kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: ?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?
Т?рбие са?атыны? ма?саты: О?ушылар?а отанын с?юге, бірлікке, ел тарихын білуге, елімізді? мемлекеттік р?міздерін ?астерлеуге, отанымызды? байлы?ын ?ор?ау?а, елімізді ?ркендетуге білімді ?рпа? болу?а т?рбиелеу.
Т?рбие са?атыны? к?рнекілігі: ?аза? елі суреттері, ?аза?стан Республикасыны? р?міздері: Туы, Елта?басы, ?н?раны, Н. ? Назарбаевты? суреті, на?ыл с?здер, ?аза?стан туралы ?ндер.
Т?рбие са?атыны? барысы:
?аза?стан туралы не білеміз? Мен ?аза?станда т?рамын. Мен ?аза?станда білім алып жатырмын. Мен еліммен ма?танамын. Елімні? г?лдене бергенін ?алаймын.
Ой ?оз?ау:
- Біз ?андай мемлекетте т?рамыз?
- ?аза?стан.
- ?Р - ны? хал?ы ?ай тілде с?йлеу керек?
- ?Р – ны? хал?ы ?аза? тілінде с?йлеу керек.

-Осы ?ырк?йек айында тіл айлы?ын атап ?теміз.
- Бізді? т???ыш президентімізді? аты - ж?нін білесі?дер ме?
- Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев.

-Ата за? ?ашан ?абылданды?

-1995 жылы 30 тамызда ?абылдан?ан.

-Елімізде ?андай ?лт ?кілдері т?рады?

-?лы Отан со?ысы туралы не білесі?дер?
- 17 ?а?тар к?ні «?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?» атты жолдауын жариялады.
М??алім с?зі. Міне о?ушылар біздер елімізбен ма?танамыз. Б?л еркіндік о?айлы?пен келген жо?. ?аза? елі еркіндікке жету ?шін ?аншама ?иын - ?ыстау кезе?дерді бастан кешірді. Мы?да?ан жылды? тарихы бар. ?аза?стан т?уелсіздік алды.
С?зж?мба? «Жолдау» с?зі шы?у керек.
1. ?лемдік с?зіні? синонимі (жа?анды?)
2. Ота?асыны? антонимі (отанасы)
3. Ата - ана т?рбиелейді? (бала)
4. «…- бізді? табысты болаша?ымызды? негізі» (?лт денсаулы?ы)
5. Тіл дамуы, са?талуы ?шін ?андай ?аріпке к?шпекпіз? (латын)
6. Ел ерте?і жар?ын болу ?шін не істеу керек? (Білім алу)
- Ендеше, балалар, б?гін Жолдау туралы ??гімелесеміз.
               ?аза?стан - 2050 стратегиясыны? логотипін таныстыру 2050 Стратегиясыны? жа?а логотипі бірлікті? мазм?ны. Ол ?аза?ты? ??ымында?ы бірлік пен ?ауымдасты? белгісін бейнелейтін ?лем аллюзиясыны? бірігуі мен ?ндесу идеясын к?рсетеді.
Біріншіден, логотипті? негізі болып табылатын ша?ыра?ты біз алдымен елта?бадан к?ре аламыз. Ша?ыра? ?з ?йімізді? призмасынан к?рінетін аспанны? символы. Бізде орта? аспан, орта? Отанымыз ?аза?стан ж?не орта? ?лтты? идеямыз 2050 Стратегиямыз бар. Ша?ыра? с?зі «ша?» - к?н деген ??ымнан бастау алады. Сол себепті де болар, ол ?аза?станды?тар?а к?п?лтты елдегі бірлікті? белгісі ретінде танылады.
              2050 Стратегиясыны? жа?а логотипінен ?аза? киіз ?йіні? керегесін де а??ара аламыз. Керегені? ма?саты киіз ?йді біріктіріп ?стап т?ру десек, біз алып отыр?ан кереге беглгісіні? Стратегия айналасында?ы ?лтымызды? ?йысу идеясы болып табылады.
Сонымен ?атар, ?иылыс?ан сызы?тардан еліміздегі барлы? ?лт ?кілдеріні? бірлігі, сондай - а?, е?бектеген баладан е?кейген ?арт?а дейінгілерді? ?зара татулы?ын бай?аймыз. ?йткені, ?аза?станды?тарды? барлы?ы тізе ?осып ?рекет ?ыл?анда ?ана ?лы белестерді ба?ындыра алма?.
              Стратегия символыны? негізі мемлекеттік елта?ба, ша?ыра?, кереге, дархан дала к?кжиегі, те?ізді? шексіздігі, а?айынды ж?ртты? ?ол ?стасуы мен ел бірлігі.
Белгіні? мазм?ны бірлік пен ?уатта.
Аталмыш белгі ?аза?стан хал?ына етене таныс ж?не жа?ын болып келетін д??гелек ше?бер т?ріндегі ?иылыс?ан жартылай м?лдір с?улелерден т?рады.

              Елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев ?аза?стан хал?ына арнал?ан д?ст?рлі Жолдауын жариялады. Жалпы т?уелсіздігіне жиырма жылдан астам уа?ыт бол?ан ел егемендігіні? тарихына ??ілсек, мемлекетімізді? алуан ба?ытта?ы тыныс - тіршілігіні? дамуына бірден - бір ы?пал еткен фактор - б?л Елбасымызды? халы??а арна?ан Жолдауы екендігіне к?з жеткізер едік.
Елбасыны? «?аза?стан жолы - 2050: бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?» атты Жолдауы бойынша Президентті? жалпы?лтты? идеясы - болаша? табыстарды? негізі екені баса айтылды. Ал е? бастысы - елімізді? рухын к?теретін, ?лы ма?саттар?а жеткізетін «М??гілік ел» ?лтты? идеясы жарияланды. «М??гілік ел» идеясы - елімізді ?з ма?сатына талай д?уір сынынан с?ріндірмей жеткізетін т??ырлы идея. Осыны? барлы?ы дамы?ан 30 елді? ?атарына кіруімізге жа?а серпін беретіні с?зсіз.
               Елбасы Жолдауында білім саласы ?ызметкерлеріні? алдына ?лкен міндеттер ?ойды. «?лтты? білім беруді? барлы? буыныны? сапасын жа?сартуда бізді ау?ымды ж?мыс к?тіп т?р. 2020 жыл?а ?арай ?аза?станда?ы 3 - 6 жас аралы?ында?ы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз ?амту жоспарлануда. Сонды?тан олар?а заманауи ба?дарламалар мен о?ыту ?дістемелерін, білікті мамандар ?сыну ма?ызды. Орта білім ж?йесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі о?ыту де?гейіне жеткізу керек. Мектеп т?лектері ?аза?, орыс ж?не а?ылшын тілдерін білуге тиіс», деп атап к?рсетті.
              Осы?ан орай, ?лкен жауапкершілік ж?ктеліп отыр?ан м??алімдерге жа?ашылды?пен ж?мыс жасау?а тура келеді. Е? алдымен барлы? п?н бойынша білім сапасын арттыру керек. Сол ма?сатта Астана ?аласында?ы №5  - гимназия м??алімдері де тынбай е?бектеніп, ?з ?лестерін ?осуда. 2011 - 2013 о?у жылынан бастап, мазм?нды ж?не о?ыту технологиясын жа?арту негізінде орта білім беруді? сапасын елеулі арттыру ма?сатында экспериментті «e - Learning» электронды о?ыту ж?йесі енгізілді.
              e - Learning электронды? о?ыту ж?йесі - ?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? 2011 - 2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасына ?осыл?ан ау?ымды мемлекеттік жоба.
Та?ы бір жайт - тіл м?селесі. Сонды?тан Елбасымыз да тілді дау - дамайды? т?ркініне емес, даму мен ?ркендеуді? негізіне, ?лтты? ?йыт?ысына айналдыру - баршамызды? парызымыз екендігін б?рімізге де та?ы бір м?рте тияна?ты ??ындырды деп ойлаймын.
           Астана ?аласында?ы 5 гимназиясы ?аза? тілін дамытуда ау?ымды шаралар ?ткізе отырып, тіл м?ртебесін одан ?рі ?ркендетуге зор міндеттер ?ойып отыр. М??гілік елді? м??гілік тіліне айнал?ан тілімізді? м?ртебесі арта берері аны?. Елбасыны? ?р Жолдауы - тол?ауы тере? ?айталанбас д?ние. Биыл?ы Жолдау да Президентімізді? ?зіндік стиліне с?йкес к?птеген ерекшеліктерімен ел есінде ?алады деген сенімдемін.
          Елбасы Жолдауында ?мірді? ба?а жетпес ??ндылы?ы – бала?а, бала т?рбиесіне, болаша?ына к?п к??іл б?ліп отыр. Отбасы, ?ке мен бала, бала мен ана м?селесіне –«Бала т?рбиелеу - болаша??а ?лкен инвестиция» деуінде ?лкен м?н жатыр. Б?ны? барлы?ы ?лтты? ??ндылы?тарды са?тап, дамыту?а ба?ыттал?ан ?рекет. Адамзат ?зіні? байыр?ы ??ндылы?тарынан ажырамауы ?шін ат салысып, адамдарды ізгілік пен ?ам?орлы??а ша?ыруы к??ілге ?онымды.
          Ота?асыны? серігі отанасы демекші Елбасы Жолдауында ?леуметтегі ?йел адамны? р?лі, оны? келешегі ж?нінде айтыл?ан. ?йел адам е? алдымен - ана. Ал ана - отбасы, мемлекет шамшыра?ы. ?ыз баланы – ?лтты? д?ст?рде т?рбиелеп, ??рметтеу керектігін, оны зорлы? – зомбылы?тан са?тау, заман?а сай білім алып, кейін ?ызмет етуіне ???ылы екендігі айтыл?ан. Баланы жал?ыз т?рбиелеп жат?ан аналар?а к?мек к?рсету, олар ?шін икемді е?бек т?рлерін ?алыптастырып, ?йде ж?мыс жасауларына жа?дай ту?ызу перспективасы ?уантады.
          Білім - барлы? уа?ытта жо?ары ??ндылы?тарды? бірі бол?ан. Тек білімді, сауатты адам ?ана келешек тізгінін ?олына ала алады. Осыны ескере отырып Елбасы Н. Назарбаев ?з Жолдауында ?аза?стан Республикасыны? Білім беру ж?йесін ?рі ?арай дамыту, жетілдіру жоспарын ??рып, к?птеген ма?саттарда к?здеп отыр. Олар: инженерлік білім беруді ж?не заманауи техникалы? маманды?тар ж?йесін дамыту, о?ыту ?дістемелерін жа??ырту, елімізге ?ажетті технологиялар трансферті мен оларды ?олдану ?шін мамандарды о?ыту. Б?гінгі ?рпа? білімді болса, ел ерте?і жар?ын болма?.
         Президент Жолдауыны? «?лт денсаулы?ы - бізді? табысты болаша?ымызды? негізі» тарауында ?аза?стан хал?ыны? денсаулы?ын са?тау, балаларымызды? денсаулы?ын ?амтамасыз ету ісіне жа?а т?сілдер енгізу м?селесі, ауылда?ы медициналы? ?ызметтерді? сапасын арттыру к?зделген. Б?л Жолдауды? іске асырылуы – ?аза?стан Республикасын ?лемні? дамы?ан мемлекеттеріні? ?атарына шы?аратыны с?зсіз.
?н: Елім мені?.( ты?далады)
?ле?дер о?ылады. (тіл, т?уелсіздік, отан туралы)
?орытынды:
- Жолдау туралы не т?йді?, осы айтыл?ан тарауларда не айтылмады?
-Бізді? мемлекетімізді? б?гінгі к?ндегі е? басты жетістігі ЕХPO -17 к?рмесі. Себебі Экспо 2017 — 2017 жылды? 10 шілдесінен бастап 10 ?ырк?йегіне дейін ?аза?станны? елордасы Астана ?аласында Халы?аралы? к?рмелер бюросымен (ХКБ) ?йымдастырылатын Халы?аралы? к?рме. Экспо 2017 иесі 2012 жылды? 22 ?арашасында Францияны? астанасы Париж ?аласында ХКБ-ні? EXPO халы?аралы? бюросы Бас ассамблеясыны? 152-ші сессиясы барысында белгілі болды. Жасырын дауыс беру ?орытындысы бойынша Астана ?шін ХКБ-ны? 103 м?ше-мелмекеті дауыс берген, албельгиялы? Льеж ?аласы 44 дауыс жинады.
«Ойын»
«Мен президент болсам халы??а Жолдауым…» О?ушыларды? ?з ойларымен б?лісу.
?н: К?к туды? желбірегені. (ты?далады)
Мен 21 - ?асыр ?аза?станны? «алтын ?асыры» боларына сенемін.
Б?л бейбітшілікті?, т?ра?тылы? пен г?лденуді? ?асыры болады.
?аза?стан хал?ы ?лы тарихты? иесі атану?а лайы?.
Біз к?здеген ма?сатымыз?а міндетті т?рде жетеміз.
А?сарлы азатты?ымыз бен т?у етер т?уелсіздігіміз баянды болсын!
М??гілік Ел болу жолында?ы ?лы істеріміз жа?а д?уірлерге жол ашсын! - деген елбасымызды? ?орытынды с?зімен саба?ымды ая?таймын. Ты?дап саба??а ?атыс?андары? ?шін рахмет!

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша? »

СЫНЫП ЖЕТЕКШІЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН ЖАДНАМА
 • Балалармен өзіңіздің қарым-қатынасыңыз туралы ойлаңыз.

Балалар ұжымындағы психологиялық ахуал адамға деген қарым-қатынасқа байланысты екенін есіңізде сақтаңыз.

 • Балаларды тыңдай біліңіз.

 • Балалар арасында жанжал болуын және өзіңіздің педагогикалық дәрменсіздігіңізбен олардың пайда болуына ықпал ететіңізді есіңізден шығармаңыз.

 • Қарым-қатынас барысында қыз балалардың ерекшеліктеріне назар аударып отырыңыз. Олар өте эмоционалды, нәзік.

 • Кейбір оқушыларға деген жағымсыз қарым-қатынасыңызды жеңіп, дұрыс қарым-қатынас орнатыңыз.

 • Балалармен қарым-қатынаста эмпатия (балаға жаны ашу, аяушылық) және педагогикалық рефлексия туралы (өзіне өбъективті баға беру, өзін-өзі бақылау) ұмытпау қажет.

 • «Қиын» жасөспірімдермен жұмысты ұйымдастырғанда, олардың әрекеті табысты болуы тиіс, яғни «табыс жағдайын» жасау қажет.

 • Оқытушы ақпарат жеткізетін жай «сабақ беруші емес», шығармашыл тұлға болуын есіңізден шығармаңыз.

 • Оқушыларға жиі күлімсіреңіз. Өмірге үміттене қарай алмайтын мектеп азып, құриды, балалардың қабілеттеріне сенбейтін оқытушы оларды көбейту кестесін түсінуге үйрете алмайды.
Аз қамтылған отбасыларр/рБаланың аты-жөніТуған жылыАта-аналардың аты-жөніБалалардың саныЖұмыс орны, телефонҮй мекенжайы, телефонТолық емес отбасылар


р/рБаланың аты-жөніТуған жылыАта-аналардың

аты-жөніБалалар

дың саны


Кім тәрбиелейді


Жұмыс орны, телефонҮй мекенжайы, телефон


1


234


5

Асылбеков Айдар


Алиева ХадишаАмангельды АминаСерікова Ислана


Ергибаев Адис


09.08.06


15.11.0615.03.0718.10.06


16.01,07

Алпысбаева Ляззат


Әлиева БибігүлАринова АйнұрМекебаева Динара


Ергибаева Асел

2


111


1

Анасы


АнасыАнасыАнасы


анасы

ТОО Алем бухгалтер

Хилтон қонақ үйі


Туберкулезный диспан.

аға мед.дизайнер

Брусиловский 2-45 87017256513


Тархан 9-41

87016422514

Тархан 7-6

87755124504


Габдуллин 17-1-207

Жубанова 3-6

87779611666


Көп балалы отбасыларр/рБаланың аты-жөні


Туған жылы


Ата-аналардың аты-жөні


Балалардың саныЖұмыс орны, телефонҮй мекенжайы, телефон


1

Айтуар Рамазан

19.10.06

Дүйсембаев Мұхтар

Копбаева Ақмаржан

4

Жылжымайтын мүлік

Жубанова 3-41

87014742996

2

Жоспар Айғаным

14.08.06

Назарымбетов Берік

Жамалбекова Ляззат

4

ТОО Арайстрой

Ташенов 17-1-5

87014725123

3

Советхан Жандос

5.11.06

Мәдібеков Даурен

Мәдібекова Гульзат

4

ТОО Бинестон

ТОО евролюкс

Абылайхан 49-3-85 87021790466Қамқорлыққа алынған балалар


р/р


Баланың аты-жөні


Туған жылы


Қамқоршының аты-жөні, балаға кім болады


Жұмыс орны


Үй мекенжайы


Қамқорлық

қа алу себептері


13

2 « Б » сыныптың мінездемесі
Мақсаты: оқушы бойына халқымыздың асыл қасиеттерін сіңіру, үлкенді сыйлау, өз ата – бабасын ұмытпай сақтау үшін және салт – дәстүрден нәр алып өсуіне, инабаттылыққа, жақсы мен жаманды ажырата білуге аталы сөзден ғибрат алуға тәрбиелеу.

Жүргізуші: Хош келіпсіз ақ жаулықты аналар, Ақыл кенін арқалаған аталар. Алдарыңда жауқазындай құлпырған, Біз алаңсыз балғын шақты балалар Армысыз еліміздің асылдары Жайнасын көңілдердің жасыл бағы. Сіздер үшін ән мен күй, өлең мен би. Сіздер үшін мереке шашулары. Қымбатты ақылдың кенін арқалаған айбынды аталар! Ақ жаулықты аналар! Шынайы да ізгі сезімдерді, білімнің алтын діңгегін сыйлаушы ұстаздар қауымы! Барлықтарыңызды қазан айының алғашқы мерекелері қарттар, ұстаздар мерекесі тоғысқан күнімен құттықтаймыз.

Аппақ шашың күн сайын қылаңдаған,

Зейнет емес бейнеттен арылмаған.

Тәңірімдей табынып өтем мәңгі,

Қариялар өзіңді ел сыйлаған.

- Ел мүддесін бәрінен биік қоятын, өзінен кейінгі ізіне ерген інілеріне ізеттігін аямайтын, ізінен ерген ұрпағына ұлылығын ұялатып, бір қауымға бас-көз бола білген қарттарының орны ерекше, олай болса әр халықтың бойында ықылым заманнан бері қалыптасып оны өзгелерден даралап тұратын, тек өзіне ғана тән қасиеттері болады. Біздің халқымыздың сондай ерекшеліктерінің бірі – үлкенді сыйлау, оның сөзіне құлақ асу. Қазақ қарты жасына лайық ауызы дуалы, сөзі берекелі, ісі тыңғылықты ойы терең ақылы телегей теңіз болып келеді. Міне осындай теңеуге лайық қарияларды жылына бір рет келетін 1 қазан Қарттар күнімен құттықтай отырып, «Қарттарын қадірлеген ел ардақты» атты кешімізге хош келдіңіздер. Кешімізді бастамас бұрын сөз кезегін мектебіміздің оқу ісінің меңгерушісі Қылышбаева К.Ә. сөз береміз.

Жүргізуші: Дүниеге келер бір рет Құрыштан құйған құдірет.

- Балалар, ол кім? -Әрине қарттарымыз.

-Олай болса бүгінгі кешімізді орындауындағы «Туған жер» әнімен ашамыз. Орындайтындар оқушылар тобы.

Өн бойың тұнған ақыл, ұлағат

Ешкімге жасамайтын қиянат

Жайлап қана ақылменен түзейсің

Болып қалса ұғына алмай бір сағат

Мектебіміздің ардагері, қарт зейнеткер ұстазымыз Рабиға апайға сөз береміз.

Жадыраймын жадырайын,

Көңілденіп күлемін.

Жанар ма деп талабым,

Ата ақылын тыңдаймын.

Ән: «Қарттар азайып бара жатыр» орындайтын Талғат

Жүргізуші: Халқымыздың тәлім – тәрбиесі ананың ақ сүтімен, әже өнегесімен, аталар ақылымен берісіп, өзіндік қасиетімізді қалыптастыру көзделген. Ендеше «Мен атам мен әжемнің жалғасымын» бөліміне құлақ түрелік.

Тақпақтар: 1-Дариға: Сән еңкейген нұр жүзінен әл тайып,

Қуат кетіп бара жатыр қартайып.

Отбасында, бала – шаға қасында

Жетпістер мен сексендер жүр қалқайып.

Көңіл жетім болмаған соң сыңары

Жас баладай жаутаңдаған жанары

Қайта – қайта қарағың кеп тұрады

Қағыс естіп қалбақтайды баладай

Мәпелеңдер қарт біткенді аялап

Ниеті ақ, көңілі кең даладай

Кімге болсын қарттың жетер аяңдап.

2-Ильяс: Атам менің әманда

Әдепті жан бол деген

Атам сөзі санамда

Жасы үлкенге жол берем

Алдын орап кісінің

Кесіп өтпе көлденең

Ізетімен кішінің Сәлемдесіп қол берем.

3-Адил: Атам менің әманда кішіпейіл бол деген.

Ата сөзі санамда

Мақтанбауды жөн көрем

Қалдыратын ұлтқа

Жалған сөзге төзбеймін

Жеткізеді мұратқа

Тек шындықты көздеймін.

4-Рамазан Атам менің әманда

Әділетті бол деген.

Ата сөзі санамда

Жүрмін тура жолменен

Ей, тәкаппар дүние Маған да бір қарашы Танимысың сен мені Мен қазақтың баласы.

5-Нұрбек Құттықтаймыз мейрамыңмен аталар!

Әр күлгенің бізге бақыт саналар.

Еңбегіңді еш етпейтін өмірде

Елің жұртың ұл мен қызың бағалар

Ана мейір күн көзімен пара – пар.

Тұла бойға қуат болып таралар

Өміріме шуақ шашып әрқашан

Көп жасаңдар аталар мен аналар!

6-Айдар Ата күні - әже күні әлем күні

Әлемде теберінділер ақылды үні

Әжесіз жан туған жоқ жер бетінде

Ұғып ал бөбектерім сендер мұны

-Ата - әже мерекелеріңіз құтты болсын .

Жанұяңызға тек қана шаттық толсын .

Немерелеріңіздің өнерін тамашалап

Жүздеріңізге көтеріңкі көңіл толсын.

Жүргізуші: Асқар тауым, ақылгөйім, ғұлама,

Аспанымдай мәңгі жаса, құлама

Ер жетсем де еркелігім қалмайды,

Көз алдымда сен тұрғанда ұлы Ана!

Ата ардақты тұлға «Әкеден ұл тусайшы, ата жолын қусайшы» деп халық ұрпаққа атаның мұрасын жалғастыруды уағыздайды. Ата ұрпағының, қайырымды, мейірімді, ақылды іскер болуын тілеп сол үшін қамқорлық іс - әрекеттерін жерге жеткенше дамыта береді, өнеге көрсетеді, өсиет айтады.

Көркем сөз: М. Мақатаев «Әкеге арнау» орындайтын Мукушев И.. Бүгінгі кешке асыл аналарымыздың бірі, қарт ұстазымыз қазір зейнеткер Мұратова Набиға апай келіп отыр. Анамызға рахметімізді айта отырып сөз кезегін берейік.

Тұра – тұршы есейгенде ұл – қызың

Жүре тұршы жалғанғанда үзігің

Маған бақыт неге керек ақ әже – ау

Өзің бірге көре алмасаң қызығың

Анамызға арнап қыздар тобының орындауында орындауында «Анама хат» әнін қабыл алыңыздар.

Адамдар арасындағы қарым – қатынаста адамгершілік, әдеп, инабат үрдістерінің қаншалықты кең жайылып, терең тамырлануы, ең алдымен олардың жекелеген отбасында өркен жаюына яғни баланың ата – анасын жан – жүрек қалауымен, саналы түрде ардақтап инабат тағылымымен үлкендерге деген қарым – қатынастарында оны мүлтіксіз жүзеге асырылуына байланысты. Қарттарды құрметтейтін олардың алдындағы перзенттік парызын үлкен ынтамен орындамайтын әдептілік кішіпейілділік сергек сезімталдық көрсетпейтін бұл қасиеттер қанына сіңіп, жүрегіне ұяламаған ұрпақтан не опа, не қайыр? Адамның өмірінің мәні мен сұлулығы, адамның келешегіне сенімділігі – баланың ата – анасын ардақ тұтып өзінің перзенттік қарызын бір сәтке де есінен шығармауында. Өз отбасынан жылу таппаған қаншама қарттарымыз қарттар үйлерінде өмірлерін жалғастыруда. Қарттар үйі – жасы ұлғайып, қараусыз қалған қарттарымызды қамқорлыққа алатын, әлеуметтік қорғау нысандарының бірі болып табылады және ол мемлекеттік мекеме. Қартаю – биологиялық процесс, белгілі бір жасқа жеткеннен кейін организмнің мүмкіншіліктерінің үдемелі төмендеуі. Қай жерде де ата – анаға қызмет көрсетуге тиістілігіңді ұмыту әсте жарамайды. Қарт адамдардың үйретуге де, ақыл айтуға да моральдік құқы бар. Бұл моральдік құқыны құрметтей білу керек. Кім де кімнің үйінде қартайып отырған әке – шешесі немесе атасы мен әжесі секілді қымбатты «қонағы» болса, ол үйіне олардан артық құдайдың құрметті өкілі келеді деп ойламасын, егер үйдің иесі оларға дұрыс қарап, қамқорлық жасаса қартайған ата – анасы оның отбасының құты болып табылады. Қарт кісіні құт – береке деп танысақ ол ұрпақ көрегендігі. Ұрпағы құрметтеген ата – ана әр кезде де бақытты.

Көрініс: «Тоқта балам, атаң келер артыңда»

Көркем сөз: М. Мұқатаев «Реніш» орындайтын Қайырғали Н.

Той деп бүгін халқым шашу шашады.

Той деп бүгін әлем сырын ашады.

Қарттар күні мейрамына арналған

Бишілер өнерлерін шашады. «Қазақ биі» бір топ бишілер

Егеменді ел болып қалыптастық,

Өркениетке нақты анық бастық.

Туған жердің тұғыры биік бол деп,

Шын жүректен ән – жырды сыйға тарттық.

Ән: «Әкелер» орындайтын Кәдірбек Д.

Әке ақылгөй де асқар жан

Барлық ұрпақ әкелерден басталған

Ал әкелер өздеріңе арналмақ

Бұл айтатын асқақ ән. Ән: «Ауылым сенің іргелі» орындайтын Амангельды А.

Өрмелеп көңілің

Нұрға толсын өмірің

Бақытты бол жан әке

Ұзақ болсын өмірің.

Ән: «Әке туралы жыр» орындайтын Қадырқұл Н.

-Амандығың арта берсін

Бақ дәулет қызығымен қатар берсін.

Ұрпағың жақсы көрген жиі келіп,

Таусылмас дәм-тұзыңды тата берсін.

Тыныштық елімізге бере берсін.

Молшылық жерімізге ене берсін.

Соғыстан ел жұртымыз аман болып

Қызығын бейбіт өмір көре берсін

Қарттарым сіздерге

Алла саулық берсін

Денсаулық ауыз-бірлік бола берсін

Тап-таза абыройлы болғаныңды

Қазіргі ел билеген жастар көрсін - деп тілек тілеп бүгінгі кешімізді аяқтаймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп – көп рахмет. Енді сіздерден осы оқушыларымызға бата берулеріңізді сұраймыз.
Мақсаты: Ана тіліне деген сүйіспеншілігін ояту, сөйлеу тілдерін дамыта отырып көркем, шешен сөйлеуге баулу. Кітапханамен байланысты жақсарту. Ана тілін қастерлеуге, құрметтеуге тәрбиелеу.
Көрнекілігі: тіл, кітап туралы мақал – мәтелдер, нақыл сөздер жазып ілу. Балаларға арналған басылымдар, кітаптар көрмесі.

Барысы: 1. Ұйымдастыру бөлімі. 
Тәрбие сағатына шақырылған қонақтармен және жоспарымен таныстыру 

Тәрбие сағатының жоспары: 1. Кіріспе сөз
2. «Орамал тастамақ» ойыны.
3. Қонақтар сөз алғанда. 
4. Әдеби – музыкалық қойылым.
5. Зерделі болсаң биік шыңға жетесің.,

. Қортынды.

Сүйемін туған тілді анам тілін
Бесікте жатқанымда берген білім.
Шыр етіп жерге түскен минутымнан,
Құлағыма сіңірген тыныс үнін. –
деп С. Торайғыров жырлвғандай бізге бесікте жатқан күннен бастап құлағымызға сіңген қандай үн? 
Бұл әрине, бесік жыры, бізді әлдилеген анамыздың үні, анамыздың тілі. Біздің ана тіліміз – қазақ тілі. Бүгін міне, 22 – қыркүйек Тілдер мерекесі. Мерекелеріңіз құтты болсын! 
«Орамал тастамақ» ойыны
Оқушылар дөңгелене отырып, «Орамал тастамақ» ойыны арқылы тіл туралы 
мақалдар мен нақыл сөздер айтады. 
1. Өнер алды – қызыл тіл.
2. Тәтті де – тіл, ащы да – тіл.
3. Тіл қылыштан да өткір.
4. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады.
5. Сөз сүйектен, таяқ еттен өтеді.
Нақыл сөздер.
1. Жақсы сөз бейне шамшырақ,
Орнаған мықтап көңілге. /Ж. Жабаев/
2. Күн жылытпайтын суық көңілді сөз ғана жылыта алады 
Сөз – ойдың айнасы. /Ғ. Мұстафин/
3. Жүректен шыққан сөз жүрекке жол табар. Жақсы сөз жан сүйсіндіреді. Құлаққа жағымды, ойға қонымды келеді. /Б.Момышұлы/

Қонақтар сөз алғанда..
Тәрбие сағатына мектебіміздің кітапханашысы Б. долдабекова қонаққа келді, енді қонақтарды тыңдасақ.
Мектебіміздің кітапханашысы Б. Долдабековаға сөз беріледі.
Кітаптың бала өміріндегі рөлі жөнінде және балалар кітаптары, басылымдары туралы айтсаңыз?
Кітапханашы: Кітап- алтын сандық, Іші толған қазына құт, оқы, оқы ойыңа тұт. Кітап оқысаң таным көкжиегің кеңейеді, тіл байлығың дамиды.Барлық білім кітапта. Көп білу үшін кітапты көп оқу керек екендігін айтып, жаңадан келген кітаптармен, балаларға арналған басылымдармен таныстырды.
. Кітапханамен үнемі байланыста болуға шақырды.
Әдеби – музыкалық қойылым.
Ән; «Ананың тілі – аяулы үні»
1. Қазақ тілі – өз тілім, ана тілім, 
Абай, Мұхтар сөйлеген дана тілім.
Қастерлейді ұл – қызың мәңгі сені,
Болашағым, бақытым, дара тілім.
2. Ақыл – ойын дананың,
Ана тілден аламын.
Ана тілім ардақты,
Ақ сүтіндей анамның.
3. Өсірген ой білімді,
Сүйем туған тілімді.
Мақсат етем әр сөздің,
Мәнін терең білуді.
Қойылым: Ең қымбат қазына.
4. Ана тілім – ұраным,
Ана тілім – құралым.
Ана тілім болмаса,
Мықты болмас тұрағым.
5. Ана тілім – елдігім,
Ана тілім – ерлігім.
Ана тілім болмаса,
Бүтінделмес кемдігім.
6. Жүзімнің нәрлі нәзік сабағындай,
Тіліңді мәпелей біл, ала қылмай.
Аямай арам шөбін отап отыр,
Таза сақта көзіңнің жанарыңдай,
Ән: Үш бақытым 
Зерделі балсаң биік шыңға жетерсің.
Ойын «Әрқашан күн сөнбесін!»
Күн сәулесіндегі сұрақтарға жауап беру.
1. Тіл не үшін керек?
2. Тілдер мерекесі қашан?
3. Тіл туралы заң қашан қабылданды?
4. Орыс тілін білу қажет пе?
5. Қазақ тіліндегі балаларға арналған қандай басылымдарды білесің?

Қортынды. Егер белгілі бір ойды өз ана тілімізде дәл жеткізе алмасақ, мұны тіліміздің орамсыздығынан көрмей, өзіміздің дәрменсіздігімізден көруіміз қажет. Қазіргі өсіп келе жатқан бүлдіршін жастардың бір үлкен қателігі бар. Ол мынау: сөйлесе кетсең көпшілігі – ақ мүдіріп, аузына сөз түспей, білген сөзінің өзін бұзып айтып қиналады да қалады. Ана тілінде таза сөйлей алмайтыны, сөйлемдердің басы мен аяғы араласып, сөздері шұбарала келетіні бірден байқалады. Мұның өзі әрине, тілін ұстартуға зер салмағандықтаң белгісі. Тілімізді ұстарту үшін әдеби кітаптарды көп оқып, теледидардан, радиодан сөйлеген дикторлардың сөзіне, ақын, жазушылардың сөз қолданысына назар аударыңыздар.
Ана тілің – арың бұл,
Ұятың боп, тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз тіліңді құрметте! – деп ақын Қ. Мырза Әлі жырлағандай ана тілімізді құрметтей білейік!


Тақырыбы: Қарусыз әлем

Мақсаты: Оқушыларға әлем халықтарының

бейбітшілікті тілейтінін, атом бомбасының адам өміріне, табиғаттағы басқа да тіршілік иелеріне кері әсерін тигізетінін түсіндіру.

Көрнекілік: Сюжетті суреттер, нақыл сөздер.

Барысы: Оқушыларды ұйымдастыру.

Кіріспе: Тақтадағы суреттерге, нақыл сөздерге түсінік беру. Әңгімелеу.


1

 29 тамыз — Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні. Қазақстанның дүние жұртшылығы алдында жасаған батыл да беделді бастамасы Біріккен Ұлттар Ұйымы тарапынан қолдау тауып, 29 тамыз — Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні ретінде бүкіл әлем бойынша аталып өтіп келеді. Дегенмен, тамыздың 29-ы күніне тектен тек таңдау түсіп отырған жоқ. Өйткені, дәл осы күні — Семей атом полигонында 1949 жылы алғашқы жарылыс жасалған болса, кейіннен тура осы күні 1991 жылы Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен Семей полигоны жабылған еді. Ендеше, қалың алаш қана емес әлем жұртшылығы болып, бұл күнді ажал аждаһасының ауыздықталған күні ретінде ерекше құрметтеуі, осы бағыттағы күресін жалғастырғаны ләзім. 

Шындығында, дүниенің тажалына айналған ядролық қару қазақ халқы үшін өткен ғасырдағы ең қасіретке толы құбылысы да құбыжығы да болғаны анық. Бейқам тіршіліктегі ұлы далада алғашқы ядролық жарылыс жасалғанына биыл 65 жыл толып отыр: 1949 жылдың 29 тамызында таңғы сағат 6.30-да Семей полигонында тұрғылықты жұртшылыққа ескертілместен, жер үстінде қуаттылығы 30 килотонна бола¬тын атом жарылысы орын алды. Алайда, арада біраз жылдар өткеннен кейін алаш жұрты адамзат тарихындағы алапат зұлматтың бетін қайтара алды. Кеңес одағының күйрейтін тұсында, 1991 жылғы тамыздың 29-ында ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Жарлығымен әлемдегі аса ірі ядролық сынақ полигондарының бірі жабылды. Осылайша, Қазақстан өзінің тәуелсіздігінің алғашқы кірпіші қаланған күнінен бастап бейбітсүйгіштігін әлемге паш етті, бәзбіреулер үшін қоқан-лоққылық жасауға таптырмас болатын қуатты жойқын қарудан ерікті түрде бас тартып, бейбіт даму жолын таңдап алды. Түйіндей айтсақ, 29 тамыз күні Қазақстан кеңестік әскери арсеналдан мұра болып қалған қуаты жағынан әлемдегі 4-ші ядролық әлеуеттен өз еркімен бас тартып қана қоймай, күллі Орталық Азияға ядролық қарудан азат аймақ мәртебесін беруге жол салып берген еді.

Бір кездегі үрей даласы ендігіде бейбітшіліктің жаһандық бастамалар бесігіне айналды

Сабақ соңында «Қарусыз әлем тақырыбына» оқушыларға сурет салдыру.


Мақсаты: оқушылардың отбасы, жанұя туралы білімдерін шыңдай түсе, отбасы құндылықтарының маңызын дәріптеу.

    Оқушылардың  естес ақтау, ойлау қабілеттерін, тіл байлығын, өз беттерінше жұмыс істеу дағдыларын дамыту.

    Оқушыларды ұйымшылдыққа, жауапкершілікке, ептілікке, өз ойын жеткізе білуге, отбасы  құндылықтарын сыйлауға тәрбиелеу.

Сабақ түрі: сынып сағаты        

Әдісі: әңгімелеу, топтастыру, сұрақ-жауап .

Көрнекі құралдар: отбасы туралы мақал-мәтелдер, нақылсөздер.

І. Ұйымдастыру кезеңі

Сәлемдесу, назарын аудару, психологиялық ахуал туғызу:

Қане, қане, тұрайық,

              Үлкен шеңбер құрайық.

              Тұрсақ үлкен шеңберге,

              Алақанға ұрайық.

Психологиялық сәт. «Еркелету» жылулық шеңбері. (ата-аналарыңның өздерін еркелеткен сөздерін айту)

-   Балалар, біз неге шеңберге тұрып, сабақты бастадық?

Шеңбер – бұл әлемдеі мейірімділік, жақсылық. Шеңбер арқылы бір-бірімізге күлімдеп қарап, бақыт, қуаныш, жылылық тілейміз.

ІІ. Мұғалім сөзі.

Баланы жастан бақпасаң,

Жамандықтан қақпасаң.

Қадірден жұрдай қасқа боп

Кешкенің өмір босқа тек.

Отбасы – адамзаттың алтын ұясы. Адам баласы дүние есігін ашқаннан бастап сол ортаға бейімделіп, ықпалына көніп, ер жетеді. Балаға білім, тәрбие беруде басты тұлға ұстаз болса, оны жалғастырушы, демеуші – ата-ана.

Бала отбасында әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Әке - тірек, ана – жүрек, бала – тілек. Осы бір ғажап тұжырым әке, ана, бала отбасы ошағының үштағаны іспеттес.

-   Балалар, біз неліктен бүгін отбасы туралы сөз қозғамақпыз?

-   (оқушылардың жауабы тыңдалады)

-   қыркүйектің екінші жексенбісінде қандай мереке аталатын болады?

-   Отбасы күн імерекесі.

Ой қозғау.

1. Ата-анаңыздың қандай жақсы істерін  мақтан тұтасыздар? Соларды атап өтсеңіздер.

Топтастыру.

    Ата-аналарың сендердің қызықтарыңа қуанып, бақытты өмір сүруі үшін қандай болуларың керек?

Т О П Т А С Т Ы Р У

 

 Қоғамдық тәрбие  отбасынан басталады, әсерлеп айтқанда, әуелі отбасында тамыры  бітеді де, бұталары да, гүлдері де, жемісі де содан өсіп шығады.

Оқушыларға алдын-ала отбасымен түскен (мерекеде, туғанкүнде, саябақта) фотосуреттерін алып келу тапсырылды. Сол фотосуреттерден көрме ұйымдастыру.

Топпен жұмыс.

Сыныпты екі топқа бөлу. Екі топқа А3 форматтағы қағаздар, маркер, фломастер, бояулар беріледі. Екі топқа «Отбасы бақыты» тақырыбын демонстрациялау арқылы көрсету тапсырылады. Уақыт регламенті – 10 минут. Кейіннен екі топ кезегімен өз жұмыстарын қорғайды.

Мақал – сөздің мәйегі.

Бала болсаң болғандай бол,

Ағайынға қорғандай бол.

                 Ата-анаңды сыйласаң, көп жасарсың

                 Сыйламасаң, жан қинарсың.

Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер.

Мұғалім сөзі: Әке, Ана – үш-ақ әріп тіршілік,

Үш әріптен  үлбірейді гүл шығып...

Баланың ыстық-суығына күймейтін, жақсылығына сүйінбейтін ата-ана жоқ шығар. Бүгін ұл – ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз – ертеңгі ана, ол шешеге қарап өседі, бойын түзейді.

Қорытынды. Оқушыларға қиылған суреттер тарату. Олар суреттерді құрастыру керек. Осы суреттерге байланысты мақал шығару.

«Әке – асқар тау, ана – ағып жатқанбұлақ, бала – жағасындағы құрақ» деген мақал шығу  керек.
Ерекше назар аударуды қажет ететін оқушылар№ р/р

Оқушының аты-жөні


Туған мерзімі


Себебі


Үй мекенжайы

Ерекше назар аударуды қажет ететін оқушылармен жұмыс
Жұмыстың мазмұны


Жауапты


12345Ата-аналармен жұмыс

 • Бірігіп өткізілетін демалыс кештері, жаңажылдық мерекелер, ата-аналар жиналыстары

 • Тақырыптық сынып сағаттары

 • Ата-аналар комитетінің тұрмысы нашар отбасылармен жұмыс, әлеуметтік қорғалмаған оқушыларға көмек көрсету

 • Кабинеттің материалдық-техникалық жабдықталуына ата-аналардың көмегі

 • Оқу-тәрбие жұмысындағы ата-аналардың көмегі

 • Оқушылардың тұрмыс жағдайымен ата-аналар комитетімен бірігіп танысу

 • Біріккен туристік сапарды ұйымдастыру

Ата-аналар жиналыстарының тақырыптары

Айы


Жиналыстың тақырыбы


Өткізу формасы


қыркүйек

Оқу жылына қойылатын мақсат, міндеттер

Ата-аналар жиналысы

қазан

Тұмаудан сақтан

Парақшалар тарату

қараша


І тоқсанның қорытындысы. Оқыту ережелері мен мектептегі тәртіп

Ата-аналар жиналысы

желтоқсан


«Жасыл шырша жанында»Жаңа жылды қарсы алу мерекесіне дайындық

Ертеңгілік

қаңтар


ІІ тоқсанның қорытындысы. Балалардың бойында адамгершілік қасиеттерді қалаыптастыру.

Ата-аналар жиналысы

ақпан


Көктем мезгіліне байланысты. Қауіпсіздік ережелерін сақтау.

Бейнеролик

наурыз


«Қош келдің, наурыз!» Мерекелік іс шара.

Ертеңгілік

сәуір

мамыр

ІІІ тоқсанның қорытындысы. Бала тәрбиесіндегі отбасы дәстүрлері мен құндылықтары. Оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыру.

Ата-аналар жиналысы

Жылдық қорытынды. Құжаттарға қол қою. (Табель, рейтинг)

Ата-аналар жиналысы2 « Б » сынып оқушыларының ата-аналары жиналысының

2014 жылғы _______________

___ хаттамасы

(Сынып жетекшісі ______________________________)Қатысқандар:____Жиналыстың күн тәртібі:


1.


2.


3.


4.1 мәселе. Сөз сөйлеген: ___________________

Сөз сөйлеудің қысқа мазмұны:


2 мәселе. Сөз сөйлеген: _______________________________

Сөз сөйлеудің қысқа мазмұны:3 мәселе. Сөз сөйлеген: _______________________________

Сөз сөйлеудің қысқа мазмұны:4 мәселе. Сөз сөйлеген: _______________________________

Сөз сөйлеудің қысқа мазмұны:


Жиналыстың қаулысы:


1.


2


3.


4.

Жиналыстың төрағасы (аты-жөні) ____________ _______________

Жиналыстың хатшысы (аты-жөні) ____________ _______________

Оқушылар туралы жалпы мәліметтер


Аты-жөні


Туған жылы,айы, күні

Мекен жайы

Ата-аАта-анасы

Жұмыс орны

Телефон

1

Айтуар Рамазан

Мухтарұлы

А-265


19.10.2006

Жубанова 3-41

Дуйсембаев Мұхтар Айтуарович Копбаева Ақмаржан Алиевна

Жылжымай. Мүлік орталығы


Тұрғын үй жинақ банкі


87014121694


87014742996

2

Алиева Хадиша

Жанатқызы

А-266


15.11.2006

Тархан 9-41

ӘлиеваБибігүл

Абылайқызы

Гостиница Хилтон

менеджер

87016422514

3

Амангельды Амина

Даулетқызы

А-267


15.03.2007

Тархан 7-6

Аринова Айнур Серикқалиевна

ГККП Противотуберкулезный диспансер ст. медсестра

87755124504

4

Асылбеков Айдар

Қайратұлы

А-268


09.0802006

Брусиловский 2-45

Алпысбаева Ляззат Жарқынқызы

Бухгалтер ТОО Алем Prosect

87017256513

5

Бақытжан Асылжан

Бақытжанұлы

Б-248


08.09.2006

П.Ильинка77-1-1

Абдикадыров Бақытжан Аппазұлы Абдикадырова Дилдаш Мейрамбековна

Қарулы күш. Мин. Аға офицер


№ 30 мектеп

бухгалтер8778346951187771453099

6

Булеген Асылайым

Арманқызы

Б-244


20.02.2007

Анарская34-2

Мусабеков Арман Булегенұлы Мусабекова гаухар Өсербайқызы

КНБ операторлық жүргізушіжұмыссыз

8701780692587013004424

7

Ергибаев Адис

Дамирович

Е-87


16.01.2007

Жубанова 3-6

Ергибаева Асел Гумарзаминовна

Дизайнер

87779611666

8

Ертұяқ Нұрбек

Талғатұлы

Е-70


14.07.2006

Целинный 16-16

Исенов Талғат Ертұяқович Қарашаш

Назгүл Қанатқызы

ТОО Электронной комерции программист

Исследовательский центр Юпитер

Эксперт

8777586749087774105836

9

Еренгалиева Гульнур

Галымжановна

Е-71


10.06,2006

Пушкин 4-9

Успанов Галымжан Еренгалиевич Садвокасова Кенжегуль Токсановна

Қазмұнайгаз- жүргізуші


Казмұнайгаз-Сервис Бас менеджер

87019999596
87019998383

10

Жоспар Айғаным

Берікқызы

Ж-103


14.08.2006

Ташенов 17-1-5

Назарымбетов Берик Жоспарович

Жамалбекова Ляззат САуранбековна

Жұмыссызжұмыссыз


87015334862


87014725123

11

Кажгенова Самира

Сансваевна

К-274


20.11.2006

Циолковский 1-1-76

Абдрахманов Алтынбек Болатович Кажгенова Кульсара Ербулатовна

Тоо Лига- Астана
ТОО Аналитик АФ

87055356010
28-25-38

12

Карховатова Наргиз

Әлібекқызы

К-275


04.09.2006

Кенесары 65-195

Карховатов Әлібек Муратбекович

Карховатова Айгуль Кормангалиевна

К.Т.Ж.Жұмыссыз

8707151030687027509985

13

Кенжебаева Ляззат

Сабитқызы

К-276


03.09.2006

Пушкина 9.-61

Кенжебаев Сабит Жеткергенович Кенжебаева Асел Калиевна

ТООMIACOMдиректор

Ип Тайбағарова бухгалтер

8705116202687057050306

14

Кусаинова Дариға

Ренатовна

К-277


09.12.2006

Кравцова 7-1-70

Кусаинов Ренат Жолболдыұлы Кусаинова Нұрсұлу Тулегеновна

Жк КусаиновЖК Кусаинов бухгалтер

8775826892587051003288

15

Кәдірбек Дана

Орынбекқызы

К-278


11.07.2006

Жубанова 3-1-5

Ағзашев Кәдірбек Орынбекұлы Ағзашева Гүлназ Есенгелдіқызы

ІІМ. Бөлім бастығыГККП Алау мұзайдыны

бухгалтер


71-58-2887018006767

16

Қадырқұл Нұрахмед

Қабылұлы

Қ-38


27.08.2006

Жубанова 27-26

Нұржанов Қабыл Қадырқұлович Нуржанова Нұржамал

Құрылысшыжұмыссыз

8701336732687024604978

17

Қайырғали Нұрдана

Жәнібекқызы

Қ-39


06.12.2006

Тархана 5-48

Ахмет жәнібек Қайырғалиұлы Байзакова Дина Исаевна

ИП ABC GroupИП Байзакова

87073332503

18

Қалқаман Шерхан

Дулатұлы

Қ-40


13.06.2007

Кравцова 3-1- 31

Казбеков Дулат Калкаманович

Мусаева Жанерке Олжатаевна


Жұмыссыз


Упр. дел. Презид. Дирек.


87022159633


87058303135
19

Мукушев Ильяс

Еруланович

М-179


09.04.2006

Пушкина 4- 58

Мукушев Ерулан

Кондрашихина Елена

Президент Жоғары оқу орнында оқиды

Пенсионер

877152664845

20

Серікова Ислана

Дауренқызы

С-277


18.10.2006

Габдуллина 17-1.207

Мекебаева Динара Амангосқызы

жұмыссыз

87026829911

21

Серік Талғат

Нұрланұлы

С-227


15.02..2007

Тархан-13-2

Бақбаев Нұрлан Серікұлы

Қасымова Әсемгүл Жанатайқызы

Қазмұнайгаз сервис электромонтер

Кафе Ақниет

аспазшы

87022714212

22
Серікбай Мөлдір

Жанатқызы
С-229
30.05.2007

Переул. Макаренко 40
Джамартов Жанат Серикбаевич

Джамартова Бақыт Алтаевна

Есіл ау. Х.Қ.Қ. орталығы

Кеңесші


Жұмыссыз


8701769423587017694230


23

Тажин Адиль Талғатович

Т-123


29.04. 2007.

Жубанов 5-6

Тажин Талғат Болатович

Нурғалиева Жума

Бекболатовна

ІІМ ст. Опер.Упол. Особо. Важ. Деламжұмыссыз
87057424777


24

Советхан Жандос

Дауренұлы

С-230
5.11.2006

Аблайхан 49-3-85

Мәдібеков Даурен Советханұлы

Мәдібекова Гүлзат ЕсенгелдіқызыТОО Binestan companu- жүргізуші-экспедитор

ТОО Евролюкс Астана-кассир-қабылдаушы

8702392028287021790466

25

Өмірзақ Ілияс

Миратұлы

Ө-10


15.02.2007

Жубанова 3-7

Балташев Мират Умирзакович Балташева Арнагуль Маратовна

ТОО Базис –АЕуразия универ.

методист

8771127001687055824443

25

Тажин Адиль

Талғатович

Т-123


29.04..2007

Жубанова 5-6

Тажин Талғат Болатович

Нурғалиева Жума Бекболатовна

ІІМ- ст. Опер. Упол. Особо важ. Делам


жұмыссыз

87057424777

Мақсаты: оқушы тұлғасының өзін-өзі дамыту және өзін-өзі іске асыруына, қоғамда сәтті әлеуметтенуіне жағдай жасау.

Мақсаттары:

 • сынып ұжымын құрастырып, дамыту;

 • тұлғаның дамуына, әрбір оқушының өзін-өзі танытуына, оның қабілеттерін ашып, жеке ерекшеліктерінің сақталуына жайлы психологиялық-педагогикалық жағдайларды жасау;

 • салауатты өмір салтын қалыптастыру;

 • сынып ұжымын тәрбиелейтін іс-әрекеттің әртүрлі формалар арқылы қарым-қатынас жүйесін ұйымдастыру;

 • оқушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау;

 • сыныпта оқушылармен жүйелі жұмысты ұйымдастыру;

 • оқушылар арасындағы, оқушылар мен педагог қызметкерлері арасындағы қарым-қатынасты ізгілендіру.

Қыркүйек

Патриоттық сана-сезімін қалыптастыру


Рухани-адамгершілік тәрбиесі 


Ұлтаралық шыдамдылық және қоғамдық келісімді тәрбиелеу


Құқықтық тәрбие


Салауатты өмір салтын қалыптастыру және дене шынықтыру


Қыздардың әлеуметтік-адамгершілік тәрбиесін қалыптастырук

Жастардың бастамасын қолдау


Отбасылық тәрбие


Экологиялық тәрбие


1


2


3


4Воспитательный план работы гимназии №5 на 2014-2015уч.г.

Формирование патриотического сознания


Название мероприятия

Форма проведения

Класс

Ответственные

Время проведения

1

Главный закон страны, празднование «Первого звонка» проведение классных часов.

Торжественная линейка

1-11


Зам.по ВР Классные руководители,

Сентября

2

Казахстанский путь- 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее;

20-летие Конституции Республики Казахстан

Классный час

1-11

Классные руководители, зам.по ВР

Сентябрь

3

Қазахстан халқы тілдерінің XVқалалық фестивалініңсалтанатты жабылуы

Фестиваль

1-11

Классные руководители, зам.по ВР МО казахского языка

Сентябрь

4

20-летие Ассамблеи народа Казахстана

«Язык- живая душа народа»

Классный час ко дню языков


1-11

Руководители МО казахского, русского, иностранных языков

Сентябрь - октябрь

7

День национальной валюты

1-4


Классные руководители

Ноябрь

9

День первого Президента

Классный час

1 - 11

зам. по ВР Классные руководители

Ноябрь

13

Я – гражданин Казахстана

Классный час

1-11

зам.по ВР Классные руководители

Январь

18

Память сердца

Устный журнал

1-4


Классные руководители

Май

20

А ну ка мальчики!

Викторина-игра

1-4

Классные руководители

Май


Семейное воспитание

Название мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1

«Семья – начало воспитания»

Классный час

1-4

Классные руководители

Сентябрь

4

Семья и семейные ценности

Тренинг


Классные руководители

Октябрь

5

Фестиваль семейного творчества

Фестиваль

1-11

Классные руководители, зам. директора по ВР

Март

6

«Низкий поклон нашим мамам»

Выставка

2-3

Классные руководители, зам. директора по ВР МО нач. звена

Март

8

Школа и родители

День открытых дверей

1-11

Классные руководители, зам.директора по ВР

Октябрь, апрель

9

«Итоги 3 четверти. Семейные ценности, традиции в воспитании детей. Занятость детей на летний период»

Родительские собрания

1-11

Классные руководители

Апрель


Духовно-нравственное воспитание


Название мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1

«Мир без ядерного оружия»


Рисунки на асфальте,1-2


Классные руководители,

зам. директора по ВР

Сентябрь

2

Экскурсии в музеи, культурные центры, выставки.

Экскурсии

1-11

Классные руководители

Сентябрь

3

Мой учитель

Концертная программа

1-11

Классные руководители, зам. директора по ВР

Октябрь

4

День пожилого человека

Изготовление поздравительных открыток1-4

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Октябрь

5

Дорогой доброты и толерантности

Беседа

1-7

Классные руководители

Октябрь

7

День пожилого человека

Изготовление поздравительных открыток1-4

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Октябрь

8

«Маленькая Мисс»


Конкурс

1-4

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Ноябрь

12

«Елка-шоу», «Снего-лего»


Конкурс новогодней игрушки и снежных фигур

1-6

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Декабрь

14

«Мисс Снегурочка»


Конкурс

1-4

Зам. директора по ВР, Классные руководители

Декабрь

17

«Итоги 2 четверти. Формирование лучших человеческих качеств у детей»

Родительские собрания

1-11

Классные руководители

Январь

18

«Вода-источник жизни»

Классный час,

Просмотр документ фильма

1-7


Классные руководители,

зам. директора по ВР библиотекарь

Январь

19

Здоровье и безопасность детей в мире. Интернет

Лекция

1-4

Классные руководители,

учителя информатики

Февраль

22

«Шаттык». Конкурс художественной самодеятельности.

Смотр

1-11

Зам. директора по ВР, художественные руководители

Февраль

23

Конкурс фотографии «Моя мама»

Конкурс

1-7

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Февраль

25

«Праздник весны» 8 марта

Программа

1-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Март

27

«Наурыз шашу»

Мероприятия, конкурсы

1-11

Классные руководители,

зам.директора по ВР

Март

28

«Дружба начинается с улыбки»

Классный час

1-7

Классные руководители

Апрель

31

Все работы хороши

Телевизионная игра

1-4

Классные руководители, зам. директора по ВР

Апрель

34

«Мир и радость народам Казахстана»

Классный час

1-4

Классные руководители

Май

36

Память сердца

Классный час

1-4

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Май

38

«Этот День Победы»

Праздничный концерт

1-11

Классные руководители,

зам.директора по ВР

Май

39

«А ну ка, мальчики!»

Мероприятия, посвященные Дню Победы

1-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Май

40

Служу Республике Казахстан!

Классный час

1-4

Классные руководители

Май

41

«Бал цветов к последнему звонку»

Классный час

1-4

Классные руководители

Май


Формирование здорового образа жизни и физическое воспитание


Название мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1

«Наши классные обязанности»

Организация дежурств, распределение поручений

1-11

Актив класса

В течение года

5

«Вода-источник жизни»

Классный час,

Просмотр документ фильма

1-7

8-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР библиотекарь

Январь

6

Здоровье и безопасность детей в мире Интернет

Лекция

1-4

Классные руководители,

учителя информатики

Февраль

9

«Витамины – твои друзья»

Классный час

1-7

Классные руководители, мед. работник школы

Февраль

11

«Шешем, Әкем және мен спорттық отбасы»

Семейная эстафета

1-4

Зам.директора по ВР,

МО физкультуры

Март

12

«Кто курит табак, тот сам себе враг»

Фотоколлаж -круглый стол

1-7

Классные руководители,

мед. работник школы

Апрель

14

День здоровья

Физкультурный праздник

1-11

Классные руководители Зам.директора по ВР,

МО физкультуры

Май

15

Праздник Последнего звонка.

Торжественная линейка

1-11

Зам. директора по ВР

Май


Воспитание межэтнической толерантности и общественного согласияНазвание мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1

Патриотическое воспитание: государственный язык, символика РК, традиционные мероприятия школы

Заседание МО классных руководителей

1-11

Зам. директора по ВР

Август

3


Совет профилактики правонарушений.

Встреча и беседы с детьми (состоящими на внутришкольном контроле)

1-11

Зам. директора по ВР, Социальный педагог, психолог

1 раз в четверть

4

«Сад доброты»

Классный час

1-4

Классные руководители

Ноябрь

6

«Задумайся о будущей профессии» (о получении высшего образования)

посещение образовательных учреждений Астаны

9-11

Зам. директора по ВР,

кл. руководители

Февраль

7

Экскурсии в музеи, посещение театров

Экскурсии

1-11

Классные руководители

Октябрь – март

8

Мы против террора

Лекция

1-4

Учитель НВП

Апрель

10

«Мир и радость народам Казахстана»

Классный час

1-4

Классные руководители

Май

13

Память сердца

Классный час

1-4

Классные руководители

Май


Формирование социально-нравственного воспитания девочек


Название мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1

Современные подходы к этике внешнего вида девочек

Беседа

1-11

Классные руководители, зам. директора по ВР мед. работник школы

Сентябрь

3

«Маленькая Мисс»

Конкурс

1-4

Классные руководители,

зам.директора по ВР

Октябрь

8

«8-марта»

Поздравления, конкурсы для девочек

1-11

Классные руководители,

зам.директора по ВР

Март


Правовое воспитание

Мероприятия

Форма проведения

Класс

Ответственные

Срок проведения

1

«Равенство людей в своих правах»


Беседа


1-4


Классные руководители,

зам. директора по ВР

Ноябрь

2

«Турнир знатоков права»


Классный час


5-6


Классные руководители,

зам. директора по ВР

Ноябрь

3

«Права человека в современном мире»


Круглый стол


9-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Ноябрь

4

«Итоги 1 четверти. Правила обучения и поведения в школе»

Родительские собрания

1-11

Кл. руководители

Ноябрь

5


"Права ребенка"

Круглый стол

5-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Декабрь- январь

6

Профилактические беседы с учащимися «группы риска»

Беседы

5-11

Зам. директора по ВР

соц. педагог Чуленова Л.Ж. психолог Ибраимбекова А.М. инспектор Шинабекова Г.С

Январь

7

Что значит быть патриотом

Викторина

1-7

Классные руководители


8

«Батыры земли Казахской»

Тематическая беседа

8-11

Классные руководители

Январь

9

Права и обязанности гражданина РК

Беседа

1-4

Зам. директора по ВР, инспектор

Февраль

10

Права и обязанности ребенка

Тренинг

5-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Февраль

11

Разъяснение положений Закона Республики Казахстан « О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»

Тренинг

5-7

Департамент юстиции, Управление по делам религий, ОО «Ареал», администрация школы

Март

12

«Преступление и подросток»


Классный час

8-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Март

13

Разъяснение положений Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, деткой проституции и детской порнографии

Беседа


8-11

ЧФ «Коргау», Общественный фонд «Право», администрация школы

Апрель

14

Сбор информации о предварительном трудоустройстве учащихся 9, 11 классов

Беседа

9,11

Классные руководители


Апрель

15

Закон Республики Казахстан

«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и преступности» Кодекс Республики Казахстан « Об административных правонарушениях»

Право разъяснительные беседы8-11

Управление административной полиции, школьные инспектора

Май

16

Инструктаж по антитеррористической защищенности

Лекция

5-11

Управление по борьбе с экстремизмом, инспектор

Май


Поддержка инициатив молодежиНазвание мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1.

Посещение презентаций ведущих вузов стран США, Канады, Греции, Австралии и др.

Выставки

10-11кл

Классные руководители, зам.директора по ВР

В течение года

2

Проведение бесед: «Мое свободное время»

15- ти минутки

7-9 кл

Школьные организации: «Совет старшеклассников» Жас Каран» и « Жас Улан»

Ноябрь

3

«Все краски земли»

Конкурс фотографий

5-11кл

Классные руководители, совет старшеклассников

Январь

4

Мир моими глазами

Выставка газет - коллаж

7 - 9 кл

зам. директора по ВР Жас Каран» и «Жас Улан»

Февраль

5

Шаг навстречу своей судьбе

Посещение колледжей Астаны

9-ые кл

Зам. директора по ВР, кл.руководители

Март

6

«Наркотикам объявляем войну»

Агитбригада,

выпуск стенгазет

7-8

9-10 кл

Социальный педагог «Жас Улан»

Апрель

7

«Сто дорог – одна твоя»

Классный час

11 классы

Классные руководители, зам.директора по ВР,

психолог

Апрель

8

Школа и родители

День открытых дверей

1-11

Классные руководители, зам.директора по ВР

октябрь, апрель

9

Счастье и радость в добрых делах

Посещение ветеранов ВОВ, выполнение сувениров для ветеранов

5-11 кл

Зам. директора по ВР Жас Каран» и «Жас Улан»

майЭкологическое воспитаниеНазвание мероприятия

Форма проведения

Класс

Ответственные

Время проведения

1

«Как не любить мне эту землю?»

Беседа

5-7

Классные руководители, зам.по ВР

Сентябрь

2

Будущее рождается сегодня

Видеоролики

1-4

Классные руководители, зам.по ВР

Октябрь

3

Планета заболела

Плакат

8-9

Классные руководители, зам.по ВР

Ноябрь

4

Проблема экологии окружающей среды

Буклеты

10-11

Классные руководители, зам.по ВР

Декабрь

5

Вода для жизни

Беседа

1-4

Классные руководители, зам.по ВР

Январь

6

«Живи, родник, живи»

Агитбригада

5-7

Классные руководители, зам.по ВР

Февраль

7

Чистая вода

Видеоролики

10-11

Классные руководители, зам.по ВР

Март

8

Вода – источник жизни

Газета

9

Классные руководители, зам.по ВР

Апрель

9

Знатоки природы

Интеллектуальная игра

8

Классные руководители, зам.по ВР

Май
СЫНЫП ЖЕТЕКШІЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН ЖАДНАМА
 • Балалармен өзіңіздің қарым-қатынасыңыз туралы ойлаңыз.

Балалар ұжымындағы психологиялық ахуал адамға деген қарым-қатынасқа байланысты екенін есіңізде сақтаңыз.

 • Балаларды тыңдай біліңіз.

 • Балалар арасында жанжал болуын және өзіңіздің педагогикалық дәрменсіздігіңізбен олардың пайда болуына ықпал ететіңізді есіңізден шығармаңыз.

 • Қарым-қатынас барысында қыз балалардың ерекшеліктеріне назар аударып отырыңыз. Олар өте эмоционалды, нәзік.

 • Кейбір оқушыларға деген жағымсыз қарым-қатынасыңызды жеңіп, дұрыс қарым-қатынас орнатыңыз.

 • Балалармен қарым-қатынаста эмпатия (балаға жаны ашу, аяушылық) және педагогикалық рефлексия туралы (өзіне өбъективті баға беру, өзін-өзі бақылау) ұмытпау қажет.

 • «Қиын» жасөспірімдермен жұмысты ұйымдастырғанда, олардың әрекеті табысты болуы тиіс, яғни «табыс жағдайын» жасау қажет.

 • Оқытушы ақпарат жеткізетін жай «сабақ беруші емес», шығармашыл тұлға болуын есіңізден шығармаңыз.

 • Оқушыларға жиі күлімсіреңіз. Өмірге үміттене қарай алмайтын мектеп азып, құриды, балалардың қабілеттеріне сенбейтін оқытушы оларды көбейту кестесін түсінуге үйрете алмайды.
Аз қамтылған отбасыларр/рБаланың аты-жөніТуған жылыАта-аналардың аты-жөніБалалардың саныЖұмыс орны, телефонҮй мекенжайы, телефонТолық емес отбасылар


р/рБаланың аты-жөніТуған жылыАта-аналардың

аты-жөніБалалар

дың саны


Кім тәрбиелейді


Жұмыс орны, телефонҮй мекенжайы, телефон


1

Алписова Дильназ


22.09.07

Тлеубергенова Гульбану

1

анасы

ИП ТИМАС

ресторан кассир

Пушкина 2/1-25

Көп балалы отбасыларр/рБаланың аты-жөні


Туған жылы


Ата-аналардың аты-жөні


Балалардың саныЖұмыс орны, телефонҮй мекенжайы, телефон


1

Айту Ақдидар

14.11.07

Қуанышбаев Ержан Айтуұлы

Қамбарова Айман

4

Түрік академ

Корректор

87012280404

Жубанова 27-184

535519

2

Хандилова Аружан

18.05.07.

Жорабеков Ергали

Жорабекова Айнур

4

ИП «Хосаев А М»

д/х87022598744

Жубанова 4/43 931-819

3

Дуанбек Аяулым

13.10.07

Қантарбаев Боранбай

Қантарбаева Айнагул

4

ИП «Оспанов»водитель

д/х 87078422928

3 пер Радищева7Қамқорлыққа алынған балалар


р/р


Баланың аты-жөні


Туған жылы


Қамқоршының аты-жөні, балаға кім болады


Жұмыс орны


Үй мекенжайы


Қамқорлық

қа алу себептері


131 « В » сыныптың мінездемесі


2 «Б» сыныбының ата-аналар комитеті
Ата-аналардың аты, жөні

Жұмыс орны

Мекенжайы, телефоны

1

Кусаинова Нұрсұлу Тулегеновна

Жк Кусаинов

Кравцова 7-1-70 87051003288

2

Жамалбекова Ляззат Сауранбековна

Жұмыссыз

Ташенов 17-1-5

3

Мәдібекова Гүлзат Есенгелдіқызы

ТОО Евролюкс Астана-кассир

Аблайхан 49-3-85

87021790466

4

Нуржанова Нұржамал Бекполатовна

Жұмыссыз

Жубанова 27-26

5

Мусабекова Гаухар Өсербайқызы

Жұмыссыз

Анарская 34-32

87013004424
Тәрбиелік жоспар

Қожақова Ж.С. 2 «Б» сынып жетекшісі

Ерекше назар аударуды қажет ететін оқушылар№ р/р

Оқушының аты-жөні


Туған мерзімі


Себебі


Үй мекенжайы


1

Хандилова Аружан

18.05.2007

Инвалид сахар деоб

Жубанова 1/187Ерекше назар аударуды қажет ететін оқушылармен жұмыс
Жұмыстың мазмұны


Жауапты


12345

Ата-аналармен жұмыс

 • Бірігіп өткізілетін демалыс кештері, жаңажылдық мерекелер, ата-аналар жиналыстары

 • Тақырыптық сынып сағаттары

 • Ата-аналар комитетінің тұрмысы нашар отбасылармен жұмыс, әлеуметтік қорғалмаған оқушыларға көмек көрсету

 • Кабинеттің материалдық-техникалық жабдықталуына ата-аналардың көмегі

 • Оқу-тәрбие жұмысындағы ата-аналардың көмегі

 • Оқушылардың тұрмыс жағдайымен ата-аналар комитетімен бірігіп танысу

 • Біріккен туристік сапарды ұйымдастыруАта-аналар жиналыстарының тақырыптары

Айы


Жиналыстың тақырыбы


Өткізу формасы


қыркүйек

қазанқараша
желтоқсан


қаңтар


ақпан


наурыз
сәуір
мамыр


1 « В » сынып оқушыларының ата-аналары жиналысының

2014 жылғы _______________

___ хаттамасы

(Сынып жетекшісі ______________________________)Қатысқандар:____Жиналыстың күн тәртібі:


1.


2.


3.


4.1 мәселе. Сөз сөйлеген: ___________________

Сөз сөйлеудің қысқа мазмұны:


2 мәселе. Сөз сөйлеген: _______________________________

Сөз сөйлеудің қысқа мазмұны:3 мәселе. Сөз сөйлеген: _______________________________

Сөз сөйлеудің қысқа мазмұны:4 мәселе. Сөз сөйлеген: _______________________________

Сөз сөйлеудің қысқа мазмұны:


Жиналыстың қаулысы:


1.


2


3.


4.

Жиналыстың төрағасы (аты-жөні) ____________ _______________

Жиналыстың хатшысы (аты-жөні) ____________ _______________

Оқушылар туралы жалпы мәліметтер

Мақсаты: оқушы тұлғасының өзін-өзі дамыту және өзін-өзі іске асыруына, қоғамда сәтті әлеуметтенуіне жағдай жасау.

Мақсаттары:

 • сынып ұжымын құрастырып, дамыту;

 • тұлғаның дамуына, әрбір оқушының өзін-өзі танытуына, оның қабілеттерін ашып, жеке ерекшеліктерінің сақталуына жайлы психологиялық-педагогикалық жағдайларды жасау;

 • салауатты өмір салтын қалыптастыру;

 • сынып ұжымын тәрбиелейтін іс-әрекеттің әртүрлі формалар арқылы қарым-қатынас жүйесін ұйымдастыру;

 • оқушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау;

 • сыныпта оқушылармен жүйелі жұмысты ұйымдастыру;

 • оқушылар арасындағы, оқушылар мен педагог қызметкерлері арасындағы қарым-қатынасты ізгілендіру.

Қыркүйек

Патриоттық сана-сезімін қалыптастыру


Рухани-адамгершілік тәрбиесі 


Ұлтаралық шыдамдылық және қоғамдық келісімді тәрбиелеу


Құқықтық тәрбие


Салауатты өмір салтын қалыптастыру және дене шынықтыру


Қыздардың әлеуметтік-адамгершілік тәрбиесін қалыптастырук

Жастардың бастамасын қолдау


Отбасылық тәрбие


Экологиялық тәрбие


1


2


3


4Воспитательный план работы гимназии №5 на 2014-2015уч.г.

Формирование патриотического сознания


Название мероприятия

Форма проведения

Класс

Ответственные

Время проведения

1

Главный закон страны, празднование «Первого звонка» проведение классных часов.

Торжественная линейка

1-11


Зам.по ВР Классные руководители,

Сентября

2

Казахстанский путь- 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее;

20-летие Конституции Республики Казахстан

Классный час

1-11

Классные руководители, зам.по ВР

Сентябрь

3

Қазахстан халқы тілдерінің XVқалалық фестивалініңсалтанатты жабылуы

Фестиваль

1-11

Классные руководители, зам.по ВР МО казахского языка

Сентябрь

4

20-летие Ассамблеи народа Казахстана

«Язык- живая душа народа»

Классный час ко дню языков


1-11

Руководители МО казахского, русского, иностранных языков

Сентябрь - октябрь

7

День национальной валюты

1-4


Классные руководители

Ноябрь

9

День первого Президента

Классный час

1 - 11

зам. по ВР Классные руководители

Ноябрь

13

Я – гражданин Казахстана

Классный час

1-11

зам.по ВР Классные руководители

Январь

18

Память сердца

Устный журнал

1-4


Классные руководители

Май

20

А ну ка мальчики!

Викторина-игра

1-4

Классные руководители

Май


Семейное воспитание

Название мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1

«Семья – начало воспитания»

Классный час

1-4

Классные руководители

Сентябрь

4

Семья и семейные ценности

Тренинг


Классные руководители

Октябрь

5

Фестиваль семейного творчества

Фестиваль

1-11

Классные руководители, зам. директора по ВР

Март

6

«Низкий поклон нашим мамам»

Выставка

2-3

Классные руководители, зам. директора по ВР МО нач. звена

Март

8

Школа и родители

День открытых дверей

1-11

Классные руководители, зам.директора по ВР

Октябрь, апрель

9

«Итоги 3 четверти. Семейные ценности, традиции в воспитании детей. Занятость детей на летний период»

Родительские собрания

1-11

Классные руководители

Апрель


Духовно-нравственное воспитание


Название мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1

«Мир без ядерного оружия»


Рисунки на асфальте,1-2


Классные руководители,

зам. директора по ВР

Сентябрь

2

Экскурсии в музеи, культурные центры, выставки.

Экскурсии

1-11

Классные руководители

Сентябрь

3

Мой учитель

Концертная программа

1-11

Классные руководители, зам. директора по ВР

Октябрь

4

День пожилого человека

Изготовление поздравительных открыток1-4

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Октябрь

5

Дорогой доброты и толерантности

Беседа

1-7

Классные руководители

Октябрь

7

День пожилого человека

Изготовление поздравительных открыток1-4

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Октябрь

8

«Маленькая Мисс»


Конкурс

1-4

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Ноябрь

12

«Елка-шоу», «Снего-лего»


Конкурс новогодней игрушки и снежных фигур

1-6

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Декабрь

14

«Мисс Снегурочка»


Конкурс

1-4

Зам. директора по ВР, Классные руководители

Декабрь

17

«Итоги 2 четверти. Формирование лучших человеческих качеств у детей»

Родительские собрания

1-11

Классные руководители

Январь

18

«Вода-источник жизни»

Классный час,

Просмотр документ фильма

1-7


Классные руководители,

зам. директора по ВР библиотекарь

Январь

19

Здоровье и безопасность детей в мире. Интернет

Лекция

1-4

Классные руководители,

учителя информатики

Февраль

22

«Шаттык». Конкурс художественной самодеятельности.

Смотр

1-11

Зам. директора по ВР, художественные руководители

Февраль

23

Конкурс фотографии «Моя мама»

Конкурс

1-7

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Февраль

25

«Праздник весны» 8 марта

Программа

1-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Март

27

«Наурыз шашу»

Мероприятия, конкурсы

1-11

Классные руководители,

зам.директора по ВР

Март

28

«Дружба начинается с улыбки»

Классный час

1-7

Классные руководители

Апрель

31

Все работы хороши

Телевизионная игра

1-4

Классные руководители, зам. директора по ВР

Апрель

34

«Мир и радость народам Казахстана»

Классный час

1-4

Классные руководители

Май

36

Память сердца

Классный час

1-4

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Май

38

«Этот День Победы»

Праздничный концерт

1-11

Классные руководители,

зам.директора по ВР

Май

39

«А ну ка, мальчики!»

Мероприятия, посвященные Дню Победы

1-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Май

40

Служу Республике Казахстан!

Классный час

1-4

Классные руководители

Май

41

«Бал цветов к последнему звонку»

Классный час

1-4

Классные руководители

Май


Формирование здорового образа жизни и физическое воспитание


Название мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1

«Наши классные обязанности»

Организация дежурств, распределение поручений

1-11

Актив класса

В течение года

5

«Вода-источник жизни»

Классный час,

Просмотр документ фильма

1-7

8-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР библиотекарь

Январь

6

Здоровье и безопасность детей в мире Интернет

Лекция

1-4

Классные руководители,

учителя информатики

Февраль

9

«Витамины – твои друзья»

Классный час

1-7

Классные руководители, мед. работник школы

Февраль

11

«Шешем, Әкем және мен спорттық отбасы»

Семейная эстафета

1-4

Зам.директора по ВР,

МО физкультуры

Март

12

«Кто курит табак, тот сам себе враг»

Фотоколлаж -круглый стол

1-7

Классные руководители,

мед. работник школы

Апрель

14

День здоровья

Физкультурный праздник

1-11

Классные руководители Зам.директора по ВР,

МО физкультуры

Май

15

Праздник Последнего звонка.

Торжественная линейка

1-11

Зам. директора по ВР

Май


Воспитание межэтнической толерантности и общественного согласияНазвание мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1

Патриотическое воспитание: государственный язык, символика РК, традиционные мероприятия школы

Заседание МО классных руководителей

1-11

Зам. директора по ВР

Август

3


Совет профилактики правонарушений.

Встреча и беседы с детьми (состоящими на внутришкольном контроле)

1-11

Зам. директора по ВР, Социальный педагог, психолог

1 раз в четверть

4

«Сад доброты»

Классный час

1-4

Классные руководители

Ноябрь

6

«Задумайся о будущей профессии» (о получении высшего образования)

посещение образовательных учреждений Астаны

9-11

Зам. директора по ВР,

кл. руководители

Февраль

7

Экскурсии в музеи, посещение театров

Экскурсии

1-11

Классные руководители

Октябрь – март

8

Мы против террора

Лекция

1-4

Учитель НВП

Апрель

10

«Мир и радость народам Казахстана»

Классный час

1-4

Классные руководители

Май

13

Память сердца

Классный час

1-4

Классные руководители

Май


Формирование социально-нравственного воспитания девочек


Название мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1

Современные подходы к этике внешнего вида девочек

Беседа

1-11

Классные руководители, зам. директора по ВР мед. работник школы

Сентябрь

3

«Маленькая Мисс»

Конкурс

1-4

Классные руководители,

зам.директора по ВР

Октябрь

8

«8-марта»

Поздравления, конкурсы для девочек

1-11

Классные руководители,

зам.директора по ВР

Март


Правовое воспитание

Мероприятия

Форма проведения

Класс

Ответственные

Срок проведения

1

«Равенство людей в своих правах»


Беседа


1-4


Классные руководители,

зам. директора по ВР

Ноябрь

2

«Турнир знатоков права»


Классный час


5-6


Классные руководители,

зам. директора по ВР

Ноябрь

3

«Права человека в современном мире»


Круглый стол


9-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Ноябрь

4

«Итоги 1 четверти. Правила обучения и поведения в школе»

Родительские собрания

1-11

Кл. руководители

Ноябрь

5


"Права ребенка"

Круглый стол

5-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Декабрь- январь

6

Профилактические беседы с учащимися «группы риска»

Беседы

5-11

Зам. директора по ВР

соц. педагог Чуленова Л.Ж. психолог Ибраимбекова А.М. инспектор Шинабекова Г.С

Январь

7

Что значит быть патриотом

Викторина

1-7

Классные руководители


8

«Батыры земли Казахской»

Тематическая беседа

8-11

Классные руководители

Январь

9

Права и обязанности гражданина РК

Беседа

1-4

Зам. директора по ВР, инспектор

Февраль

10

Права и обязанности ребенка

Тренинг

5-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Февраль

11

Разъяснение положений Закона Республики Казахстан « О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»

Тренинг

5-7

Департамент юстиции, Управление по делам религий, ОО «Ареал», администрация школы

Март

12

«Преступление и подросток»


Классный час

8-11

Классные руководители,

зам. директора по ВР

Март

13

Разъяснение положений Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, деткой проституции и детской порнографии

Беседа


8-11

ЧФ «Коргау», Общественный фонд «Право», администрация школы

Апрель

14

Сбор информации о предварительном трудоустройстве учащихся 9, 11 классов

Беседа

9,11

Классные руководители


Апрель

15

Закон Республики Казахстан

«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и преступности» Кодекс Республики Казахстан « Об административных правонарушениях»

Право разъяснительные беседы8-11

Управление административной полиции, школьные инспектора

Май

16

Инструктаж по антитеррористической защищенности

Лекция

5-11

Управление по борьбе с экстремизмом, инспектор

Май


Поддержка инициатив молодежиНазвание мероприятия

Форма

Класс

Ответственные

Время проведения

1.

Посещение презентаций ведущих вузов стран США, Канады, Греции, Австралии и др.

Выставки

10-11кл

Классные руководители, зам.директора по ВР

В течение года

2

Проведение бесед: «Мое свободное время»

15- ти минутки

7-9 кл

Школьные организации: «Совет старшеклассников» Жас Каран» и « Жас Улан»

Ноябрь

3

«Все краски земли»

Конкурс фотографий

5-11кл

Классные руководители, совет старшеклассников

Январь

4

Мир моими глазами

Выставка газет - коллаж

7 - 9 кл

зам. директора по ВР Жас Каран» и «Жас Улан»

Февраль

5

Шаг навстречу своей судьбе

Посещение колледжей Астаны

9-ые кл

Зам. директора по ВР, кл.руководители

Март

6

«Наркотикам объявляем войну»

Агитбригада,

выпуск стенгазет

7-8

9-10 кл

Социальный педагог «Жас Улан»

Апрель

7

«Сто дорог – одна твоя»

Классный час

11 классы

Классные руководители, зам.директора по ВР,

психолог

Апрель

8

Школа и родители

День открытых дверей

1-11

Классные руководители, зам.директора по ВР

октябрь, апрель

9

Счастье и радость в добрых делах

Посещение ветеранов ВОВ, выполнение сувениров для ветеранов

5-11 кл

Зам. директора по ВР Жас Каран» и «Жас Улан»

майЭкологическое воспитаниеНазвание мероприятия

Форма проведения

Класс

Ответственные

Время проведения

1

«Как не любить мне эту землю?»

Беседа

5-7

Классные руководители, зам.по ВР

Сентябрь

2

Будущее рождается сегодня

Видеоролики

1-4

Классные руководители, зам.по ВР

Октябрь

3

Планета заболела

Плакат

8-9

Классные руководители, зам.по ВР

Ноябрь

4

Проблема экологии окружающей среды

Буклеты

10-11

Классные руководители, зам.по ВР

Декабрь

5

Вода для жизни

Беседа

1-4

Классные руководители, зам.по ВР

Январь

6

«Живи, родник, живи»

Агитбригада

5-7

Классные руководители, зам.по ВР

Февраль

7

Чистая вода

Видеоролики

10-11

Классные руководители, зам.по ВР

Март

8

Вода – источник жизни

Газета

9

Классные руководители, зам.по ВР

Апрель

9

Знатоки природы

Интеллектуальная игра

8

Классные руководители, зам.по ВР

Май

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?

Автор: Ашенова Галия Акилбеккызы

Дата: 24.11.2014

Номер свидетельства: 134784

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства