kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ата-аналар жиналысы: Сыйласа? сыйлы боларсы?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ата-аналар жиналысы
 

Та?ырыбы: «Сыйласа? – сыйлы боласы?!»
Ма?саты: «Сыйласты?» ??ымыны? адамгершілік ??ндылы? ретіндегі м?нін ашу. 
Керекті ??ралдар:

?лестірмелі ?има ?а?аз,маркер,флипчарт,интербелсенді та?та.
?діс - т?сілдер: Пікірлесу, с?ра? - жауап, «?ызы?ты с?ра?тар», ?нтаспа?а ?арап ой ?оз?ау
Жиналыс барысы
1. ?йымдастыру кезе?і:
Ата аналарды отыр?ызу

2. Тренинг «?демі атымды айтамын».

(?р ата-ана ?зіні? атын айтып, бас ?рпінен те?еу ерекше адами ?асиеттерді бас ?рпінен с?з айтып, к?ршісі жал?астырады)

3. Топ?а б?лу.

(?има ?а?аздары «мазайка» ?дісі бойынша б?лінеді)

1топ- кішіпейіл

2топ- адамгершілік

3топ – ризашылы?

4топ – ал?ыс

4. Видеоролик «ал?ыс айту» к?рсету, с?ра?тар ?ою.

   4.1. «Ал?ыс» с?зін ?алай т?сінесіздер?

   4.2. Адам ?зіні? ризашылы?ын,ал?ысын ?андай с?здермен білдіреді?

   4.3. Сіздерге кім ?андай жа?дайда ал?ыс айтады?

   4.4. ?здері?із ?андай жа?дайда ал?ыс айтып к?рді?іздер ж?не ?алай?

5. Сыйласты?,ал?ыс туралы м?лімет беру.

 6. Топты? ж?мыс (постер ?ор?ау)

   1топ- ?лкен кісіге орын беру (видео)

   2топ – К?шеде жедел к?мек корсету (видео)

   3топ- Ата-аналарды? жа?сылы?ын т?сінбеу (видео)

   4топ- ?стаз?а к?мек,ал?ыс айту  (видео)

7. ?орытынды

М.Омаровты? «Анашым» ?нін орындау.

8. Рефлексия

«Ал?ыс» ж?шігіне ?з тілектерін жазып салу (?стаз?а,мектепке,бала?а,ата-ана?а)


 

Пара?шалар тарату
2. Кіріспе:
1. Жиналыс ма?сатын айту
Кіріспе с?з. М??алім:
?ла?атты ?стаздар, арда?ты ата - аналар! Жел бесіктен, жер бесікке дейінгі адам ?міріндегі т?рбиені? ?йыт?ысы ата - ана мен мектеп. Болаша? десек те, келешек десе де бала - ?рпа? деген ма?ынаны білдіреді.
Адамны? ?зге тіршілік иесінен айырмашылы?ы – д?ниеге перзент ?келген со?, оны? болаша?ын ойлау, адам етіп т?рбиелеу.
Бала т?рбиесі – бір отбасыны? ?ана емес, б?кіл ?о?амны? мемлекеттік абыройлы міндеті. Кезінде ?л Фараби бабамыз «?ылым емес, е? алдымен т?рбиеге к??іл б?лу керек, т?рбиесіз адам?а ?ылым баянды болмайды» - демеп пе еді. Осы?ан орай б?кіл ата - ана т?рбиеге бет б?руы керек. ?рпа? т?рбиесіне м?дделі екендігін ата - аналар іс - ж?зінде д?лелдеп отырулары тиіс. Міне осындай ынтыма? бірлігінде ?ана ойда?ыдай н?тиже берері а?и?ат.

3. ?ызы?ушылы?ын ояту.
Ата - аналар бір біріне ж?рекше сыйлау ар?ылы ысты? лебізін білдіреді.

4. Баяндама.
Жас ?рпа? бізді? ?мірімізді? тікелей жал?астырушы ?ана емес, елімізді? тірегі, мыз?ымас болаша?ы. Адамзатты? ?мірдегі е? ?ымбаттысы, к?з ?уанышы – бала. Бала – дербес т?л?а. Оны? бойында?ы таби?и ?асиеттер, адамгершілік ??ндылы?тары отбасында, мектепте, ?леуметтік ортада н?рленеді. Баланы? бас ?стазы – ата – анасы. Т?рбие ?рдісіні? бір тарауы отбасымен ж?мыс десек, отбасынан басталатын т?рбие мектеп ?мірінен жал?асын табады. ?аза?ты? отбасында ?мірге келген ?р бала ес біліп, етек жый?анша, негізінен ?ке мен ананы? т?рбиесінде болады. Б?гінгі ма?сат - ?рбір бала т?бегейлі біліммен м?дениетті? негіздерін білу ж?не оларды? жан - жа?ты дамуына ата - ана, мектеп жа?дай жасауы керек. Сонды?тан сіздерге балалары?ызды? мектептен барлы? м?мкіндіктерді пайдаланып білім алу мен т?рбие ж?мыстарына ?атыстырып ?зін - ?зі бас?аратын азамат болуына ат салысу ?ажет.

Бізде к?птеген ата - аналар баланы? кемшілігін мектептегі м??алімдерден к?реді. Отбасында м??алімдер туралы жа?сы пікір айтылса, алдымен ата - ананы? мектеп, ?стаз туралы жа?сы ниеті бала?а жа?сы ?сер етеді. Ондай балаларды? о?у?а, білімге, мектепке ??штарлы?ы артады. ?стазды, адамды сыйлауы ?згеше болады. Мектеп, ?стаз туралы бас?аша пікірде к??ілі толма?ан ойларды? жетегінде баласыны? алдында ?айбаттау с?здер с?йленетін болса, ол баланы? мектеп, м??алімге к?з?арасы ?згереді. О?у - ?лгеріміне ?сер етеді. Нем??райлы ?арап, ?лгерімі нашарлайды. Ата - ана ?з баласыны? ынтасын ?йдегі т?рбие ар?ылы ?зі жойып отыр?анын білмейді. Бала т?рбиесі отбасынан басталады. Мектепке келгеннен кейін ол мінез отбасында ?алыптас?ан т?рбие одан ?рі жал?асады. Бір т?улікті? я?ни 24 са?атты? 6 са?аты мектепте, ?ал?аны т?рбие ордасы, ?немі ата - ана болып ?ала береді. Баланы? саба??а саналы ?арап озат о?ушы болып ?суі, ол м??алім мен ата - ананы? бірігіп ?сірген жеміс а?ашы, немесе ?ш?ыр ?ша? жасаумен те? десем арты? емес. Д?рыс ?спеген жеміс а?ашы, д?рыс жеміс бермесе ?уану?а бола ма? Бір б?лшегі б?рыс жасал?ан ?ша?ты ?шыр?аннан не пайда? Ол ?зінде, ?згені де мерт етпей ме?

Сонымен ?рбір ата - ана ?з баласыны? т?рбиелі де, саналы, м?дениетті, ж?рген ортасында с?йкімді болу ?шін алдымен т?рбиені ?зінен баста?аны ж?н, я?ни о?аш ?ылы?тармен баласына ?лгі - ?неге к?рсетпеуге тырыс?аны ж?н. Жас кезінде баласына д?рыс т?рбие бере алма?ан ата - ана кейін барма?ын тістеп ?кініп ?алады. ?алай ?исайтса? солай ?седі. Оны? т?зу жолмен ж?ріп білімді де саналы азамат болып ?суі бізді?, я?ни ?рбір ата - ананы? ?олында.

5.«?ызы?ты с?ра?тар»
Таратыл?ан пара?тар?а жауап жазу
1. Бала?ызды? туыл?ан к?ні?
2. Сынып жетекшісіні? толы? аты ж?ні?
3. Бала?ызды? ая?ыны? ?лшемі?
4. Бала?ызды? парталасы кім?
5. Бала?ызды? с?йікті асы ?андай?
6. Бала?ыз ?андай т?сті жа?сы к?реді?
7. Бала?ыз бірінші сынып?а ?ай жылы барды?
8. Бала?ызды еркелеткенде ?андай с?здер пайдаланасыз?
9. Бала?ыз?а ашулан?анда аузы?ыз?а е? алдымен ?андай с?з т?седі?
10. Бала?ызды? е? жа?ын досы кім?

6. Ата - аналар?а «Сіз ?андай ата - анасыз?» тест. Олар балалармен ?арым - ?атынас барысында не??рлым жиі с?здерді белгілеу ?ажет.
- Мен са?ан ?анша рет айтамын? - Ма?ан ке?ес бере ?ойшы, айналайын! - Мен сенсіз не істер едім?! - Б?л не та?ы? - Біз б?рін бірге ойласатын достармыз ?ой? - Кімге тарт?ан б?лесі? ?зі?? - Мен сендей кезімде. - Сен мені? тірегімсі?, ?ол?анатымсы?! - Сені? жаны?да?ы ?андай достар осы? - Сен не ойлап отырсы?? - ?лым (?ызым), сен ?алай ойлайсы?, ж?ртты? баласы бала сия?ты, ал сен болса?… - А?ылдымсы? ?ой сен мені?!

Жауаптары: 7 - 8 балл - Сіз ?з бала?ызбен ж?йелі т?рде ?арым - ?атынас жасап отырмаса?ыз да, ол сізді ??рметтейді. Сізді? к?з?арасы?ыз оны? т?л?а болып ?алыптасуына к?мектеседі.
9 - 10балл - Бала?ыз сізді ??рмет еткенімен ?р?ашан ашы? с?йлесе бермейді. Оны? т?л?алы? дамуы кездейсо? жа?даяттар ы?палынан болма?. 11 - 12балл – Сізді? бала т?рбиесіне м??ияттылау бол?аны?ыз ж?н. Бала?ыз сізді ??рметтейді, біра? ол, ата - ананы? аялы ала?анына, жылы с?здеріне з?ру. 13 - 14балл - Сізді? бала т?рбиесіне байланысты ?стан?ан жолы?ыз д?рыс емес екенін ?зі?із де білесіз. Бала?ыз бен сізді? ара?ызда сенімсіздік бар - о?ан к?бірек к??іл б?луге тырысы?ыз, оны? с?здеріне ??ла? асы?ыз. М??алім: Бізді? тестіміз істі? шын жа?дайына ?атысты емеурін ?ана, сізді? ?андай ата - ана екені?ізді ?зі?ізден бас?а ешкім жа?сы білмейді.

7. М??алімні? с?зі: Барлы? ?неге жан?ядан тарайды. Халы? жан?яда?ы т?рбиеге ерекше к??іл б?лген. Оны «Тая?тау о?ай, т?рбиелеу ?иын», «Бала?ан ?сіру - балапан ?шыру емес» деген ма?ал - м?телдерден к?руі?ізге болады.
Ендеше психологиялы? - педагогикалы? т?р?ыдан берілетін т?мендегі 14 ке?еске ??ла? т?рі?із:
1. Та?ерте? (не т?сте) саба??а барарында баланы жайлап ?ана ояты?ыз. Сізді? биязы ?ні?із бен к?лкі?із - а? ?й?ысын ашуы тиіс. Кешегі бір теріс ?ылы?тарын айтып, бас?а т?кке т?рмайтын н?рсеге ж?йкесін ж??артпа?ыз. Тама?ын ішпей жатып ?рыс - керіс ?йымдастырма?ыз.
2. Егер бала?ыз саба?тан кешігетіндей болып жатса, онда «Бол да болды?!» астына алып ай?айлама?ыз. Оны ертерек оятпа?ан ?зі?із кін?лісіз.
3. Баланы саба??а (?сіресе та?ертен) аш??рса? жіберме?із;
4. «Б?зы? болма!», «?исала?дамай тыныш ж?р!», «Б?гін 2 алса? ??ртамын!» деген ескертулерді жиі айта берме?із. Керісінше, о?ан жылу сыйлап, жа?сы ба?а алып келуіне тілектестік білдірі?із;
5. Есіктен кірмей жатып, «Б?гін ?андай ба?а алды??» деп бас салып балы?ызды с?ра?ты? астына алма?ыз. Мектептен келген бала?ызды к??ілді ?арсы алы?ыз, оны? саба?тан шаршап келгенін ескері?із. Егер бала ?лденеге ренжіп келсе, бірде?ені айтпа?шы болса, «сені тындау?а уа?ытым жо?» демей, арнайы к??іл б?ліп, м??ият ты?да?ыз;
6. Бала бірде?еге ашуланып ж?рсе, ?ндеме?із. Сабасына т?скен со?, ол бол?ан жайды ?зі - а? айтады;
7. Баланы? бір ?ылы?ы ?шін м??алім сізді ша?ыртып алса, ?зара ??гімеге баланы ?атыстырма?ыз;
8. Мектептен келе сала баланы отыр?ызып ?ойып саба??а дайындалтпа?ыз. Олар да 2 - 3 са?ат ойнап, демал?ан ж?н, т?сте ?йы?тап тыны?сын. Бесін мезгілі - саба??а ?зірленуді? с?тті кезі.
9. Бір мезгілдіе барлы? саба??а ?зірленуін талап етпе?із. ?р саба??а ?зірленген кезде ?зіліс жасау д?рыс;
10. Саба??а ?зірленіп жат?ан баланы? желкесінен т?ніп т?рма?ыз. Д?рекі с?йлеме?із. Одан да к?мектесіп, бірлесіп дайындалы?ыз.
11.«Егер, сен, осы саба?ты орындамаса?!» деп басталатын т?ртіпке ша?ыру баланы? ж?йкесіне ?сер етеді. Одан да ?зі?із кірісіп, жайлап жетектеп отыры?ыз.
12. К?нде жарты са?ат еште?еге ала?дамай балалары?ызбен емін - еркін, жа?ын тартып ??гімелесіп т?ры?ыз.
13. Бала?ызды? к??іл - к?йі нашар болса, онда бірден назар аудары?ыз. Ол саба?тан зоры?уы м?мкін.
14. Егер бала?ыз айт?аны?ызды ты?дамайтын болса, онда ?стазымен, психолог маманымен, д?рігермен ке?есі?із.

6. ?орытынды б?лім:
??рметті ата - аналар ?лтымызды? ?анында?ы ізеттілік – д?рекілікке, ?айырымдылы? - ?атыгездікке, жомартты? - то?ышарлы??а, адалды? - арамды??а, парасаттылы? - пары?сызды??а ауыспасын деген ?лкен ?міт т?р.

?мірді? ?тпелі ?иын кезе?інде ?л - ?ыздарымызды? саналы т?рбие мен на?ты білім алуларына к?ш салайы?. Бала?а жауапкершілікпен ?арап, о?ыту мен адамгершілікке т?рбиелеуде отбасыны? басым р?лін мойындап, бірлесе, ынтыма?таса ?рекет етуіміз ?ажет деп б?гінгі жиналысымызды ая?та?алы отырмыз.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ата-аналар жиналысы: Сыйласа? сыйлы боларсы?»Ата-аналар жиналысы

Тақырыбы: «Сыйласаң – сыйлы боласың!»
Мақсаты: «Сыйластық» ұғымының адамгершілік құндылық ретіндегі мәнін ашу. 
Керекті құралдар:

Үлестірмелі қима қағаз,маркер,флипчарт,интербелсенді тақта.
Әдіс - тәсілдер: Пікірлесу, сұрақ - жауап, «Қызықты сұрақтар», үнтаспаға қарап ой қозғау
Жиналыс барысы
1. Ұйымдастыру кезеңі:
Ата аналарды отырғызу

2. Тренинг «Әдемі атымды айтамын».

(Әр ата-ана өзінің атын айтып, бас әрпінен теңеу ерекше адами қасиеттерді бас әрпінен сөз айтып, көршісі жалғастырады)

3. Топқа бөлу.

(қима қағаздары «мазайка» әдісі бойынша бөлінеді)

1топ- кішіпейіл

2топ- адамгершілік

3топ – ризашылық

4топ – алғыс

4. Видеоролик «алғыс айту» көрсету, сұрақтар қою.

4.1. «Алғыс» сөзін қалай түсінесіздер?

4.2. Адам өзінің ризашылығын ,алғысын қандай сөздермен білдіреді?

4.3. Сіздерге кім қандай жағдайда алғыс айтады?

4.4. Өздеріңіз қандай жағдайда алғыс айтып көрдіңіздер және қалай?

5. Сыйластық,алғыс туралы мәлімет беру.

6. Топтық жұмыс (постер қорғау)

1топ- Үлкен кісіге орын беру (видео)

2топ – Көшеде жедел көмек корсету (видео)

3топ- Ата-аналардың жақсылығын түсінбеу (видео)

4топ- ұстазға көмек,алғыс айту (видео)

7. Қорытынды

М.Омаровтың «Анашым» әнін орындау.

8. Рефлексия

«Алғыс» жәшігіне өз тілектерін жазып салу (ұстазға,мектепке,балаға,ата-анаға)Парақшалар тарату
2. Кіріспе:
1. Жиналыс мақсатын айту
Кіріспе сөз. Мұғалім:
Ұлағатты ұстаздар, ардақты ата - аналар! Жел бесіктен, жер бесікке дейінгі адам өміріндегі тәрбиенің ұйытқысы ата - ана мен мектеп. Болашақ десек те, келешек десе де бала - ұрпақ деген мағынаны білдіреді.
Адамның өзге тіршілік иесінен айырмашылығы – дүниеге перзент әкелген соң, оның болашағын ойлау, адам етіп тәрбиелеу.
Бала тәрбиесі – бір отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның мемлекеттік абыройлы міндеті. Кезінде Әл Фараби бабамыз «Ғылым емес, ең алдымен тәрбиеге көңіл бөлу керек, тәрбиесіз адамға ғылым баянды болмайды» - демеп пе еді. Осыған орай бүкіл ата - ана тәрбиеге бет бұруы керек. Ұрпақ тәрбиесіне мүдделі екендігін ата - аналар іс - жүзінде дәлелдеп отырулары тиіс. Міне осындай ынтымақ бірлігінде ғана ойдағыдай нәтиже берері ақиқат.

3. Қызығушылығын ояту.
Ата - аналар бір біріне жүрекше сыйлау арқылы ыстық лебізін білдіреді.

4. Баяндама.
Жас ұрпақ біздің өміріміздің тікелей жалғастырушы ғана емес, еліміздің тірегі, мызғымас болашағы. Адамзаттың өмірдегі ең қымбаттысы, көз қуанышы – бала. Бала – дербес тұлға. Оның бойындағы табиғи қасиеттер, адамгершілік құндылықтары отбасында, мектепте, әлеуметтік ортада нәрленеді. Баланың бас ұстазы – ата – анасы. Тәрбие үрдісінің бір тарауы отбасымен жұмыс десек, отбасынан басталатын тәрбие мектеп өмірінен жалғасын табады. Қазақтың отбасында өмірге келген әр бала ес біліп, етек жыйғанша, негізінен әке мен ананың тәрбиесінде болады. Бүгінгі мақсат - әрбір бала түбегейлі біліммен мәдениеттің негіздерін білу және олардың жан - жақты дамуына ата - ана, мектеп жағдай жасауы керек. Сондықтан сіздерге балаларыңыздың мектептен барлық мүмкіндіктерді пайдаланып білім алу мен тәрбие жұмыстарына қатыстырып өзін - өзі басқаратын азамат болуына ат салысу қажет.

Бізде көптеген ата - аналар баланың кемшілігін мектептегі мұғалімдерден көреді. Отбасында мұғалімдер туралы жақсы пікір айтылса, алдымен ата - ананың мектеп, ұстаз туралы жақсы ниеті балаға жақсы әсер етеді. Ондай балалардың оқуға, білімге, мектепке құштарлығы артады. Ұстазды, адамды сыйлауы өзгеше болады. Мектеп, ұстаз туралы басқаша пікірде көңілі толмаған ойлардың жетегінде баласының алдында ғайбаттау сөздер сөйленетін болса, ол баланың мектеп, мұғалімге көзқарасы өзгереді. Оқу - үлгеріміне әсер етеді. Немқұрайлы қарап, үлгерімі нашарлайды. Ата - ана өз баласының ынтасын үйдегі тәрбие арқылы өзі жойып отырғанын білмейді. Бала тәрбиесі отбасынан басталады. Мектепке келгеннен кейін ол мінез отбасында қалыптасқан тәрбие одан әрі жалғасады. Бір тәуліктің яғни 24 сағаттың 6 сағаты мектепте, қалғаны тәрбие ордасы, үнемі ата - ана болып қала береді. Баланың сабаққа саналы қарап озат оқушы болып өсуі, ол мұғалім мен ата - ананың бірігіп өсірген жеміс ағашы, немесе ұшқыр ұшақ жасаумен тең десем артық емес. Дұрыс өспеген жеміс ағашы, дұрыс жеміс бермесе қуануға бола ма? Бір бөлшегі бұрыс жасалған ұшақты ұшырғаннан не пайда? Ол өзінде, өзгені де мерт етпей ме?

Сонымен әрбір ата - ана өз баласының тәрбиелі де, саналы, мәдениетті, жүрген ортасында сүйкімді болу үшін алдымен тәрбиені өзінен бастағаны жөн, яғни оғаш қылықтармен баласына үлгі - өнеге көрсетпеуге тырысқаны жөн. Жас кезінде баласына дұрыс тәрбие бере алмаған ата - ана кейін бармағын тістеп өкініп қалады. Қалай қисайтсаң солай өседі. Оның түзу жолмен жүріп білімді де саналы азамат болып өсуі біздің, яғни әрбір ата - ананың қолында.

5.«Қызықты сұрақтар»
Таратылған парақтарға жауап жазу
1. Балаңыздың туылған күні?
2. Сынып жетекшісінің толық аты жөні?
3. Балаңыздың аяғының өлшемі?
4. Балаңыздың парталасы кім?
5. Балаңыздың сүйікті асы қандай?
6. Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?
7. Балаңыз бірінші сыныпқа қай жылы барды?
8. Балаңызды еркелеткенде қандай сөздер пайдаланасыз?
9. Балаңызға ашуланғанда аузыңызға ең алдымен қандай сөз түседі?
10. Балаңыздың ең жақын досы кім?

6. Ата - аналарға «Сіз қандай ата - анасыз?» тест. Олар балалармен қарым - қатынас барысында неғұрлым жиі сөздерді белгілеу қажет.
- Мен саған қанша рет айтамын? - Маған кеңес бере қойшы, айналайын! - Мен сенсіз не істер едім?! - Бұл не тағы? - Біз бәрін бірге ойласатын достармыз ғой? - Кімге тартқан бәлесің өзің? - Мен сендей кезімде.. - Сен менің тірегімсің, қолқанатымсың! - Сенің жаныңдағы қандай достар осы? - Сен не ойлап отырсың? - Ұлым (қызым), сен қалай ойлайсың, жұрттың баласы бала сияқты, ал сен болсаң… - Ақылдымсың ғой сен менің!

Жауаптары: 7 - 8 балл - Сіз өз балаңызбен жүйелі түрде қарым - қатынас жасап отырмасаңыз да, ол сізді құрметтейді. Сіздің көзқарасыңыз оның тұлға болып қалыптасуына көмектеседі.
9 - 10балл - Балаңыз сізді құрмет еткенімен әрқашан ашық сөйлесе бермейді. Оның тұлғалық дамуы кездейсоқ жағдаяттар ықпалынан болмақ. 11 - 12балл – Сіздің бала тәрбиесіне мұқияттылау болғаныңыз жөн. Балаңыз сізді құрметтейді, бірақ ол, ата - ананың аялы алақанына, жылы сөздеріне зәру. 13 - 14балл - Сіздің бала тәрбиесіне байланысты ұстанған жолыңыз дұрыс емес екенін өзіңіз де білесіз. Балаңыз бен сіздің араңызда сенімсіздік бар - оған көбірек көңіл бөлуге тырысыңыз, оның сөздеріне құлақ асыңыз. Мұғалім: Біздің тестіміз істің шын жағдайына қатысты емеурін ғана, сіздің қандай ата - ана екеніңізді өзіңізден басқа ешкім жақсы білмейді.

7. Мұғалімнің сөзі: Барлық өнеге жанұядан тарайды. Халық жанұядағы тәрбиеге ерекше көңіл бөлген. Оны «Таяқтау оңай, тәрбиелеу қиын», «Балақан өсіру - балапан ұшыру емес» деген мақал - мәтелдерден көруіңізге болады.
Ендеше психологиялық - педагогикалық тұрғыдан берілетін төмендегі 14 кеңеске құлақ түріңіз:
1. Таңертең (не түсте) сабаққа барарында баланы жайлап қана оятыңыз. Сіздің биязы үніңіз бен күлкіңіз - ақ ұйқысын ашуы тиіс. Кешегі бір теріс қылықтарын айтып, басқа түкке тұрмайтын нәрсеге жүйкесін жұқартпаңыз. Тамағын ішпей жатып ұрыс - керіс ұйымдастырмаңыз.
2. Егер балаңыз сабақтан кешігетіндей болып жатса, онда «Бол да болдың!» астына алып айғайламаңыз. Оны ертерек оятпаған өзіңіз кінәлісіз.
3. Баланы сабаққа (әсіресе таңертен) ашқұрсақ жібермеңіз;
4. «Бұзық болма!», «Қисалаңдамай тыныш жүр!», «Бүгін 2 алсаң құртамын!» деген ескертулерді жиі айта бермеңіз. Керісінше, оған жылу сыйлап, жақсы баға алып келуіне тілектестік білдіріңіз;
5. Есіктен кірмей жатып, «Бүгін қандай баға алдың?» деп бас салып балыңызды сұрақтың астына алмаңыз. Мектептен келген балаңызды көңілді қарсы алыңыз, оның сабақтан шаршап келгенін ескеріңіз. Егер бала әлденеге ренжіп келсе, бірдеңені айтпақшы болса, «сені тындауға уақытым жоқ» демей, арнайы көңіл бөліп, мұқият тыңдаңыз;
6. Бала бірдеңеге ашуланып жүрсе, үндемеңіз. Сабасына түскен соң, ол болған жайды өзі - ақ айтады;
7. Баланың бір қылығы үшін мұғалім сізді шақыртып алса, өзара әңгімеге баланы қатыстырмаңыз;
8. Мектептен келе сала баланы отырғызып қойып сабаққа дайындалтпаңыз. Олар да 2 - 3 сағат ойнап, демалған жөн, түсте ұйықтап тынықсын. Бесін мезгілі - сабаққа әзірленудің сәтті кезі.
9. Бір мезгілдіе барлық сабаққа әзірленуін талап етпеңіз. Әр сабаққа әзірленген кезде үзіліс жасау дұрыс;
10. Сабаққа әзірленіп жатқан баланың желкесінен төніп тұрмаңыз. Дөрекі сөйлемеңіз. Одан да көмектесіп, бірлесіп дайындалыңыз.
11.«Егер, сен, осы сабақты орындамасаң!» деп басталатын тәртіпке шақыру баланың жүйкесіне әсер етеді. Одан да өзіңіз кірісіп, жайлап жетектеп отырыңыз.
12. Күнде жарты сағат ештеңеге алаңдамай балаларыңызбен емін - еркін, жақын тартып әңгімелесіп тұрыңыз.
13. Балаңыздың көңіл - күйі нашар болса, онда бірден назар аударыңыз. Ол сабақтан зорығуы мүмкін.
14. Егер балаңыз айтқаныңызды тыңдамайтын болса, онда ұстазымен, психолог маманымен, дәрігермен кеңесіңіз.

6. Қорытынды бөлім:
Құрметті ата - аналар ұлтымыздың қанындағы ізеттілік – дөрекілікке, қайырымдылық - қатыгездікке, жомарттық - тоғышарлыққа, адалдық - арамдыққа, парасаттылық - парықсыздыққа ауыспасын деген үлкен үміт тұр.

Өмірдің өтпелі қиын кезеңінде ұл - қыздарымыздың саналы тәрбие мен нақты білім алуларына күш салайық. Балаға жауапкершілікпен қарап, оқыту мен адамгершілікке тәрбиелеуде отбасының басым рөлін мойындап, бірлесе, ынтымақтаса әрекет етуіміз қажет деп бүгінгі жиналысымызды аяқтағалы отырмыз.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Ата-аналар жиналысы: Сыйласа? сыйлы боларсы?

Автор: Трнабаева Арайлым Гайнуллиновна

Дата: 11.04.2016

Номер свидетельства: 317447

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства