kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба? жоспары: "Иы? б?йымды пішу.Кірісті молайту ережелері"

Нажмите, чтобы узнать подробности

№14 саба? 10 сынып

К?ні:

Саба?ты? та?ырыбы: Иы? б?йымды пішу.Кірісті молайту ережелері

Саба?ты? ма?саты: О?ушыларды? модельдеу ж?ніндегі ал?ан біліміне, біліктілігіне ж?не ?йренген ?дет – да?дысына с?йене отырып (5-6 сынып), б?йымны? алды??ы бойын модельдеу.
Саба?тын міндеті. Кеуде б?кпесін алды??ы бойды? ?р т?рлі б?ліктеріне ауыстыруды ?йрету. Модель туралы т?сінік беру, модельдеу т?рлері туралы айту, киім тарихымен таныстыру.
Т?рбиелік м?ні. Е?бекте жолдастарына к?мек к?рсете білуге, же?іл ?нерк?сіп маманды?ына ынталы? таныту?а т?рбиелеу.
Дамыту. Модельдеу кезінде салыстыра отырып ?лшеу, та?дау ж?мыстарына жылдамды?ты дамыту.
К?рнекті ??ралдар. Модельдеуге арнал?ан ?р т?рлі ?дебиеттер, журналдар, кестелер, халат модельдері.
П?наралы? байланыстар. Тарих (киім тарихы), модель суреттері, орыс тілі (жа?а терминдер), сызу (сызуды ??растыру).
С?здік ж?мыс. «Модельдеу» (шы?армашылы?, техникалы?), «модель», «нобай», «стиль».
Саба?ты? ?дісі. Т?сіндірме-бейнелеу, практикалы? о?ыту, интеллектуалды?-талдау. Шы?армашылы? ж?мысты? ?ыз?ылы?ты ?туі ?шін ?р т?рлі ?діс-т?сілдерді ?олдану?а болады.
Саба?ты? барысы.
1. ?йымдастыру. С?лемдесу, саба??а дайынды?ты тексеру, ?атыспа?андарды белгілеу.
2. О?ушыларды? білімін тексеруге арнал?ан с?ра?тар.
А) Сендер «модельдеу» терминін ?айдан кездестірдіндер ж?не ол нені білдіреді?
Б) «Фасон» дегеніміз не? Мысалдар келтіріндер.
В) Б?йымдарды ?алай ??дейді?
С) Б?йымдарды? б?лшектерімен пішіні ж?не т?р-т?сі ?зара ?йлесуі керек пе ? Мысалдар келтіріндер.
Сонымен, модельдеу – б?л жа?а модельдерді жасауды? шы?армашылы? процесі.
3. Жа?а материалды ме?геру. Модельдеу туралы т?сінік беріледі. Омырау б?кпесін аустыруды ?йрету.
Модельдеуді? ма?саты ж?не міндеті – ?лтты? д?ст?рлерге с?йкес ?демі, ?олайлы киімдер жасау. С?н мен костюм ?р?ашанда стиль мен д?уірді бейнелейді.
Стиль – киім м?дениеті саласында?ы ма?ызды ??ым. Киімге байланысты ?ш негізгі стильді ажырату?а болады: классикалы? (келісті ?рі с?нді); спортты? (?оз?алыс?а, белсенді демалыс пен ж?мыс?а ?олайлы); романтикалы? немесе фантазиялы?.
Саба? барысында модельдеуге байланысты ?р т?рлі суреттер к?рсетіледі. ?аза?ты? ?лтты? киіміні? ?згешелігіне то?талады (т?рлі т?сті то?ыма баумен тігілген ж?не металл жіп ?осылып ??растырыл?ан ?рнек).
Костюмдер тарихи д?уірге байланысты ?згеріп отыр?ан.
Б?йым дайындалатын ?лгіні жасап шы?аруды «модельдеу» дейді. Ертеректе модельдеуді с?нм?сінге (манекенге) немесе т?л?а?а (фигуралар?а б?лшектерді шындау) ?лшеп жаса?ан. Алайда м?ндай модельдеуге мата к?п ж?мсалатынды?тан ол ?те тиімсіз болды. Оны? ?стіне адамдарды? б?ріні? т?л?алары бірдей емес, ауыт?улар бар, с?нм?сінде ол ескерілмейді. Дегенмен с?нм?сінде модельдеу ар?ылы матаны? адам денесіне, бет-бейнесіне ?онымдылы?ын, ?йлесімділігін алдына ала білуге болады.
Модельдегенде матаны? ?асиетін ескеру керек. ?йткені ?атпарлау мен к?лтелеуді? сипаты осы?ан байланысты болады. Матаны? ?и?аш к?лдене? ж?не бойлы? жіптер (долевой нити) бойымен орналасуын да осылай тексереді. Модельдеу ?неріні? с?ндік ?олданбалы ?нерді? бас?а т?рлерінен айырмашылы?ы оны? тікелей адамдармен байланыстылы?ында. Костюммен адамны? сырт?ы келбетін ?згертуге, не??рлым ?демірек етіп к?рсетуге, кемшілік т?старын жасыру?а болады. Матаны? т?р т?сімен к?зді?, шашты?, бетті? ?лпетін жа?сарту?а да болады.
Модельдеу адамдарды? тал?амын т?рбиелейді, адамны? с?лулы?ын арттырады. ?з д?уірімізді? бет-бейнесіне сай с?нді киімдер жасауымыз керек. Французды? белгілі суретші-модельері Пьер Карден «Мен с?нді к?шеден аламын да, оны кері ?айтарамын», — деген екен.
Модельдеуді? екі т?рі болады:
1) к?ркемдік (шы?армашылы?); 2) техникалы?.
К?ркемдік модельдеумен с?н ?йлеріні?, тігін фабрикалары эксперименттік лабораторияларыны? суретші-модельерлері айналысады. Олар с?н ба?ыттарын, модельді? кімге арнал?анын, оны? ?ызметін, ?андай матадан жасалатынын, ?ндеу т?рлерін, модельді? т?р т?сін та?дауды, ?са?т?йекті (фурнитураны) аксессуарларды ескере отырып, б?лшектер коллекцияларын жасайды.

Техникалы модельдеу дегеніміз – нобайлар, суреттер, фотографиялар бойынша модельдер жасау. Онымен инженер – конструкторлар ш??ылданады. Олар модельді? нобайына байланысты сызбаны? жекелеген б?лшектерін ?згертеді.
К?йлектерді? ?р т?рлі сызы?тарын модельдегенде, б?кпелерді д?рыс орналастыру керек (б?йір сызы?ына ?арай, ?олты? ойындысына, мойынды??ы, алды??ы бойды? орта сызы?ына, бел сызы?ына ?арай). Б?кпе киім моделіне сырт?ы ?демілік беруді? с?ндік т?сілі болып табылады.
4. саба?ты? практикалы? б?лігі. Кіркспе н?с?ау. Омырау букпесін ауыстыру ережесі.
а) б?кпні? жа?а орнын белгілейді. б) б?кпені кеседі.
Модельдеу омырау б?кпесін ауыстыру ?дістері к?рсетілген н?с?аулы? карта бойынша орындалады.
1. т?рлі т?сті ?а?аз?а ?лгіні ?ойып шетін айналдыра сызады.
2. н?с?а бойынша к?йлекті? алды??ы бойыны? жартысын ?ияды.
3. жа?а б?кпені орналастыратын орынды белгілейді.
4. белгіленген сызы?тар бойымен ?ияды.
5. алды??ы бойды? б?кпесін жабады.
6. омырау б?кпесін нобайсызы?ына с?йкес ауыстырады: а) б?йір; ?) ?олты? ойындысына; б) мойынды??а; в) бел сызы?ына; г) алды??ы блйды? ортасына ?арай.
Жа?а материалды пысы?тау.
1. модельдеу дегеніміз не?
2. модельдеуді? ?андай т?рлерін білесі?дер?
3. омырау б?кпесін ауыстыруды? ережелері ?андай?
4. омырау б?кпесін ауыстыру?а болатын сызы?тарды атап шы??дар.
?ортынды. Б?йым негізі сызыл?ан сызбаны ж?не ?осымша модельдеу элементтерін пайдалана отырып, ?р т?рлі б?йымдар тігуге болады: блузка, ?аза?ты? ?лтты? киімдерін, бешпент немесе камзол, лузка, нымша ж?не т. б.
Ба?а ?ою. ?йге тапсырма беру.

Просмотр содержимого документа
«Саба? жоспары: "Иы? б?йымды пішу.Кірісті молайту ережелері" »

№14 сабақ 10 сынып

Күні:

Сабақтың тақырыбы: Иық бұйымды пішу.Кірісті молайту ережелері

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың модельдеу жөніндегі алған біліміне, біліктілігіне және үйренген әдет – дағдысына сүйене отырып (5-6 сынып), бұйымның алдыңғы бойын модельдеу.
Сабақтын міндеті. Кеуде бүкпесін алдыңғы бойдың әр түрлі бөліктеріне ауыстыруды үйрету. Модель туралы түсінік беру, модельдеу түрлері туралы айту, киім тарихымен таныстыру.
Тәрбиелік мәні. Еңбекте жолдастарына көмек көрсете білуге, жеңіл өнеркәсіп мамандығына ынталық танытуға тәрбиелеу.
Дамыту. Модельдеу кезінде салыстыра отырып өлшеу, таңдау жұмыстарына жылдамдықты дамыту.
Көрнекті қүралдар. Модельдеуге арналған әр түрлі әдебиеттер, журналдар, кестелер, халат модельдері.
Пәнаралық байланыстар. Тарих (киім тарихы), модель суреттері, орыс тілі (жаңа терминдер), сызу (сызуды құрастыру).
Сөздік жүмыс. «Модельдеу» (шығармашылық, техникалық), «модель», «нобай», «стиль».
Сабақтың әдісі. Түсіндірме-бейнелеу, практикалық оқыту, интеллектуалдық-талдау. Шығармашылық жұмыстың қызғылықты өтуі үшін әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға болады.
Сабақтың барысы.
1. Ұйымдастыру. Сәлемдесу, сабаққа дайындықты тексеру, қатыспағандарды белгілеу.
2. Оқушылардың білімін тексеруге арналған сұрақтар.
А) Сендер «модельдеу» терминін қайдан кездестірдіндер және ол нені білдіреді?
Б) «Фасон» дегеніміз не? Мысалдар келтіріндер.
В) Бұйымдарды қалай өңдейді?
С) Бұйымдардың бөлшектерімен пішіні және түр-түсі өзара үйлесуі керек пе ? Мысалдар келтіріндер.
Сонымен, модельдеу – бұл жаңа модельдерді жасаудың шығармашылық процесі.
3. Жаңа материалды меңгеру. Модельдеу туралы түсінік беріледі. Омырау бүкпесін аустыруды үйрету.
Модельдеудің мақсаты және міндеті – ұлттық дәстүрлерге сәйкес әдемі, қолайлы киімдер жасау. Сән мен костюм әрқашанда стиль мен дәуірді бейнелейді.
Стиль – киім мәдениеті саласындағы маңызды ұғым. Киімге байланысты үш негізгі стильді ажыратуға болады: классикалық (келісті әрі сәнді); спорттық (қозғалысқа, белсенді демалыс пен жұмысқа қолайлы); романтикалық немесе фантазиялық.
Сабақ барысында модельдеуге байланысты әр түрлі суреттер көрсетіледі. Қазақтың ұлттық киімінің өзгешелігіне тоқталады (түрлі түсті тоқыма баумен тігілген және металл жіп қосылып құрастырылған өрнек).
Костюмдер тарихи дәуірге байланысты өзгеріп отырған.
Бұйым дайындалатын үлгіні жасап шығаруды «модельдеу» дейді. Ертеректе модельдеуді сәнмүсінге (манекенге) немесе тұлғаға (фигураларға бөлшектерді шындау) өлшеп жасаған. Алайда мұндай модельдеуге мата көп жұмсалатындықтан ол өте тиімсіз болды. Оның үстіне адамдардың бәрінің тұлғалары бірдей емес, ауытқулар бар, сәнмүсінде ол ескерілмейді. Дегенмен сәнмүсінде модельдеу арқылы матаның адам денесіне, бет-бейнесіне қонымдылығын, үйлесімділігін алдына ала білуге болады.
Модельдегенде матаның қасиетін ескеру керек. Өйткені қатпарлау мен күлтелеудің сипаты осыған байланысты болады. Матаның қиғаш көлденең және бойлық жіптер (долевой нити) бойымен орналасуын да осылай тексереді. Модельдеу өнерінің сәндік қолданбалы өнердің басқа түрлерінен айырмашылығы оның тікелей адамдармен байланыстылығында. Костюммен адамның сыртқы келбетін өзгертуге, неғұрлым әдемірек етіп көрсетуге, кемшілік тұстарын жасыруға болады. Матаның түр түсімен көздің, шаштың, беттің әлпетін жақсартуға да болады.
Модельдеу адамдардың талғамын тәрбиелейді, адамның сұлулығын арттырады. Өз дәуіріміздің бет-бейнесіне сай сәнді киімдер жасауымыз керек. Француздың белгілі суретші-модельері Пьер Карден «Мен сәнді көшеден аламын да, оны кері қайтарамын», — деген екен.
Модельдеудің екі түрі болады:
1) көркемдік (шығармашылық); 2) техникалық.
Көркемдік модельдеумен сән үйлерінің, тігін фабрикалары эксперименттік лабораторияларының суретші-модельерлері айналысады. Олар сән бағыттарын, модельдің кімге арналғанын, оның қызметін, қандай матадан жасалатынын, өндеу түрлерін, модельдің түр түсін таңдауды, ұсақтүйекті (фурнитураны) аксессуарларды ескере отырып, бөлшектер коллекцияларын жасайды.
Техникалы модельдеу дегеніміз – нобайлар, суреттер, фотографиялар бойынша модельдер жасау. Онымен инженер – конструкторлар шұғылданады. Олар модельдің нобайына байланысты сызбаның жекелеген бөлшектерін өзгертеді.
Көйлектердің әр түрлі сызықтарын модельдегенде, бүкпелерді дұрыс орналастыру керек (бүйір сызығына қарай, қолтық ойындысына, мойындыққы, алдыңғы бойдың орта сызығына, бел сызығына қарай). Бүкпе киім моделіне сыртқы әдемілік берудің сәндік тәсілі болып табылады.
4. сабақтың практикалық бөлігі. Кіркспе нұсқау. Омырау букпесін ауыстыру ережесі.
а) бүкпнің жаңа орнын белгілейді. б) бүкпені кеседі.
Модельдеу омырау бүкпесін ауыстыру әдістері көрсетілген нұсқаулық карта бойынша орындалады.
1. түрлі түсті қағазға үлгіні қойып шетін айналдыра сызады.
2. нұсқа бойынша көйлектің алдыңғы бойының жартысын қияды.
3. жаңа бүкпені орналастыратын орынды белгілейді.
4. белгіленген сызықтар бойымен қияды.
5. алдыңғы бойдың бүкпесін жабады.
6. омырау бүкпесін нобайсызығына сәйкес ауыстырады: а) бүйір; ә) қолтық ойындысына; б) мойындыққа; в) бел сызығына; г) алдыңғы блйдың ортасына қарай.
Жаңа материалды пысықтау.
1. модельдеу дегеніміз не?
2. модельдеудің қандай түрлерін білесіңдер?
3. омырау бүкпесін ауыстырудың ережелері қандай?
4. омырау бүкпесін ауыстыруға болатын сызықтарды атап шығңдар.
Қортынды. Бұйым негізі сызылған сызбаны және қосымша модельдеу элементтерін пайдалана отырып, әр түрлі бұйымдар тігуге болады: блузка, қазақтың ұлттық киімдерін, бешпент немесе камзол, лузка, нымша және т. б.
Баға қою. Үйге тапсырма беру.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Саба? жоспары: "Иы? б?йымды пішу.Кірісті молайту ережелері"

Автор: Тусупбекова Загул Дуйсетовна

Дата: 18.03.2015

Номер свидетельства: 188584

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства