kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Мені? Т?уелсіз ?аза?станым!»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы:

«Мені?  Т?уелсіз ?аза?станым!»

Ма?саты:

О?ушыларды ?аза?стан туралы білімдерін ке?ейту, Отанын с?йгіштікке, елжандылы??а, адамгершілікке т?рбиелеу.

О?ушыларды? елге, жерге деген патриотты? сезімдерін ояту.

К?рнекілігі:                        

дербес компьютер-1, бейнепроектор-1,  АctivBoard, ActivPen,

Power Point ба?дарламасында?ы слайдтар

Т?рі:

?деби музыкалы? монтаж

Барысы:

Армысыздар, айналайын адамдар,

Айнала?а шын ?уанып ?ара?дар!

Т?уелсіздік алды? біз,

Келді кезек болаша??а ?ара?дар!

?айырлы к?н, ??рметті ?стаздар, ?адірлі ?она?тар ж?не о?ушылар! ?аза?стан Республикасыны? 16-желто?сан Т?уелсіздік к?ніне арнал?ан

Мені? Т?уелсіз ?аза?станым!» атты ашы? т?рбие са?атын ашы? деп жариялау?а р??сат еті?іздер.

Баяндама

Аума?ы ?ш?ан ??сты? ?анатымен, жер апшысын ?уыр?ан т?лпар т?я?ыны? д?бірімен ?лшенген ке? де келісті ?лкені мекендеген ?аза? хал?ы ел болып, егемендік алып, е?сесін тік ?стап, туын к?теріп осыдан  жыл б?рын т?уелсіз ел болып жарияланып, 300 жылдан аса уа?ыт еркіндігіні? темір ??рсауы ?амытына айнал?ан боданды?тан ??тылып, тарихты? жа?а ?рдісіне бет б?рып, бостанды? – т?уелсіздік жолына т?сті.

.Азат ?аза?станны? е? ?астерлі ??ндылы?ы – ел т?уелсіздігіне тура 24 жыл толды.

1991 жэылды? 16 желто?санында ?абылдан?ан ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік мемлекеттік т?уелсіздігі туралы Конституциялы? за? еуразия ??рлы?ыны? ж?рек т?сында?ы ежелден ?лы дала атан?ан ?лан-?айыр ?лкеде жа?а мемлекетті? д?ниеге келгенін паш етіп, ?лем картасында жа?а т?уелсіз мемлекет – ?аза?стан Республикасы пайда болды.

18 баптан т?ратын осы За?да мемлекетті? де, хал?ымызды? да тілегі мен ма?сат-м?ддесіне сай келетін елді? егемендігі мен т?уелсіздігі, шекарасыны? б?тіндігі, бас?а елдермен ?арым-?атынасты халы?аралы? ?атынастар нормасына с?йкес ж?ргізетіндігі толы? ?амтыл?ан. Б?л к?н бізді? елімізді? тарихына – Т?уелсіздік к?ні болып енді. ?аза?стан т?уелсіз республика болып ?мір с?ре баста?ан уа?ыттан бері б?рын?ы ?леуметтік-экономикалы? ж?йені? орнына, м?лде бас?а, т?бірінен ?згеше, демократия?а ба?ыт ал?ан жа?а ?о?амды? ж?йесі ?алыптасты.

Біз т?уелсіз елімізді? б?гінгі биігінде т?рып осы к?нді арманда?ан бабаларымызды? биік м?раттарыны? алдында, жан алысып, жан беріскен алма?айып замандарда азатты? ?шін к?рескен аталарымызды? ?з аманаты алдында, ел бостанды?ы жолында ??рбан бол?ан есіл ерлерімізді? м??гі ?шпес рухы алдында басымызды иіп, та?зым етеміз.

Ортада сынып о?ушыларыны? та?па?тары.

Ата-баба а? тілеуі ?телді,

Еркіндік ап елім е?се к?терді.

?азыналы ?аза?стан - Т?уелсіз

Байлы?ымен та?дандырды б?тенді.

?аза?стан г?лдеп та?ы атады,

Тарайды ?лі жер шарына ата?ы

?аза?стан – ??рман?азы, Абайлар

?аза?стан – ?аныш, М?хтар отаны.

Сауса?ынан ?нер там?ан биші ?ызымызды? орындауында

 «?аза? биі»

Ке? байта? ?лан?асыр ?аза?стан,

??ша?ы?а к?н сый?ан неткен ке? е?!

?иянат жасаса да ?ара ж?рек,

Мейіріммен тек ?арап к?лімдеген.

?иынды? ?тті талай себебімен,

Орын алып ?мірді? ?зегінен.

?алай жетті ?олымыз білу ?шін,

Сусындаймыз тарихты? тере?інен.

 • дей келе келесі кезекте Отанымыз - ?аза?стан Ресубликасы туралы білімдерімізді тексеру с?ті де келіп ?алды. ?р с?ра??а к?п кідірмей, тез жауап берулері?ді с?раймын.

 • Еліміз ?з т?уелсіздігін ?ашан алды?

  1991 жылы 16 желто?сан

 • ?аза?стан Ресубликасыны? мемлекеттік тілі туралы Конституциямызды? нешінші бабында айтыл?ан?

  ?аза?стан Ресубликасыны? Конституциясыны? 7-бабында

 • Р?міздерге не жатады?

  Ту, Елта?ба, Гимн

 • Р?міздерді? авторларын ата.

  Ту – Ш?кен Ниязбеков

  Елта?ба – Шота У?лиханов, Жандарбек М?лібеков

                          Гимн - ?ні: Ш?мші ?алдая?ов

                         с?зі: Н?рс?лтан Назарбаев, Ж?мекен Н?жмединов

 • Конституция т???ыш рет ?ашан ?абылданды?

  1993 жылы 28 ?а?тар

 • Мемлекеттік Туда не бейнеленген?

  К?к аспан, ?ыран б?ркіт ж?не «?ош?ар м?йіз» оюы

 • ?аза?стан Ресубликасыны? Еуропа ?ауіпсіздік ж?не Ынтыма?тасты? ?йымыны? т?ра?асы болып кім та?айындалды?

  Н?рс?лтан Назарбаев

 • ?аза?стан Ресубликасыны? ?кімет басшысы кім?

  К?рім М?сімов

 • Ата За?ымыз – Конституция?а ?ашан жа?а ?згертулер енгізілді ж?не оларды атап бер?

  1. 2012 жылдан бастап президент ?кілеттілігі 7 жылдан 5 жыл?а ?ыс?арды.

  2. депутаттар саны 116-154 к?бейтілді.

  3. «Алдымен экономика, содан кейін саясат» делінген.

  10. 2010 жылды? Президентімізді? ?аза?стан Ресубликасыны? хал?ына жолдауында не делінген?

  «Жа?а онжылды? – жа?а экономикалы? ?рлеу – ?аза?станны? жа?а м?мкіндіктері»

  Бостанды?ты к?п а?са?ан ?аза?ым,

  Б?гін, міне, к?ндей ашы? ?аба?ы?.

  Н?рын шашып бейбітшілік заманны?

  Ат?ан та?дай алаулайды ажары?.

  Т?уелсіз елім – мекенім, Республикам мені?,

  Туы? т?мен т?спесін кенішім-кенім.

  Туысты? пенен тынышты? ?раны? болып,

  ?сіп, к?бейсін ырысы? сені?!

  Ортада сынып о?ушыларыны? орындауында «Елім мені?» ?ні.

  Аспан т?стес туым анау к?гімде,

  Ма?танышым – Елта?бам бар мені? де

  Ба?ытымны? тойын тойлап келемін

  Берекелі, мерекелі елімде.

  ?н?раным ас?а? ?нмен жа??ырып,

  Еркін елім салтанатпен с?н ??рып.

  Биіктей бер, Т?уелсіздік т??ыры,

  Ата-ж?ртты? ба?ытына м??гілік.

  Ортада сынып о?ушыларыны? та?па?тары.

  Б?гін ?аза?стан д?ние ж?зі мойында?ан ?лемдік ?ауымдасты?тар мен ?йымдарды? те? м?шесі. ?аза?станны? т?уелсіздігін 200 жуы?  ел мойындады, 130 елмен м?мілегерлік ?атынас орнатты. ?азір елордамыз Астана мен Алматы ?алаларында 70 астам елді? елшіліктері ж?мыс істеуде. 

  Б?л ?атынастар егемендік, аума?ты?, т?тасты?, шекараны? б?зылмайтынды?ы, бас?а елді? ішкі ісіне ?ол с??пау, оларды мойындау ж?не ??рметтеу сия?ты ма?ызды ?станымдарды басшылы??а ала отырып, Елбасымыз беделді халы?аралы? ?йымдармен ?атынасты бар?ан сайын ?л?айтуда. Олар Б??, Еуропа ?ауымдасты?ы, ЮНЕСКО, Е?Ы? (Еуропа ?ауіпсіздік ж?не Ынтыма?тасты? ?йымы) ж?не т.б.

  Елбасымыз осы Е?Ы? (Еуропа ?ауіпсіздік ж?не Ынтыма?тасты? ?йымыны?) т?ра?асы болып та?айындалды ж?не ?стіміздегі жылды?

  1-2 желто?санында Астана Саммитіні? ?тілуіне еліміз ?лемні? 56 мемлекетінен мемлекет ж?не ?кімет басшыларын ?абылдады.

  Ортада «?аза? биі»

  И?, а?айын, талдап айтса?,

  Таразылап, шегелеп

  Елімізді? алда т?р?ан келешегі керемет!

  Елбасымызды? «?аза?стан 2050 ба?дарламасында к?рсетілгендей «. ел экономикасы ?арыштап ал?а басса, еліміз ?арыш алыптарды? к?бін арт?а тастап, аса бай мемлекеттерді? к?шін бастап, кіндік Азияда?ы е? жас барыс?а айналма?» егеменді елімізді? басты ма?саты:

  О?ушылар хормен:

  Алыс-жа?ын елдерменен жарасу,

  Соларменен тереземіз те? болып,

  50 елмен болаша??а бел асу.»

  ?андай ?ажап, ажарлы ту?ан ?лкем,

  ?аза?стан – арайлы ту?ан ?лкем.

  Тереземіз те? б?гін ?зге елдермен

  ?се берсін ?л-?ызы? жайлы ?ркен.

  Егемендік нышаны жар?ын жасты?,

  Болаша??а сеніммен ?адам басты?.

  К?ркейтейік ту?ан жер таби?атын,

  Ке? даламда жай?ал?ан алтын асты?

  Біз т?уелсіздік ал?ан ал?аш к?ннен бастап ту?ан ?аза?станымызды? ?аз т?рып ?алыптасуына, оны? небір тар, жол тай?а? кешулерден с?рінбей ?тіп, б?гінгі шы??ан биігі мен ?ол жеткізген жетістіктеріне зор ?лес ?ос?ан барша ?аза?станды?тар?а шынайы ал?ысымызды білдіреміз.

  ?лы к?рестерді? н?тижесінде ?ол жеткізген т?уелсіздігіміз ??мырлы, баянды, ?уанышымыз ?за?ынан болсын деп ашы? т?рбие са?атымызды жабы? деп жариялау?а р??сат еті?іздер.

  Назар ?ойып ты?да?андары?ыз?а к?п рахмет!

  Т?рбие са?атыны? та?ырыбы:

  «Мені?  Т?уелсіз ?аза?станым!»

  Ма?саты:

  О?ушыларды ?аза?стан туралы білімдерін ке?ейту, Отанын с?йгіштікке, елжандылы??а, адамгершілікке т?рбиелеу.

  О?ушыларды? елге, жерге деген патриотты? сезімдерін ояту.

  К?рнекілігі:                        

  дербес компьютер-1, бейнепроектор-1,  АctivBoard, ActivPen,

  Power Point ба?дарламасында?ы слайдтар

  Т?рі:

  ?деби музыкалы? монтаж

  Барысы:

  Армысыздар, айналайын адамдар,

  Айнала?а шын ?уанып ?ара?дар!

  Т?уелсіздік алды? біз,

  Келді кезек болаша??а ?ара?дар!

  ?айырлы к?н, ??рметті ?стаздар, ?адірлі ?она?тар ж?не о?ушылар! ?аза?стан Республикасыны? 16-желто?сан Т?уелсіздік к?ніне арнал?ан

  Мені? Т?уелсіз ?аза?станым!» атты ашы? т?рбие са?атын ашы? деп жариялау?а р??сат еті?іздер.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««Мені? Т?уелсіз ?аза?станым!»»

Тәрбие сағатының тақырыбы:

«Менің Тәуелсіз Қазақстаным!»

Мақсаты:

Оқушыларды Қазақстан туралы білімдерін кеңейту, Отанын сүйгіштікке, елжандылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу.

Оқушылардың елге, жерге деген патриоттық сезімдерін ояту.

Көрнекілігі:

дербес компьютер-1, бейнепроектор-1, АctivBoard, ActivPen,

Power Point бағдарламасындағы слайдтар

Түрі:

әдеби музыкалық монтаж


Барысы:


Армысыздар, айналайын адамдар,

Айналаға шын қуанып қараңдар!

Тәуелсіздік алдық біз,

Келді кезек болашаққа қараңдар!


Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, қадірлі қонақтар және оқушылар! Қазақстан Республикасының 16-желтоқсан Тәуелсіздік күніне арналған

Менің Тәуелсіз Қазақстаным!» атты ашық тәрбие сағатын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер.


Баяндама

Аумағы ұшқан құстың қанатымен, жер апшысын қуырған тұлпар тұяғының дүбірімен өлшенген кең де келісті өлкені мекендеген қазақ халқы ел болып, егемендік алып, еңсесін тік ұстап, туын көтеріп осыдан жыл бұрын тәуелсіз ел болып жарияланып, 300 жылдан аса уақыт еркіндігінің темір құрсауы қамытына айналған бодандықтан құтылып, тарихтың жаңа үрдісіне бет бұрып, бостандық – тәуелсіздік жолына түсті.

...Азат Қазақстанның ең қастерлі құндылығы – ел тәуелсіздігіне тура 24 жыл толды.

1991 жэылдың 16 желтоқсанында қабылданған Қазақстан Республикасының мемлекеттік мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заң еуразия құрлығының жүрек тұсындағы ежелден ұлы дала атанған ұлан-ғайыр өлкеде жаңа мемлекеттің дүниеге келгенін паш етіп, әлем картасында жаңа тәуелсіз мемлекет – Қазақстан Республикасы пайда болды.

18 баптан тұратын осы Заңда мемлекеттің де, халқымыздың да тілегі мен мақсат-мүддесіне сай келетін елдің егемендігі мен тәуелсіздігі, шекарасының бүтіндігі, басқа елдермен қарым-қатынасты халықаралық қатынастар нормасына сәйкес жүргізетіндігі толық қамтылған. Бұл күн біздің еліміздің тарихына – Тәуелсіздік күні болып енді. Қазақстан тәуелсіз республика болып өмір сүре бастаған уақыттан бері бұрынғы әлеуметтік-экономикалық жүйенің орнына, мүлде басқа, түбірінен өзгеше, демократияға бағыт алған жаңа қоғамдық жүйесі қалыптасты.

Біз тәуелсіз еліміздің бүгінгі биігінде тұрып осы күнді армандаған бабаларымыздың биік мұраттарының алдында, жан алысып, жан беріскен алмағайып замандарда азаттық үшін күрескен аталарымыздың өз аманаты алдында, ел бостандығы жолында құрбан болған есіл ерлеріміздің мәңгі өшпес рухы алдында басымызды иіп, тағзым етеміз.


Ортада сынып оқушыларының тақпақтары.


Ата-баба ақ тілеуі өтелді,

Еркіндік ап елім еңсе көтерді.

Қазыналы Қазақстан - Тәуелсіз

Байлығымен таңдандырды бөтенді.

Қазақстан гүлдеп таңы атады,

Тарайды әлі жер шарына атағы

Қазақстан – Құрманғазы, Абайлар

Қазақстан – Қаныш, Мұхтар отаны.


Саусағынан өнер тамған биші қызымыздың орындауында

«Қазақ биі»


Кең байтақ ұланғасыр Қазақстан,

Құшағыңа күн сыйған неткен кең ең!

Қиянат жасаса да қара жүрек,

Мейіріммен тек қарап күлімдеген.

Қиындық өтті талай себебімен,

Орын алып өмірдің өзегінен.

Қалай жетті қолымыз білу үшін,

Сусындаймыз тарихтың тереңінен.


 • дей келе келесі кезекте Отанымыз - Қазақстан Ресубликасы туралы білімдерімізді тексеру сәті де келіп қалды. Әр сұраққа көп кідірмей, тез жауап берулеріңді сұраймын.

 1. Еліміз өз тәуелсіздігін қашан алды?

1991 жылы 16 желтоқсан

 1. Қазақстан Ресубликасының мемлекеттік тілі туралы Конституциямыздың нешінші бабында айтылған?

Қазақстан Ресубликасының Конституциясының 7-бабында

 1. Рәміздерге не жатады?

Ту, Елтаңба, Гимн

 1. Рәміздердің авторларын ата.

Ту – Шәкен Ниязбеков

Елтаңба – Шота Уәлиханов, Жандарбек Мәлібеков

Гимн - әні: Шәмші Қалдаяқов

сөзі: Нұрсұлтан Назарбаев, Жүмекен Нәжмединов

 1. Конституция тұңғыш рет қашан қабылданды?

1993 жылы 28 қаңтар

 1. Мемлекеттік Туда не бейнеленген?

Көк аспан, қыран бүркіт және «Қошқар мүйіз» оюы

 1. Қазақстан Ресубликасының Еуропа Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымының төрағасы болып кім тағайындалды?

Нұрсұлтан Назарбаев

 1. Қазақстан Ресубликасының Үкімет басшысы кім?

Кәрім Мәсімов

 1. Ата Заңымыз – Конституцияға қашан жаңа өзгертулер енгізілді және оларды атап бер?

1. 2012 жылдан бастап президент өкілеттілігі 7 жылдан 5 жылға қысқарды.

2. депутаттар саны 116-154 көбейтілді.

3. «Алдымен экономика, содан кейін саясат» делінген.

10. 2010 жылдың Президентіміздің Қазақстан Ресубликасының халқына жолдауында не делінген?

«Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері»


Бостандықты көп аңсаған қазағым,

Бүгін, міне, күндей ашық қабағың.

Нұрын шашып бейбітшілік заманның

Атқан таңдай алаулайды ажарың.

Тәуелсіз елім – мекенім, Республикам менің,

Туың төмен түспесін кенішім-кенім.

Туыстық пенен тыныштық ұраның болып,

Өсіп, көбейсін ырысың сенің!

Ортада сынып оқушыларының орындауында «Елім менің» әні.


Аспан түстес туым анау көгімде,

Мақтанышым – Елтаңбам бар менің де

Бақытымның тойын тойлап келемін

Берекелі, мерекелі елімде.

Әнұраным асқақ үнмен жаңғырып,

Еркін елім салтанатпен сән құрып.

Биіктей бер, Тәуелсіздік тұғыры,

Ата-жұрттың бақытына мәңгілік.


Ортада сынып оқушыларының тақпақтары.


Бүгін Қазақстан дүние жүзі мойындаған әлемдік қауымдастықтар мен ұйымдардың тең мүшесі. Қазақстанның тәуелсіздігін 200 жуық ел мойындады, 130 елмен мәмілегерлік қатынас орнатты. Қазір елордамыз Астана мен Алматы қалаларында 70 астам елдің елшіліктері жұмыс істеуде.

Бұл қатынастар егемендік, аумақтық, тұтастық, шекараның бұзылмайтындығы, басқа елдің ішкі ісіне қол сұқпау, оларды мойындау және құрметтеу сияқты маңызды ұстанымдарды басшылыққа ала отырып, Елбасымыз беделді халықаралық ұйымдармен қатынасты барған сайын ұлғайтуда. Олар БҰҰ, Еуропа Қауымдастығы, ЮНЕСКО, ЕҚЫҰ (Еуропа Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымы) және т.б.

Елбасымыз осы ЕҚЫҰ (Еуропа Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымының) төрағасы болып тағайындалды және үстіміздегі жылдың

1-2 желтоқсанында Астана Саммитінің өтілуіне еліміз әлемнің 56 мемлекетінен мемлекет және үкімет басшыларын қабылдады.

Ортада «Қазақ биі»


Иә, ағайын, талдап айтсақ,

Таразылап, шегелеп

Еліміздің алда тұрған келешегі керемет!

Елбасымыздың «Қазақстан 2050 бағдарламасында көрсетілгендей «... ел экономикасы қарыштап алға басса, еліміз қарыш алыптардың көбін артқа тастап, аса бай мемлекеттердің көшін бастап, кіндік Азиядағы ең жас барысқа айналмақ» егеменді еліміздің басты мақсаты:

Оқушылар хормен:


Алыс-жақын елдерменен жарасу,

Соларменен тереземіз тең болып,

50 елмен болашаққа бел асу.»


Қандай ғажап, ажарлы туған өлкем,

Қазақстан – арайлы туған өлкем.

Тереземіз тең бүгін өзге елдермен

Өсе берсін ұл-қызың жайлы өркен.

Егемендік нышаны жарқын жастық,

Болашаққа сеніммен қадам бастық.

Көркейтейік туған жер табиғатын,

Кең даламда жайқалған алтын астық


Біз тәуелсіздік алған алғаш күннен бастап туған Қазақстанымыздың қаз тұрып қалыптасуына, оның небір тар, жол тайғақ кешулерден сүрінбей өтіп, бүгінгі шыққан биігі мен қол жеткізген жетістіктеріне зор үлес қосқан барша қазақстандықтарға шынайы алғысымызды білдіреміз...

Ұлы күрестердің нәтижесінде қол жеткізген тәуелсіздігіміз ғұмырлы, баянды, қуанышымыз ұзағынан болсын деп ашық тәрбие сағатымызды жабық деп жариялауға рұқсат етіңіздер.

Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Мені? Т?уелсіз ?аза?станым!»

Автор: Кулсеитова Жанаргуль Кыдыровна

Дата: 08.02.2016

Номер свидетельства: 290104

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства