kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Коучинг "Критериалды ба?алауды? тиімділігі"

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 7.03.16ж.

          № 1 Коучинг

Саба?ты? та?ырыбы:

Критериалды ба?алауды? тиімділігі

Сілтеме:

М??алімдерге арнал?ан н?с?аулы?, ?аламтор желісі

Жалпы ма?саттары:

О?у ?дересіні?  ?рбір кезе?інде о?ыту сапасын жа?сарту ?шін критерийалды ба?алау ж?ргізуді? ма?ыздылы?ын  ??ындыру, критерийалды ба?алауды? тіміділігін к?рсету.

М??алімдер ?шін о?у н?тижелері:

 М?алімдер критерийалды ба?алауды? тиімді  ?діс–т?сілдерін ме?геріп,оларды саба? барысында тиімді пайдаланады.

Пайдалан?ан ?діс т?сілдер

1.Тренинг                   2. Топты? ж?мыс

3. Жеке ж?мыс          4. Кері байланыс

?ажетті ??ралдар

Интерактивті та?та, постер, маркер, стикер.

Коучинг  сессия ?ткізу кезе?і

Уа?ыты

      Коучты?  іс-?рекеті

М??алімдерді?  іс-?рекеті

Психологиялы? ахуал

Тренинг

3 мин

М?галімдермен амандасу.

Мен сіздерді к?ргеніме ?те ?уаныштымын.

М??алімдерге г?л тарату ар?ылы к?ктемгі жылы лебізін білдіру

 1. Жа?а тарихымызды? жар?ын болаша?ы жолында е?бегі?із жана берсін
 2. Жеміс берсін тер т?ккен е?бегі?із

            Ба?ыт болсын ?рдайым к?ргені?із

           Д?улет пен мерейі?із таси берсін

           Арта берсін абырой беделі?із

 1. Жыл сайын ?уаныш?а б?лені?із

Ба?ыт?а отбасылы? кенелі?із

Ж?мыста е?бегі?із ба?аланып

Медальмен, орденменен елені?із

 1. Сізге ба?ытты? баяндысын, д?улет-ырысты? Сыр суындай сар?ылмасын,табыс тартуларды?  тау суындай таусылмасын тілеймін
 2. Сізге ж?рер жолы?ызды? ?за?, асар асулары?ызды? биік, к?рер ?ызы?тары?ызды? мол болуын тілеймін.
 3. Сізге а? ниетпен ?артаймас жайдары к?ніл, м?нді де ма?ыналы ?мір, жемісті е?бек пен сар?ылмас ?уат тілеймін.

 Г?лді? ішінде жазыл?ан тілектерді о?у

Топ?а б?лу

1-топ «?ыс мезгілі»

2-топ «К?ктем мезгілі»

1 мин

Сурет ?иындылары ар?ылы топ?а б?лу (?ыс мезгілі салын?ан сурет, К?ктем мезгілі салын?ан суреті)

Суретті? артында ребус жасырылады

 1. Ба
 2. Ба?алау

М??алімдер суреттер ?иындыларын ??растыру ар?ылы екі топ?а б?лінеді.

Ребусты шешу ар?ылы та?ырып мазм?ны ашылады.

      Басы

5 мин

Б?гінгі саба?ты? ма?саты мен н?тижесін таныстырамын. Интерта?та ар?ылы ?осымша м?лімет к?рсетемін.

Білім сапасын к?теруді?  бір ?лкен к?рсеткіші – ба?алау. Ба?алау-одан ар?ы о?у туралы шешімді ?абылдау ма?сатымен о?ытуды? н?тижелерін ж?йелі т?рде жиынты?тау?а ба?ыттал?ан ?ызметті белгілеу ?шін ?олданылатын термин.

Критериалды ба?алау ж?йесінде е? ма?ызды н?рсе-о?у процесіні? ?зі, сол ар?ылы о?ушы ?зін-?зі ба?алауды ?йреніп, ?з біліміні? арты?шылы?тары мен кемшіліктерін к?ріп, ?рі ?арай ?алай даму керектігін т?сінеді, я?ни б?л ж?йеде о?ушыны? ?алай ж?мыс жаса?аны, ?алай ойлан?аны ба?аланады.

Критерийалды ба?алауды?  екі т?рі бар - жиынты? ж?не ?алыптастырушы.

Жиынты? ба?алау-о?ытуды? н?тижелерін жіктеу, сертификаттау ж?не тіркеу ма?сатында о?ытуды? ?ортындыларын шы?ару.

?алыптастырушы ба?алау – м??алімдерді, о?ушыларды ж?не педагогикалы? ?дерісті?  бас?а да ?атысушыларын о?уды жетілдіру ?шін ?ажет а?паратпен ?амтамассыз ететін о?уды? а?ымда?ы ба?алануы.

Жеке ж?мыс

Те?деуді шешу     Х-5=10

Критерийлер

1

Те?деуді д?рыс шешу

2

Та?баларды? аус?ан кездегі ?згеруі

3

Те?деуді тексеру

Толы? шешілген

Жартылай шешілген

Шешілмеген

Те?деуді? шешілуі

+

х м?ніні? табылуы

+

тексеруі

-

Б?гінгі саба?ты? ма?саты мен н?тижесімен танысады.

?здеріне керекті м?ліметтерді т?ртіп алып отырады.

?здеріне белгілі м?ліметтерімен топта  тал?ылап отырады

       Ортасы

20 мин

Екі топ?а «Ананы? аялы ала?аны» та?ырыбында постер ?ор?ау?а беремін

?ада?алаймын

Cергіту с?ті

М??алімдер та?ырып бойынша тапсырма дайындайды, сол тапсырма бойынша ба?алау критерийн жазады да, тапсырманы  ?арсы топ?а береді.

Екі топ та берілген  тапсырмаларды орындайды. Ба?алау критерийлері ар?ылы  бір-біріні? тапсырмаларын ба?алайды.

 Со?ы 

6 мин

5 мин

Критериалды ба?алауды пайдалануды? тиімділігі мен берері

О?ушы

М??алім

Ата-ана

?зіні? та?ырыпты ме?геру д?режесін аны?тайды

?з ж?мысына сараптама жасау?а ?йренеді

?зіні? білім де?гейін алдын-ала болжайды

?зіні? ж?не сыныптастарыны? білім де?гейіне сын к?зімен ?арау?а ?йренеді, сын т?р?ысынан ойлау ?абілеті дамиды

Критерийді? к?мегімен ?з білімін ба?алау?а м?мкіндік алады

О?ушыны? білім де?гейін аны?тайды, дамуын ?ада?алайды

?р о?ушыны? м?мкіндік де?гейін біліп отырады

О?ушы?а о?уды? ?ай т?сы ?иынды? ту?ызатынын аны?тайды

О?ушыны? кемшіліктеріне назар аударта отырып, оны? дамуына ба?ыт береді

М??алім, о?ушы ж?не ата-ана арасында кері байланыс орнайды

Баласыны? білім де?гейі жайлы объективті д?лелдеме алады

Баласыны? о?уда?ы жетістіктерін, оны? дамуын ?ада?алайды, біліп отырады

Критерий к?мегімен баласына о?уда ?олдау к?рсете алады

Баласыны? не ?шін ба?а ал?анын біліп отырады

Ата-ана мен мектеп арасында кері байланыс орнайды

Ба?а ?шін дау-жанжал туындамайды, ба?а критерий бойынша ?діл ?ойылады

Сауалнама алу

Сауалнама

1.Сізге коучинг саба?ыны? ма?саттары т?сінікті болды ма?

И?                            Жо?

Т?сініктемелер

2.         Сіз б?л ма?саттар сізді? ?ажеттіліктері?ізге с?йкес келетінін мойындайсыз ба?

И?                     Жо?

Т?сініктемелер

3.         Сізге о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер ?сынылды ма?

И?                     Жо?

Олар ?андай болды?

4.         Коучинг саба?ы кезінде сіз ?ызы?ушылы?ты сезінді?із бе?

И?                  Жо?

Неге?

5.         Жа?а т?сілдерді ?олдан?анда сізді? сенімі?із артты ма?

И?                                 Жо?

?алай?

6.         Коучинг саба?ы сізді ?зі?ізді? о?ыту мен о?у т?жірбие?ізге ?згеріс енгізуге жігерлендірді ме?

И?                        Жо?

?андай ?згерістер?

Берілген тапсырма бойынша, ба?алау критерийлеріне с?йене отырып сурет салады

Бекіту

3 мин

Дебат

Критерийалды ба?алауды? тиімді жа?тары

Крийтериалды ба?алауды? тиімсіз жа?тары

М??алімдер ?з ойларын орта?а салып тал?ылайды 

Кері байланыс

2мин

2-ж?лдыз,1 тілек

5 мин

Критериалды ба?алауды пайдалануды? тиімділігі мен берері

О?ушы

М??алім

Ата-ана

?зіні? та?ырыпты ме?геру д?режесін аны?тайды

?з ж?мысына сараптама жасау?а ?йренеді

?зіні? білім де?гейін алдын-ала болжайды

?зіні? ж?не сыныптастарыны? білім де?гейіне сын к?зімен ?арау?а ?йренеді, сын т?р?ысынан ойлау ?абілеті дамиды

Критерийді? к?мегімен ?з білімін ба?алау?а м?мкіндік алады

О?ушыны? білім де?гейін аны?тайды, дамуын ?ада?алайды

?р о?ушыны? м?мкіндік де?гейін біліп отырады

О?ушы?а о?уды? ?ай т?сы ?иынды? ту?ызатынын аны?тайды

О?ушыны? кемшіліктеріне назар аударта отырып, оны? дамуына ба?ыт береді

М??алім, о?ушы ж?не ата-ана арасында кері байланыс орнайды

Баласыны? білім де?гейі жайлы объективті д?лелдеме алады

Баласыны? о?уда?ы жетістіктерін, оны? дамуын ?ада?алайды, біліп отырады

Критерий к?мегімен баласына о?уда ?олдау к?рсете алады

Баласыны? не ?шін ба?а ал?анын біліп отырады

Ата-ана мен мектеп арасында кері байланыс орнайды

Ба?а ?шін дау-жанжал туындамайды, ба?а критерий бойынша ?діл ?ойылады

Сауалнама алу

Сауалнама

1.Сізге коучинг саба?ыны? ма?саттары т?сінікті болды ма?

И?                            Жо?

Т?сініктемелер

2.         Сіз б?л ма?саттар сізді? ?ажеттіліктері?ізге с?йкес келетінін мойындайсыз ба?

И?                     Жо?

Т?сініктемелер

3.         Сізге о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер ?сынылды ма?

И?                     Жо?

Олар ?андай болды?

4.         Коучинг саба?ы кезінде сіз ?ызы?ушылы?ты сезінді?із бе?

И?                  Жо?

Неге?

5.         Жа?а т?сілдерді ?олдан?анда сізді? сенімі?із артты ма?

И?                                 Жо?

?алай?

6.         Коучинг саба?ы сізді ?зі?ізді? о?ыту мен о?у т?жірбие?ізге ?згеріс енгізуге жігерлендірді ме?

И?                        Жо?

?андай ?згерістер?

Берілген тапсырма бойынша, ба?алау критерийлеріне с?йене отырып сурет салады

Бекіту

3 мин

Дебат

Критерийалды ба?алауды? тиімді жа?тары

Крийтериалды ба?алауды? тиімсіз жа?тары

М??алімдер ?з ойларын орта?а салып тал?ылайды 

Кері байланыс

2мин

2-ж?лдыз,1 тілек

Просмотр содержимого документа
«Коучинг "Критериалды ба?алауды? тиімділігі"»

Күні: 7.03.16ж.

№ 1 Коучинг

Сабақтың тақырыбы:

Критериалды бағалаудың тиімділігі


Сілтеме:

Мұғалімдерге арналған нұсқаулық, ғаламтор желісі

Жалпы мақсаттары:

Оқу үдересінің әрбір кезеңінде оқыту сапасын жақсарту үшін критерийалды бағалау жүргізудің маңыздылығын ұғындыру, критерийалды бағалаудың тіміділігін көрсету.

Мұғалімдер үшін оқу нәтижелері:

Мұалімдер критерийалды бағалаудың тиімді әдіс–тәсілдерін меңгеріп,оларды сабақ барысында тиімді пайдаланады.

Пайдаланған әдіс тәсілдер

1.Тренинг 2. Топтық жұмыс

3. Жеке жұмыс 4. Кері байланыс

Қажетті құралдар

Интерактивті тақта, постер, маркер, стикер.

Коучинг сессия өткізу кезеңі

Уақыты

Коучтың іс-әрекеті

Мүғалімдердің іс-әрекеті

Психологиялық ахуал

Тренинг

3 мин

Мұгалімдермен амандасу.

Мен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын.

Мұғалімдерге гүл тарату арқылы көктемгі жылы лебізін білдіру

 1. Жаңа тарихымыздың жарқын болашағы жолында еңбегіңіз жана берсін

 2. Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз

Бақыт болсын әрдайым көргеніңіз

Дәулет пен мерейіңіз таси берсін

Арта берсін абырой беделіңіз

 1. Жыл сайын қуанышқа бөленіңіз

Бақытқа отбасылық кенеліңіз

Жұмыста еңбегіңіз бағаланып

Медальмен, орденменен еленіңіз

 1. Сізге бақыттың баяндысын, дәулет-ырыстың Сыр суындай сарқылмасын,табыс тартулардың тау суындай таусылмасын тілеймін

 2. Сізге жүрер жолыңыздың ұзақ, асар асуларыңыздың биік, көрер қызықтарыңыздың мол болуын тілеймін.

 3. Сізге ақ ниетпен қартаймас жайдары көніл, мәнді де мағыналы өмір, жемісті еңбек пен сарқылмас қуат тілеймін.

Гүлдің ішінде жазылған тілектерді оқу

Топқа бөлу

1-топ «Қыс мезгілі»

2-топ «Көктем мезгілі»

1 мин

Сурет қиындылары арқылы топқа бөлу (Қыс мезгілі салынған сурет, Көктем мезгілі салынған суреті)

Суреттің артында ребус жасырылады

 1. Баға

 2. Бағалау

Мұғалімдер суреттер қиындыларын құрастыру арқылы екі топқа бөлінеді.

Ребусты шешу арқылы тақырып мазмұны ашылады.

Басы5 мин

Бүгінгі сабақтың мақсаты мен нәтижесін таныстырамын. Интертақта арқылы қосымша мәлімет көрсетемін.

Білім сапасын көтерудің бір үлкен көрсеткіші – бағалау. Бағалау-одан арғы оқу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин.

Критерийалды бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе-оқу процесінің өзі, сол арқылы оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны бағаланады.

Критерийалды бағалаудың екі түрі бар - жиынтық және қалыптастырушы.

Жиынтық бағалау-оқытудың нәтижелерін жіктеу, сертификаттау және тіркеу мақсатында оқытудың қортындыларын шығару.

Қалыптастырушы бағалау – мұғалімдерді, оқушыларды және педагогикалық үдерістің басқа да қатысушыларын оқуды жетілдіру үшін қажет ақпаратпен қамтамассыз ететін оқудың ағымдағы бағалануы.

Жеке жұмыс

Теңдеуді шешу Х-5=10

Критерийлер

1

Теңдеуді дұрыс шешу

2

Таңбалардың аусқан кездегі өзгеруі

3

Теңдеуді тексеруТолық шешілген

Жартылай шешілген

Шешілмеген

Теңдеудің шешілуі

+х мәнінің табылуы

+тексеруі-


Бүгінгі сабақтың мақсаты мен нәтижесімен танысады.

Өздеріне керекті мәліметтерді түртіп алып отырады.


Өздеріне белгілі мәліметтерімен топта талқылап отырады


Ортасы20 минЕкі топқа «Ананың аялы алақаны» тақырыбында постер қорғауға беремін

ҚадағалаймынCергіту сәті

Мұғалімдер тақырып бойынша тапсырма дайындайды, сол тапсырма бойынша бағалау критерийн жазады да, тапсырманы қарсы топқа береді.

Екі топ та берілген тапсырмаларды орындайды. Бағалау критерийлері арқылы бір-бірінің тапсырмаларын бағалайды.

Соңы

6 мин5 мин

Критериалды бағалауды пайдаланудың тиімділігі мен берері

Оқушы

Мұғалім

Ата-ана

Өзінің тақырыпты меңгеру дәрежесін анықтайды

Өз жұмысына сараптама жасауға үйренеді

Өзінің білім деңгейін алдын-ала болжайды

Өзінің және сыныптастарының білім деңгейіне сын көзімен қарауға үйренеді, сын тұрғысынан ойлау қабілеті дамиды

Критерийдің көмегімен өз білімін бағалауға мүмкіндік алады

Оқушының білім деңгейін анықтайды, дамуын қадағалайды

Әр оқушының мүмкіндік деңгейін біліп отырады

Оқушыға оқудың қай тұсы қиындық туғызатынын анықтайды

Оқушының кемшіліктеріне назар аударта отырып, оның дамуына бағыт береді

Мұғалім, оқушы және ата-ана арасында кері байланыс орнайды

Баласының білім деңгейі жайлы объективті дәлелдеме алады

Баласының оқудағы жетістіктерін, оның дамуын қадағалайды, біліп отырады

Критерий көмегімен баласына оқуда қолдау көрсете алады

Баласының не үшін баға алғанын біліп отырады

Ата-ана мен мектеп арасында кері байланыс орнайды

Баға үшін дау-жанжал туындамайды, баға критерий бойынша әділ қойылады

Сауалнама алу

Сауалнама

1.Сізге коучинг сабағының мақсаттары түсінікті болды ма?

Иә Жоқ

Түсініктемелер

2. Сіз бұл мақсаттар сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келетінін мойындайсыз ба?

Иә Жоқ

Түсініктемелер

3. Сізге оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер ұсынылды ма?

Иә Жоқ

Олар қандай болды?

4. Коучинг сабағы кезінде сіз қызығушылықты сезіндіңіз бе?

Иә Жоқ

Неге?

5. Жаңа тәсілдерді қолданғанда сіздің сеніміңіз артты ма?

Иә Жоқ

Қалай?

6. Коучинг сабағы сізді өзіңіздің оқыту мен оқу тәжірбиеңізге өзгеріс енгізуге жігерлендірді ме?

Иә Жоқ

Қандай өзгерістер?


Берілген тапсырма бойынша, бағалау критерийлеріне сүйене отырып сурет салады


Бекіту

3 мин

Дебат

Критерийалды бағалаудың тиімді жақтары

Крийтериалды бағалаудың тиімсіз жақтары


Мұғалімдер өз ойларын ортаға салып талқылайды

Кері байланыс

2мин

2-жұлдыз,1 тілекӨткізген: математика пәнінің мұғалімі Ешпанова Әйткүл

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Коучинг "Критериалды ба?алауды? тиімділігі"

Автор: Ешпанова ?йтк?л

Дата: 05.04.2016

Номер свидетельства: 315446

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства