kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама "Бастауыш сынып о?ушыларына логикалы? есептерді? пайдасы."

Нажмите, чтобы узнать подробности

 Солт?стік ?аза?стан облысы Ма?жан Ж?мабаев ауданы №4 Булаево орта мектебіні? бастауыш сынып м??алімі

Бастауыш сынып о?ушыларына логикалы? есептерді? пайдасы

Бастауыш сынып о?ушыларына логикалы? есептерді? пайдасы

              Жалпы, ?аза? хал?ы ой?а ж?йрік ?ой. Осыны та?ы бір д?лелдейікші. Оны? ?стіне логикалы? есептерді шешкен бас?а да пайдалы. ?азіргі кезде ?ылым мен техниканы? даму де?гейі ?рбір адам?а сапалы ж?не тере? білімні?, іскерлікті? болуын ?амтиды.
О?ушыны? белсенді шы?армашылы?пен ж?мыс істеуін ж?не ке?інен ойлау?а ?абілетті болуын талап етеді. Сонды?тан да мектептегі о?у процесіні? негізгі ма?саты арнайы педогогикалы? ?дістермен ма?сатты ж?не ж?йелі т?рде о?ушыларды? интеллектік, шы?армашылы? ойлауын дамыту, ?ылыми к?з?арасы мен белсенділігін ?алыптастыру. ?р адамны? бойында?ы ту?аннан пайда бол?ан интуициясын ?рі ?арай дамыту?а ы?пал ету, о?ушыны? таби?и ?асиеттерін, математикалы? білімін тере?дету ?шін о?ытуды жоспарлы т?рде ?йымдастыру, ?з бетінше білім алу да?дыларыны? дамуына негізін салу болып табылады.
Математиканы о?ыту ар?ылы м?селені талдай білуге, на?тылау?а, ??ымдарды аны?тау?а, ой ?орытулар жасау?а, д?лелдеуге та?ы бас?а іс – ж?зінде ?адам сайын логикалы? білім беріледі.
Математиканы? ?мірмен байланысы аны?. Миды жатты?тыру ?шін адам?а математиканы ?йрену, есеп шы?ару, математиканы? б?кіл за?дарын бас?а ?ылымдарды о?ы?анда пайдаланады. Бізді? ?міріміздегені? б?рі бір – бірімен ?зара байланысты. Тіршілік ??былыстарын бір – бірінен б?ліп зерттеуге болмайды.
Математиканы? бас?а ?ылымдармен байланысын аны?тайы?. Оны? химиямен, физикамен, биологиямен, информатикамен ты?ыз байланыстылы?ына дау жо?. Ал тарихпен ше? Тарих толы?ымен даталардан ж?не о?ан с?йкес о?и?алардан т?рады. Оларды есте са?тау ?шін ойлау ?абілеті немесе о?и?аларды? логикалы? тізбегін ?ада?алай білу ?ажет.
Географиямен байланысына келсек, ?алаларды? ара ?ашы?ты?ын аны?та?анда масштаб, ?олда бар карталар есепке алынады, ?арапайым математикалы? есептеулер ар?ылы ?ажетті деректерді алу?а болады.
?дебиетпен байланысы: к?з алдымызда?ы логикалы? ойлау ?абілеті жа?сы дамы?ан адамды келтіреді. Егер ол шы?арманы? авторын аса жа?сы білмесе де, оны? ту?ан, ?лген жылын білу ар?ылы сол уа?ыт арасында бол?ан о?и?алармен логикалы? т?рде ?штастыра алады.
М?ндай логикалы? ойлауды логикалы? ж?не математикалы? есептерді? к?мегімен ж?ргізу керек.
         Логика дегеніміз – спортшы?а да, бишіге де, жазушы?а да керек. ?з аты?ды сезімі?ді логикалы? т?р?ыда жеткізе білу де ?лкен ?нер.
Ой – ?рекетті дамыту ?шін о?у материалдарына теориялы? талдау жасау?а, ?з бетінше ?орытынды?а келу айры?ша м?н беріледі. ?з бетімен, кітаппен ж?мыс жасау о?у материалдарыны? ?андай т?рлерін есте са?тау керектігін білуге, ?з бетінше білімді т?жірибеде пайдалану да?дысын арттыру?а м?мкіндік береді.
Математика п?ні е? бірінші о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын ту?ызуды талап етеді. Осы ма?сатпен ?р та?ырыпты бастамас б?рын о?ушыны? ?ызы?ушылы?ы мен белсенділігін арттыру ма?сатында немесе саба? ортасында, со?ында шы?армашылы? есеп ретінде логикалы? есептер, не болмаса тапсырмалар беріледі.
Математика саба?ында о?ушыны? ?ызы?ушылы?ын тудыру ?шін логикалы? есептерді шы?ару шы?армашылы? есеп т?рінде бастауыш сыныптан бастап беріледі.
Математиканы? сан алуан сырын сандар ?леміні? ?ызы? ??былысын, осылай ?рнектеген саба?, не саба?тан тыс ж?мыс ?ызы?ты ?рі ?тымды болады. Логикалы? тапсырмалар ?арапайымнан басталып, біртіндеп ?иындап о?ушыларды? танымды? ?ызметін белсендіруге назар аударады. Саба?та ал?ан білім да?дысы ойлау барысында ?олдану м?мкіндігі о?ушыны? зор ынтасын тудырады, білгенін тере?детіп, жа?а іс – ?имыл?а жетелейді. Белсенді емес о?ушылар жолдастарынан кейін ?алмау ?шін ал?а ?мтылады.
Логикалы? есептер бастауыш сыныптан бастап, шы?армашылы? ж?мыс ретінде, ?р та?ырыпта немесе келесі та?ырып?а дайынды? ретінде беріледі. С?зім д?лелді болуы ?шін бастауыш  сыныптар апталы?ында екінші сынып о?ушыларыны? арасында ?ткізілген логикалы? есептер сайысыны? жоспарын алайын.

Та?ырыбы: Логикалы? есептер сайысы

Ма?саты: Логикалы? есептерді шы?ара білу; шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту; ынтыма?тасты??а т?рбиелеу.
К?рнекілігі: асы?, пойыз суреті, слайд, ?нтаспа, конверттер, сірі?ке,

Ж?ргізуші: Мінеки залда тынышты?,
Естілмейді дыбыс т?к.
М?ны біз де ?оштаймыз,
Кешіккендерді тоспаймыз.
?ылымдарды? ?ылымы,
Математика ?ылымы жайында
«Логикалы? есептер» сайысын  бастаймыз!
?ош келіпсіздер, ?ымбатты ?стаздар мен о?ушылар! Математиканы? жанк?йерлері!
Б?гін біз математиканы? ?ыр-сырымен танысып, к??ілді демалып, білім к?шімізді сынау ?шін жиналды?! /ойын ма?сатымен таныстыру/
Ж?ргізуші: Жас достарым м?ны жа?сы ??айы?
Математика ?ылымы ??рметтеуге лайы?.
Д?ниедегі ??былысты? м?ніне,
Таби?атты?, ?оз?алысты? б?рін де,
М?мкін емес есептерсіз т?сіну
Есебі?із д?ние кілті ?лі де.
Ты?да?ыздар! Ты?да?ыздар! «Логикалы? есептер» пойызы Ма?жан Ж?мабаев ауданы  №4 Булаево  орта мектебі аялдамасына келіп то?тады. Пойыз жолды? бірінші желісінде, абайлап са? болы?ыздар!
Ж?ргізуші: Пойыз де келіп ?алды. Ендеше білім сапарына атта?алы т?р?ан ?атысушыларымызды орта?а ша?ырамыз.
Ойыншыларымызды сын?а алатын ?діл-?азы ал?асымен таныс болайы?.
Ж?ргізуші: «Логикалы? есептер» пойызына тегін жолдама беріледі. О?ан тек бір шарт ?ойылады. Б?л - ?р топты? с?лімдесуі. /таныстыру/
1 топ: Армысы?! Сыныптасым, ?арсыласым,
Арайлап ата берсін ?рбір та?ын.
?здері?мен сайыс?а т?сіп т?р?ан,
От болып, лапылдап т?р, ж?рек жалын.
2 топ: ?андай сына? болсада?ы беріспе,
?р?ашан да ?міткерміз же?іске.
??рметті жолаушылар! Пойыз?а отыр?ызу басталды. Асы?ы?ыздар, са? болы?ыздар!
Ж?ргізуші: Ал ендеше бізді? сапар?а аттанайы?. С?т сапар тілейміз!
1-аялдама: «Математикалы? эстафета аялдамасы»
Блиц-турнир
1-топ: 1. ?стелді? 4 б?рышы бар. Егер бір б?рышын кесіп тастаса, неше б?рыш ?алады? (5)
2. Мектеп ауласында 18 шырша ?сіп т?р. Та?ы да 4 емен ж?не 3 шырша отыр?ызылды. Мектеп ауласында барлы?ы неше шырша бар? (20)
3. Т?ртеуі 4 са?ат шахмат ойынын ойнады. ?р?айсысы ?анша са?ат шахмат ойнады? (4са?ат)
4. ?атар т?р?ан ?ш санны? ?осындысы да к?бейтіндісі де 6-?а те? Ол ?андай сан? (1,2,3)
5. Т?нгі са?ат 11-де жа?быр жауса, 48 са?аттан со? к?н шы?ады деуге бола ма? (Жо?, себебі 48 са?аттан со? ?айтадан т?н болады)

2-топ: 1. Жан?яда 3 ?л бар. ?р ?лды? 1 ?кесі бар. Жан?яда неше бала бар? (4)
2. 1 ж?мырт?аны ?айнату?а 3 минут кетсе, 5 ж?мырт?аны ?айнату?а неше минут керек? (3мин)
3. Б?лмеде 4 мысы? отыр. ?р мысы?ты? алдында 3 мысы? отыр. Б?лмеде барлы?ы неше мысы? отыр? (4)
4. Екі ая?ымен т?регеп т?р?ан адамны? салма?ы 50 кг, бір ая?ымен т?р?ан адамны? салма?ы неше кг? (50 кг)
5. Адамны? 10 ?олында неше сауса? бар? (50)
2 - аялдама: Тап?ырлар патшалы?ы
Ж?ргізуші: Сынны? да сыны бар ?ой сыналатын,
?р т?рлі білім сырын ??а алатын.
Жылдамды? керек м?нда ?рі ?ткірлік,
Сыналып ?р секундпен ж?ре алатын.

2-аялдама: «Математикалы? ж?мба? аялдамасы»
Математикалы? ж?мба? есептер.
1.Тал басында тізіліп, он жапыра? т?р еді.
Жел со?ты да ?зіліп, ?шып кетті біреуі.
Ізінше оны? ж?лынып, т?сті та?ы бесеуі.
Т?р ?лі де ілініп, жапыра?ты? нешеуі? (4)
2 Аулада 3 ?йрек,
?орада 1 ?йрек.
1 ?йрек ты?ылды,
1 ?йрек жы?ылды.
?ал?аны неше ?йрек? (2)
3.Таба?та 5 алам,
?олымда 2 алма.
?ос?анда барлы?ы,
Болады неше алма? (7)
3-аялдама: «Ханталапай» ойын  аялдамасы»

3-тапсырма: «Ханталапай» ойыны.
Талапай-ау талапай,
Табылды ойын ала?ай!
Асы?ты ал?а шашамыз,
        Талапай?а басамыз, - деп асы?ты шашып жіберемін. О?ушылар шашыл?ан асы?ты жинап алады да ?р о?ушы ?зіні? ?олында?ы асы?ын топпен ?осыла санап шы?ады. Асы?тарды? саны ая?тал?ан со?, салыстыру ж?мысын ж?ргіземіз.
4-аялдама: «Орамал тастама?» ойын  аялдамасы»
4-тапсырма: «Орамал тастама?» ойыны.
Шарты: санны? алды??ы ж?не арт?ы к?ршісін табу. Тап?ан бала келесі баланы? алдына орамал тастайды.

5-аялдама: «Кубизм» ойын  аялдамасы»

5-тапсырма: «Кубизм» ?дісін ?олдана отырып, ой ?оз?ау стратегиясын ?олданамын. Кубикті ла?тыру ар?ылы с?ра?тар?а жауап беру. 12345 сандарды ашу “БІЛІМ” деген с?з шы?ады.
С?ра?тар:
?ол не ?шін керек?
?аза?ты? т???ыш президенті кім?
Кітап не ?шін керек?
“?ызыл кітап?а” не жазылады?
Тірі таби?атты ата?

?орытынды.
Балаларды мада?тау, же?імпаздарды аны?тау.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«баяндама "Бастауыш сынып о?ушыларына логикалы? есептерді? пайдасы."»

Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданы №4 Булаево орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Бастауыш сынып оқушыларына логикалық есептердің пайдасы

Жалпы, қазақ халқы ойға жүйрік қой. Осыны тағы бір дәлелдейікші. Оның үстіне логикалық есептерді шешкен басқа да пайдалы. Қазіргі кезде ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір адамға сапалы және терең білімнің, іскерліктің болуын қамтиды.
Оқушының белсенді шығармашылықпен жұмыс істеуін және кеңінен ойлауға қабілетті болуын талап етеді. Сондықтан да мектептегі оқу процесінің негізгі мақсаты арнайы педогогикалық әдістермен мақсатты және жүйелі түрде оқушылардың интеллектік, шығармашылық ойлауын дамыту, ғылыми көзқарасы мен белсенділігін қалыптастыру. әр адамның бойындағы туғаннан пайда болған интуициясын әрі қарай дамытуға ықпал ету, оқушының табиғи қасиеттерін, математикалық білімін тереңдету үшін оқытуды жоспарлы түрде ұйымдастыру, өз бетінше білім алу дағдыларының дамуына негізін салу болып табылады.
Математиканы оқыту арқылы мәселені талдай білуге, нақтылауға, ұғымдарды анықтауға, ой қорытулар жасауға, дәлелдеуге тағы басқа іс – жүзінде қадам сайын логикалық білім беріледі.
Математиканың өмірмен байланысы анық. Миды жаттықтыру үшін адамға математиканы үйрену, есеп шығару, математиканың бүкіл заңдарын басқа ғылымдарды оқығанда пайдаланады. Біздің өміріміздегенің бәрі бір – бірімен өзара байланысты. Тіршілік құбылыстарын бір – бірінен бөліп зерттеуге болмайды.
Математиканың басқа ғылымдармен байланысын анықтайық. Оның химиямен, физикамен, биологиямен, информатикамен тығыз байланыстылығына дау жоқ. Ал тарихпен ше? Тарих толығымен даталардан және оған сәйкес оқиғалардан тұрады. Оларды есте сақтау үшін ойлау қабілеті немесе оқиғалардың логикалық тізбегін қадағалай білу қажет.
Географиямен байланысына келсек, қалалардың ара қашықтығын анықтағанда масштаб, қолда бар карталар есепке алынады, қарапайым математикалық есептеулер арқылы қажетті деректерді алуға болады.
Әдебиетпен байланысы: көз алдымыздағы логикалық ойлау қабілеті жақсы дамыған адамды келтіреді. Егер ол шығарманың авторын аса жақсы білмесе де, оның туған, өлген жылын білу арқылы сол уақыт арасында болған оқиғалармен логикалық түрде ұштастыра алады.
Мұндай логикалық ойлауды логикалық және математикалық есептердің көмегімен жүргізу керек.
Логика дегеніміз – спортшыға да, бишіге де, жазушыға да керек. Өз атыңды сезіміңді логикалық тұрғыда жеткізе білу де үлкен өнер.
Ой – әрекетті дамыту үшін оқу материалдарына теориялық талдау жасауға, өз бетінше қорытындыға келу айрықша мән беріледі. Өз бетімен, кітаппен жұмыс жасау оқу материалдарының қандай түрлерін есте сақтау керектігін білуге, өз бетінше білімді тәжірибеде пайдалану дағдысын арттыруға мүмкіндік береді.
Математика пәні ең бірінші оқушылардың қызығушылығын туғызуды талап етеді. Осы мақсатпен әр тақырыпты бастамас бұрын оқушының қызығушылығы мен белсенділігін арттыру мақсатында немесе сабақ ортасында, соңында шығармашылық есеп ретінде логикалық есептер, не болмаса тапсырмалар беріледі.
Математика сабағында оқушының қызығушылығын тудыру үшін логикалық есептерді шығару шығармашылық есеп түрінде бастауыш сыныптан бастап беріледі.
Математиканың сан алуан сырын сандар әлемінің қызық құбылысын, осылай өрнектеген сабақ, не сабақтан тыс жұмыс қызықты әрі ұтымды болады. Логикалық тапсырмалар қарапайымнан басталып, біртіндеп қиындап оқушылардың танымдық қызметін белсендіруге назар аударады. Сабақта алған білім дағдысы ойлау барысында қолдану мүмкіндігі оқушының зор ынтасын тудырады, білгенін тереңдетіп, жаңа іс – қимылға жетелейді. Белсенді емес оқушылар жолдастарынан кейін қалмау үшін алға ұмтылады.
Логикалық есептер бастауыш сыныптан бастап, шығармашылық жұмыс ретінде, әр тақырыпта немесе келесі тақырыпқа дайындық ретінде беріледі. Сөзім дәлелді болуы үшін бастауыш сыныптар апталығында екінші сынып оқушыларының арасында өткізілген логикалық есептер сайысының жоспарын алайын.

Тақырыбы: Логикалық есептер сайысы

Мақсаты: Логикалық есептерді шығара білу; шығармашылық қабілеттерін дамыту; ынтымақтастыққа тәрбиелеу.
Көрнекілігі: асық, пойыз суреті, слайд, үнтаспа, конверттер, сіріңке,

Жүргізуші: Мінеки залда тыныштық,
Естілмейді дыбыс түк.
Мұны біз де қоштаймыз,
Кешіккендерді тоспаймыз.
Ғылымдардың ғылымы,
Математика ғылымы жайында
«Логикалық есептер» сайысын бастаймыз!
Қош келіпсіздер, қымбатты ұстаздар мен оқушылар! Математиканың жанкүйерлері!
Бүгін біз математиканың қыр-сырымен танысып, көңілді демалып, білім күшімізді сынау үшін жиналдық! /ойын мақсатымен таныстыру/
Жүргізуші: Жас достарым мұны жақсы ұғайық
Математика ғылымы құрметтеуге лайық.
Дүниедегі құбылыстың мәніне,
Табиғаттың, қозғалыстың бәрін де,
Мүмкін емес есептерсіз түсіну
Есебіңіз дүние кілті әлі де.
Тыңдаңыздар! Тыңдаңыздар! «Логикалық есептер» пойызы Мағжан Жұмабаев ауданы №4 Булаево орта мектебі аялдамасына келіп тоқтады. Пойыз жолдың бірінші желісінде, абайлап сақ болыңыздар!
Жүргізуші: Пойыз де келіп қалды. Ендеше білім сапарына аттағалы тұрған қатысушыларымызды ортаға шақырамыз.
Ойыншыларымызды сынға алатын әділ-қазы алқасымен таныс болайық.
Жүргізуші: «Логикалық есептер» пойызына тегін жолдама беріледі. Оған тек бір шарт қойылады. Бұл - әр топтың сәлімдесуі. /таныстыру/
1 топ: Армысың! Сыныптасым, қарсыласым,
Арайлап ата берсін әрбір таңын.
Өздеріңмен сайысқа түсіп тұрған,
От болып, лапылдап тұр, жүрек жалын.
2 топ: Қандай сынақ болсадағы беріспе,
Әрқашан да үміткерміз жеңіске.
Құрметті жолаушылар! Пойызға отырғызу басталды. Асығыңыздар, сақ болыңыздар!
Жүргізуші: Ал ендеше біздің сапарға аттанайық. Сәт сапар тілейміз!
1-аялдама: «Математикалық эстафета аялдамасы»
Блиц-турнир
1-топ: 1. Үстелдің 4 бұрышы бар. Егер бір бұрышын кесіп тастаса, неше бұрыш қалады? (5)
2. Мектеп ауласында 18 шырша өсіп тұр. Тағы да 4 емен және 3 шырша отырғызылды. Мектеп ауласында барлығы неше шырша бар? (20)
3. Төртеуі 4 сағат шахмат ойынын ойнады. Әрқайсысы қанша сағат шахмат ойнады? (4сағат)
4. Қатар тұрған үш санның қосындысы да көбейтіндісі де 6-ға тең Ол қандай сан? (1,2,3)
5. Түнгі сағат 11-де жаңбыр жауса, 48 сағаттан соң күн шығады деуге бола ма? (Жоқ, себебі 48 сағаттан соң қайтадан түн болады)

2-топ: 1. Жанұяда 3 ұл бар. Әр ұлдың 1 әкесі бар. Жанұяда неше бала бар? (4)
2. 1 жұмыртқаны қайнатуға 3 минут кетсе, 5 жұмыртқаны қайнатуға неше минут керек? (3мин)
3. Бөлмеде 4 мысық отыр. Әр мысықтың алдында 3 мысық отыр. Бөлмеде барлығы неше мысық отыр? (4)
4. Екі аяғымен түрегеп тұрған адамның салмағы 50 кг, бір аяғымен тұрған адамның салмағы неше кг? (50 кг)
5. Адамның 10 қолында неше саусақ бар? (50)
2 - аялдама: Тапқырлар патшалығы
Жүргізуші: Сынның да сыны бар ғой сыналатын,
Әр түрлі білім сырын ұға алатын.
Жылдамдық керек мұнда әрі өткірлік,
Сыналып әр секундпен жүре алатын.

2-аялдама: «Математикалық жұмбақ аялдамасы»
Математикалық жұмбақ есептер.
1.Тал басында тізіліп, он жапырақ тұр еді.
Жел соқты да үзіліп, ұшып кетті біреуі.
Ізінше оның жұлынып, түсті тағы бесеуі.
Тұр әлі де ілініп, жапырақтың нешеуі? (4)
2 Аулада 3 үйрек,
Қорада 1 үйрек.
1 үйрек тығылды,
1 үйрек жығылды.
Қалғаны неше үйрек? (2)
3.Табақта 5 алам,
Қолымда 2 алма.
Қосқанда барлығы,
Болады неше алма? (7)
3-аялдама: «Ханталапай» ойын аялдамасы»

3-тапсырма: «Ханталапай» ойыны.
Талапай-ау талапай,
Табылды ойын алақай!
Асықты алға шашамыз,
Талапайға басамыз, - деп асықты шашып жіберемін. Оқушылар шашылған асықты жинап алады да әр оқушы өзінің қолындағы асығын топпен қосыла санап шығады. Асықтардың саны аяқталған соң, салыстыру жұмысын жүргіземіз.
4-аялдама: «Орамал тастамақ» ойын аялдамасы»
4-тапсырма: «Орамал тастамақ» ойыны.
Шарты: санның алдыңғы және артқы көршісін табу. Тапқан бала келесі баланың алдына орамал тастайды.

5-аялдама: «Кубизм» ойын аялдамасы»

5-тапсырма: «Кубизм» әдісін қолдана отырып, ой қозғау стратегиясын қолданамын. Кубикті лақтыру арқылы сұрақтарға жауап беру. 12345 сандарды ашу “БІЛІМ” деген сөз шығады.
Сұрақтар:
Қол не үшін керек?
Қазақтың тұңғыш президенті кім?
Кітап не үшін керек?
“Қызыл кітапқа” не жазылады?
Тірі табиғатты ата?

Қорытынды.
Балаларды мадақтау, жеңімпаздарды анықтау.

Осы өткізілген сайыстан көріністер


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
баяндама "Бастауыш сынып о?ушыларына логикалы? есептерді? пайдасы."

Автор: Габдулина Замзагуль Берлиновна

Дата: 07.11.2015

Номер свидетельства: 249250


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства