kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Есірткіге еле?деме жас дос.

Нажмите, чтобы узнать подробности

         Есірткіге еле?деме, жас дос!

                   (д??гелек ?стел жоспары)

Ма?саты: 

         Адамзат ?міріне ?ауіп т?ндіріп отыр?ан ?атерлі Ж?ТБ дертіні? алдын-алу оны? ж??у жолдарын, одан са?тана, ?ор?ана білу.

         Балалар арасында наша?орлы?, есірткілерді ?олданудан аула? ?стау?а баулу.

?о?амды? м?ні бар, ?лемдік ?ркениетті? жалпы адамзат?а т?н ??ндылы?тарды негізінде оларды жо?ар?ы имандылы? ?асиеттерге, елжандылы? пен азаматты? т?рбие беру. Балалар?а есірткі ?олдану ?аупн тудыратын факторларды т?сіндіру, салауатты ?мір салтына баулу.

Ба?дарламасы:

?ткізілетін к?ні:                             

?ткізілетін уа?ыты:                       

?ткізілетін орны:                           

14.30-14.55

Д??гелек ?стелге ?атысушыларды тіркеу

15.00-15.05

Есірткіге еле?деме, жас дос!   Та?ырыбында?ы д??гелек

                       ?стелді? ашылуы

15.05-15.12

?асыр тажалы –есірткі та?ырыбында?ы баяндама / баяндаушы: облысты? санитарлы? эпидимиологиялы? сараптама орталы?ыны? Сырдария ауданды? филиалыны? д?рігер сараптамашы Г.С?лтанова/

15.12-15.19 

Балалар мен жас?спірімдер арасында?ы токсикоманияны? алдын алу та?ырыбында?ы баяндама: / баяндаушы: Санитарлы? эпидимиологиялы? ?ада?алау б?ліміні? бас маманы М.Самалыков

15.19 – 15.26

Жас?спірімдер арасында наша?орлы? ж?не оны? алдын алу та?ырыбындама баяндама /  баяндаушы №131 мектепті? о?ушысы К?шбасшы клубыны? м?шесі Г.?білова

15.26-15.55

Пікір алмасу

15.55-16.00

Д??гелек ?стелді ?ортындылау

 Жауапты:                                                         Ж.Т?рлыбекова

        

 

 

 

 

Есірткіге еле?деме, жас дос!

                   (д??гелек ?стел сценарий)

 

 

?ткізілетін к?ні:                             

?ткізілетін уа?ыты:                       

?ткізілетін орны                             

 

                            Кіріспе

Есірткіге еле?деме, жас дос! Та?ырыбында?ы д??гелек ?стелді? ашылуы.

Ж?ргізуші:

         -Армысыздар, ??рметті ?она?тар, ?стаздар, мектеп о?ушылары!              1 ?араша ж?не 1 желто?сан ?асыр дерті бол?ан Ж?ТБ-дертіне ?арсы к?ресу айлы?ына орай ?йымдастырыл?ан «Есірткіге еле?деме, жас дос!» атты д??гелек ?стелімізге ?ош келді?іздер.

         Жас ?спірімдерді салауаттылы?а, ?мірді с?юге, ?адірлеуге т?рбиелеуде ?асыр дерті болып отыр?ан Ж?ТБ, наша?орлы? туралы насихат ж?мыстарын ж?ргізіп, ой пікірлерін б?лісу ма?сатында ?она?тар ?атысып отыр.

         Адамдарды? ?мірінде шары?тау с?ті бар, ол оны ?олынан шы?арып алады, б?дан кейінгі к?ні «тар?а? жол, тай?а? кешумен» ?ласады

 деп ?лы ойшыл Шекспир айтпа?шы – ол оны? м?нді де, с?нді ?туіне оны? басты байлы?ы – денсаулы?ы тікелей ?сер етеді.

         «Денсаулы? – зор байлы?», «Дені сауды? – жаны сау» деп хал?ымыз бекер айтпаса керек еді ?кінішке орай, адамзатпен  ХХІ ?асыр?а  аузын арандай  аш?ан  ажда?адай с?м ажалды?  т?ресі  «наша?орлы?», «ішімдік», «темекі» бірге  ая? басты. ?аншама  бейк?н? адамдар осыларды? ??ры?ына т?сіп,  д?ние салып,  талай аурулар?а ?шырады. Сонды?тан да, елімізде салауатты ?мір с?руге дабыл ?а?ып, ?р т?рлі шаралар ?йымдастырылып жатыр. Осындай м?дени шараны? бірін б?гін мектеп жастарыны? к?шбасшылары ?йымдастырды.

         ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.?. Назарбаев «Халы? денсаулы?ы» атты мемлекеттік ба?дарламада   халы?ты? денсаулы?ын атап к?рсеткені баршамыз?а белгілі. Ба?дарламаны? басты м?раты халы?. Денсаулы?ын са?тау, демографиялы?  ахуалын жа?сарту. Шы?ысты? ?йгілі данышпаны ?л Фараби «Жас жеткіншектері?ізді, к?рсеті?із, мен сіздерді? болаша?тары?ызды айтып беремін, - деген екен.

         Осы орайда д??гелек ?стелімізге бізбен бірге ойын б?лісу ?шін келіп отыр?ан ?она?тарымызды таныстырып ?тейін.

1. Облысты? санитарлы? эпидимиологиялы? сараптама орталы?ыны? Сырдария ауданды? филиалыны? д?рігері сараптамашы Г. С?лтанова

2. Санитарлы? эпидимиологиялы? ?ада?алау бар?армасны? ?ндірістік нысандары ?ада?алау бас?армасыны? ?ндірістік нысандары ?ада?алау б?ліміні? бас маманы М. Саманов

3. Ауданды? білім б?ліміні? бас маманы Б.Есназар

4. «Санитарлы? а?арту ?йымдастырушы» Г. Та?сы?баев

5. М.Уксикбаева «ПСК» арасында токсикоманияны? кабинеті алдын алу д?рігері

С?з кезегін «К?шбасшы клубыны? президенті» 11 сынып  о?ушысы              Г. ?білова?а с?з кезегін береміз.

Енді келген ?она?тар?а с?ра?тары?ызды ?оя отыры?ыздар.

?орытынды: Міне, балалар ?р адамны? м?нді де, с?нді ?мір с?ру ?шін денсаулы?ты? ?сері ?шан – те?із екен. Сонды?тан да ?мірлері?ізге е? жа?ын жасты? ша?тары?ызда дендері?ізді? саулы?ына осы к?ннен бастап ?ам?ор болы?ыздар.

Жасты? ша?тары?ызды? тамырына наша, алкоголь, темекі балта болып шабылмасын! – деп ?з с?зімді т?мамада?ым келеді. Бізді? к?шбасшылар клубы м?шелеріні? ?ндеуін ?абыл алы?ыздар.

         Болаша? т?уелсіз ?аза?стан Республикасыны? дені сау, парасатты, м?дениетті, сауатты, е?бек?ор, Отан с?йетін адал ?лдары мен ?ыздары болып ?суге ант береміз.

Ж?ргізуші: ?ымбатты ?она?тар, ?стаздар, о?ушылар осымен «Есірткіге еле?деме, жас дос» та?ырыбында ?ткен д??гелек ?стелде кездесу ая?талды.

         ?зіміз ?мір с?ріп отыр?ан ортада ?мірімізге ?ауіпті: наша, темекі сия?ты ?асіретке  ?уес, ??мар болмайы?.

         ?ымбатты бізді? болаша?, ?мірімізді? жал?асы тіректері демекпіз.

         Алтын уа?ыттары?ызды б?ліп, келіп ?атыстары?ыз?а к?п ра?мет.

                            Дайында?ан:                             Ж. Т?рлыбекова

  «Есірткіге еле?деме, жас дос!» та?ырыбында?ы д??гелек ?стелге

 АНЫ?ТАМА

Ма?саты: Адамзат ?міріне ?ауіп т?ндіріп отыр?ан ?атерлі Ж?ТБ дертіні? алдын – алу оны? ж??у жолдарын, одан са?тана, ?ор?ана білу. Балалар арасында наша?орлы?, есірткілерді ?олдануданаула? ?стау?а баулу. ?о?амды? м?ні бар, ?лемдік ?ркениетті? жалпы адамзат?а т?н ??ндылы?тарды, негізінде оларды жо?ары имандылы? ?асиеттерге, елжандылы? пен азаматты? т?рбие беру. Балалар?а есірткі ?олдану ?ауіпін тудыратын факторларды т?сіндіру, салауатты ?мір салтына баулу.

Безендірілуі: Денсаулы? б?рышы, Ж?ТБ дертіне ?арсы н?с?аушылар, плакаттар, ?абыр?а газеттер.

?атыс?ан адам саны:  28

?ткізілетін к?ні:                             

?ткізілетін уа?ыты:                       

?ткізілетін орны                             

14.30-14.55 – Д??гелек ?стелге ?атысушыларды тіркеу

15.00-15.05Есірткіге еле?деме, жас дос!   Та?ырыбында?ы д??гелек

                       ?стелді? ашылуы

15.05-15.12  - ?асыр тажалы –есірткі та?ырыбында?ы баяндама / баяндаушы: облысты? санитарлы? эпидимиологиялы? сараптама орталы?ыны? Сырдария ауданды? филиалыны? д?рігер сараптамашы Г.С?лтанова/

15.12-15.19  - Балалар мен жас?спірімдер арасында?ы токсикоманияны? алдын алу та?ырыбында?ы баяндама: / баяндаушы: Санитарлы? эпидимиологиялы? ?ада?алау б?ліміні? бас маманы М.Самалыков/

15.19 – 15.26Жас?спірімдер арасында наша?орлы? ж?не оны? алдын алу та?ырыбындама баяндама /  баяндаушы  11 сынып о?ушысы К?шбасшы клубыны? м?шесі Г.?білова/

15.26-15.55 – Пікір алмасу

15.55-16.00 – Д??гелек ?стелді ?ортындылау

         Баяндамалар ты?далып, пікіралмасу кезе?інде о?ушылар с?ра? ?ойып мамандармен ой б?лісті. О?ушыларды? Ж?ТБ дертіне ?атысты с?ра?тарына ПСК кабинетіні? д?рігері М. Уксикбаева толы? жауап беріп, ке?ес берді.

         Н?тижесі: Ж?ТБ дертіні? алдын алу, ж??у жолдарын б?л кеселді? немен ая?талатынын, адамзат ?міріне ?аншалы?ты ?з кеселін тигізетінін, наша?орлы?ты? ?аншалы?ты зиянд екенін т?сініп, к?птеген ма?л?маттар алып, ?ндеу ?абылдады.

                   Жауапты:                        Ж. Т?рлыбекова

Просмотр содержимого документа
«Есірткіге еле?деме жас дос.»


Есірткіге елеңдеме, жас дос!

(дөңгелек үстел жоспары)

Мақсаты:

Адамзат өміріне қауіп төндіріп отырған қатерлі ЖҚТБ дертінің алдын-алу оның жұғу жолдарын, одан сақтана, қорғана білу.

Балалар арасында нашақорлық, есірткілерді қолданудан аулақ ұстауға баулу.

Қоғамдық мәні бар, әлемдік өркениеттің жалпы адамзатқа тән құндылықтарды негізінде оларды жоғарғы имандылық қасиеттерге, елжандылық пен азаматтық тәрбие беру. Балаларға есірткі қолдану қаупн тудыратын факторларды түсіндіру, салауатты өмір салтына баулу.


Бағдарламасы:

Өткізілетін күні:

Өткізілетін уақыты:

Өткізілетін орны:


14.30-14.55

Дөңгелек үстелге қатысушыларды тіркеу

15.00-15.05

Есірткіге елеңдеме, жас дос! Тақырыбындағы дөңгелек

үстелдің ашылуы

15.05-15.12

Ғасыр тажалы –есірткі тақырыбындағы баяндама / баяндаушы: облыстық санитарлық эпидимиологиялық сараптама орталығының Сырдария аудандық филиалының дәрігер сараптамашы Г.Сұлтанова/

15.12-15.19

Балалар мен жасөспірімдер арасындағы токсикоманияның алдын алу тақырыбындағы баяндама: / баяндаушы: Санитарлық эпидимиологиялық қадағалау бөлімінің бас маманы М.Самалыков

15.19 – 15.26

Жасөспірімдер арасында нашақорлық және оның алдын алу тақырыбындама баяндама / баяндаушы №131 мектептің оқушысы Көшбасшы клубының мүшесі Г.Әбілова

15.26-15.55

Пікір алмасу

15.55-16.00

Дөңгелек үстелді қортындылау

Жауапты: Ж.Тұрлыбекова

Есірткіге елеңдеме, жас дос!

(дөңгелек үстел сценарий)Өткізілетін күні:


Өткізілетін уақыты:


Өткізілетін орны


Кіріспе


Есірткіге елеңдеме, жас дос! Тақырыбындағы дөңгелек үстелдің ашылуы.

Жүргізуші:

-Армысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар, мектеп оқушылары! 1 қараша және 1 желтоқсан ғасыр дерті болған ЖҚТБ-дертіне қарсы күресу айлығына орай ұйымдастырылған «Есірткіге елеңдеме, жас дос!» атты дөңгелек үстелімізге қош келдіңіздер.

Жас өспірімдерді салауаттылықа, өмірді сүюге , қадірлеуге тәрбиелеуде ғасыр дерті болып отырған ЖҚТБ, нашақорлық туралы насихат жұмыстарын жүргізіп, ой пікірлерін бөлісу мақсатында қонақтар қатысып отыр.

Адамдардың өмірінде шарықтау сәті бар, ол оны қолынан шығарып алады, бұдан кейінгі күні «тарғақ жол, тайғақ кешумен» ұласады

деп ұлы ойшыл Шекспир айтпақшы – ол оның мәнді де, сәнді өтуіне оның басты байлығы – денсаулығы тікелей әсер етеді.

«Денсаулық – зор байлық», «Дені саудың – жаны сау» деп халқымыз бекер айтпаса керек еді өкінішке орай, адамзатпен ХХІ ғасырға аузын арандай ашқан аждаһадай сұм ажалдың төресі «нашақорлық», «ішімдік», «темекі» бірге аяқ басты. Қаншама бейкүнә адамдар осылардың құрығына түсіп, дүние салып, талай ауруларға ұшырады. Сондықтан да, елімізде салауатты өмір сүруге дабыл қағып, әр түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Осындай мәдени шараның бірін бүгін мектеп жастарының көшбасшылары ұйымдастырды.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Халық денсаулығы» атты мемлекеттік бағдарламада халықтың денсаулығын атап көрсеткені баршамызға белгілі. Бағдарламаның басты мұраты халық. Денсаулығын сақтау, демографиялық ахуалын жақсарту. Шығыстың әйгілі данышпаны Әл Фараби «Жас жеткіншектеріңізді, көрсетіңіз, мен сіздердің болашақтарыңызды айтып беремін, - деген екен.

Осы орайда дөңгелек үстелімізге бізбен бірге ойын бөлісу үшін келіп отырған қонақтарымызды таныстырып өтейін.

1. Облыстық санитарлық эпидимиологиялық сараптама орталығының Сырдария аудандық филиалының дәрігері сараптамашы Г. Сұлтанова

2. Санитарлық эпидимиологиялық қадағалау барқармасның өндірістік нысандары қадағалау басқармасының өндірістік нысандары қадағалау бөлімінің бас маманы М. Саманов

3. Аудандық білім бөлімінің бас маманы Б.Есназар

4. «Санитарлық ағарту ұйымдастырушы» Г. Таңсықбаев

5. М.Уксикбаева «ПСК» арасында токсикоманияның кабинеті алдын алу дәрігері

Сөз кезегін «Көшбасшы клубының президенті» 11 сынып оқушысы Г. Әбіловаға сөз кезегін береміз.

Енді келген қонақтарға сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар.


Қорытынды: Міне, балалар әр адамның мәнді де, сәнді өмір сүру үшін денсаулықтың әсері ұшан – теңіз екен. Сондықтан да өмірлеріңізге ең жақын жастық шақтарыңызда дендеріңіздің саулығына осы күннен бастап қамқор болыңыздар.

Жастық шақтарыңыздың тамырына наша, алкоголь, темекі балта болып шабылмасын! – деп өз сөзімді тәмамадағым келеді. Біздің көшбасшылар клубы мүшелерінің үндеуін қабыл алыңыздар.

Болашақ тәуелсіз Қазақстан Республикасының дені сау, парасатты, мәдениетті, сауатты, еңбекқор, Отан сүйетін адал ұлдары мен қыздары болып өсуге ант береміз.

Жүргізуші: Қымбатты қонақтар, ұстаздар, оқушылар осымен «Есірткіге елеңдеме, жас дос» тақырыбында өткен дөңгелек үстелде кездесу аяқталды.

Өзіміз өмір сүріп отырған ортада өмірімізге қауіпті: наша, темекі сияқты қасіретке әуес, құмар болмайық.

Қымбатты біздің болашақ, өміріміздің жалғасы тіректері демекпіз.

Алтын уақыттарыңызды бөліп, келіп қатыстарыңызға көп рақмет.


Дайындаған: Ж. Тұрлыбекова
«Есірткіге елеңдеме, жас дос!» тақырыбындағы дөңгелек үстелге

АНЫҚТАМА

Мақсаты: Адамзат өміріне қауіп төндіріп отырған қатерлі ЖҚТБ дертінің алдын – алу оның жұғу жолдарын, одан сақтана, қорғана білу. Балалар арасында нашақорлық, есірткілерді қолдануданаулақ ұстауға баулу. Қоғамдық мәні бар, әлемдік өркениеттің жалпы адамзатқа тән құндылықтарды, негізінде оларды жоғары имандылық қасиеттерге, елжандылық пен азаматтық тәрбие беру. Балаларға есірткі қолдану қауіпін тудыратын факторларды түсіндіру, салауатты өмір салтына баулу.

Безендірілуі: Денсаулық бұрышы, ЖҚТБ дертіне қарсы нұсқаушылар, плакаттар , қабырға газеттер.


Қатысқан адам саны: 28


Өткізілетін күні:

Өткізілетін уақыты:

Өткізілетін орны

14.30-14.55 – Дөңгелек үстелге қатысушыларды тіркеу

15.00-15.05 - Есірткіге елеңдеме, жас дос! Тақырыбындағы дөңгелек

үстелдің ашылуы

15.05-15.12 - Ғасыр тажалы –есірткі тақырыбындағы баяндама / баяндаушы: облыстық санитарлық эпидимиологиялық сараптама орталығының Сырдария аудандық филиалының дәрігер сараптамашы Г.Сұлтанова/

15.12-15.19 - Балалар мен жасөспірімдер арасындағы токсикоманияның алдын алу тақырыбындағы баяндама: / баяндаушы: Санитарлық эпидимиологиялық қадағалау бөлімінің бас маманы М.Самалыков/

15.19 – 15.26Жасөспірімдер арасында нашақорлық және оның алдын алу тақырыбындама баяндама / баяндаушы 11 сынып оқушысы Көшбасшы клубының мүшесі Г.Әбілова/

15.26-15.55 – Пікір алмасу

15.55-16.00 – Дөңгелек үстелді қортындылау

Баяндамалар тыңдалып, пікіралмасу кезеңінде оқушылар сұрақ қойып мамандармен ой бөлісті. Оқушылардың ЖҚТБ дертіне қатысты сұрақтарына ПСК кабинетінің дәрігері М. Уксикбаева толық жауап беріп, кеңес берді.

Нәтижесі: ЖҚТБ дертінің алдын алу, жұғу жолдарын бұл кеселдің немен аяқталатынын, адамзат өміріне қаншалықты өз кеселін тигізетінін, нашақорлықтың қаншалықты зиянд екенін түсініп, көптеген мағлұматтар алып, үндеу қабылдады.


Жауапты: Ж. Тұрлыбекова


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Есірткіге еле?деме жас дос.

Автор: Турлыбекова Жанар ?бдрашит?ызы

Дата: 03.02.2016

Номер свидетельства: 287800

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства