kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Денсаулы? - тазалы?тан басталады

Нажмите, чтобы узнать подробности

Денсаулы? – тазалы?тан басталады Ж?ргізуші: ?ош келді?іздер ??рметті ?стаздар мен о?ушылар! Б?гінгі “Денсаулы? – тазалы?тан басалады” атты т?рбие са?аымыз?а ?ош келді?іздер! Адамны? денсаулы?ы – ?о?ам байлы?ы. ?рбір адам ?з денсаулы?ыны? мы?ты болу жолдарын ?арастыру керек. Дені сау адамны? к??іл-к?йі к?тері?кі болып, е?бекке ?р?ашан ??лшына кіріседі. Хал?ымыз «Дені сауды? – жаны сау» деп орынды айт?ан. Отанымызды? келешегі, к?ркеюі – салауатты ?мір салтын са?тау ?олдауда. Уа, хал?ым, назар аудар денсаулы??а, ?мірде ба?ыттысы? дені? сауда. «Денсаулы?-тере? ба?ыт» деген с?зді, ??ры айтпа?ан ?лы Абай данамызда. Дені? сауда к?штісі? б?л ?лемде, Дені? сауда с?лусы? б?л ?лемде. Сол мы?ты денсаулы?ты? ар?асында, Жетерсі? ?лі талай ба?ыттар?а. ?ара??ы ?йге кіріп келіп шам жа?са?ыз, шам ?йді жары? ?ылады. К?п ?ызыл г?лді? ішінен бір а? г?л к?рсе?, к?зі? со?ан т?седі. Бізді? де ?мірімізді жары? ?ылатын, жан-жа?ымыз?а тамаша с?улесін шашатын, ?мірдегі басты байлы? – денсаулы?. Ендігі кезекті о?ушыларымызды? денсаулы??а байланысты жатта?ан ?ле?деріне кезек берейік. Н?рай: Денсаулы?-ол шыны??ан, Барлы? дене м?шесі. Денсаулы? - ол тыны??ан, Ж?йке тамыр ж?йесі. Жансая: Болса? да ?лі ?аршадай, Ойнау ?шін шаршамай. О?у ?шін мектепте, Ашу ?шін т?бетті. ??ру ?шін сен саулы?, Керек мы?ты денсаулы?. Азамат: Денсаулы? - ?ашаннанда алтын?а те? Болады болаша?ы? жар?ын да ке?. А?дамай жа?ын болса? арсызды?пен, Ойланып к?п тасымай а?ыл?а кел. Аяулым: Денсаулы?ты? ?адірін, Ауыр?анда білесі?. Жасты? ша?ты? ?адірін, ?артай?анда білесі?. Отыз тісті? ?адірін, ?а?сат?анда білесі?. А?н?р: Жа?сы бала ??ла? сап Жа?сы бала ол аны? , Айт?аны?ды ??ады. Істемейді шалалы?. Т?сегінен т?ра сап, Тап-таза боп жуынып, Таза ауа?а шы?ады. Алады ?зі таранып. Еріншектік сала?ты? Еріншек таза ж?ре алмас Сала?ты?тан-наданды? Кір ?олын да жуа алмас Бірінен-бірі туады ?арекет жо?, ?ылым жо? Жо?алар с?йтіп адамды? ?з бойынан ?ялмас Абылай: Мен айтайын та?па? Ат?аратын ?ома?ты Ал?ы? оны жаттап Ауыз ?уыс ісі бар Тісі?ді жу, тазарт ?сататын тама?ты Маржандай болсын аппа? Отыз екі тісі бар Ж?ргізіші: ?р адам ?з денсаулы?ын са?тау?а ж?не ??мырын ?зарту?а жауапты. Денсаулы?ты? жа?сы де?гейіне жету ж?не жайлы болуына жету – б?л на?ты ?мірлік ?станыммен т?ртіптен т?ратын ?зіліссіз ?деріс. Денсаулы? – ба?ытты болуды? ал?ы шарты. ?ыздарымызды? дайында?ан ж?мба?ына кезек берейік. Ертемен к?нде сен Шомыл?ан баланы ?олы? с?йкесе? Аймалап алады Кетіп кір, ласы? С?ртеді ?олын да Тап-таза болсы? С?ртеді жонын да Б?л не? Б?л не? ( Сабын) ( С?лгі) Айым: Иілсен иіліп Ш?йілсен ш?йіліп ?арайды кісіге ??ыпты ісі?е Б?л не? (Айна) Отыз екі мы?ты ?аз ?атар болып шы?ты Он алтысы асты Он алтысы ?сті Б?л не? ( Тіс) Ж?ргізуші: Адам ауырмай таза дені сау болып ж?руі ?шін е? алдымен жеке бас тазалы?ын са?тау керек! Жеке бас тазалы?ыны? ережелері: - К?нделікті бір уа?ытта т?р, б?лме?ді желдетіп ал да, шыны?тыру жатты?уын жаса; - Ерте? ерте тісі?ді тазалап, беті-?олы?ды, мойны? мен ??ла?ы?ды жу; - Тама? ішерді? алдында, ж?мыстан кейін, ?жетханадан со? міндетті т?рде ?олы?ды жу; - Шашы?ды д?рыстап к?т: уа?ытылы тара, буып немесе ?ріп ?ой; - ??ыпты да жарасымды киінетін бол. Киімні? таза ж?не ?тіктелген болсын; - Ая? киімі?ді к?тіп киіп ?йрен, тазалау?а уа?ыт б?л; - Мектепте ?стайтын, ?йде пайдаланатын заттары?ды реттеп ?ста; - ?зі? отыратын орынны? тазалы?ын ?ада?алап, ша?ын с?рт; - Кітап – д?птері?ді пайдаланып бол?ан со?, орнына ?ой; - Сырт киімі?ді орынды??а тастай салмай, киімілгішке іл. Мектеп формасы мен ?й киімі? араласып жатпасын. Сол сия?ты деніміз сау болу ?шін а?ы бір н?рсе ол – д?рыс тама?тану. Бізге д?рігерлеріміз келді олар д?рыс тама?тануды? ережелерін айтып кетпекші. Асель: Тама?тануды? ережелері: 1. Арты? тама? жемеу 2. Же?іл тама? ішпеу 3. Та?амдарды толы? ж?не д?рыс шайнау 4. Майлы тама?тан тартыну 5. ?те т?щы ж?не ащы тама?тан бас тарту 6. Ас ішерде асы?па 7. Ысты? тама?тан со? іле-шала суы? тама? ішкен зиян 8. Т?улігіне 4-5 рет тама?тану 9. Тама? ж?не піскен, жа?а дайындал?ан болу керек 10. Дастар?ана?а тама? ішкін келгенде ?ана отыру керек ?лібек: Дені? сау болсын десе?, ?за? ?мір с?ргі? келсе, Жа?а достар тап?ы? келсе, К??ілі? сергек болсын десе?, Зиянды ?деттерден аула? бол?ы? келсе, Салауатты ??мыр кешем десе?, Арманы?а жетем десе?, ?лгілі болам десе?, Таза болам десе?, ?нерлі бол?ы? келсе, Барлы?ы бірге: ?з еркі?е то?тау салып спортпен ш??ылдан! Ж?ргізуші: Д?рігерлерімізге к?п рахмет! Біз осы айтыл?ан ережелерді есімізде са?тап орындап ж?реміз! Солай ма балалар? Бізге та?ы да ?она??а д?румендеріміз келіп ?алыпты олар не айтады екен? - Витаминдер тірегі? АВСДЕ деп аласы? Жетіспесе бір оны? Ауырып сен ?аласы? А-сы ?ажет к?зі?е В-сы ж?йкені то?айтар С-дан микроб безінер Д- с?йекті ны?айтар Д?румендерге с?з берейік! Айжамал: “ A” Мен болмасам егерде К?зі? жа?сы к?рер ме? Жетіспесе а?за?да Бойы? биік ?сер ме? Шахмардан: “ B” Менсіз ж?йке шаршайды Ашуланып кеп саларсы? ай?айды ?ан азайып ?лсірейді ж?регі? Ас?азаны? са ?орта алмайды Н?рс?лу: “ C” Мен болмасам бойы?да Тісі? д?рыс ?спейді Ішкен асы? бойы?да Ж?німен тарап сінбейді ?асымхан: “ D” Мен жетіспей ?ал?анда Мешел болып ?серсі? ?а??а? ?исы? бол?анда ?кінумен ?терсі? Келесі кесекте видеоны к?рініздер ДЕНСАУЛЫ? С???ат: Тіс болмаса Кішкене де ы??айлы Асты ?алай шайнарсы? Тіс щёткасын пайдалан Тісті к?нде екі рет Тазалау?а болмайды Тазартуды ойларсы? Щёткасымен бас?а адамны? ?дет ?ыл б?л ісі?ді Тазалап ж?р тісі?ді Айгерім: Ая? ?ол к?мекші Со?ында ?ол жу К?т оны ерекше Жояды кір су ?ол жиі ластанар Ая? ?олды кірлетпей Сонды?тан істі? ?р Тырна?ы?ды алып ж?р Ба?ытг?л: Дос, бол сабын, сумен сен Жуын тама? алдында Жиі-жиі жуын сен Жуын тама? со?ында Т??ерте? де кешке де Жуын ?йы?тар кезі?де Жуын к?ндіз-т?сте Жуын т?р?ан мезгілде Ж?ргізуші: «Сау дене, азат а?ыл, адал к??іл, ?шеуімен ба?ытты болады ?мір» дегендей, дені сау, ??рыш білікті, батыл ж?ректі, салауатты ?мір салтын орны?тыру?а дайын ?рпа? болып ?сейік. Осымен 2 “а” сыныбыны? «Денсаулы? – тазалы?тан басталады» атты т?рбие са?аты ая?талды, к?ріп тамашала?андары?ыз?а к?п рахмет!

Просмотр содержимого документа
«Денсаулы? - тазалы?тан басталады »

Денсаулық – тазалықтан басталады

Жүргізуші: Қош келдіңіздер құрметті ұстаздар мен оқушылар! Бүгінгі “Денсаулық – тазалықтан басалады” атты тәрбие сағаымызға қош келдіңіздер! Адамның денсаулығы – қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл-күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз «Дені саудың – жаны сау» деп орынды айтқан. Отанымыздың келешегі, көркеюі – салауатты өмір салтын сақтау қолдауда.

Уа, халқым, назар аудар денсаулыққа,
Өмірде бақыттысың денің сауда.
«Денсаулық-терең бақыт» деген сөзді,
Құры айтпаған ұлы Абай данамызда.
Денің сауда күштісің бұл әлемде,
Денің сауда сұлусың бұл әлемде.
Сол мықты денсаулықтың арқасында,
Жетерсің әлі талай бақыттарға.

Қараңғы үйге кіріп келіп шам жақсаңыз, шам үйді жарық қылады. Көп қызыл гүлдің ішінен бір ақ гүл көрсең, көзің соған түседі. Біздің де өмірімізді жарық қылатын, жан-жағымызға тамаша сәулесін шашатын, өмірдегі басты байлық – денсаулық. Ендігі кезекті оқушыларымыздың денсаулыққа байланысты жаттаған өлеңдеріне кезек берейік.

Нұрай:

Денсаулық-ол шыныққан,
Барлық дене мүшесі.
Денсаулық - ол тыныққан,
Жүйке тамыр жүйесі.


Жансая:
Болсаң да әлі қаршадай,
Ойнау үшін шаршамай.
Оқу үшін мектепте,
Ашу үшін тәбетті.
Құру үшін сен саулық,
Керек мықты денсаулық.


Азамат:
Денсаулық - қашаннанда алтынға тең
Болады болашағың жарқын да кең.
Аңдамай жақын болсаң арсыздықпен,
Ойланып көп тасымай ақылға кел.


Аяулым:

Денсаулықтың қадірін,
Ауырғанда білесің.
Жастық шақтың қадірін,
Қартайғанда білесің.
Отыз тістің қадірін,
Қақсатқанда білесің.

Ақнұр:

Жақсы бала құлақ сап     Жақсы бала ол анық ,
Айтқаныңды ұғады.    Істемейді шалалық. 
Төсегінен тұра сап,     Тап-таза боп жуынып,
Таза ауаға шығады.      Алады өзі таранып.Еріншектік салақтық                            Еріншек таза жүре алмас              
Салақтықтан-надандық                       Кір қолын да жуа алмас
Бірінен-бірі туады                                 Қарекет жоқ, ғылым жоқ
Жоғалар сқйтіп адамдық                     Өз бойынан ұялмас

Абылай:

Мен айтайын тақпақ                           Атқаратын қомақты 
Алғың оны жаттап                             Ауыз қуыс ісі бар
Тісіңді жу, тазарт                              Ұсататын тамақты 
Маржандай болсын аппақ                 Отыз екі тісі бар

Жүргізіші: Әр адам өз денсаулығын сақтауға және ғұмырын ұзартуға жауапты. Денсаулықтың жақсы деңгейіне жету және жайлы болуына жету – бұл нақты өмірлік ұстаныммен тәртіптен тұратын үзіліссіз үдеріс. Денсаулық – бақытты болудың алғы шарты. Қыздарымыздың дайындаған жұмбағына кезек берейік.

Ертемен күнде сен                           Шомылған баланы 
         Қолың сүйкесең      Аймалап алады
         Кетіп кір, ласық     Сүртеді қолын да 
         Тап-таза болсың     Сүртеді жонын да
          Бұл не?     Бұл не?
      ( Сабын)     ( Сүлгі)

 

Айым:

Иілсен иіліп                                      
 Шүйілсен шүйіліп                                                                    
 Қарайды кісіге                                        
 Ұқыпты ісіңе                                          

 Бұл не?   (Айна)  


Отыз екі мықты

Қаз қатар болып шықты

Он алтысы асты

Он алтысы үсті
Бұл не?    ( Тіс)


Жүргізуші: Адам ауырмай таза дені сау болып жүруі үшін ең алдымен жеке бас тазалығын сақтау керек!

Жеке бас тазалығының ережелері:

- Күнделікті бір уақытта тұр, бөлмеңді желдетіп ал да, шынықтыру жаттығуын жаса;

- Ертең ерте тісіңді тазалап, беті-қолыңды, мойның мен құлағыңды жу;

- Тамақ ішердің алдында, жұмыстан кейін, әжетханадан соң міндетті түрде қолыңды жу;

- Шашыңды дұрыстап күт: уақытылы тара, буып немесе өріп қой;

- Ұқыпты да жарасымды киінетін бол. Киімнің таза және үтіктелген болсын;

- Аяқ киіміңді күтіп киіп үйрен, тазалауға уақыт бөл;

- Мектепте ұстайтын, үйде пайдаланатын заттарыңды реттеп ұста;

- Өзің отыратын орынның тазалығын қадағалап, шаңын сүрт;

- Кітап – дәптеріңді пайдаланып болған соң, орнына қой;

- Сырт киіміңді орындыққа тастай салмай, киімілгішке іл. Мектеп формасы мен үй киімің араласып жатпасын.

Сол сияқты деніміз сау болу үшін ағы бір нәрсе ол – дұрыс тамақтану. Бізге дәрігерлеріміз келді олар дұрыс тамақтанудың ережелерін айтып кетпекші.

Асель:

Тамақтанудың ережелері: 
1.    Артық тамақ жемеу
2.    Жеңіл тамақ ішпеу
3.    Тағамдарды толық және дұрыс шайнау
4.    Майлы тамақтан тартыну
5.    Өте тұщы және ащы тамақтан бас тарту
6.    Ас ішерде асықпа
7.    Ыстық тамақтан соң іле-шала суық тамақ ішкен зиян
8.    Тәулігіне 4-5 рет тамақтану
9.    Тамақ және піскен, жаңа дайындалған болу керек
10.     Дастарқанаға тамақ ішкін келгенде ғана отыру керек 

Әлібек:

Денің сау болсын десең,
Ұзақ өмір сүргің келсе,
Жаңа достар тапқың келсе,
Көңілің сергек болсын десең,
Зиянды әдеттерден аулақ болғың келсе,
Салауатты ғұмыр кешем десең,
Арманыңа жетем десең,
Үлгілі болам десең,
Таза болам десең,
Өнерлі болғың келсе,
Барлығы бірге: 
Өз еркіңе тоқтау салып спортпен шұғылдан!
Жүргізуші: Дәрігерлерімізге көп рахмет! Біз осы айтылған ережелерді есімізде сақтап орындап жүреміз! Солай ма балалар? Бізге тағы да қонаққа дәрумендеріміз келіп қалыпты олар не айтады екен?
-  Витаминдер тірегің 
                  АВСДЕ деп аласың
                   Жетіспесе бір  оның
                   Ауырып сен қаласың
                   А-сы қажет көзіңе 
                   В-сы жүйкені тоғайтар
                    С-дан микроб безінер
     Д- сүйекті нығайтар

Дәрумендерге сөз берейік!

Айжамал:

  “ A”   Мен болмасам егерде  
           Көзің жақсы көрер ме?
           Жетіспесе ағзаңда 
           Бойың биік өсер ме? 

Шахмардан:

“ B”   Менсіз жүйке шаршайды
         Ашуланып кеп саларсың айқайды
         Қан азайып әлсірейді жүрегің
         Асқазаның са қорта алмайды

Нұрсұлу:
             
“ C”   Мен болмасам бойыңда
         Тісің дұрыс өспейді
          Ішкен асың бойыңда 
          Жөнімен тарап сінбейді

Қасымхан:
 
 “ D”   Мен жетіспей қалғанда 
          Мешел болып өсерсің
           Қаңқаң қисық болғанда
           Өкінумен өтерсің
Келесі кесекте видеоны көрініздер ДЕНСАУЛЫҚСұңғат:

              Тіс болмаса                             Кішкене де ыңғайлы 
               Асты қалай шайнарсың        Тіс щёткасын пайдалан
               Тісті күнде екі рет                  Тазалауға болмайды
               Тазартуды ойларсың             Щёткасымен басқа адамның 
               Әдет қыл бұл ісіңді 
               Тазалап жүр тісіңдіАйгерім:
Аяқ қол көмекші      Соңында қол жу
         Күт оны ерекше       Жояды кір су
         Қол жиі ластанар       Аяқ қолды кірлетпей 
         Сондықтан істің әр       Тырнағыңды алып жүр

Бақытгүл:

Дос, бол сабын, сумен сен                  Жуын тамақ алдында 
         Жиі-жиі жуын сен    Жуын тамақ соңында
         Тәңертең де кешке де     Жуын ұйықтар кезіңде 
         Жуын күндіз-түсте      Жуын тұрған мезгілде

Жүргізуші: «Сау дене, азат ақыл, адал көңіл, үшеуімен бақытты болады өмір» дегендей, дені сау, құрыш білікті, батыл жүректі, салауатты өмір салтын орнықтыруға дайын ұрпақ болып өсейік.
Осымен 2 “а” сыныбының «Денсаулық – тазалықан басталады» атты тәрбие сағаты аяқталды, көріп тамашалағандарыңызға көп рахмет!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Денсаулы? - тазалы?тан басталады

Автор: Сиди?али ?йгерім Бахыт?ызы

Дата: 04.12.2014

Номер свидетельства: 139410

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства