kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? т?рбие са?аты: "?н падишасы - Ш?мші а?а"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ашы? т?рбие  са?аты:   «?н падишасы – Ш?мші а?а».

Ма?саты: ?аза?  хал?ыны? танымал сазгері Ш?мші ?алдая?овты? ?мірімен, шы?армашылы?ымен таныстыру; оны? хал?ына ?алдыр?ан мол м?расын  ?рпа??а жеткізе отырып,сазгерді,?ндерін ??рметтеуге ша?ыру.

К?рнекілігі: экранда  «?н падишасы – Ш?мші а?а» атты та?ырыпта Ш?мшіні? ?мірінен,шы?армашылыгынан суреттер к?рсету,елімізді? к?рнекті а?ын – жазушыларыны?, ?ншілеріні?  Ш?мші туралы ж?рекжарды лебіздерінен ?зінді к?рсету.

                                                               Барысы

       Топ жетекшісі: ??рметті ?стаздар мен студенттер!  Сіздер б?гін ?ыры? жыл бойы ?аза?ты? даласы мен баласын ?н ?уенімен ?лдилеген ?лы композитор Ш?мші ?алдая?ов?а арнал?ан №107 топ  студенттері  дайында?ан  «?н падишасы -Ш?мші а?а» атты ?деби-сазды кешті тамашала?алы отырсыздар.  «?аза?ты? кім екенін білгісі келген адам Ш?мші ?алдая?овты? ?ндерін ты?дасын» деген с?зді ?аза?ты? белгілі жазушысы ?абит М?сірепов айтыпты.?рине,б?л с?з тектен – текке айтылмаса керек,?йткені Ш?мші ?ндері ?лтымызды? ба?а жетпес байлы?ы,рухани ?азынасы. Ш?мші ?ндері – м??гі ескірмейтін, к?нермейтін ?ндер.    ?андай да бір ?лы істер ту?ан жерді? топыра?ынан басталса керек. Ш?мші а?амыз да ту?ан хал?ын,?скен елін,жусанды жерін а?ты? демі ?ал?анша ??лай с?йді, оларды ?зіні? ?н бесігінде тербетті,?н шы?аруда?ы ?нер жолын бар байлы?тан жо?ары ?ойды.Ту?ан жерге ??рметт пен с?йіспеншілік сезімін ?н ?уенінде ?алы?тат?ан Ш?мші а?амыз не деген ??діретті еді!    

       Елімізді? бірлігіне, тынышты?ына арнап жаз?ан Ш?мшіні? «Мені? ?аза?станым» ?нін жан ж?регі? тебіренбей ты?дау м?мкін емес.  «Б?л ?нім т?бінде елімні? ?н?ранына айналады» деген Ш?мшіні? с?зі рас?а айналып, ас?а? рухты  б?л ?н б?гінде ?аза? даласыны?  ?н?ранына  айналды.

       1 ж?ргізуші: ?аза?станны? халы? а?ыны ?селхан ?алыбекованы? «??тты болсын ел ?ала?ан ?н?ран!» ?ле?і.  О?итын  Маханов Нариман.

       1 ж?ргізуші:  ?аза?стан Республикасыны?  мемлекеттік ?н?раны «Мені? ?аза?станым». С?зі  Ж?мекен Н?жімеденов пен Н?рс?лтан Назарбаевтікі.  ?ні Ш?мші ?алдая?овтікі.  Орындайтын хор.

       2 ж?ргізуші:  Арыс  ?зеніні? Сырдария?а ??ятын жердегі ?ойнауында  «Сарык?л» деген ша?ын к?л бар.Міне,осы к?лді? жа?асында ?алдая? деген  Кісіні? ?амыс к?ркесінде 1930 жылды? 15-ші тамызында бір ?л бала д?ниеге келеді.

                                               К?рініс (Ш?мшіні? д?ниеге келуі)

        1 ж?ргізуші: Осы с?здерді? кейіннен а?и?ат?а айналып, ?німен ?р ж?ректі ?лдилеген, ?н падишасы атанып, алтын т?жіні киген сазгер Ш?мші ?алдая??лы болатынын кім білген?

        2 ж?ргізуші: Ш?мші! ?аза? хал?ыны? дарынды ?лдарыны? бірі Ш?мші ?алдая?ов туралы айту ?рі о?ай, ?рі ?иын. Ас?ар шы?ны? алыста?ан сайын биіктей беретіні секілді ?аза? даласыны? ?лы перзенті Ш?мші ?алдая?овты?  да уа?ыт ?ткен сайын да??ы ?сіп, рухы ас?а?тап барады.

          1 ж?ргізуші: ?рбір адамны? е? жа?ын,е? ?ымбат,е? асыл адамы бар. Ол – Ана.   Ана – жер бетіндегі тіршілікті? ?айнар б?ла?ы. Ана – те?десі жо? таусылмайтын жыр. Шырылдап д?ниеге келген с?ттен бастап –  а? ананы?  жылуын, ананы? ?лдиін іздей бастайсы?.             

                                        К?рініс (Ш?мшіні? анасымен ?оштасуы)

     2 ж?ргізуші: Ш?мшіні? анасына берген б?л у?десі ара?а бірнеше жылдар салып барып орындалды. Музыка?а деген ?уестігіні? ерте оянуына анасы Са?ыпжамалды? сызылта сал?ан ?ндері себепші, Ш?мшіні? анасына деген са?ыныш пен ??рметтен, ?имасты?тан ту?ан «Ана туралы жыр» ?ні барша халы?ты? с?йіп айтатын ?ніне айналды. Б?л ?н барлы? аналар?а арнал?ан ?н еді.

                                     «Ана туралы жыр» ?ні. Орындайтын Сахиев Н?рбол.

      1 ж?ргізуші: ?рбір ?нні? ?мірге келуіні? ?зіндік себептері бар. Арыс  жа?асында д?ниеге  келіп, Арысты? суына шомылып ?скен  Ш?мшіге  Арыс?а арнап бір ?н жазу к?кейінде ж?рген к?п арманны? бірі болатын. Балалы? бал к?ндеріні? ізі ?ал?ан Арыс жа?асы оны? ж?регіне жыр, к??іліне н?р, шабытына  ?анат сыйла?ан, небір ?демі ?уездер бастау ал?ан ?асиетті де ?адірлі  жер болатын.

                                  «Арыс жа?асында» ?ні.Орындайтын  Ерланов Темірхан.

      2 ж?ргізуші: Ш?мші 300-ге жуы? ?н жазды. Ш?мшіні? ?ндеріне бас?а т?гілі а?ылшынны? ?нер ?айраткері Роберт Файлер та? ?алып: «Мен ?аза?ты? ?лы  композиторымен таныс?аныма ?уаныштымын. 300-ге жа?ын ?ле? шы?ару деген – ?лы ерлік. Сізге ескерткіш орнату керек» – деген екен.  Ендеше ?сем де ?уезді ?ндерімен хал?ыны? ж?регін баурап ал?ан Ш?мшіні? та?ы бір тамаша ?нін ты?дайы?.

                       «?мір -?зен»?ні.Орындайтын топ  жетекшісі Юнусова Рая апай

       1 ж?ргізуші: Ш?мшіні? шы?армасыны? басты ерекшелігі –  оны?  шынайылы?ында Сан т?рлі та?ырыпты ?амты?ан ?ндерді? барлы?ы да ?семдікті,н?зіктікті,  с?лулы?ты, тазалы?ты жырлайды. Тамылжы?ан т?тті ?уендері жан тазалы?ына   жетелейді. Айту?а же?іл, мазм?ны тере? ?уен желілері кез – келген адамды еріксіз еліктіріп ?кетеді.

                        Келесі ты?дайтын ?ндері?із –«А? бантик».  Орындайтын Ерланов Темірхан

       2 ж?ргізуші: ?нші Ма?пал Ж?нісова ?з с?зінде былай дейді: «Орталы? концерт залында  ?ткен Ш?мші а?аны? 60 – жылды?  мерейтойында ?лы композиторды бірінші ж?не а?ыр?ы рет к?рдім. «Ба?ыт ??ша?ында», «Сен с?лу» ?ндерін орында?анымда Ш?мші а?а бата берді. Ш?мші а?аны к?зі тірісінде к?ріп, а? батасын алу – мен ?шін ?лкен ба?ыт.

       1 ж?ргізуші: Ш?мші а?а батасы біз естіп ж?рген баталар?а еш ??самайтын, ?згеше бол?ан.

                          Ш?мшіні? батасы. О?итын  ?лихожаев  Олжас.

        2 ж?ргізуші: ?асиетті Отырар топыра?ында д?ниеге келген, бірі ?н ?лемінде, енді бірі жыр ?лемінде ?атар ?ш?ан Ш?мші мен М?хтар ?нер ?лемінде де бір – біріне серіктес бола білді. Ш?мші ж?регінен шы??ан ?н  ?уендері  М?хтар ж?регінен жыр болып т?гіліп,?зара ?йлесімділік тауып жатты.

        Екеуіні? ?аламынан шы??ан «Арыс жа?асында», «А? бантик»,    «?уаныш вальсі», «Кешікпей келем деп е?»,та?ы да бас?а ?ндерін халы? ?уанышпен ?абылдап, ел арасында жылдам тарады. Осы ?ндерді? бірі  «Кешікпей келем деп е?». Б?л ?нді  Ерланов Темірхан  мен  Сахиев  Н?рболды? орындауында ты?да?ыздар.

          1 ж?ргізуші:  ?аза? ?нін  ?ыры? жыл ?н бесігінде тербеткен ?лы композитор  Ш?мші ?алдая??лы 1992 жылды? 29 а?панында келмес сапар?а аттанды. ?нс?йер ?ауым  ?шін  е? ауыр  к?н  болды.Т?рт  жылда  бір рет  айналып  келетін  б?л к?ні к?зіне жас алып , ж?регіне  ?аяу т?спеген  адам болма?ан шы?ар.  М??гілік  сапар?а  аттан?ан  «вальс  королі» атан?ан  ?лы сазгерді?  рухы  ?нге  айналып,  к?к  т?рінде  шары?тап  бара  жатты.

          2 ж?ргізуші: Ш?мшіні?  ?зі  ?лгенімен  оны?  с?лу да  сазды  ?ндері  ?лмейді. Хал?ымызды?  жан – ж?регіне жа?ын, оны?  болмысымен  ?ндес ?ндер  жас тал?амайтын,  м??гі  жасайтын  жау?ар  д?ние. Ш?мші а?аны?  ?ндері –  ?лі де  талай  ?асыр  ?аза?ты?  ке?  даласын  ?уенімен тербетер  асыл  ?ндер.

        Топ  жетекшісі: Хал?ыны?  ж?регінен  ?ндері ерекше  орын ал?ан, ?аза? хал?ыны?  ?нер  ?лемінде  ?шпес із  ?алдыр?ан сазгер  Ш?мші   ?алдая??лыны? ?ле?і  еш?ашан  ?мытылмайды .

                                                         М?хтар Шаханов «?алдая?ов ?зені»

        ??рметті  к?рермендер !  ?лы сазгер Ш?мші ?алдая?ов?а арнал?ан  ?деби – сазды кешімізді «Ана туралы жыр» ?німен ая?тайы?!

        Осымен ?деби – сазды кешіміз ая?талды, к?ріп, тамашала?андары?ыз?а рахмет!

Просмотр содержимого документа
«Ашы? т?рбие са?аты: "?н падишасы - Ш?мші а?а" »

Ашық тәрбие сағаты: «Ән падишасы – Шәмші аға».

Мақсаты: қазақ халқының танымал сазгері Шәмші Қалдаяқовтың өмірімен, шығармашылығымен таныстыру; оның халқына қалдырған мол мұрасын ұрпаққа жеткізе отырып,сазгерді,әндерін құрметтеуге шақыру.

Көрнекілігі: экранда «Ән падишасы – Шәмші аға» атты тақырыпта Шәмшінің өмірінен,шығармашылыгынан суреттер көрсету,еліміздің көрнекті ақын – жазушыларының, әншілерінің Шәмші туралы жүрекжарды лебіздерінен үзінді көрсету.

Барысы

Топ жетекшісі: Құрметті ұстаздар мен студенттер! Сіздер бүгін қырық жыл бойы қазақтың даласы мен баласын ән әуенімен әлдилеген ұлы композитор Шәмші Қалдаяқовқа арналған №107 топ студенттері дайындаған «Ән падишасы -Шәмші аға» атты әдеби-сазды кешті тамашалағалы отырсыздар. «Қазақтың кім екенін білгісі келген адам Шәмші Қалдаяқовтың әндерін тыңдасын» деген сөзді қазақтың белгілі жазушысы Ғабит Мүсірепов айтыпты.Әрине,бұл сөз тектен – текке айтылмаса керек,өйткені Шәмші әндері ұлтымыздың баға жетпес байлығы,рухани қазынасы. Шәмші әндері – мәңгі ескірмейтін, көнермейтін әндер. Қандай да бір ұлы істер туған жердің топырағынан басталса керек. Шәмші ағамыз да туған халқын,өскен елін,жусанды жерін ақтық демі қалғанша құлай сүйді, оларды өзінің ән бесігінде тербетті,ән шығарудағы өнер жолын бар байлықтан жоғары қойды.Туған жерге құрметт пен сүйіспеншілік сезімін ән әуенінде қалықтатқан Шәмші ағамыз не деген құдіретті еді!

Еліміздің бірлігіне, тыныштығына арнап жазған Шәмшінің «Менің Қазақстаным» әнін жан жүрегің тебіренбей тыңдау мүмкін емес. «Бұл әнім түбінде елімнің әнұранына айналады» деген Шәмшінің сөзі расқа айналып, асқақ рухты бұл ән бүгінде қазақ даласының әнұранына айналды.

1 жүргізуші: Қазақстанның халық ақыны Әселхан Қалыбекованың «Құтты болсын ел қалаған Әнұран!» өлеңі. Оқитын Маханов Нариман.

1 жүргізуші: Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны «Менің

Қазақстаным». Сөзі Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсүлтан Назарбаевтікі. Әні Шәмші Қалдаяқовтікі. Орындайтын хор.

2 жүргізуші: Арыс өзенінің Сырдарияға құятын жердегі қойнауында «Сарыкөл» деген шағын көл бар.Міне,осы көлдің жағасында Қалдаяқ деген Кісінің қамыс күркесінде 1930 жылдың 15-ші тамызында бір ұл бала дүниеге келеді.

Көрініс (Шәмшінің дүниеге келуі)

1 жүргізуші: Осы сөздердің кейіннен ақиқатқа айналып, әнімен әр жүректі әлдилеген, ән падишасы атанып, алтын тәжіні киген сазгер Шәмші Қалдаяқұлы болатынын кім білген?

2 жүргізуші: Шәмші! Қазақ халқының дарынды ұлдарының бірі Шәмші Қалдаяқов туралы айту әрі оңай, әрі қиын. Асқар шыңның алыстаған сайын биіктей беретіні секілді қазақ даласының ұлы перзенті Шәмші Қалдаяқовтың да уақыт өткен сайын даңқы өсіп, рухы асқақтап барады.

1 жүргізуші: Әрбір адамның ең жақын,ең қымбат,ең асыл адамы бар. Ол – Ана. Ана – жер бетіндегі тіршіліктің қайнар бұлағы. Ана – теңдесі жоқ таусылмайтын жыр.

Шырылдап дүниеге келген сәттен бастап – ақ ананың жылуын, ананың әлдиін іздей бастайсың.

Көрініс (Шәмшінің анасымен қоштасуы)

2 жүргізуші: Шәмшінің анасына берген бұл уәдесі араға бірнеше жылдар салып барып орындалды. Музыкаға деген әуестігінің ерте оянуына анасы Сақыпжамалдың сызылта салған әндері себепші, Шәмшінің анасына деген сағыныш пен құрметтен, қимастықтан туған «Ана туралы жыр» әні барша халықтың сүйіп айтатын әніне айналды. Бұл ән барлық аналарға арналған ән еді.

«Ана туралы жыр» әні. Орындайтын Сахиев Нұрбол.

1 жүргізуші: Әрбір әннің өмірге келуінің өзіндік себептері бар. Арыс жағасында дүниеге келіп, Арыстың суына шомылып өскен Шәмшіге Арысқа арнап бір ән жазу көкейінде жүрген көп арманның бірі болатын. Балалық бал күндерінің ізі қалған Арыс жағасы оның жүрегіне жыр, көңіліне нұр, шабытына қанат сыйлаған, небір әдемі әуездер бастау алған қасиетті де қадірлі жер болатын.

«Арыс жағасында» әні.Орындайтын Ерланов Темірхан.

2 жүргізуші: Шәмші 300-ге жуық ән жазды. Шәмшінің әндеріне басқа түгілі ағылшынның өнер қайраткері Роберт Файлер таң қалып: «Мен қазақтың ұлы композиторымен танысқаныма қуаныштымын. 300-ге жақын өлең шығару деген – ұлы ерлік. Сізге ескерткіш орнату керек» – деген екен. Ендеше әсем де әуезді әндерімен халқының жүрегін баурап алған Шәмшінің тағы бір тамаша әнін тыңдайық.

«Өмір -өзен»әні.Орындайтын топ жетекшісі Юнусова Рая апай

1 жүргізуші: Шәмшінің шығармасының басты ерекшелігі – оның шынайылығында Сан түрлі тақырыпты қамтыған әндердің барлығы да әсемдікті,нәзіктікті, сұлулықты, тазалықты жырлайды. Тамылжыған тәтті әуендері жан тазалығына жетелейді. Айтуға жеңіл, мазмұны терең әуен желілері кез – келген адамды еріксіз еліктіріп әкетеді.

Келесі тыңдайтын әндеріңіз –«Ақ бантик». Орындайтын Ерланов Темірхан

2 жүргізуші: Әнші Мақпал Жүнісова өз сөзінде былай дейді: «Орталық концерт залында өткен Шәмші ағаның 60 – жылдық мерейтойында ұлы композиторды бірінші және ақырғы рет көрдім. «Бақыт құшағында», «Сен сұлу» әндерін орындағанымда Шәмші аға бата берді. Шәмші ағаны көзі тірісінде көріп, ақ батасын алу – мен үшін үлкен бақыт.

1 жүргізуші: Шәмші аға батасы біз естіп жүрген баталарға еш ұқсамайтын, өзгеше болған.

Шәмшінің батасы. Оқитын Әлихожаев Олжас.

2 жүргізуші: Қасиетті Отырар топырағында дүниеге келген, бірі ән әлемінде, енді бірі жыр әлемінде қатар ұшқан Шәмші мен Мұхтар өнер әлемінде де бір – біріне серіктес бола білді. Шәмші жүрегінен шыққан ән әуендері Мұхтар жүрегінен жыр болып төгіліп,өзара үйлесімділік тауып жатты.

Екеуінің қаламынан шыққан «Арыс жағасында», «Ақ бантик», «Қуаныш вальсі», «Кешікпей келем деп ең»,тағы да басқа әндерін халық қуанышпен қабылдап, ел арасында жылдам тарады. Осы әндердің бірі «Кешікпей келем деп ең». Бұл әнді Ерланов Темірхан мен Сахиев Нұрболдың орындауында тыңдаңыздар.

1 жүргізуші: Қазақ әнін қырық жыл ән бесігінде тербеткен ұлы композитор Шәмші Қалдаяқұлы 1992 жылдың 29 ақпанында келмес сапарға аттанды. Әнсүйер қауым үшін ең ауыр күн болды.Төрт жылда бір рет айналып келетін бұл күні көзіне жас алып , жүрегіне қаяу түспеген адам болмаған шығар. Мәңгілік сапарға аттанған «вальс королі» атанған ұлы сазгердің рухы әнге айналып, көк төрінде шарықтап бара жатты.

2 жүргізуші: Шәмшінің өзі өлгенімен оның сұлу да сазды әндері өлмейді. Халқымыздың жан – жүрегіне жақын, оның болмысымен үндес әндер жас талғамайтын, мәңгі жасайтын жауһар дүние. Шәмші ағаның әндері – әлі де талай ғасыр қазақтың кең даласын әуенімен тербетер асыл әндер.

Топ жетекшісі: Халқының жүрегінен әндері ерекше орын алған, қазақ халқының өнер әлемінде өшпес із қалдырған сазгер Шәмші Қалдаяқұлының өлеңі ешқашан ұмытылмайды .

Мұхтар Шаханов «Қалдаяқов өзені»

Құрметті көрермендер ! Ұлы сазгер Шәмші Қалдаяқовқа арналған әдеби – сазды кешімізді «Ана туралы жыр» әнімен аяқтайық!

Осымен әдеби – сазды кешіміз аяқталды, көріп, тамашалағандарыңызға рахмет!

БЕКІТЕМІН:

Қызылорда политехникалық колледжі

директорының тәрбие жөніндегі орынбасары:

И.Сыздықов

Ән падишасы – Шәмші аға.

Мақсаты: қазақ халқының танымал сазгері Шәмші Қалдаяқовтың өмірімен,

шығармашылығымен таныстыру; оның халқына қалдырған мол мұрасын

ұрпаққа жеткізе отырып,сазгерді,әндерін құрметтеуге шақыру.

Көрнекілігі: экранда «Ән падишасы – Шәмші аға» атты тақырыпта Шәмшінің өмірінен,шығармашылыгынан суреттер көрсету,еліміздің көрнекті

ақын – жазушыларының,әншілерінің Шәмші туралы жүрекжарды лебіздерінен үзінді көрсету.

Барысы

Топ жетекшісі: Құрметті ұстаздар мен студенттер! Сіздер бүгін қырық жыл бойы қазақтың даласы мен баласын ән әуенімен әлдилеген ұлы композитор

Шәмші Қалдаяқовқа арналған №107 топ студенттері дайындаған

«Ән падишасы -Шәмші аға» атты әдеби-сазды кешті тамашалағалы отырсыздар. «Қазақтың кім екенін білгісі келген адам Шәмші Қалдаяқовтың әндерін тыңдасын» деген сөзді қазақтың белгілі жазушысы Ғабит Мүсірепов айтыпты.Әрине,бұл сөз тектен – текке айтылмаса керек,өйткені Шәмші әндері ұлтымыздың баға жетпес байлығы,рухани қазынасы.Шәмші әндері –

мәңгі ескірмейтін,көнермейтін әндер. Қандай да бір ұлы істер туған жердің топырағынан басталса керек.Шәмші ағамыз да туған халқын,өскен елін,жусанды жерін ақтық демі қалғанша құлай сүйді,оларды өзінің ән бесігінде тербетті,ән шығарудағы өнер жолын бар байлықтан жоғары қойды.Туған жерге құрмет пен сүйіспеншілік сезімін ән әуенінде қалықтатқан Шәмші ағамыз не деген құдіретті еді!

Еліміздің бірлігіне,тыныштығына арнап жазған Шәмшінің «Менің Қазақстаным» әнін жан жүрегің тебіренбей тыңдау мүмкін емес.

«Бұл әнім түбінде елімнің әнұранына айналады» деген Шәмшінің сөзі расқа

айналып,асқақ рухты бұл ән бүгінде қазақ даласының әнұранына айналды.

1 жүргізуші: Қазақстанның халық ақыны Әселхан Қалыбекованың «Құтты болсын ел қалаған Әнұран!» өлеңі.Оқитын Маханов Нариман.

1 жүргізуші: Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны «Менің

Қазақстаным».Сөзі Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсүлтан Назарбаевтікі.

Әні Шәмші Қалдаяқовтікі.Орындайтын хор.

2 жүргізуші: Арыс өзенінің Сырдарияға құятын жердегі қойнауында

«Сарыкөл» деген шағын көл бар.Міне,осы көлдің жағасында Қалдаяқ деген

Кісінің қамыс кұркесінде 1930 жылдың 15-ші тамызында бір ұл бала дүниеге

келеді.

Көрініс (Шәмшінің дүниеге келуі)

1 жүргізуші: Осы сөздердің кейіннен ақиқатқа айналып,әнімен әр жүректі

әлдилеген,ән падишасы атанып,алтын тәжіні киген сазгер Шәмші

Қалдаяқұлы болатынын кім білген?

2 жүргізуші: Шәмші! Қазақ халқының дарынды ұлдарының бірі Шәмші

Қалдаяқов туралы айту әрі оңай,әрі қиын.Асқар шыңның алыстаған сайын

биіктей беретіні секілді қазақ даласының ұлы перзенті Шәмші Қалдаяқовтың

да уақыт өткен сайын даңқы өсіп,рухы асқақтап барады.

1 жүргізуші: Әрбір адамның ең жақын,ең қымбат,ең асыл адамы бар.Ол-Ана.

Ана – жер бетіндегі тіршіліктің қайнар бұлағы.Ана – теңдесі жоқ таусылмай-

тын жыр.Шырылдап дүниеге келген сәттен бастап-ақ ананың жылуын,ана-

ның әлдиін іздей бастайсың.Көрініс (Шәмшінің анасымен қоштасуы)

2 жүргізуші: Шәмшінің анасына берген бұл үәдесі араға бірнеше жылдар салып барып орындалды.Музыкаға деген әуестігінің ерте оянуына анасы

Сақыпжамалдың сызылта салған әндері себепші,Шәмшінің анасына деген сағыныш пен құрметтен,қимастықтан туған «Ана туралы жыр» әні барша

халықтың сүйіп айтатын әніне айналды.Бұл ән барлық аналарға арналған ән еді.

«Ана туралы жыр» әні.Орындайтын Сахиев Нұрбол.

1 жүргізуші: Әрбір әннің өмірге келуінің өзіндік себептері бар.Арыс жаға-

сында дүниеге келіп,Арыстың суына шомылып өскен Шәмшіге Арысқа арнап бір ән жазу кокейінде жүрген көп арманның бірі болатын.Балалық бал

күндерінің ізі қалған Арыс жағасы оның жүрегіне жыр,көңіліне нұр,шабыты-

на қанат сыйлаған,небір әдемі әуездер бастау алған қасиетті де қадірлі жер

болатын.

«Арыс жағасында» әні.Орындайтын Ерланов Темірхан.

2 жүргізуші:Шәмші 300-ге жуық ән жазды.Шәмшінің әндеріне басқа түгілі

ағылшынның өнер қайраткері Роберт Файлер таң қалып: «Мен қазақтың ұлы

композиторымен танысқаныма қуаныштымын. 300-ге жақын өлең шығару

деген – ұлы ерлік.Сізге ескерткіш орнату керек» -деген екен.

Ендеше әсем де әуезді әндерімен халқының жүрегін баурап алған Шәмшінің тағы бір тамаша әнін тыңдайық.

«Өмір -өзен»әні.Орындайтын топ жетекшісі Юнусова Рая апай

1 жүргізуші: Шәмшінің шығармасының басты ерекшелігі-оның шынайылы-

ғында.Сан түрлі тақырыпты қамтыған әндердің барлығы да әсемдікті,нәзік-

тікті,сұлулықты,тазалықты жырлайды.Тамылжыған тәтті әуендері жан таза-

лығына жетелейді.Айтуға жеңіл,мазмұны терең әуен желілері кез-келген адамды еріксіз еліктіріп әкетеді.

Келесі тыңдайтын әндеріңіз –«Ақ бантик».

Орындайтын Ерланов Темірхан2 жүргізуші:Әнші Мақпал Жүнісова өз сөзінде былай дейді: «Орталық концерт залында өткен Шәмші ағаның 60-жылдық мерейтойында ұлы

композиторды бірінші және ақырғы рет көрдім. «Бақыт құшағында», «Сен сұлу» әндерін орындағанымда Шәмші аға бата берді.Шәмші ағаны көзі

тірісінде көріп,ақ батасын алу –мен үшін үлкен бақыт.

1 жүргізуші:Шәмші аға батасы біз естіп жүрген баталарға еш ұқсамайтын,

өзгеше болған.

Шәмшінің батасы.Оқитын Әлихожаев Олжас.

2 жүргізуші:Қасиетті Отырар топырағында дүниеге келген,бірі ән әлемінде,

енді бірі жыр әлемінде қатар ұшқан Шәмші мен Мұхтар өнер әлемінде де бір-

-біріне серіктес бола білді.Шәмші жүрегінен шыққан ән әуендері Мұхтар жүрегінен жыр болып төгіліп,өзара үйлесімділік тауып жатты.

Екеуінің қаламынан шыққан «Арыс жағасында», «Ақ бантик»,

«Қуаныш вальсі», «Кешікпей келем деп ең»,тағы да басқа әндерін халық қуанышпен қабылдап,ел арасында жылдам тарады.Осы әндердің бірі -«Кешікпей келем деп ең».Бұл әнді Ерланов Темірхан мен Сахиев Нұрболдың орындауында тыңдаңыздар.

1 жүргізуші: Қазақ әнін қырық жыл ән бесігінде тербеткен ұлы композитор

Шәмші Қалдаяқұлы 1992 жылдың 29 ақпанында келмес сапарға аттанды.

Әнсүйер қауым үшін ең ауыр күн болды.Төрт жылда бір рет айналып

келетін бұл күні көзіне жас алып ,жүрегіне қаяу түспеген адам болмаған шығар .Мәңгілік сапарға аттанған «вальс королі» атанған ұлы сазгердің рухы әнге айналып, көк төрінде шарықтап бара жатты.

2 жүргізуші:Шәмшінің өзі өлгенімен оның сұлу да сазды әндері өлмейді.

Халқымыздың жан-жүрегіне жақын,оның болмысымен үндес әндер жас талғамайтын ,мәңгі жасайтын жауһар дүние.Шәмші ағаның әндері-әлі де талай ғасыр қазақтың кең даласын әуенімен тербетер асыл әндер .

Топ жетекшісі:Халқының жүрегінен әндері ерекше орын алған , қазақ халқының өнер әлемінде өшпес із қалдырған сазгер Шәмші Қалдаяқұлы-ның өлеңі ешқашан ұмытылмайды .

Мұхтар Шаханов «Қалдаяқов өзені»

Құрметті көрермендер ! Ұлы сазгер Шәмші Қалдаяқовқа арналған әдеби-сазды кешімізді «Ана туралы жыр»әнімен аяқтайық!

Осымен әдеби-сазды кешіміз аяқталды,көріп,тамашалағандарыңызға рахмет!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Ашы? т?рбие са?аты: "?н падишасы - Ш?мші а?а"

Автор: Юнусова Рая Абдешовна

Дата: 09.02.2015

Номер свидетельства: 169880

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства