kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама Та?ырыбы: ?лтты? педагогикалы? элементтерін бастауыш сынып о?ушыларын о?ытуда ?олдану

Нажмите, чтобы узнать подробности

Еліміз егемендік ал?аннан бері жас ?рпа? т?рбиесіні? темір?азы?ы

?аза?станды? сегіз ?ырлы азамат ?сіріп т?рбиелеу. Б?л дегеніміз : е?бек

с?йгіш, бауырмал, батыр, ?нерлі де ?негелі, шыншыл да ?діл, адал азаматты заманымыз?а сай біліммен ?аруландырып толы? ?анды азамат етіп т?рбиелеу дегенді білдіреді. Осындай ал?а ?ой?ан ?лкен ма?саттарымыз?а жетуде жан-жа?ты ?ылым, тарих жетістіктерін ке?інен о?у- тірбие ж?мысында толы?ымен пайдалану.

  ?лтты? педагогика жас баланы т?рбиелеуде, оны білім сусынымен ?андыруда таптырмас асыл ?азына болып табылады.

    ?лтты? педагогика б?гінде ?ылыми зерттеулерді? тек объектісі ?ана емес, сонымен ?атар ол педагогикалы? теорияларды?, ?сіресе отбасында?ы т?рбиені? дамуына ?лкен ?сер ететін ынтымасты? педагогиканы? ірге тасы болып табылады.

Сонды?тан да ?лтты? педагогиканы? б?гінгі к?нде практикалы? та, ?ылыми теориялы? та м?нділігі зор екені даусыз.

   ?ай ?ылымны? болмасын, т?ра?ты  ?ылыми терминдері болатыны сия?ты, ?аза? ?лтты? педагогикасыны?  да белгілі терминдері бар. Олар?а жалпы ал?анда, мыналар жатады: ш?кірт, м??алім,?лгі -?неге к?рсету, а?ыл- ?сиет айту, о?ыту,т?рбиені? т?рлері: дене т?рбиесі, е?бек т?рбиесі, а?ыл- ой т?рбиесі, адамгершілік т?рбиесі, ?семдік т?рбиесі таби?атты аялау?а т?рбиелеу, ерлікке.

           2 слайд

  1. ?лтты? педагогикасыны?  ма?саты мен міндеттері: жан-жа?ты жетілген азамат т?рбиелеу.

3 слайд

  1. Мазм?ны: ?лтты?  салт- д?ст?рлер ар?ылы бала?а а?ыл-ой, адамгершілік, ?семдік, денсаулы?.

4 слайд

  1. ?дістер: ??гімелесу, ке?есу, т?сіндіру, сендіру, талап ету, ке?ес беру, ?йрету,?лгі к?рсету.

5 слайд

4.Т?рлері: Ойындар, е?бек мерекелері, ойын сайыстар.

        6 слайд

     5.  ??ралдар: Санама?, жа?ылтпаш, ?ле? -жыр, та?па?,ертегі а?ыздар, ж?мба?тар, айтыстар, ма?ал -м?телдер, шешендік с?здер.

         7 слайд

6.Н?тижесі: «Сегіз-?ырлы бір сырлы»,жаны таза, т?ні сау адам.

8 слайд

     7. Т?рбиеге себепші к?штер: Таби?ат, е?бек, т?рмыс, салт-д?ст?рлер, ?нерк?сіптер, дін, ана-тілі.

          9 слайд

    8.Т?рбие ортасы: Отбасы, ауыл-айма?, ?лт, мектеп.

         10 слайд

    9. Т?рбие объектісі: Бала

         11 слайд

    10. Халы? т?рбиешілері: ?ке -шешесі, атасы мен ?жесі,апа,а?алары

?лтты? педагогиканы? негізгі принциптеріні? бірі -т?рбиені? бірт?тасты?ы.?лтты? педагогика отбасы ?лкендерінен бастап, ауыл а?са?алдары, ?нер иелері  т?гел ?атысатын ?жымды? т?рбие ісіне негізделген.

?лтты? педагогика ?ылыми педагогиканы? ережелері мен за?дылы?тарыны? ?алыптасуына бастау б?ла? бол?ан.

?лтты? педагогиканы? ?айнар к?зі ма?ал-м?телдер.

Ма?ал-м?телдермен танысу ал?аш?ы мектеп табалдыры?ынан басталады Осы кезден жас б?лдіршіндер білім, о?у туралы ма?ал- м?телдерді? ал?аш?ы ?лгілермен танысады. Ма?ал -м?телдерді о?у, талдау барысында о?ушыны? тілі дамып, ой -?рісі ке?ейді. Б?л ж?мысты? балаларды? кітап, газет журналдары аз о?итынды?ын ескерсек, баланы? ана- тілін тере? т?сініп, ?з тілінде с?йлеу ?абілетін арттырады.  Ал ?лы Абайды? с?йлеген тілді? ?семдігімен ?рлігін сезіп, т?сінген бала ?з еліні? арда?ты ?лдары болады дегеніне сеніміміз мол.

       Ертегілерден к?ріністер, ша?ын ?ойылымдар баланы? бойында м?нерлеп о?у да?дыларын , ?зін-?зі ?стай білу ?деттерін  баланы? бойына дарытады.

      Жа?ылтпаштар – баланы? жылдам о?у ?абілетін арттыру?а к?п к?мегі тиеді. Баланы? о?у жылдамды?ын орындай алмау себептнріні?  бірі-оны? жа? с?йектеріні? б?лшы? еттеріні? нашар дамуынан деп те саналады. Ал жа?ылтпаш жаттау, оны тез, жылдам айт?ызу баланы? о?у ?ар?ынын жо?арлату?а ?з ?лесін ?осады деп ойлаймыз.  Б?л ?рине о?у сапасыны? артуына к?мегін тигізеді. ?з ж?мысымда  балалармен осындай ж?мысты ана-тілі саба?тарында к?п ?олданамын.

     Бастауыш сыныпта?ы та?ырыптар бір- бірімен ты?ыз байланыста жылдан-жыл?а баланы? ой-?рісіні? ?суіне с?йкес дамып, ке?ейтіліп отырады.

Б?ны? ?зі баланы? ал?ан біліміні? сапалы, тере? болуына к?мектеседі. Мысалы : Т?рт т?лік мал туралы та?ырып 1 сыныптан 4 сынып?а дейін ?р сынып сайын к?рделене отырылып берілгенін бай?аймыз.  Б?л о?ушыны? сол та?ырып бойынша білім сапасыны? артуына  ?сер етеді.  Осы та?ырыптарды о?у кезінде о?ушылар ?зін ?орша?ан ортамен ке?ірек танысып, ?з д?ниетанымдарын  тере?дете т?седі.

   Балалар с?йіп айтатын санама?тарды алатын болса? бала?а т?рбиелік жа?ынан да білімдік жа?ынанда аса ??нды м?ра. Санама?ты жаттай отырып бала сан ?атарын да д?рыс айту?а ?йренеді.  Бастауыш сыныптарда сандармен танысуда ?аза?ты? киелі сандары(7,3 )туралы  таныстырып ?туді ж?н к?реміз. Сандарды? ??рамын ?ткен кезде осы киелісандарды? ??рамы тез есте ?алып баланы? білім сапасын арттыра т?сетіне к?з жеткіздік.

Геометриялы? фигураларды? ішіндегі ?рт?рлі ою- ?рнектер хал?ымызды? ?семдікті к?ргендігін, с?лулы?ты ?з бойына дарыт?ан халы? екенін к?рсетеді.

       ?лтты? ойындар баланы? дене бітіміні?  дамуына ?сер ете отырып,к?ш ?айраты жа?сы дамы?ан азаматтар т?рбиелеуді к?здеген. Денсаулы? к?нінде ?ткізілетін жарыстар о?ушыларымызды ?лтты? ойын т?рлерімен таныстырып ?оймай, сол ойындарды ойнап ?з к?штерін сынасу?а м?мкіндік береді. Ойын барысында о?ушылар топпен ж?мыс жасау?а, бір- біріне к?мектесуге ?йренеді.  Мектебімізде жа?сы дамып келе жат?ан ?лтты? ойынымыз- то?ыз??мала?.  Ал то?ыз??мала? ойыны баланы? математикалы? ойлау ?абілетін дамытатынын еске алса? математика саба?тарында?ы о?ушыларды? ауызша есептей білу ?абілеттеріні?  арт?аны? к?ре аламыз.

?з Отанын с?юге оны? бай тарихымен таби?атын тану ма?сатымен сыныптармен м?ражай?а, таби?ат?а серуендеуге баруды ?з ж?мыс т?жірибемізде ?олданыста ?стаймыз.

    ?лтты? педагогика элементтерін саба?та ?олдану кезінде біз ойын т?рінде  жарыс, сайыс ретінде топпен ж?мыс т?рінде ?ткіземіз.

      Бізді? ?жымымыз ?лтты? педагогика элементтерін ?з іс- т?жірибесінде  ке?інен ?олдана отырып, балаларымыз?а саналы да сапалы білім беруге бар к?ш жігерлерін ж?мсайды.  Елімізді? жан-жа?ты жетілген азаматын т?рбиелеу ?шін ?лтты? педагогиканы? м?мкіндіктері сар?ылмас ?азына екенін ?мытпа?анымыз ж?н.

             Мен ?шін ш?кірт- жас ?лан,

             К?зімні? а?ы мен ?арасы.

             ?йретсем деймін ?рпа??а

             Саналы с?зді? сарасын.

             Т?л тілін еміп арда ?скен,

             Еліні? ойлар парасын.

             Жеткізем деймін биікке,

             ?аза?ты? ?ара баласын!

Просмотр содержимого документа
«Баяндама Та?ырыбы: ?лтты? педагогикалы? элементтерін бастауыш сынып о?ушыларын о?ытуда ?олдану »

№3 Қарабалық орта мектебі
Баяндама


Тақырыбы: Ұлттық педагогикалық элементтерін бастауыш сынып оқушыларын оқытуда қолдану

Дайындаған: Қадырбаева .Ж.Ш.
Еліміз егемендік алғаннан бері жас ұрпақ тәрбиесінің темірқазығы

қазақстандық сегіз қырлы азамат өсіріп тәрбиелеу. Бұл дегеніміз : еңбек

сүйгіш , бауырмал, батыр, өнерлі де өнегелі, шыншыл да әділ, адал азаматты заманымызға сай біліммен қаруландырып толық қанды азамат етіп тәрбиелеу дегенді білдіреді. Осындай алға қойған үлкен мақсаттарымызға жетуде жан-жақты ғылым , тарих жетістіктерін кеңінен оқу- тірбие жұмысында толығымен пайдалану.

Ұлттық педагогика жас баланы тәрбиелеуде , оны білім сусынымен қандыруда таптырмас асыл қазына болып табылады.

Ұлттық педагогика бүгінде ғылыми зерттеулердің тек объектісі ғана емес, сонымен қатар ол педагогикалық теориялардың , әсіресе отбасындағы тәрбиенің дамуына үлкен әсер ететін ынтымастық педагогиканың ірге тасы болып табылады.

Сондықтан да ұлттық педагогиканың бүгінгі күнде практикалық та, ғылыми теориялық та мәнділігі зор екені даусыз.

Қай ғылымның болмасын , тұрақты ғылыми терминдері болатыны сияқты , қазақ ұлттық педагогикасының да белгілі терминдері бар . Оларға жалпы алғанда , мыналар жатады: шәкірт, мұғалім ,үлгі -өнеге көрсету, ақыл- өсиет айту, оқыту,тәрбиенің түрлері: дене тәрбиесі, еңбек тәрбиесі , ақыл- ой тәрбиесі , адамгершілік тәрбиесі, әсемдік тәрбиесі табиғатты аялауға тәрбиелеу, ерлікке.

2 слайд

  1. Ұлттық педагогикасының мақсаты мен міндеттері: жан-жақты жетілген азамат тәрбиелеу.

3 слайд

  1. Мазмұны: Ұлттық салт- дәстүрлер арқылы балаға ақыл-ой, адамгершілік, әсемдік, денсаулық .

4 слайд

  1. Әдістер: әңгімелесу, кеңесу, түсіндіру, сендіру, талап ету, кеңес беру, үйрету,үлгі көрсету.

5 слайд

4.Түрлері: Ойындар, еңбек мерекелері, ойын сайыстар.

6 слайд

5. Құралдар: Санамақ , жаңылтпаш , өлең -жыр, тақпақ,ертегі аңыздар , жұмбақтар, айтыстар , мақал -мәтелдер, шешендік сөздер .

7 слайд

6.Нәтижесі: «Сегіз-қырлы бір сырлы» ,жаны таза, тәні сау адам.

8 слайд

7. Тәрбиеге себепші күштер: Табиғат, еңбек, тұрмыс, салт-дәстүрлер, өнеркәсіптер, дін, ана-тілі.

9 слайд

8 .Тәрбие ортасы: Отбасы, ауыл-аймақ, ұлт, мектеп.

10 слайд

9. Тәрбие объектісі: Бала

11 слайд

10 . Халық тәрбиешілері: Әке -шешесі, атасы мен әжесі,апа,ағаларыҰлттық педагогиканың негізгі принциптерінің бірі -тәрбиенің біртұтастығы.Ұлттық педагогика отбасы ұлкендерінен бастап , ауыл ақсақалдары, өнер иелері түгел қатысатын ұжымдық тәрбие ісіне негізделген .

Ұлттық педагогика ғылыми педагогиканың ережелері мен заңдылықтарының қалыптасуына бастау бұлақ болған.

Ұлттық педагогиканың қайнар көзі мақал-мәтелдер.

Мақал-мәтелдермен танысу алғашқы мектеп табалдырығынан басталады Осы кезден жас бүлдіршіндер білім, оқу туралы мақал- мәтелдердің алғашқы үлгілермен танысады. Мақал -мәтелдерді оқу , талдау барысында оқушының тілі дамып , ой -өрісі кеңейді. Бұл жұмыстың балалардың кітап, газет журналдары аз оқитындығын ескерсек, баланың ана- тілін терең түсініп , өз тілінде сөйлеу қабілетін арттырады. Ал ұлы Абайдың сөйлеген тілдің әсемдігімен әрлігін сезіп, түсінген бала өз елінің ардақты ұлдары болады дегеніне сеніміміз мол.

Ертегілерден көріністер , шағын қойылымдар баланың бойында мәнерлеп оқу дағдыларын , өзін-өзі ұстай білу әдеттерін баланың бойына дарытады.


Жаңылтпаштар – баланың жылдам оқу қабілетін арттыруға көп көмегі тиеді. Баланың оқу жылдамдығын орындай алмау себептнрінің бірі-оның жақ сүйектерінің бұлшық еттерінің нашар дамуынан деп те саналады . Ал жаңылтпаш жаттау , оны тез, жылдам айтқызу баланың оқу қарқынын жоғарлатуға өз үлесін қосады деп ойлаймыз. Бұл әрине оқу сапасының артуына көмегін тигізеді. Өз жұмысымда балалармен осындай жұмысты ана-тілі сабақтарында көп қолданамын.

Бастауыш сыныптағы тақырыптар бір- бірімен тығыз байланыста жылдан-жылға баланың ой-өрісінің өсуіне сәйкес дамып, кеңейтіліп отырады.

Бұның өзі баланың алған білімінің сапалы , терең болуына көмектеседі . Мысалы : Төрт түлік мал туралы тақырып 1 сыныптан 4 сыныпқа дейін әр сынып сайын күрделене отырылып берілгенін байқаймыз . Бұл оқушының сол тақырып бойынша білім сапасының артуына әсер етеді. Осы тақырыптарды оқу кезінде оқушылар өзін қоршаған ортамен кеңірек танысып, өз дүниетанымдарын тереңдете түседі.

Балалар сүйіп айтатын санамақтарды алатын болсақ балаға тәрбиелік жағынан да білімдік жағынанда аса құнды мұра . Санамақты жаттай отырып бала сан қатарын да дұрыс айтуға үйренеді. Бастауыш сыныптарда сандармен танысуда қазақтың киелі сандары(7,3 )туралы таныстырып өтуді жөн көреміз. Сандардың құрамын өткен кезде осы киелісандардың құрамы тез есте қалып баланың білім сапасын арттыра түсетіне көз жеткіздік.

Геометриялық фигуралардың ішіндегі әртүрлі ою- өрнектер халқымыздың әсемдікті көргендігін , сұлулықты өз бойына дарытқан халық екенін көрсетеді.

Ұлттық ойындар баланың дене бітімінің дамуына әсер ете отырып,күш қайраты жақсы дамыған азаматтар тәрбиелеуді көздеген . Денсаулық күнінде өткізілетін жарыстар оқушыларымызды ұлттық ойын түрлерімен таныстырып қоймай , сол ойындарды ойнап өз күштерін сынасуға мүмкіндік береді. Ойын барысында оқушылар топпен жұмыс жасауға , бір- біріне көмектесуге үйренеді. Мектебімізде жақсы дамып келе жатқан ұлттық ойынымыз- тоғызқұмалақ. Ал тоғызқұмалақ ойыны баланың математикалық ойлау қабілетін дамытатынын еске алсақ математика сабақтарындағы оқушылардың ауызша есептей білу қабілеттерінің артқаның көре аламыз.

Өз Отанын сүюге оның бай тарихымен табиғатын тану мақсатымен сыныптармен мұражайға , табиғатқа серуендеуге баруды өз жұмыс тәжірибемізде қолданыста ұстаймыз.

Ұлттық педагогика элементтерін сабақта қолдану кезінде біз ойын түрінде жарыс, сайыс ретінде топпен жұмыс түрінде өткіземіз.

Біздің ұжымымыз ұлттық педагогика элементтерін өз іс- тәжірибесінде кеңінен қолдана отырып , балаларымызға саналы да сапалы білім беруге бар күш жігерлерін жұмсайды. Еліміздің жан-жақты жетілген азаматын тәрбиелеу үшін ұлттық педагогиканың мүмкіндіктері сарқылмас қазына екенін ұмытпағанымыз жөн.


Мен үшін шәкірт- жас ұлан,

Көзімнің ағы мен қарасы.

Үйретсем деймін ұрпаққа

Саналы сөздің сарасын.

Төл тілін еміп арда өскен,

Елінің ойлар парасын.

Жеткізем деймін биікке ,

Қазақтың қара баласын!

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс

Автор: Кадырбаева Жумакуль Шакимовна

Дата: 10.04.2015

Номер свидетельства: 199984

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства