, оларды т?жірибеде ?олдана білуге ?йрету; 
      10) ?нерді? бас?а т?рлеріні? ішіндегі ?дебиетті? ?зіндік ерекшеліктері туралы т?сініктерін тере?дету. 
 

Просмотр содержимого документа
«?аза? тілі мен ?дебиеті п?ндерінен ОМЖ ??ру жолдары»


Қаралды Келісілді Бекітілді

Әдістемелік бірлестік Директордың ОТЖ № мектеп-лицей

жетекшісі орынбасары директоры

________________ __________

«____»_________ 2014 ж. «____»_________ 2014 ж. «____»_________ 2014 ж.

№ 1 хаттама


«№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесіКүнтізбелік- тақырыптық жоспар

Пәні: Қазақ әдебиеті

Сыныбы: 5 «»сыныбы

Мұғалім:


2014-2015 оқу жылы

Астана қаласыПәні: Қазақ әдебиеті

Стандарт: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндеттістандарты
Типтік оқу бағдарламасы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен  (27-қосымша) бекітілген негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптары үшін «Қазақ әдебиеті» пәнінен типтік оқу бағдарламасы

Әдістемелік нұсқау хат:2014-2015 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралыәдістемелік нұсқау хаты

Оқу бағдарламасы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы Қазақ тілі пәнінен жалпы білім беретін мектептің 5-9 сыныптарына арналған оқу бағдарламасы, Авторлары: Жұмажанова Т.Қ., Мәмбетов Ж.О., Мәдиева А.Т., Омарханов Е.А., Рахымбаев М.Қ.

Оқулық: Ә.Дайыр, Қ.Айтқалиев, Ш.Беркімбаева, Г.Құрманбай –Алматы: «Атамұра» 2010Пәнді оқыту мақсаты: 
      ұлттық фольклор мұралары арқылы оның басты идеялық бағытын, тақырыптық, мазмұндық мақсатын саралай білетін және өз халқының тарихын, дәстүрін, әдебиеті мен мәдениетін ұлттық құндылық ретінде бағалай алатын, ұлттық әдеби мұраны терең игеріп, сол негізде еліне қызмет ете алатын, танымы жоғары, бiлiмі орнықты, шығармашылықпен ойлай алатын, өркениеттi қоғамға сай парасатты тұлға қалыптастыру. 
      Пәнді оқыту міндеттері: 
      1) әдеби көркем туынды арқылы оқушының ұлттық танымын қалыптастыру, әдебиеттiң көркемөнердегi мән-маңызын таныту; 
      2) көркем әдебиетті оқытуда шығарманың идеялық-тақырыптық мәнін меңгерту және рухани-мәдени құндылықтар жөнінде пікір алмасуға үйрету; 
      3) оқушылардың әдеби-теориялық бiлiмдерiн тереңдетiп, шығарманың мазмұндық, жанрлық-стильдiк ерекшелiктерiн таныту; 
      4) көркем шығарманың тақырыптық-идеялық мәнін және көркемдік-бейнелілік құрылымын талдай білуге үйрету; 
      5) қазақ әдебиеті тарихындағы қоғамдық-саяси мәселелерді, ұлттық сананы оятуға әсер еткен көркем туындыларды меңгерту; 
      6) әдебиет тарихы бойынша тиісті мәліметтер мен әдебиеттану ұғымдарын пайдалана отырып, көркем шығармаларды оқу мен талдау дағдыларын меңгерту; 
      7) оқушыларды бейнелі ойлау мен шығармашылық қиялдауды, оқырмандық мәдениет пен авторлық ұстанымды түсінуге баулу; 
      8) көркем шығарманың мазмұнын анықтай алуын, ауызша және жазбаша түрде өз түсініктерін жеткізе біліп, қазақ әдеби тілін, сөздік қор мен сөз байлығын сауатты пайдалануға баулу; 
      9) әдеби пәндер жүйесіне тән білім мен іскерлік дағдыларды меңгерту, өздігінен жұмыс істеуге бағытталған шығармашылық қабілетін жетілдіру, оларды тәжірибеде қолдана білуге үйрету; 
      10) өнердің басқа түрлерінің ішіндегі әдебиеттің өзіндік ерекшеліктері туралы түсініктерін тереңдету. 


БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ДАЙЫНДЫҚ ДЕҢГЕЙІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР


Пәндік нәтижелер


.5-сыныптың соңында оқушылар:

  • халық ауыз әдебиетінің үлгілерін, әдеби мәтінді, өлеңдерді дұрыс, тез және мәнерлеп оқи білуі;

  • көркеммәтіндерді ауызшамазмұндап айта білуі;

  • бағдарламаға сәйкес 8-9 өлең мен (бұған поэмалардан үзінділер де кіреді), 3-4 прозалық туындылардан үзінділерді жатқа айта білуі;

  • әдеби шығармада бейнеленген оқиғалар мен кейіпкерлер әрекетіне өзіндіккөзқарасын білдіре алуы;

  • отаңдық және шетелдік классикалық балалар әдебиеті үлгілерін мұғалім басшылығымен және өз бетіменізденіп оқи білуі;

  • оқыған туындының тектік, жанрлық сипатын; әдебиет және фольклор туралы жалпы ұғымдарды анықтай білуі;

  • қазақ ауыз әдебиетінің басты жанрларының (тұрмыс-салт жырлары, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, ертегілер, аңыз-әңгімелер, шешендік сөздер, эпостық жырлар, лиро-эпостық жырлар) негізгібелгілерін;

  • мәтінге қысқаша жоспар құра білуі;

  • оқыған шығарма сюжетінің ізімен немесе еркін тақырыпта әртүрлі шығармашылықжұмыс түрлерін (өлең, шағын әңгіме, ертегі, т.б.) құрастыра білуі тиіс.

Әдебиет, 5 – сынып

Апталық-1 сағат, жылдық-102 сағатРет №


Тоқсан бойынша сағат саныМемлекеттік стандарт бойынша

өтілетін тақырып

Сағат


Мерзімі


Негізгі материалдар


Көрнекі құралдар,сабақта жүргізілетін жұмыс түрлеріОқушыға берілетін тапсырма

Цифрлық білім ресурстары

Негізгі материалдар

Қайталау,

материал беру

І тоқсан 27 сағат

1

1

Кіріспе

1


Қазақ әдебиеті тарихына шолу

Әдебиет тектері

Ойтолғау.

Сөздік жұмыс

6-бет,

1-7 сұрақ


ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ Тұрмыс-салт жырлары

2

2

Салт өлеңдері мен бата-тілек жырлары

1


Халық ауыз әдебиеті

Ауыз әдебиеті және жазба әдебиеті

«Қазақтың салт-дәстүрлері» кітабы. Деңгейлік тапсырма

9-бет,

1-4 сұрақ


3

3

Төрт түлік мал жайындағы өлең-жырлар.

1


Ауыз әдебиеті түрлері

Салт өлеңдері

«Қазақтың салт-дәстүрлері» кітабы. ойтолғау

«Бата» жаттау


4

4

Наурыз туралы өлеңдер.

1


Ауыз әдебиеті

Киелі, қасиетті ұғымы

Сөздіктер.

сөздік жұмыс

17-бет, 1-8 сұрақ тапсырма


Мақал-мәтелдер

5

5

Мақал-мәтелдер - халық поэзиясының жанрлық түрі

1


Ұлттық салт-дәстүр

Салт- дәстүр.

«Қазақтың салт-дәстүрлері» кітабы. ойтолғау

Наурыз жыры жаттау


6

6

Мақал-мәтелдердің айырмашылығы

1


Мақал-мәтелдер

Ауыз әдебиеті

«Мақал-мәтелдер» жинағы. Тест

Мақал-мәтелдер жинағы


Қанатты, нақыл сөздер

7

7

Қанатты, нақыл сөздер туралы

1


Ауыз әдебиеті

Нақыл сөздер

«Жұмбақтар» жинағы. Сайыс.

Жұмбақ жаттау


Жұмбақтар мен жаңылтпаштар

8

8

Жұмбақтар мен жаңылтпаштардың мәні мен өзіндік ерекшеліктері

1


Жұмбақтар мен жаңылтпаштардың түрі

Ертегілер түрі

«Жұмбақтар» жинағы. Сайыс.

33- бет

1-8 сұрақ


9

9

Шығармашылық жұмыс

1Шығарма жазуға қойылатын талаптар

Жоспарлау

Қайталау


Ертегілер

10

10

«Ер Төстік» ертегісі

1


Ертегі

Қиял-ғажайып ертегі

«Қазақ әдебиеті» энциклопедиясы Топпен жұмыс

39-44 бет оқу, мазмұндау


11

11

Ертегінің жанрлық ерекшелігі

1


Қиял-ғажайып ертегі

Ауыз әдебиеті

Мәтіндік талдау

54-60 бет оқу, мазмұндау


12

12

Ертегідегі халық тың арман-тілегі

1


Ертегі

Салт- дәстүр.

Мәтіндік талдау

61-бет,

10-15 тапсырма


13

13

Кейіпкерлер бейнесі

1


Кейіпкер бейнесі

Ертегілер түрі

Ойын-сайыс

«Ертегі маған несімен ұнады» ойтолғау


14

14

«Аяз би» ертегісі

1


Аңыз - әңгіме

Шыншыл ертегілер

«Қазақ әдебиеті» энциклопедиясы Мәтіндік талдау

66-74- бет оқу мазмұндау


15

15

Ертегінің тәрбиелік мәні

1


Жаман бейнесі

Шыншыл ертегілер

Мазмұндық жоспарлау.

75-бет,

1-5 тапсырма


16

16

Кейіпкерлер бейнесі

1


Аңыз ертегілер

Портрет, пейзаж туралы ұғым

Мәтіндік талдау17

17

«Керқұла атты Кендебай» ертегісі

1


Батырлар жыры

Ертегілер түрі

«Ертегілер» жинағы.Үлестірмелі парақша

77-79 бет оқу, мазмұндау


18

18

Ертегінің жанрлық ерекшелігі

1


Ертегі түрлері

Қиял -ғажайып

Мәтіндік талдау

80- бет 1-5 тапсырма


19

19

Ертегідегі халықтық арман -қиял

1


Әдебиет теориясы

Қиял -ғажайып

Топтық жұмыс

80-бет, тапсырма


20

20

«Қырық өтірік» ертегісі

1


Халық арманынан туындаған ертегілер

Ел билеуші хандар

Мазмұндық талдау

86-89 бет оқу


21

21

Ертегілердегі халықтық сенім

1


Тазша бала бейнесі

«Мультфильм» көрсету

Мінездеме беру, топпен жұмыс

9-бет,

1-13 тапсырма


22

22

Тіл дамыту

1


Шешендік өнер

Аңыз -әңгіме

Мәтіндік талдау,

91-бет,

тапсырма


Аңыз әңгімелер, шешендік сөздер

23

23

Аңыз әңгімелер, шешендік сөздер

1


Шешендік сөздер, аңыз әңгімелер

Аңыз әңгіме

Мәтіндік талдау, теориялық мінездеме

100-бет,

9-11 сұрақ-тапсырма


24

24

«Асанқайғының жерұйықты іздегені», «Ақсақ құлан, Жошы хан» аңызы

1


Шешендік өнер

Аңыз әңгіме

Мәтіндік талдау

93 бет тапсырма


25

25

Аңыз әңгімелердің ертегілерден айырмашылығы, ұқсастығы

1


Мәтін мазмұны

Ой тұжырым

Мазмұндау

Қайталау


26

26

Шығармашылық жұмыс

1Шығарма жазуға қойылатын талаптар

Жоспарлау

Қайталау


27

27

Сыныптан тыс оқу.

1


Ауыз әдебеиті

Халық ауыз әдебиеті

Топпен жұмыс

Көркем әдебиет оқу


ІІ тоқсан-21 сағат

28

1

«Жиренше шешен менҚарашаш сұлу» аңызәңгімесі

1


Шешендіксөздер мен нақылсөздер

Жиреншешешенөмірітуралы

Топтық жұмыс

100-бет,

1-5 сұрақ


29

2

«Жиреншенің хан сынағына түскені» аңызы туралы

1


Шешендіксөздер

Би жыраулар өмірі

«Қазақ әдебиеті» энциклопедиясы

100-бет,

7-14 сұрақ


30

3

«Сұратқан хан ақымақ па, сұраған сен ақымақ па?»

1


Аңыз әңгімелердегі негізіг ой

Қарашаш сұлу туралы қосыша дерек

Мәтіндік талдау Деңгейлік тапсырма

«Шешендік сөздер» кітабын оқу


31

4

«Тайкелтірдің төрелігі»,

1


Шешендікөнер

Тайкелтір би туралы дерек

«Ел аузынан» кітабы

Қосымша деректер жинау


32

5

«Қазыбек би мен Бұқар жыраудың» шешендік сөздері

1


Жырауларпоэзиясы

Қазыбек би мен Бұқар жырау өмірі туралы дерек

Мәтіндік талдау

Қосымша деректер жинау


33

6

«Сырым мен Малайсарының» шешендік сөздері

1Сырым мен Малайсары туралы деректер

Мәтіндік талдау Деңгейлік тапсырма

Қосымша деректер жинау


34

7

Шығармашылық жұмыс

1Шығарма жазуға қойылатын талаптар

Жоспарлау

Қайталау


Әпсаналар. Діни әңгімелер

35

8

Қасиетті Құран Кәрім

1


Діни әңгіме

Құран кітабы

Мәтіндік талдау Деңгейлік тапсырма

«Құран хикаялары» кітабын оқу


36

9

Адамата

1


Діни әңгіме

Құран кітабы

Мәтіндік талдау Деңгейлік тапсырма

«Құран хикаялары» кітабын оқу


37

10

Сымайыл туралы

1


Құран кітабы

Мәтіндік талдау

Мәтіндік талдау Деңгейлік тапсырма

119 бет, 1-6 тапсырма


38

11

Зәмзәм суы.

1


Құран кітабы

Мәтіндік талдау

Мәтіндік талдау Деңгейлік тапсырма

Қажылық туралы қосымша дерек


Әдеби ертегілер

39

12

Ә.Тәжібаев. «Толағай» ертегісі

1


Шыншылертегілер

Ә.Тәжібаев шығармашылығы

«Қазақ балалар әдебиеті» хрестоматиясы

Мәтіндік талдау

«Ел үмітін ақтаған толағайлар» ойтолғау


40

13

Толағайдың ерлік іс-әрекеті

1


З.Қабдолловпікірі

Пейзаж, кейіптеу туралы ұғым

«Қазақ әдебиеті» энциклопедиясы, слайд материал

Лирикалық талдау

127- бет,

1-8 тапсырма


41

14

А. Сейдімбек «Әйел-Ана» ертегісі

1


А.Сейдімбекшвғармашылы

ғы

Ертегі туралы түсінік.

Өлең құрылысы

Лирикалық талдау

Өлеңді жаттау


42

15

Әйел –ананың ақыл параттылығы

1


Анабейнесі

Кейіптеу туралы теориялық ұғым

«Қазақ әдебиеті» энциклопедиясы

«Туған жер» тақырыбына шағын шыарма, өлең жазу


Мысал өлеңдер

43

16

А.Байтұрсынов. «Өгіз бен бақа» өлеңі

1


А. Байтұрсынов өміріжәнетарихиоқиға

Кейіптеу туралы теориялық ұғым

Мәтіндік талдау

Деңгейлік тапсырма

Сурет салу


44

17

«Егіннің бастары» өлеңі.

1


Мысалөлеңдер

Кейіптеу туралы теориялық ұғым

Лирикалық талдау

Хат жазу


45

18

М.Өтемісұлы. «Соғыс»,

1


М.Өтемісұлыөмірі мен тарихишындық

ИсатайТайманұлы

«Қазақ әдебиеті» энциклопедиясы, слайд материал

Лирикалық талдау

«Қызғыш құс» жаттау


46

19

«Қызғыш құс» өлеңдері.

1


М.Өтемісұлыөмірі мен тарихишындық

ИсатайТайманұлы

«Қазақ әдебиеті» энциклопедиясы, слайд материал

Лирикалық талдау

«Қызғыш құс» жаттау


47

20

Шығармашылық жұмыс

1Шығарма жазуға қойылатын талаптар

Жоспарлау

Қайталау


48

21

Сыныптан тыс оқу

1


ХІХ-ХХ ғмсырәдебиетінешолу

Ауызәдебиетіменсалыстыру

Мәтіндік талдау

Тест жасау


ІІІ тоқсан- 30 сағат

49

1

Ы.Алтынсарин. «Өзен» өлеңі

1


Ы.Алтынсарин-балаларәдебиетініңатасы

Мысалөлеңдер

Лирикалық талдау.

Өлеңді жаттау


50

2

«Дүние қалай етсең табылады?» әңгімесі

1


Ақын өмірі мен шығармашылығ

Кейіпкерлер бейнесі

Көркем шығарманы талдау

«Байлықтың көзі-еңбекте» шағын шығарма


51

3

Абай Құнанбайұлы. «Қыс», өлеңі

1


А.Құнанбаевшвғармашылығы

Калсик ақындар. Өлең құрылысы

Лирикалық талдау

Өлеңді жаттау


52

4

«Ғылым таппай мақтанба» өлең і

1


Классикақындар

Өлең құрылысы

Талдап оқу, тірек сызба

«Ғылым таппай мақтанба» өлеңімен салыстыру


53

5

С.Торайғыров. «Шілде» өлеңі

1


С.Торайғыровөмірі

Кейіптеу туралы теориялық ұғым

«Қазақ әдебиеті» энциклопедиясы

«Туған жер» тақырыбына шағын шығарма, өлең жазу


54

6

М.Жұмабаев. «Сағындым»,

1


М.Жұмабаевөміріжәнетарихиоқиға

Кейіптеу туралы теориялық ұғым

Мәтіндік талдау

Деңгейлік тапсырма

Сурет салу


55

7

«Қысқы жолда» өлеңі

1


М.Жұмабаевөміріжәнетарихиоқиға

Өлең құрылысы

Талдап оқу, тірек сызба

«Ғылым таппай мақтанба» өлеңімен салыстыру


56

8

Шығармашылық жұмыс

1Шығарма жазуға қойылатын талаптар

Жоспарлау

Қайталау


57

9

С.Сейфуллин. «Ақсақ киік» өлеңі

1


С.Сейфуллин өмірі мен шығармашылығы

Өлең ұйқасы туралы ұғым.

Деңгейлік тапсырма

«Киіктің зары» толғау шығарма


58

10

Ақын сезімі, сұлулыққа, табиғатқа көзқарасы

1


Өлең теориясы туралы ұғым

Өлең құрылысы

Талдап оқу, тірек сызба

«Қызыл кітап» қосымша материал


59

11

І.Жансүгіров. «Күй» поэмасы (үзінді)

1


І.Жансүгіров өмірі мен шығармашылығы

Поэма туралы ұғым

Композициялық талдау.

Талдап оқу, тірек сызба

160- бет,

1-5- тапсырма


60

12

Поэманың композициялық құрылымы

1


Шығарма құрылысы

Сюжет туралы ұғым

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау

«Қазақтың күйі-қазақтың жаны» диалог құрау


61

13

М.Әуезов. «Ақын қонақтар» ( «Абай жолы» роман-эпопеясынан үзінді)

1


М.Әуезов өмірі мен шығармашылығы

А.Құнанбаев өмірі

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау

165-бет, тапсырма


62

14

Зере мен Ұлжан бейнесі

1


Аналар бейнесі

Портрет туралы ұғым

Шығарма құрылысына талдау

165-бет 1-6 сұрақ


63

15

С.Мұқанов. «Лашын» әңгімесі ( «Өмір мектебі» романынан үзінді).

1


С.Мұқанов өмірі мен шығармашылығы

Мемуарлық роман, идиома, теңеу туралы ұғым

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау

171-бет тапсырма


64

16

Құсбегілік өнер.

1


Шығарма құрылысы

Сюжет туралы ұғым

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау65

17

Ғ.Мүсірепов «Жаңа достар» ( «Қазақ солдаты» романынан үзінді)

1


Ғ.Мүсірепов өмірі мен шығармашылығы

Қайрош Сарталиев өмірі, прототип туралы ұғым

«Қазақ әдебиеті» энциклопедиясы

175-177 бет оқу, мазмұндау


66

18

Шығармадағы кейіпкерлер бейнесі

1


Шығарма құрылысы

Сюжет туралы ұғым

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау

«Менің достарым» шағын шығарма жазу


67

19

С.Бегалин. «Бала Шоқан»

(«Бала Шоқан» повесінен үзінді)

1


Сапарғали Бегалин өмірі мен шығармашылығы

Шоқан Уалиханов туралы

«Қазақ балалар әдебиеті» хрестоматиясы

Мәтіндік талдау

182-184-бет

оқу, мазмұндау


68

20

Әңгімедегі бала Шоқан

1


Шығарма құрылысы

Сюжет туралы ұғым

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау

Жоспар құру


69

21

Шығармашылық жұмыс

1Шығарма жазуға қойылатын талаптар

Жоспарлау

Қайталау


70

22

Қ.Әбдіқадыров «Қажымұқан» . Қар күреген бала . Жаяу сүйреген шана.

1


Қ.Әбдіқадіров өмірі мен шығармашылығы

Қажымұқан Мұңайтпасов өмірі

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау

190-192- бет оқу


71

23

Ұлы Петр қаласында. Парижде

1


Қажымұқан Мұңайтпасов өмірі

Қажымұқан Мұңайтпасов өмірі

Хикаят туралы ұғым

Шығарма құрылысына талдау

193-197- бет оқу


72

24

Қажымұқан-ерен күш иесі

1


Қажымұқан Мұңайтпасов өмірі

Теңеу, тұрақты тіркес туралы ұғым

Мәтіндік талдау

«Біздің спорт саңлақтарымыз» шығын-шығарма


73

25

Қ.Аманжолов. «Жамырап күнде жас өмір» өлеңі

1


Қ. Аманжолов өмірі мен шығармашылығы

Пейзаж туралы ұғым

Талдап оқу, тірек сызба

Өлеңді жаттау


74

26

Ж.Молдағалиев. «Ар-ұят туралы» өлеңі

1


Ж.Молдағалиев өмірі мен шығармашылығы

Өлең композициясы туралы ұғым.

Лирикалық талдау

Мақал-мәтел жазу


75

27

Қ.Шаңғытбаев. «Сабалақ» өлеңі

1


Қуандық Шыңғытбаев өмірі мен шығармашылығы

Абылай хан

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау

Шығарма құрылысына талдау


76

28

М.Мақатаев. «Фантазия»,

1


М.Мақатаев өмірі мен шығармашылығы

Қиял-ғажайып ертегі

Лирикалық талдау

Өлеңді жаттау


77

29

«Барлығы да сендердікі»

1


Өлең құрылысы

Теңеу туралы ұғым

Лирикалық талдау

Өлеңді жаттау


78

30

Сыныптан тыс оқу

1


Сайын Мұратбеков «Жабайы алма»

Проза туралы ұғым

Мәтіндік талдау

Мазмұндық жоспар


ІV тоқсан- 24 сағат

79

1

С.Мәуленов. «Менің Республикам» өлеңі

1


Сырбай Мәуленов өмірі мен шығармашылығы

Пейзаж туралы ұғымды толықтыру

«Қазақ балалар әдебиеті» хрестоматиясы

Мәтіндік талдау

Өлеңді жаттау


80

2

С.Жүнісов. «Ақырғы бәйге» ( «Ақан сері» романынан үзінді)

1


Сәкен Жүнісов өмірі мен шығармашылығы

Ақан есрі Қорамсаұлы өмрі

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау

217-221-бет оқу, мазмұндау


81

3

Ақан серінің жан серігі-Құлагер

1


Құлагер бейнесі

Портрет туралы ұғым

Шығарма құрылысына талдау

224-225- бет оқу


82

4

Күреңбай сыншы

1


Ақан зары

І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы

Композициялық талдау

226- бет,

12- тапсырма


83

5

Жазушының суреткерлік шеберлігі

1


Шығарма құрылысы

Сюжет туралы ұғым

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау

Өлеңді жаттау


84

6

Қ.Мырзалиев. «Ана» өлеңі

1


Қ.Мырзалиев өмірі мен шығарма

шылығы

Өлең құрылысы туралы ұғым

Лирикалық талдау

«Ана-ардақты есім» ойтолғау


85

7

Ана оброзы

1


Кейіпкер бейнесі

Көркем шығармадағы аналар бейнесі

Шығарма құрылысына талдау86

8

Қ.Жұмаділов. «Қозыкүрең» ( «Сәйгүліктер» романынан үзінді)

1


Қабдеш Жұмаділов өмірі мен шығармашылығы

Ұлы Отан соғысы туралы

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау

234-237- бет оқу


87

9

Төреғұл мен Ағыбай арасындағы достық

1


Қырғыз бен қазақ халықтарының туыстығы

Параллелизм туралы ұғым

Мәтіндік талдау

238- бет тапсырма


88

10

Ат-ер қанаты

1


Ат бейнесі

Портрет туралы ұғым

Шығарма құрылысына талдау89

11

Шығармашылық жұмыс

1Шығарма жазуға қойылатын талаптар

Жоспарлау

Қайталау


90

12

Ж.Нәжімеденов. «Сен ақылды болсаң екен», «Жаманыңды көрмесем» өлеңдері

1


Жұмекен Нәжімеденов өмірі мен шығармашылығы

Лиризм туралы ұғым

Лирикалық талдау

«Әке мен бала достығы» әңгіме жазу


91

13

Н.Серәлиев. «Аңсау» әңгімесі

1


Н.Серелиев өмірі мен шығармашылығы

Композиция туралы ұғым

Мәтіндік талдау

Деңгейлік тапсырма

252-254- бет оқу, мазмұндау


92

14

Ата-мен бала сағынышы

1


Қала мен ауыл өмірі

Кейіпкер бейнесі туралы ұғым

Мәтіндік талдау

«Менің атам» шағын шығарма


93

15

Т.Молдағалиев. «Бауырлар» өлеңі

1


Тұманбай Молдағалиев өмірі мен шығармашылығы

1992 жылғы Дүниежүзілік құрылтай

Лирикалық талдау

Өлеңді жаттау


94

16

Ф.Оңғарсынова. «Оюлар» өлеңі

1


Фариза Оңғарсынова өмірі мен шығармашылығы

Қазақтың ұлттық ою-өрнектері

Лирикалық талдау

Өлеңді жаттау


95

17

М.Шаханов. «Нарынқұм зауалы» өлеңі

1


Мұхтар Шаханов өмірі мен шығармашылығы

Тарихи шындық туралы

Слайд материал

Шығарма құрылысына талдау

246-бет, 4-7 тапсырма


96

18

Әке үкімінің тәрбиелік мәні

1


Кейіпкер бейнесі

Портрет туралы ұғым

Талдап оқу, тірек сызба

Мінездеме беру


97

19

К.Ахметова. «Қазағым менің» өлеңі

1


К.Ахметова өмірі мен шығармашылығы

Патриоттық шығармалар туралы ұғым

Лирикалық талдау

«Қазағым менің» ойтолғау


98

20

Шығармашылық жұмыс

1


Мәтін мазмұны

Ой тұжырым

Мазмұндау

Қайталау


99

21

Әлем әдебиеті үлгілері. Даниэль Дефо .«Робинзон Крузо» ( романнан үзінді).

1


Д.Дефо өмірі

Күнделі туралы ұғым

Мазмұндық талдау

270- бет, тапсырма


100

22

Сыныптан тыс оқу

1


Ауыз әдебеті,

ХІХ ғасыр әдебиеті

Проза және поэзия туралы ұғым

Деңгейлік тапсырма

«Әдебиет әлемінде» ойтолғау


101

23

Сыныптан тыс оқу.

1


Ауыз әдебеті,

ХІХ ғасыр әдебиеті

Шығарма және өлең құрылысы туралы ұғым

Деңгейлік тапсырма

Қайталау


102

24

Қорытынды сабақ

1

БАРЛЫҒЫ

102
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?аза? тілі мен ?дебиеті п?ндерінен ОМЖ ??ру жолдары

Автор: Нугманова Мадина Садыковна

Дата: 28.01.2016

Номер свидетельства: 284183

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства