kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Маманды? - ?мір та?дауы " атты т?рбие са?аты.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Маманды? – ?мір та?дауы
Білімділік: о?ушылар?а болаша? маманды? ж?не о?у ба?дарын та?дауда к?мектесу, маманды? ?лемі ж?не оны? ерекшеліктері туралы д?ниетанымын ке?ейту;
Дамытушылы?: о?ушыларды? ?мір туралы, маманды?тар туралы к?з?арасын дамыту, алда?ы уа?ытта маманды? та?дауда д?рыс жолда болуына себепкер болу, та?да?ан маманды?ыны? ?з бейімділігі мен ?абілетіне с?йкес келуін на?тылау, ?з - ?зін тануды? жалпы ?зірлігін ?алыптастыру
Т?рбиелік: маманды? та?дау м?селесін белсенді арттыру, маманды? ?лемі туралы а?парат алу ар?ылы ж?не ?зін тану шекарасын ке?ейту ар?ылы маманды? ба?ытын та?дауда жауапты шешім ?алыптастыру.
Міндеті:
Маманды?тарды талдай ж?не та?дай білуге ?йрету;
О?ушыны ?зіні? ?абілетін, бейімін, ?ызы?ушылы?ын маманды??а сай тани білуге ?йрету;
О?ушыларды? ба?дары мен ??ндылы?тары туралы м?лімет беру;
О?ушыларды? ??птап отыр?ан маманды?тарына ба?ыт беру.
К?рнекілік: маманды? туралы суреттер, маманды? аттары жазыл?ан карточка, плакат, слайд к?рсету.

Саба? барысы:
І. ?йымдастыру кезе?і:

?айырлы к?н, ??рметті ?она?тар, ?стаздар, о?ушылар. Б?гінгі ?йымдастырылып отыр?ан «Маманды? – ?мір та?дауы»  атты кездесу кешімізге ?ош келді?іздер!
- Ата?ты ??лама ?л – Фараби айт?андай
Ісім о?сын десе?із,
Сол істі? маманы болы?ыз.
Да??ым шы?сын десе?із,
К?пшілікті? адамы болы?ыз.
?лемде 50 мы??а жуы? маманды? бар екен ж?не жыл сайын о?ан 500 - ге тарта жа?а т?рі ?осылып отырады екен. Оларды? ішінен ?зімізге ?ажеттісін ?алай та?дау?а болады? Біз оларды? ?аншасы туралы білеміз? Маманды? та?дауда нені ба?дар ретінде алу?а болады? «Мектеп бітіргеннен кейін кім боласы??» деген с?ра?тар?а мектеп о?ушыларыны? к?бісі на?ты жауап бере алмайды. Шынды?ына келгенде маманды? та?дау м?селесі ?сіресе бізді? ?о?амымыз нары?ты? ?атынас?а к?шіп отыр?ан жа?дайда ?те к?рделі м?селе. Б?гінгі кешімізде біз осындай ма?ызды та?ырыптар?а то?таламыз, маманды?, болаша? та?дайтын ба?дарымызды та?дау стратегиясы ж?нінде, к?сіби ?мірлік ба?ытты жобалау туралы ??гімелейтін боламыз. Маманды? та?дау кезінде ескерілетін фактор?а то?таламыз ж?не д?рыс шешім ?абылдауды ?йренеміз. Б?л ретте б?гін бізге ?з ойларымен б?лісіп, ты? пікірлері мен а?ыл - ке?есін айту?а ша?ырулы ?она?тарымыз келіп отыр. Сол ?она?тармен таныстырып ?тейін.
Маманды? - ?арапайым ?мір с?ру к?зі болып табылатын ж?не ?андай да бір дайынды?ты, жауапкершілікті талап ететін е?бек ?ызметіні? ма?ызды б?лігі.
?лемде 40 мы??а жуы? ?р т?рлі маманды?тар бар. Статисттерді? зерттеуі бойынша жыл сайын 25 млн адам ?зіні? ж?мыс орнын ауыстырып, оны? 12 %- і ?айтадан ?з орнына ?айтып оралады екен. Б?дан маманды?ты та?дауда ?р маман ?ателесіпті деуге бола ма? ?лде ?зіні? болаша?та?ы профессионалды ?ызметіне жан - жа?ты дайындалу керек шы?ар? ?о?ам?а, адамдар?а пайдасын тигізетін маманды?тарды ?алай та?дау?а болады?

-Ендеше б?гінгі кешімізге  ?з ойын орта?а салу?а  ж?не а?ыл-ке?естерін беруге арнайы келген ?она?тарымызбар, таныстырып жіберейін.

1.Ауданымызды? белгілі за?гері,адвокад Еслямов Аслан Камал?лы!

2.Ауданды?  аурухана басшысы Уразалиев С?лтанбек Сайын?лы!

3.Жа?а?ала колледжіні? есепшісі Баймуратова Айнаг?л Елеусиз?ызы!

4.Гимназияны? химия п?ніні? м??алімі Утегалиева Ба?ытг?л Алпысбай?ызы!

5.Гимназия кітапханашысы Аман?алиева Г?лжихан М?рат?ызы!

Маманды? дегеніміз не?
О?ушыларды? пікірлері с?ралады
• - Бізді? болаша?ымыз – бізді? маманды?ымызда;
• - адамны? болаша??а апаратын жолы;
• - адамны? алда?ы уа?ыт?а ?ой?ан ма?сатыны? бірі;
• - маманды? бойынша адам ж?мыс істейді;
• - о?уды бітіргеннен кейін та?дайтын маманды?;
• - ол белгілі бір к?сіпке ие болу бейіндігі, ?нату, та?дау, арманы?ды іске асыру;
• - маманды? с?зі ол ж?мыспен сипатталады;
• - келешекке ?ой?ан жоспары, маманды?ын ойда?ыдай бітірсе, игерсе сол
• - адам жаны ?ала?ан ?абілеті бар к?сіпкерлік ж?мыспен айналысады.
Маманды? дегеніміз не?
К?сіп, С?йікті іс, Шы?армашылы?, ?ызы?ушылы?, Е?бек к?зі
«Маманды?» с?зіне аны?тама беру.
Профессия - латын с?зінен шы??ан, “professio”- аны?тал?ан іс, маманды? дегенді білдіреді.
Маманды? - ?арапайым ?мір с?ру к?зі болып табылатын ж?не ?андай да бір дайынды?ты, жауапкершілікті талап ететін е?бек ?ызметіні? ма?ызды б?лігі.
Маманды? та?дау - та?дыры?ды та?дау деген с?з. Кейінгі ?мірде ?кінбейтіндей, ?з ?абілеті мен бейімділігіне сай к?сіп т?рін та?дау. Б?л ?те жауапкершілікті ж?не ма?ызды іс. Маманды? та?дауда ?р адам ?зіні? ?ызы?ушылы?ына, ?абілетіне, бейімділігіне, ?алауына с?йену керек. Сондай - а? ?з маманды?ыны? 10 - 20 жыл?а дейін ?з с?ранысын жо?алтпауына к??іл б?леді.

 • Ендеше ?она?тарымыз?а с?з кезегін берейік. Ал?аш?ы с?ра?ымыз: ?р?айсы?ыз ?з маманды?ы?ыз?а байланысты айтып ?тсе?іздер.

Маманды? та?дау жас?спірім ша?та?ы е? ма?ызды шешімдерді? бірі. ?лкен ?мірге енді ?ана ая? бас?ан жас ?ланны? алдында мы?да?ан маманды?тан ?зіне лайы?ты біреуін та?дау міндеті т?рады. Маманды?ты? жаманы жо?, біра? м?ны? кез - келгеніне икемділік ?ажет, б?л жай к?нелту, тама? асырауды? жолы ?ана емес, ?лкен ?нерді, зор шеберлікті ?ажет ететін н?рсе. Кейбір жастар маманды? та?дау ережесін білмегендіктен ?зі ?ызы?пайтын маманды?ты та?дайды. Осыдан ?з маманды?ына ?ана?аттанбаушылы?, реніш сезімдері болып, тіпті алдарына жоспар да ??р?ысы келмейді. ?рбір адам ?зін - ?зі дамыта алу ?шін білім алып, сол біліміне сай маманды??а машы?тану керек

Маманды? та?дау - ?те жауапкершілікті ж?не ма?ызды іс. Маманды? та?дауда ?р адам ?зіні? ?ызы?ушылы?ына, ?абілетіне, бейімділігіне, ?алауына с?йену керек. ?азіргі та?да маманды?ты? т?рі к?п. Та?дау жасау о?ай емес. Е? бастысы - адам е?бекке ?абілетті, зейінді болуы ?ажет ж?не оны? маманды?ы ?зі ?скен орта?а ма?ызды, ба?алы ?лес ?осатындай болуы шарт. ?з ісіне сенімді, д?рыс та?дау жаса?ан адам ?ана жетістікке жетеді.

 • С?з кезегін Аслан Камал?лына береміз. Б?гінгі та?да жастарды? к?бі ?стаз болуды ?аламайды, керісінше за?гер, банкир, экономист т. б маманды?тарды ??рметпен ба?алайды. М?ны? себебі неде деп ойлайсыз?


Т?рбиеші: Айты?даршы, маман дегеніміз не? Белгілі бір маманды? иесі болу ?шін не істеу керек? Ендеше ?р?айсымыз ?з ?ала?ан маманды?ымызды айтайы?.

 


 • 1. Сен болаша? маманды?ы?ды та?дады? ба?
  2. ?андай маманды? та?дайсы??
  3. Та?да?ан маманды?ы? ж?нінде не білесі??
  4. Маманды?ы?ны? ?зіндік ерекшілігі?
  5. Б?л заман талабына сай ма?
  6. Б?л маманды?ыны? е?бек нары?ында ?ажеттілігі.
  7. Маманды?ты ?ай о?у орнынан аласы??
  - Адам ?з маманды?ын та?да?ан кезде, нені басшылы??а алу керек деп ойлайсы?дар?
  - жа?сы маман болуы ?шін адам нені білуі ж?не нені ?йренуі ?ажет?
  - Сен ?андай маман болуды армандайсы?? Неліктен?
  - Адам ?зін белгілі бір маманды??а ?ашан, ?алай дайындауы керек деп ойлайсы?дар?
  - Адам бірнеше маманды?ты ме?герсе, оны? ?мірі ?андай болады деп ойлайсы?дар?
  - ?ай уа?ытта адам ?з е?бегіні? жемісін к?ре алады?
   
 • С?з кезегін С?лтанбек Сайын?лына береміз.Сіз о?ушылар?а ?азіргі заман талабына сай ?андай маманды? та?дау?а ке?ес берер еді?із?

 

 

 • Келесі с?з кезегін ерте?гі елді? тірегі болатын болаша? химия п?ніні? м??алімі маманды?ын та?дап отыр?ан мектебімізді? «Алтын белгіден» ?міткер жата?хана т?рбиеленушісі М?ратова Наргиза?а  береміз.

Психологиялы? с?т: «Психогеометрия»- ?зін - ?зі тану:
О?ушылар ?зі?е ?на?ан геометриялы? фигураларды? кез - келгенін та?дауы тиіс. ?р фигура ?андай да бір адам бойында?ы ?асиетті, ?абілетті білдіреді. ?р?айсысымыз ?зімізді танып к?релік.
Квадрат. Сенде т?зімділік, шыдамдылы?, е?бек?орлы? дамы?ан. ?з айналана адамдарды жинап ?йымдастыру, реттеу ж?не ж?йелеу ?абілетін баршылы?. Сенен ?здікадминистратор шы?ады
Зигзаг. Сенде ?семдікті к?ре білу ?абілетін жо?ары ?алыптас?ан, сондай - а? шы?армашылы? ?абілетін, ой - ?рісін дамы?ан. Сенде таби?и ?ткіройлылы? бар, ?з айналана ?абілетті адамдарды жинай аласын. Сені шаблондар, ережелер, н?с?аулар ?ызы?тырмайды. Баста?ан істі ая?тау?а т?зімділікті? жо?ты?ы б?гет жасайды.
Ше?бер. Сенде адамгершілік жо?ары дамы?ан. Сен ?з ?ріптесінді ты?дай аласы? ж?не оны? ?ай?ысы мен ?уанышын бірге б?лісесін, бас?аны? ауарпатылы?ына ж?рдемдесу ?абілетін жо?ары ?алыптас?ан. Са?ан жеке адамдар арасында?ы кикілжі?дер т?н емес, ?зі?ді олардан аула? ?стайсы? Сенен ?здік психолог шы?уы м?мкін.
?шб?рыш. Са?ан бас?арушылы? ?асиет т?н. ?з к?здеген ма?сатына ?ол жеткізуге барлы? м?мкіншілігі?ді жасайсы?. ?зі?е сенімдісі? ж?не же?іске, жетістіктерге, ?тыстар?а о?ай ?ол жеткізесі?. Айт?аныннан шы?пайсы?, абыройлысы?. Сен ?о?амда, ?мірде жо?ары жетістіктерге ?ол жеткізесі?, ж?мысы?да жо?ары?а к?терілуге бейімділігін бар.
 

 • Келесі с?з кезегін Айнаг?л Елеусиз?ызына береміз.?з маманды?ыны? шебері болу ?шін адам ?зін - ?зі ?алай дайындау керек деп есептейсіз?

 

 • Келесі  с?з кезегін мектебімізді? т?легі жас а?ын, бірнеше облысты? ж?не республикалы? бай?ауларды? ж?лдегері   Ба?иев  Азамат  Ерс?лтан?лына беріледі.
 • Келесі с?з кезегін Ба?ытг?л Алпысбай?ызына береміз. Сіз ?андай маман болуды армандады?ыз?  
 • Келесі с?з кезегін Г?лжихан М?рат?ызына береміз.?азіргі заманны? табысты мамандары кімдер?


 

?азіргі заман?ы жо?ары білімі бар маман?а ?андай талаптар ?ойылады?

Жауаптар:

-         Компьютерді білу;

-          Бірнеше тілді, а?ылшын тілін білу.

-          Адамдармен ?арым-?атынас жасай білу.

-          ?з тауарын, ?ызметін ?ткізе білу.

-          Тез шешім ?абылдап, бастамашылы? жасау.

-          ?немі білім алу?а, ?айта о?у?а бейімділік.

Бекіту с?ра?тары:

 • Осы к?ннен не алды?ыз?
 • ?зі?із ?шін ?андай ?орытынды жасады?ыз?

?орытынды: «Адам ?з ?мірінде екі н?рсені та?дауда ?ателеспеуі керек: біреуі – жар та?дау, екіншісі – маманды? та?дау» деп  М. Ма?атаев атамыз айт?андай, маманды? та?дау – жас?спірім кездегі адам ?міріндегі е? ма?ызды шешімдерді? бірі. Б?гін біздер ?з ?абілеттерімізге ?арай маманды? пен ба?дар та?дауда ал?ышарт жасады?. Б?гінгі кездесуге  келген ?она?тарымыз?а рахметімізді айта отырып, кешіміз сіздерді? болаша?та ?ай ба?дарда о?итындары?ызды, ?з ?ызы?ушылы?тары? мен ?абілеттері?е с?йкес келетін маманды?ты аны?тау?а, кейбіреулері?ізге ?з та?даулары?ызды жасау?а ?лкен септігі тиді деп ойлаймын.
  Абай атамыз айт?андай «болмаса? да ??сап ба?, бір ?алымды с?йсе?із. Ондай болма? ?айда деп, айтпа ?ылым с?йсе?із» дегендей ал?а ?мтылып арманымыз?а жетіп, маманды? иесі болайы?.
Егеменді елімізді? ерте?і — маман иелері болулары?ыз?а тілектестігімді білдіремін!
 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Маманды? - ?мір та?дауы " атты т?рбие са?аты.»

Тәрбие сағатының тақырыбы: Мамандық – өмір таңдауы
Білімділік: оқушыларға болашақ мамандық және оқу бағдарын таңдауда көмектесу, мамандық әлемі және оның ерекшеліктері туралы дүниетанымын кеңейту;
Дамытушылық: оқушылардың өмір туралы, мамандықтар туралы көзқарасын дамыту, алдағы уақытта мамандық таңдауда дұрыс жолда болуына себепкер болу, таңдаған мамандығының өз бейімділігі мен қабілетіне сәйкес келуін нақтылау, өз - өзін танудың жалпы әзірлігін қалыптастыру
Тәрбиелік: мамандық таңдау мәселесін белсенді арттыру, мамандық әлемі туралы ақпарат алу арқылы және өзін тану шекарасын кеңейту арқылы мамандық бағытын таңдауда жауапты шешім қалыптастыру.
Міндеті:
Мамандықтарды талдай және таңдай білуге үйрету;
Оқушыны өзінің қабілетін, бейімін, қызығушылығын мамандыққа сай тани білуге үйрету;
Оқушылардың бағдары мен құндылықтары туралы мәлімет беру;
Оқушылардың құптап отырған мамандықтарына бағыт беру.
Көрнекілік: мамандық туралы суреттер, мамандық аттары жазылған карточка, плакат, слайд көрсету.

Сабақ барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі:
Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі ұйымдастырылып отырған «Мамандық – өмір таңдауы» атты кездесу кешімізге қош келдіңіздер!
- Атақты ғұлама Әл – Фараби айтқандай
Ісім оңсын десеңіз,
Сол істің маманы болыңыз.
Даңқым шықсын десеңіз,
Көпшіліктің адамы болыңыз.
Әлемде 50 мыңға жуық мамандық бар екен және жыл сайын оған 500 - ге тарта жаңа түрі қосылып отырады екен. Олардың ішінен өзімізге қажеттісін қалай таңдауға болады? Біз олардың қаншасы туралы білеміз? Мамандық таңдауда нені бағдар ретінде алуға болады? «Мектеп бітіргеннен кейін кім боласың?» деген сұрақтарға мектеп оқушыларының көбісі нақты жауап бере алмайды. Шындығына келгенде мамандық таңдау мәселесі әсіресе біздің қоғамымыз нарықтық қатынасқа көшіп отырған жағдайда өте күрделі мәселе. Бүгінгі кешімізде біз осындай маңызды тақырыптарға тоқталамыз, мамандық, болашақ таңдайтын бағдарымызды таңдау стратегиясы жөнінде, кәсіби өмірлік бағытты жобалау туралы әңгімелейтін боламыз. Мамандық таңдау кезінде ескерілетін факторға тоқталамыз және дұрыс шешім қабылдауды үйренеміз. Бұл ретте бүгін бізге өз ойларымен бөлісіп, тың пікірлері мен ақыл - кеңесін айтуға шақырулы қонақтарымыз келіп отыр. Сол қонақтармен таныстырып өтейін.
Мамандық - қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі.
Әлемде 40 мыңға жуық әр түрлі мамандықтар бар. Статисттердің зерттеуі бойынша жыл сайын 25 млн адам өзінің жұмыс орнын ауыстырып, оның 12 %- і қайтадан өз орнына қайтып оралады екен. Бұдан мамандықты таңдауда әр маман қателесіпті деуге бола ма? Әлде өзінің болашақтағы профессионалды қызметіне жан - жақты дайындалу керек шығар? Қоғамға, адамдарға пайдасын тигізетін мамандықтарды қалай таңдауға болады?

-Ендеше бүгінгі кешімізге өз ойын ортаға салуға және ақыл-кеңестерін беруге арнайы келген қонақтарымызбар, таныстырып жіберейін.

1.Ауданымыздың белгілі заңгері ,адвокад Еслямов Аслан Камалұлы!

2.Аудандық аурухана басшысы Уразалиев Сұлтанбек Сайынұлы!

3.Жаңақала колледжінің есепшісі Баймуратова Айнагүл Елеусизқызы!

4.Гимназияның химия пәнінің мұғалімі Утегалиева Бақытгүл Алпысбайқызы!

5.Гимназия кітапханашысы Аманғалиева Гүлжихан Мұратқызы!Мамандық дегеніміз не?
Оқушылардың пікірлері сұралады
• - Біздің болашағымыз – біздің мамандығымызда;
• - адамның болашаққа апаратын жолы;
• - адамның алдағы уақытқа қойған мақсатының бірі;
• - мамандық бойынша адам жұмыс істейді;
• - оқуды бітіргеннен кейін таңдайтын мамандық;
• - ол белгілі бір кәсіпке ие болу бейіндігі, ұнату, таңдау, арманыңды іске асыру;
• - мамандық сөзі ол жұмыспен сипатталады;
• - келешекке қойған жоспары, мамандығын ойдағыдай бітірсе, игерсе сол
• - адам жаны қалаған қабілеті бар кәсіпкерлік жұмыспен айналысады.
Мамандық дегеніміз не?
Кәсіп, Сүйікті іс, Шығармашылық, Қызығушылық, Еңбек көзі
«Мамандық» сөзіне анықтама беру.
Профессия - латын сөзінен шыққан, “professio”- анықталған іс, мамандық дегенді білдіреді.
Мамандық - қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі.
Мамандық таңдау - тағдырыңды таңдау деген сөз. Кейінгі өмірде өкінбейтіндей, өз қабілеті мен бейімділігіне сай кәсіп түрін таңдау.. Бұл өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек. Сондай - ақ өз мамандығының 10 - 20 жылға дейін өз сұранысын жоғалтпауына көңіл бөледі.

 • Ендеше қонақтарымызға сөз кезегін берейік. Алғашқы сұрағымыз: әрқайсыңыз өз мамандығыңызға байланысты айтып өтсеңіздер.

Мамандық таңдау жасөспірім шақтағы ең маңызды шешімдердің бірі. Үлкен өмірге енді ғана аяқ басқан жас ұланның алдында мыңдаған мамандықтан өзіне лайықты біреуін таңдау міндеті тұрады. Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез - келгеніне икемділік қажет, бұл жай күнелту, тамақ асыраудың жолы ғана емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. Кейбір жастар мамандық таңдау ережесін білмегендіктен өзі қызықпайтын мамандықты таңдайды. Осыдан өз мамандығына қанағаттанбаушылық, реніш сезімдері болып, тіпті алдарына жоспар да құрғысы келмейді. Әрбір адам өзін - өзі дамыта алу үшін білім алып, сол біліміне сай мамандыққа машықтану керек

Мамандық таңдау - өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек. Қазіргі таңда мамандықтың түрі көп. Таңдау жасау оңай емес. Ең бастысы - адам еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет және оның мамандығы өзі өскен ортаға маңызды, бағалы үлес қосатындай болуы шарт. Өз ісіне сенімді, дұрыс таңдау жасаған адам ғана жетістікке жетеді.

 • Сөз кезегін Аслан Камалұлына береміз. Бүгінгі таңда жастардың көбі ұстаз болуды қаламайды, керісінше заңгер, банкир, экономист т. б мамандықтарды құрметпен бағалайды. Мұның себебі неде деп ойлайсыз?


Тәрбиеші: Айтыңдаршы, маман дегеніміз не? Белгілі бір мамандық иесі болу үшін не істеу керек? Ендеше әрқайсымыз өз қалаған мамандығымызды айтайық.Әңгімелесу
1. Сен болашақ мамандығыңды таңдадың ба?
2. Қандай мамандық таңдайсың?
3. Таңдаған мамандығың жөнінде не білесің?
4. Мамандығыңның өзіндік ерекшілігі?
5. Бұл заман талабына сай ма?
6. Бұл мамандығының еңбек нарығында қажеттілігі.
7. Мамандықты қай оқу орнынан аласың?
- Адам өз мамандығын таңдаған кезде, нені басшылыққа алу керек деп ойлайсыңдар?
- жақсы маман болуы үшін адам нені білуі және нені үйренуі қажет?
- Сен қандай маман болуды армандайсың? Неліктен?
- Адам өзін белгілі бір мамандыққа қашан, қалай дайындауы керек деп ойлайсыңдар?
- Адам бірнеше мамандықты меңгерсе, оның өмірі қандай болады деп ойлайсыңдар?
- Қай уақытта адам өз еңбегінің жемісін көре алады?


 • Сөз кезегін Сұлтанбек Сайынұлына береміз.Сіз оқушыларға қазіргі заман талабына сай қандай мамандық таңдауға кеңес берер едіңіз?

 • Келесі сөз кезегін ертеңгі елдің тірегі болатын болашақ химия пәнінің мұғалімі мамандығын таңдап отырған мектебіміздің «Алтын белгіден» үміткер жатақхана тәрбиеленушісі Мұратова Наргизаға береміз.

Психологиялық сәт: «Психогеометрия»- өзін - өзі тану:
Оқушылар өзіңе ұнаған геометриялық фигуралардың кез - келгенін таңдауы тиіс. Әр фигура қандай да бір адам бойындағы қасиетті, қабілетті білдіреді. Әрқайсысымыз өзімізді танып көрелік.
Квадрат. Сенде төзімділік, шыдамдылық, еңбекқорлық дамыған. Өз айналана адамдарды жинап ұйымдастыру, реттеу және жүйелеу қабілетін баршылық. Сенен үздікадминистратор шығады
Зигзаг. Сенде әсемдікті көре білу қабілетін жоғары қалыптасқан, сондай - ақ шығармашылық қабілетін, ой - өрісін дамыған. Сенде табиғи өткіройлылық бар, өз айналана қабілетті адамдарды жинай аласын. Сені шаблондар, ережелер, нұсқаулар қызықтырмайды. Бастаған істі аяқтауға төзімділіктің жоқтығы бөгет жасайды.
Шеңбер. Сенде адамгершілік жоғары дамыған. Сен өз әріптесінді тыңдай аласың және оның қайғысы мен қуанышын бірге бөлісесін, басқаның ауарпатылығына жәрдемдесу қабілетін жоғары қалыптасқан. Саған жеке адамдар арасындағы кикілжіңдер тән емес, өзіңді олардан аулақ ұстайсың Сенен үздік психолог шығуы мүмкін.
Үшбұрыш. Саған басқарушылық қасиет тән. Өз көздеген мақсатына қол жеткізуге барлық мүмкіншілігіңді жасайсың. Өзіңе сенімдісің және жеңіске, жетістіктерге, ұтыстарға оңай қол жеткізесің. Айтқаныннан шықпайсың, абыройлысың. Сен қоғамда, өмірде жоғары жетістіктерге қол жеткізесің, жұмысыңда жоғарыға көтерілуге бейімділігін бар.


 • Келесі сөз кезегін Айнагүл Елеусизқызына береміз.Өз мамандығының шебері болу үшін адам өзін - өзі қалай дайындау керек деп есептейсіз? • Келесі сөз кезегін мектебіміздің түлегі жас ақын, бірнеше облыстық және республикалық байқаулардың жүлдегері Бақиев Азамат Ерсұлтанұлына беріледі. • Келесі сөз кезегін Бақытгүл Алпысбайқызына береміз. Сіз қандай маман болуды армандадыңыз? • Келесі сөз кезегін Гүлжихан Мұратқызына береміз.Қазіргі заманның табысты мамандары кімдер?
Қазіргі заманғы жоғары білімі бар маманға қандай талаптар қойылады?

 

Жауаптар:

-         Компьютерді білу;

-          Бірнеше тілді, ағылшын тілін білу.

-          Адамдармен қарым-қатынас жасай білу.

-          Өз тауарын, қызметін өткізе білу.

-          Тез шешім қабылдап, бастамашылық жасау.

-          Үнемі білім алуға, қайта оқуға бейімділік.


Бекіту сұрақтары:

 • Осы күннен не алдыңыз?

 • Өзіңіз үшін қандай қорытынды жасадыңыз?Қорытынды: «Адам өз өмірінде екі нәрсені таңдауда қателеспеуі керек: біреуі – жар таңдау, екіншісі – мамандық таңдау» деп М. Мақатаев атамыз айтқандай, мамандық таңдау – жасөспірім кездегі адам өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі. Бүгін біздер өз қабілеттерімізге қарай мамандық пен бағдар таңдауда алғышарт жасадық. Бүгінгі кездесуге келген қонақтарымызға рахметімізді айта отырып, кешіміз сіздердің болашақта қай бағдарда оқитындарыңызды, өз қызығушылықтарың мен қабілеттеріңе сәйкес келетін мамандықты анықтауға, кейбіреулеріңізге өз таңдауларыңызды жасауға үлкен септігі тиді деп ойлаймын.
Абай атамыз айтқандай «болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды сүйсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз» дегендей алға ұмтылып арманымызға жетіп, мамандық иесі болайық.
Егеменді еліміздің ертеңі — маман иелері болуларыңызға тілектестігімді білдіремін!

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Маманды? - ?мір та?дауы " атты т?рбие са?аты.

Автор: Ергалиева Жанар Узакбаевна

Дата: 28.01.2016

Номер свидетельства: 284443


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства