kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сот т?релігін ж?зеге асыруда?ы судьяларды? т?уелсіздігі

Нажмите, чтобы узнать подробности

???ы?тану» кафедрасыны? а?а о?ытушысы, за? ?ылымдарыны? магистрі

А.К. Муйденованы? «???ы? ?ор?ау органдары» п?ні бойынша студенттерді? теориялы? білімін ?мірлік т?жіибемен ?штастыру ма?сатында

2 курс Ю-14-1, Ю-14-3 топтарыны? студенттерімен

?ызылорда облысты? сотыны? судьясы, за? ?ылымдарыны? кандидаты

Ахметов  Молдабек Ме?лібай?лыны?

кездесуіні? ?тілу барысы

Саба?ты? та?ырыбы: «Сот т?релігін ж?зеге асыруда?ы судьяларды? т?уелсіздігі»

Саба?ты? ма?саты:

- білімділігі: О?ушыларды? ???ы?ты? білімдерін тере?дету, За? алдында?ы жауапкершілікті арттыру, ?йымшылды? пен т?ртіптілікті? тиімді жолдарын таба білуге баулу, саяси сауаттылы??а баулу; О?ушыларды ?з ???ы?тарын ?ор?ай білуге ?йрету;

- дамытушылы?ы: О?ушыларды? ойлау, ты?дау, ?з ойларын еркін жеткізе алу м?дениетін дамыту, шы?армашылы? ?абілеттеріншы?дау;

- т?рбиелігі: О?ушылар бойында демократиялы? к?з-?арас ?алыптастыру; ???ы?ты? нормативтік актілерді орындай, ??рметтей білуге ?йрету, адамгершілікке, елжандылы??а, ???ы?ты? сауаттылы??а т?рбиелеу.

Саба?ты? к?рнекілігі: интерактивті та?та, та?ырып?а сай бейне жазбалар.

Саба?ты? т?рі: Білім алушыны? о?ытушымен бірге орындайтын ?зіндік ж?мысы

Саба?ты? ?тілетін орыны: 1 о?у ?имараты, 302 (206) д?рісхана

Саба?ты? барысы:

О?ытушы: Саламатсыздар ма жинал?ан ?ауым, студенттер, б?гінгі кездесуді? ??рметті ?она?тары! Б?гін «???ы? ?ор?ау органдары» п?ні бойынша студенттерді? теориялы? білімін ?мірлік т?жіибемен ?штастыру ма?сатында 2 курс Ю-14-1, Ю-14-3 топтарыны? студенттерін «Сот т?релігін ж?зеге асыруда?ы судьяларды? т?уелсіздігі» та?ырыбында кездесуге хош келді?іздер!

Б?гінде егеменді елімізді? сот саласы - ?ау?арлы да ?уатты, т?уелсіз бірт?тас ж?йеге айналып келеді. Б?л ж?мыс талай уа?ыттан бері ат?арылып келе жат?ан сот-???ы?ты? реформаларды? берген н?тижесі деп ны? сеніммен айту?а болады. ?аза?станда?ы ?ділеттілікті? салтанат ??руы мен т?уелсіз сот ж?йесіні? ?алыптасу жолында к?птеген ж?мыстар ат?арыл?аны белгілі.

Сонын бірі деп «?аза?стан-2050» Стратегиясы - 2012 жылы желто?санда Мемлекет басшысыны? ел хал?ына Жолдауында айту?а болады. Оны? басты ма?саты – мы?ты мемлекетті?, дамы?ан экономиканы? ж?не жалпы?а орта? е?бекті? негізінде берекелі ?о?ам ??ру, ?аза?станны? ?лемні? е? дамы?ан 30 еліні? ?атарында болуы.

Аталмыш жоладуда «?аза?стан ?лемде адамдар ?шін ?ауіпсіз ж?не т?ру?а жайлы елді? біріне айналу?а тиіс. Бейбітшілік пен т?ра?тылы?, ?ділсот ж?не тиімді ???ы? т?ртібі дегеніміз – дамы?ан елді? негізі» атап к?рсеткен дей отырып кездесуімізді Елбасыны? с?зімен баста?анды ж?н к?ріп отырмын («?аза?стан-2050 – дамуды? да??ыл жолы» вейне к?рініс к?рсетіледі).

Елімізде сот ж?йесіні? ?алыптасу мен жетілдіру барсында к?птеген ж?мыстар ат?арылып жатыр, м?ны? ішінде Республика сот ж?йесіні? ??рамдас б?лігі ретінде тарихтан орын алатын ?ызылорда облысты? сотыны? да ?лесі бар. Сонды?тан да б?гін біз ал?ан теориялы? білімімізді ?мірлік т?жіибемен ?штастыру ма?сатында ?ызылорда облысты? сотыны? судьясы, за? ?ылымдарыны? кандидаты Ахметов  Молдабек Ме?лібай?лымен кездесіп отырмыз.

Молдабек Ме?лібай?лы сот саласында?ы е?бек жолын 1992 жылдан бастап  2002 жыл?а дейінгі аралы?та ?ызылорда облысыны? ?арма?шы, Жала?аш, Сырдария аудандарында судья бол?ан. Ал, 2002 жылы ?ызылорда ?алалы? сотыны? т?ра?асы бол?ан.

2007 жылы ?ызылорда облысты? сотыны? ?ылмысты? істер ж?ніндегі ал?асын бас?ар?ан.

2010 жылдан бері ?ызылорда облысты? сотыны? судьясы.

??рметті Молдабек Ме?лібай?лы, сізге с?з бермес б?рын бірінші студенттерді? теориядан ал?ан м?ліметтеріне кезек берсек, ?ыс?аша ?ана то?талып ?туі ?шін с?з Батырбек Г?лжанат?а беріледі («Сот ж?йесі дамуыны? негізгі ба?ыттары» та?ырыбында баяндама о?ылады).

О?ытушы: Мінекей, б?гінгі сот ж?йесінде орын ал?ан реформалар т??ірегінде Г?лжанат айтып, ?тті, біра? осы ?азіргі сот саласына б?рын?ы істі? а?, ?арасын ашып берген б?рын?ы билерімізді? т?жірибесіні? ы?палы барма? Б?л ж?нінде ?алымдарымыз не дейді екен? Видео т?сірілімге назар аударайы? («?аза? билері ?азылы?ы заманауи сот ж?йесінде»  та?ырыбында?ы вейне к?рініс ?ойылады)

О?ытушы: Осы кезе?де мен с?зді? ретін ?она?ымыз?а бергім келіп отыр. ??рметті Молдабек Ме?лібай?лы, б?л та?ырыпта Сіз ?алай ойлайсыз? Сондай-а? ?зі?ізді? т?жіртбе?ізде кездескен ?иыншылы?тар мен жетістіктері?ізбен б?ліссе?із екен (С?з кезегі ?она??а беріледі).

О?ытушы: Рахмет Молдабек Ме?лібай?лы! ?здері?із білесіздер б?гінгі кезде «100 на?ты ?адам»  деп к?п жерде айтылып ж?р. Б?л мемлекет басшысы міндеттеген «100 на?ты ?адам» жоспары сот саласына ты? міндеттер ж?ктемек. Белгіленген ба?ыт-ба?дар бойынша ж?ріп, онда?ы тапсырмаларды орындау – орта? міндет.

Б?л «100 на?ты ?адам» т??ірегінде сот саласы да тыс ?алма?ан, бейне т?сірілімге назар аудары?ыздар («Халы?ты? сот ісіне ?ол жетімділігі» та?ырыбында?ы вейне к?рініс ?ойылады).

О?ытушы: ??рметті Молдабек Ме?лібай?лы, ал, осы «100 на?ты ?адам» аясында Елбасы бір с?зінде инвестициялы? даулар бойынша жеке сот істерін ж?ргізуді ??руды атап ?ткен болатын. Б?л ба?ытта ?андай ?адамдар?а барасыздар?  (С?з кезегі ?она??а беріледі).

О?ытушы: Рахмет Молдабек Ме?лібай?лы! Студенттер тарапынан с?ра?тары?ыз болса ?ойы?ыздар

1. Осы «?лт жоспары-100 ?адам» аясында ?андай на?тылы ж?мыстарды жоспарлап отырсыздар?

2. «?лт жоспары-100 ?адамны?» 21-?адамында: «Ал?абилер соты ?олданылатын салаларды ке?ейту ?ажеттілігі» к?рсетілген. Осы ретте сала ау?ымын ?алай ке?ейтесіздер?

О?ытушы: Негізгі б?гінгі бізді? та?ырыбымыз, «Сот т?релігін ж?зеге асыруда?ы судьяларды? т?уелсіздігі» деп аталады. Судьяларды? т?уелсіздігі судья ?ызметіні? негізгі ?а?идаларыны? бірі болып табылады («Сот ?ызметіні? ?а?идалары» та?ырыбында?ы бейне т?сірілім к?рсетіледі).

??рметті Молдабек Ме?лібай?лы ?азіргі та?да судьяларды? ?ызметіне ?андай да бір лауазымды т?л?аларды? ы?пал жасайтын жа?дайлар болама? (С?з кезегі ?она??а беріледі).

О?ытушы: Рахмет Молдабек Ме?лібай?лы!

?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.Назарбаевты? ?аза?стан Республикасы судьяларыны? V съезінде с?йлеген с?зінде: «Озы? сот практикасы – б?л ?азіргі заман?ы сот процесіні? базасы болуы тиіс электронды? технологиялар?а к?шуге байланысты ?а?аз ??жат айналымынан бас тарту» деп атап ?ткен болатын. Осы салада ?андай ж?мыстар жасал?ан екен со?ан назар ?ояйы? («Электронды т?рде сот?а ша?ым беру» та?ырыбында?ы бейне т?сірілім к?рсетіледі).

О?ытушы: Осы салада студенттер тапынан с?ра?тар барма?

Рамазан: Сот жуйесіндегі жа?а а?паратты? сервисті? сот ?ызметіндегі жа?сы не жаман жа?стары  туралы не айтасыз?

О?ытушы: Жалпы студенттер тапынан та?ыда с?ра?тар барма?

  1. Б?гінгі жеке меншік сот орындаушылар институына то?талып ?тсе?із.
  2. Медиация деген ??ым ?олданып ж?рміз. Біра? мен медияция?а ?арсымын. Сіз медияция?а ?алай ?арайсыз, медиацияны? істі? сотта ?аралуынан ерекшелігі неде?
  3. Елімізде ?азіргі та?да сыбайлас жем?орлы?пен к?рес ?тіп жатыр. Біра? кейбір судьяларды? ?здері осы сыбайлас жем?орлы?ты жасрып, бір істі шешу ?шін де пара алады деп естиміз. Сіз сондай істі шешкен кездері?із болды ма?
  4. Сіз осы уа?ыт?а дейін ?анша іс ?арады?ыз  ж?не жылына ?анша іс ?арайсыз? (Студенттер тарапынан к?птеген с?ра?тар ?ойылды. Ж?ра?-жауап, пікір алмасу).

О?ытушы: Рахмет Молдабек Ме?лібай?лы! Б?гінгі кездесуден жастар т?рбиелі де, т?лімді к?птеген ма??лыматтар алды деп ойлаймын, сізге алтын уа?ыты?ызды ?иып келгені?із ?шін к?п рахмет! Енді сізден студенттерге деген ысты? а?ыл ке?есі?ізді ты?даса? (С?з кезегі ?она??а беріледі).

О?ытушы: Рахмет Молдабек Ме?лібай?лы! Бізді? студенттерді? де сізге айтар ал?ысы бар екен, ?абыл алы?ыз!

Студенттер тарапынан Ю-14-1 о?у тобыны? студенті Ж?сіпбек А?еркеге сізге деген ризашылы?ын білдірмекші (Студенттерді? ал?ысы мен сый-сыйапаты жасалады).

Кездесуді ?орытындылау:

Міне, сот билігіні? д?рыс ж?зеге асырылуда біршама ж?мыстар ат?арылып жат?аныны? ку?сі болып отырмыз. Бізді? ?адірменді ?она?ымыз?а алты уа?ытын ?иып келіп, к?птеген ма?л?маттардан хабардар еткеніне рахмет айтамыз!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Сот т?релігін ж?зеге асыруда?ы судьяларды? т?уелсіздігі»

Құқықтану» кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі

А.К. Муйденованың «Құқық қорғау органдары» пәні бойынша студенттердің теориялық білімін өмірлік тәжіибемен ұштастыру мақсатында

2 курс Ю-14-1, Ю-14-3 топтарының студенттерімен

Қызылорда облыстық сотының судьясы, заң ғылымдарының кандидаты

Ахметов Молдабек Меңлібайұлының

кездесуінің өтілу барысы


Сабақтың тақырыбы: «Сот төрелігін жүзеге асырудағы судьялардың тәуелсіздігі»

Сабақтың мақсаты:

- білімділігі: Оқушылардың құқықтық білімдерін тереңдету, Заң алдындағы жауапкершілікті арттыру, ұйымшылдық пен тәртіптіліктің тиімді жолдарын таба білуге баулу, саяси сауаттылыққа баулу; Оқушыларды өз құқықтарын қорғай білуге үйрету;

- дамытушылығы: Оқушылардың ойлау, тыңдау, өз ойларын еркін жеткізе алу мәдениетін дамыту, шығармашылық қабілеттеріншыңдау;

- тәрбиелігі: Оқушылар бойында демократиялық көз-қарас қалыптастыру; құқықтық нормативтік актілерді орындай, құрметтей білуге үйрету, адамгершілікке, елжандылыққа, құқықтық сауаттылыққа тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, тақырыпқа сай бейне жазбалар.

Сабақтың түрі: Білім алушының оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмысы

Сабақтың өтілетін орыны: 1 оқу ғимараты, 302 (206) дәрісхана

Сабақтың барысы:

Оқытушы: Саламатсыздар ма жиналған қауым, студенттер, бүгінгі кездесудің құрметті қонақтары! Бүгін «Құқық қорғау органдары» пәні бойынша студенттердің теориялық білімін өмірлік тәжіибемен ұштастыру мақсатында 2 курс Ю-14-1, Ю-14-3 топтарының студенттерін «Сот төрелігін жүзеге асырудағы судьялардың тәуелсіздігі» тақырыбында кездесуге хош келдіңіздер!

Бүгінде егеменді еліміздің сот саласы - қауқарлы да қуатты, тәуелсіз біртұтас жүйеге айналып келеді. Бұл жұмыс талай уақыттан бері атқарылып келе жатқан сот-құқықтық реформалардың берген нәтижесі деп нық сеніммен айтуға болады. Қазақстандағы әділеттіліктің салтанат құруы мен тәуелсіз сот жүйесінің қалыптасу жолында көптеген жұмыстар атқарылғаны белгілі.

Сонын бірі деп «Қазақстан-2050» Стратегиясы - 2012 жылы желтоқсанда Мемлекет басшысының ел халқына Жолдауында айтуға болады. Оның басты мақсаты – мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру, Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарында болуы.

Аталмыш жоладуда «Қазақстан әлемде адамдар үшін қауіпсіз және тұруға жайлы елдің біріне айналуға тиіс. Бейбітшілік пен тұрақтылық, әділсот және тиімді құқық тәртібі дегеніміз – дамыған елдің негізі» атап көрсеткен дей отырып кездесуімізді Елбасының сөзімен бастағанды жөн көріп отырмын («Қазақстан-2050 – дамудың даңғыл жолы» вейне көрініс көрсетіледі).

Елімізде сот жүйесінің қалыптасу мен жетілдіру барсында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр, мұның ішінде Республика сот жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде тарихтан орын алатын Қызылорда облыстық сотының да үлесі бар. Сондықтан да бүгін біз алған теориялық білімімізді өмірлік тәжіибемен ұштастыру мақсатында Қызылорда облыстық сотының судьясы, заң ғылымдарының кандидаты Ахметов Молдабек Меңлібайұлымен кездесіп отырмыз.

Молдабек Меңлібайұлы сот саласындағы еңбек жолын 1992 жылдан бастап 2002 жылға дейінгі аралықта Қызылорда облысының Қармақшы, Жалағаш, Сырдария аудандарында судья болған. Ал, 2002 жылы Қызылорда қалалық сотының төрағасы болған.

2007 жылы Қызылорда облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі алғасын басқарған.

2010 жылдан бері Қызылорда облыстық сотының судьясы.

Құрметті Молдабек Меңлібайұлы, сізге сөз бермес бұрын бірінші студенттердің теориядан алған мәліметтеріне кезек берсек, қысқаша ғана тоқталып өтуі үшін сөз Батырбек Гүлжанатқа беріледі («Сот жүйесі дамуының негізгі бағыттары» тақырыбында баяндама оқылады).

Оқытушы: Мінекей, бүгінгі сот жүйесінде орын алған реформалар төңірегінде Гүлжанат айтып, өтті, бірақ осы қазіргі сот саласына бұрынғы істің ақ, қарасын ашып берген бұрынғы билеріміздің тәжірибесінің ықпалы барма? Бұл жөнінде ғалымдарымыз не дейді екен? Видео түсірілімге назар аударайық («Қазақ билері қазылығы заманауи сот жүйесінде» тақырыбындағы вейне көрініс қойылады)

Оқытушы: Осы кезеңде мен сөздің ретін қонағымызға бергім келіп отыр. Құрметті Молдабек Меңлібайұлы, бұл тақырыпта Сіз қалай ойлайсыз? Сондай-ақ өзіңіздің тәжіртбеңізде кездескен қиыншылықтар мен жетістіктеріңізбен бөліссеңіз екен (Сөз кезегі қонаққа беріледі).

Оқытушы: Рахмет Молдабек Меңлібайұлы! Өздеріңіз білесіздер бүгінгі кезде «100 нақты қадам» деп көп жерде айтылып жүр. Бұл мемлекет басшысы міндеттеген «100 нақты қадам» жоспары сот саласына тың міндеттер жүктемек. Белгіленген бағыт-бағдар бойынша жүріп, ондағы тапсырмаларды орындау – ортақ міндет.

Бұл «100 нақты қадам» төңірегінде сот саласы да тыс қалмаған, бейне түсірілімге назар аударыңыздар («Халықтың сот ісіне қол жетімділігі» тақырыбындағы вейне көрініс қойылады).

Оқытушы: Құрметті Молдабек Меңлібайұлы, ал, осы «100 нақты қадам» аясында Елбасы бір сөзінде инвестициялық даулар бойынша жеке сот істерін жүргізуді құруды атап өткен болатын. Бұл бағытта қандай қадамдарға барасыздар? (Сөз кезегі қонаққа беріледі).

Оқытушы: Рахмет Молдабек Меңлібайұлы! Студенттер тарапынан сұрақтарыңыз болса қойыңыздар

1. Осы «Ұлт жоспары-100 қадам» аясында қандай нақтылы жұмыстарды жоспарлап отырсыздар?

2. «Ұлт жоспары-100 қадамның» 21-қадамында: «Алқабилер соты қолданылатын салаларды кеңейту қажеттілігі» көрсетілген. Осы ретте сала ауқымын қалай кеңейтесіздер?

Оқытушы: Негізгі бүгінгі біздің тақырыбымыз, «Сот төрелігін жүзеге асырудағы судьялардың тәуелсіздігі» деп аталады. Судьялардың тәуелсіздігі судья қызметінің негізгі қағидаларының бірі болып табылады («Сот қызметінің қағидалары» тақырыбындағы бейне түсірілім көрсетіледі).

Құрметті Молдабек Меңлібайұлы қазіргі таңда судьялардың қызметіне қандай да бір лауазымды тұлғалардың ықпал жасайтын жағдайлар болама? (Сөз кезегі қонаққа беріледі).

Оқытушы: Рахмет Молдабек Меңлібайұлы!

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан Республикасы судьяларының V съезінде сөйлеген сөзінде: «Озық сот практикасы – бұл қазіргі заманғы сот процесінің базасы болуы тиіс электрондық технологияларға көшуге байланысты қағаз құжат айналымынан бас тарту» деп атап өткен болатын. Осы салада қандай жұмыстар жасалған екен соған назар қояйық («Электронды түрде сотқа шағым беру» тақырыбындағы бейне түсірілім көрсетіледі).

Оқытушы: Осы салада студенттер тапынан сұрақтар барма?

Рамазан: Сот жуйесіндегі жаңа ақпараттық сервистің сот қызметіндегі жақсы не жаман жақстары туралы не айтасыз?

Оқытушы: Жалпы студенттер тапынан тағыда сұрақтар барма?

  1. Бүгінгі жеке меншік сот орындаушылар институына тоқталып өтсеңіз.

  2. Медиация деген ұғым қолданып жүрміз. Бірақ мен медияцияға қарсымын. Сіз медияцияға қалай қарайсыз, медиацияның істің сотта қаралуынан ерекшелігі неде?

  3. Елімізде қазіргі таңда сыбайлас жемқорлықпен күрес өтіп жатыр. Бірақ кейбір судьялардың өздері осы сыбайлас жемқорлықты жасрып, бір істі шешу үшін де пара алады деп естиміз. Сіз сондай істі шешкен кездеріңіз болды ма?

  4. Сіз осы уақытқа дейін қанша іс қарадыңыз және жылына қанша іс қарайсыз? (Студенттер тарапынан көптеген сұрақтар қойылды. Жұрақ-жауап, пікір алмасу).

Оқытушы: Рахмет Молдабек Меңлібайұлы! Бүгінгі кездесуден жастар тәрбиелі де, тәлімді көптеген мағұлыматтар алды деп ойлаймын, сізге алтын уақытыңызды қиып келгеніңіз үшін көп рахмет! Енді сізден студенттерге деген ыстық ақыл кеңесіңізді тыңдасақ (Сөз кезегі қонаққа беріледі).

Оқытушы: Рахмет Молдабек Меңлібайұлы! Біздің студенттердің де сізге айтар алғысы бар екен, қабыл алыңыз!

Студенттер тарапынан Ю-14-1 оқу тобының студенті Жүсіпбек Ақеркеге сізге деген ризашылығын білдірмекші (Студенттердің алғысы мен сый-сыйапаты жасалады).

Кездесуді қорытындылау:

Міне, сот билігінің дұрыс жүзеге асырылуда біршама жұмыстар атқарылып жатқанының куәсі болып отырмыз. Біздің қадірменді қонағымызға алты уақытын қиып келіп, көптеген мағлұматтардан хабардар еткеніне рахмет айтамыз!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Сот т?релігін ж?зеге асыруда?ы судьяларды? т?уелсіздігі

Автор: Муйденова Алия Калжановна

Дата: 06.05.2016

Номер свидетельства: 324660


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства