kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Таби?ат ж?не біз

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

                                            «Адамдарды?  таби?атсыз  к?ні  жо?,

Таби?атты?  б?ны  айту?а  тілі жо?.»

Максаты:1) таби?атты? адам  ?міріндегі ма?ызын сезінуге, казіргі таби?атты? экологиялы? жа?дайын т?сінуге баулу;

2) таби?ат туралы танымдарын молайту;

3) о?ушыларды таби?атты с?юге, аялау?а, кор?ау?а т?рбиелеу.

 

Кернекілігі:таби?атты бейнелейтін суреттер, таби?ат туралы накыл с?здер, т?рт мезгіл бейнеленген ?нтаспа.

 

Ж?ргізуші:Таби?ат — бізді ?орша?ан орта, адамдарды? тіршілік етіп отыр?ан  орта? ?йі. Адам  мен  таби?ат –?ашаннан  егіз. Таби?атты  ?ор?ау –жа?анды?  м?селе. Ал, таби?атты ?ор?ау дегеніміз - ауаны ластамау, ??старды аялау, ?зен-к?лді? суын б?лдірмеу, жан-жануарлар?а ?ам?орлы? жасау.

 

Таби?аттан н?р ал?ан ?ой жанымыз,

Жер бетіні? ажары ол – ?сіміз.

Ту?ан ?лке таби?атын аялап,

?сынайы? ж?рек н?рын б?ріміз.

 

Таби?аттан бабамыз ала берген секілді,

Дарханды?ты ?аза??а дала берген секілді.

Еркелікті, ерікті желден ал?ан секілді,

М?лдірлікті к?гілдір к?лден ал?ан секілді.

 

?аза?станым - байта?далам, п?кдалам,

Халкымны?салма?, сабырлы?ынса?та?ан.

?ресібиік, ?реніж?йрік?лкемні?

?ожасы болу - ?шпесба?ма?ан.

Хор. ?аза?стан.

 

Ж?ргізуші:

Таби?атты  ?ор?аушы?, асыраушы?  деуге  де  болады. Ата –бабамыз  «Жер–?азына, су –алтын, мал -байлы?»  деген  екен. Адамзат  к?нделікті  тірлікте  пайдаланатын су, тас,  топыра?,  а?аш,  ауа –б?рі  де  таби?атты?  тартуы.

 

1-о?ушы:

Ту?ан  жер, ?скен  ел,

Ж?рекке  жылы  с?здерді?  б?рі  де.

Таби?ат  деген  та??ажайып

??ыммен  бірігіп  жатады.

?аза?станны?  таби?аты  к?з  тартар  аса  к?ркем,

Ьар  с?лулы?ты  ?н  бойына  жинап  ал?ан  ?лке.

2-о?ушы: ?аза?стан  ту?ан  ?лкем,

Жер  к?п  пе  сендей  к?ркем?

К?рінсін  деп  к?ллі  ?лемге,

Жалауы?ды  желге  желпіп  ?тем.

3-о?ушы   К?з  алдымда  к?гілдір  тау  м?нартып,

Аспанымда  а??уды?  ?ні  ?ал?ып.

??ша?тап  бір  ?зі?ді, ту?ан  далам,

Жатамын  к?к  шал?ында  жаным  бал?ып.

4-о?ушы: Тасып  жат?ан  ?зендер жа?асынан,

Сары  белде са?ымдар арасынан.

Тарайды д?н  ж?пары  бар ?лемге,

?аза?ты?  ?асиетті  даласынан.

5-о?ушы: Таби?ат  ?андай тамаша,

Тоймаймыз біз де тамсана.

Балы?тар шіркін ж?зеді,

Таби?атты? жыры  к?п,

Таби?атты? сыры к?п.

Ж?ргізуші:Таби?ат –б?кіл             тіршілік  атаулыны?  ??тты, ?онысы  алтын  ?я  бесігі, ??т  берекесі. Адам  ?шін  таби?ат –е?  ?асиетті  де ?астерлі  ??ым, ?йткені  адамны?  ?зін  д?ниеге  ?келген  аяулы  анасы, сонды?тан  да  адамны?  таби?атты  Ана  деп  ??рметтеуінде  ?лкен  ма?ына  жатыр. Таби?ат –адам  баласын  д?ниеге  келтіріп,  бойында?ы  бар  махаббат  мейірімін,  к?н  шуа?ын  ж?регімізге  ?ялат?ан  аяулы  Ана.

6-о?ушы:   К?гінде  к?н  н?рын  т?ккен,

Жерінде  г?л  ж?пар  сепкен.

Неткен  с?лу, неткен  к?ркем,

Осы  мені?  ту?ан  ?лкем.

7-о?ушы:   Таби?ат, ?ызы?ам  сан  суреті?е,

Бас  ием  сені?  алып  ??діреті?е.

Т?расы?  к?ллі  ?лемге  н?р  таратып,

Т?т?асы тіршілікті?  к?н  бетіне.

Ж?ргізуші:

      ?асиетті  Жер –Ананы?  байлы?ы,  таби?ат  байлы?тары –жер  бетіндегі  адамзат?а  орта?  ?азына. Алла  та?ала  о  баста  таби?атты  ?июластырып, бір –бірінсіз  ?мір  с?ре  алмайтындай  етіп  жарат?ан.  Мені?ше,  жер  бетіндегі  ?р  ?сімдік,  ?рбір  а?-??с,  ?рбір –тіршілік  иесі  бір–бірімен  ты?ыз  байланысты.

8-о?ушы: Мен с?йемін ерікті, еркін таудын ??сын,

Сайратып т?рт б?ліп, т?н ?й?ысын.

Мен с?ймес д?ниеде еш н?рсе жо?,

С?йемін таби?атты? барлы? к?шін.

К?н ана

?лемге ?уатты,

С?уле мен шуа?ты

Алып к?н беріп т?р,

Жары? к?н – к?рік н?р.

Жер ана

Аялар анамыз,

Саялар панамыз.

??лпыр?ан тірлікпен

Жер ??тты г?л біткен.

?н. Елім  мені?.

 

Ж?ргізуші:

 Адам мен таби?атты? байланыста болуы тиіс. Таби?ат адамсыз ?мір с?ре алады, ал адам болса таби?атсыз еш?ашанда ?мір с?ре алмайды. Ол бізге ауа, су, таби?и ?орларын, жер асты байлы?ын аяусызберуде.
 

О?ушы:

Су ана

?мірді? ?зені —

?мірді? ?зегі.

Сусыз жер - ?мірсіз,

Нусыз ??ір - т?з.

Ауа ана

Жер шары – д?у ?лем,

?оршаулы ауамен.

Ауасыз кім шыдар,

Ауасыз т?ншы?ар.

К?н ана барлы? тіршілікке н?р с?уле шашып т?р?ан ??діретті, к?шті.

Ж?ргізуші:

Таби?атты? адам ?міріне аса зор пайдасы бар. Онда?ы т?рлі ?сімдіктер, г?лдер, сонымен ?атар а?аштарды? ( емен, ?ара?ай, ?айы?, терек, шырша, арша, бал?ара?ай т.б.) адам денсаулы?ына тигізер ?лесі зор. Тірі таби?ат бізді?  болаша?ымыз?а ж?не де одан ?рі дамуымыз?а ?лкен к?мек тигізуде.

О?ушы:

Таби?атты? ?зіндей,

Ерке н?зік сезімдей

?лбіреген г?л ару

К?зетейік к?з ілмей.

Н?зік ?ндер ?німіз,

Жайнап ?ссін бауымыз

Г?лге оран?ан тауымыз,

Г?лдер деген жыр-а?ыз,

?ол?а ?стап шы?амыз.

Сол г?лдерден тазалык,

С?лулы?ты ??амыз.

Кілемдейін ??лпырып,

Ж?здері?е н?р т?нып,

Ару кыздар, г?л кыздар.

Таби?ат егіз адаммен,

??састык табам содан мен.

М?нгілік болсын егіздер,

Жер ана, к?л, теніздер.

Ж?ргізуші:

Таби?ат  адамны?  бойына  ?уат, к??іліне  шабыт, сезіміне  л?ззат  шапа?атын  ?ялататын  с?лулы?  пен ?семдік  ?лемі.Таби?ат –адам  денсаулы?ыны?  са?шысы, жан?а  дауа  шипагері.

?орытынды:  «Ту?ан  жерді  с?ю –парыз, с?ю  ?шін  білу –парыз.Таби?атты  ??у –парыз.

Таби?ат - адам?а ?ажет ба?а жетпес байлык. Сонды?тан хал?ымыз «Таби?ат -адамзатты? ?мір н?рі, ?ажеттіні? табылар содан б?рі» - деген.

Міне, сонды?тан да бізді? заманымызда таби?атты ?ор?ау, оны? байлы?ын, асыл ?азынасын ?те ??ыптылы?пен, жанашырлы?пен орынды пайдалану керек.

 

.

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Таби?ат ж?не біз »

Әлібекова Гүлнара.

Қызылорда облысы.

Жаңақорған ауданы.

№ 56 қазақ орта мектебі.

Таза болса табиғат- аман болар адамзат«Адамдардың табиғатсыз күні жоқ,

Табиғаттың бұны айтуға тілі жоқ.»

Максаты:1) табиғаттың адам өміріндегі маңызын сезінуге, казіргі табиғаттың экологиялық жағдайын түсінуге баулу;

2) табиғат туралы танымдарын молайту;

3) оқушыларды табиғатты сүюге, аялауға, корғауға тәрбиелеу.


Кернекілігі:табиғатты бейнелейтін суреттер, табиғат туралы накыл сөздер, төрт мезгіл бейнеленген үнтаспа.


Жүргізуші:Табиғат — бізді қоршаған орта, адамдардың тіршілік етіп отырған ортақ үйі. Адам мен табиғат –қашаннан егіз. Табиғатты қорғау –жаһандық мәселе. Ал, табиғатты қорғау дегеніміз - ауаны ластамау, құстарды аялау, өзен-көлдің суын бүлдірмеу, жан-жануарларға қамқорлық жасау.


Табиғаттан нәр алған ғой жанымыз,

Жер бетінің ажары ол – өсіміз.

Туған өлке табиғатын аялап,

Ұсынайық жүрек нұрын бәріміз.


Табиғаттан бабамыз ала берген секілді,

Дархандықты қазаққа дала берген секілді.

Еркелікті, ерікті желден алған секілді,

Мөлдірлікті көгілдір көлден алған секілді.


Қазақстаным - байтақдалам, пәкдалам,

Халкымныңсалмақ, сабырлығынсақтаған.

Өресібиік, өреніжүйрікөлкемнің

Қожасы болу - өшпесбақмаған.

Хор. Қазақстан.


Жүргізуші:

Табиғатты қорғаушың, асыраушың деуге де болады. Ата –бабамыз «Жер–қазына, су –алтын, мал -байлық» деген екен. Адамзат күнделікті тірлікте пайдаланатын су, тас, топырақ, ағаш, ауа –бәрі де табиғаттың тартуы.


1-оқушы:

Туған жер, өскен ел,

Жүрекке жылы сөздердің бәрі де.

Табиғат деген таңғажайып

Ұғыммен бірігіп жатады.

Қазақстанның табиғаты көз тартар аса көркем,

Ьар сұлулықты өн бойына жинап алған өлке.

2-оқушы: Қазақстан туған өлкем,

Жер көп пе сендей көркем?

Көрінсін деп күллі әлемге,

Жалауыңды желге желпіп өтем.

3-оқушы Көз алдымда көгілдір тау мұнартып,

Аспанымда аққудың әні қалқып.

Құшақтап бір өзіңді, туған далам,

Жатамын көк шалғында жаным балқып.

4-оқушы: Тасып жатқан өзендер жағасынан,

Сары белде сағымдар арасынан.

Тарайды дән жұпары бар әлемге,

Қазақтың қасиетті даласынан.

5-оқушы: Табиғат қандай тамаша,

Тоймаймыз біз де тамсана.

Балықтар шіркін жүзеді,

Табиғаттың жыры көп,

Табиғаттың сыры көп.

Жүргізуші:Табиғат –бүкіл тіршілік атаулының құтты, қонысы алтын ұя бесігі, құт берекесі. Адам үшін табиғат –ең қасиетті де қастерлі ұғым, өйткені адамның өзін дүниеге әкелген аяулы анасы, сондықтан да адамның табиғатты Ана деп құрметтеуінде үлкен мағына жатыр. Табиғат –адам баласын дүниеге келтіріп, бойындағы бар махаббат мейірімін, күн шуағын жүрегімізге ұялатқан аяулы Ана.

6-оқушы: Көгінде күн нұрын төккен,

Жерінде гүл жұпар сепкен.

Неткен сұлу, неткен көркем,

Осы менің туған өлкем.

7-оқушы: Табиғат, қызығам сан суретіңе,

Бас ием сенің алып құдіретіңе.

Тұрасың күллі әлемге нұр таратып,

Тұтқасы тіршіліктің күн бетіне.

Жүргізуші:

Қасиетті Жер –Ананың байлығы, табиғат байлықтары –жер бетіндегі адамзатқа ортақ қазына. Алла тағала о баста табиғатты қиюластырып, бір –бірінсіз өмір сүре алмайтындай етіп жаратқан. Меніңше, жер бетіндегі әр өсімдік, әрбір аң-құс, әрбір –тіршілік иесі бір–бірімен тығыз байланысты.

8-оқушы: Мен сүйемін ерікті, еркін таудын құсын,

Сайратып төрт бөліп, түн ұйқысын.

Мен сүймес дүниеде еш нәрсе жоқ,

Сүйемін табиғаттың барлық күшін.

Күн ана

Әлемге қуатты,

Сәуле мен шуақты

Алып күн беріп тұр,

Жарық күн – көрік нұр.

Жер ана

Аялар анамыз,

Саялар панамыз.

Құлпырған тірлікпен

Жер құтты гүл біткен.

Ән. Елім менің.


Жүргізуші:

Адам мен табиғаттың байланыста болуы тиіс. Табиғат адамсыз өмір сүре алады, ал адам болса табиғатсыз ешқашанда өмір сүре алмайды. Ол бізге ауа, су, табиғи қорларын, жер асты байлығын аяусызберуде.

Оқушы:

Су ана

Өмірдің өзені —

Өмірдің өзегі.

Сусыз жер - өмірсіз,

Нусыз өңір - түз.

Ауа ана

Жер шары – дәу әлем,

Қоршаулы ауамен.

Ауасыз кім шыдар,

Ауасыз тұншығар.

Күн ана барлық тіршілікке нұр сәуле шашып тұрған құдіретті, күшті.

Жүргізуші:

Табиғаттың адам өміріне аса зор пайдасы бар. Ондағы түрлі өсімдіктер, гүлдер, сонымен қатар ағаштардың ( емен, қарағай, қайың, терек, шырша, арша, балқарағай т.б.) адам денсаулығына тигізер үлесі зор. Тірі табиғат біздің болашағымызға және де одан әрі дамуымызға үлкен көмек тигізуде.

Оқушы:

Табиғаттың әзіндей,

Ерке нәзік сезімдей

Үлбіреген гүл ару

Күзетейік көз ілмей.

Нәзік үндер әніміз,

Жайнап өссін бауымыз

Гүлге оранған тауымыз,

Гүлдер деген жыр-аңыз,

Қолға ұстап шығамыз.

Сол гүлдерден тазалык,

Сұлулықты ұғамыз.

Кілемдейін құлпырып,

Жүздеріңе нұр тұнып,

Ару кыздар, гүл кыздар.

Табиғат егіз адаммен,

Ұқсастык табам содан мен.

Мәнгілік болсын егіздер,

Жер ана, көл, теніздер.

Жүргізуші:

Табиғат адамның бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат шапағатын ұялататын сұлулық пен әсемдік әлемі.Табиғат –адам денсаулығының сақшысы, жанға дауа шипагері.

Қорытынды: «Туған жерді сүю –парыз, сүю үшін білу –парыз.Табиғатты үғу –парыз.

Табиғат - адамға қажет баға жетпес байлык. Сондықтан халқымыз «Табиғат -адамзаттың өмір нәрі, қажеттінің табылар содан бәрі» - деген.

Міне, сондықтан да біздің заманымызда табиғатты қорғау, оның байлығын, асыл қазынасын өте ұқыптылықпен, жанашырлықпен орынды пайдалану керек.


.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Таби?ат ж?не біз

Автор: Ильясова Жанар

Дата: 27.01.2015

Номер свидетельства: 162257

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства