kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Т?уелсіздік – ?асиет т?н?ан ?лы ??ым »

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Т?уелсіздік – ?асиет т?н?ан ?лы ??ым »

1-ж?ргізуші:

      ??рметті ?она?тар,?стаздар,о?ушылар! ?аза?стан Республикасыны? Т?уелсіздік к?ніне арнал?ан « Т?уелсіздік- ?асиет т?н?ан ?лы ??ым» атты кешімізді бастаймыз.

     Мен-?аза?пын мы? ?ліп,мы? тірілген,

     Ж?ргегімде таныстым м?? тілімен,

     Жыла?анда ж?регім к?н т?тылып,

     ?уан?анда к?лкімнен т?н т?рілген.

2-ж?ргізуші:

     Мен ?аза?пын,биікпін,байта? елмін,

     ?айта тудым,?мірге ?айта келдім.

     Мен мы? да бір тірілдім м??гі ?лмеске,

     Айта бергім келеді,айта бергім!

     ?айран,?аза? елі. Жас ?рпа??а айта алма?ан жеткізе алма?ан,жан д?ниенді дір еткізетін сыр?а,м???а толы тарихи пара?тары ?аншама ?лі.О?ан ку? мына жат?ан ке? сары дала,за??ар таулар,?зен-к?лдер,??м-ш?лдер,тарихи ескерткіштер:мазарлар,?ира?ан ежелгі ?алаларды? орны.?асырлар бойы ата-бабамызды? ?аны там?ан топыра? исі м??кіп т?р.

1-ж?ргізуші:

     ?аза? хал?ы б?л д?ниеде не к?рмеді?Сонау «А?табан ш?бырынды,Ал?ак?л с?лама»заманынан бастап,?ойша ?ырыл?ан «репрессия»жылдарына дейінгі аралы?та хал?ымызды? осынау ке? жаhан далада ?мір с?руі,не жойылып кету ?аупі т?р?ан еді.                                                                                                                          

     Хал?ымызды? тарихында?ы аса бір ?иын кезе? жо??ар хантойшыларыны? бас?ыншылы? ?рекеті еді.?аза?тарды? рулар?а,ж?здерге ыдырап б?лінуі кезе?ін пайдаланып ж?не жерімізді? байлы?ына ?ызы??ан азулы жау бейбіт ?мір с?ріп отыр?ан халы?ты ?ыр?ын?а ?шыратты.

2-ж?ргізуші:

     ?анша азап?а т?сіп,?у?ын-с?ргінге ?шыраса да,?аза?ты? ?ш ж?зі ?айта бірігіп,жо??арлар?а к?йрете со??ы берді.Б?дан кейін патшалы? Ресейді? еліміздегі шырайлы етістік жерлерді к?штеп басып алу?а арнал?ан отарлау саясатына ?арсы к?рескен хал?ымызды? ?аhарман ?лдары:Сырым мен Кенесарыны?,Исатай мен Махамбетті?,Сыпатай батырларды? есімдерін ма?тан етуіміз керек.

     Осыдан он то?ыз жыл б?рын егемендігімізді жариялап,Т?уелсіздікке ?ол жеткіздік.Б?л ?асырлар бойы бізді? я?ни ?аза? хал?ыны? анса?ан арманы еді.Т?уелсіздігімізді ал?аннан со? халы?ты? басын біріктіріп Н.?.Назарбаев т???ыш ельасы болды.Елбасыны? бастауымен мені? Отаным  ?лемге танылды.Елім елдігін к?рсетті,ерлігін танытты.?аза? хал?ы егемендігін алып,Т?уелсіздікке ?ол жеткізгенде ?з алдымыз?а ел бола алатынды?ымыз?а к?м?ндан?ан жандар да бол?ан екен.Біра? ар-намысты ту еткен Елбасымызбен ?кімет басында?ы ел ?шін е?бек еткен а?аларымызды? аянбай е?бек етуі осы н?рлы к?ндерге жеткізді.Осындай н?рлы к?нге ?ол жеткізгеніміз Желто?сан о?и?асыны? н?тижесі.

1-ж?ргізуші: Желто?сан айы.

     Кешегі д?ркіреп откен 1986-шы жылына дейін д?йім ?аза? ?шін желто?сан атауы,ж?не бір ?ысты? атауы еді.Кейін б?л с?зді? м?н-мазм?ны да,??ла??а жетер ?уені де м?лде ?згерлі.

     «Желто?сан»десе-а?,?рбір ?аза?ты? к?кірегінде небір к?ріністер ?оздап ?оя беретін бол?ан.Е? алдымен «Желто?сан желі»немесе «?арабауыр ?ас?алда?»деген м??ды да ас?а? ?уенні? сарыны алыстан талып естілер еді.

2- ж?ргізуші:  Себебі,б?л ?ндер, «А?табан ш?бырынды,Ал?ак?л с?лама», «Елім-ай»секілді,?лде?ашан «Желто?сан о?и?асыны? »халы? арасында?ы ?н?ранына айналып кетті.

     Сонда да,?н-?уенмен ?оса,м??гі к?кірек к?зінде ?ал?ан к?ріністер ш?бырылып ?туі ?а?.?рейлі ?кімет ?йі.Оны ?оршай тол?ы?ан ызалы ?ыз-жігіттерді? жігерінді келбеттері.Олар?а ?адал?ан суы? к?здер мен мейірімсіз пішімдер.Одан кейін темір киімдер киіп,келтек ?ста?андар мен жала?аш ?ол жастарды? сарт-с?рт ай?асы.

     Адам жегіш иттерді? арсылы,шашынан с?йреген ?аза? аруы,басынан ?ан шапшып,ы?ырсый ??ла?ан ?аза?ты? бозбалалары.

     Енді осы кезе?нен ?ыс?аша к?рінісімізді тамашала?ыздар.

К?рініс. «Жастарды? ала??а шы?уы» 

       Дауыс: Естіді?дер ме?

     Б?л не мас?ара! Неге халы?пен санаспайды? ?ашан?а шыдаймыз? Е? болмаса ?з ішімізден неге сыйлама?ан? Ел ?амын біз ойлама?анда,кім ойлайды?

        Дауыс: ?онаевты ша?ыры?дар! А?и?атын айтып,т?сіндірсін барлы? жайды!

        Дауыс: ?аза?станнан адам табылмады ма? ?аза?стан?а бас?а жерден басшы келгені несі?

        Дауыс: Талап-тілекті айтамыз.Шы?сын орта?а басшылар.

        Прокурор: Балалар! Уа балалар! Мен Республика прокурорымын,Тар?а?дар! Жата?ханаларына ?айты?дар! ?ят болады.Біз сендерге к?ш ?олданамыз! ?йлеріне ?айты?дар!

        ?скери адамдар: Первая рота! Слушайте мою команду!Производится операция «??йын».Немедленно разогнать экстремистов и хулиганов.Первая рота за мной! Ура!

К?рініс

Тал?ат: Апа,апа,?айрат к?кемнен хат келді.

Анасы: Рас па? ??лынымны? жатыма??келші,?зім к?рмесем де,хатын о?ып мау?ымды басайын.

?айратты? хаты: Ама?сыздар ма,анам,ту?ан-туыстарым! Мені? на?а?тан аба?ты?а отыр?аныма сіздер сенеді деп ойлаймын.Жаса?шыны ?рды,?лтірді деген жала?а сене к?рме?іздер.Ала?да,жата?хана жаны?да ?с?ыны суы? жаса?шыларды? жинал?ан ?аза? жастарын ?рып-со?ып,бейк?н? ?ыздарды шашынан с?йреп,?орла?андарын к?ріп шыдамадым. «Ереуілге ?арулы »деп менде топ ішіне кіріп,к?мектесуге ?мтылдым.Мені? де сол к?нгі ала??а шы??ан ?аза? жастарыны? да еш к?н?сі жо?.Ала??а бар?анымыз-азатты? іздеп бар?анымыз.Біз ?лтшылды?ты? ?лгісі емес, «?лтжандылы?ты? »?лгісін к?рсеттік.?аза?ты? бостанды? алар к?ні алыс емес! Аман болы?дар!

Анасы: ?лым мені?!Сен ?лі жиырма бірдесі?.Ама? болсан,бір жерден шы?атын алмастай ?ткір жігіт боларсын деп ?міт к?теді сорлы анашы?.

Тергеуші: Сен 18-і к?ні са?ат 10-да ?айда болды??

?айрат: Жолдастарыммен бірге.

Тергеуші: Жо?,сен С?тпаев пен Мир к?шесіні? ?иылысында Савицкийді со??ы?а жы?ты?,соны? н?тижесінде ол ?айтыс болды!Сен кін?лісі? о?ан!

?айрат: С?йлесем даусым жетпейтін,

Кез болды? мынау заман?а,

Шовинизм еді?ой,

Басты себеп жал?ан?а.

Елбе?,елбе? ж?гірген

Ебелек от?а семірген.

Ар?ыма? мінген жаратып

А?сауыт киген темірден.

Алатаудай бабалар,

Аруагынмен жебей к?р.

?айратты? туыс-бауырларына арнал?ан ?ле?дерінен ?зінді.

?айрат: ?кетай-ау,Пай?амбардай жасын бар,

Туа бермес сіз секілді асылдар.

?артай?анда ж?регі?ді жаралап,

Кесір болды-ау біз секілді масылдар!

Айналайын, ?ары?дасым,?ар?ым,

?олда кісен,мен айдау да барамын.

?ай?ы жетіп,азап тарт?ан а?а?ды,

Айтшы,жаным,?андай жан?а балады??

Айналайын,інішегім,??лыным,

Сені ойласам ?зіледі ж?лыным.

Сені? ерке а? ж?зі?ді к?ре алмай,

Кетіп барам мен айдауда,??лыным!

К?рініс

Тергеуші: Сен ?зі? Савицкийді ?лтіргенінді мойы?дайсын ба? Жо? па?

?айрат: Жо?,мен Савицкийдік?ргенім жо?!

Тергеуші: А?ыма?!?кеті?дер,аты?дар,к?зін ??рты?дар!орындарыныздан т?ры?ыздар сот келе жатыр!

?кім: ?аза? ?СР Жо?ар?ы сотыны? сот м?жілісі залында?ы ашы? сот отырысында 1987 жылды? 25 мамырынан 16 маусымына дейін ?айрат Но?айбай?лы Рыс??лбековты? айыптау ісін ?арай келіп,?аза? ?СР ?ылмысты? істер ж?ргізу кодексіні? 287,299 ж?не 301 баптарына с?йкес сот ал?асы ?кім етеді:?айрат Но?айбай?лы Рыс??лбеков кін?лі деп танылып,мынадай ?ылмысты? жаза?а тартылсын:

?аза? ?СР ?ылмысты? кодексіні? 60 бабы бойынша 3 жыл?а бас бостанды?ынан,65 бабы бойынша 15 жыл?а бас бостанды?ынан айыру?а,?аза? ?СР ?ылмысты? кодексіні? 173-1 бойынша е? жо?ары ?лім жазасына,ату?а кесілсін.

?айрат: К?н?дан таза басым бар,

21-де жасым бар.

?ас?алда?тай ?аным бар,

Бозтор?айдай жаным бар.

Алам десе? алы?дар!

?айрат деген атым бар,

?аза? деген затым бар.

«Еркек то?ты ??рбанды?»

Атам десе? аты?дар.

?н: «?арабауыр ?ас?алда?»

Би: «Ж?мыр ?ылыш»

                       ?айратты? рухына.

                     (Желто?сан ??рбаны ?айрат Рыс??лбековке)

Азаматты? айбарымен еркінні?,

Желто?санда намыс ?шін желпі?ндін.

Ала?да?ы ?ділетсіз дауыл?а,

?айсарлы?пен ?арсы келіп сен т?рды?.

Жапа шегіп жатса?да?ы жалады?,

Жарамады араша?а жан адам.

Желто?санны? желбіретті жалауын,

Т?рт жылдан со? М?хтар атты жан а?ам

Желто?сан деп ж?регім сыздар ?лі,

Шыр?алады ?айрат деп ?ыздар ?ні.

К?к байра?ым сені еске сап т?рады,

Желто?санны? же?ілмес м?збала?ы.

Жиырма бір жасы? жатыр пешененде

Айналар аты? ?лі неше ?ле?ге.

Жастар ж?рер рухы?а та?зым етіп,

Рыс??лбеков атты ба? пен к?шелерде!

?арындас?а ?ал?а? бол?ан ?ренім,

?алы? жас?а пана бол?ан терегім.

Жалы? жыр?а ар?ау бол?ан тере?ім,

?лтіре алмас сені ?лім!

Алмас ж?зді беренім!

                                      ?аза?стан-Т?уелсіздік бесігі

Отан дегн от басынан басталар,

Отбасыма от салмасын бас?алар.

Отан деген ?асиетті,киелі,

Отан десем оянады ас?а? ар!

Отансыздар мына ?мірде бос ?алар,

С?йеуі жо?,тіреуі жо? жас?анар.

Отанымды к?зетеді адалды?,

С?ттерімде м?лт кетпесін ?ас ?а?ар.

?аза?стан-Т?уелсіздік бесігі,

Бас?алаоды? тимесінші кесірі.

Елді? к?шін ?рге бастап барады,

Н?ра?а?мен егіз болар есімі.

?аза?стан-Т?уелсіздік бесігі,

Бесігімде тербеледі дос ?ні.

?лттарды? ?йып т?р?ан ?ясы,

?мытпайы?,?лы?тайы? осыны!

«Атамекен»

Просмотр содержимого документа
««Т?уелсіздік – ?асиет т?н?ан ?лы ??ым » »

«Тәуелсіздік – қасиет тұнған ұлы ұғым »

1-жүргізуші:

Құрметті қонақтар,ұстаздар,оқушылар! Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған « Тәуелсіздік- қасиет тұнған ұлы ұғым» атты кешімізді бастаймыз.

Мен-қазақпын мың өліп,мың тірілген,

Жөргегімде таныстым мұң тілімен,

Жылағанда жүрегім күн тұтылып,

Қуанғанда күлкімнен түн түрілген.

2-жүргізуші:

Мен қазақпын,биікпін,байтақ елмін,

Қайта тудым,өмірге қайта келдім.

Мен мың да бір тірілдім мәңгі өлмеске,

Айта бергім келеді,айта бергім!

Қайран,қазақ елі... Жас ұрпаққа айта алмаған жеткізе алмаған,жан дүниенді дір еткізетін сырға,мұңға толы тарихи парақтары қаншама әлі.Оған куә мына жатқан кең сары дала,заңғар таулар,өзен-көлдер,құм-шөлдер,тарихи ескерткіштер:мазарлар,қираған ежелгі қалалардың орны.Ғасырлар бойы ата-бабамыздың қаны тамған топырақ исі мүңкіп тұр.

1-жүргізуші:

Қазақ халқы бұл дүниеде не көрмеді?Сонау «Ақтабан шұбырынды,Алқакөл сұлама»заманынан бастап,қойша қырылған «репрессия»жылдарына дейінгі аралықта халқымыздың осынау кең жаhан далада өмір сүруі,не жойылып кету қаупі тұрған еді.

Халқымыздың тарихындағы аса бір қиын кезең жоңғар хантойшыларының басқыншылық әрекеті еді.Қазақтардың руларға,жүздерге ыдырап бүлінуі кезеңін пайдаланып және жеріміздің байлығына қызыққан азулы жау бейбіт өмір сүріп отырған халықты қырғынға ұшыратты.

2-жүргізуші:

Қанша азапқа түсіп,қуғын-сүргінге ұшыраса да,қазақтың үш жүзі қайта бірігіп,жоңғарларға күйрете соққы берді.Бұдан кейін патшалық Ресейдің еліміздегі шырайлы етістік жерлерді күштеп басып алуға арналған отарлау саясатына қарсы күрескен халқымыздың қаhарман ұлдары:Сырым мен Кенесарының,Исатай мен Махамбеттің,Сыпатай батырлардың есімдерін мақтан етуіміз керек.

Осыдан он тоғыз жыл бұрын егемендігімізді жариялап,Тәуелсіздікке қол жеткіздік.Бұл ғасырлар бойы біздің яғни қазақ халқының ансаған арманы еді.Тәуелсіздігімізді алғаннан соң халықтың басын біріктіріп Н.Ә.Назарбаев тұңғыш ельасы болды.Елбасының бастауымен менің Отаным әлемге танылды.Елім елдігін көрсетті,ерлігін танытты.Қазақ халқы егемендігін алып,Тәуелсіздікке қол жеткізгенде өз алдымызға ел бола алатындығымызға күмәнданған жандар да болған екен.Бірақ ар-намысты ту еткен Елбасымызбен үкімет басындағы ел үшін еңбек еткен ағаларымыздың аянбай еңбек етуі осы нұрлы күндерге жеткізді.Осындай нұрлы күнге қол жеткізгеніміз Желтоқсан оқиғасының нәтижесі.

1-жүргізуші: Желтоқсан айы...

Кешегі дүркіреп откен 1986-шы жылына дейін дүйім қазақ үшін желтоқсан атауы,және бір қыстың атауы еді.Кейін бұл сөздің мән-мазмұны да,құлаққа жетер әуені де мүлде өзгерлі.

«Желтоқсан»десе-ақ,әрбір қазақтың көкірегінде небір көріністер қоздап қоя беретін болған.Ең алдымен «Желтоқсан желі»немесе «Қарабауыр қасқалдақ»деген мұңды да асқақ әуеннің сарыны алыстан талып естілер еді.

2- жүргізуші: Себебі,бұл әндер, «Ақтабан шұбырынды,Алқакөл сұлама», «Елім-ай»секілді,әлдеқашан «Желтоқсан оқиғасының »халық арасындағы әнұранына айналып кетті.

Сонда да,ән-әуенмен қоса,мәңгі көкірек көзінде қалған көріністер шұбырылып өтуі қақ.Үрейлі үкімет үйі.Оны қоршай толқыған ызалы қыз-жігіттердің жігерінді келбеттері.Оларға қадалған суық көздер мен мейірімсіз пішімдер.Одан кейін темір киімдер киіп,келтек ұстағандар мен жалаңаш қол жастардың сарт-сұрт айқасы.

Адам жегіш иттердің арсылы,шашынан сүйреген қазақ аруы,басынан қан шапшып,ыңырсый құлаған қазақтың бозбалалары...

Енді осы кезеңнен қысқаша көрінісімізді тамашалаңыздар.Көрініс. «Жастардың алаңға шығуы»

Дауыс: Естідіңдер ме?

Бұл не масқара! Неге халықпен санаспайды? Қашанға шыдаймыз? Ең болмаса өз ішімізден неге сыйламаған? Ел қамын біз ойламағанда,кім ойлайды?

Дауыс: Қонаевты шақырыңдар! Ақиқатын айтып,түсіндірсін барлық жайды!

Дауыс: Қазақстаннан адам табылмады ма? Қазақстанға басқа жерден басшы келгені несі?

Дауыс: Талап-тілекті айтамыз.Шықсын ортаға басшылар.

Прокурор: Балалар! Уа балалар! Мен Республика прокурорымын,Тарқаңдар! Жатақханаларына қайтыңдар! Ұят болады.Біз сендерге күш қолданамыз! Үйлеріне қайтыңдар!

Әскери адамдар: Первая рота! Слушайте мою команду!Производится операция «Құйын».Немедленно разогнать экстремистов и хулиганов.Первая рота за мной! Ура!Көрініс

Талғат: Апа,апа,Қайрат көкемнен хат келді.

Анасы: Рас па? Құлынымның жатыма?Әкелші,өзім көрмесем де,хатын оқып мауқымды басайын.

Қайраттың хаты: Амаңсыздар ма,анам,туған-туыстарым! Менің нақақтан абақтыға отырғаныма сіздер сенеді деп ойлаймын.Жасақшыны ұрды,өлтірді деген жалаға сене көрмеңіздер.Алаңда,жатақхана жаныңда ұсқыны суық жасақшылардың жиналған қазақ жастарын ұрып-соғып,бейкүнә қыздарды шашынан сүйреп,қорлағандарын көріп шыдамадым. «Ереуілге қарулы »деп менде топ ішіне кіріп,көмектесуге ұмтылдым.Менің де сол күнгі алаңға шыққан қазақ жастарының да еш күнәсі жоқ.Алаңға барғанымыз-азаттық іздеп барғанымыз.Біз ұлтшылдықтың үлгісі емес, «ұлтжандылықтың »үлгісін көрсеттік.Қазақтың бостандық алар күні алыс емес! Аман болыңдар!

Анасы: Ұлым менің!Сен әлі жиырма бірдесің.Амаң болсан,бір жерден шығатын алмастай өткір жігіт боларсын деп үміт күтеді сорлы анашың...

Тергеуші: Сен 18-і күні сағат 10-да қайда болдың?

Қайрат: Жолдастарыммен бірге.

Тергеуші: Жоқ,сен Сәтпаев пен Мир көшесінің қиылысында Савицкийді соққыға жықтың,соның нәтижесінде ол қайтыс болды!Сен кінәлісің оған!

Қайрат: Сөйлесем даусым жетпейтін,

Кез болдың мынау заманға,

Шовинизм едіғой,

Басты себеп жалғанға.

Елбең,елбең жүгірген

Ебелек отқа семірген.

Арғымақ мінген жаратып

Ақсауыт киген темірден.

Алатаудай бабалар,

Аруагынмен жебей көр.

Қайраттың туыс-бауырларына арналған өлеңдерінен үзінді.

Қайрат: Әкетай-ау,Пайғамбардай жасын бар,

Туа бермес сіз секілді асылдар.

Қартайғанда жүрегіңді жаралап,

Кесір болды-ау біз секілді масылдар!

Айналайын, қарыңдасым,қарғым,

Қолда кісен,мен айдау да барамын.

Қайғы жетіп,азап тартқан ағаңды,

Айтшы,жаным,қандай жанға баладың?

Айналайын,інішегім,құлыным,

Сені ойласам үзіледі жұлыным.

Сенің ерке ақ жүзіңді көре алмай,

Кетіп барам мен айдауда,құлыным!Көрініс

Тергеуші: Сен өзің Савицкийді өлтіргенінді мойыңдайсын ба? Жоқ па?

Қайрат: Жоқ,мен Савицкийдікөргенім жоқ!

Тергеуші: Ақымақ!Әкетіңдер,атыңдар,көзін құртыңдар!орындарыныздан тұрыңыздар сот келе жатыр!

Үкім: Қазақ ҚСР Жоғарғы сотының сот мәжілісі залындағы ашық сот отырысында 1987 жылдың 25 мамырынан 16 маусымына дейін Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбековтың айыптау ісін қарай келіп,Қазақ ҚСР Қылмыстық істер жүргізу кодексінің 287,299 және 301 баптарына сәйкес сот алқасы Үкім етеді:Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбеков кінәлі деп танылып,мынадай қылмыстық жазаға тартылсын:

Қазақ ҚСР Қылмыстық кодексінің 60 бабы бойынша 3 жылға бас бостандығынан,65 бабы бойынша 15 жылға бас бостандығынан айыруға,Қазақ ҚСР Қылмыстық кодексінің 173-1 бойынша ең жоғары өлім жазасына,атуға кесілсін.

Қайрат: Күнәдан таза басым бар,

21-де жасым бар.

Қасқалдақтай қаным бар,

Бозторғайдай жаным бар.

Алам десең алыңдар!

Қайрат деген атым бар,

Қазақ деген затым бар.

«Еркек тоқты құрбандық»

Атам десең атыңдар.

Ән: «Қарабауыр Қасқалдақ»

Би: «Жұмыр қылыш»

Қайраттың рухына.

(Желтоқсан құрбаны Қайрат Рысқұлбековке)

Азаматтық айбарымен еркіннің,

Желтоқсанда намыс үшін желпіңндін.

Алаңдағы әділетсіз дауылға,

Қайсарлықпен қарсы келіп сен тұрдың.

Жапа шегіп жатсаңдағы жаладың,

Жарамады арашаға жан адам.

Желтоқсанның желбіретті жалауын,

Төрт жылдан соң Мұхтар атты жан ағам

Желтоқсан деп жүрегім сыздар әлі,

Шырқалады Қайрат деп қыздар әні.

Көк байрағым сені еске сап тұрады,

Желтоқсанның жеңілмес мұзбалағы.

Жиырма бір жасың жатыр пешененде

Айналар атың әлі неше өлеңге.

Жастар жүрер рухыңа тағзым етіп,

Рысқұлбеков атты бақ пен көшелерде!

Қарындасқа қалқаң болған өренім,

Қалың жасқа пана болған терегім.

Жалың жырға арқау болған тереңім,

Өлтіре алмас сені өлім!

Алмас жүзді беренім!

Қазақстан-Тәуелсіздік бесігі

Отан дегн от басынан басталар,

Отбасыма от салмасын басқалар.

Отан деген қасиетті,киелі,

Отан десем оянады асқақ ар!

Отансыздар мына өмірде бос қалар,

Сүйеуі жоқ,тіреуі жоқ жасқанар.

Отанымды күзетеді адалдық,

Сәттерімде мүлт кетпесін қас қағар.

Қазақстан-Тәуелсіздік бесігі,

Басқалаодың тимесінші кесірі.

Елдің көшін өрге бастап барады,

Нұрағаңмен егіз болар есімі.

Қазақстан-Тәуелсіздік бесігі,

Бесігімде тербеледі дос үні.

Ұлттардың ұйып тұрған ұясы,

Ұмытпайық,ұлықтайық осыны!Ән «Атамекен»

5 «А»сынып

Тақырыбы:Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында

Сабақтың мақсаты:Оқушыларды Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі Қазақстан тарихымен таныстру; соғыстың басталуы туралы мәлімет беру;Қазақстанның соғыс жылдарындағы маңызының артуы туралы білімді тереңдету,қазақстандықтардың жеңіске қосқан еңбекте-тылдағы,майдандағы үлестері туралы мәлімет бере отырып,ерлікке,батырлыққа,отансүйгіштікке тәрбиелеу.Сабақтың көрнекілігі: Карта6суреттер6та0ырыпты0 рефераттар,сызба- «Соғыс жылдарындағы Қазақстанның маіызының артуы»,тест сұрақтары,үлестірме.

Сабақтың барысы:

І.Ұйымдастыру сәті.Сәлемдесу,әнұран орындау.

ІІ.Үйге берілген тапсырма бойынша жұмыс.

І.Оқушыларға топтық тапсырмалар беру.

І-топ. Үй тапсырмасы бойынша түсінік әңгіме.

ІІ-топ.Тест сұрақтарына жауап беру.

ІІІ-топ. Тқлғалармен таныстыру.Репрессия құрбандары: Т.Рысқұлов,Ж.Аймауытов,С.Асфендияров,О.Жандосов,М.Жұмабаев,А.Байтұрсынов т.б.туралы рефераттар,буклет,суреттер мен жұмыс (үй тапсырмасы бойынша).

ІV-топ. Терминологиялық жұмыс.

а)Дислокация (Фр.)diklocation-1.Бейбіт уақытта жаяу әскер мен әскери мекемелердің өз аумақтарында жайғасуы; 2. Майданда әскер мен әскери мекемелердің бөлініп орналасуы.

ә) Демилитарландыру-халықаралық шарттың негізінде белгілі бір аумақтағы әскери құрылыстар мен өнеркәсіпті жою,әскери базалар әскер ұстауға тыйым салу.

б) Отан соғысы агрессорлармен болатын бүкілхалықтық,әділетті азаттық күрес(Ресейдегі 1611-1612жж.КСРО-дағы 1947-1945жж.)

ІІІ. «Кім жылдам?»-ойын.

а)термин сөздермен таныстыру.

ә)сызбаны толтыру: «Қазақстандағы тоталитаризмнің көріністері».

Диктаторлық жеке билік-тоталитарлық тәртіптің көрініс беру түрлері:

1.экономиканың шикізаттық бағытта қалыптасуы;

2.Ассимиляциялық саясат.Шынайы егемендіктің болмауы.

3.Концлагерълер құру.Жаппай қуғын-сүргін жүргізу (3,5 млн.адам азап шекті).

ІV.Қорытынды.

Оқушылардың білімін бағалау.

V.Жаңа сабақпен таныстыру.

Базалық білім:1.1922ж. 10 сәуір. Генуя конференциясы. 34 ел қатысты. (1922ж. 16,04. Ресей менГермания жасырын келісім жасады.)

2.1924-1925жж.КСРО-Англия,франция,Италия,Жапония,Австрия,Норвегия,Швеция,Дания,Грекия-дипломатиялық қатынастарды орнатты-оқшалануы қзаққа бармады.

3.1928ж.25 тамызда Парижде Бриан-Келлог пактісіне 49 ел қол қойды.

Фашистік мемлекеттердің көздеген соғысы жоспарлары:

Жапония-Қытай,Монғолия,Оңтүстік Шығыс Азия,Үндістанда,үстемдік етуді көздеді.1931-1932жж.Жапония Қытайда «Қуыршақ мемлекет »құрды.

Картамен жұмыс.

1940ж.18 желтоқсанда фашистік Германия «Барбоссо»жоспарын жасады.

Мақсаты:

1.КСРО-ға соғыс ашу.

2.Соғысты 1941 жылдың күзінде аяқтау.Бірнеше рейхкомиссариятқа бөлуді көздеді:

а)Остланд-Белорусь-Балтық

ә)Украина

б)Московия-Ресей

в)Кавказ

г)Орал-Еділ

д)Гросс-Түркістан (Қазақстан,Орта Азия,Татарстан,Башкирия,Әзербайжан,Солтүстік Кавказ,Қырым,Шыңжан,Ауғанстанның солтүстігі).

Фашистік Германияның «Қуыршақ мемлекет»құрудағы көздеген экономикалық-саяси мақсаттары:

1.Ұлы Германия империясы үшін қуатты шикізат және азық-түлік базасын жасау.

2.Кеңес елін отарға айналдырып,халықтарын құлдыұұа салу.

1941ж.22 маусымда фашистік Германия КСРО-ға тұтқиылдан соғыс ашты.

Ұлы Отан соғысы басталды.

VI.Сабақты бекіту.

1.Оқушылардың тақырып бойынша тапсырмалар орындауы.

2.Тест сұрақтарына жауап беру.

3.Үлестірме сұрақтары бойынша жауаптар алу.

4.Оқушылардың білімін бағалау.

Үйге тапсырма.

1.Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында.

2.Баяндама,рефераттар дайындау.

3.Тапсырмалар мен сұрақтарға жауап беру.

Сабаққа өзіндік талдау

Мұғалімнің аты-жөні:Бахатова Н.Қ

Пәні:Қазақстан тарихы

Сынып 5 «А»

Сабақтың тақырыбы:Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында

Сабақтың жалпы көрінісі:мультимедиялық кешенмен өткізілді.

Сабақтың жоспарлау барысында оқушылардың ерекшеліктері ескеріледі.Сабақ тақырыбы типтік бағдарлама және стандартқа сәйкес жоспарланып ұйымдастырылды.Себебі тақырыптардың мерзімді өткізілуі және оқушылардың сыныптар бойынша білуге тиісті міндеттерді орындалуына тапсырмалар алынды.

Сабақтың дидактикалық мақсаттары.Сабақ-мұғалімнің шығармашылық еңбегі болғандықтан,кез келген ұстаз өз сабағында дидактикалық(білімділік,тәрбиелік,дамытушылық)мақсаттардың нақтылығына баса назар аударады.

а)білімділік модуль тақырыбына сәйкес оқушыларды Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі Қазақстан тарихымен таныстыру;соғыстың басталуы туралы мәлімет беру;Қазақстанның соғысжылдарындағы манызының артуы туралы білімді тереңдету.

ә)Дамытушылық.Оқушылардың қойылған сұрақтарына түсіну,дұрыс жауап беру,өздігінен ойлап,талдай білу,тарихта өз ойларын жеткізе білу дағдыларын дамыту.

б)Тәрбиелік.Қазақстандардың жеңіске қосқан еңбекте-тылдағы,майдандағы үлестері туралы мәлімет бере отырып,ерлікке,батырлыққа,отансүйгіштікке тәрбиелеу.

Сабақ компьютерлік технологияны қолдану оқушылардың сабақты танып-білуіне,қызығушылықтарының артуына жол ашып отырды.

Сабақта қолданылған әдістер Әңгімелесу(оқушылардың назарын сабаққа аудару үшін,кезеңдерді талдау үшін);көрнекілік(оқушылардың танымдық-қызығушылық әрекеттерін іске асыру үшін); практикалык (сұрақтардың дұрыс жауабын анықтау);ойын әдісі,интерактивтік әдістер.

Сабақта сын тұрғысынан ойлау,модульдік,ақпараттық комуникациялық технологиялардың элементтері қолданылды.

Пәнаралық байланыс: география.

Сабақтың көрнекілігі: карта,суреттер,тақырыптық рефераттар,сызба-«Соғыс жылдарындағы Қазақстанның маңызының артуы»,тест сұрақтары,үлестірме,инерактивті тақта.

Сабақ негізгі 7 кезеңнен тұрады.

І.Ұйымдастыру сәті.Сәлемдесу,әнұран орындау.

ІІ.Үйге берілген тапсырма бойынша жұмыс.

1.Оқушыларға топтық тапсырмалар беру.

І-топ.Үй тапсырмасы бойынша түсінік әңгіме.

ІІ-топ.Тест сұрақтарына жауап беру.

ІІІ-топ.Тұлғалармен таныстыру.

ІV-топ.Терминологиялық жұмыс.

ІІІ. «Кім жылдам?»-ойын

IV-Қорытынды

V- Жаңа сабақпен таныстыру.

Жаңа материалды меңгеру кезеңі.Бұл кезеңде жаңа материалды түсіну үшін арналған мультимедиялық кешен,слайд схемалар жаңа сөздермен жұмыс қолданылды.

Базалық білім.

Фашистік мемлекеттердің көздеген соғысы жоспарлары

Картамен жұмыс.

Фашистік Германияның «Қуыршақ мемлекет»құрудағы көздеген экономикалық-саяси мақсаттары.

ІV Сабақты бекіту.

Үйге тапсырма.

Бұл кезеңде негізгі тапсырмадан басқа шығармашылық тапсырма берілді.

VII кезең Рефлексия. Сабақтағы оқушының және мқғалімнің іс әрекетіне өзіндік баға берілді.

Сабақтың түйіні.сабақ көзделген мақсатқа жетті,әр сабақ барысындағы кезеңдер байланысты болды.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Т?уелсіздік – ?асиет т?н?ан ?лы ??ым »

Автор: Ыбышева Алма Кияковна

Дата: 06.03.2015

Номер свидетельства: 182934

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства